domingo, 12 de julho de 2015

READING GALATIANS (KING JAMES VERSION/HAITIAN CREOLE)

 English Standard Version (ESV), Galatians 4

1    I mean that the heir, as long as he is a child, is no different from a slave, though he is the owner of everything,
2    but he is under guardians and managers until the date set by his father.
3    In the same way we also, when we were children, were enslaved to the elementary principles of the world.
4    But when the fullness of time had come, God sent forth his Son, born of woman, born under the law,
5    to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons.
6    And because you are sons, God has sent the Spirit of his Son into our hearts, crying, Abba! Father!
7    So you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir through God.
8    Formerly, when you did not know God, you were enslaved to those that by nature are not gods.
9    But now that you have come to know God, or rather to be known by God, how can you turn back again to the weak and worthless elementary principles of the world, whose slaves you want to be once more?
10   You observe days and months and seasons and years!
11   I am afraid I may have labored over you in vain.
12   Brothers, I entreat you, become as I am, for I also have become as you are. You did me no wrong.
13   You know it was because of a bodily ailment that I preached the gospel to you at first,
14   and though my condition was a trial to you, you did not scorn or despise me, but received me as an angel of God, as Christ Jesus.
15   What then has become of the blessing you felt? For I testify to you that, if possible, you would have gouged out your eyes and given them to me.
16   Have I then become your enemy by telling you the truth?
17   They make much of you, but for no good purpose. They want to shut you out, that you may make much of them.
18   It is always good to be made much of for a good purpose, and not only when I am present with you,
19   my little children, for whom I am again in the anguish of childbirth until Christ is formed in you!
20   I wish I could be present with you now and change my tone, for I am perplexed about you.
21   Tell me, you who desire to be under the law, do you not listen to the law?
22   For it is written that Abraham had two sons, one by a slave woman and one by a free woman.
23   But the son of the slave was born according to the flesh, while the son of the free woman was born through promise.
24   Now this may be interpreted allegorically: these women are two covenants. One is from Mount Sinai, bearing children for slavery; she is Hagar.
25   Now Hagar is Mount Sinai in Arabia; she corresponds to the present Jerusalem, for she is in slavery with her children.
26   But the Jerusalem above is free, and she is our mother.
27   For it is written, Rejoice, O barren one who does not bear; break forth and cry aloud, you who are not in labor! For the children of the desolate one will be more than those of the one who has a husband.
28   Now you, brothers, like Isaac, are children of promise.
29   But just as at that time he who was born according to the flesh persecuted him who was born according to the Spirit, so also it is now.
30   But what does the Scripture say? Cast out the slave woman and her son, for the son of the slave woman shall not inherit with the son of the free woman.
31   So, brothers, we are not children of the slave but of the free woman. 


Haitian Creole, Galasi 4 (Galatians 4)

1   ¶ Enben! Men sa m' vle di: Pitit ki pou resevwa byen papa li a, toutotan li piti toujou, y'ap trete l' menm jan yo trete yon esklav, atout se li menm ki mèt tout bagay.
2   Toutotan li timoun toujou, li sou lòd moun k'ap okipe l' la, moun k'ap regle zafè l' pou li a, jouk lè papa a te fikse a rive.
3   Nou menm tou, toutotan nou te tankou timoun, nou te esklav tout lide ki t'ap mennen lèzòm nan lemonn.
4   Men, lè lè a rive, Bondye te voye pwòp pitit li. Li soti nan vant yon fanm, li viv anba lalwa jwif yo,
5   pou l' te ka delivre tout moun ki te anba lalwa pou n' te kapab vin pitit Bondye.
6   Pou fè nou wè nou se pitit li tout bon, Bondye te voye Lespri Pitit li a k'ap rele: Papa, nan kè nou.
7   Konsa, ou pa esklav ankò, ou se yon pitit. Si ou se yon pitit Bondye, Bondye va ba ou tout byen li sere pou pitit li yo.
8   ¶ Nan tan lontan, nou pa t' konnen Bondye, nou te esklav yon bann bondye ki pa t' Bondye.
9   Men, koulye a nou rive konn Bondye, ou pito koulye a Bondye konnen nou, kouman nou fè vle tounen al jwenn ti lespri sa yo ki tou fèb, tou mizerab? Ki jan pou nou vle tounen esklav yo ankò?
10  Ki jan fè gen jou, gen mwa, gen sezon, gen lanne ki gen pi konsekan pou nou pase lòt?
11  Mwen pè pou nou anpil. Gen lè mwen te travay mal nan mitan nou? Se sa m'ap mande mwen.
12  ¶ Frè m' yo, tanpri souple. Se pou nou vin tankou m', menm jan mwen menm tou mwen te vini tankou nou. Nou pa janm fè m' okenn tò.
13  Nou chonje kisa ki te fè m' anonse nou bon nouvèl la pou premye fwa a? Se paske m' te malad.
14  Lè sa a, malgre maladi m' lan ta ka yon eprèv pou nou, nou pa t' meprize m', ni nou pa t' repouse mwen. Okontrè, nou te resevwa m' tankou si m' te yon zanj Bondye, tankou si se Jezikri menm m' te ye.
15  Lè sa a, nou pa t' manke kontan! Kisa ki rive nou konsa? Mwen ka di sa pou nou: si nou te gen pou n' te rache je nou ban mwen, nou ta fè li.
16  Men koulye a, èske mwen tounen yon lènmi pou nou paske m'ap di nou laverite?
17  ¶ Lòt moun sa yo enterese anpil nan nou, men lide yo gen dèyè tèt yo pa bon menm. Yo ta vle separe nou avè m' pou nou ka enterese nan yo ase.
18  Sa bon pou nou enterese nan lòt moun tou, men fòk nou pa gen move lide nan tèt nou. Wi, se pou nou toujou enterese nan lòt moun, menm lè mwen pa nan mitan nou.
19  ¶ Pitit mwen yo, m'ap soufri anpil pou nou toujou, tankou yon manman k'ap soufri doulè tranche, m'ap soufri pou nou jouk tan Kris la va fin fòme nèt nan nou.
20  Jan m' ta renmen bò kote nou koulye a pou m' ta ka pale yon lòt jan avèk nou! Se pa ti kras pè mwen pè pou nou!
21  ¶ Manyè di m', nou menm ki vle rete anba lalwa a: gen lè nou pa konprann sa lalwa a di?
22  Li di nou konsa: Abraram te gen de pitit gason, yonn avèk fanm ki te esklav la, yon lòt avèk fanm ki pa t' esklav la.
23  Pitit fanm ki te esklav la te fèt dapre egzijans lachè, men pitit fanm ki pa t' esklav la te fèt dapre pwomès Bondye.
24  Nou ka pran istwa sa a pou yon parabòl: de fanm sa yo se de kontra. Aga se kontra ki te fèt sou Mòn Sinayi a. Tout pitit li yo se esklav yo ye.
25  Aga se Mòn Sinayi nan peyi Arabi. Li koresponn ak lavil Jerizalèm ki la koulye a nan esklavaj ak tout pitit li yo.
26  Men, Jerizalèm ki nan syèl la, li lib. Se li menm ki manman nou.
27  Men sa ki ekri nan Liv la: Fè kè ou kontan, ou menm fanm ki pa t' ka fè pitit! Rele! Fè tout moun konnen jan ou kontan, ou menm ki pa t' janm konnen doulè tranche! Paske, fanm gason pa t' okipe a ap gen plis pitit pase fanm ki gen mari.
28  Koulye a, frè m' yo, nou tankou Izarak: nou se pitit Bondye jan l' te pwomèt la.
29  Nan tan Abraram, pitit ki te fèt dapre egzijans lachè a t'ap pèsekite pitit ki te fèt dapre Lespri Bondye a. Se konsa sa ye koulye a tou.
30  Men, kisa ki ekri nan Liv la? Liv la di: Mete esklav la deyò ansanm ak tout pitit li a. Paske pitit esklav la pa gen dwa eritye nan byen papa a ansanm avèk pitit fanm ki pa t' esklav la.
31  Konsa, frè m' yo, nou pa pitit esklav la, nou se pitit fanm ki pa t' esklav la.

Nenhum comentário:

Postar um comentário