segunda-feira, 24 de agosto de 2015

1 Chowaana: Marakwet1 Chowaana 11Ngʼālyoontooni mii kēē-āmwook :achaan ku ngʼālyoon nyoo kiimii kutoomō kēētoowu ngʼwēny. Kiikuteeree ngʼālyoontooni :iitiichooch akeemararee :koonyiichooch. Kiikuroo akiikutiingʼēē ēēruunēchooch. Kōōnuuy :Ngʼālyoontooni sopoon nyēpō ākōy. 2Kiichō :Sopoon, akiimii :Sopoonoonēē ākōō Paapa Iriin. Kiikiiyookwēēch :Paapaan Sopoonoonēē, akiikeeroo Sopoonoonēē ākēēngʼāloolēē. Sopoonoonēē pō ākōy nyi kyoomwoorwook. 3Kumwoorwook :achaan kir nyoo kiikeeroo akeeteer soolēkuu kir ākoongʼo ākōō achaan kilēē paani kiichaan kir ākoongʼo ākōō Paapa ākōō Wēēriinyiin Yēēsu Kiriistō. 4Kusirwook ngʼaleechu si nēē atuup ānyōōruukwaan pāypooyo nyoo ōōw. 5Lōkōōy choo kikōōnēēch :Yēēsu chu mii kēēmwoorwook kilē: Iriin ku lēpooyin āmoomii :tuurin woloo mii :inyeentee. 6Nee ku-irteechaan keey kilē kii kir ākoongʼo ākōō Iriin aku tākēēmii tuurin, kēēmii kēēmēlmēēlēy keey amākutuupēy man. 7Ku nēē kumāngʼiisyō nkōō lēpooyin kilēē Iriin nyoo mii lēpooyin, kēēlēku kir ākoongʼo, akuu-uuntoowēēch :kērētiipō Yēēsu ngʼōōki tōkōl. 8Ku nēē lē :chiich mā-irēy ngʼōōki, kumii :chiichoonēē kuumēlmēēlēy keey aku maanam ngʼālyoon nyēpō man. 9Ku nēē cham :chiich nyuun kilē kiiku-ir ngʼōōki akungʼaangʼta ngʼōōkiichiich, kunyōōchinii :Iriin kaat akuutiliil nkōō tukun tōkōl choo mātiliilō, āmu tiliil :Iriin /ākēētiirēē keey inyeentee. 10Ku nēē kilē maaki-ir ngʼōōki, kēēmii kēēmwoorēy kilē ngʼuuriin :Iriin amākuurānēy ngʼālyoontēēnyiin.

1 Chowaana 21Laakoochuuch, āsirwook ngʼaleechu simaa-ir ngʼōōki. Ku nēē ir nyuun :chiich aka tōkōl ngʼōōki, ku mii :chiich nyoo ngʼālooltoowēēch nyoo māngʼiisyēy ākōō Paapa. Nyoonēē ku Yēēsu Kiriistō nyoo tiliil. 2Kiitētō :Yēēsu sopoontanyiin sukunyōōywēēch kaat :Iriin ngʼōōkiichooch. Mēēlē ngʼōōkiichooch kipaat aku chēpō ngʼwēny tōkōl. 3Nēē kutuupēēchaan kiyoo mwoorēy :Kiriistō, kēēnkēt man kilē kipoochaan inyeentee. 4Chiich nyoo mwoorēy kilē, "Āpaa Kiriistō," aku mā-irēy kiyoo mārēy :inyeentee, ku ngʼuuriin :chiichoonēē, amātingʼēy man. 5Ku chiich nyuun nyoo katuup kiyoo mwoorēy :Kiriistō kuchāmēy :chiichoonēē Iriin kukaraam. Nyēēnyi nyoo ngʼuutwēēch kilē kiikēēlēku kir ākoongʼo ākōō Kiriistō. 6Chiich aka tōkōl nyoo mwoorēy kilē pō Kiriistō, ku maraat kutēpō kilēē wōloo kiitēptooy :Yēēsu. 7Chamanichu, ngʼātuut nyoo āsirwook ku mā ngʼātuut nyoo rēēl. Pō ngʼātuutyooni kēny, akyootēēroonuuy. 8Aku mii nyuun :kir nyoo rēēl nkōō ngʼātuutyooni nyoo āmii āsirwook. Muukēy keetuup ngʼātuutyooni kilēē wōloo kiituuptooy :Yēēsu, āmu mii kusiirtooy :tuurin akimii kuchōōnēy :lēpooyin nyēpō man. 9Chiich aka tōkōl nyoo mwoorēy kilē mii lēpooyin, akusāsēy tuupcheenyiin, ku tākumii :chiichoonēē tuurin. 10Ku chiich nyoo chāmēy tuupcheenyiin, kumii lēpooyin amā-irēy piich kutay Iriin. 