quarta-feira, 22 de julho de 2015

READING PSALM 1 (KING JAMES VERSION/BULGARIAN)

  PSALM 1

1 BLESSED is the man that walketh not in the counsel of the
ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in
the seat of the scornful.


2 But his delight is in the law of the LORD; and in his law
doth he meditate day and night.


3 And he shall be like a tree planted by the rivers of water,
that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall
not wither; and whatsoever he doeth shall prosper.


4 The ungodly are not so: but are like the chaff which the
wind driveth away.


5 Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor
sinners in the congregation of the righteous.


6 For the LORD knoweth the way of the righteous: but the
way of the ungodly shall perish.

Bulgarian, Псалтир 1 (Psalms 1)

1   Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи;
2   Но се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се поучава ден и нощ.
3   Ще бъде като дърво посадено при потоци води, Което дава плода си на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко що върши ще благоуспява.
4   Не <е> така <с> нечестивите; Но те са като плявата, която вятърът отвява.
5   Затова, нечестивите няма да устоят в съда, Нито грешните в събора на праведните;
6   Защото Господ наблюдава пътя на праведните; А пътят на нечестивите ще бъде погибел

Nenhum comentário:

Postar um comentário