quinta-feira, 2 de julho de 2015

1 JUAN-KINARAY-A1 Juan 11Nagasulat kami kaninyo nahanungud sa Pulong nga nagatugro kang kabuhi nga sa wara pa matuga ang kalibutan dyan run tana nga daan. Nabatian namun tana nga naghambal, nakita namun mismo, kag ginaturuk gid namun, kag nakaptan pa gid gani. 2Ang nagatugro kang kabuhi nga dya ginpahayag kang Dios kag nangin tawo kag nakita gid namun tana mismo. Kadya ginapamaan namun ang kamatuoran nahanungud kana kag ginabantala kaninyo tana nga amo ang kabuhi nga wara ti katapusan. Tana imaw man anay kang Amay kag ginpahayag tana kanamun. 3Ginabantala namun kaninyo ang amun nakita kag nabatian nga to agud nga kamo man makapakig-ambit kanamun sa amun suud nga relasyon sa Amay kag sa anang Anak nga si Jesu-Cristo. 4Kag ginasulat namun dya kaninyo agud to nga kita tanan makaangkun kang bug-os gid nga kalipay. 5Amo dya ang mensahe nga amun nabatian nga ginhambal kang anang Anak kag kadya ginapamaan namun kaninyo, nga ang Dios kasanag kag kana wara gid ti bisan ano nga kadulum. 6Gani kon maghambal kita nga suud ang atun relasyon sa Dios ugaring ang atun pagginawi dyan man angud sa kadulum, nagabutig lang kita kag wara nagakabuhi suno sa kamatuoran. 7Pero kon kita nagakabuhi sa kasanag, pareho kang Dios nga rugyan sa kasanag, kita tanan mayad ang atun relasyon sa sara kag sara, kag ang dugo ni Jesus nga anang Anak ang nagalimpyo kanatun sa tanan natun nga mga kasal-anan. 8Kon maghambal kita nga wara kita ti sala, ginadayaan ta lang ang atun kaugalingun, kag kon sayudon wara kita nakamaan kang kamatuoran. 9Pero kon ituad ta sa Dios ang atun mga sala, tana matutum kag matarung: pagapatawarun na kita kag pagalimpyohan sa tanan natun nga kalainan. 10Kar-on, kon maghambal kita nga kita wara nakasala, ginahimo ta nga butigun ang Dios kag ginapasapayan ta lang ang anang pulong.


1 Juan 21Kamo nga ginakabig ko nga mga kabataan, nagasulat ako kaninyo ka dya agud to nga indi kamo makasala. Pero kon may dyan gid man kaninyo nga makasala, may magaatubang sa Dios nga Amay para sa pagbulig kanatun. Dya si Jesu-Cristo nga amo ang matarung. 2Tana ka dya ang nangin halad para sa kapatawaran kang atun mga sala, kag indi lamang kang atun mga sala kundi para man sa mga sala kang katawhan sa bilog nga kalibutan. 3Kag masiguro gid natun nga kita nakakilala sa Dios kon nagatuman kita kang anang mga sugo. 4Ang tawo nga nagahambal nga nakakilala tana sa Dios pero wara nagatuman kang mga sugo kang Dios, butigun dya nga tawo kag wara nakamaan kang kamatuoran. 5Pero ang nagatuman kang pulong kang Dios amo tana ang may bug-os gid nga paghigugma sa Dios. Amo dyaay ang pamatuod nga kita may kaangtanan sa Dios: 6kon maghambal kita nga suud ang atun kaangtanan sa Dios, dapat magginawi kita pareho man kay Cristo-Jesus. 7Mga hinigugma, sa sulat ko nga dya wara ako nagatao kaninyo kang bag-o nga sugo, kundi amo man dya ang daan nga sugo nga nabaton run ninyo kauna pa. Ang daan nga sugo nga dya amo ang mensahe nga inyo run man nabatian. 8Pero bag-o man gihapon dya nga sugo ang akun ginasulat kaninyo hay nakita dya nga ginkabuhi ni Cristo kag amo man kaninyo, tungud nga ang kadulum nagakadura kag ang matuod-tuod nga kasanag nagabanaag run. 9Ang tawo nga nagakuon nga tana rugyan sa kasanag pero nagadumut tana sa anang isigka-tumuluo, tana ka dya rugyan man angud sa kadulum. 10Ang tawo tana nga nagahigugma sa anang isigka-tumuluo amo ang nagapabilin sa kasanag, kag wara ti bisan ano sa anang kabuhi nga makapakasala kana. 11Pero ang tawo nga nagadumut sa anang isigka-tumuluo nagakabuhi sa kadulum kag ang anang pagginawi pareho kang nagapangarapkap tana sa madulum. Wara tana nakamaan kon diin tana paagto, hay nabulagan tana tungud kang kadulum. 12Nagasulat ako kaninyo, mga kabataan, hay ang inyo mga sala napatawad run tungud lang kay Cristo. 13Nagasulat man ako kaninyo nga mga tatay, tungud nga kamo nakakilala run kay Cristo, nga kauna pa nga daan rugyan run. Nagasulat man ako kaninyo, mga pamatan-un nga laki, tungud nga nadaug run ninyo ang yawa. Nagasulat man ako kaninyo, mga kabataan, hay nakilala run ninyo ang Dios nga Amay. 14Nagasulat pa gid ako kaninyo nga mga tatay, tungud nga kamo nakakilala run kana nga kauna pa nga daan rugyan run. Nagasulat pa gid ako kaninyo nga mga pamatan-un nga laki, hay mabakud ang inyo pagtoo, kag ang pulong kang Dios nagapabilin kaninyo, kag nadaug run ninyo ang yawa. 15Indi ninyo pagpalabihun ang mga pagginawi sa kalibutan nga kontra sa Dios, kag ang mga sayud nga buruhatun nga rugya sa kalibutan. Hay kon ang mga butang sa kalibutan nga kontra sa Dios ang palabihun kang tawo, buut hambalun wara tana ti paghigugma sa Dios nga Amay. 16Tungud hay ang tanan nga rugya sa kalibutan, nga pareho kang lawasnun nga baratyagun, kag ang mga butang nga kon makita kang tawo gusto na angkunun, kag ang bisan ano nga sarang kang tawo mapahambog, tanan nga dya bukun ti kabubut-un kang Dios nga Amay, kundi bunga dya kang pagpalabi kang mga malain nga buruhatun sa kalibutan. 17Tungud hay ang kalibutan kag ang tanan nga kairigbun kang tawo magataliwan, pero ang tawo nga nagahimo kang kabubut-un kang Dios magakabuhi nga wara ti katapusan. 18Mga hinigugma ko nga mga kabataan, madali run lang ang katapusan kang kalibutan. Nabatian run ninyo nga magaabot ang anti-Cristo. Bisan gani kadya duro run nga mga sakup kang anti-Cristo ang nagturuhaw. Amo gani ria nga naman-an ta nga dali run lang ang katapusan kang kalibutan. 19Ang mga anti-Cristo nga dya nagbulag kanatun tungud hay indi sanda matuod nga imaw natun, hay kon matuod nga imaw natun sanda, wara raad sanda magharalin. Ang anda nga paghalin nagapatimaan lang nga indi sanda matuod-tuod nga atun kaimaw. 20Pero kamo tana gintugroan run ni Cristo kang Balaan nga Ispirito, gani kamo tanan nakamaan kang kamatuoran. 21Nagasulat ako kaninyo, indi tungud hay wara kamo kamaan kang kamatuoran, kundi tungud hay naman-an ninyo run dya, kag naman-an man ninyo nga wara ti butig nga naghalin sa kamatuoran. 22Kar-on, sin-o bay ang butigun? Tana amo ang tawo nga nagapanginwara nga si Jesus amo ang Cristo. Amo dya ang anti-Cristo hay nagasikway tana sa Amay kag sa anang Anak. 23Ang bisan sin-o nga nagasikway sa Anak wara gid ti kaangtanan sa Amay. Pero ang nagakilala sa Anak may kaangtanan sa Amay. 24Tipigan gid ninyo sa inyo tagipusoon ang mensahe nga inyo nabatian kauna, hay kon himoon ninyo ria magapabilin man ang inyo suud nga relasyon sa Anak kag sa Dios nga Amay. 25Kag amo dya ang ginsaad ni Cristo kanatun: ang kabuhi nga wara ti katapusan. 26Ginasulatan ko kamo ka dya nga mga butang nahanungud sa mga tawo nga nagapatalang kaninyo. 27Pero kamo tana gintugroan run ni Cristo kang Balaan nga Ispirito kag dya nagapabilin gid kaninyo, gani indi run ninyo kinahanglan nga may iba pa nga magtudlo kaninyo, hay ang Balaan nga Ispirito mismo ang magatudlo kaninyo kang tanan nga inyo dapat maman-an. Matuod gid ang anang ginatudlo kaninyo kag wara ti bisan ano nga butig. Amo gani ria nga dapat magpabilin kamo nga suud ang inyo nga relasyon kay Cristo, hay amo kabay ria ang gintudlo kang Balaan nga Ispirito kaninyo? 28Gani, mga hinigugma ko nga mga kabataan, magpabilin gid kamo nga suud ang inyo nga relasyon kay Cristo, agud to nga kon magpahayag tana kang anang kaugalingun may kaisug kita kag indi mamayha sa pag-atubang kana sa anang pag-abot. 29Tungud hay nakamaan kamo nga tana matarung, gani dapat ninyo maman-an nga ang kada isara nga nagahimo kang matarung bata kang Dios.


1 Juan 31Pinsara bala ninyo kon daw ano gid kita ka palangga kang Dios nga Amay sa bagay nga gintawag na kita nga anang mga kabataan. Kag matuod gid man nga ana kita mga kabataan. Amo ria nga ang mga tawo rugya sa kalibutan wara makakilala kanatun bilang mga kabataan kang Dios hay wara man dya sanda makakilala sa Dios. 2Mga hinigugma ko, kadya mga kabataan run kita kang Dios. Wara pa maman-an kon mangin ano kita sa paraaboton. Pero sa adlaw nga si Cristo mag-abot, maman-an gid natun nga mangin pareho run kita kana hay tana run gid mismo ang atun makita kon ano tana. 3Kag ang kada isara nga may amo karia nga paglaum nagaamlig nga indi tana makahimo kang sala pareho kay Cristo nga wara gid ti sala. 4Ang bisan sin-o nga nagapakasala nagalapas sa kasugoan kang Dios, tungud nga ang kasal-anan amo ang paglapas sa kasugoan. 5Naman-an ninyo nga si Cristo nag-abot sa kalibutan sa pagbuul kang mga sala. Kag tana ka dya wara gid ti sala. 6Gani ang bisan sin-o nga nagapabilin nga suud ang anang kaangtanan kay Cristo wara nagapadayon sa pagpakasala, hay ang tawo nga nagapakasala wara makakilala ukon makatalupangud kon sin-o si Cristo. 7Mga kabataan ko, indi gid kamo magsugot nga patalangun kamo ni bisan sin-o. Dumduma ninyo nga ang tawo nga nagahimo kang matarung, tana ka dya matarung, pareho kay Cristo nga matarung. 8Ang nagapadayon sa pagpakasala, ria nga tawo sakup kang yawa, hay ang yawa halin pa kang una nagapakasala run. Amo gani ria nga nag-abot ang Anak kang Dios sa kalibutan agud nga laglagun ang mga ginahimo kang yawa. 9Ang matuod nga bata kang Dios wara run nagapadayon sa pagpakasala, hay ang kinaugali kang Dios nagapabilin run kana. Kag tungud nga tana bata run kang Dios indi run tana makapadayon sa pagpakasala. 10Amo dya ang paagi para maman-an natun ang kinalain kang mga kabataan kang Dios kag ang mga kabataan kang yawa: ang wara nagahimo kang matarung ukon wara ti paghigugma sa anang isigka-tawo bukun ti bata kang Dios. 11Amo dyaay ang mensahe nga inyo nabatian halin kauna pa: nga kita dapat maghigugmaanay. 12Indi kita mangin pareho kay Cain nga sakup kang yawa kag ana ginpatay ang anang bugto nga si Abel. Kag andut haw nga ginhimo na to? Tungud nga si Cain wara nagahimo kang matarung, samtang ang bugto na tana nagahimo kang matarung. 13Mga kabugtoan, indi kamo matingala kon ang mga tawo sa kalibutan nagadumut kaninyo. 14Naman-an gid natun nga naagum run natun ang bag-o nga kabuhi, kag bukun run kita ti pareho kato anay nga patay sa panuruk kang Dios, tungud nga nagahigugma kita sa atun isigka-tumuluo. Ang wara nagahigugma sa anang isigka-tumuluo nagapabilin nga patay sa panuruk kang Dios. 15Ang bisan sin-o nga nagadumut sa anang isigka-tawo wara ti kinalain sa manugpatay, kag nakamaan man kamo nga ang manugpatay wara makaangkun kang kabuhi nga wara ti katapusan. 16Sa amo dya natun maman-an kon ano ang matuod-tuod nga gugma: ginpakita dya ni Cristo kang gintugro na ang anang kabuhi para kanatun. Amo gani ria nga kita dapat man magtugro kang atun kabuhi para sa atun mga isigka-tumuluo. 17Kar-on, halimbawa may ikasarang kita kag may nakita kita nga tawo nga nagakinahanglan kang bulig, pero wara natun dya buligi. Paano bay kita makahambal nga may paghigugma sa atun tagipusoon nga naghalin sa Dios? 18Mga hinigugma ko nga mga kabataan, indi lang natun pag-ihambal nga nagahigugma kita, kundi ipakita natun dya paagi sa buhat kag himoon natun dya kang matuod-tuod gid. 19Sa amo ria nga paagi maman-an natun nga nagasunod kita sa kamatuoran, kag isara pa, matawhay gid ang atun panghuna-huna sa pag-atubang sa Dios. 20Bisan pa abi nga ginatublag kita kang atun konsensya tungud nga kita makasasala, dumdumun ta nga ang naman-an kang Dios labaw pa gid sangsa ginapamaan kang atun konsensya kag naman-an na ang tanan nga butang. 21Mga hinigugma, kon wara kita ginatublag kang atun konsensya, may kaisug kita sa pag-atubang sa Dios. 22Kag bisan ano ang atun pangayoon sa Dios maangkun natun, hay kita nagasunod kang anang mga sugo kag ginahimo ta ang mga butang nga makapahamuut kana. 23Kag amo dya ang sugo kang Dios kanatun, nga magtoo kita kay Jesu-Cristo nga anang Anak, kag maghigugmaanay kita, pareho kang ginsugo ni Cristo kanatun. 24Ang tanan nga nagatuman sa mga sugo kang Dios nagapabilin nga suud ang anang kaangtanan sa Dios kag ang Dios amo man kana. Kag naman-an natun nga ang Dios nagapabilin nga suud ang anang kaangtanan kanatun paagi sa Balaan nga Ispirito nga anang gintugro kanatun.


1 Juan 41Mga hinigugma, indi kamo magpati sa kada tawo nga nagahambal nga ang anang ginapanudlo naghalin sa Ispirito. Usisaun gid ninyo kon sanda ginsugo gid man kang Dios, tungud hay bisan diin sa kalibutan duro run ang mga nagapakuno-kuno nga propeta. 2Ang paagi agud to nga maman-an ninyo kon ang anang ginapanudlo naghalin gid man sa Ispirito kang Dios, amo dyaay: kon tana nagakilala nga si Jesu-Cristo nangin tawo, dya tana ginagiyahan kang Ispirito kang Dios. 3Pero ang tawo nga nagapanginwara nga si Jesu-Cristo nangin tawo wara ginagiyahan kang Ispirito kang Dios, kundi ang anang panghuna-huna pareho kang ana kang anti-Cristo. Ang mga tawo nga may amo ka dya nga panghuna-huna inyo run man anay nabatian nga magaabot, kag kadya gani rugya run gid ang mga tawo nga dya. 4Mga hinigugma, kamo mga kabataan run kang Dios kag wara kamo madara kang mga manugpatalang nga to, hay ang Ispirito nga rugyan kaninyo labaw gid sangsa nagagahum sa kalibutan. 5Ang mga manugpatalang nga to mga kalibutanun, gani ang andang ginapanghambal kalibutanun, kag ang mga tawo sa kalibutan nagapamati kananda. 