11Ku chiich nyoo sāsēy tuupcheenyiin, kumii :nyoonēē tuurin, akuwēētootēērēē tuurin. Mēēnkēt woli wēētii āmu kakar tuurin koonyiichiich. 12Āsirwook, laakōōy, āmu kiikunyōōwook :Iriin kaat ngʼōōkiikwook āmu Kiriistō. 13Āsirwook pooy, āmu ānkēt :akwaan Yēēsu nyoo kiimii kitoomō /kēētoowu ngʼwēny. Āsirwook murēn, āmu kyoopēl :akwaan Syeetaani. Kaasirwaak laakōōy, āmu ānkēt Paapa. 14Kaasirwaak pooy, āmu ānkēt :akwaan Yēēsu nyoo kiimii kitoomō /kēētoowu ngʼwēny. Kaasirwaak murēn, āmu ākiilyootēēn, akyoonāmchi keey ngʼālyoontoo Iriin ākoopēl Syeetaani. 15Piichuuch, kumaacham tukun chēpō ngʼwēny. Chiich aka tōkōl nyoo chāmēy tukun chēpō ngʼwēny, kimāchāmēy :chiichoonēē Paapa, 16āmu māpkoonēē :tukuuchoochēē wōloo mii :Paapaan, pkoonēē ngʼwēny. Tukuuchoochēē ku chu: mākuut chēpō pōōr, tukun choo rōōtēy :koonyiikuuk ākōō lasat nyēpō tukun choo tingʼēy :chiich. 17Siirtooy :ngʼwēnyu ākōō mākuutēchiich tōkōl, aku chiich nyuun nyoo irēy kilēē wōloo mārtooy :Iriin, kitingʼēy sopoon nyēpō ākōy. 18Laakoochu, pērēētuus :chu chēpō lēt. Kyaateerkwaan kilē chōōnēy :Puunyoontoo Kiriistō nyoo ōōw. Mpō paannyēēnyi, mii :piich chaa chaangʼ choo puunipō Kiriistō. Ngʼālyoontoonoonēē nyoo kisōwuunēē kilē :chu ku pērēētuus chēpō lēt. 19Mpō ntā kiimētēēch pichoochēē akupēēchi keey, ku kii mā choochooch man. Āmu ntā kii choochooch, ntā kii māmētooyēēch. Kii nēē pēēchi keey, kungʼuutu man kilē kiimoomii mpō :akoongʼo nkōō pichoochēē nyoo kii nyoonyoon. 20Ku akwaan nyuun ku /kiikēēkōōnook kaamuuka nyēpō Toomirmiir nyoo Tiliil ākoonkēt :akwaan tōkōl man. 21Kaasirwaak nyuun, mā āmu moonkēt man aku āmu ānkēt man ākoonkēt kilē moomii ngʼuurnan nyoo chōōnēē yoo mii man. 22Ngʼuuriin ngʼoo? Ngʼuuriin chiich nyoo mwoorēy kilē Yēēsu ku mā Meesaaya. Puun chēpō Kiriistō piich choo tāyēy Paapa ākōō wēēriinyiin. 23Nēē tay chiich aka tōkōl Wēērii ku katay Paapa, ku aka tōkōl nyoo chāmēy Wēērii kuchāmēy Paapa. 24Kunyuun oo, atasa taay anama tukuuchu kyaateer kēny paani kyaaran Kiriistō. Nēē a-ir kilēē nyoonēē amāngʼiisyēy apka ākoongʼo ākōō Wēērii kupootō Paapa. 25Kiikuuyoomiiswēēch :Iriin kilē kōōnēēch sopoon nyēpō ākōy. 26Kaasirwaak tukuuchu amwoorwook akipō akwaaneek choo mārēy kuupootook. 27Akwaan choo kyaataak Toomirmiir nyoo Tiliil kipunuunō Kiriistō, ku moomārēēkwaan chiich aka tōkōl nyoo nēētōōk. Nēētook :Toomirmiir nyoo Tiliil kir aka tōkōl. Pō man Toomirmiir nyoo Tiliil ama ngʼuuriin. Atasa taay nyuun āmāngʼiisyēē kilēē woloo kiikuuneetaak Toomirmiir nyoo Tiliil. 28Laakoochu, atasa taay atuupa Kiriistō, tāmoowāriisyō akunamaak :sōōrnān nkōō taayuunyiin paani kawaraka. 29Ku āmu ānkēt :akwaan nyuun kilē irēy Kiriistō pērēētuus tōkōl man, āsōwu kilē aka tōkōl nyoo irēy man ku laakweenyiin.

