segunda-feira, 13 de julho de 2015

READING GALATIANS (KING JAMES VERSION/HAITIAN CREOLE)


CHAPTER 5

1 STAND fast therefore in the liberty wherewith Christ hath
made us free, and be not entangled again with the yoke of
bondage.

2 Behold, I Paul say unto you, that if ye be circumcised,
Christ shall profit you nothing.

3 For I testify again to every man that is circumcised, that
he is a debtor to do the whole law.

4 Christ is become of no effect unto you, whosoever of you
are justified by the law; ye are fallen from grace.

5 For we through the Spirit wait for the hope of
righteousness by faith.

6 For in Jesus Christ neither circumcision availeth any
thing, nor uncircumcision; but faith which worketh by love.

7 Ye did run well; who did hinder you that ye should not
obey the truth?

8 This persuasion cometh not of him that calleth you.
9 A little leaven leaveneth the whole lump.

10 I have confidence in you through the Lord, that ye will
be none otherwise minded: but he that troubleth you shall
bear his judgment, whosoever he be.

11 And I, brethren, if I yet preach circumcision, why do I
yet suffer persecution? then is the offence of the cross
ceased.

12 I would they were even cut off which trouble you.

13 For, brethren, ye have been called unto liberty; only use
not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve
one another.

14 For all the law is fulfilled in one word, even in this;
Thou shalt love thy neighbour as thyself.

15 But if ye bite and devour one another, take heed that ye
be not consumed one of another.

16 This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil
the lust of the flesh.

17 For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit
against the flesh: and these are contrary the one to the other:
so that ye cannot do the things that ye would.

18 But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.

19 Now the works of the flesh are manifest, which are
these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,
20 Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath,
strife, seditions, heresies,

21 Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such
like: of the which I tell you before, as I have also told you
in time past, that they which do such things shall not inherit
the kingdom of God.

22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace,
longsuffering, gentleness, goodness, faith,

23 Meekness, temperance: against such there is no law.
24 And they that are Christ’s have crucified the flesh with
the affections and lusts.

25 If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.

26 Let us not be desirous of vain glory, provoking one
another, envying one another.

Haitian Creole, Galasi 5 (Galatians 5)

1   ¶ Se pou n' te ka lib tout bon kifè Kris la te delivre nou. Se poutèt sa, ann rete fèm nan libète sa a. Veye kò nou pou n' pa tounen esklav ankò.
2   Tande byen. Men sa mwen menm Pòl m'ap di nou: Si nou kite yo sikonsi nou, sa vle di Kris la pa sèvi nou anyen.
3   M'ap repete sa m' te di deja pou tout moun ki kite yo sikonsi yo: si yo fè sa, y'ap blije fè tou sa lalwa Moyiz la mande.
4   Moun ki kwè Bondye ap fè yo gras paske yo fè sa lalwa a mande, yo vire do bay Kris la. Yo pèdi favè Bondye a.
5   Pou nou menm, nou gen espwa Bondye va fè nou gras paske nou gen konfyans nan li. Se sa menm n'ap tann, gremesi pouvwa Lespri Bondye a k'ap travay nan nou.
6   Paske, lè n'ap viv ansanm ak Kris la, kit nou sikonsi, kit nou pa sikonsi, sa pa fè anyen. Sa ki konsekan an se pou nou gen konfyans nan Bondye, yon konfyans k'ap fè nou viv ak renmen nan kè nou.
7   Nou te konmanse byen pwòp. Ki moun ki rete nou sou kous nou, k'ap anpeche nou obeyi verite a?
8   Bagay yo te di pou yo te ka pran tèt nou, se pa bagay ki soti nan Bondye k'ap rele nou an.
9   Pa bliye pawòl la: Se ti kal ledven ki fè tout pa t' la leve.
10  Men, Seyè a fè m' gen konfyans nan nou, li ban m' lasirans nou p'ap fè lòt lide, n'ap dakò avè mwen. Men, kanta moun k'ap boulvèse nou an, li te mèt sa l' te ye, Bondye gen pou peni li.
11  Pou mwen menm, frè m' yo, si m' t'ap mande pou moun sikonsi toujou, poukisa y'ap pèsekite m' jouk koulye a? Epitou, nan ka sa a, mesaj m'ap bay lè m'ap anonse Kris la ki mouri sou kwa a pa ta bay pesonn okazyon bite.
12  Kanta moun k'ap boulvèse nou konsa sou keksyon sikonsizyon an, yo ta mèt tou fè chatre yo fin ak sa.
13  ¶ Kanta nou menm, frè m' yo, Bondye te rele nou pou n' te ka gen libète nou. Sèlman, pa pran libète a sèvi eskiz pou nou viv dapre egzijans lachè. Okontrè, se pou nou yonn sèvi lòt nan renmen nou yonn gen pou lòt.
14  Paske tou sa lalwa mande nou, nou jwenn yo nan kòmandman sa a: Se pou ou renmen frè parèy ou, menm jan ou renmen tèt pa ou.
15  Men, si yonn ap mòde lòt, yonn ap devore lòt tankou bèt sovaj, atansyon pou yonn pa touye lòt tou!
16  Se poutèt sa, men sa m'ap di nou: Kite Lespri Bondye dirije lavi nou. Pa obeyi egzijans kò a.
17  Kò a gen egzijans ki pa dakò ak egzijans Lespri Bondye a. Konsa tou, Lespri Bondye a gen egzijans ki pa dakò ak egzijans kò a. Se de bagay ki pa mache ansanm menm. Se sak fè nou pa kapab fè sa nou vle.
18  Men, si se Lespri Bondye a k'ap dirije lavi nou, nou pa anba lalwa ankò.
19  Se fasil pou nou wè sa egzijans kò a fè moun fè: se imoralite, malpwòpte ak vis.
20  Se sèvi zidòl, se fè maji, se yonn fè lòt lènmi, se fè kont, fè jalouzi, fè kòlè, se yonn pa vle wè lòt, se fè ti pil gwo pil.
21  Yonn anvye sò lòt, yo tafyatè, yo saf konsa, ak yon bann lòt bagay ankò y'ap fè. Mwen deja di nou sa, epi m'ap repete l' ankò pou nou: moun ki fè tout bagay sa yo p'ap antre menm nan peyi kote Bondye wa a.
22  Men, Lespri Bondye a bay renmen, kè kontan, kè poze, pasyans, bon kè, seriozite, li fè ou gen bon manyè.
23  Li fè ou aji ak dousè, li fè ou konn kontwole kò ou. Lalwa Moyiz la pa kont okenn nan bagay sa yo.
24  Moun ki moun Jezikri, yo fè kò a mouri ansanm ak tout egzijans li yo, ak tout lanvi li yo.
25  Se Lespri Bondye a ki ban nou lavi, se pou n' kite li dirije lavi nou nan tout bagay.
26  Pa kite lògèy moute nou nan tèt. Piga yonn chache lòt kont. Piga yonn rayi sò lòt.

Nenhum comentário:

Postar um comentário