sexta-feira, 7 de agosto de 2015

1 IOANE: MOTU


1 IOANE 11Matamana amo e mia ḡauna, taiamai amo a kamonai, matamai amo a itaia, a raraia tao, imamai amo a daua toho ḡauna, mauri herevana, a hamaorolaimuimu. 2Una mauri vada e hedinarai; ai ese a itaia bona a gwauraia hedinaraimu, mauri hanaihanai, Tamada enai e miamu bona ai emai ai e hedinarai, a hamaorolaimuimu. 3Ai ese a itaia bona a kamonai ḡauna na a hamaorolaimuimu, umui ai ida orea tamona ai baitala helaoreana; ai danu Tamada bona ia Natuna Iesu Keriso ida orea tamona ai vada ala. 4Ini a tore henimui tomamu na eda moale baine ḡuḡuru totona. 5Iena amo a kamonai bena umui a hamaorolaimuimu herevana binai: Dirava na diari, bona dibura sisina taina ienai dia mia. 6Ita baitato ita na iena orea tauda, a dibura lalonai baita loa, be baita koikoi, hereva momokani basita badinaia. 7A diari lalonai baita raka, ia heḡereḡerena ita na orea tamona tauda, bona ia Natuna Iesu rarana ese eda dika iboudiai baine huri oho. 8Ita baitato ita na asi eda kara dika, be siboda baita hekoi, bona hereva momokani na ita laloda ai basine mia. 9A eda kara dika baita gwaurai hedinarai, ia na maoromaoro bona momokani, edia kara dika iboudiai baine gwau tao, bona eda kara gageva-gageva baine huri oho. 10Ḡau tamona, ita baitato asi eda kara dika, ita ese koikoi tauna ai baita halaoa, bona iena hereva na ita laloda ai basine mia.

1 IOANE 21Natugu e, ini name tore henimui toma na basio kara dika totona; a ta bema kara dika, ita na mai ikahada tauna Tamada vairanai, Iesu Keriso, kara maoromaoro tauna, bunai. 2Ia na iseda dika kwarana ai ela, bona dia ita mo eda, a tanobada besedia-idoidiai edia. 3Ena haheḡani baita badina; unu amo baita diba momokani ita dibada ia. 4Ta baineto “Lau na dibagu ia”, a ena haheḡani basine badina, ia na koikoi tauna, hereva momokani na ia lalona ai se miamu. 5A ena hereva e badinaiamu tauna lalona ai Dirava ena uraheni vada eme ḡuḡuru. 6Ia lalonai e nohomu e tomamu tauna ese iena raka heḡereḡerena ai do baine raka. 7Egu lalokau taumui e, lau na haheḡani matamatana ta asina tore henimuimu, a haheḡani gunana, matamana ai vada o abia ḡauna. Ina haheḡani gunana be vada o kamonai herevana. 8Ḡau tamona, haheḡani matamatana na tore henimuimu, ienai bona umui emui ai vada e momokani; badina be dibura vada e lao bubunimu, bona diari korikori vada e taramu. 9Ta e tomamu ia na diari lalonai, a tadikakana e badu heniamu, ia na doini dibura ai e nohomu. 10Tadikakana e ura heniamu tauna na diari ai e nohomu; ienai hekwakwanai badina ta dia mia. 11A tadikakana e badu heniamu tauna na dibura ai e nohomu bona dibura ai e rakamu, e lao heniamu gabuna na asi dibana, badina be dibura ese matana vada e hakepulu. 12Natugu e, na tore henimuimu, badina be emui kara dika na ia ladana dainai vada eme gwau tao. 13Sihi guna taumui e, na tore henimuimu, badina be matamana amo e nohomu Tauna na dibamui. Eregabe taumui e, na tore henimuimu, badina be dika tauna vada o hadarerea. Memero e, na tore henimuimu, badina be Tamada na dibamui. 14Sihi guna taumui e, na tore henimuimu, badina be matamana amo e nohomu Tauna na dibamui. Eregabe taumui e, na tore henimuimu, badina be umui na mai goadamui, bona Dirava ena hereva na lalomui ai e miamu, bona dika tauna vada o hadarerea. 15Tanobada na basio ura henia, bona tanobada ḡaudia danu basio ura heni. Tanobada e ura heniamu tauna lalonai ai Tamada iura-henina na se miamu. 16Badina be tanobada ḡaudia iboudiai, tau-anina ena heḡahusi, mata-dika, mauri ena heaḡi kava, iri na dia Tamada ena amo, a tanobada ena amo e maimu. 17Tanobada na baine lao bubuni, mai ena heḡahusi ida, a Ddirava ena ura e karaiamu tauna na baine noho hanaihanai. 18Natugu e, hora dokona binai. Vada o kamonai, Keriso Inaina be maimu. A Keriso inaina hutuma vada ema; taunabunai ita dibada ina na hora dokona. 19Idia na iseda amo e raka oho, a idia na dia ita bamoda; badina be bema ita bamoda, idia na dekedai bema noho. A e raka oho, baine hedinarai idia iboudiai na dia ita bamoda helaoreana. 20A umui na Helaḡa Tauna ese vada e horomui, bena ḡau iboudiai vada dibamui. 21Lau na tore henimuimu, dia hereva momokani asi dibamui dainai, a badina be dibamui, bona dibamui danu koikoi na hereva momokani enai se taomu. 22Koikoi tauna be daika? Iesu na dia Keriso e tomamu tauna, ani. Keriso inaina binai: Tamana bona Natuna e ḡorediamu tauna. 23Natuna e ḡoreamu tauna na asi ahuna Tamana enai; a Natuna e abiabiraiamu tauna na mai ahuna Tamana enai. 24Matamana ai o kamonai herevana na lalomui ai baine mia. Bema matamana ai o kamonai herevana na lalomui ai baine mia, umui danu Natuna lalonai bona Tamana lalonai ba noho. 25E gwaurai henida hamata ḡauna bunai, mauri hanaihanai. 26Ini vada na tore henimui tomamu, bae hakaumui kerere taudia daidiai. 27A ia ese e horolaimui siahuna na doene lalomui ai e miamu; taunabunai ta ese baine hadibamui na herevana. A e horolaimui siahuna ese ḡau iboudiai e hadibalaimuimu, bona ena hahediba na momokani, dia koikoi; taunabunai, e hadibalaimui heḡereḡerena ia lalonai ba noho. 28Taunabunai, natugu e, ia lalonai ba noho, bena ia bainema negana ai laloda basie daradara, bona ia vairanai basita hemarai. 29Dibamui ia na maoromaoro, taunabunai dibamui danu kara maoromaoro taudia iboudiai na iena amo vada e vara.

1 IOANE 31Mani a laloa, Tamada ese iura-henina bada herea vada e henida, Dirava natuna e gwauraidamu. Momokani, ita na ia natuna. Una dainai tanobada na asi dibana ita, badina be asi dibana ia. 2Egu lalokau taumui e, harihari ita na Dirava natuna, a gabe amo ede baita heto do se hedinarai. Ina mo dibada, ia bainema negana ai, ita na ia ida-idana baitala, badina be ia anitarana korikori baita itaia. 3Ini e laroa tomamu taudia iboudiai ese sibodia e haheḡoevamu, ia eme ḡoevaḡoeva heḡereḡerena. 4Kara dika tauna ese taravatu e tata utumu, badina be kara dika na taravatu itata-utuna ḡau. 5A umui dibamui, ia na kara dika iabi-ohodia totona ema; ia lalonai dika ta se miamu. 6Ia lalonai e nohomu tauna ese kara dika se karamu; kara dika e karamu tauna ese ia se itaia, bona asi dibana ia. 7Natugu e, ta ese basine koimui. Kara maoromaoro e karamu tauna na maoromaoro; Dirava heḡereḡerena ia danu maoromaoro. 8A kara dika e karamu tauna na diabolo ena, badina be matamana negana amo diabolo na e kara dika. Dirava Natuna e hedinarai badina binai: diabolo ena kara dika baine ha-ore. 9Dirava ena amo e vara tauna ese kara dika se karamu, badina be Dirava ena mauri na ia lalonai e miamu; taunabunai, ia na dika ikarana asi dibana, badina be Dirava ena amo e vara. 10Unu amo Dirava natuna bona diabolo natuna bae hedinarai. Kara maoromaoro se karamu tauna bona tadikakana se lalokau heniamu tauna na dia Dirava ena. 11Badina be matamana amo o kamonai herevana binai: baita heura heheni. 12Kain ida basio heḡereḡere; ia be dika tauna natuna, bena ia ese tadina e alaia mase. Dahaka dainai e alaia? Badina be iena kara na dika, a tadina ena kara na maoromaoro. 13Varavaragu e, tanobada ese e inai henimuimu na basio hoalaia. 14Ita dibada, mase amo mauri enai vada ta hanai, tadikakada ta lalokau henidiamu dainai. Tadikakana se lalokau heniamu tauna na dounu mase lalonai e nohomu. 15Bona tadikakana e badu heniamu tauna na ala-ala tauna; dibamui mauri hanaihanai na ala-ala tauna lalonai se miamu. 16Ini amo lalokau vada ta diba: ia ese ita daidai ena mauri e atoa diho. Una dainai ita ese tadikakada daidiai eda mauri baita atoa diho hari namo. 17Tau ta bema mai ena kohu, bena tadikakana bema itaia mai ena ogoḡami, a basinema bogaia hisi, Dirava iura-henina na ia lalona ai ede bema mia toma? 18Natugu e, eda lalokau na dia hereva amo, dia mala amo, a kara ai bona momokani ai baita hahedinaraia. 19Unu amo baita diba ita na momokani, bona ia vairanai laloda baita hagoadadia. 20Badina be laloda ese bae habadelaida reana; a Dirava ese ita laloda e hereadiamu, bona ia na ḡau iboudiai dibana. 21Egu lalokau taumui e, laloda ese basie habadelaida negana ai, ita na Dirava baita raka henia kahi, asi eda gari. 22Bena baita noia ḡaudia iboudiai ia ese baine henida; badina be iena haheḡani ta badinamu bona ia ihamoalena karadia ta karamu dainai. 23Ena haheḡani binai: ia Natuna Iesu Keriso ladana baita abiabiraia, bona baita heura heheni, ia ese e haḡanida heḡereḡerena. 24Ena haheḡani e hadinamu tauna na Dirava lalonai e nohomu, Dirava danu ia lalona ai e nohomu. Bena vada e henida Laumana dainai ita dibada ia na laloda ai e nohomu.

1 IOANE 41Egu lalokau taumui e, lauma iboudiai basio kamonai henidia, a lauma ba dibadia guna, idia na Dirava ena amo eiava. Badina be peroveta koikoi taudia hutuma na tanobada ai vada e hedinarai. 2Dirava ena Lauma ini ba diba toma: lauma iboudiai ese Iesu Keriso e gwauraiamu, ia na tauanina ai ema, idia na Dirava ena; 3a Iesu asie gwauraiamu laumadia iboudiai na dia Dirava ena. Keriso Inaina laumana binai; vada o kamonai, ia na bainema; bona ia na harihari tanobada ai e nohomu. 4Natugu e, umui na Dirava ena, bena vada o hadareredia; badina be lalomui ai e nohomu laumana ese tanobada ai e nohomu laumana e hereaiamu. 5Idia na tanobada ena; taunabunai tanobada herevadia e gwauraimu, bona tanobada ese e kamonai henidiamu. 6Ai na Dirava ena; Dirava mai dibana tauna ese e kamonai henimaimu, a Dirava asi dibana tauna ese se kamonai henimaimu. Hereva momokani laumana bona kerere laumana unu ta dibadia tomamu. 7Egu lalokau taumui e, baita heura heheni. Badina be lalokau na Dirava ena amo, bona mai ena lalokau tauna na Dirava ena amo e vara, bona ia dibana Dirava. 8A asi ena lalokau tauna na asi dibana Dirava, badina be Dirava na lalokau. 9Dirava ena lalokau na ini e hahedinarai henida toma: Dirava ese ia Natuna vara-edeana tanobada ai e siaia, ia bagunai baita mauri helaoreana. 10Lalokau anina binai: dia ita ese Dirava ta ura henia, to ia ese ita e ura henida, bona ia Natuna e siaia, iseda dika kwarana ai ela. 11Egu lalokau taumui e, Dirava ese unu e ura henida toma dainai, ita danu baita heura heheni ani? 12Taunimanima ta ese Dirava asine itaia; a ta heura hehenimu negadia ai, Dirava na ita laloda ai noho, bona ena lalokau na ita laloda ai eme ḡuḡuru. 13Ini ta diba tomamu ita na ia lalonai ta nohomu bona ia danu ita laloda ai e nohomu: ia ese ena Lauma vada e henida. 14Ai danu vada a itaia, bona dibamai, Tamada ese Natuna tanobada e siaia mai, tanobada ihamaurina totona. 15Iesu na Dirava Natuna e gwauraiamu tauna na Dirava be ia lalona ai e nohomu, ia danu Dirava lalonai e nohomu. 16Dirava ese e ura henidamu vada dibada, bona ta abia daemu. Dirava na lalokau. Lalokau ai e nohomu tauna na Dirava lalonai e nohomu; Dirava danu ia lalona ai e nohomu. 17Eda lalokau ihaḡuḡuruna binai: hahemaoro dinana ai ita na basita gari, badina be ina tanobada ai ita na ia ida heḡereḡere. 18Lalokau ai gari sisina taina dia mia; lalokau momokani ese gari e lulua ohomu. Badina be gari na mai ena hisihisi; taunabunai gari tauna na lalokau ai do se ḡuḡuru. 19Ita na mai eda lalokau, badina be ia ese e lalokau henida guna. 20Ta baineto “Lau ese Dirava na ura heniamu”, a tadikakana e inai heniamu, ia na koikoi tauna. Badina be tadikakana, e itaiamu tauna, na basinema ura henia, se itaiamu Diravana ede bema ura henia toma? 21lena amo ta abiamu haheḡanina binai: Dirava e ura heniamu tauna ese tadikakana danu baine ura henia.

1 IOANE 51Iesu e abia daemu, ia na Keriso e tomu, tauna na Dirava ena amo e vara; bona tamana e ura heniamu tauna ese natuna danu e ura heniamu. 2Ini ta diba tomamu ita ese Dirava natuna ta ura henidiamu: Dirava ta ura heniamu bona ena haheḡani ta badinamu. 3Badina be Dirava iurahenina anina binai: ena haheḡani baita badina. Ena haheḡani danu dia memetau. 4Badina be Dirava ena amo e vara tauna ese tanobada e hadarereamu; bona tanobada ihadarerena ḡauna na iseda abidadama. 5Tanobada e hadarereamu tauna be daika? Iesu e abia daemu, Dirava Natuna e gwauraiamu, tauna. 6Ranu bona rara amo ema tauna binai, Iesu Keriso; dia ranu amo mo, a ranu bona rara amo. 7Lauma ese e hahedinaraiamu, badina be Lauma na momokani. 8Ihahedinaraina be toi: Lauma bona ranu bona rara; toiosi edia hereva be tamona. 9Ita ese taunimanima edia hereva ta abi daemu, a Dirava ena hereva na herea-dae; badina be Dirava ena hereva be Natuna igwaurai-hedinaraina herevana. 10Una hereva be Dirava Natuna e abiabiraiamu tauna lalona ai e miamu; a Dirava se abiabiraiamu tauna ese Dirava na koikoi ai e halaoamu, badina be Dirava ena hereva, Natuna igwaurai-hedinaraina herevana, ia ese e dadaraiamu. 11Herevana binai: Dirava ese mauri hanaihanai vada e henida, bona una mauri na ia Natuna lalonai. 12Natuna e abia daemu tauna ese mauri e abiamu, a Dirava Natuna se abia daemu tauna ese mauri se abiamu. 13Umui Dirava Natuna o abiabiraiamu taumui na tore henimuimu, vada ba diba, umui na mauri hanaihanai vada o abia. 14Ia ta abidadama heniamu dainai, dibada ḡau ta iena ura heḡereḡerena ai baita noia, ia ese baine hakala henida. 15Bona dibada eda noinoi iboudiai e kamonaimu dainai, ita dibada danu ta noiamu ḡaudia baita abi. 16Tau ta ese tadikakana baine itaia, kara dikana e karaiamu, to dia mase karana, bena baine noinoi ia ena; bena Dirava ese mauri baine henia, e kara dikamu to mase karana asie karaiamu taudia edia. A kara dikana ta be mase karana; asina tomamu una kara dainai baine noinoi. 17Kara gageva-gagevadia iboudiai na didika; a kara dika haida na dia mase karadia. 18Dibada Dirava ena amo e vara taudia iboudiai na asie kara dikamu, badina be Dirava Natuna ese e gimadiamu, bena dika tauna ese se abidiamu. 19Dibada danu ita na Dirava ena amo ta vara, a tanobada idoinai na dika tauna imana ai. 20Ma dibada danu Dirava Natuna vada ema, laloda vada e hapararadia, Dirava Korikori baita diba helaoreana. Ita na ia lalonai, bona ia Natuna Iesu Keriso lalonai, ta nohomu. Ia bunai Dirava Korikori; ia bunai Mauri Hanaihanai. 21Natugu e, nahuamui ba toho dirava koikoidia na garidia.

http://www.bible.is/MEUPNG/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário