quarta-feira, 26 de agosto de 2015

1 JOHN: NORTH MESOPOTOMIAN ARABIC- MARDINI


1 يوحنّا 11نْبَشّركنْ ب هاكْ لَ كانْ م البدايِة، هاكْ لَ سمعْنا وَارَيناهُ بْعَينَينا، أَرَيناهُ وْجَسَّيناهُ بيدَينا، هاكْ لَوّاِ كلْمة الحَياةْ. 2والحَياة بَيَّنت وْنشْهَد وْنكْرز لْكنْ عَلى حَياة الاَبَدْ لَ كانتْ عنْد الآب وْبَيَّنت لْنا. 3وْشي لَ ارَينا وْسمعْنا، لكنْ زاِ نْخَبّرْ عَلَيو، بْشان يكون لْكنْ شرْكِة مَعْنا، وْنحْناِ شرْكتْنا مَع الآب وْمَع ابْنو يَسوُع المَسيحْ ياِ. 4ونكْتب لْكنْ هَوذ بْشانْ فَرَحْنا فيكن يكون مْتَمَّمْ. 5وْهاي ياِ البْشارَة لَ سمعْناها منّو ونْبَشّركنْ فِيا: اَلله نورْ واِ وْعتْمِة ما فِيو أَبَداً. 6وْلَ كنّا نْقولْ لنا شرْكِة مَعو وْنمْشي ف العتْمِة، گذّاِبينْ نحْناِ وْموُ ف الحَقْ نَسْلكْ. 7بَسْ لَ ف النّورْ مشينا، كَما لَ هوّاِ ف النّورْ، لنا شرْكِة مَعْ بَعضْنا وْدَمْ يَسوُع ابْنو يطَهّرْنا منْ كلْ خَطيّاتْنا. 8وْلَ كنّا نْقولْ: ”ما لْنا خَطيِّة،“ نْغشْ روُحْنا، والحَقْ موُ فينا واِ. 9بَسْ لَ اعْتَرَفْنا بْخَطيّاتْنا، أَمينْ واِ وْبارْ يغْفر لْنا خَطيّاتْنا، ويطَهّرْنا منْ كلْ إثمْنا. 10وْلَ كنّا نْقول: ”ما كلْخطَينا“، نْسَيو گذّاب وْكلْمتو موُ عنّا ياِ.

1 يوحنّا 21اولادي، أَكْتب لْكنْ هَوذ بْشانْ لا تخْطَون. وْلَ خطي أحَّدْ، لنا شَفيعْ عنْد الآبْ، يَسوُع المَسيح البارْ. 2منْ لَ هوّاِ واِ ذَبيحة الغفْرانْ لَخاطرْ خَطيّاتْنا، وْموُ لَخاطرْ خَطيّاتْنا بَسْ، بَلىِ لَخاطرْ كلّ الدّنْياِ زاِ. 3وبْهاي يبَيّن لْنا كلْعَرَفْناهُ، لَ كنّا نحْفظْ وَصيّاتو. 4لَ يقولْ: ”عَرَفتوهُ“ وْوَصيّاتو موُ يحْفظْ، گذّابْ واِ والحَقْ موُ فِيو واِ. 5بَسْ هاكْ لَ يحْفظ كلْمتو، فَ هاذ تْتمْ بالحَقيقَة مْحَبّة اَلله، منْ لَ بْهاي نعْرفْ فِيو نحْناِ. 6هاكْ لَ يقولْ: ”فِيو اَنا“، لازمْ كَما سلوكو يسْلكْ. 7عَزيزيني، موُ وَصيِّة جْديدِة أَكْتب لْكن، بَلىِ وَصيّة عَتيِقَة، هاكْ لَ كانتْ عنْدْكنْ م البدايِة. وَصيّة العَتيِقَة كلْمِة لَ سمعْتنْ ياِ. 8ووَصيِّة جْديدِة أَكْتب لكنْ، هاكْ لَيّاِ حَقيقيِّة فِيو وفيكنْ، منْ لَ العتْمِة عَبَرتْ والنّور الحَقيقي بَدا ينْأَرى. 9بَقى لَ يقولْ ف النّورْ واِ وْيكْرَهْ أَخوهُ، ف العتْمِة واِ دي للسَّعْ. 10هاكْ لَ يحبّ اَخوهُ، ف النّورْ يبْقى وْعَثْوَرَة ما فِيو. 11بَسْ هاكْ لَ يكْرَهْ أَخوهُ، ف العتْمِة واِ وْف العتْمِة يمْشي، وْموُ يعْرفْ لاَين يروُح، منْ لَ عَمَّتْ عَينَيو العتْمِة. 12أَكْتب لْكنْ يا اولادْ، منْ لَ انْغَفَرت لكْن خَطيّاتْكنْ لَخاطر اسْمو 13أَكْتب لْكنْ يا أَبَّهاتْ، منْ لَ عَرَفْتنْ هاكْ لَوّاِ م البدايِة. أَكْتب لْكنْ يا غلْمانْ، منْ لَ غَلَبتن الشَّرّيرْ. كَتَبْتُ لْكنْ يا صبْيانْ، منْ لَ عَرَفْتنْ الآب. 14كَتَبْتُ لْكنْ يا أَبَّهاتْ، منْ لَ عَرَفْتنْ هاك لَ م البدايِة. كَتَبْتُ لْكنْ يا غلْمانْ، منْ لَ قْواي أنْتن وْكلْمة اَلله ساِكْنِة فيكنْ ياِ وْغَلَبْتن الشَّرّيرْ. 15لا تْحبّون الدّنْياِ وْلا شي لَ ف الدّنْياِ. لَ يحبّ الدّنْياِ، ما فِيو مْحَبّة اَلله. 16منْ لَ كلْ شي لَ في ف الدّنْياِ شَهْوة الجَّسَد وْشَهْوة العَينَين وْفَخْفَخة الدّنْياِ، هَوذْ لَ موُ م الآبْ ناِ، بَلىِ م الدّنْياِ. 17والدّنْياِ تعْبرْ هيِّ وْشَهْوتا، بَسْ لَ يسَي إرادة اَلله يبْقى للاَبَدْ. 18يا اولادي، آِخر الزَّمانْ واِ. وْكَما لَ سمعْتنْ جاِييِ واِ مَسيح الدّجّال، هاي السَّعْ صاروا مسحا دجّاِلين كْثيرْ. وْمنْ هاي نعْرف آِخر الزَّمانْ واِ. 19منّا طَلَعوا بَلىِ موُ منّا كانوا. يكون منّا كانوا، عنّا كانْ تَ يبْقَونْ. بَلىِ طَلَعوا منّا بْشانْ ينْعرفْ موُ منّا كانوا. 20وانْتن لْكنْ مَشْحَة م القَدّوْس وتْمَيزونْ كلّ انْسانْ. 21ما كَتَبْتُ لْكنْ منْ لَ موُ تعْرفونْ الحَقْ، بَلىِ منْ لَ تعْرفوهُ وْكلْ گذبْ موُ م الحَقّ واِ. 22من واِ الدّجّالْ غَيرْ هاكْ لَ يكْفر يقول يَسوُعْ موُ المَسيحْ واِ؟ وهاذْ واِ مَسيح الدّجّالْ. هاكْ لَ يكْفرْ بالآبْ، يكْفرْ بالابنْ زاِ. 23وْهاكْ لَ يكْفرْ بالابنْ، بالآبْ زاِ موُ يآمنْ. لَ يعْترفْ بالابنْ، بالآبْ زاِ يعْترفْ. 24وانْتنْ شي لَ سمعْتنْ منْ قَبلْ خَلّي يثْبتْ عنْدْكنْ. لَ ثَبَتْ عنْدْكنْ شي لَ سمعْتنْ منْ قَبلْ، أنْتنْ زاِ تَ تثْبتونْ ف الآبْ والابنْ. 