1 Chowaana 31Aroo kee, pō kwōōngʼuut nyaa tyaan choomnyoo Iriin! Kiichameech kuti kuurēēnēēch laakoochiich, akiilaakoochiich nyuun kisop. Mēēnkētēēch nyuun piich chēpō ngʼwēny āmu mēēnkēt Iriin. 2Ku nyuun oo, chamanichu, mpō ntā kichaan laakōōpō Iriin, ku toomō kēēngʼoongʼwēēch kilē kilēkuuy nee nkōō pērēētuus choo pkoonēy. Kiyoo kuunkēt kipaat ku nyi: paani kākungʼoongʼu Kiriistō keekarkeeyiitu ākōō inyeentee ākēērōōtēy inyeentee kilēē woli lēē. 3Chiich aka tōkōl nyuun nyoo rānēy kilēē nyoonēē kuutiliilēy keey āmu tiliil Kiriistō. 4Chiich nyoo irēy ngʼōōki, ku pistooriin āmu /kee-ir ngʼōōki ku /kēēpistēērēē ngʼātuut. 5Ankēt :akwaan kilē kiichō Kiriistō ngʼwēny tākuupuuytoowēēch ngʼōōkiichooch ākoonkēt :akwaan mpō kilē kiimaa-ir :inyeentee ngʼōōki. 6Nee tuup :chiich Kiriistō, ku maakutāsēy taay ku-irēy ngʼōōki, ku nēētas taay :chiich ku-ir ngʼōōki, ku toomō kicham :chiichoonēē Kiriistō amēēnkēt kilē ngʼoo Kiriistō. 7Kunyuun oo laakōōchu, amaakany kēēmēlmēēlook. Chiich nyoo irēy kiyoo mārēy :Iriin ku tiliil kilēē paani tiliil :Yēēsu. 8Chiich nyuun nyoo irēy ngʼōōki, kipō Syeetaani, āmu kiiku-iroonuuy :Syeetaani ngʼōōki kingʼeeta kēny. Kiichō :Wēēroo Iriin ngʼwēny tākuululuuk pāyiisyōōn chēpō Syeetaani. 9Moomii :chiich nyēpō Iriin nyoo tāku-irēy ngʼōōki, āmu tingʼēy kāsuryoontoo Iriin. Maaku-irēy ngʼōōki āmu kiikulēku laakwaa Iriin. 10/Kusōwuuy laakōōpō Iriin ākōō chēpō Syeetaani kilēē nyi: nēē ir chiich kir nyoo māpō man ntā ku macham tuupcheenyiin, ku mā laakwaa Iriin. 11Ngʼal choo kyootēēroonuukwaan kingʼeeta kēny ku kēēchoomnyēē. 12Kimakisas nyuun choo kituupchō kilēē Kayiin nyoo kiisas wēēriingʼwaangʼ kuti par āmu kiipāyuuy inyeentee :Syeetaani. Akanya āpkootwook nyuun kilē kiipar Kayiin wēēriingʼwaangʼ āmu kiiraacha :oortineechiich, kipō man chēpō wēēriingʼwaangʼ. 13Tuupchēēnichuuch, kumookwōngʼyō nēē sasaak :piich chēpō ngʼwēny choo mēērānēy Iriin. 14Kuunkēt nyuun kilē kiikeepkaanee wōloo mii meerat akiikee-itu wōli mii sopoon. Kuunkēt kilēē nyoonēē āmu kichāmēy choo kituupchō. Aka tōkōl nyuun nyoo māchāmēy choo tuupcho, kuta kumii wōloo mii meerat. 15Aka tōkōl nyoo sāsēy nyoo tuupcho ku rumiin, ākoonkēt :akwaan kilē mānyōōruuy :rumiin sopoon nyēpō ākōy. 16Kiyoo kōōnēēch kēēsōwu wōloo lēē choomnyoot ku nyi: Kiitētō keey :Kiriistō kima akipō achaan. Kilēē nyoonēē nyuun, kēētētēē mpō sāpēēnyoon akipō choo kituupchō. 17Nēē mii chiich nyoo tingʼēy tukun akuurōōtēy tuupcheenyiin kunyarilēy amariira oo, kuumuktooy ānō kumwa :chiichoonēē kilē tingʼēy choomnyoo Iriin? 18Laakoochuuch, amaakany keengʼalaalēē :kuut kipaat kilē kuchoomsōōt, aku akanya kitookuunō :choomnyoonoonēē man ākōō pāyiisyōōn choo ku-irēy. 19Nēē ku-ir kilēē nyoonēē kēēsōwu nyuun kilē kipō man akeekaalyan nkōō tayuu Iriin. 20Mpō nēē rwōōkwēēch kāāpkootuutēchooch, kēēnkēt kilē ōōw Iriin kusiir akuunkēt kir aka tōkōl akipō achaan. 21Chamanichu, nēē mēērwōōkwēēch kāāpkootuutēchooch, kēētingʼēy man kilē kuuryoongʼēē taayuu Iriin nyoo mākuuwārēy, 22aku kōōnēēch :inyeentee kir aka tōkōl nyoo kisoomēy, āmu kuriipēy ngʼātuutēchiich akēē-irēy kiyoo pāypooyēy inyeentee. 23Wōloo martooy Iriin ku keeran wēēriinyiin Yēēsu Kiriistō ākēēchoomnyō kilēē wōloo mwoortooy ngʼātuutyoo Kiptaayaan. 24Aka tōkōl nyoo tuupēy ngʼātuut chēpō Iriin kimii kipakoongʼo ākōō Iriin, Tāmirmiryeenyiin nyi kiikōōnēēch nyoo kisōwuunēē kilē kimii kipakoongʼo ākōō inyeentee.

1 Chowaana 41Chamanichu, kumaaran ngʼaleepō chiich aka tōkōl nyoo kāmwoorwook kilē tingʼēy Toomirmiir nyoo Tiliil. Achamchama ngʼaleepō pichoochēē toosōwu nēē tingʼēy man Toomirmiir nyoo Tiliil, āmu kiikupka piich chaa chaangʼ choo irtooy keey kilē ōōrkooy chēpō Iriin akuunēētēy piich ngʼal chēpō ngʼuurnan. 2Akanya āmwoorwook wōloo āsōwuuntooy piich choo tingʼēy Toomirmiir nyoo Tiliil. Chiich aka tōkōl nyoo mwoorēy kilē kiichō :Yēēsu Kiriistō ngʼwēny ku chiich, ku tingʼēy :chiichoonēē Toomirmiir nyoo Tiliil. 3Ku aka tōkōl nyoo mēērānēy kilēē nyoonēē akipō Yēēsu ku māpō chiichoonēē Iriin. Puunipō Kiriistō piich choo lēē choochēē. Āpkootaa kilē kyaateer :akwaan kilē chōōnēy :Puunyoontoo Kiriistō, āmwoorwook nyuun kilē mii mpō kipāyiisyēy paanyēēnyi. 4Laakoochu, āpookwaan Iriin. Kyoopēlikwaan koonēētiichoochēē pō ngʼuurnan, āmu ōōw Toomirmiiryooni ātingʼēy kisiir Syeetaani nyoo mii ngʼwēny. 5Pō ngʼuurichoochēē ngʼwēny. Ngʼāloolēy ngʼal choo tuupēy keey ākōō sopoon nyēpō ngʼwēny, aku tēērchinii :piich chēpō ngʼwēny ngʼaleekwaak. 6Ku achaan kēēpō Iriin. Akwaaneek choo chāmēy Iriin kutēērēēch ku akwaaneek choo māpō Iriin kimātēērēēch. Lēē nyoonēē wōloo āsōwuuntooy piich choo mworēy man ākōō choo ngʼuurnoonēy. 7Chamanichu kēēchoomnyēē, āmu toowunēē choomnyoot wōloo mii :Iriin. Chiich aka tōkōl nyoo chāmēy chiitō aka ku kiikupāyiit Iriin akuunkēt Iriin. 8Ku chiich nyoo māchāmēy piich walak, ku mēēnkēt wōloo lēē :Iriin āmu Iriin ku choomnyoot. 9Kiingʼuutu :Iriin choomnyēēnyiin kilēē nyi: Kiikōōnu wēēriinyiin nyoo kii ākoongʼo kipaat kichō ngʼwēny tākēēnyōōruu sopoon nyēpō ākōy kipunuunō Wēēroonēē. 10Choomnyoot ku nyi: Maakicham :achaan Iriin aku kiichameech :inyeentee kuti kōōnu wēēriinyiin kilēku tisēn nyoo āpēy ngʼōōkiichooch /tākēēnyōōywēēch kaat. 11Chamanichu, āmu chāmēēch :Iriin kitya kilēē nyoonēē, kēēmārwēēch kēēchoomnyēē mpō. 12Moomii :chiich aka tōkōl nyoo kiikuuro Iriin, aku nēē kuchoomsōōt kēēmii kipakoongʼo ākōō inyeentee, akutooku choomnyēēnyiin nyoo marartaaraat nkōō wōloo kimii. 13Kisōwuuchaan nyuun kilē kimii kipakoongʼo ākōō Iriin āmu kiikukōōnēēch Toomirmiiryeenyiin. 14Kii keeroo nkōō koonyiichooch ākēēmwoortooy kilē kiikōōnu :Paapaan wēēriinyiin kichō kisāru ngʼwēny. 15Nēē cham :chiich kilē Yēēsu ku Wēēroo Iriin, kimii kipakoongʼo :chiichoonēē ākōō Iriin. 16Kiikēēsōwuuchaan choomnyooni chāmēēch :Iriin, ākēētiirēē keey choomnyoonoonēē. Iriin ku choomnyoot. Chiich aka tōkōl nyoo nāmēy choomnyoonoonēē, ku ākoongʼo ākōō Iriin. 17Nēē kitingʼēy choomnyoot akēētēpō kilēē wōloo kiitēptooy :Yēēsu mu ngʼwēny, kēēmii kēēngʼuutuuy choomnyoot nyoo marartaaraat. Mākuwāriisyēy nyuun nēē-it pēērēētuuni pō kiirwook. 18Moomii :kāāwāriisyō nēē mii choomnyoot. Wōloo nyuun ōōnēy choomnyoot koowāriisyō. Nēē wariisyēy chiich āmu kiirwook, kungʼuutuuy nyoonēē kilē toomō kisōwu choomnyoo Iriin kukaraam. 19Kichoomsōōt nyuun āmu kiisip kichameech :Iriin. 20Nēē mwa :chiich kilē chāmēy Iriin aku sāsēy tuupcheenyiin, ku ngʼuuriin :chiichoonēē. Chiich nyoo māchāmēy tuupcheenyiin nyoo rōōtēy, ku chāmtooy ānō Iriin nyoo toomō kuuro? 21Kiikukōōnēēch :Iriin ngʼātuutyēēnyiin kilē nēē kuchamēy inyeentee keecham mpō choo kituupchō.

1 Chowaana 51Chiich aka tōkōl nyoo rānēy kilē Yēēsu ku Meesaaya, kipō Iriin. Chiich nyoo chāmēy Paapa ku chāmēy mpō laakook. 2Kisōwuuchaan nyuun kilē kichāmēy laakōōpō Iriin nēē kichamēy Iriin ākēētuupēy ngʼātuutēchiich. 3Kiyoo ngʼuutuuy kilē kichāmēy Iriin ku keetuup ngʼātuutēchiich, amēētuungʼēēch ngʼātuutēchoochēē. 4Aka tōkōl nyuun nyoo lēē laakwaa Iriin kuupēlēy rāyiityō nyoo mii ngʼwēny. Nēē kitiirō keey Iriin kēēpēlēy rāyityō. 5Inyeentee kipaat nyoo rānēy kilē Yēēsu ku wēēroo Iriin nyoo pēlēy ngʼwēny nyēpō rāyiityō. 6Kii nēē chō :Yēēsu Kiriistō ngʼwēny, ku kiipunuunō pēr ākōō kērēti. Mēēlē kipunuunō pēr kipaat, aku kiipunuunō pēr ākōō kērēti. Mwoorēy mpō Toomirmiir ngʼaleechu akēērānēy Toomirmiir. 7Mii :tukun sōmōk choo ngʼuutuuy wōloo lēē :Yēēsu. 8Tukuuchoochēē sōmōk ku Toomirmiir nyoo Tiliil, pēr ākōō kērēti. Choochēē tōkōl sōmōk kimwooruuy kir ākoongʼo. 9Nēē kuurānēy kiyoo mwoorēy :piich oo, kēērānēy nyaa tyaan nyuun kiyoo mwoorēy :Iriin akipō wēēriinyiin. Kiikumwooru :Iriin kilē Yēēsu ku wēēriinyiin. 10Nēē rānēy nyuun :chiich aka tōkōl wēēroo Iriin ku tingʼēy mantanoonēē. Ku nēē mēērānēy :chiich ku ka-ir :chiichoonēē Iriin kilēku ngʼuuriin āmu maacham kuuran kiyoo kiikimwa akipō wēēriinyiin. 11Ngʼālyoontēē nyuun nyoo kiikumwooru :Iriin ku nyi: Kiikukōōnēēch :Iriin sopoon nyēpō ākōy, ākēēnyōōruuy sopooni kipunuunō wēēriinyiin. 12Aka tōkōl nyoo rānēy wēēroo Iriin ku nyōōruuy sopoon nyēpō ākōy, ku aka tōkōl nyoo mēērānēy ku mānyōōruuy sopoon nyēpō ākōy. 13Kaasirwaak parwaani akwaan chu ārānēy Wēēroo Iriin tāsōwuu kilē ātiingʼēēkwaan sopoon nyēpō ākōy. 14Kitingʼēy nyuun nyakanat kilē nēē kisoom Iriin kilēē wōloo mārtooy :inyeentee kutēērēēch. 15Nēē kiinkēt nyuun kilē tēērēēch, kēēnkēt kilē kinyōōruuy kir aka tōkōl nyoo kākisoom. 16Nēē iroo nyoo ātuupchō ki-irēy ngʼōōki nyoo mā-irēy kuupoot sopoon nyēpō ākōy, isoom Iriin kunyōōchi kaat tuupchoonoonēē. Nyōōchinii kaat nyuun :Iriin chiichoonēē. Mii ngʼōōki nyoo irēy chiich kuupoot sopoon nyēpō ākōy. Moolaa nyuun soomō Iriin akipō ngʼōōki choo lēē choochēē. 17Ngʼōōki aka tōkōl ku ra. Wōloo nyuun mii :ngʼōōki walak choo mā-irēy chiich kuupoot sopoon nyēpō ākōy. 18Kuunkēt nyuun kilē nēē kii kupoyiit chiich Iriin ku maa kitāsēy taay ku-irēy ngʼōōki akuriipēy :Wēēroo Iriin inyeentee kikaraam nyoo mēēmuukēy kitiingʼ :Syeetaani. 19Kuunkēt kilē kipoochaan Iriin. Akēēnkēt kilē pāyuuy :Syeetaani ngʼwēny. 20Kuunkēt mpō kilē kiikichō :Wēēroo Iriin aku kōōnēēch ngʼoroomnyō tākēēsōwuu inyeentee nyēpō man. Kiikēēpāyiitu nyuun Wēēroo Iriin Yēēsu Kiriistō nyoo inyeentee ku man. Yēēsu Kiriistō ku Iriin man aku kōōnuuy sopoon nyēpō ākōy. 21Laakoochu, ālōōwiitēē keey kir aka tōkōl nyoo muukēy kuukeer Iriin.

http://www.bible.is/ENBBTL/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário