terça-feira, 14 de julho de 2015

1 YOANE: TAABWA1 YOANE 11Twamilembela palua keebo ka bukose kaaliko kutula pa mambo, keebo katwaunvwile ni katwaamwene na menso etu, twaakamwene ni kukakumia na minue yetu. 2Kaka keebo ka bukose lukaamwenekele, ni fwe benka twaakamwene, kabili tulitwasimikila palua kaka keebo ka bukose ni kumyana palua keebo ka bukose bwa muyayaya kaali kali pamo ni Situe ni katwaabwililue. 3Bintu bitwaamwene ni kunvua, ibitulitwamisimikila ni mwemue benka pakuti tuye twaampeene nenu nga vitwampeene ni Leza Situe pamo ni Mwana wakue Yesu Kristu. 4Kitwalembela evi, ni pakuti muye mwali ni nsansa iine iine. 5Totu i twebo tutwaunvwile kuli Yesu Kristu, kabili i twenka tutulimukumisimikila. Ni to tulandile evi: Leza i kisue, kabili muli wene temuli nfinzi ata kanini. 6Kine twalanda nangue twampeene ni Leza koku twaikeele mu nfinzi, i kulanda nangue tulitwabeepa sie, ni kisinka kiine tetukikonkele. 7Inzi kine tuli mu kisue, nga evelia wene vyali mu kisue, i kulanda nangue tulundeene nakue, ni mulopa wakua Mwana wakue Yesu uliwatusamba bibalo byonse. 8Kine twalanda nangue tetuli na kibalo, twaibeepa sie fwe bene, kabili mukati mwetu temuli kisinka. 9Inzi kine twalapila bibalo byetu ntanzi yakua Leza, wene ni wa kisinka, kabili mulunghami, kuti watweleela bibalo ni kutusamba bubi bwetu bonse. 10Kine twalanda nangue tetwaabalile, twamukita Leza kuya wali wa bufi, ni mukati mwetu temuli keebo kakue.

1 YOANE 21Mwe baana bane, kyalengia kuti nmilembele evi, ni pa mulandu wa kuti mulekele kukita bintu bibiipile. Inzi kine umo pakati kenu wakita bintu bibiipile, amane nangue tukwete mukwasi aliwatulandilako kuli Situe. Ni ye i Yesu Kristu, kabili i mulunghami. 2Kristu mwine i ngelelo ya bibalo byetu, kabili te ya bibalo byetu sie, inzi ni ya bibalo bya bantu bonse. 3Kintu kya kumwenako nangue tumumanine ni keki: Kunakila mafunde akua Leza. 4Balia balibalanda nangue bamumanine koku tekuba banakila mafunde akue ni ba bufi, ni mukati mwabo temuli kisinka. 5Balia bonse balibanakila keebo kakue i bantu bamutoneesie Leza na ntono iine iine. Evi ivitulitwasininkizia nangue twampeene ni Leza: 6Balia balibalanda nangue bampeene ni Leza bapalile kuya baikeele nga vyaali vyaikeele Yesu Kristu. 7Mwe bakwane batonua, leli lifunde lindimukumilembela te lya lenu abe, inzi ni lyenka lelia lifunde lya kale limwaali nalio kutula pa mambo. Leli lifunde lya kale i elia mpunda imwaunvwile. 8Inzi lifunde lindimukumilembela lyene ni lya lenu, ni kisinka kyakue kimwenekeele muli Kristu ni muli mwemue benka. Pantu nfinzi ifuminemo, ni kisue kya kiine kisanikiile. 9Onse aliwalanda nangue ali mu kisue koku wamusuulile mwinakue, amane nangue akili mu nfinzi. 10Onse atonene mwinakue i ekeele mu kisue, ni mukati mwakue temuli kantu ka kumubazia. 11Inzi onse asuulile mwinakue i ali mu nfinzi. Aliwaendamo koku tekuba wamanine kualimukuya pantu nfinzi imufofiizie menso. 12Mwe baana bane, ndimukumilembela evi pantu bibalo byenu byeleelue pa mulandu wakua Kristu. 13Mwe bavyazi, ndimukumilembela evi pantu mumumanine olia waaliko kutula ku mambo. Mwe balumendo, ndimukumilembela evi pantu mwaamuvindile Olia Mubi. 14Mwe baana bane, ndimukumilembela evi pantu mumumanine Tawe. Mwe bavyazi, ndimukumilembela evi pantu mumumanine olia waaliko kutula ku mambo. Mwe balumendo, ndimukumilembela evi pantu mulumine, kabili pantu keebo kakua Leza kali mukati mwenu, kabili pantu mwaamuvindile Olia Mubi. 15Tekutone bintu bya kyalo ao byonse bilimo. Kine mwatona bintu bya kyalo, mane nangue temumutonene Tawe. 16Pantu lwinso lwa mubili ni lwinso lwa menso pamo ni kwitona, bebi byonse ni bintu bya kyalo. Tebiizi kufuma kuli Situe, inzi bilibyafuma mu kyalo. 17Kyalo ni byonse bilimo pamo ni byonse bitonekele kukitua na bantu bilimukupita. Inzi olia aliwakita mutoneene Leza, wene i waakeekalilila muyayaya. 18Mwe baana bane, mpeleezio yapalama! Mwaaninue kale nangue Mulwani wakua Kristu waakeeza. Ee, evi vyenka balwani bengi bakua Kristu tebasyaizile. Ni pakako, mane nangue mpeleezio yapalama. 19Kulanda kisinka baba te bantu betu, kabili i kibaatusiiliile. Pantu babenge bantu betu, nga twikeele nabo. Inzi kibaatusiiliile ni pakuti kimanike bwino bwino nangue baba bantu kisinka tebaali bantu betu. 20Inzi mwemue mwaapeelue Mweo Muzuuke na Kristu Muzuuke. Ozu Mweo i amilengele mwe bonse kuti mumane kisinka. 21Ni pakako, i kyanengia kuti nmilembele. Kabenge tekuba mwamanine kisinka, nga nsimilembeele. Inzi ndimukumilembela pantu mukimanine, kabili pantu mumanine nangue tekuli bufi bulibwafuma mu kisinka. 22Ale muntu wa bufi nani? Ni olia onse aliwalanda nangue Yesu te Kristu. Muntu wa ozu musango i Mulwani wakua Kristu, kabili i aliwamukaana Leza Tata ni Mwana wakue. 23Pantu onse aliwamukaana Mwana, aliwamukaana ni Se. Onse aliwamwitabila Mwana, aliwamwitabila ni Se. 24Kansi be mwaipeele mukusunga mpunda imwaunvwile kutula pa mambo. Ni pakako, kine mwasunga ezio mpunda, mwaakeekalilila mu buumo ni Mwana pamo ni Se. 25Bulayo butwaalailue na Kristu mwine, ni bulayo bwa kupeelua bukose bwa muyayaya. 26Kintu kyanengia kuti nmilembele evi, ni pa mulandu wa balia balibakeba kumizeezia. 27Inzi mwemue musyukile pantu Kristu waamipeele Mweo Muzuuke. Kine Mweo wakue waikalilila muli mwemue, mane nangue temukikeba kabili unge muntu wa kumisambilizia. Pantu Mweo wakue i aliwamisambilizia palua bintu byonse, ni byonse bialiwamisambilizia ni bya kisinka, te bya bufi. Kansi mwe bakwane, nakile masambilizio amulimwasambiliziwa na Mweo Muzuuke nangue, ikalilile mu buumo ni Kristu. 28Mwe baana bane, kisinka ikalilile mu buumo ni wene, evi luakamoneka tukabe twakinkimeene sana pasili kunvua busoni busiku bwa kwiza kwakue. 29Mumanine bwino bwino nangue Kristu i mulunghami. Kansi mwe bakwane, mane nangue muntu aliwakita bilungheeme, wene i mwina Leza.

1 YOANE 31Mone vitutoneesiwe na Situe! Kutona kuatutoneesie i kulengele kuti tuye twakuutua baana bakue, pantu ni kiine i vituli. Kabili i kitusimaniinue na kyalo, pantu tekyaamumanine Leza. 2Mwe bakwane batonua, evi muli baana bakua Leza, inzi tekinamanike bwino bwino vitwaakaba. Inzi tumanine nangue lwaakamoneka Kristu, twaakaba twapaleene nakue pantu twaakaba twamumwene sie muabeeleele. 3Kubalua muntu aswapiile evio muli Kristu, aye waisambile mutima nga evelia vyaali vyaisambile Kristu. 4Onse aliwabala, amane nangue aliwainoona Mizilo yakua Leza, pantu muntu aliwabala aliwainoona mizilo. 5Mumanine bwino nangue Kristu kiamonekeele, ni pa mulandu wa kuti eze afumie bibalo bya bantu, kabili mumanine nangue muli wene temuli kibalo. 6Ni pakako, onse ali muli Kristu tezi kutwalilila mu bibalo. Inzi onse aliwatwalilila mu bibalo tanamumone, kabili ni kumumana tamumanine. 7Mwe baana bane, tekuzeeziwe na muntu! Mane nangue onse aliwakita biweme i aweme nga viweme Kristu. 8Kubalua muntu aliwatwalilila kubala, wene wakua Kibanda, pantu Kibanda kyaabalile kutula ku mambo. Ni keki i kyaamonekeele Mwana wakua Leza evi eze alovie bikitua byonse byakua Kibanda. 9Onse aliwakuutua mwana wakua Leza, tezi kutwalilila kubala pantu mibeele iine iine yakua Leza ili muli wene, kabili pantu Leza i Se. Ozu tavinda kabili kutwalilila mu bibalo. 10Bobu i bupusano bukata bumwenekele pa baana bakua Leza ni baana bakua Kibanda. Onse asiliwakita biweme ni asimutonene mwinakue, wene te mwina Leza. 11Mpunda imwaunvwile kutula pa mambo i ezi ilandile nangue: Tonane. 12Tekuti tuye twali nga Kaini. Wene waali muntu wakua Olia Mubi. Ozu muntu waipaile mwalawakue Abeli. Ati emwe, ale Kaini waamwipaiile ki Abeli? Waamwipaile pantu bikitua byakua Kaini byaali byabiipile, inzi bikitua byaakitile mwalawakue byaali byaweme. 13Ni pakako mwe bakwane, tekupape kine mwamona kyalo kyamisuula. 14Tumanine nangue twaafumine kale mu lufu ni kwingila mu bukose. Tumanine evi pantu tutonene bantu netu. Kubalua muntu asitonene muntu nakue, afwile. 15Kubalua muntu asuulile mwinakue ni ngipaani. Kabili mumanine bwino bwino nangue ngipaani tali na bukose bwa muyayaya. 16Kintu kya kumwenako vilivyabomba ntono ni keki: Kristu waafwile pa mulandu wetu. Kansi ni fwefue benka tupalile kufwila bange! 17Kine munonsi wamona muntu abuliilue ni kumusia sie pasili kumukwasia, kuti waiana syani nangue amutonene Leza? 18Mwe baana bane, tekuti tuye twali sie na ntono ya pa menso, inzi tuye twali na ntono ya kiine iliyamonekela mu bikitua. 19Keki i kitulitwainikilako nangue tuli bantu ba kiine. Kabili i kilikyatuteekiako mutima mu kyeni kyakua Leza 20lyonse mitima yetu luikaba yatutana nsambu. Inzi Leza i mukulu kukila fwefue, kabili wene i amanine bintu byonse. 21Ni pakako mwe batonua, kine mitima yetu teitutanine nsambu, i kulanda nangue tukinkiile mu kyeni kyakua Leza. 22Leza aliwatupeela kubalua kantu katulitwamulomba pantu tulitwanakila mafunde akue ni kuya twakita bintu bimuwamiine. 23Bintu bitwaninue kukita ni bebi: Kumuketekela Mwana wakue Yesu Kristu pamo ni kutonana nga mutwaniinue na Kristu. 24Onse aliwanakila mafunde akua Leza i ali muli Leza, ni Leza ali muli wene. Ni kitumaniineko nangue Leza ali muli fwefue ni keki: Tupeelue Mweo Muzuuke na Leza.

1 YOANE 41Mwe batonua, tekuba mwazumina bantu bamo balibalanda nangue bali ni Mweo wakua Leza. Inzi mupalile kubapiimanke mumone kine myeo ibali nayo ifumine kuli Leza. Pantu eno nsiku bakabika bengi ba bufi tebasyakumeene monse mwaya kyalo. 2Kintu kimwaakaba mwainikilako nangue bali ni Mweo wakua Leza ni keki: Onse etabiile nangue Yesu Kristu waizile kwaluka muntu, i ali ni Mweo wakua Leza. 3Inzi olia asimuketekeele Yesu, wene tali na Mweo wakua Leza, inzi ali sie na mipasi yakua Mulwani wakua Kristu. Kunvua kwene mwaunvwile kale nangue waakeeza, ni evi vyenka tasyaizile. 4Mwe baana bane, mwemue muli bakua Leza, kabili mwaanziizie kale bakabika ba bufi pantu Mweo ali mukati mwenu ali ni maka kukila mipasi ili mu bantu bepoozele mu bya kyalo. 5Baba bakabika ba bufi, i bantu ba kyalo, ni bantu ba kyalo balibabonvua pantu ni bo ni bantu ba kyalo. 6Inzi fwefue tuli bantu bakua Leza. Onse amumanine Leza, aliwaunvua vitulitwalanda. Onse asili wakua Leza tezi kunvua bintu bitulitwalanda. Mu ozu musango i mutulitwainikila nangue ozu ali ni Mweo wa kiine, ni ozu ali sie na mipasi. 7Mwe bakwane, tutonane pantu kutona kulikwafuma kuli Leza. Pantu onse ali ni ntono i mwana wakua Leza, kabili i amumanine Leza. 8Onse asili na ntono tamumanine Leza, pantu Leza i ntono. 9Kabili Leza waatulangisiizie ntono yakue na kumutuma Mwana wakue lyonga mu kyalo, evi tube ni bukose kupitila muli wene. 10Evi i vili ntono iine iine: Tekulanda nangue fwefue i baatendekeelepo kumutona Leza, inzi Leza i waatendekeelepo kututona ni kumutuma Mwana wakue kuti aye wali ngelelo pa mulandu wa bibalo byetu. 11Mwe bakwane, evi vitutonenue na Leza, i vyakuti tuye twatonaneene. 12Tekuli muntu ata umo waamumwenepo kale Leza, inzi kine twatonana, Leza alikwikala muli fwefue, ni ntono yakue ilikuya yapwililikile mukati mwetu. 13Kintu kya kusininkiziiziako nangue tuli muli Leza ni Leza ali muli fwefue ni keki: Leza atupeele Mweo wakue. 14Kabili twaimweneene ni kwalukilapo basininkizi ba kubwilako bange nangue Leza waamutumine Mwana wakue kuti aye wali Mupususi wa bekala kyalo. 15Kine muntu wasininkizia nangue Yesu i Mwana wakua Leza, ozo muntu ali muli Leza, ni Leza ali mu ozo muntu. 16Kabili fwe bene tumanine vitutonenue na Leza, kabili evi ivituzumiine. Leza i ntono, ni onse ali ni ntono, ali muli Leza, ni Leza ali muli wene. 17Kine kutona kupwililikile mukati mwetu, busiku bwa bupinguzi fwefue twaakaba twapamine sana pantu mibeele yetu ya mono mu kyalo, ni imo sie ni mibeele yakua Kristu. 18Mukutona temuli mwezo ata kanini. Ntono ya kiine iliyapwisia mwezo onse. Muntu wa mwezo tali na ntono iine iine, pantu muntu wa mwezo aliwatiina kukandua. 19Tuli ni ntono pantu Leza i waabambiilepo kututona. 20Kine umo walanda nangue nene nmutonene Leza koku wasuulile mwinakue, ozu muntu ni wa bufi. Ale kuti wamutona syani Leza uasimwene kine asuulile mwinakue uamwene? 21Lifunde litwaapeelue na Kristu ni leli: Onse amutonene Leza, amutone ni mwinakue.

1 YOANE 51Onse etabiile nangue Yesu i Kristu, i mwana wakua Leza. Kabili onse amutonene muvyazi, amutonene ni olia avyelue. 2Kintu kitulitwamaninako nangue tutonene baana bakua Leza, ni pa mulandu wa kumutona Leza ni kukonka mafunde akue. 3Pantu kumutona Leza i kunakila mafunde akue. Ni mafunde akue teakolele ata kanini. 4Pantu onse aliwakuutua mwana wakua Leza, ali ni buvinde bwa kwanzia kyalo. Kiketekelo kituli nakio i kyakwanziiziako kyalo. 5Eba, ale nani wakuvinda kwanzia kyalo? Wakuvinda kwanzia kyalo ni olia etabiile nangue Yesu i Mwina Leza. 6Olia waizile kuli fwefue kupitila mukubatiziwa mu menda ni kuzuumia mulopa wakue pa musalaba, i Yesu Kristu. Taiziile sie kupitila mukubatiziwa mu menda, inzi waiziile kupitila ni mu kuzuumia mulopa. 7Kuli basininkizi batatu: 8Kuli Mweo, ni menda, ni mulopa. Ni baba batatu balibaitabizyania. 9Kine tulitwaitabila busininkizio bwa bantu, kansi tupalile kukila kwitabizia busininkizio bwakua Leza akwatiisie maka. Ni bobu i busininkizio bwaasininkiziizie Leza palwakua Mwana wakue. 10Onse amuketekeele Mwana wakua Leza, amane nangue ali ni bobu busininkizio mukati mwakue. Inzi onse asimuketekeele Leza, amane nangue wamukita Leza kuba wa bufi pantu tetabiile belia bilibyalanda Leza palwakua Mwana wakue. 11Ni busininkizio bwine ni bobu: Leza waatupeele bukose bwa muyayaya, ni bobu bukose buli mu Mwana wakue. 12Onse ali ni Mwana, ali ni bobu bukose. Onse asili na Mwana wakua Leza, wene tali na bukose. 13Kintu kyanengia kuti nmilembele evi, ni pakuti mumane nangue mwe bamuketekeele Mwana wakua Leza muli ni bukose bwa muyayaya. 14Fwefue tusininkiziizie nangue kine twamulomba Leza kubalua kantu kukonkana ni mwatoneene, aliwatunvua. Ni pakako, i kitupamiine. 15Kabili kine tumanine nangue Leza aliwatunvua lutulitwamulomba, i kulanda nangue tuli ni kisinka nangue aliwatupeela byonse bitulitwamulomba. 16Kine muntu umo wamona mwinakue wabala kibalo kisilikyaleeta nfua, amupepeleko pakuti Leza amupeele bukose. Kuti wakita evio ku balia bantu balibabala kibalo kisilikyaleeta nfua. Inzi kuli bibalo bimo bilibyaleeta nfua, nsilandile nangue mupepe palua bebi bibalo. 17Kubalua kintu kibiipile, ni kibalo. Inzi kuli bibiipile bimo bisilibyaleeta nfua. 18Inzi tumanine bwino bwino nangue tekuli mwina Leza aliwatwalilila mukubala, pantu Mwana wakua Leza i amulabukiile. Ni Olia Mubi tavinda kumukumia. 19Tumanine nangue tuli bantu bakua Leza anzia kine kyalo kyonse kiteekelue na Olia Mubi. 20Tumanine nangue Mwina Leza waizile, kabili i atupeele maano a kuti tuye twamumanine Leza wa kiine. Fwefue tuli muli Leza wa kiine ni mu Mwana wakue Yesu Kristu. Ozu i Leza wa kiine, kabili ozu i bukose bwa muyayaya. 21Mwe baana bane, ilabukile ku baleza ba bufi!

http://www.bible.is/TAPWFW/1John/1

Nenhum comentário:

Postar um comentário