6Pero kami tana mga kabataan kang Dios. Gani ang nakakilala sa Dios nagapamati kanamun. Ang bukun ti kabataan kang Dios wara nagapamati kanamun. Sa amo pa gid ria nga paagi maman-an natun kon bala ang ginapanudlo kang sangka tawo naghalin sa Ispirito nga ginhalinan kang kamatuoran ukon sa ispirito nga ginhalinan kang butig. 7Mga hinigugma, maghigugmaanay kita, hay ang gugma naghalin sa Dios. Ang bisan sin-o nga nagahigugma sa anang isigka-tawo bata kang Dios kag nakakilala tana sa Dios. 8Ang wara nagahigugma sa anang isigka-tawo wara gid makakilala sa Dios, hay ang gugma kinaiya kang Dios. 9Ginpakita kang Dios ang anang gugma kanatun paagi sa pagpadara kang anang bugtong nga Anak sa kalibutan agud to nga paagi kana ka dya makaangkun kita kang kabuhi nga wara ti katapusan. 10Ang ginatawag nga gugma amo dyaay: bukun ti atun paghigugma sa Dios, kundi ang anang paghigugma kanatun, sa bagay nga gintugro na ang anang Anak bilang halad agud paagi kana mapatawad ang atun mga sala. 11Mga hinigugma, tungud nga ang Dios naghigugma gid kanatun, kita man dapat maghigugmaanay. 12Wara gid ti bisan sin-o nga nakakita sa Dios, pero kon nagahigugmaanay kita, nagapabilin ang suud nga relasyon kang Dios kanatun kag ang anang gugma mangin himpit gid kanatun. 13Nasiguro natun nga kita kag ang Dios suud ang atun relasyon sa isara kag isara, hay gintugroan na kita kang anang Ispirito. 14Kami mismo nakakita, gani nagapamatuod kami nga ginpadara kang Amay ang anang Anak para mangin manluluwas kang mga katawhan sa kalibutan. 15Ang bisan sin-o nga nagakilala nga si Jesus Anak kang Dios, tana kag ang Dios may suud nga relasyon sa isara kag isara. 16Gani kita nakamaan gid kag makasarig nga ginahigugma kita kang Dios. Ang gugma kinaiya kang Dios kag ang tawo nga may paghigugma sa anang tagipusoon, tana kag ang Dios may suud nga relasyon sa isara kag isara. 17Paagi karia ang gugma nangin himpit run gid kanatun. Amo ria gani nga wara run kita ti kahadluk sa adlaw nga tana maghukum, hay ang atun pagkabuhi sa lupa pareho run kang ana ni Cristo. 18Kon ginahigugma kita kang Dios indi run kita mahadluk nga silotan pa kita. Nagadura run ang atun nga kahadluk kon nagahigugma kita kang himpit, hay ang kahadluk may kaangtanan sa silot. Ang tawo nga nagakahadluk sa Dios nagapatimaan nga indi pa gid himpit ang anang paghigugma. 19Nagahigugma kita tungud hay ang Dios ang una nga naghigugma kanatun. 20Kar-on, kon may sangka tawo nga magkuon, "Ako nagahigugma sa Dios," ugaring nagadumut tana sa anang isigka-tumuluo, butigun tana. Tungud hay kon indi tana makahigugma sa anang isigka-tumuluo nga makita na, labi run gid sa Dios nga indi na makita. 21Ang bisan sin-o nga nagahigugma sa Dios dapat man maghigugma sa anang isigka-tumuluo. Amo dya ang sugo nga gintugro kanatun ni Cristo. 


1 Juan 51Ang tawo nga nagatoo nga si Jesus amo ang Cristo, ria nga tawo bata kang Dios. Natural gid lamang nga kon ikaw nagahigugma sa ginikanan nagahigugma man ikaw sa bata na ka dya. 2Gani maman-an natun nga ginahigugma natun ang kabataan kang Dios, kon ginahigugma ta tana kag ginatuman natun ang anang mga sugo. 3Tungud hay kon ginahigugma natun ang Dios tumanun gid natun ang anang mga sugo. Kag mag-an lang sa atun buut ang magtuman kang anang mga sugo, 4tungud nga ginadaug run kang mga kabataan kang Dios ang tanan nga pagsulay sa kalibutan. Madaug natun ang tanan nga dya paagi lang gid sa atun nga pagtoo. 5Gani ang mga tawo gid lamang nga nagatoo nga si Jesus Anak kang Dios ang sarang makadaug sa mga panulay sa kalibutan. 6Si Jesu-Cristo amo ang nag-abot sa kalibutan. Ginbawtisohan tana sa tubig kag nag-ilig man ang anang dugo kang tana napatay. Wara lang tana ginbawtisohan sa tubig, nag-ilig man ang anang dugo kang tana napatay. Kag ang Balaan nga Ispirito mismo ang nagapamatuod ka dya, hay ang Ispirito nga dya wara nagabutig. 7Gani may tatlo ka butang nga nagapamatuod nahanungud kay Cristo: 8ang Balaan nga Ispirito, ang tubig, kag ang dugo. Ang tatlo nga dya nagaugyon gid sa andang pagpamatuod. 9Nagapati gani kita sa pagpamatuod kang atun isigka-tawo. Labi pa gid nga mapatihan natun ang pagpamatuod kang Dios hay tana mismo ang nagapamatuod nahanungud sa anang Anak. 10Ang nagatoo sa Anak kang Dios may kasigurohan sa anang tagipusoon nahanungud sa pamatuod nga dya. Pero ang wara tana nagatoo sa Dios ginahimo na nga butigun ang Dios, hay wara na ginapatihan ang ginapamatuod kang Dios nahanungud sa anang Anak. 11Kag amo dya ang atun kasigurohan nga matuod ang ginasugid kang Dios kanatun: gintugroan na kita kang kabuhi nga wara ti katapusan, kag dya nga kabuhi naangkun natun paagi sa atun nga kaangtanan sa anang Anak. 12Gani ang bisan sin-o nga may kaangtanan sa Anak may kabuhi nga wara ti katapusan. Pero ang wara ti kaangtanan sa anang Anak wara man makaangkun kang kabuhi nga wara ti katapusan. 13Kamo nga mga nagtoroo sa Anak kang Dios, ginasulat ko kaninyo ang mga butang nga dya agud to nga maman-an ninyo nga may kabuhi run kamo nga wara ti katapusan. 14Gani wara run kita ti pagpangalag-ag sa pagparapit sa Dios tungud hay naman-an natun nga pamatian na kita bisan ano ang atun pangayoon nga suno sa anang kabubut-un. 15Kag naman-an natun nga ginabaton ta ang atun ginapangayo kana tungud hay naman-an ta nga nagapamati gid tana kanatun bisan ano ang atun pangayoon. 16Kar-on, kon may nakita kamo nga inyo isigka-tumuluo nga nakahimo kang sala nga indi makapabulag kana sa Dios, pangamuyoan ninyo tana, kag pagatugroan tana kang Dios kang bag-o nga pagkabuhi. Dya napatuhuy sa tawo nga nagahimo kang sala nga indi makapabulag sa Dios. Hay may sala nga makapabulag kang tawo sa Dios. Wara ako nagakuon nga pangamuyoan ninyo ang tawo nga nakahimo kang amo ria nga klase ka sala. 17Tanan nga sayup nga hinimoan, sala. Ugaring may mga sala nga indi mangin kabangdanan nga makapabulag kang tawo sa Dios. 18Naman-an natun nga ang bata kang Dios wara run nagapadayon sa pagpakasala, hay ginaamligan gid tana kang Anak kang Dios, gani bisan ang Malaot indi gid makahalit kana. 19Naman-an man natun nga kita mga kabataan run kang Dios, kag ang mga tawo nga wara makakilala sa Dios rugyan sa idalum kang gahum kang Malaot. 20Kag naman-an pa gid natun nga ang Anak kang Dios nag-abot sa kalibutan, kag nagbulig kanatun nga makahangup agud makilala natun ang matuod-tuod nga Dios. Kag kita may suud nga kaangtanan sa matuod nga Dios tungud kang atun suud nga kaangtanan sa anang Anak nga amo si Jesu-Cristo. Tana amo ang matuod nga Dios kag tana ang kabuhi nga wara ti katapusan. 21Kamo nga mga ginakabig ko nga mga kabataan, likawi gid ninyo ang pagsimba sa mga dios-dios.

http://www.bible.is/KRJWBT/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário