terça-feira, 7 de julho de 2015

1 Jon: Marshallese


1 Jon 11Men eo ear jān jinoin, eo kōm ar roñjake, eo kōm ar loe kōn mejem, eo kōm ar kalimjeke, im peim raar uñūri kōn Naan in mour; 2(Im mour eo ear waḷọktok, im kōm ar loe, im kōnnaan kake, im kwaḷọk ñan koṃ mour eo, mour indeeo, eo ear ippān Jemed, im ar kwaḷọk e ñan kōm); 3Men eo kōm ar loe im roñjake kōm kwaḷọk e ñan koṃ barāinwōt, bwe ami kōṃṃao en barāinwōt ippem; aet, im am kōṃṃao ej ippān Jemed im ippān Nejin, Jisōs Kraist. 4Im kōm jeje men kein, bwe ad lañlōñ en obrak. 5Im e in naan eo kōm ar roñjake jān E, im kwaḷọk e ñan koṃ, bwe Anij e meram, im ejjeḷọk marok ilo E. 6Eḷaññe jej ba bwe jej kōṃṃao Ippān, im etetal ilo marok, jej riab, im je jab kōṃanṃan ṃool. 7A eḷaññe jej etetal ilo meram, āinwōt Ej ilo meram, jej kōṃṃao ippān doon, im bōtōktōkin Jisōs Nejin, ej karreoik kōj jān jerọwiwi otemjej. 8Eḷaññe jej ba bwe ejjeḷọk jerọwiwi ipped, jej make ṃoṇi kōj, im ṃool e jab ilo kōj. 9Eḷaññe jej kwaḷọk jerọwiwi ko ad, E tiljek im wānōk bwe En jeorḷọk jān kōj jerọwiwi ko, im karreo kōj jān jab wānōk otemjej. 10Eḷaññe jej ba bwe jaar jab jerọwiwi, jej kariab E, im An in Naan e jab ilo kōj.

1 Jon 21Ajri ro nejū, ij jejewōj men kein ñan koṃ, bwe koṃwin jab jerọwiwi. Im eḷaññe jabdewōt armej ej jerọwiwi, juon ad Ri Jojomar ippān Jemed, Jisōs Kraist Rū Wānōk; 2Im E kein medek kōn jerọwiwi ko ad, im jab kōn ad wōt, a barāinwōt kōn aolepen laḷ. 3Im ilo men in je jeḷā bwe jej jeḷā E, eḷaññe jej kōjparok kien ko An. 4Eo e ba, “I jeḷā E,” im e jab kōjparok kien ko An, ej ri riab, im ṃool e jab ilo e; 5A jabdewōt eo ej kōjparok An in Naan, e ṃool ar koweeppān yokwe Anij ilo e. Ilo men in je jeḷā bwe jej ilo E: 6Eo e ba bwe ej pād ilo E, eṃṃan en etetal āinwōt Ear etetal. 7Koṃ, ro jitōnbōro, I jab jejewōj ñan koṃ kien ekāāl, a kien eto eo ear ippemi jān jinoin; kien eo eto, naan eo koṃ ar roñjake. 8Bar juon, ij jejewōj ñan koṃ kien ekāāl, men eo e ṃool ilo E im ilo koṃ, bwe marok e jakoḷọk im meram e ṃool ej romaak kiiō. 9Eo ej ba bwe ej ilo meram, im ej kōjdate jein im jatin, ej pād ilo marok ñan iien in. 10Eo ej yokwe jein im jatin ej pād wōt ilo meram, im ejjeḷọk ḷōkatip ilo e. 11A eo ej kōjdate jein im jatin ej ilo marok, im ej etetal ilo marok, im e jaje ijo ej ilọk ie ḷọk, bwe eṃōj an marok kapilo mejān. 12Ij jejewōj ñan koṃ, ajri ro nejū, bwe eṃōj jeorḷọk jerọwiwi ko ami kōn Etan. 13Ij jejewōj ñan koṃ, rūtto raṇ, bwe koṃ jeḷā Eo e jān jinoin. Ij jejewōj ñan koṃ, ro likao, bwe koṃ ar bōk anjọ ioon ri nana eo. Iar jejewōj ñan koṃ, ajri raṇ, bwe koṃ jeḷā Jemed. 14Iar jejewōj ñan koṃ, rūtto raṇ, bwe koṃ jeḷā Eo ej jān jinoin. Iar jejewōj ñan koṃ, ro likao, bwe koṃij pen, im naan in Anij ej pād wōt ilo koṃ, im koṃ ar bōk anjọ jān ri nana eo. 15Koṃwin jab yokwe laḷ ak men ko ilo laḷ. Eḷaññe jabdewōt armej ej yokwe laḷ, yokwe Jemed e jab ilo e. 16Bwe men ko otemjej ilo laḷ, ṃōṃ an kanniōk, ṃōṃ an mej ko im wōj waan an mour in, re jab an Jemed a rej an laḷ. 17Im laḷ e jakoḷọk im ṃōṃ ko an; a eo ej kōṃanṃan ankilaan Anij ej pād wōt indeeo. 18Ajri raṇ, ej awa āliktata; im āinwōt koṃ ar roñ bwe ri juṃae Kraist ej itok, iien in elōñ ri juṃae Kraist raar waḷọk. Kōn men in je jeḷā bwe ej awa āliktata. 19Eṃōj aer diwōjḷọk jān lo bwiljed, a raar jab iad; bwe eḷaññe raar iad renaaj kar pād wōt ipped; a raar diwōjḷọk bwe en kaalikkar er ekōjkan er otemjej re jab iad. 20Im ewor ami kapit jān Ri Kwōjarjar eo, im koṃ jeḷā men otemjej. 21Iar jab jejewōj ñan koṃ bwe koṃ jaje ṃool, a bwe koṃ jeḷā e, im bwe ejjeḷọk riab e jān ṃool. 22Wōn ri riab eḷaññe jab eo ej ba bwe Jisōs e jab ri Kraist? E in ri juṃae Kraist, eo ej kaarmejjete Jemed im Nejin. 23Jabdewōt eo ej kaarmejjete Nejin, Jemed e jab ippān; eo ej kwaḷọk Nejin, Jemed ej barāinwōt ippān. 24Koṃeo, men eo koṃ ar roñjake jān jinoin en pād wōt ilo koṃ. Eḷaññe ej pād wōt ilo koṃ men eo koṃ ar roñjake jān jinoin, koṃnaaj pād wōt ilo Nejin im ilo Jemed. 25Im e in kalliṃur eo E ar kalliṃur ñan kōj kake, mour indeeo. 26Eṃōj aō jejewōj ñan koṃ men kein kōn ro rej kejebwābweik koṃ. 27Ak koṃeo, kapit eo koṃ ar bōk jān E ej pād wōt ilo koṃ, im koṃ jab aikuj bwe jabdewōt en katakin koṃ; a āinwōt kapit eo An ej katakin koṃ kōn men otemjej, im e ṃool im e jab men in riab, im āinwōt e ar katakin koṃ, koṃwin pād wōt ilo E. 28Im kiiō, ajri ro nejū, koṃwin pād wōt ilo E, bwe eḷaññe Enaaj weaaktok, jen peran im jab āliklik iṃaan mejān ñe Ej itok. 29Eḷaññe koṃ jeḷā bwe Ej wānōk, koṃ jeḷā bwe ro otemjej barāinwōt rej kōṃṃan wānōk, rej ḷotak jān E.

1 Jon 31Koṃwin lale wāween ōt yokwe Jemed ear letok ñan kōj, bwe jen etṇake nejin Anij; im kōj āindein. Kōn men in laḷ e jab jeḷā kōj bwe ear jab jeḷā E. 2Koṃ ro jitōnbōro, kōj ro nejin Anij, im e jañin polel an waḷọk enaaj kōjkad. Je jeḷā bwe, eḷaññe Enaaj weaaktok, jenaaj āinwōt E, bwe jenaaj lo E ilo wāween An pād. 3Im ro otemjej, kōjatdikdik in kōn E ej ippāer, rej karreo er āinwōt Ej erreo. 4Ro otemjej rej kōṃṃan jerọwiwi rej kōtrāe kien eo; bwe jerọwiwi ej men in kōtrāe kien. 5Im koṃ jeḷā bwe Ear waḷọk bwe En bōk ḷọk jerọwiwi ko. Im ejjeḷọk jerọwiwi ilo E. 6Jabdewōt eo ej pād wōt ilo E, e jab wanṃaanḷọk ilo jerọwiwi. Jabdewōt eo ej wanṃaanḷọk ilo jerọwiwi, ear jab lo E, im e jab jeḷā E. 7Ajri ro nejū, ejjeḷọk armej en kejebwābweik koṃ. Eo ej kōṃṃan kwōjarjar ej kwōjarjar, āinwōt E ej kwōjarjar. 8Eo ej kōṃṃan jerọwiwi ej an tepiḷ, bwe tepiḷ ej jerọwiwi jān jinoin. Im Nejin Anij e ar waḷọk kōn men in, bwe En kọkkure jerbal ko an tepiḷ. 9Jabdewōt eo Anij ear keotak e, e jab wanṃaanḷọk ilo jerọwiwi, bwe ine eo An ej pād wōt ilo e, im e ban wanṃaanḷọk ilo jerọwiwi, bwe Anij e ar keotak e. 10Ro nejin Anij, im ro nejin tepiḷ, rej alikkar ilo men in: jabdewōt eo e jab kōṃṃan wānōk, e jab jān Anij, barāinwōt eo e jab yokwe jein im jaten. 11Bwe eñin naan eo koṃ ar roñ jān jinoin, bwe jen yokwe doon. 12Jab āinwōt Kein, eo ej an ri nana eo, im ear urōte jaten. Im ewi unin an urōte? Bwe jerbal ko an re nana, im ko an jaten re wānōk. 13Ro jatū, koṃwin jab bwilōñ eḷaññe laḷ ej kōjdate koṃ. 14Je jeḷā bwe jaar eḷḷā jān mej ñan mour, bwe jej yokwe jemjein jemjaten. Eo e jab yokwe ej pād wōt ilo mej. 15Jabdewōt eo ej kōjdate jein im jaten ej rū uror, im koṃ jeḷā bwe mour indeeo e jab pād wōt ilo jabdewōt rū uror. 16Ilo men in je jeḷā yokwe, bwe Ear likūt mour eo An kōn kōj; im eṃṃan jen likūt ad mour kōn ro jeed im jated. 17A jabdewōt eo, eḷaññe ewor ṃweiuk ko an laḷ ippān, im ej lo an jein im jaten aikuj, im ej kili būruon jān e, ekōjkan yokwe Anij en pād ilo e? 18Ajri ro nejū, jen jab yokwe ilo naan ak kōn loed, a ilo kōṃṃan im ṃool. 19Ilo men in jenaaj jeḷā bwe kōj jān ṃool, im jenaaj kareel būruōd iṃaan mejān, 20Eḷaññe būruōd ej liaakḷọk kōj. Anij eḷap jān būruōd, im E jeḷā men otemjeḷọk. 21Koṃ, ro jitōnbōro, eḷaññe būruōd e jab liaakḷọk kōj, jej peran ñan Anij; 22Im jabdewōt men eo jej kajjitōk Ippān jej bōk jān E, bwe jej kōjparok kien ko An, im kōṃṃan men ko rej men in ṃōṇōṇō iṃaan mejān. 23Im eñin kien eo An, bwe jen tōmak ilo etan Nejin, Jisōs Kraist, im yokwe doon āinwōt Ear letok kien ñan kōj. 24Im eo ej kōjparok kien ko An ej pād wōt ilo E, im E ilo e. Im ilo men in je jeḷā bwe Ej pād wōt ilo kōj kōn Jetōb eo Ear letok ñan kōj.

1 Jon 41Ro jitōnbōro, koṃwin jab tōmak jetōb otemjej, a mālejjoñ jetōb raṇ eḷaññe rej jān Anij ke jab ke; bwe elōñ ri kanaan riab raar diwōjḷọk ṇa ilo laḷ. 2Ilo men in koṃwin kile Jetōb an Anij: jetōb otemjej rej kwaḷọk kōn an Jisōs Kraist ar itok ilo kanniōk, re jān Anij, 3Im jetōb otemjej re jab kwaḷọk Jisōs re jab jān Anij; im e in jetōb ri juṃae Kraist, eo koṃ ar roñ bwe ej itok, im iien in ej ilo laḷ. 4Ajri ro nejū, koṃ jān Anij, im koṃ ar bōk anjọ ioer, bwe Eo ej ilo koṃ eḷap jān eo ej ilo laḷ. 5Rej jān laḷ, innām rej kōnono āinwōt jān laḷ, im laḷ ej roñjake er. 6Kōjeo jej jān Anij; eo ej jeḷā Anij e roñjake kōj; eo ej jab jān Anij e jab roñjake kōj. Ilo men in je jeḷā Jetōb in ṃool, im jetōb in bōd. 7Koṃ, ro jitōnbōro, jen yokwe doon, bwe yokwe e jān Anij; im ro otemjej rej yokwe, eṃōj keotak er jān Anij, im re jeḷā Anij. 8Eo e jab yokwe e jab jeḷā Anij, bwe Anij yokwe. 9Ilo men in eṃōj kwaḷọk ilo kōj an Anij yokwe, bwe Ear jilkintok ilo laḷ Juon wōt Ear keotak, bwe jen mour kōn E. 10Yokwe ej ilo men in, jab bwe jaar yokwe Anij, a bwe Ear yokwe kōj, im jilkintok Nejin, bwe En kein medek kōn jerọwiwi ko ad. 11Koṃ, ro jitōnbōro, eḷaññe āindein an Anij yokwe kōj, eṃṃan jen barāinwōt yokwe doon. 12Ejjeḷọk armej ear lo Anij jabdewōt iien. Eḷaññe jej yokwe doon, Anij ej pād ilo kōj, im yokwe E ej weeppānḷọk ilo kōj. 13Ilo men in je jeḷā bwe jej pād ilo E, im E ilo kōj, bwe Ear letok ñan kōj Jetōb eo An. 14Im kōm ar lo im kōnnaan bwe Jemed ear jilkintok Nejin bwe En ri Lọmọọren laḷ. 15Jabdewōt eo enaaj kwaḷọk bwe Jisōs e Nejin Anij, Anij ej pād ilo e im e ilo Anij. 16Im je jeḷā im jaar tōmak yokwe eo ej ippān Anij ilo kōj. Anij yokwe, im eo ej pād ilo yokwe ej pād ilo Anij, im Anij ej pād ilo e. 17Ilo men in yokwe ej weeppānḷọk ipped, bwe jen peran ilo raan in ekajet eo; bwe āinwōt E, āindein kōj ilo laḷ in. 18Ejjeḷọk lōḷñọñ ilo yokwe, a yokwe e weeppān ej joḷọk lōḷñọñ, bwe ewor eñtaan ilo lōḷñọñ; im eo ej lōḷñọñ jañin koweeppān e ilo yokwe. 19Jej yokwe bwe Ear yokwe kōj ṃokta. 20Eḷaññe armej ej ba, “Ña ij yokwe Anij,” im ej kōjdate jein im jatin, e ri riab; bwe eo e jab yokwe jein im jatin eo ear lo e, e ban yokwe Anij eo ear jab loe. 21Im kien in ipped jān E, bwe eo ej yokwe Anij, en barāinwōt yokwe jein im jatin.


1 Jon 51Jabdewōt eo ej tōmak bwe Jisōs e ri Kraist, eṃōj keotak e jān Anij; im jabdewōt eo ej yokwe Eo ar keotak e, ej barāinwōt yokwe eo eṃōj keotak e jān E. 2Ilo men in je jeḷā bwe jej yokwe ro nejin Anij, ke jej yokwe Anij, im kōṃanṃan kien ko An. 3Bwe eñin yokwe Anij, bwe jen kōjparok kien ko An; im kien ko An re jab eddo. 4Bwe jabdewōt men eo Anij ej keotak e, ej bōk anjọ ioon laḷ. Im eñin anjọ eo jaar anjọ kake ioon laḷ, ad tōmak. 5Wōn eo ej bōk anjọ ioon laḷ, eḷaññe jab eo ej tōmak bwe Jisōs e Nejin Anij? 6E in Eo ear itok kōn dān im bōtōktōk, Jisōs Kraist; jab ilo dān wōt, a ilo dān eo im bōtōktōk eo. Im e Jetōb eo Ej kōnnaan kake, bwe Jetōb e ṃool. 7Bwe ro rej kōnnaan rej jilu, 8Jetōb, im dān, im bōtōktōk, erjil rej errā ippān doon. 9Eḷaññe jej bōk an armej kōnnaan, kōnnaan an Anij eḷap jān e, bwe eñin kōnnaan an Anij, bwe Ear kōnnaan kōn Nejin. 10Eo ej tōmak Nejin Anij, kōnnaan ippān ilo e; eo e jab tōmak Anij, ear kariab E, bwe ear jab tōmak kōnnaan eo Anij ear kōnnaan kōn Nejin. 11Im eñin kōnnaan eo, bwe Anij ear letok ñan kōj mour indeeo, im mour in ej ilo Nejin. 12Eo Nejin ippān, mour ej ippān; eo Nejin Anij e jab ippān, mour e jab ippān. 13Iar jejewōj ñan koṃ men kein bwe koṃwin jeḷā bwe mour indeeo ippemi, aet, ñan koṃ koṃij tōmak ilo etan Nejin Anij. 14Im eñin peran eo ipped ñan E, bwe eḷaññe jej kajjitōk Ippān kōn jabdewōt men eo ekkar ñan ankilaan, Ej roñjake kōj. 15Im eḷaññe je jeḷā bwe Ej roñjake kōj kōn jabdewōt ad kajjitōk Ippān, innām je jeḷā bwe rej ipped men in kajjitōk ko, jaar kajjitōk Ippān kaki. 16Eḷaññe jabdewōt armej ej lo jein im jaten ej jerọwiwi kōn jerọwiwi e jab ñan mej, enaaj kajjitōk im Anij enaaj leḷọk mour ñan e kōn ro rej jerọwiwi im e jab ñan mej. Juon jerọwiwi e ñan mej. I jab ba bwe en kajjitōk kake. 17Jab wānōk otemjej jerọwiwi, im ewor jerọwiwi re jab ñan mej. 18Je jeḷā bwe jabdewōt eo eṃōj keotak e jān Anij, e jab wanṃaanḷọk ilo jerọwiwi. A eo Anij ear keotak e ej make kōjparok e, im ri nana eo e jab uñūri. 19Je jeḷā bwe kōj jān Anij, im aolepen laḷ ej pād wōt ilo ri nana eo. 20Im je jeḷā bwe Nejin Anij ear itok, im Ear letok ñan kōj mālōtlōt bwe jen jeḷā Eo e ṃool, im kōj ilo Eo e ṃool, ilo Nejin, Jisōs Kraist. E in Anij e ṃool im mour indeeo. 21Ajri ro nejū, koṃwin kōjparok koṃ jān ekjab ko.

http://www.bible.is/MAHWGM/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário