quinta-feira, 6 de agosto de 2015

1 IOANE: MEKEO1 Ioane 11Ufainagai aagoa ufa fou akegama koa kai, aufalao aga'o agu pagai maunina iifaga epipeni auga eagu. Isa eake emai agofa'ai aisama, lai i'ina iifaga isa eegai a'o alogonia, ke ifomai maamaisai aisa. Ke ifomai imamaisai isafa isa aafi opogaina. Pau lai ega'ina auga fouga aifafoua. 2Isa agu pagai maunina epipeni auga, Deo Ama auga fou keague. Isa lai eapakina penimai, ifomai maamaisai aisa. Ega puo lai isa kaisau auga ko'a mo aifafoua. Ke pau auga isa lai agu pagai iifaga epeniimai auga aifafoua. 3Ke lai kapa'ina aisa, ke a'o alogonia auga pau oi maamiai aifafoua. Ega koa oi isafa lai fou aga'omo famia aoma. Ke lai auga Ama'a Deo, ke Gauga Iesu Kristo fou aga'omo amia. 4Lau i'ina kapa'i fou'i lapapua'i oi eemiai laulaisa, ega koa lai kapa'ina maamiai aifafou'i au'i agokapa'i aisama, alomai agegama alogaina, emai alogama agepagai. 5Lai isa eegai i'ina iifaga a'o alogonia, ke pau oi maamiai aifafoua. Ega'ina iifaga auga, Deo eaea, ke kapa ma'oai ko'a'i mo i'a epakinai'a. Ke Isa alogai umina aga'o laa'i. 6Ega puo i'a agaifa, i'a Deo fou aga'omo amia agaoma kai, uminagai mo agaagu laomai apala'i agakapa'i paisa koa aisama, i'a pifoge au'a. Ke i'a Deo ega iifa ko'a'i au'i kai'iai alapea. 7Kai Deo eaea puo, i'a Deo ega iifa ko'a'i au'i kai'iai mo agapea, ke laomai felo'i mo agakapa'i aisama, i'a ma'oai opo'a aga'omo, ke fou kai'alao apea. Ke Deo Gauga Iesu i'a fau'aisai kolotiai ifa efaka auga, i'a a'a laomai apala'i ma'oai eikulai'i. 8Ke i'a agaifa, i'a a'a agu alogai laomai apala'i aga'o alakapa'i agaoma aisama, ifo'a afogei'a. Ke ega koa akapa aisama, Deo ega iifa ko'a'i alo'aisai akeka. 9Ke i'a laomai apala'i akapai'i au'i Deo maagai agaifafou'i koa aisama, Deo i'a a'a apala'i ega'ina au'i age'agegeaini'i, ke laomai apala'i ma'oai alo'aisai ageikulai'i. Gome Deo auga kapa'ina eifania agekapa eoma auga agekapa paisa, ke Isa auga afa felo mo epipeni. 10Ke i'a agaifa laomai apala'i alakapai'i agaoma aisama, Deo eifa i'a laomai apala'i akapai'i eoma puo, i'a Deo pifoge auga apamia. Ega koa akapa aisama, i'a Deo ega iifa alaafia alo'aisai aeka.


1 Ioane 21Gauagai, Kristiano papiaumi, oi laomai apala'i folokapa'i laoma puo, malele i'ina laulaisa eemi efai. Kai oi epomiai aufalao aga'o laomai apala afekapa koa aisama, aufalao aga'o eague i'a ii'a eoge fau'aisai Ama'a Deo egoina. Ega'ina papiauga auga Iesu Kristo, Deo maagai Alo Opaina Auga. 2Isa ifo imaauga Deo epa'a penia, i'a a'a laomai apala'i ma'oai fau'iai emae, ega koa Deo i'a a'a laomai apala'i fea'ini'i eoma. I'ina ekapaisa auga, i'a mo fau'aisai laa'i kai, agofa'a papiau'i ma'oai isafa fau'iai ekapaisa. 3Ke i'a Deo ega iifa kainai agapea koa aisama, agalogo i'a Deo alogonia. 4Kai aufalao aga'o ageifa isa Deo elogonia ageoma kai, Deo ega iifa kai'iai afaepea auga, pifoge auga. Ke isa Deo ega iifa ko'a auga aeafia alogai aeka. 5Kai aufalao aga'o Deo ega iifa kai'iai epea aisama, Deo papiau ani'i eani auga laoga maina isa alo epogu. Ega puo i'a ega koa agakapa aisama, agalogo i'a auga Deo fou aague. 6Ke aufalao aga'o Deo fou keagu eoma koa aisama, isa ifo Iesu Kristo agofa'ai epea kapa'ina ekapaisa auga i'opoga mo fekapa. 7Ekefa'auagai, Kristiano papiaumi, lau Deo ega iifa kapula mamaga alapapua alapenimi kai, Deo ega iifa ufaina auga lapapua lapenimi. Oi Kristiano papiaumi omia mo aisama, ega'ina kinagai emai pau alogai, Deo oi kapa'ina fokapa eoma auga ologo efua. Ke ega'ina kinagai emai pau alogai isafa, Deo ega iifa ufaina ega'ina auga a'o ologonia efua. 8Ke Deo ega iifa ufaina ega'ina auga Iesu ega laomaisai, ke oi Kristiano papiaumi emi laomaisai eko'a mamaga emia. Kai lau Deo ega iifa kapula mamaga ega'ina auga lapapua oi eemi efai. Gome Iesu puogai papiau uminagai laomai apala'i kekapai'i au'i pau laa'i kemia. Ke Deo ega ikifa ko'a auga eaea i'a egefai'a. 9Ega kainai aufalao aga'o afeifa eaeai eague afeoma kai, alo ko'agai aaga akina Kristiano papiau'i ani'i afaeani koa aisama, isa laomai apala ekapa puo, uminagai mo eague. 10Kai aufalao aga'o alo ko'agai aaga akina Kristiano papiau'i ani'i eani aisama, isa eaeai eague puo Deo ega iifa ko'a'i au'i kai'iai epea, ke laomai felo'i mo ekapa'i. Ega koa ekapa kainai, kapa apala aga'o isa fefoge laomai apala fekapa auga afaekaina. 11Kai aufalao aga'o aaga akina Kristiano papiau'i ani'i aeani auga, laomai apala ekapa puo uminagai eague. Ke isa Deo aina elogo kai, aelogo koa i'opoga umina laoga maina ekapa. Ega puo isa kapa'ina ko'a, ke felo auga aelogo felo, gome ega'ina laoga maina isa maaga epakimi'inia. 12Gauagai, lau i'ina malelega oi eemiai laulaisa, gome oi Iesu aka opako'ania aisama, Deo oi emi laomai apala'i e'agegeaini'i. 13Amau aumi, lau i'ina malelega oi eemiai laulaisa, gome aagoa ufa fou akegama koa kai, Iesu eagu auga ologonia. Aau akiu au agu'ami aumi, lau i'ina malelega oi eemiai laulaisa, gome oi Iesu opako'ania aisama, Satani opalutinia. Gauagai, lau i'ina malelega oi eemiai laulaisa, gome Iesu puogai oi Deo Ama auga ologonia efua. 14Amau aumi, lau i'ina malelega oi eemiai laulaisa, gome aagoa ufa fou akegama koa kai, Iesu eagu auga ologonia. Ke aau akiu au agu'ami aumi, lau i'ina malelega oi eemiai laulaisa, gome Iesu puogai oi okapula alogai, Deo ega iifa alomiai ekae, ke Satani opamafua efua. 15Ke papiau agofa'ai keagu laomai apala'i kekapa'i au'i lao'i mai'i ani'i foloani. Ke agofa'a kapa'i ma'oai alomi ko'agai ani'i foloani. Ke kaisau alo ko'agai agofa'a kapa'i ani'i eani auga, Deo alo ko'agai papiau ma'oai ani'i eani auga laoga maina isa alogai laa'i. 16Gome agofa'ai laomai apala'i ma'oai Ama'a Deo eegai akemai kai, agofa'ai papiau aumauni laoga maina apala auga eegai kemai. Ega'ina lao'i mai'i auga, i'a anina aani laomai apala'i amakapa'i ifo'a alo'a amapagama aoma. Ke kapa ma'o aisa'i amaani'i amaafi'i aoma. Ke i'a a'a agu felo auga aina'auga apa'au alogaina. 17Kai agofa'a, ke agofa'ai kapa'ina aisa'i ani'i aani, ke alo'a kepagama, ke aisa'i amaani'i au'i ma'oai laa'i akemia. Kai kaisau Deo laomai anina eani au'i mo lao'i mai'i ekapa'i auga, ageagu pagainia. 18Gauagai, agofa'a ega fua auga kina emai kainagai. Ke Iesu ega ou auga agemai auga a'o ologonia efua. Ke oi a'o ologonia koa i'opoga, pau ganinagai Iesu ega ou au'i ma'o kemai efua. Iina koa emia auga, i'a epalogoni'a agofa'a ega fua kina emai kainagai aoma. 19Ke Iesu ega ou au'i ega'ina au'i, i'a ee'aisai kepealai kelao mo ganinagai, isa auga i'a fou laa'i. Gome i'a isa fou amamia koa aisama, isa i'a fou faagu mo. Kai isa kelao auga, isa i'a fou laa'i auga epakinai'a. 20Kai oi auga Iesu puogai Deo ega Spiritu oafiia fou oague. Ke Deo ega iifa ko'a'i ma'oai ologo afe'ai. 21Lau oi Deo ega iifa ko'a auga alologo puo eemiai i'ina malelega alaulaisa aefai. Kai oi Deo ega iifa ko'a auga ologo felo, ke pifoge auga Deo ega iifa ko'a eegai aemai auga ologo puo, i'ina malelega laulaisa eemi efai. 22Kai kaisau auga pifoge auga? Ega'ina papiauga auga, Iesu Mesaia auga epuniaiaina auga. Ke isa auga, Iesu Kristo ega ou auga. Ke isa Deo Ama auga, ke Deo Gauga auga fou epuniaiaini'i. 23Ke kaisau Gauga eumakalaina auga Ama isafa eumakalaina. Kai kaisau Iesu Deo Gauga eoma auga, Ama isafa isa fou kemia. 24Ega puo foisa felo mamagai mo Iesu fouga a'o ologonia auga fopako'ania alomiai feka. Ke ega'ina iifaga alomiai mo ageka aisama, Deo Gauga aufa kina mo oi fou agoagu, ke Deo Ama auga isafa, aufa kina oi fou agoagu. 25Ke Iesu ifo i'ina iifaga epako'ania eifania. Ega'ina auga isa agu pagai maunina agepeni'a eoma. 26Ke papiau isa'i oi kefogeimi keaga i'oinagai opea keoma. Lau ega'ina papiau'i ega kekapa oma kainai, i'ina malelega oi eemiai laulaisa. 27Oi Iesu opako'ania kainai Deo ega Spiritu oafiia auga fou oague. Ega puo aufalao aga'o oi fepamalelenimi apuga laa'i. Kai Iesu opako'ania kainai Deo ega Spiritu oi fou oague auga, oi kapa ma'oai epamalelenimi ologo. Ke isa kapa'ina epamalelenimi auga, pifoge laa'i, ko'a'i mo oi epamalelenimi. Ega puo Deo ega Spiritu kapa'ina epamalelenimi auga i'opoga mo fokapa, ega koa Iesu fou foagu. 28Ke pau gauagai, oi Iesu fopako'ania fou foagu, ega koa isa agemai aisama, alomi fopakapulania folomeagai agogai foapa. 29Ke Deo kapa ma'oai felo'i ekapa'i auga ologo koa aisama, papiau ma'oai laomai felo'i kekapa'i au'i, Deo gauga auga isafa ologo.


1 Ioane 31Amoisa! Deo Ama'a alo ko'agai i'a ani'a eani alogaina auga gouga ekapaisa kainai, i'a Deo gauga au'a keomai'a! Ke i'a Deo gauga paisa. Ke agofa'a papiau'i Deo akelogonia kainai, isa i'a isafa akelogoni'a. Gome Deo i'a eifani'a gauga eomai'a kainai, Deo alo ko'agai i'a ani'a eani auga i'a alogo. 2Ekefa'auagai, pau i'a au'a Deo gauga kai, kapa'ina i'a faaga'aisai agemia auga aepalogoni'a koa. Kai i'a alogo Iesu agemai pugu aisama, i'a auga isa i'opoga mo agamia, gome isa iisa ala koa i'opoga auga i'opoga mo agaisa. 3Ke kaisau Iesu agemai pugu afia'amaga eafia'ama auga, Iesu Deo maagai alo opaina ipauma koa i'opoga, isa ifo alo e'ima laomai apala aga'o aekapa. 4Ke kaisau laomai apala ekapa auga Deo ega iifa eaupea. Gome laomai apala auga, Deo ega iifa kainai aepea. 5Kai oi ologo Iesu i'a a'a laomai apala'i gaa'ini'i eoma puo, emai i'ina agofa'agai. Ke isa alogai apala aga'o laa'i. 6Ke aufalao aga'o isa fou keagu auga laomai apala afaekapa mo afaelao. Kai kaisau laomai apala agekapa mo agelao auga, isa afaeisa, ke afaelogo. 7Gauagai, oi kai aga'o faefogeimi keaga i'oinagai folopea. Kaisau laomai felo mo ekapa auga Iesu Deo maagai alo opaina auga koa i'opoga, isa isafa alo opai auga emia. 8Kai aufalao aga'o laomai apala'i ekapa'i aefuafua auga, Satani apuga. Gome aagoa ufa fou kegama aisama, Satani isafa ega'ina kinagai e'ina laomai apala'i ekapai'i mo emai pau. Kai Deo Gauga auga, Satani ega pinauga gaauoka eoma puo, emai i'ina agofa'agai. 9Kai kaisau Deo gauga emia auga, isa alogai Deo ega mauni mamaga ekae euki puo, laomai apala afaekapa afaelaolaoaina paisa. Ke isa Deo gauga ipauma kainai, laomai apala afaekapa afaelaoaina paisa. 10Ke kaisau laomai felo afaekapa aisama, isa auga Deo gauga laa'i. Ke kaisau aaga akina Kristiano auga alo ko'agai anina afaeani aisama, isa isafa Deo gauga laa'i. Iina koa emia aisama, i'a fiakoa mo kaisau auga Deo gauga, ke kaisau auga Satani gauga auga alogo. 11Oi Kristiano omia mo kinagai, i'ina iifaga a'o ologonia; I'a aga'o aga'o alo'a ko'agai ani'a faani. 12Ega puo oi Kaino koa folomia. Isa auga Satani gauga emia kainai, ifo akina eaupugua. Kapa puo Kaino ifo akina eaupugua? Gome isa kapa'ina ekapai'i au'i Deo maagai apala'i kai, isa akina kapa'ina ekapai'i au'i Deo maagai felo'i. 13Aau akiu Kristiano papiaumi, papiau agofa'ai laomai apala'i kekapa'i au'i oi animi afakeani aisama folokauai. 14Ke i'a alogo i'a aa'a aki'a ani'i aani kainai, a'a agu ufaina auga emae efua, ke pau mauni mamaga agu pagai maunina aafia. Ke kaisau aaga akina ani'i aeani aisama, isa ega agu ufaina auga aemae, ke mauni mamaga, agu pagai maunina isafa aeafia. 15Ke kaisau aaga akina ani'i aeani auga, Deo maagai isa auga auau auga koa i'opoga. Ke oi ologo auau auga, agu pagai maunina afaeafia. 16Iesu i'a fau'aisai emae. Ega koa ekapaisa i'a alo'a ko'agai papiau ani'i ala faani oma auga pau alogo. Ke i'a Iesu koa i'opoga famia, alo'a ko'agai aa'a aki'a ani'i faani, ke fau'iai famae mo ganinagai ekainia. 17Oi amoopolaga. Aufalao aga'o kapa aga'o eegai ekae kai, papiau aga'o kapa ega'ina anina eani auga eisa ganinagai, gua aeania aepenia koa aisama, ala koa i'opoga Deo papiau ani'i eani alogaina auga laoga maina isa alogai ageka? 18Gauagai, i'a ake'aisai mo falaifa papiau ani'i aani falaoma kai, alo'a ko'agai isa ani'i aani auga laoga maina fakapa, ke alo'a ko'agai fapinauga fapalagaini'i. 19- 20Iina koa agakapa aisama, alogo i'a Deo ega iifa ko'a'i au'i kai'iai mo apea. Ke epogai alo'a agepaini'a i'a papiau apala'a ageoma mo ganinagai, Deo agogai auga, alo'aisai gagao mo ageka. Gome Deo auga alo'aisai kapa'ina ekaega, ke aopolani'i au'i eka'egaini'i, ke kapa ma'oai mo elogo afe'ai. 21Ekefa'auagai, i'a alo'aisai alogo apala aga'o alakapaisa koa aisama, i'a Deo agogai afalamani'i. 22Ke kapa'ina Isa agagoina auga isafa eegai agaafia paisa. Gome Isa i'a kapa'ina epaini'a fakapa eoma auga akapa, ke alo fapagama kapa'i mo akapa'i. 23Ke Deo ega iifai i'a kapa'ina fakapa eoma auga i'ina: I'a Isa Gauga Iesu Kristo aka fapako'ania. Ke Iesu epaini'a koa i'opoga alo'a ko'agai aga'o aga'o ani'a faani. 24Kaisau Deo eifania koa kekapa au'i, Deo fou keagu, ke Deo isafa isa fou keagu. Ke Deo ega Spiritu i'a epenii'a i'a Deo fou aague auga epalogoni'a.


1 Ioane 41Ekefa'auagai, papiau spiritu ega isapuai kenini'ani keoma au'i folopako'a afe'aini'i. Kai oi isa kapa'ina keifania auga Deo ega Spiritu ma eegai emai keifania auga fo'opo foisa. Gome profeta pifoge'i ma'o kepealai agofa'a fofouga kepea. 2Aufalao aga'o eifa, Iesu Kristo papiau aumauni imaaugai emai agofa'ai eoma auga, kapa'ina isa eifania auga Deo ega Spiritu eegai emai eifania. Oi isa Deo ega Spiritu isapugai ma kenini'ani auga, iina agokapulai oma'i. 3Kai kaisau afaeifa, Iesu Kristo papiau aumauni imaaugai emai afaeoma auga, Deo eegai aemai. Kai isa auga Iesu ega ou auga ega isapuai emai enini'ani. Oi Iesu ega ou auga agemai eoma auga fouga a'o ologonia. Ke ou auga ega'ina, pau ganinagai emai efua i'ina agofa'agai eague. 4Kai gauagai, oi auga Deo eegai omai, ke oi Iesu ega ou au'i opalutini'i efua. Gome Iesu oi alomiai eague auga, ou auga agofa'ai papiau epo'iai epinauga auga eka'egaina. 5Kai papiau kapa'i ou auga ega'ina papagai kepinauga au'i agofa'a papiau'i. Ega puo isa agofa'a papiau'i e'i nini'aniai kenini'ani. Ke agofa'a papiau'i isa kapa'ina keifani'i au'i aina'i kelogo. 6Kai i'a auga Deo ega papiau. Ke kaisau Deo elogonia auga, i'a kapa'ina aifania auga aina'a elogo. Kai kaisau Deo ega papiau laa'i auga, i'a kapa'ina aifania auga aina'a aelogo. Iina koa emia aisama kaisau Deo ega Spiritu ko'a auga ega nini'ani eifania, ke kaisau spiritu pifoge ega nini'ani eifania auga alogo. 7Ekefa'auagai, i'a alo'a ko'agai aga'o aga'o ani'a faani, gome ega'ina laoga maina auga Deo eegai emai. Ke kaisau alo ko'agai papiau ani'i eani auga Deo gauga emia, ke isa Deo kaisau auga elogo. 8Kai kaisau alo ko'agai papiau ani'i aeani auga Deo aelogonia, gome Deo auga aufa kina mo alo ko'agai papiau ani'i eani. 9Ke Deo alo ko'agai anina eani Gauga faagagai i'a agu pagai maunina faafia eoma. Ega puo Gauga ega mo aga'omo auga eulaisa emai agofa'ai. Deo iina ekapa oma, i'a ani'a ala eani oma auga epakinai'a. 10Ke i'a Deo anina aani puo laa'i kai, Deo ifo alo ko'agai i'a ani'a eani. Ega puo ifo Gauga elogoaina eulaisa emai i'a a'a laomai apala'i fau'iai ifo imaauga Deo epa'a penia emae. Deo papiau fou ani'i agaani auga laoga maina iina koa. 11Ekefa'auagai, Deo alo ko'agai i'a ani'a ega eani oma kainai, i'a isafa alo'a ko'agai aga'o aga'o ani'a ega faani oma. 12Kai aga'o Deo aeisaisa. Kai i'a alo'a ko'agai aga'o aga'o ani'a agaani aisama, Deo i'a alo'aisai ageagu. Ke Deo papiau ani'i eani koa i'opoga, i'a isafa papiau ani'i ega faani oma auga laoga maina alo'a agepapogua. 13Ke i'a alogo i'a Deo alogai aague, ke isa i'a alo'aisai eague, gome Deo ega Spiritu i'a epenii'a. 14Ke Deo Ama auga Gauga agofa'a papiau'i ma'oai kania'i feagamauga eoma puo, eulaisa emai. Ega koa emia auga lai ifomai maamaisai aisa, ke pau papiau ma'oai maa'iai ko'a auga aifafoua. 15Ke aufalao aga'o alo ko'agai ageifa Iesu Deo Gauga ageoma auga, Deo isa alogai eague, ke isa Deo alogai eague. 16Ke ega koa emia puo alogo, ke apako'ania Deo alo ko'agai i'a ani'a eani auga laoga maina faugai aague. Ke Deo auga alo ko'agai i'a ani'a eani. Ega puo kaisau ega agu alogai alo ko'agai papiau ani'i eani auga, Deo isa fou keagu, ke isa Deo fou keagu. 17Iina koa agakapa aisama, i'a epo'aisai Deo alo ko'agai i'a ani'a eani auga laoga maina alo'a agepogu. Ega koa Deo muni papiau e'i laomai felo, o apala afa agepeni'i aisama, i'a alo'a agekapula Deo agogai agaapa. Gome agofa'ai aagu alogai, Iesu papiau ani'i eani alogaina koa i'opoga, i'a isafa papiau ani'i aani alogaina. 18Kaisau alo ko'agai Deo ke papiau fou ani'i eani koa aisama, afaemani'i. Ke isa alo ko'agai Deo, ke papiau fou ani'i feani auga laoga maina alo agepogu aisama, alogai mani'i agepealai. Gome kaisau emani'i auga, Deo isa afa apala agepenia auga mani'ina epa'aua. Kaisau emani'i auga alogai Deo alo ko'agai papiau ani'i eani auga laoga maina alo afaepogu. 19Ke i'a alo'a ko'agai Deo anina aani, gome Isa alo ko'agai i'a ani'a eani kaukau. 20Kai aufalao aga'o ageifa, alo ko'agai Deo anina eani eoma kai, papiau ani'i afaeani koa aisama, isa pifoge auga. Gome isa papiau maagai eisa'i kai, alo ko'agai ani'i aeani auga, Deo aeisa auga alo ko'agai anina ageani afaekaina. 21Kai Deo i'a iifa kapula i'ina epenii'a: Kaisau alo ko'agai Deo anina eani auga, papiau i'oi'i isafa ani'i feani eoma.


1 Ioane 51Ke papiau kapa Iesu Mesaia auga epako'ania aisama, isa Deo gauga. Ke kaisau alo ko'agai au aga'o anina eani aisama, au ega'ina gauga isafa anina eani. 2I'a alo'a ko'agai Deo anina aani, ke Isa kapa'ina eifani'i au'i akapa'i. I'a iina agakapa oma aisama, agalogo i'a alo'a ko'agai Deo gauga au'i isafa ani'i aani. 3I'a Isa kapa'ina eifania auga fakapa. Ke kapa'ina eifania fakapa eoma auga i'a ee'aisai afaemeau. I'a alo'a ko'agai Deo anina aani auga laoga maina iina koa. 4Gome kaisau Deo gauga kemia au'i, agofa'a lao'i mai'i apala'i keumakalaini'i. Ke i'a a'a pako'a Iesu eegai aoge aisama, agofa'a ega apala apalutini'i. 5Kaisau auga agofa'a lao'i mai'i apala'i agepalutini'i? Kaisau epako'ania Iesu Deo Gauga eoma auga mo, ega koa agekapa agekaina. 6Iesu Kristo ega'ina emai i'ina agofa'agai. Ke isa feisai baptismo eafiia, ke kolotiai emae ifa efaka. Ke ega koa emia isa kaisau auga i'a epakinai'a. Ke Deo ega Spiritu auga iifa ko'a ipauma mo eifania puo, Iesu faagagai ega koa emia auga, ko'a auga eifafoua. 7Gome kapa oiso i'ina kapa aga'omo fouga keifafoua: 8Ega'ina kapa'i oiso epo'iai aga'o auga, Deo ega Spiritu. Ke aga'o auga Iesu feisai baptismo eafiia aisama, kapa'ina egama auga, ke kapa oiso auga, Iesu kolotiai ifa efaka aisama, kapa'ina egama auga. I'ina kapa'i oiso kegama auga, Iesu Kristo Deo Gauga ko'a auga fouga keifafoua. 9Papiau kapa aga'o emia auga keisa, ke ko'a mo keifafoua aisama apako'ania. Kai Deo kapa'ina eifania auga kapa akaiki'a ipauma, gome ega'ina auga Deo ifo ko'a mo eifafoua. Ke Deo kapa'ina eifania auga, Isa Gauga fouga eifafoua. 10Kaisau Iesu Deo Gauga epako'ania auga, ega'ina iifaga ko'a auga isa gua alogai eka. Kai kaisau Iesu Deo Gauga auga aepako'ania auga, Deo pifoge auga epamia. Gome isa Deo ifo Gauga fouga ko'a mo eifafoua auga aepako'ania. 11Deo i'a agu pagai maunina epenii'a. Ke agu pagai maunina ega'ina auga Iesu Kristo eegai ekae. I'ina iifaga auga Deo eifa ko'ania. 12Ke kaisau Deo Gauga epako'ania auga agu pagai maunina eafia. Ke kaisau Deo Gauga aepako'ania auga, agu pagai maunina aeafia. 13Lau oi Deo Gauga aka opako'ania aumi eemiai i'ina malelega laulaisa. Ega koa oi agu pagai maunina oafiia auga fologo laoma. 14I'a Isa ega logoai kapa'ina anina eani auga kainai mo agagoina aisama, aina'a agelogo. Ke i'a i'ina kapulagai Deo eega alao apinoi. 15Ke kapa'ina Isa agoina auga aina'a elogo auga agalogo aisama, kapa'ina Isa agoinia auga, alogo aafiia efua. 16Ke aufalao aga'o aaga akina Kristiano papiauga, laomai apala aga'o agekapa kai, laomai apala ega'ina isa afaepamae umania mo koa aisama, isa papiau ega'ina faugai femegamega. Ega koa Deo isa ega apala fe'agegeaina, ke agu pagai maunina fepenia. Kai laomai apala'i isa'i au'i papiau kepamae umani'i mo. Lau isa ega'ina lao'i mai'i fau'iai femegamega alaoma. 17Ke laomai apala'i ma'oai auga Deo maagai apala'i moa'ina. Ega mo ganinagai laomai apala'i isa'i au'i mae umamo afakepagama. 18Ke i'a alogo aufalao aga'o Deo gauga emia auga, laomai apala afaekapa mo afaelaolao. Ke Iesu Deo Gauga auga, isa e'ima kania egagaoga puo, Satani isa faagagai kapa aga'o aekapa. 19Ke i'a alogo i'a auga Deo ega papiau kai, agofa'ai Deo oko akelogo au'i, Satani ega isapuai isa e'ima'i. 20Ke Deo Gauga emai agofa'ai ikifa epenii'a, ega koa Deo ko'a auga isafa alogo. Ke pau i'a auga Deo ko'a auga, ke Gauga Iesu Kristo fou e'i papiau. Ke Iesu Kristo ega'ina auga, Deo ko'a, ke agu pagai maunina gome auga. 21Ega puo gauagai, oi deo pifoge'i au'i fomuni'i laoma.

http://www.bible.is/MEKPNG/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário