sexta-feira, 14 de agosto de 2015

1 JEAN: GBAYA, SOUTHWEST


1 Jean 11Ɔ ngɛriki takarata ɛngɛ ha ɛnɛ hazu wi ɛngɛ ka ɛ sa nde, Wen ka ha tunɔ. Wɛnɛ ang nisi ha ngimɔ ka Sɔ dea nzan. Ɔ zea wen nu wa nɛ zala ɔ. Ɔ zɔka wɛnɛ nɛ li ɔ. Ɔ mbara wɛnɛ. Nɛ ɔ ndɔa tɛ wa nɛ kɔ ɔ. 2Wi ɛngɛ ka ha tunɔ gbasa tɛ, nɛ ɔ zɔka wɛnɛ. Nɛ sising ɔ kɛ nɛ bul wen ha ɛnɛ nde, wɛnɛ nɛ̂ tunɔ kpoo. Wɛnɛ badung ang hapɛtɛ Sɔ, Bafa wa, ka gbasa wɛnɛ ha ɔ long. 3Mɔ ka ɔ zɔka nɛ li ɔ, nɛ ka ɔ zea nɛ zala ɔ, ɔ bul wena ha ɛnɛ fin tuka nde, ɔ hinɛ ɛnɛ fɛt ade sɔy. Mɛgi, ɛnɛ bede fin ndangtɛ sɔy ɛngɛ, ka ɔ ha dea hinɛ Sɔ, Bafa ɔ, nɛ Bewei pɛa, Jésus-Christ. 4Ɔ ngɛriki takarata ɛngɛ ha ɛnɛ tuka nde, totɛ pɛ ɔ alɛm wɛɛ. 5Sɔ nɛ̂ saamɔ, nɛ tutum bo ang ha tɛ wa ndang na. Ɛngɛ nɛ̂ wen ka ɔ zea ha nu Jésus-Christ, nɛ ka ɔ tɔ yo ha ɛnɛ. 6Ka ɔ tɔ nde, ɔ ha dea sɔy hinɛ Sɔ, nɛ ka ɔ bhɔna ka ha yala ha zang tutum nɛnɛ, ɔ ha tɔa dalo, nɛ ɔ ha dea mɔ, ka lɛm nɛ tɛwen na. 7Ma, ka ɔ ha yala ha zang saamɔ tuka Sɔ dung ha zang saamɔ, ɛngɛ osi nde, ɔ ha dea sɔy hinɛ may, nɛ tɔktɛ Jésus, Bewei pɛ Sɔ, ha fala sɛmbɔ pɛ ɔ fɛt yunɛ. 8Ka ɔ tɔ nde, ɔ bo nɛ̂ wan-de gdangamɔ na, ki ɔ osili nɛ tɛ ɔ nɛ pɛ ɔ tɛ, nɛ tɛwen bo ang ha tɛ ɔ na. 9Ma, ka ɔ gbasi sɛmbɔ pɛ ɔ ha Sɔ, a bebisi sɛmbɔ pɛ ɔ, nɛ a besasisi ɔ ha gdanga deamɔ pɛ ɔ fɛt, hazu wɛnɛ nɛ mboazu nɛ nzeng. 10Ka ɔ tɔ nde, ɔ tɛ de gdangamɔ na, ki ɔ ba Sɔ tuka wan-tɔ dalo, nɛ wen pɛa bo ang ha tɛ ɔ na. 


1 Jean 21Hio bem pɔm, mi ngɛriki takarata ɛngɛ ha ɛnɛ yu nde, ɛnɛ betɛ de gdangamɔ. Ma, ka ma wi dea gdangamɔ, ma wan-le gdong wen hazu ɔ ang ha li Sɔ, Bafa ɔ. Wia nɛ̂ Jésus-Christ, nzeng wi. 2Jésus-Christ fea tuka sadaka gɔn zu dea gdangamɔ pɛ ɔ. Nɛ yo bo hazu gdangamɔ pɛ ɔ sɔna na, ma, a fea gɔn zu gdangamɔ pɛ hio wi mɔ nzan fɛt gbi. 3Ka ɔ ha pama hio mbonga pɛ Sɔ, ɛngɛ osi ha ɔ nde, ɔ ingɔ Sɔ nɛkpasa. 4Wi ka tɔ nde, a ingɔ Sɔ, ma, a pam hio mbonga pɛ Sɔ na, wɛnɛ nɛ̂ wan-tɔ dalo, nɛ tɛwen bo ang ha tɛ wa na. 5Ma, wi ka pam wen pɛ Sɔ, ngoy ka wɛnɛ ngoya nɛ Sɔ lɛma wɛɛ. Ka ɔ ngoya Sɔ tuka ɛngɛ, yo osi ha ɔ nde, ɔ ha dea sɔy hinɛ wɛnɛ. 6Wi ka tɔ nde, wɛnɛ ha dea sɔy hinɛ Sɔ, lɛma nde, deamɔ pɛa adung gbesi tuka deamɔ pɛ Jésus-Christ. 7Hio ndɔngsila mi, yo bo nɛ̂ ma mbombe mbonga ka mi ngɛriki ha ɛnɛ na. Ma, yo nɛ̂ koto mbonga ɛngɛ ka ɛnɛ baze nisi ha angara. Koto mbonga ɛngɛ, yo nɛ̂ wen ka ɛnɛ zea sɔngsi kari. 8Ma, ngase ɛngi, mbonga ka mi ngɛriki ha ɛnɛ, yo bhɔna nɛ̂ mbombea. Deamɔ pɛ Jésus-Christ gbasa nde, mbonga ɛngɛ nɛ̂ tɛwen, nɛ deamɔ pɛ ɛnɛ ha gbasa yo fin. Hazu tutum ha pena, nɛ kpasa saamɔ ha baa kari. 9Wi ka tɔ nde, ɛ ha zang saamɔ, nɛ ka sɛn ya wa, wɛnɛ bhɔna ka ha zang tutum. 10Wi ka ngoy ya wa, wɛnɛ ha zang saamɔ. Nɛ ma deamɔ pɛa ka dak wi pi ha dea gdangamɔ bona. 11Ma, wi ka sɛn ya wa, wɛnɛ dung ha zang tutum. A yal ha zang tutum, nɛ a ing bhandi ka wɛnɛ nɛ ang na, hazu tutum gdɔka li wa. 12Hio bem pɔm, mi ngɛriki ha ɛnɛ hazu Sɔ biso sɛmbɔ pɛ ɛnɛ nɛ wal ling Jésus-Christ kari. 13Hio bafa mi, mi ngɛriki ha ɛnɛ hazu ɛnɛ ingɔ wi ka dung ang nisi ha ngimɔ ka Sɔ dea nzan. Hio pɔlɔmbɔ wi, mi ngɛriki ha ɛnɛ hazu ɛnɛ gana zu gdanga sɔ kari. 14Hio bem pɔm, mi ngɛraka ha ɛnɛ hazu ɛnɛ ingɔ Sɔ, Bafa. Hio bafa mi, mi ngɛraka ha ɛnɛ hazu ɛnɛ ingɔ wi ka dung ang nisi ha ngimɔ ka Sɔ dea nzan. Hio pɔlɔmbɔ wi, mi ngɛraka ha ɛnɛ hazu ɛnɛ nɛ̂ hio ngawi, ɛnɛ ha pama wen pɛ Sɔ ha sila ɛnɛ, nɛ ɛnɛ gana zu gdanga sɔ kari. 15Ka ɛnɛ angoy ngase nzan, ngase hio mɔ nzan na. Wi ka ngoy hio mɔ nzan, a kpa wal mɛ ngoy Sɔ, Bafa fin na. 16Hazu nzan dona nɛ hio gdanga hɛl mɔ multɛ, hio mɔ ka wi gol, nɛ hio kpaamɔ ka wi sutɛ hazua. Mɔ ndɔng fɛt tɛ nɛ wal pɛ Sɔ, Bafa na, ma, yo tɛ nɛ wal nzan. 17Nzan nɛ hio mɔ fɛt ka wi gol ang bepen. Ma, wi ka de mɔ ka Sɔ ngoya, bebhɔn pɛa nɛ zutunɔ kpoo. 18Hio bem pɔm, kpogio ngimɔ koka kari. Ɛnɛ baze nde, wan-sungiri Christ behɔ bin. Ma, sising, hio dɔka wan-sungiri Christ hɔa kari. Yo osi ha ɔ nde, kpogio ngimɔ koka kari. 19Hio wi ndɔng dungɔ ha soko ɔ sɔngsi. Ma, mbwa tɛ dung nɛ̂ pɛ ɔ na. Yo nɛ̂ ɛngi ka mbwa gboa. Hazu mbwa abo se nɛ̂ pɛ ɔ, ki mbwa bhɔna hinɛ ɔ. Ma, mɔ hɔa mɛgi hazu gbasi long nde, ma ndang ha soko mbwa tɛ dung nɛ̂ wi pɛ ɔ na. 20Pɛ ɛnɛ, Christ haa Nzɔy-Sɔtɛ ha ɛnɛ kari. Mɛgi, ɛnɛ fɛt, ɛnɛ ingɔ tɛwen. 21Mi ani ɛnɛ nde, yo nɛ̂ hazu ɛnɛ tɛ ing tɛwen na, ka mi ngɛriki takarata ɛngɛ nde? Dalo, yo bo mɛgi na. Ma, mi ngɛriki yo hazu ɛnɛ ingɔ tɛwen. Nɛ ɛnɛ ingɔ fin nde, ma dalo ndang lɛm gutɛ ha zang tɛwen na. 22Mɛgi, wan-tɔ dalo nɛ̂ nge wi ge? Yo nɛ̂ wi ɛngɛ ka tɔ nde, Jésus bo nɛ̂ Mesi na. Wi ɛngɛ nɛ̂ wan-sungiri Christ. A kafa Sɔ, Bafa ɔ hinɛ Bewei pɛa fɛt. 23Ka ma wi kafa Bewei pɛ Sɔ, wia kafa Bafa wa gbesi. Ma, ka ma wi mɛkara Bewei pɛ Sɔ, wia mɛkara Bafa wa gbesi. 24Hazu ɛngi, wen ka ɛnɛ baze nisi ha angara, ɛnɛ akonzi yo ha zang sila ɛnɛ! Ka hio wen ndɔng ka ɛnɛ baze nisi ha angara bhɔna ha zang sila ɛnɛ, ɛngi osi nde, ɛnɛ fin, ɛnɛ bhɔna ha dea sɔy hinɛ Bewei nɛ Bafa wa. 25Nɛ wal dea sɔy ɛngɛ ɔ kpaa tunɔ kpoo, ka Bewei pɛ Sɔ gɔna nua mɛ ha yo ha ɔ. 26Mi ha ngɛraka mɔ ndɔng ha ɛnɛ hazu gba nɛ tazu ɛnɛ nɛ hio wi ndɔng ka ngoy mɛ osili ɛnɛ. 27Pɛ ɛnɛ, Christ haa ɛnɛ Nzɔy-Sɔtɛ ka de le ha zang sila ɛnɛ. Mɛgi, ɛnɛ lɛm ki fin ma wan-osimɔ na, hazu Nzɔy-Sɔtɛ ha osamɔ fɛt ha ɛnɛ. Nɛ hio mɔ ndɔng ka wɛnɛ osi ha ɛnɛ, yo nɛ̂ tɛwen, dalo bo ang na. Mɛgi, ɛnɛ abhɔn ha dea sɔy hinɛ Jésus-Christ tuka ka Nzɔy-Sɔtɛ ha osa ha ɛnɛ. 28Sising, hio bem pɔm, ɛnɛ abhɔn ha dea sɔy hinɛ Christ tuka nde, ha ngimɔ ka wɛnɛ behɔ nɛ gbasi tɛ, ɔ aba da nɛ foy ade ɔ ha li wa na. 29Ɛnɛ ingɔ nde, Christ nɛ nzeng. Nɛ mɛgi ɛnɛ aing nde, wi ka de mɔ nzeng, wɛnɛ nɛ̂ bem pɛ Sɔ.


1 Jean 31Ɛnɛ zɔk, Sɔ, Bafa ɔ, saa ɔ nde, hio bem pɛa! Ɛngi osi gasa ngoy ka wɛnɛ ngoya nɛ ɔ! Ey, ɔ nɛ̂ hio bem pɛa kpasawen. Hio wi mɔ nzan ing Sɔ na. Mɛgi, mbwa tɛ ing nde, ɔ nɛ̂ hio bem pɛ Sɔ, na. 2Hio ndɔngsila mi, sising ɔ tɛ bo nɛ̂ hio bem pɛ Sɔ. Ma, wal ka ɔ bedung nɛ bin, Sɔ tɛ gbasi ka yo ha ɔ na. Ma, ɔ ingɔ sɔna nde, ka Christ behɔ, ɔ bedung nɛ ndangtɛ wal gbesi tuka wɛnɛ, hazu ɔ bezɔk wɛnɛ tuka wɛnɛ dung. 3Mɛgi, wi fɛt ka gde tazu ha tɛ Christ nde, mɔ behɔ mɛgi, lɛma nde, mbwa ade tɛ mbwa nɛ nzɔya tuka Christ nɛ nzɔya. 4Wi fɛt ka de gdangamɔ, kafi mbonga pɛ Sɔ. Hazu dea gdangamɔ, yo nɛ̂ kafa mbonga pɛ Sɔ. 5Nɛ ɛnɛ ingɔ nde, Christ tɛa hakɛ ha nzan hazu gu gdangamɔ ka ɔ dea yunɛ. Ma, pɛa, a tɛ de gdangamɔ ndang na. 6Mɛgi wi ka de sɔy hinɛ wɛnɛ, de gdangamɔ na. Hazu wi ka bhɔn ha dea gdangamɔ, a tɛ zɔk wɛnɛ na, nɛ a tɛ ing wɛnɛ na. 7Hio bem pɔm, ka ma wi aosili ɛnɛ na. Wi ka de mɔ nzeng, wɛnɛ nɛ̂ nzeng wi gbesi tuka Jésus-Christ nɛ̂ nzeng wi. 8Ma, wi ka bhɔna ha dea gdangamɔ, wɛnɛ nɛ̂ wi pɛ gdanga sɔ. Hazu gdanga sɔ bhɔna ha dea gdangamɔ bhee nisi ha ngimɔ ka Sɔ dea nzan. Nɛ Bewei pɛ Sɔ tɛa hazu yangili tom pɛ gdanga sɔ yunɛ. 9Wi ka dung nɛ̂ bem pɛ Sɔ, de gdangamɔ na, hazu Sɔ bhɛa wɛnɛ nɛ mbinga. Nɛ a lɛm de gdangamɔ fin na, hazu Sɔ tɛ bo nɛ̂ Bafa wa. 10Mɛgi, mɔ ka gba soko bem pɛ Sɔ nɛ bem pɛ gdanga sɔ, yo nɛ̂ ɛngɛ: Wi ka de mɔ nzeng na, nɛ ka ngoy ya wa na, wɛnɛ bo nɛ̂ bem pɛ Sɔ na. 11Wen ka ɛnɛ baze nisi ha angara, yo nde, ɔ angoy may. 12Ka ɔ adung gbesi tuka Kain na. Kain badung nɛ̂ bem pɛ gdanga sɔ. Mɛgi, a gbɛa bebe ya wa. A bagbɛ wɛnɛ hazu ge? A bagbɛ wɛnɛ hazu deamɔ pɛa dungɔ nɛ gdanga, nɛ deamɔ pɛ bebe ya wa dungɔ nzeng. 13Hio ya mi, ka hio wi mɔ nzan sɛna ɛnɛ, ka ɛnɛ ayaksi hazua na. 14Pɛ ɔ, ɔ ngoya hio ya ɔ. Yo nɛ̂ ɛngi ka ɔ ingɔ nde, ɔ laka fio gde kari, nɛ ɔ tɛ bo nɛ zutunɔ. Wi ka ngoy hio ya wa na, a bhɔna ha fio. 15Wi ka sɛn ya wa, wɛnɛ nɛ̂ nagbɛwi. Nɛ ɛnɛ ingɔ fɛt nde, nagbɛwi bo nɛ tunɔ kpoo ha tɛ wa na. 16Jésus-Christ tɛa tɛ fe gɔn zu ɔ. Yo nɛ̂ ɛngi, ka ɔ ingɔ tɛ kpasa ngoy. Mɛgi, lɛma nde, ɔ fin afe gɔn zu hio ya ɔ. 17Ka ma wi nɛ kpaamɔ, nɛ a zɔka nde, mɔ kɔpa ya wa, nɛ a de kul, ki a betɔ nde, a ngoya Sɔ mɛng? 18Mɛgi, hio bem pɔm, ka ɔ angoy hio ya ɔ sɔna nɛ wal wen nu ɔ na. Ma, ɔ angoy hio ya ɔ nɛ wal deamɔ ka lɛm nɛ tɛwen pɛ Sɔ. 19Ka ɔ de mɛgi, ɔ being nde, ɔ nɛ̂ wi ka lɛm nɛ tɛwen pɛ Sɔ. Ɔ bedung nɛ gaamɔ ha sila ɔ ha li Sɔ. 20Mɛgi, ka sila ɔ gɔna kita ba ɔ hazu gdangamɔ ka ɔ dea, ɔ ingɔ nde, Sɔ nɛ gasaa pen sila ɔ, nɛ a ingɔ mɔ fɛt mburr. 21Hio ndɔngsila mi, ka ingɔmɔ sila pɛ ɔ gɔn kita ba ɔ fin na, ɔ bedung nɛ da ha li Sɔ. 22Ɔ ha kpaa mɔ fɛt ka ɔ gɔ ha kɔ wa, hazu ɔ ha pama hio mbonga pɛa, nɛ ɔ ha dea mɔ ka ha totɛ ha wɛnɛ. 23Nɛ mbonga ka Sɔ haa ha ɔ, yo nde, ɔ amɛkiri ling Jésus-Christ, Bewei pɛa. Nɛ nde, ɔ angoy may lɛm nɛ mbonga ka Christ haa ha ɔ. 24Mɛgi, hio wi ndɔng ka pam hio mbonga pɛ Sɔ, mbwa ha dea sɔy hinɛ Sɔ, nɛ Sɔ fin ha dea sɔy hinɛ mbwa. Nzɔy-Sɔtɛ ka wɛnɛ haa ha ɔ, ha dea le ha sila ɔ. Ɛngi osi ha ɔ nde, Sɔ ha dea sɔy hinɛ ɔ.

1 Jean 41Hio ndɔngsila mi, hio wi ndɔng ka tɔ nde, Nzɔy-Sɔtɛ ha tɛ mbwa, ka ɛnɛ amɛkiri mbwa fɛt na. Ma, ɛnɛ awe sɔtɛ ka dung ha tɛ mbwa hazu ing mana yo tɛ nɛ pɛ Sɔ. Hazu hio wan-tɔkuliwen dalo dona nzan kari. 2Mɛgi, wal ka ɛnɛ being wi ka Nzɔy-Sɔtɛ pɛ Sɔ ha tɛ wa, yo nɛ̂ ɛngɛ: Wi ka gbasi long nde, Jésus-Christ tɛa ha nzan tɛ yol tɛ wi, Nzɔy-Sɔtɛ ha tɛ wia. 3Ma, wi ka kafi nde, Jésus tɛ yol tɛ wi na, Nzɔy-Sɔtɛ pɛ Sɔ bo ha tɛ wa na. Yo nɛ̂ sɔtɛ pɛ wan-sungiri Christ ka dung ha tɛ wa. Ɛnɛ baze nde, wan-sungiri Christ betɛ. Sising, a hɔa ha nzan kari. 4Hio bem pɔm, ɛnɛ nɛ̂ pɛ Sɔ. Ɛnɛ gana zu hio wan-tɔkuliwen dalo fɛt kari. Hazu Nzɔy-Sɔtɛ ka dung ha tɛ ɛnɛ, wɛnɛ nɛ ngaya pen sɔtɛ ka dung ha tɛ hio wi mɔ nzan. 5Hio wan-tɔkuliwen dalo ndɔng, mbwa nɛ̂ hio wi mɔ nzan. Yo nɛ̂ ɛngi ka mbwa wolmɔ hazu hio mɔ nzan, nɛ hio wi mɔ nzan ha zea wen pɛ mbwa. 6Ma, ɔ nɛ̂ pɛ Sɔ. Wi ka ingɔ Sɔ, a beze wen pɛ ɔ. Ma, wi ka bo nɛ̂ pɛ Sɔ na, a lɛm ze wen pɛ ɔ na. Yo nɛ̂ mɛgi, ka ɔ lɛma gba soko wi ka sɔtɛ tɛwen ha tɛ wa nɛ wi ka sɔtɛ dalo ha tɛ wa. 7Hio ndɔngsila mi, ɔ angoy may hazu ngoy tɛ nɛ wal pɛ Sɔ. Mɛgi, wi ndang ndang fɛt ka ngoy may, Sɔ nɛ̂ Bafa mbwa, nɛ mbwa ingɔ Sɔ. 8Hio wi ka ngoy may na, mbwa ing Sɔ na, hazu Sɔ nɛ̂ ngoy. 9Sɔ tomsa ndanga Bewei pɛa tɛ hakɛ ha nzan nde, ɔ akpa tunɔ nɛ wal wa. Yo nɛ̂ mɛgi, ka Sɔ osa ngoy ka wɛnɛ ngoya nɛ ɔ. 10Ngoy nɛ̂ ɛngɛ: Yo bo nɛ̂ ɔ ha ngoy Sɔ na, ma, yo nɛ̂ Sɔ ha ngoy ɔ. A tomsa Bewei pɛa tuka nde, wɛnɛ afe gɔn zu ɔ tuka sadaka, ka gu sɛmbɔ pɛ ɔ yunɛ. 11Hio ndɔngsila mi, ɛnɛ zɔka ngoy ka Sɔ ngoya nɛ ɔ. Mɛgi, ɔ angoy may gbesi tuka ɛngi. 12Ma wi ndang tɛ zɔk Sɔ na. Ka ɔ ngoy may, Sɔ ang ha tɛ ɔ, nɛ ngoy pɛa lɛma wɛɛ ha tɛ ɔ. 13Sɔ haa Nzɔy-Sɔtɛ pɛa ha ɔ. Yo nɛ̂ ɛngi ka ɔ ingɔ nde, ɔ ang ha tɛ Sɔ, nɛ wɛnɛ ang ha tɛ ɔ. 14Pɛ ɔ, ɔ zɔka nɛ tɛ gbali ɔ nde, Sɔ, Bafa tomsa Bewei pɛa mɛ dung wan-kpasisi hio wi mɔ nzan. Nɛ sising ɔ ha kɛa wena. 15Mɛgi, wi ka gbasi nde, Jésus nɛ̂ Bewei pɛ Sɔ, yo osi nde, Sɔ ang ha tɛ wa, nɛ wɛnɛ ang ha tɛ Sɔ. 16Pɛ ɔ, ɔ ingɔ nde, Sɔ ngoya ɔ. Nɛ ɔ mɛkara ngoy, ka wɛnɛ ngoya nɛ ɔ. Sɔ nɛ̂ ngoy. Mɛgi, wi ka dung ha tɛ ngoy, wɛnɛ ang ha tɛ Sɔ, nɛ Sɔ ang ha tɛ wa. 17Ka ngoy lɛma wɛɛ ha tɛ ɔ, ɔ bedung nɛ da ha swe kita pɛ Sɔ, hazu dungɔ pɛ ɔ ha nzan yo gbesi tuka pɛ Jésus. Ke bo ha zang ngoy na. 18Ma, ngoy ka lɛma wɛɛ ha yinɔ ke ha sila wi yunɛ. Wi ka takiri nde, a bekpa ndulsomɔ, wɛnɛ nɛ ke. Mɛgi, ka ma wi nɛ ke, yo osi nde, ngoy tɛ lɛm ka wɛɛ ha tɛ wa na. 19Pɛ ɔ, ɔ ngoya may hazu Sɔ ha ngoy ɔ sɔngsi. 20Ka ma wi tɔ nde, a ngoya Sɔ, nɛ wɛnɛ ha sɛna ya wa, wɛnɛ nɛ̂ wan-tɔ dalo. Hazu, ka ma wi tɛ ngoy ya wa ka dung ha li wa na, a bengoy Sɔ ka wɛnɛ zɔk na, mɛng? 21Zɔk, Christ haa ɔ mbonga ɛngɛ: Wi ka ngoy Sɔ, lɛma nde, wɛnɛ angoy fin ya wa. 


1 Jean 51Wi ndang ndang fɛt ka mɛkiri nde, Jésus nɛ̂ Mesi, mbwa nɛ̂ bem pɛ Sɔ. Mɛgi, wi ndang ndang fɛt ka ngoy Sɔ, Bafa, mbwa ngoya hio bem pɛa fin. 2Ka ɔ ngoya Sɔ, nɛ ka ɔ ha dea mɔ lɛm nɛ hio mbonga pɛa, yo nɛ̂ ɛngi ka begbasi ha ɔ nde, ɔ ngoya hio bem pɛ Sɔ. 3Nɛ ka ɔ pam hio mbonga pɛ Sɔ, ɛngi osi nde, ɔ ngoya Sɔ. Nɛ hio mbonga pɛa bo nɛ̂ gdingbɛng toy ha zu ɔ na. 4Hazu hio bem pɛ Sɔ fɛt began zu mɔ nzan fɛt. Ka ɔ mɛkara Jésus-Christ, ɔ gana zu mɔ nzan kari. 5Nge wi ka began zu nzan, o nde? Yo sɔna nɛ̂ wi ka mɛkiri nde, Jésus nɛ̂ Bewei pɛ Sɔ. 6Jésus-Christ tɛa ha pɛ ɔ nɛ wal mɔ bwa: Li ka ɛ gdumso wɛnɛ ang, nɛ tɔktɛ wa ka sɛa ha ngimɔ fio pɛa. A tɛ tɛ sɔna nɛ wal li na, ma, nɛ wal li nɛ tɔk fɛt. Nɛ Nzɔy-Sɔtɛ ha kɛa wena, hazu Nzɔy-Sɔtɛ nɛ̂ wan-tɔ tɛwen. 7Mɛgi, yo nɛ̂ mɔ tar ka kɛ wen nde, Jésus nɛ̂ Bewei pɛ Sɔ: 8Nzɔy-Sɔtɛ, li nɛ tɔk. Hio mɔ tar fɛt ha kɛa ndangtɛ wen ɛngɛ. 9Ka ma wi kɛ wen hazu mɔ ka wɛnɛ zɔka, ɔ ha mɛkara yo. Ma, wen ka Sɔ kɛ, yo nɛ zioa pen pɛ wi. Yo nɛ̂ Sɔ ha kɛ wen hazu Bewei pɛa. 10Mɛgi, wi ka mɛkiri Bewei pɛ Sɔ, a ingɔ ha zang sila wa nde, wen ka Sɔ kɛa nɛ̂ tɛwen. Ma, wi ka mɛkiri Sɔ na, a baa Sɔ tuka wan-tɔ dalo. Hazu a tɛ mɛkiri wen ka Sɔ kɛa hazu Bewei pɛa na. 11Nɛ Sɔ kɛa wen nde, wɛnɛ haa tunɔ kpoo ha ɔ kari, nɛ ɔ kpaa tunɔ ɛngɛ nɛ wal Bewei pɛa. 12Wi ka de sɔy hinɛ Bewei pɛ Sɔ, a kpaa tunɔ kari. Ma, wi ka de sɔy hinɛ Bewei pɛ Sɔ na, a lɛm kpa tunɔ na. 13Mi ngɛraka takarata ɛngɛ ha ɛnɛ ka mɛkara ling Bewei pɛ Sɔ tuka nde, ɛnɛ aing nde, ɛnɛ kpaa tunɔ kpoo kari. 14Ka ɔ gɔ ha kɔ Sɔ ma mɔ, ka lɛm nɛ mɔ ka wɛnɛ ngoya, ɔ gde tazu ɔ ha tɛ wa nɛkpasa nde, a beze gɔamɔ pɛ ɔ. 15Tuka ɔ ingɔ nde, Sɔ ha zea gɔamɔ pɛ ɔ, mɛgi ɔ ingɔ fin nde, ɔ kpaa mɔ ka ɔ gɔ ha kɔ wa kari. 16Ka ma wi zɔka ya wa ha dea ma gdangamɔ, ka lɛm nɛ fio ha li Sɔ na, lɛma nde, wɛnɛ agɔ Sɔ, nɛ Sɔ beha tunɔ ha wi ɛngɛ. Wen ɛngɛ nɛ̂ sɔna hazu hio gdangamɔ ka lɛm nɛ fio ha li Sɔ na. Ma, ma gdangamɔ ang ka lɛm nɛ fio ha li Sɔ. Mi tɛ tɔ nde, ɛnɛ agɔ Sɔ hazu hio wi ka dea tili gdangamɔ mɛgi, na. 17Kpasawen, tili gdanga deamɔ fɛt, yo nɛ̂ gdangamɔ ha li Sɔ. Ma, hio ma gdangamɔ ang ka lɛm nɛ fio ha li Sɔ na. 18Ɔ ingɔ nde, hio wi ndang ndang fɛt ka dung nɛ̂ bem pɛ Sɔ, mbwa bhɔn ha dea gdangamɔ na. Hazu Bewei pɛ Sɔ ha pama tɛ mbwa, nɛ gdanga sɔ lɛm gan zu mbwa na. 19Ɔ ingɔ nde, ɔ nɛ̂ hio wi pɛ Sɔ, ma, nzan fɛt dung ha si ziomɔ pɛ gdanga sɔ. 20Ɔ ingɔ nde, Bewei pɛ Sɔ tɛa tɛ ha ɔ mbaramɔ nde, ɔ aing kpasa Sɔ. Ɔ ang ha tɛ kpasa Sɔ hazu ɔ ang ha tɛ Bewei pɛa, Jésus-Christ. Wɛnɛ nɛ̂ kpasa Sɔ, nɛ wɛnɛ nɛ̂ tunɔ kpoo. 21Hio bem pɔm, ka ɛnɛ andari hio gbele sɔ na!

http://www.bible.is/GSOCAR/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário