terça-feira, 14 de julho de 2015

READING GALATIANS (KING JAMES VERSION/HAITIAN CREOLE)


 CHAPTER 6

1 BRETHREN, if a man be overtaken in a fault, ye which are
spiritual, restore such an one in the spirit of meekness;
considering thyself, lest thou also be tempted.

2 Bear ye one another’s burdens, and so fulfil the law of
Christ.

3 For if a man think himself to be something, when he is
nothing, he deceiveth himself.

4 But let every man prove his own work, and then shall he
have rejoicing in himself alone, and not in another.
5 For every man shall bear his own burden.
6 Let him that is taught in the word communicate unto him
that teacheth in all good things.
7 Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a
man soweth, that shall he also reap.
8 For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap
corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the
Spirit reap life everlasting.
9 And let us not be weary in well doing: for in due season
we shall reap, if we faint not.

10 As we have therefore opportunity, let us do good unto
all men, especially unto them who are of the household of
faith.

11 Ye see how large a letter I have written unto you with
mine own hand.

12 As many as desire to make a fair shew in the flesh, they
constrain you to be circumcised; only lest they should
suffer persecution for the cross of Christ.

13 For neither they themselves who are circumcised keep
the law; but desire to have you circumcised, that they may
glory in your flesh.

14 But God forbid that I should glory, save in the cross of
our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto
me, and I unto the world.

15 For in Christ Jesus neither circumcision availeth any
thing, nor uncircumcision, but a new creature.

16 And as many as walk according to this rule, peace be on
them, and mercy, and upon the Israel of God.

17 From henceforth let no man trouble me: for I bear in my
body the marks of the Lord Jesus.

18 Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with
your spirit. Amen.


Haitian Creole, Galasi 6 (Galatians 6)

1   ¶ Frè m' yo, si nou bare yon moun ap fè yon bagay ki mal, nou menm ki gen Lespri Bondye a nan kè nou, se pou nou mete l' nan bon chemen. Men, fè sa avèk dousè. Epi nou menm bò pa nou, veye kò nou pou nou pa tonbe nan tantasyon tou.
2   Se pou nou yonn ede lòt pote chay yo. Se konsa n'a obeyi lalwa Kris la.
3   Si yon moun ki pa anyen mete nan tèt li li kichòy, moun sa a se twonpe l'ap twonpe tèt li.
4   Chak moun dwe egzaminen jan y'ap viv la. Si yo kontan ak tèt yo, y'a kontan pou sa yo fè. Yo p'ap bezwen konpare tèt yo avèk sa lòt yo ap fè.
5   Paske, chak moun gen chay pa yo pou yo pote.
6   Moun k'ap resevwa bon nouvèl la fèt pou separe tout byen l' yo ak moun k'ap ba li l' la.
7   Pa twonpe tèt nou. Moun pa ka pase Bondye nan betiz. Sa yon moun simen, se sa li va rekòlte.
8   Moun ki simen sa ki fè kò l' plezi, li gen pou l' rekòlte lanmò. Men, moun ki simen sa ki fè Lespri Bondye a plezi, Lespri a va fè l' rekòlte lavi ki p'ap janm fini an.
9   Pa janm bouke fè byen. Paske, si nou pa dekouraje, n'a rekòlte lè lè a va rive.
10  Se sak fè, toutotan nou jwenn okazyon, ann fè byen pou tout moun, sitou pou frè ak sè nou yo ki gen menm konfyans ak nou nan Bondye.
11  ¶ Gade ki gwo lèt m'ap ekri nou koulye a ak men pa m'!
12  Moun nou wè ki vle fè nou sikonsi yo, se moun k'ap chache pase pou bon nan je lèzòm. Y'ap fè sa paske yo pa vle pou moun pèsekite yo akòz kwa Kris la.
13  Paske yo menm ki sikonsi, yo pa fè tou sa lalwa mande. Men, yo vle nou sikonsi pou yo ka fè grandizè pou jan yo te fè nou asepte mak sa a nan kò nou.
14  Pou mwen menm, mwen p'ap vante tèt mwen pou lòt bagay pase pou kwa Kris la. Paske, gremesi kwa sa a, mwen mouri pou lemonn, lemonn mouri pou mwen.
15  Kit ou sikonsi, kit ou pa sikonsi, se pa sa ki konte. Sa ki konte, se pou nou chanje, se pou nou tounen yon lòt moun.
16  Pou tout moun k'ap swiv prensip sa a nan lavi yo, mwen mande Bondye pou l' ba yo kè poze, pou l' gen pitye pou yo, wi, pou yo tout ansanm ak tout pèp Bondye a.
17  Apre sa, piga pesonn ban m' traka ankò. Paske, mak m'ap pote nan kò mwen moutre se esklav Jezikri mwen ye.
18  Frè m' yo, se pou benediksyon Jezikri, Seyè nou an, toujou la ak nou tout. Amèn.

Nenhum comentário:

Postar um comentário