25وهاذْ واِ وَعدْ لَ وَعَدْنا، حَياةْ أَبَدِيِّة. 26هَوذْ كَتَبْتُ لْكنْ عَلَوذْ لَ يغشّوكنْ. 27وانْتنْ زاِ لَ ثَبَتتْ عنْدْكن المشْحَة لَ نلْتنْ منّو، موُ محْتازين انْتن يعَلّمْكن انْسانْ. بَلىِ كَما لَ تْعَلّمكن المَشْحَة لَيّاِ من اَلله عَلى كلْ شي. وْصادْقَة ياِ وْما فِيا گذْب. وْكَما لَ عَلَّمكن، اثْبتوا فِيو. 28والسَّعْ يا اولادي اثْبتوا فِيو، بْشانْ وَقْتْ لَ يظْهَرْ لا نسْتحي منّو، بَلىِ يكون لْنا بَياضْ وچ وَقْتْ لَ تَ يّجي. 29لَ عَرَفْتنْ بارْ واِ، اعْرفوا زاِ كلْ واِحد يسَي برْ منّو واِ.

1 يوحنّا 31وطَلْعوا أَشْقَد گْبيرِة ياِ مْحَبّة الآبْ لنا حتّى سَمّانا وْسَوانا اولاد. منْ هاي الدّنْياِ موُ تعْرفْنا، منْ لَ لهُ زاِ موُ تعْرفْ. 2عَزيزيني، السَّع اولاد اَلله نحْناِ، وْما بَيَّنْ بَعدْ أَيشْ تَ نْسيِرْ. بَسْ نعْرف وَقْتْ لَ يظْهَرْ تَ نْسيِرْ كَماهُ وْنراهُ كَما لَوّاِ. 3وْكلْ واِحدْ عنْدو هَالرَّجا هاذْ، يطَهّرْ نَفْسو، كَما لَ هوّاِ طاهرْ 4لَ يسَي خَطيِّة، مْخالَفِة للنّاموس يسَي، منْ لَ الخَطيِّة كلّا مْخالَفِة ناموسيِّة ياِ. 5وْتعْرفونْ هاك ظَهَرْ تَ ياخذْ خَطيّاتْنا، وْخَطيِّة فِيو ما في. 6وْكلْ واِحدْ يثْبتْ فِيو، موُ يخْطي. وْكلْ واِحدْ يخْطي، ما اراهُ وْلا عَرَفو. 7اولادي، انْسانْ لا تْخَلَّون يغشْكنْ. هاكْ لَ يسَي برْ بارْ واِ، كَما لَوّاِ المَسيحْ بارْ. 8وْهاكْ لَ يسَي خَطيِّة م الشّيِطانْ واِ، منْ لَ م البدايِة الشّيِطانْ خاطي واِ. وْمنْ هاي ظَهَر ابْن اَلله، ظَهَر بْشانْ يهْدم اعْمال الشّيِطانْ. 9كلْ منْ ولدْ من اَلله خَطيِّة موُ يسَي، منْ لَ بزْرو فِيو واِ. وْموُ يتيِقْ يخْطي، منْ لَ من اَلله ولدْ. 10بْهاي ينْفرْقون اولاد اَلله من اولاد الشّيِطانْ. كلْ واِحدْ موُ يسَي بر وْموُ يحبّ اَخوهُ، موُ من اَلله واِ. 11منْ لَ هاي ياِ الوَصيِّة لَ سمعْتنْ منْ قَبلْ، تَ تْحبّونْ بَعضْكنْ. 12موُ كَما قايينْ لَ كانْ م الشَّرّير وْقَتَل اَخوهُ. وْلَيشْ قَتَلو غَيرْ منْ لَ شَرّيرَة كانت اعْمالو واعْمال اَخوهُ بارَّة؟ 13ولا تتْعَجَّبونْ يا اخوتي لَ كانْ تكْرَهكن الدّنْياِ، 14نحْناِ نعْرف انْتَقَلنا م المَوتْ للحَياة بْهاي لَ نْحبّ اخوتْنا. هاكْ لَ موُ يحبّ أَخوهُ ف المَوتْ يثْبتْ. 15منْ لَ كلْ واِحدْ يكْرَهْ أَخوهُ قاتل انْسانْ واِ. وْتعْرفونْ كلْ قاتل انْسانْ موُ ممْكنْ تثْبتْ فِيو الحَياة الاَبَديِّة. 16بْهاي نعْرف مْحَبّتو لنا، بْهاي لَ هوّاِ عَطي نَفْسو لَخاطرْنا. وْنحْناِ زاِ واجبْ عَلَينا نعْطي نْفوسْنا لَخاطر اخوتْنا. 17وَاينا لَ لهُ امْلاك الدّنْياِ وْيرى أَخوهُ محْتاز وْيقْفلْ بابْ رَحْمتو ف وچّو، أشْوَنْ فِيو مْحَبّة اَلله؟ 18اولادي! لا نْحبْ بَعضْنا بالكَلام وْبالّلْساِنْ، بَلىِ بالاعْمال وْبالحَقْ. 19وبْهاي نعْرفْ م الحَقْ نحْناِ. وْقَبلْ لَ يجي هوّاِ، نْرَضّي قَلْبْنا. 20وْلَ كانْ قَلْبْنا يتْهمْنا، أَشْقَدْ بَقى أَلله، لَوّاِ أَعْظَمْ منْ قَلْبْنا وْيعْرفْ كلْ شي؟ 21عَزيزيني، لَ كانْ قَلْبْنا موُ يتْهمْنا، وچْنا بَيضا تْكونْ قدّام اَلله. 22وَايشْ لَ نطْلب، نْنالْ منّو، منْ لَ نحْفظْ وَصيّاتو وْنعْمَل اعْمال كْوَيسِة قدّامو. 23وْهاي ياِ وَصيّتو تَ نْآمنْ باسْم ابْنو يَسوُع المَسيحْ، ونْحبْ بَعضْنا كَما لَ وَصّانا. 24وَاينا لَ يحْفظْ وَصيّاتو، ينْحفظْ فِيو، وْهوّاِ يحلْ فِيو. وبْهاي نفْهَم يحلْ فينا، منْ روُحو لَ عَطانا.

1 يوحنّا 4
1عَزيزيني، لا تْسَدقونْ كلّ الارْواحْ، بَلىِ مَيزوا الارْواحْ لَ من اَلله ياِ والّا لا، منْ لَ كْثيرْ أَنْبِيا دجّاِلينْ طَلَعوا ف الدّنْياِ. 2بْهاي تنْعرفْ روُح اَلله. كلْ روُح تْقرْ يَسوُع المَسيحْ جا بالجَّسَدْ من اَلله ياِ. 3وْكلْ روُحْ موُ تْقرْ يَسوُع المَسيحْ جا بالجَّسَدْ موُ من اَلله ياِ، بَلىِ م المَسيح الدّجّال ياِ، هاكْ لَ سمعْتنْ تَ يّجي، والسَّعْ ف الدّنْياِ واِ منْ وَقْتْ. 4بَسّ انْتنْ من اَلله أنْتنْ يا اولاد، وْهَزَمْتننْ، منْ لَ أَعْظَمْ واِ هاذْ لَ فيكنْ منْ هاكْ لَ ف الدّنْياِ. 5وْهَوذ م الدّنْياِ ناِ. منْ هاي م الدّنْياِ يحْكَونْ والدّنْياِ تسْمَعْلنْ. 6بَسْ نحْناِ من اَلله نحْناِ. وْهاكْ لَ يعْرف اَلله، يسْمَع لْنا. وْهاكْ لَ موُ من اَلله واِ، موُ يسْمَع لْنا. بْهاي نعْرفْ روُح الحَقّ وْروُح الضَّلالْ. 7عَزيزيني، خَلّي نْحبْ بَعضْنا، منْ لَ من اَلله ياِ الّمْحَبِّة. وْكلْ من يحبْ من اَلله واِ مَولود، وْيعْرف اَلله. 8منْ لَ الله مْحَبِّة واِ، وْكلْ واِحدْ موُ يحبْ موُ يعْرف اَلله. 9بْهاي انعَرفت مْحَبّة اَلله لنا، بْهاي لَ بَعَث ابْنو الوَحيدْ للدّنْياِ بْشان نْعيش بْواسْطتو. 10بْهاي ياِ الّمْحَبِّة، موُ بمْحَبّتْنا لله، بَلىِ بْهاي لَ هوّاِ حَبْنا وْبَعَث ابْنو ذَبيحةْ غفْرانْ لَخاطرْ خَطيّاتْنا. 11عَزيزيني، لَ كذاِ اَلله حَبْنا، نحْناِ زاِ لازم نْحبْ بَعضْنا. 12أَلله أَبَداً أحَّدْ ما كَ اراهُ. بَسْ لَ كنّا نْحبْ بَعضْنا، أَلله يثْبتْ فينا، ومْحَبّتو تكْمَلْ فينا. 13وبْهاي نعْرفْ فِيو نثْبت وْهوّاِ يثْبتْ فينا، منْ روُحو عَطانا. 14ونحْناِ أَرَينا وْنشْهَد، الآبْ بَعَث ابْنو مْخَلّصْ للدّنْياِ. 15كلْ واِحد يقرّ بْيَسوُع ابْن اَلله واِ، أَلله يثْبتْ فِيو وْهوّاِ فَ الله. 16ونحْناِ نْآمنْ وْنعْرف مْحَبِّةْ لَ يحبْنا أَلله، منْ لَ أَلله مْحَبِّة واِ، وْكلْ واِحدْ يثْبتْ ف الّمْحَبِّة فَ الله يثْبتْ. 17وبْهاي تكْمَل مْحَبّتو مَعْنا، تَ يكون لْنا بَياضْ وچْ فَ يوم الّمْحاكَمِة، منْ لَ كَما لَ كانْ هوّاِ، نحْناِ زاِ كذاِ نحْناِ ف الدّنْياِ. 18خَوفْ ف الّمْحَبِّة ما في. بَلىِ الّمْحَبِّة لَبَرّا تْكبّ الخَوفْ، منْ لَ الخَوف ف الخَطَرْ واِ. هاكْ لَ يخافْ موُ مْكَمَّلْ واِ ف الّمْحَبِّة. 19بَقى نحْناِ لازم نْحبّ اَلله، منْ لَ هوّاِ أَوَّلْ شي حَبْنا. 20لَ قالْ أحَّدْ: أَحبّ اَلله وْهوّاِ يكْرَهْ أَخوهُ، گذّابْ واِ: هاكْ لَ موُ يحبّ اَخوهُ لَ ينْأَرى، أشْوَن يتيِق يحبّ اَلله لَ موُ ينْأَرى. 21وْهاي وَصيِّة اسْتَلَمْنا منّو: كلْ واِحد يحب اَلله، لاخوهُ زاِ لازم يحبْ
1 يوحنّا 51كلْ من يآمنْ يَسوُعْ واِ المَسيحْ، من اَلله واِ مَولود. وْكلْ من يحب الوالدْ، للمَولودْ منّو زاِ يحبْ. 2وبْهاي نعْرف مْحبّينْ نحْناِ لاولاد اَلله، وَقْتْ لَ نْحب اَلله ونْسَي وَصيّاتو. 3منْ لَ هاي ياِ الّمْحَبِّة لَالله، تَ نحْفظْ وَصيّاتو، وْوَصيّاتو موُ ثَقيلِة ياِ. 4منْ لَ كلْ مَولودْ من اَلله، يغْلب الدّنْياِ. وهاذْ واِ النَّصرْ لَ غَلَب الدّنْياِ: إيمانْنا. 5من واِ لَ يغْلب الدّنْياِ غَيرْ هاكْ لَ يآمنْ يَسوُع ابْن اَلله واِ؟ 6هاذْ واِ لَ جا بْواسْطة المَي والدَّمْ، يَسوُع المَسيحْ. موُ بالمَي بَسْ، بَلىِ بالمَي والدَّمْ. 7والرّوُحْ يشْهَد الرّوُح الحَقْ واِ. 8وثاثِة يشْهَدونْ: الرّوُحْ والمَي والدَّم وْثاثتن بْواحدْ ناِ. 9لَ شَهادة النّاِسْ نقْبَلْ، أَشْقَدْ بَقى شَهادة اَلله لَيّاِ أَعْظَمْ؟ وْهاي ياِ شَهادة اَلله لَ شَهَدْ عَلى ابْنو. 10كلْ من يآمن بابْن اَلله، لهُ هَالشَّهادِة فَ نَفْسو. وْكلْ واِحدْ موُ يسَدّق اَلله يسَي اَلله گذّاِبْ، منْ لَ موُ يسَدّق شَهادِة لَ شَهَد اَلله لابْنو. 11وْهاي ياِ الشَّهادِة، حَياةْ أَبَدِيِّة عَطانا اَلله وْهَالحَياةْ ف ابْنو ياِ. 12كلْ واِحدْ متْمَسَّكْ بالابنْ، متْمَسَّك بالحَياة واِ زاِ. وْكلْ واِحدْ موُ متْمَسَّك بابْن اَلله، مالو حَياةْ. 13هَوذْ كَتَبْتُ لْكنْ تَ تعْرفونْ حَياة أَبَدِيِّة في لْكن، انْتنْ لَ آمَنْتنْ باسْم ابْن اَلله. 14وهَالثّقَة لنا فِيو: كلْ شي لَ نطْلبْ منّو مْوافقْ إرادتو يسْمَع لْنا. 15وْلَ كنّا مقْتنْعينْ يسْمَع لْنا ف كلْ شي لَ نطْلبْ منّو، واثْقينْ نحْناِ سَلَفاً نلْنا طَلَبْنا لَ طَلَبْنا منّو. 16لَ انْسانْ أَرى أَخوهُ يخْطي خَطيِّة موُ ينْحكمْ بالمَوتْ عَلَيا، خَلّي يصَلّي يطْلبْلو وْينْعَطى حَياةْ. لَوذْ لَ موُ للمَوتْ يخْطَونْ، منْ لَ في خَطيِّةْ مَوتْ. موُ عَلاذْ أَقولْ خَلّي واِحدْ يطْلبْ. 17منْ لَ كلّ إثمْ خَطيِّة واِ. وْفي خَطيِّة موُ خَطيِّةْ مَوتْ. 18وْنعْرفْ كلْ واِحدْ مَولودْ من اَلله موُ يخْطي: المَولودْ من اَلله يحْفظ نَفْسو، والشَّرّيرْ موُ يقَرّبْ عَلَيو. 19نحْناِ نعْرف من اَلله نحْناِ، والدّنْياِ كلّا ف الشَّرّيرْ ك انْحَطّتْ. 20وْنعْرف ابْن اَلله جا، وْعَطانا فهمْ تَ نعْرف الحَقيقي ونْكونْ ف الحَقيقي، ف ابْنو يَسوُع المَسيحْ. هاذْ واِ الإلهْ الحَقيقي وْحَياة الأَبَدْ. 21اولادي، احْفظوا نْفوسْكنْ منْ عبادة الاصْنامْ.

http://www.bible.is/AYPABT/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário