quarta-feira, 15 de julho de 2015

READING PSALM 1 (KING JAMES VERSION/Czech CEP)

    
PSALM 1


1 BLESSED is the man that walketh not in the counsel of the
ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in
the seat of the scornful.


2 But his delight is in the law of the LORD; and in his law
doth he meditate day and night.


3 And he shall be like a tree planted by the rivers of water,
that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall
not wither; and whatsoever he doeth shall prosper.


4 The ungodly are not so: but are like the chaff which the
wind driveth away.


5 Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor
sinners in the congregation of the righteous.


6 For the LORD knoweth the way of the righteous: but the
way of the ungodly shall perish.

Czech CEP, Psalms 1

1   Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,
2   nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
3   Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.
4   Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem.
5   Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých.
6   Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.

Nenhum comentário:

Postar um comentário