quarta-feira, 29 de julho de 2015

1 Yohaannisa: Dawro


1 Yohaannisa Kiitaa 11Nuuni koyiruwaappe doommiide de7iya, nu ayifiyan be7iide, nu kushiyan A bochchi be7eedda de7uwaa qaalaabaa hinttenttoo xaafeetto. Nuuni A be7eeddo; nu kushiikka A bochchi be7eedda. 2He de7uu qonccina, nuuni A be7iide, aabaa hinttenttoo markkatteetto; qassi Xoossaa Aawuwaa matan de7iya nuussi qoncceedda medhinaa de7uwaabaa hinttenttoo odeetto. 3Qassi nuunanna hinttenttoo ittippetethay de7ana mala, nuuni be7eeddawaanne siseeddawaa hinttenttoo odeetto; nuussi Aawuwaannanne A Na7aa Yesuusi Kiristtoosanna ittippetethay de7ee. 4Nuuni nu nashechchay polettana mala, hawaa hinttenttoo xaafeetto. 5Nuuni Xoossaa na7aappe sisiide, hinttenttoo odiyaa kiitay, "Xoossay poo7uwaa; aani dhumay mulekka baawa" yaagiyaawaa. 6Nuuni nuussi aananna ittippetethay de7ee giide dhumaani de7ooppe, nu haasayaaninne nu oosuwan worddoteetto. 7Shin poo7uwan I de7iyaawaadan, nuunikka poo7uwan de7ooppe, nuussi ittoo ittuwaanna ittippetethay de7ee; qassi A Na7aa, Yesuusi Kiristtoosa suuthay nagaraa ubbaappe nuuna geeshshee. 8Nuuni nagaraa oothibeykko gooppe, nuurekka nuuna cimmeetto; nuunan tumatethaykka baawa. 9Shin nuuni Xoossaw nu nagaraa paaxooppe, I nu nagaraa atto gaanawunne nu bayizzo oosuwaa ubbaappe nuuna geeshshanaw, ammanettiyaawaanne tumuwaa oothiyaawaa. 10Nuuni nagaraa oothibeykko gooppe, Xoossaa wordduwaa geetto; A qaalaykka nu wozanaan de7enna.

1 Yohaannisa Kiitaa 21Ta naatoo, nagaraa hintte oothennaadan, taani hawaa hinttenttoo xaafay; shin ooninne nagaraa oothooppe, Aawuwaa matan nuussi gaannatiyaa Yesuusi Kiristtoosi, Xilluu, de7ee. 2Qassi nuuni nu nagaraa atto geetettussaa Kiristtoosa bagganna demmeetto; Kiristtoosi yarshshetteeddawe asaa ubbaa nagaraa digganaassappe attin, nu nagaraa xalalaa digganaassa gidenna. 3Nuuni Xoossaa azazuwaa naagooppe, tumu A eriyaawaa hewan shaakkanaw danddayeetto. 4Itti uray, "Taani A eray" giide, qassi A azazuwaa naagennan aggooppe, he uray wordduwaa; tumatethaykka aani baawa. 5Shin A qaalaw azazettiya oona gidooppenne, he uray Xoossaa siiqiyaawe tumu poletteedda. Nuuni Xoossaan de7iyaawaa hawe nuuna erissee. Hewekka, 6"Taani, Xoossaan de7ay" giya ooninne Kiristtoosi de7eeddawaadan de7anaw bessee. 7Ta siiqatoo, taani hinttenttoo koyiruwaappe de7iya eca azazuwaa xaafayppe attin, ooratha azazuwaa xaafikke; he eca azazuu hintte siseedda qaalaa. 8Gidooppekka, taani hinttenttoo laa7enthuwaa ooratha azazuwaa xaafay; he azazuwaa tumatethaykka Kiristtoosaninne hinttenan beettee. Ayissi gooppe, dhumay dhayee; tumu poo7uu ha77i poo7ee. 9Poo7uwaan de7ay giidde, bare ishaa ixxiyaa ooninne hanno gakkanaassikka dhumaani de7ee. 10Bare ishaa siiqiyaa ooninne poo7uwan de7ee; he uran hara uraa dhubbiyaabay ayaynne baawa. 11Shin bare ishaa ixxiyaa ooninne dhumaani de7ee; dhumaani hamettee. Dhumay A ayfiyaa qooqissi wotheedda diraw, haqa binttonne erenna. 12Ta naatoo, Xoossay Kiristtoosa sunthaa diraw, hintte nagaraa atto yaageedda diraw, taani hinttenttoo xaafay. 13Aawotoo, koyiruwaappe de7iyaawaa hintte ereedda diraw, hinttenttoo xaafay. Yalagatoo, xalahiyaa kaappuwaa hintte xooneedda diraw, hinttenttoo xaafay. Guutha naatoo, Xoossaa Aawuwaa hintte ereedda diraw, hinttenttoo xaafay. 14Aawotoo, koyiruwaappe de7iyaawaa hintte ereedda diraw, hinttenttoo xaafay. Yalagatoo, hintte mino gidiyaa dirawunne Xoossaa qaalay hinttenan de7iya diraw, qassi xalahiyaa kaappuwaa hintte xooneedda diraw, hinttenttoo xaafay. 15Ha alamiyaa woy alamiyaan de7iya ayaanne siiqoppite. Hintte ha alamiyaa siiqooppe, Xoossaa siiquu hinttenan baawa. 16Ayissi gooppe, ha alamiyaan de7iyaa ubbabay, hewekka: asatethaa amuu, ayifiyan xeelliide kajjeeliyaawenne bare de7iyaawaan ceeqettiyaawe ha alamiyaappe yeeddawaappe attin, Xoossaappe yibeenna. 17Ha alamiinne ha alamiyan asay amottiyaa ubbabay aadhdhana. Shin Xoossay geeddawaa oothiyaa uray medhinaw de7ana. 18Ta naatoo, wodiyaa wurssethay matatteedda; Kiristtoosa eqettiyaawe sinthaappe yaanawaa hintte siseeddawaadan, haray atto ha77ikka A eqettiyaawanttu coratuu denddeeddino. Hewaa diraw, wodiyaa wurssethay matatteeddawaa nuuni hewan ereetto. 19Ha eqettiyaawanttu nu bagga gidenna diraw, nu giddoppe keseeddino; ayissi gooppe, unttunttu nu bagga gidiyaabaa gidinttonne, nu giddon de7ana; shin unttunttuppe ooninne nu bagga gidennawe erettana mala, nu giddoppe keseeddino. 20Shin Kiristtoosi hintte bolla Geeshsha Ayyaanaa gusseedda; qassi hintte ubbay tumuwaa eriita. 21Tumuwaa hintte eriya dirawunne qassi tumuwaan wordduu ayaynne bayinnawaa hintte eriya diraw, taani hinttenttoo xaafayppe attin, tumuwaa hintte erenna diraw xaafikke. 22Yesuusi Oketteedda Kiristtoosa gidiyaawaa erikke giya uraappe attin, wordduu oonee? Hewe Xoossaa Aawuwaanne Na7aa erikke giyaawe Kiristtoosa eqettiyaawaa. 23Xoossaa Na7aa erikke giyaa oonanne Xoossaa Aawuukka erenna; Xoossaa Na7aa eray giya oonanne qassi Xoossaa Aawuukka eree. 24Hewaa diraw, koyiruwaappe hintte siseeddawaa hintte wozanaan minissiide naagite. Koyiruwaappe siseeddawaa hintte naagooppe, hinttenttoo qassi Xoossaa Na7aannanne Xoossaa Aawuwaanna ittippetethay de7ana. 25Qassi Kiristtoosi bare huuphew nuussi immana geeddawe medhinaa de7uwaa. 26Taani hawaa hinttenttoo he hinttena balethiya asatuwaa diraw xaafaaddi. 27Shin Kiristtoosi hintte bolla bare Geeshsha Ayyaanaa gusseedda. Geeshsha Ayyaanay hinttenan de7iya diraw, ooninne hinttena tamaarissana koshshenna; ayissi gooppe, A Geeshsha Ayyaanay hinttena ubbabaa tamaarissee. I tamaarissiyaawe tumuwaappe attin wordduwaa gidenna. Hewaa diraw Ayyaanaa Geeshshaa timirttew azazetiidde, Kiristtoosanna ittipetethaan de7ite. 28Ta naatoo, qassi I qoncciyaa wode, nuuni yashshi bayinnawantta gidanaadaaninne, A yuussaa gallassi A sinthan nuuni yeellatennaadan, aananna ittippetethaan de7ite. 29Kiristtoosi xillo gidiyaawaa hintte erooppe, xillobaa oothiyaa ubbay Xoossaa na7aa gidiyaawaa eranaw bessee.

