sábado, 18 de julho de 2015

1 JUAN: QUECHUA, SOUTH BOLIVIAN


1 JUAN 11Kawsayta qoj Diospa Simi Nisqanmanta qankunaman qhelqamuyku. Kay Diospa Simi Nisqanqa qallariymantapacha karqañapuni, noqaykutaj paymanta qankunaman willamuyku imatachus uyarisqaykuta, imatachus ñawisniykuwan rikusqaykuta, imatachus qhawasqaykuta, imatachus makisniykuwan llankhasqaykuta ima. 2Chay kawsayqa rikuchikorqa, noqaykutaj payta rikorqayku. Ajinamanta, testigos jina qankunaman chay wiñay kawsaymanta willayku. Payqa Dios Tatawan karqa, noqaykumantaj rikuchikuwarqayku. 3Imatachus rikusqaykuta, chay uyarisqaykuta ima qankunaman willayku, qankunapis uj sonqolla noqaykuwan kanaykichejpaj, imaynatachus noqaykupis uj sonqolla kayku Dios Tatawan, Churin Jesucristowampis, ajina. 4Kay imasmanta qankunaman qhelqamuyku sonqoyku kusiywan junt'asqa kanampaj. 5Kay yachachiyta Jesucristomanta uyarerqayku, qankunamantaj willayku: Diosqa k'anchaymin, manataj Paypeqa ni ima laqhapis kanchu. 6Dioswan uj sonqolla kasqanchejta nishaspa, sichus laqhapi kawsanchej chayqa, noqanchejqa llullakushanchej, manataj cheqa kajman jinachu kawsashanchej. 7K'anchaypichus kawsanchej chayqa, imaynatachus Diospis k'anchaypi kashan, ajinata, noqanchejpis ujkuna ujkunawan uj sonqolla kawsanchej, Diospa Churin Jesuspa yawarnintaj tukuy juchamanta pichawanchej. 8Sichus mana juchayoj kasqanchejta ninchej chayqa, noqallanchejtaj ch'awkiyakunchej, cheqa kajtaj mana noqanchejpichu kashan. 9Juchasninchejtachus Diosman willakunchej chayrí, juchasninchejta pampachanqa, nisqanta junt'aj, cheqantaj kasqanrayku. Jinallataj Payqa tukuy sajra kayninchejmantapis pichawasunchej. 10Sichus mana juchallikusqanchejta ninchej chayqa, Diosta llullata jina rikhurichinchej, Simi Nisqantaj mana noqanchejpichu kashan.

1 JUAN 21Wawitasníy, chay imasta qhelqamuykichej ama juchallikunaykichejpaj. Chaywampis sichus pipis juchallikun chayqa, Dios Tataj ñawpaqempi uj kutikuwajninchej tiyan. Chayqa Jesucristo, Paytaj cheqan. 2Jesucristoqa uywa wañuchisqa q'olachina jina juchasninchejrayku jaywasqa karqa, manataj noqanchejpa juchasninchejraykullachu, astawanqa kay pachapi kaj chhika runaspa juchasninkurayku. 3Sichus Diospa kamachisqasninta kasunchej chayqa, yachanchej Payta sumajta rejsisqanchejta. 4Sichus pipis ninman: Diosta rejsini, nispa, kamachisqasnintataj mana kasun chayqa, chay runaqa llullamin, cheqa kajtaj paypi mana kanchu. 5Sichus pipis Diospa Simi Nisqanta kasun chayqa, chay runapi Diospa munakuynin cheqamanta junt'a kashan. Diospi kasqanchejtaqa kay jinamanta yachanchej: 6Pichus Diospi kasqanta nejqa kawsanan tiyan, imaynatachus Jesús kay pachapi kawsarqa, ajinata. 7Munasqa hermanosníy, mana mosoj kamachisqatachu qhelqamuykichej, manachayqa chay ñawpa kamachisqata, mayqenchus qallariymantapacha qosqa karqa, qankunataj uyarerqankichejña, chayta. 8Chaywampis, uj mosoj kamachisqata qhelqamuykichej. Chaytaj cheqamin Jesucristopi, ajinallataj qankunapipis, imaraykuchus laqhaqa chinkapushanña, cheqa k'anchaytaj k'anchashanña. 9Sichus pipis k'anchaypi kasqanta nishaspa, hermanonta chejnin chayqa, laqhallapiraj kashan. 10Pichus hermanonta munakojqa k'anchaypi kashan, manataj ni ima misk'anapis paypaj kanchu. 11Hermanonta chejnikojrí laqhapi kashan, laqhallapitaj purishan, manataj yachanchu maymanchus rishasqanta, imaraykuchus laqhaqa ñawisninta mana rikojta saqenchu. 12Munasqa wawas, qankunaman qhelqamuykichej, imaraykuchus juchasniykichejqa pampachasqaña kanku Jesucristoj sutinnejta. 13Tatas, qankunamampis qhelqamullaykichejtaj, imaraykuchus qankunaqa ñawpajmantapacha Dios Tatata rejsinkichejña. Waynakuna, qankunamampis qhelqamullaykichejtaj, imaraykuchus qankunaqa Kuraj Supayta atiparqankichejña. Qankunamampis, wawas qhelqamullaykichejtaj, imaraykuchus Dios Tatata rejserqankichej. 14Tatas, qankunaman qhelqamuykichej, imaraykuchus qankunaqa ñawpajmantapacha Kajta rejsinkichejña. Waynakuna, qankunaman qhelqamullaykichejtaj, imaraykuchus sinch'i kallpayoj kankichej; Diospa Simi Nisqan qankunapi kashan, Kuraj Supaytataj atiparqankichej. 15Kay pachaj yuyayninman jina kawsayta ama munakuychejchu nitaj kay pachapi kaj imastapis. Pichus kay pachaj yuyayninman jina kawsayta munakojqa Dios Tatata mana munakunchu. 16Kay pachapi tiyan aychaj sajra munaynin, ñawispa rikusqanta munapayay, imatapis ruwasqanmanta, kapuyninmantataj runaykachay ima. Chay tukuy imasqa mana Dios Tatamantachu jamun, manachayqa kay pachallamanta. 17Kay pachaqa tukukapushan, jinallataj chay sajra munaynimpis; Diospa munayninta ruwajrí, wiñaypaj kawsanqa. 18Wawitasníy, tukukuy p'unchaypiña kashanchej. Qankunaqa uyarerqankichej Cristoj contrampi sayarejqa jamunanta. Kunanqa Cristoj contrampi sayarejkuna ashkhas rikhurimunku. Chaywan yachanchej tukukuy p'unchaypiña kasqanchejta. 19Chay runasqa noqaykumanta t'aqakuspa llojserqanku. Chaywampis mana noqaykumantapunichu karqanku. Noqaykumantachus kankuman karqa chayqa, paykunaqa noqaykuwampuni qhepakunkuman karqa. Ajinamanta yachakun, mana tukuychu noqaykumanta kasqanku. 20Astawampis Diosqa Espíritu Santota qosorqachej, tukuyniykichejtaj yachayniyoj kankichej. 21Manamin cheqa kajta mana rejsisqaykichejraykuchu kayta qhelqamuykichej. Qankunaqa cheqa kajta rejsinkichejpuni, yachallankichejtaj mana ima llulla kajpis cheqa kajmanta jamusqanta. 22Pitaj llullari? Pichus nin: Jesusqa mana Diospa Kachamusqan Cristochu, nispa, chay runamá Cristoj contrampi sayarejqa, imaraykuchus Dios Tatata, Dios Churitawan qhesachan. 23Pichus Diospa Churinta qhesachajqa Dios Tatawan mana ujchasqachu kashan. Pichus Churita Cristo kasqanta nejqa Dios Tatawan ujchasqa kashan. 24Chayrayku, imatachus qallariymantapacha uyarerqankichej, chayqa qankunapi kakuchun. Sichus qallariymantapacha chay uyarisqaykichej qankunapi kakonqa chayqa, qankunapis Churiwan, Dios Tatawan ujchasqa kankichej. 25Chaymá chay wiñay kawsayqa, mayqentachus kikin Jesucristo nerqa qonawanchejta, chay. 26Chay imasta qhelqamuykichej qankunata pantachiyta munajkunamanta. 27Qankunamanrí Diosqa Espíritu Santota qosorqachej, Paytaj qankunapi tiyakushan. Chayrayku mana pejpa yachachinanrajchu kanaykichej tiyan. Espíritu Santoqa tukuy imata yachachisunkichej. Paypa yachachisqanqa cheqa, manataj llullachu. Chayrayku qankunaqa Paywan ujchasqapuni kakuychej, imaynatachá Espíritu Santo yachachisorqachej, ajinata. 28Kunanqa, wawitasníy, Cristowan ujchasqapuni kakuychej, qhepa kaj jamuynimpi Pay rikhurimojtintaj, mana manchachikuspa, nitaj p'enqakuspa, Paypa ñawpaqempi rikhurinanchejpaj. 29Jesucristo cheqan ruwaj kasqanta yachankichejña. Yachallankichejtaj cheqan kajta ruwajkunaqa cheqamanta Diospa wawasnin kasqankuta.

1 JUAN 31Reparaychej may jinatapunichus Dios Tata munakuwasqanchejta, Diospa wawasnin sutichasqa kananchejpaj; cheqamanta ajina kanchej. Kay pacha runasqa mana Diospa wawasnimpajchu rejsiwanchej, Diosta mana rejsisqankurayku. 2Munasqa hermanosníy, kunanqa Diospa wawasnin kanchej; chaywampis, mana yachakunrajchu imaynachus kananchejqa aswan qhepaman. Yachanchej, Jesucristo rikhurimojtin Payman rijch'akunanchejta, imaraykuchus Pay kikinta rikusunchej imaynachus kasqanta. 3Pichus Jesucristopi atienekuspa suyakojqa pay kikin llimphuchakun, imaynachus Jesucristopis llimphupuni, ajina. 4Juchallikojqa Diospa leyninta p'akin, imaraykuchus juchaqa Diospa leyninta p'akiymin. 5Yachankichej jina, Jesucristoqa jamorqa juchasninchejmanta pichanawanchejpaj; Paypirí ni ima juchapis kanchu. 6Pichus Jesucristowan ujchasqa kakojqa mana juchallikunchu. Juchallikojrí mana Payta rikorqachu, nitaj rejserqachu. 7Wawitasníy, ama piwampis ch'awkiyachikuychejchu. Pichus cheqan kajta ruwajqa cheqan runa, imaynachus Jesucristopis cheqan, ajina. 8Juchallikojqa Kuraj Supaymantamin, imaraykuchus Kuraj Supayqa qallariymantapacha juchallikun. Chayrayku Diospa Churenqa jamorqa chay Kuraj Supaypa ruwasqasninta phirinampaj. 9Diospa wawan kajqa mana juchapi kawsanchu, imaraykuchus paypeqa Diospa kawsaynin kashan. Diospa wawan kasqanraykutaj manaña juchapi kawsanmanchu. 10Kay jinapi yachakun Diospa wawasninchus, chayrí Kuraj Supaypatachus kasqankoqa. Mana cheqan kajta ruwajqa mana Diospa wawanchu, nitaj hermanontapis mana munakojqa. 11Kaymin qallariymantapacha uyarisqaykichej chay willayqa: Ujkuna ujkunawan munanakunanchej. 12Mana Caín jinachu kananchej; payqa Kuraj Supaymanta kaspa, wawqenta wañucherqa. Imaraykutaj payta wañucherqari? Imaraykuchus paypa ruwasqasnin sajra karqa, wawqempatataj cheqan karqa. 13Hermanosníy, kay pachapi runaschus chejnisunkichej chayqa, ama t'ukuychejchu. 14Sichus hermanosta munakunchej chayqa, yachanchej wañuymanta kawsayman chimpapusqanchejta. Mana munakojqa wañuyllapiraj kashan. 15Pichus hermanonta chejnejqa runa wañuchi, yachankichejtaj runa wañucheqa mana wiñay kawsayniyoj kasqanta. 16Kay jinamanta yachanchej imachus munakuy kasqanta: Jesucristoqa kawsayninta noqanchejrayku churarqa. Ajinata noqanchejpis hermanosninchejrayku kawsayninchejta churananchej. 17Kapuyniyoj runachus, hermanonta pisichikojta rikuspa, mana imatapis jaywarin chayqa, Diospa munakuynenqa manapuni paypi kanchu. 18Wawitasníy, ama simillawanchu munanakusun, astawanqa cheqamanta ruwasqasninchejwan rikuchinanchej munakusqanchejta. 19Chay jinamanta yachanchej cheqa kajmanta kasqanchejta, ajinamantataj Diospa ñawpaqempi mana manchachikuspa kayta atinchej. 20Sonqonchejchus imallamantapis juchachawasunman chayqa, Diosqa sonqonchejmanta kurajmin, tukuy imatataj yachan. 21Munasqa hermanosníy, sonqonchejchus mana juchachawanchej chayrí, atinchej tukuy sonqo mana manchachikuspa Diospa ñawpaqempi kayta. 22Jinallataj imatapis Diosmanta mañakojtinchej, Diosqa chay mañakusqanchejta qowanchej, imaraykuchus kamachisqasninta junt'anchej, imachus Payta kusichin, chaytapis ruwanchej. 23Kaymin Diospa kamachisqanqa: Diospa Churin Jesucristoj sutimpi creenanchej, jinataj ujkuna ujkunawan munanakunanchej, kamachiwasqanchejman jina. 24Pichus Diospa kamachisqasninta kasojqa Diospi kashan, Diostaj paypi. Espíritu Santonta sonqonchejman churasqannejta yachanchej Diosqa noqanchejpi tiyakusqanta.

1 JUAN 41Munasqa hermanosníy, pi runallapis Diospa yuyaychasqan kasqanta nejtenqa, ama chayta creellaychejchu. Manachayqa reparaychej yachanaykichejpaj Diosmantachus kanku, manachus, chayta, imaraykuchus ashkha llulla profetas tukuynejpi rikhurishanku. 2Kay jinamanta yachayta atinkichej pichus Diospa Espiritumpa yuyaychasqan kasqanta: Pichus willan Jesucristo runaman tukuspa kay pachaman jamusqanta, chay runamin Diosmanta jamun. 3Pitajchus Jesucristota qhesachajqa manapuni Diosmantachu, manachayqa payqa Cristoj contrampi sayarejpa yuyaychasqan. Qankuna uyarerqankichejña pay jamushasqanta, kunantaj payqa kay pachapiña kashan. 4Qankunarí wawitasníy, Diosmanta kankichej, chay llullastataj atiparqankichej, imaraykuchus qankunapi kajqa aswan atiyniyojpuni kay pachapi kajmanta nisqaqa. 5Paykunaqa kay pachamanta kanku. Chayrayku kay pachapi imasllamanta parlanku, kay pacha runastaj paykunata uyarinku. 6Noqanchejrí Diosmanta kanchej. Pichus Diosta rejsejqa uyariwanchej. Diosta mana rejsejrí mana uyariwanchejchu. Chay jinamanta reparayta atinchej mayqenchus cheqa kaj Espíritu kasqanta, mayqentajchus llulla espíritu kasqantapis. 7Munasqa hermanosníy, purajmanta munanakunachej, imaraykuchus munakoyqa Diosmantamin. Tukuy munakojqa Diospa wawanmin, Diostataj rejsin. 8Hermanonta mana munakojrí Diosta mana rejsinchu, imaraykuchus Diosqa munakuymin. 9Kay jinamanta Diosqa munakuyninta rikuchiwarqanchej: Payqa uj k'ata Churinta kay pachaman kachamorqa, Paynejta kawsayniyoj kananchejpaj. 10Chay munakoyqa kay jinapi rikukun: Mana noqanchej Diosta munakusqanchejpichu, manachayqa Dios munakuwasqanchejpi, Churinta kachamusqampitaj juchasninchejmanta Diospa phiñakuyninta wañuyninwan thasnunampaj. 11Munasqa hermanosníy, chay jinatachus Dios munakuwarqanchej chayqa, noqanchejpis purajmanta munanakunachej. 12Mana pipis ni jayk'aj Diostaqa rikorqachu. Purajmanta munanakojtinchejrí, Dios noqanchejpi kashan, munakuynintaj noqanchejpi junt'a kashan. 13Kay jinamanta yachanchej Diospi kasqanchejta, Paytaj noqanchejpi, imaraykuchus Payqa Espíritu Santonta qowarqanchej. 14Noqaykutaj rikorqayku, willaykutaj Dios Tataqa Churinta kachamusqanta, kay pachapi kaj chhika runaspa Salvajninku kanampaj. 15Pichus willanman Jesusqa Diospa Churin kasqanta, chay runapi Dios tiyakushan, paytaj Diospi. 16Ajinamanta noqanchej yachanchej, creenchejtaj Dios munakuwasqanchejta. Diosqa munakuymin. Munakuspallapuni kawsajqa Diospi kashan, Diostaj paypi. 17Kay jinamanta munakoyqa noqanchejpi wiñan maychus kanankama, juicio p'unchaypi mana manchachikuspa sayananchejpaj, imaraykuchus noqanchejpis kay pachapi Pay jina kanchej. 18Munakuypeqa mana manchachikuy kanchu. Munakuypi wiñasqa kayqa manchachikuyta chinkachin, imaraykuchus manchachikuy kajtin, yachakun castigo jamunanta. Manchachikojqa mana munakuypi wiñasqarajchu. 19Noqanchejqa Diosta munakunchej, imaraykuchus Payqa ñawpajta munakuwarqanchej. 20Sichus pipis ninman: Diosta munakuni, nispa, hermanontataj chejninman chayqa, payqa llullamin. Sichus pipis rikushasqan hermanonta mana munakun chayqa, manallataj Diostapis munakunchu, pitachus mana rikusqantaqa. 21Jesucristoqa kay kamachisqata qowarqanchej: Pichus Diosta munakojqa hermanontapis munakullachuntaj. 


1 JUAN 51Sichus pipis creen Jesusqa Cristo kasqanta chayqa, payqa Diospa wawan. Jinallataj Tatata munakojqa chay Tataj wawantapis munakullantaj. 2Kay jinamanta yachanchej Diospa wawasninta munakusqanchejta, maypachachus Diosta munakunchej, kamachisqasnintataj kasunchej chaypacha. 3Diosta munakoyqa kamachisqasninta junt'aymin, kamachisqasninta junt'aytaj atina jinalla. 4Pichus Diospa wawan kajqa kay pachaj yuyayninman jina kawsayta atipan. Creesqanchejmin kay pachaj yuyayninman jina kawsayta atipan. 5Pitaj kay pachaj yuyayninman jina kawsayta atipan? Jesusqa Diospa Churin kasqanta creejlla. 6Kaymin yakunejta, yawarnejta ima jamoj Jesucristoqa. Manataj yakunejllatachu jamorqa, astawanqa yakunejta, yawarnejta ima. Chay imasmanta kikin Espíritu testigo jina sut'inchan, imaraykuchus Espiritoqa cheqamin. 7Kinsa kanku testigos jina sut'inchajkunaqa: 8Espíritu Santo, yakuwan, yawarwan ima. Chay kinsantinku ujllata willanku. 9Runaspa testigos jina willasqasninkutapis jap'ikunchej; chaymanta aswan kurajqa Diospa testigo jina willasqan, imaraykuchus Diosmanta jamun, chaypitaj Churinmanta willawanchej. 10Pichus Diospa Churimpi creejqa Diospa testigo jina willasqanta sonqompi jap'in. Diospa willasqanta mana creejrí Diosta llullata jina qhawan, Churinmanta Diospa willasqanta mana creesqanrayku. 11Kaytaj chay willayqa: Diosqa wiñay kawsayta qowasqanchej, chay wiñay kawsaytaj Churimpi kashan. 12Diospa Churinta sonqompi jap'ikojqa wiñay kawsayniyoj. Diospa Churinta mana sonqompi jap'ikojrí mana wiñay kawsayniyojchu. 13Kay imasta qhelqamuykichej qankunaman, pichus Diospa Churimpi creejkunaman, yachanaykichejpaj wiñay kawsayniyoj kasqaykichejta. 14Diospi tukuy sonqo atienekunchej. Chayrayku munayninman jinachus imallatapis mañakunchej chayqa, yachanchej Pay uyarinawanchejta. 15Sichus mañarikusqanchejta uyarisqanta yachanchej chayqa, yachallanchejtaj imatachus mañakusqanchejta jap'isqanchejtaña. 16Sichus pipis hermanonta rikunman mana wañuyman apaj juchata ruwajta chayqa, Diosmanta paypaj mañapuchun, Diostaj payman kawsayta qonqa. Chayta nini mana wañuyman pusaj juchata ruwajkunapaj. Tiyallantaj wañuyman pusaj jucha. Chay juchata ruwajpajqa mana ninichu Diosmanta pipis mañanata. 17Mana cheqan kajta ruwayqa juchapuni. Chaywampis, tiyallantaj wañuyman mana apaj jucha. 18Yachanchej Diosmanta nacejqa mana juchallikusqanta, imaraykuchus Diosmanta nacejqa juchamanta waqaychakun, Kuraj Supaytaj mana atinchu payta imanaytapis. 19Yachanchej Diosmanta kasqanchejta, kay pachapi kaj chhika runastaj Kuraj Supaypa atiynimpi kasqankuta. 20Yachallanchejtaj Diospa Churin jamuspa yachayta qowasqanchejta, cheqa kaj Diosta rejsinanchejpaj, cheqa kaj Churimpitaj kananchejpaj. Paymin cheqa kaj Diosqa, wiñay kawsaytaj. 21Wawitasníy, lantismanta waqaychakuychej.

http://www.bible.is/QUHSBB/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário