segunda-feira, 17 de agosto de 2015

1 JOHN: MAMBILA FOR NIGERIA


1 JOHN 11Behl nyoo ndíl éh behn á, à jume Ngùr bú chima à. Kèh éh wóng ye-neh kini, Ngùr bú chima men hehn leh eh cheh. Behl leh ngwa bóo eh seh, áa behl hen kell bú éh njehle a behle. Ee, behl hen bú hen bèn, behl kema ngwál bú éh bu. 2Kèh éh Ngùr bú chima éh nu yuli-neh, behl hen bú eh seh, behl tua sa ndíl éh behn á à jume Ngùr bú chima éh ti le kell-eh há dididi. Leh ti dehne à bu Tell Chang à, naa Chang sum hehr giu bal éh vu à. 3Njèh éh behl hen-eh, éh behl ngwál-eh, behl tua ndi ta éh behn á de, a wàn éh behl Tell Chang bó Mun a hehne Jesus Krast bò ti dehne-neh, a vu bo ti seh de. 4Behl nyoo ndíl éh behn á jia, a vu ti wàn, a behl gele hul kell ko dìl-eh. 5Chang eh sén, dìl chipe à yur hehn à kini. Nu eh njèh éh behl ngwál-eh éh Mun a hehne à, éh behl tua ndi dehne-neh éh behn a. 6Ba vu tua jia, vu ti dehne wàn éh Chang à, naa vu be dehne njèh via-neh à chip á ndia, vu tua behlle, vu eh bà nyune. 7Ba vu gi à sén à, wula éh bú men ti dehne-neh à sén à là ndia, aso vu ti dehne wàn, naa hóhm a Jesus Mun a hehne nen sum dehne vu jallip à yur seh. 8Ba vu cham jia, vu eh bà jallipe ndi ndia, aso vu be behlle wohll yull a vu, njèh sehseh à là vu à kini. 9Ba vu tua sum yar jallip a vu à tiu hehn à ndia, nda hehn jallip a vu nyin ndi-neh, áa nen kwuna nda vu sén, a jallip bú chéh à yur vu à tìl, éh keh ba bú men eh Chang galle, njèh éh tua-neh ndia, be sum wohll kell ko dìl-eh. 10Ba vu jia, vu jallip bel ngwal ndia, aso vu bell Chang nyun, ju a hehne à là vu à kini.

1 JOHN 21Mun mòh bò, mèh nyoo ndíl éh behn á, a behn chéh jallip bél. Ba nà deh bél mehn jallip ndia, kéll jia, vu kor nòm à tiu Tell Chang à. Nòm a vu men eh Jesus Krast Nà bú séne. 2Chir éh Chang nyin ndi dehne-neh jallip a vu eh Jesus men, éh keh ba kwóhl à gwull á vu à. Chir bú nu eh fe a vu ndi, eh a nòr bò seh éh bél-eh jallip èh. 3Ba vu ngwa yùn a Change ndia, aso ti jia, vu kell bú eh seh. 4Ba nà deh jia, neh kell bú eh seh, naa hehn yùn a hehne ngwúng ngwal ndia, eh nà nyune, njèh sehseh à là hehn à kini. 5Ba nòr ngwa bá yùn a Change ndia, aso giun hul gi Chang eh seh. Chir éh vu kell-eh jia, vu ti-neh à bu hehn à ndia, ti wula éh nu là: 6ba nà deh jia, neh ti dehne à bu Chang à ndia, gia bú ti wohl gùl a Jesuse, naa kell ye jia, neh ti dehne à bu Chang à. 7Nòr a mòh bo temale, njèh éh mèh nyoo tua ndíl-eh éh behn a eh njèh soo-neh fa ndi, eh ye njèh bú chimi leh jòo éh behn ngwa tél-eh. Nji men eh ju éh behn ngwál-eh. 8Mèh nyoo ndi wohll éh behn á, wula eh ye njèh soo-neh fa là. Jesus ma loh tél njèh soo-neh men ko, jia eh njèh sehseh. Eh yuni nu behn ma dehne bal cheh de, éh keh ba chip gi, chia har dehne bal har, sén bú sehseh bal ball dehne-neh. 9Nà bú éh jia, neh ti dehne-neh à sén à, naa senna dehne boo-neh hehn barip bò ndia, bú ye à chip á. 10Nà bú éh giun-eh barip èh ndia, gi dehne bal à sén à. Nà deh éh yèh a hehne mella eh kini. 11Nà bú éh senna-neh barip a hehne ndia, ye à chip á, gi dehne kell à chip-eh, bú men dìl éh nda-neh nda-neh kéll ngwal, éh keh ba à tiu hehn à chip mbal, njèh deh hén ngwal. 12Behn mun a mòh bò, mèh nyoo ndíl éh behn á, éh keh ba Chang nyin ndi bá behn éh jallip a behne éh yèh a Jesuse. 13Mèh nyoo ndi ta éh behn tell mune bò à, éh keh ba Chang bú éh ti kwúna-neh éh kèh éh wóng ye-neh kini, behn kell bú eh seh. Mèh nyoo ndi bóo éh behn mun bo ndàllebe à, éh keh ba behn ta yoh Sedane. 14Mèh nyoo ndi wohll éh behn mun bó à, éh keh ba behn kell Tell Chang eh seh. Mèh nyoo ndi wohll éh behn tell mune bò à, éh keh ba Chang bú éh ti kwúna-neh éh kèh éh wóng ye-neh kini, behn kell bú eh seh. Mèh nyoo ndi wohll éh behn mun bo ndàllebe à, éh keh ba behn ti téhk téhk, behn kwuna bal ju Change à là, naa behn ta yoh Sedane eh seh. 15Chéh chir bú ká là wóng à bèhlel, chéh éh njèhlip bo ká là wóng à giun lèl. Ba nà deh giun le hehn éh njèhlip bo ká là wóng à ndia, aso hehn Tell Chang gìun ye ngwal. 16Jallip éh yull a vu giun-eh a be-neh éh Tell Chang à ndal ngwal. Njehle jallipe éh nòr fe-neh éh Tell Chang à ndal ngwal. Njèh se éh nòr be dehne-neh éh Tell Chang à ndal ngwal de. Njèh bo via-neh éh nu seh eh gi njèh wónge, bo yuli gi yar ká là wóng à. 17Wóng bó njèhlip seh éh nòr giun-eh ká là wóng à bá kella dehne-neh. Nà bú éh ngwál-eh yùn a Change ndia, hehn ti nda há dididi. 18Mun mòh bò, le bá te wóng nda bá chehlle-neh. Behn leh ngwál jia, nà yàlle a Kraste nda ndàl-eh, naa ndàl eh bèn, bo bal kiukiu. Eh behl jia, wóng nda bá neh chehlle-neh, behl kell éh yèh cheh. 19Nòr bo nu leh ti à tema ten vu à, naa bo eh leh nòr a vu bò ndi, bo se yuli wohll éh yèh cheh. Ba bo eh leh nòr a vu ndia, á lá nji bo sè yùli ngwal. Bo eh se yuli bá ndia, nòr bò kell ye bá neh jia, bo leh ti behlle dehne à bòhng-eh vu à dun. 20A behne naa, Nà bú séne ton kwuna bal behn Chuchu Séne à yur, behn kell njèh bú sehseh eh seh. 21Mèh nyòo ngwal deh éh jia, behn ye-neh njèh bú sehseh kéll ye-neh ngwal èh. Mèh nyoo, éh keh ba behn kell eh seh, áa behn kell bóo jia, nyun à ten njèh bú sehseh-neh yuli ndàl eh kini. 22Nà nyune là eh han? Eh nà bú éh tua-neh jia, Jesus neh Krast ndi. Eh nu eh nà yàlle a Kraste. Bú men ngen Tell Chang bó Mun fàle. 23Nà bú éh ngen-eh Mun èh ndia, aso ngen bóo Tell a Mune de. Nà bú éh giun-eh jia, Mun a Change neh Jesus Krast bèn èh ndia, aso kell boo Tell Mune eh seh de. 24Behn wòh kwúna kéll ngùr bú leh éh behn ngwál-eh à là behn à. Ba behn woh kwuna bá à là ndia, aso behn ti dehne ta bal à bu Mun bó Tell á. 25Mun men tela kwúna jia, neh heh nda vu chuchu bú dididi. 26Mèh nyoo ndíl éh behn á à jume nòr bo éh jia, bo nda-neh behn be behlle-neh. 27A behne naa, Jesus ton kwuna bal behn Chuchu Séne à yur. Ba Chuchu bú Séne éh nu bal à là behn à bèn ndia, nà deh behn njèh deh sena sel eh kini, éh keh ba Chuchu Séne sena dehne behn njèhl seh. Njèh éh sena-neh seh gi sehseh, nyun à ten kini. Tì lè kéll à bu Krast à, wula éh Chuchu Séne sena-neh behn èh là. 28Mun mòh bò, behn tì dèhne à bu hehn à, a chia éh bú hol-eh ndia, a vu chéh ndìl, a gwull gwulle bú chéh vu gòo jume yà lol. 29Behn kell jia, Jesus eh nòr galle. A lá nji behn kell boo jia, nà bú éh be-neh njèh galle ndia, eh bá mun a Change de.

1 JOHN 31Hén yea wula éh Tell Chang giun-eh vu là, yilla bal vu mun a hehne, aso ma jia, neh giun vu seeh. Vu eh bal mun a hehne bèn. Yèh éh nòr bo ká là wóng à chéh-neh vu kell èh ndia, bo chéh Tell Chang kell de. 2Nòr a mòh bo temale, éh yuni nu vu eh bal mun a Change. Vu jò ti nda fone nan ba, vu kéll ngwal. Vu kell fe jia, chia éh bú ndàl-eh ndia, vu jò ti nda wula bú là, éh keh ba vu hen nda bú wula éh ti-neh là. 3Nà bú éh kial dehne-neh njèh bú nu éh Chang nda-neh be-neh ndia, njèh via-neh à yur hehn à be kwuna nda eh kini, wula Jesus Krast men là. 4Nà bú éh be dehne-neh jallip èh ndia, aso be via njèh soo-neh a Change, éh keh ba jallip seh be via dehne ho njèh soo-neh a Change. 5Behn kell jia, Jesus ndàl ká deh, a neh woh sum jallip à yur nòr à. Bú men jallip à yur hehn à kini. 6Nà bú éh ti-neh à bu hehn à, chéh jallip bé dèhnel. Nà bú éh be dehne-neh jallip èh ndia, aso ye bú hén ngwá ye ngwal, bú kéll ngwal de. 7Mun mòh bò, nòr deh bò eh jò behlle behn. Nà bú éh be dehne-neh njèh galle ndia, aso eh nà galle à tiu Chang à, wula Krast là. 8Nà bú éh be dehne-neh jallip èh ndia, aso eh a Sedane, éh keh ba Sedane leh be ndal éh jallip à jume. Yèh éh Mun a Change ndàl-eh ti jia, a neh be via sum sa a Sedane. 9Nà bú éh bal-eh mun a Change ndia, hehn jallip bé dèhne sél ngwal, éh keh ba bal bal temal a Telle. Chang eh bá tell a hehne, naa jallip be dehne sel eh kini. 10Nà bú éh-neh njèh galle bé ngwal èh, éh-neh barip gìun ngwal èh ndia, eh mun a Change ndi. Nu eh njèhl éh ma gweh ndàl-eh à jume mun a Change bó mun a Sedane. 11Ngùr bú leh jòo éh behn ngwál-eh ti wula éh nu là jia, gìun barip a chi. 12Kain éh wula-neh dìm a hehne eh leh mun a Sedane. Vu chéh wula bú là tìl. Ba Kain dìm a hehne là wula à ki ba? Wula bú, éh keh ba sa a hehne via, áa sa a dìme hohm. 13Nòr a mòh bò, ba nòr bo ká là wóng à senna behn ndia, bú a, chéh behn dun géh lol. 14Vu kell jia, éh yuni nu vu kella giu bal chi, vu bá wohll chima. Vu kell éh keh ba? Vu kell éh vu giun-eh barip a vu. Nà bú éh-neh mberi gìun ngwal èh ndia, aso ye kumil. 15Nà bú éh senna-neh mberi ndia, aso ti wula bú wula ho nòr là. Behn kell jia, nà bú éh wula ho-neh nòr èh ye chuchu bú dididi kòr ye ngwal. 16Jesus giun vu, naa ndàl kwoh à gwull á vu à. Nu eh chir éh vu ngwa kell-eh wula éh vu giun-eh barip èh là. Hohm éh vu kwoh ta-neh à gwull á barip à de. 17Nà deh kor njèhlip kiukiu, hen mberi éh yian dehne-neh, naa hehn bú héh ngwal, áa tua jia, neh giun Chang, aso là giun yár Chang nan ba? 18Mun mòh bò, vu chéh fé kóo yùn à gìun. Vu giun ndi kòo là, vu be boo hon de. 19Ba vu be hon ndia, aso vu kell nda jia, vu behle bal chir bú sehseh, vu ti same nda à tiu Chang à. 20Ba vu muni bal à là jia deh a, vu bél njèh via-neh ba ndia, kéll jia, Chang yoh giu temal a vu, kell gil njèhl seh eh seh. 21Nòr a mòh bo temale, ba temal a vu hon mùni ngwal ndia, aso vu same nda à tiu Chang à, 22naa njèh éh vu dol-eh éh Chang à seh, vu nda kor-eh, éh keh ba vu ngwa dehne yùn a hehne, vu be dehne njèh éh toll-eh bú à là. 23Njèh éh tua-neh men ti jia, héh ndí temal éh Mun a hehne Jesus Krast à, áa gìun tá barip, wula éh Chang tua-neh là. 24Nòr bo éh ngwa dehne-neh yùn a Change ndia, ti dehne à bu Chang à, Chang men ti à là bon à. Vu kell jia, Chang ti à là vu à, éh keh ba Chuchu Séne éh Chang héh-neh vu sena vu ko. 

1 JOHN 41Nòr a mòh bo temale, ba nòr deh bò ndàl éh behn á, jia behn a, bo tua éh kwoh a Chuchu Séne ndia, behn chéh yea tu ko táp ndíl a ye. Fèhn yea bo, deh a bo tua éh kwoh a Chuchu a Change bèn ba, deh a bo éh kwoh a Change túa ngwal ba. Mèh tua hon, éh keh ba profet bo nyune bal ká là wóng à kiukiu. 2Eh nu eh chir éh behn kell nda-neh Chuchu a Change: nà bú éh tua-neh jia, Jesus Krast hal-eh nòr èh ndia, aso kor Chuchu bú éh ndal-eh éh Chang à. 3Nà bú éh tua-neh jia, Jesus nòr hál ngwal èh ndia, aso hehn Chuchu a Change kòr ngwal. Chuchu bú so ndal éh nà yàlle a Kraste. Behn leh ngwál jia, nà yàlle jò nda ndàl-eh. Eh yuni nu hol eh seh bèn. 4Mun mòh bò, behn eh bal a Change, behn yoh giu profet bo nyune, éh keh ba Chuchu bú à là behn à kor kwoh yoh giu chuchu bú à là nòr bo éh giun le-neh éh njèh wónge. 5Profet bo nyune tua le kell éh njèh bo mbale ká là wóng à, éh keh ba bo giun le éh njèh wónge, naa nòr bo éh giun le ta-neh éh njèh wónge tap ndi dehne tu ko de. 6A vu naa, vu giun le éh Chang. Nà bú éh kell-eh Chang eh seh, tap ndi dehne tu a hehne éh vu à. Nà bú éh neh mun a Change ndi, tu a hehne éh vu à tap ndi ndàl eh kini. Nu eh njèh éh ma gweh ndàl-eh vu à jume Chuchu bú sehseh bó chuchu bú nyune. 7Nòr a mòh bo temale, kwúna vu giun barip, éh keh ba Chang héh vu kwoh, a vu giun bo. Nà bú éh giun-eh mberi ndia, Chang eh bá Tell a hehne, áa kell Chang eh seh. 8Nà bú éh-neh mberi gìun ngwal èh ndia, hehn Chang kéll ngwal, éh keh ba Chang yu kell fe éh giun-eh. 9Eh nu eh chir éh Chang ma gweh-neh jia, neh giun-eh vu: tema ndíl Mun a hehne bú chéhne ká là wóng à, a bú ndàl nyim sum kwuna vu chima. 10Giun-eh wa ti wula éh nu là: Chang hehn giun tél vu, naa tema Mun a hehne, a bú ndàl kwoh à gwull á vu à, a neh nyin ndi vu éh jallip, ndia tì ngwal deh éh jia, vu giun tél-eh Chang èh. 11Nòr a mòh bo temale, ba Chang giun vu hon ndia, á lá nji vu giun ta barip de. 12Nà deh Chang hén ngwá ye ngwal. Aá ba vu giun barip ndia, aso Chang ti à là vu à, Chang giun hul ye bá vu ko dìl-eh. 13Chang héh vu Chuchu a hehne, naa vu kell bá neh jia, vu ti dehne à bu Chang à, áa Chang ti à là vu à. 14Tell Chang men tema ndíl Mun a hehne ká là wóng à, a bú ndàl hall tena nòr bò. Vu hen bú eh seh, áa vu tua ndi dehne ta éh nòr deh bò de. 15Nà bú éh tua-neh jia, Jesus neh Mun a Change ndia, Chang ti à là hehn à, áa bú men ti dehne à bu Chang à de. 16Eh Chang giun-eh vu, vu kell gil eh seh, vu heh ndi temal a vu ko de. Chang yu kell fe éh giun-eh. Nà bú éh giun le-neh hon èh ndia, ti dehne à bu Chang à, áa Chang ti à là hehn à. 17Chia éh Chang ya kwuna nda-neh vu à tiu ju a, ba vu giun hul bal ko dìl-eh ndia, aso vu ndì ndá ngwal, éh keh ba gùl ti-neh a vu ká là wóng à ti wula a Kraste là. 18Nà bú éh giun hul bal-eh Chang éh temal a hehne mehn seh ndia, bíp à là hehn à kini sel, bíp yuli gi. Nà bú éh bíp yal-eh bú ndia, ye gìun húl ye ngwal, éh keh ba bíp tull ho nòr à gìar-eh. 19Vu giun Chang, éh keh ba Chang giun tél vu. 20Ba nà deh tua jia, neh giun Chang, naa senna dehne mberi a hehne ndia, tua nyun, hehn Chang gìun ngwal. Nòr Chang hén ngwá ye ngwal, hen dehne fé mberi. Ba wòo mberi éh wòo hen-eh éh nu gìun ngwal là, wòo giun nda yar Chang nan ba? 21Eh nu eh njèh éh Jesus tua-neh éh vu à jia, nà bú éh giun-eh Chang èh ndia, á lá nji bú giun ta-neh mberi a hehne de.


1 JOHN 51Nà bú éh kell-eh jia, Jesus neh Krast èh ndia, aso eh mun a Change. Nà bú éh giun-eh Tell Chang èh ndia, giun nda boo mun a Change bò de. 2Ba vu giun Chang, áa vu ngwál yùn a hehne ndia, aso vu kell jia, vu giun boo mun a hehne bò de. 3Ba vu ngwa bá yùn a hehne ndia, aso ti jia, vu giun bal bú sehseh bèn. Njèh éh tua-neh à yùn a hehn à men éh vu à ta kini de, 4éh keh ba mun a Change bò seh yoh giu kwoh bo ká là wóng à. Vu ta yoh bo, éh keh ba vu heh ndi bal temal a vu éh Jesus à. 5Nà bú éh yoh giu-neh bo là eh han? Eh yoh giu fé nà bú éh kell-eh jia, Jesus neh Mun a Change. 6Jesus Krast men ndàl toll nèhme Change, ndàl kwóhl éh chi mehn seh. Nèhme bó hóhm fàle ma ndíl éh bú à. 7Chuchu Séne éh chéh-neh nyun túal èh ti nòm jia, Jesus leh bél hon bèn. 8Chuchu Séne bó njèh bo fàl éh nu ti nòm a hehne: deh eh nèhme Change, áa deh eh boo hóhm éh se-neh éh kèh éh kwóhl-eh. Njèh bo fàl éh nu yùn a bó Chuchu Séne bò chéhn. 9Vu giun njèh éh nòm a nòre tua-neh. Aso kéll jia, njèh éh Chang tua-neh yoh giu a nòre. Chang tua gil-eh jia, Jesus eh Mun a hehne bèn. 10Nà bú éh heh ndíl-eh temal a hehne éh Mun a Change ndia, kell nda à temal-eh hehn à jia, njèh éh Chang tua-neh sehseh bèn. Nà bú éh chéh-neh temal a hehne éh Chang à héh ndíl èh ndia, aso bell Chang nyun, éh keh ba njèh éh Chang tua-neh à jume Mun a gìun ngwal. 11Njèh éh Chang tua-neh men ti jia, neh héh vu chuchu bú dididi. Chuchu men ndal à bu Mun á hehn à. 12Nà bú éh kor bal-eh Jesus Mun a Change ndia, aso kor bal chuchu. Nà bú éh-neh Mun a Change kòr-eh ngwal èh ndia, bú chuchu kòr ngwal de. 13Mèh nyoo ndíl éh behn nòr bo éh heh ndi bal-eh temal a behne éh Mun a Change, a behn kell jia, behn kor bal chuchu bú dididi. 14Ba vu dol kell, wula éh Chang giun-eh là ndia, vu kell jia, Chang nda vu ngwa-neh. Eh nu eh yèh éh vu chéh-neh à tiu hehn à ndìl èh. 15Ba vu kell jia, nda ngwa-neh ndia, aso vu kell boo jia, njèh éh vu dol-eh, nda heh-neh de. 16Ba nà deh hen mberi a hehne be dehne jallip bú éh nòr chéh-neh éh seh kwóhl èh ndia, hohm éh bú dol-eh Chang, a Chang bú heh mberi chuchu. Bú nu tua ndi fé éh nòr bo éh bél-eh jallip, áa bo neh éh seh kwóh ndá-neh ngwal èh. Jallip deh nòr kwoh ho éh seh. Mèh túa ngwal deh éh jia, behn dòl-eh Chang éh nòr bo éh bél-eh jallip bú so. 17Njèh via-neh seh eh gi jallip. Jallip deh naa, nòr hehn éh seh kwoh nda eh kini. 18Vu kell jia, mun a Change bò ndia bon jallip be dehne nda eh kini, éh keh ba Mun a Change fe ya dehne nda éh bo. Sedane bo kema nda eh kini. 19Vu kell jia, vu eh bà Change. Nòr deh bò seh eh gi a Sedane. 20Vu kell jia, Mun a Change ndàl heh vu gèhll, a vu kell Chang bú sehseh. Vu ti à bu Chang bú sehseh à men, éh keh ba vu ti à bu Mun a hehne Jesus Krast à. Eh nu eh Chang bú sehseh men, éh chuchu bú dididi yuli-neh à bu hehn à. 21Mun mòh bò, behn chéh sòh dòl.
http://www.bible.is/MZKTBL/1John/1

Nenhum comentário:

Postar um comentário