1 Yohaannisa Kiitaa 31Nuuni Xoossaa naanatuwaa geetettiide xeesettana mala, Xoossay nuuna ay keenaa siiqeeddenttonne be7ite. Nuuni tumukka A naanatuwaa. Ha alamii Xoossaa erenna diraw, nuunakka erenna. 2Ta siiqatoo, ha77i nuuni Xoossaa naanatuwaa; nuuni ayaa hananentto biro erettibeenna; shin Kiristtoosi qoncciyaa wode, nuuni A malatanawaa ereetto. Ayissi gooppe, I tumu A gidiyaawaa nuuni kumenthan be7ana. 3Qassi Kiristtoosa be7ana giide nashechchan naagiyaa ooninne Kiristtoosi geeshsha gideeddawaadan, barena geeshshee. 4Nagaraa oothiyaa ubbay Xoossaa higgiyaa menthee; ayissi gooppe, nagaray Xoossaa higgiyaa menthussaa. 5Kiristtoosi asaa nagaraa dhayissanaw qoncceeddawaa hintte eriita; aani nagaray baawa. 6Kiristtoosan de7iyaa ooninne nagaraa oothiidde de7enna; qassi nagaraa oothiidde de7iyaa ooninne A be7ibeenna woy eribeenna. 7Ta naatoo, ooninne hinttena balethoppo. Kiristtoosi xillo gidiyaawaadan, xillobaa oothiyaa uray xilluwaa. 8Xalahiyaa kaappuu koyiruwaappe nagaraa ootheedda diraw, nagaraa ubba wode oothiyaa uray xalahiyaa kaappuwaassa; hewaa diraw, Xoossaa Na7ay xalahiyaa kaappuwaa oosuwaa dhayissanaw qoncceedda. 9Xoossaa naanatuwaa gidiyaa ubbay Xoossaa medhetay unttunttun de7iya diraw, nagaraa ubba wode oothikkino; qassi Xoossay unttunttu Aawuwaa gidiyaa diraw, nagaraa oothanaw danddayikkino. 10Xoossaa naanatuwaa gidduwaaninne xalahiyaa kaappuwaa naanatuwaa giddon de7iya dummatethay hawaan erettee; xillobaa oothennawanttunne woy bare ishaa siiqennawanttu ooninne Xoossaa naanatuwaa gidikkino. 11Ayissi gooppe, koyiruwaappe hintte siseedda kiitay, "Ittuu ittuwaanna siiqettanaw bessee" yaagiyaawaa. 12Nuuni Qaayeela mala gidanaw bessenna. Qaayeeli xalahiyaa kaappuwaassa; hewaa gido diraw, bare ishaa wodheedda. I bare ishaa ayissi wodheeddee? I ootheedda oosuu iita gidina, A ishay ootheedda oosuu lo77a gideedda diraw wodheedda. 13Taanaadan Xoossaa kaalliyaawanttoo, ha sa7aa asay hinttena ixxooppe, oorathabaa gooppite. 14Nuuni ammaniyaawanttaa siiqiyaa diraw, hayiquwaappe de7oo pinneeddawaa ereetto; ammaniyaawantta siiqenna uray ooninne hayiquwaa giddon de7ee. 15Ammaniyaawantta ixxiyaa ooninne shemppuwaa wodheeddawaa; qassi shemppuwaa wodheeddawaan medhinaa de7uu bayinnawaa hintte eriita. 16Kiristtoosi bare shemppuwaa nu diraw aathiide immeeddawaan siiquu ayentto nuuni ereeddo; nuunikka ammaniyaawanttu diraw, nu shemppuwaa aathiide immanaw bessee. 17Shin dure asay ooninne bare ishay metootiyaawaa be7iidde, aw qarettennaan ixxooppe, bare wozanaan Xoossaa siiqay gaanaw waani danddayii? 18Ta naatoo, nuuni oosuwaaninne tumatethaan siiqettoytteppe attin, coo haasayan woy bolla doonan siiqettanaw bessenna. 19Nuuni tumuwaa baggan de7iyaawaa hewan erana; qassi nu wozanay nu bolla pirddiyaa wode ubbaan, Xoossaa sinthan tumatethaa nuuna hewan erissee. Ayissi gooppe, Xoossay nu wozanaappe wolqqaama; qassi I ubbabaa eree. 21Ta siiqatoo, nu wozanay nu bolla pirddennawaa gidooppe, nuuni Xoossaa sinthan yayyokko. 22Nuuni A azazuwaa naagiyaa dirawunne A nashechchiyaabaa oothiyaa diraw, woossiyaa ubbabaa aappe akkeetto. 23Xoossaa azazu hawaa: Kiristtoosi nuuna azazeeddawaadankka, Xoossaa Na7aa Yesuusi Kiristtoosa sunthan nuuni ammananaadaaninne ittuu ittuwaanna siiqettanaadan Xoossay nuuna azazeedda. 24Xoossaa azazuwaa naagiyaa ooninne Xoossaa giddon de7ee; Xoossaykka A giddon de7ee; Xoossay nuussi immeedda A Ayyaanaa bagganna I nu giddon de7iyaawaa nuuni ereetto.

1 Yohaannisa Kiitaa 41Ta siiqotoo, Xoossaa Ayyaanay taanan de7ee giyaa ubbaa ammanoppite; shin unttunttun de7iyaa ayyaanay Xoossaappeeyee woy gidennentto paaccite. Ayissi gooppe, cora worddo nabatuu ubbasaa beeddino. 2Xoossaa Ayyaana gidiyaawaa hintte hawaan erana; "Yesuusi Kiristtoosi asaa gidiide yeeddawaa ammanay" giyaa oonaninne de7iyaa ayyaanay ubbay Xoossaappe yee. 3Qassi Kiristtoosi asaa gidiide yeeddawaa ammanay geennawaa ayyaanay ubbay Xoossaappe yibeenna; aani Kiristtoosa eqettiyaa ayyaanay de7ee. Hintte hewe yaanawaa kase siseeddita; I haray atto ha77ikka ha alamiyaan de7ee. 4Ta naatoo, hintte Xoossawantta; hintte giddon de7iya Geeshsha Ayyaanay ha alamiyaan de7iya ayyaanaappe daro wolqqaamiyaa diraw, worddo nabatuwaa hintte xooneeddita. 5Unttunttu ha alamiyaa asa gidiyaa diraw, ha alamiyaabaa haasayiino; ha alamiyaa asaykka unttunttu haasayaa sisee. 6Nuuni Xoossawantta; Xoossaa eriya ooninne nuuni giyaawaa sisee. Xoossaa erenna ooninne nuuni giyaawaa sisenna. Nuuni tumu ayyaanaanne worddo ayyaanaa hewan shaakkeetto. 7Ta siiqatoo, siiquu Xoossaappe yiyaa diraw, ane ittuu ittuwaanna siiqettoytte. Siiqettiyaa ooninne Xoossaa naanaa; Xoossaakka eriino. 8Xoossaa eeshshay siiqo gidiyaa diraw, siiqenna uray ooninne Xoossaa erenna. 9Xoossay nuuna bare siiquwaa hawaan besseedda; nuuni A bagganna de7uwaa demmana mala, bare itti Na7aa ha alamiyaa kiitteedda. 10Siiquwaa giyaawe hawaa; Xoossay nuuna siiqiide, nuuni nu nagaraappe maarotethaa demmeedda bare Na7aa nuussi kiitteeddappe attin, nuuni A siiqeeddawaanna gidenna. 11Ta siiqotoo, Xoossay nuuna hawaadan siiqeeddawaa gidooppe, nuunikka ittuu ittuwaanna siiqettanaw bessee. 12Xoossaa ooninne mulekka be7ibeenna; nuuni ittuu ittuwaanna siiqettooppe, Xoossay nu giddon de7ee; A siiquukka nu giddon poletteedda. 13Xoossay bare Ayyaanaa nuussi immeedda diraw, nuuni Xoossaa giddon de7iyaawaanne ikka nu giddon de7iyaawaa ereetto. 14Xoossaa Aawuu bare Na7aa ha alamiyaa ashshiyaawaa gidanaw kiitteeddawaa nuuni be7iide markkatteetto. 15Yesuusi Xoossaa Na7aa gidiyaawaa markkattiyaa O gidduwaaninne Xoossay de7ee; ikka Xoossaa giddon de7ee. 16Xoossay nuuna siiqiyaawaa nuuni nu huuphew ereettonne ammaneetto. Xoossay siiquwaa. Siiquwan de7iya ooninne Xoossaa giddon de7ee; Xoossaykka A giddon de7ee. 17Nu de7uu ha alamiyaan Kiristtoosi de7eeddawaa mala gidiyaa diraw, pirddaa gallassi nuuni yayyenna mala, siiquu nu giddon poletteedda. 18Siiquwan yashshi baawa; gaasuukka tumu siiquu yashshaa kessi olee. Yashshaynne muray ittippe biya diraw, yayyiyaa uraa siiquu kumentha gidenna. 19Xoossay koyro nuuna siiqeedda diraw, nuuni A siiqeeddo. 20Ooninne, "Taani Xoossaa siiqay" giidde bare ishaa ixxooppe, I wordduwaa. Ayissi gooppe, be7eedda bare ishaa siiqennawe be7ibeenna Xoossaa siiqanaw waani danddayii? 21Qassi Kiristtoosi nuussi immeedda azazu hawaa; Xoossaa siiqiyaa uray bare ishaakka siiqanaw bessee. 


1 Yohaannisa Kiitaa 51Oketteedda Kiristtoosa yaagiide, Yesuusa ammaniyaa ubbay Xoossaa nanaa; qassi Xoossaa Aawuwaa siiqiyaa ooninne A naanatuwaakka siiqee. 2Nuuni Xoossaa siiqiyaawaaninne A azazuwaa naagiyaawan, Xoossaa naanatuwaa siiqiyaawaa ereetto. 3Ayissi gooppe, nuuni Xoossaa siiqiyaawe A azazuwaa naagiyaawaa; A azazuukka deexo gidenna. 4Ayissi gooppe, Xoossaa Na7aa gidiyaa ooninne ha alamiyaa xoonanaw danddayee; nuunikka ha alamiyaa xoonanawe nu ammanuwaana. 5Ha alamiyaa xoonanaw danddayiyaawe oonee? Yesuusi Xoossaa Na7aa gidiyaawaa ammaniyaawaa xalalay xoonana. 6Xinqqataa haathaannanne hayquwaa suuthaanna yeeddawe hawaa; ikka Yesuusi Kiristtoosa; haathaannanne suuthaanna I yeeddawaappe attin, haathaa xalalaanna yibeenna. Geeshsha Ayyaanay tuma gidiyaa diraw, hewe tuma gidiyaawaa I bare huuphew markkattee. 7Ayissi gooppe, heezzu markkatuu de7iino. 8Hewanttu, Xoossaa Ayyaanaa, haathaanne suuthaa; ha heezzatuu ittuu ittuwawaa phalqqikkino. 9Nuuni asay markkattiyaawaa ammanooppe, Xoossay markkattiyaawe asaawaappe loythi aadhdhee; ayissi gooppe, Xoossay bare Na7abaa markkatteedda markkatethay hawaa. 10Xoossaa Na7aa ammaniyaa uraa wozanaan ha markkatethay de7ee. Xoossaa ammanenna uray ooninne Xoossay bare Na7aw markkatteedda markkatethaa ammanibeenna diraw, Xoossaa wordduwaa gee. 11Simmi markkatethay hawaa; Xoossay nuussi medhinaa de7uwaa immeedda; hewekka A Na7an de7ee. 12Xoossaa Na7ay de7iya oossinne de7uu de7ee; Xoossaa Na7ay baynna oossinne de7uu baawa. 13Xoossaa Na7aa sunthan ammaniyaa hinttenttoo medhinaa de7uu de7iyaawaa hintte erana mala, hawaa hinttenttoo xaafaaddi. 14Xoossay koyyiyaawaadan, ayinne nuuni A woossooppe, I sisiyaawaa nuuni eriya diraw, A sinthan yayyokko. 15Nuuni woossiyaa ubbaan I sisiyaawaa erooppe, nuuni A woosseeddawaa I zaareeddawaa ereetto. 16Ooninne hayquu bessenna nagaraa bare ishay oothishshin be7ooppe, Xoossaa woossanaw bessee; hayquu bessenna nagaraa ootheeddawanttoo Xoossay de7uwaa immana. Hayquu bessiyaa nagaray de7ee; taani hinttena hewoo Xoossaa woossite giikke. 17Bayizzo oosuu ubbay nagaraa; shin hayquu bessenna nagaray de7ee. 18Xoossaa naanay ooninne nagaraa ubba wode oothennawaa nuuni ereetto. Ayissi gooppe, Xoossaa Na7ay unttuntta naagee; qassi xalahiyaa kaappuukka unttuntta qohanaw danddayenna. 19Nuuni Xoossawantta gidiyaawaanne ha alamii ubay xalahiyaa kaappuwan moodetteeddawe ereetto. 20Nuuni tumu Xoossaa eranaadan, Xoossaa Na7ay yeeddawaanne nuussi akeekaa immeeddawaa ereetto. Nuuni tumu Xoossaa giddon, A Na7aa Yesuusi Kiristtoosa giddon de7eetto; I tumu Xoossaanne medhinaa de7uwaa. 21Ta naatoo, eeqatuwaappe hintte huuphiyaa naagite.

http://www.bible.is/DWRTBL/1John/1/DNenhum comentário:

Postar um comentário