terça-feira, 25 de agosto de 2015

1 YAHIYA: MARANAO


1 YAHIYA 11Pekalangkapen ami rekano sii sangkai a sorat so makapantag ko Katero a pepangoyag a kapapantagan den a poon sa poonan. Miyaneg ami ai ago miyailay o manga mata mi; kiyamasaan ami ago miyaseko a lima ami. 2Sii ko kiyapayaga sangkoto a kaoyagoyag na miyailay ami, na pepamataanan ago pepakalangkapen ami rekano angkai a kaoyagoyag a da a kaposan iyan a sisii gowani ko Ama ago miyapayag rekami. 3Pepakalangkapen ami rekano so miyailay ami ago miyaneg kaan kano rekami maped ko di ami dii kanggiginawai ago so Ama a rakes o Wata iyan a si Isa Al Masih. 4Na ipesorat ami ai kaan matarotop so kapipiya a ginawa tano. 5Giyai so katero a miyaneg ami a poon rekaniyan a pepakalangkapen ami rekano: So Allah na sindaw na da on so maliboteng. 6O teroa tano a di tano dii nggiginawai ago so Allah ogaid na komakaden tano pen ko maliboteng na di tano dii mamokeg na kena a ba tano pepaginetaon so tito a benar. 7Ogaid na o komakaden tano ko sindaw a datar o katatago o Allah ko sindaw na makapenggiginawai tano, na so rogo i Isa a Wata iyan na ipelompiyo rektano ko langon a manga dosa tano. 8O teroa tano a da a kadostaan tano na pepagakalan tano a ginawa tano na da rektano so tito a benar. 9O peteobata tano so manga dosa tano na kesarigan tano so Allah sa kaperilai niyan ko manga dosa tano sabap ko kaontol iyan, na pelompiyon tano niyan ko langon a kadostaan. 10O teroa tano a da tano makandosa na datar o ba tano peteroa a bokeg so Allah, na da tano tarimaa so katero iyan.

1 YAHIYA 21Ipesorat aken rekano ai, manga wata aken, kaan kano di makapendosa. Ogaid na o aden a miyakandosa na aden a peninindegan rektano a pengadap ko Ama a giyoto si Isa Al Masih a so Maontol. 2Sekaniyan den i minikorban sabap ko manga dosa tano kaan mapapas, a kena a ba so rek tano bo, ka so pen so manga dosa o langon a taw sa dalem a doniya. 3O petomana tano so manga sogoan o Allah na ketangked tano a katawan tano sekaniyan. 4O aden a petero sa "Katawan aken so Allah," ogaid na di niyan bo petomanen so manga sogoan iyan na bokeg angkoto a taw a da on so tito a benar. 5Ogaid na so petoman ko katero iyan na mataan den a matatarotop so kapekebabayai niyan ko Allah. Na giyai i kaketangkeda tano sa madadalem tano ko Allah: 6So dii tero sa komakaden sekaniyan sii ko Allah na paliyogat a maginetaw a datar o kiyapaginetaw i Isa. 7Manga pekebabayaan ko, kena a ba bago a sogoan a ipesorat aken rekano, ka andang den a sogoan a sisii rekano den ipoon sa poonan. So andang a sogoan na so katero a miyaneg iyo den. 8Ogaid na so ipesorat aken rekano na mataan den a bago a sogoan, a tiyoman o Al Masih ago petomanen iyo mambo, ka kagiya pekeipos so maliboteng ago lomilindaw so tito a sindaw. 9So dii tero sa sisii sekaniyan ko maliwanag a ipekegowad iyan bo so pagari niyan na sisii pen ko maliboteng taman imanto. 10Na so pekebabaya ko pagari niyan na komakaden sekaniyan ko maliwanag a da rekaniyan den so ikedosa o pagari niyan. 11Ogaid na so pekegowad ko pagari niyan na sisii pen ko maliboteng. Pelalakaw sekaniyan ko maliboteng a di niyan katawan o anda pegantap, ka so maliboteng na minibota ko manga mata niyan. 12Pesoratan ko sekano a manga wata, ka kiyarilaan den so manga dosa niyo sabap ki Isa. 13Pesoratan ko sekano a manga lokes, ka katawan iyo sekaniyan a kapapantagan den a ipoon sa poonan. Na pesoratan ko sekano a manga kangodaan, ka miyapeges iyo so Iblis. 14Pisoratan ko sekano a manga wata, ka katawan iyo so Ama. Pisoratan ko sekano a manga lokes, ka katawan iyo sekaniyan a kapapantagan den ipoon sa poonan. Na pisoratan ko sekano a manga kangodaan, ka manga babager kano, na so katero o Allah na madadalem rekano, na miyapeges iyo so Iblis. 15Di niyo kebabayai so doniya o di na apiya antonaa onon a matatago ko doniya. O kababayai o taw so doniya na da on so kapekebabayai niyan ko Ama. 16Ka so langon taman a matatago ko doniya a aya maana niyan na so manga rarata a masisingayo o kamamanosiyai ko taw, ago so manga rarata a kabaya o mata niyan, ago so di niyan dii kambantogan ko manga rek iyan ago manga galebek na kena ini a ba poon ko Ama, ka poon ko doniya. 17Na so doniya ago so langon taman a ndodon a masisingayo o taw na penga ada. Ogaid na so dii nggolaola ko kabaya o Allah na tatap den sa taman sa pakataman. 18Manga wata, giyai so kaposan a masa. Miyatero rekano den a pekatalingoma so Somosopak ko Al Masih, na madakel a pepamanopak rekaniyan a sisii den imanto. Sabap sii na katawan tano a giyai so kaposan a masa. 19Giyangkai a manga taw na miyawa rektano, ka kena a ba siran tito a maaped rektano. Ka o benar a maaped siran rektano na tatap siran rektano o kowan. Ogaid na mimbelag siran kaan makilala a da a isa kiran bo a ba tano ped. 20Ogaid na inododan kano o Al Masih sa Soti a Roh na katawan iyo langon so tito a benar. 21Aya kiyasorati ko rekano na kena a ba sabap sa di niyo katawan so tito a benar, ka sabap sa katawan iyo den, na katawan iyo a da a kabokegan a ba pekapoon ko tito a benar. 22Antawaa i bokeg? Aya bokeg na so taw a tig iyan a si Isa na kena a ba so Al Masih. Sekaniyan i somosopak ko Al Masih a di niyan dii pelaw so Ama ago so Wata. 23Apiya antawaa i di niyan dii pelaw so Wata na da on So Ama. Ogaid na so tomiyarima ko Wata na ndodon mambo so Ama. 24Tatagoa niyo lalayon sa ginawa niyo so manga katero a miyaneg iyo ipoon sa poonan. Ka o lalayon rekano madadalem so miyaneg iyo ipoon sa poonan na ketatap a kakakaden iyo sii ko Wata ago sii ko Ama. 25Na aya initopa niyan rektano na so kaoyagoyag a da a kaposan iyan. 26Inisorat aken rekano ai makapantag ko siran oto a pepanamaran kano iran somaliba. 27Ogaid na so Roh a miyaodod rekano den o Al Masih na lalayon rekano madadalem, na di den kailangan a kapakipepangendao niyo ko apiya antawaa. Ka so Roh na aya rekano pepangendao ko langon taman, na tito a benar so ipepangendao niyan a da a ba on kabokegan. Kagiya ka maoto na tomana niyo so inipangendao niyan rekano na ketatap a kakakaden iyo sii ko Al Masih. 28Imanto na tatapa niyo a kakakaden iyo ron, manga wata, kaan tano makasasarig ago di den keya ko hadapan iyan sii ko kakesoy niyan. 29Kagiya katawan iyo a maontol so Allah na katawan iyo pen a so oman i dii nggolaola sa kaontol na miyabaloy den o Allah a wata iyan.

1 YAHIYA 31Pipikira niyo man so tanto a mala a kapekebabayai rektano o Ama! Sabap sii na kiyabetowan tano sa manga wata o Allah, na benar oto. Na di tano kekilala o manga taw sa doniya ka kagiya di iran katawan so Allah. 2Imanto, manga pekebabayaan ko, na manga wata tano o Allah na da pen mapayag o antonaa i kebaloyan rektano. Ogaid na katawan tano a amay ka mapayag so Al Masih na kebaloy tano a datar iyan, ka keilay tano so tito a ginawa niyan. 3Na oman i isa a ndodon angkai a arap sii ko Al Masih na sosotin iyan a ginawa niyan a datar o kasosoti o Al Masih. 4Oman i dii ndosa na pesogoken iyan so Kitab, ka so kapakandosa na aya kapekesogoka ko Kitab. 5Ogaid na katawan iyo a mipeyag so Al Masih kaan iyan mapapas so manga dosa, na sekaniyan na da a dosa niyan. 6Oman i isa a komakaden sii ko Al Masih na kena a ba dii ndosa, ogaid na oman i dii ndosa na da niyan pen mailay sekaniyan aya pen o ba niyan katawi. 7Di kano pakipegakal, manga wata, ko apiya antawaa. So dii nggolaola sa ontol na maontol a datar o Al Masih. 8So taw a peteros ndosa na rek ko Iblis ka kagiya dii mbaradosa so Iblis ipoon sa poonan. Na aya kiyapayag o Wata o Allah na sabap sa an iyan mabinasa so manga galebek o Iblis. 9Oman i miyabaloy o Allah a wata iyan na kena a ba peteros ndosa, ka ndodon den so kaoyagoyag o Allah na di kepakay i ba dii ndosa, ka inisabap den o Allah a wata iyan. 10So marayag a mbidaan o manga wata o Allah ago so manga wata o Iblis na giyai: oman i di penggolaola sa ontol o di na di niyan pekebabayaan so pagari niyan na kena a ba wata o Allah. 11So katero a miyaneg iyo ipoon sa poonan na giyai: disomala a kababayaan o oman i isa so ped iyan. 12Di tano rawaten so olaola o Kain a rek o Iblis, ka biyono o Kain so pagari niyan. Na ino niyan bonoa? Sabap sa manga rarata so galebek o Kain na maontol so manga galebek o pagari niyan. 13Di kano pepamemesa, manga magariyari, o pekegowaden kano o doniya. 14Aya katawi tano sa miyakatepas tano ko kaoyagoyag a poon ko kapatay na sabap sa pekebabayaan tano so manga pagari tano. Apiya antawaa i di rekaniyan pekebabaya na makakakaden sii ko kapatay. 15Apiya antawaa i ipekegowad iyan so pagari niyan na talibono, na katawan iyo a da a talibono a ba on madadalem so kaoyagoyag a da a kaposan iyan. 16Aya katawi tano sa pekebabayaan tano o Allah na giyai: Inirila o Al Masih so kaoyagoyag iyan para rektano. Na patot a iperila tano mambo so kaoyagoyag tano para ko manga pagari tano. 17O aden a tatamoken a ba niyan den pegilaya so pagari niyan a kakokorangan sa kaoyagan a da niyan bo kalimoon na andamanaya i kapeteroa niyan on a pekebabayaan iyan so Allah? 18Disomala, manga wata, a tito so kapekebabayai tano ko manga ped a kena bo a ba sii ko katero, ka pakiilay tano ai ko manga galebek tano. 19Amay ka magiyoto na ketokawan tano a rek tano o tito a benar na mapekasarig tano so poso tano ko hadapan o Allah 20Igira a pesenditan tano o poso tano. Ka mala so Allah a di so poso tano na katawan iyan so langon taman. 21O di tano pesenditi o poso tano, manga pekebabayaan ko, na makasasarig tano ko hadapan o Allah 22Na apiya antonaa i pengnin tano ron na imbegay niyan rektano ka kagiya petomanen tano so manga sogoan iyan ago di tano dii nggolaolaan so ikasosoat iyan. 23Na aya inisogo iyan na giyai: paratiyayaan tano so ingaran o Wata iyan a si Isa Al Masih na kababayaan tano so oman i isa rektano, ka giyoto i inisogo rektano o Al Masih. 24So taw a petoman ko manga sogoan o Allah na komakaden sekaniyan sii ko Allah, na komakaden rekaniyan mambo so Allah. Na katawan tano a komakaden rektano so Allah sabap ko Roh a inibegay niyan rektano.

1 YAHIYA 41Di niyo mbenara so oman i isa a niyawa, manga pekebabayaan ko, ka pariksaa niyo baden so manga niyawa o ba mataan a poon ko Allah, ka kagiya madakel a di tito a manga nabi a sisii den imanto sa doniya. 2Aya kikilala niyo ko Roh o Allah na giyai: oman i niyawa a kikilalaan iyan a si Isa Al Masih na somiyong sii ko lawas a manosiya na poon den ko Allah. 3Na oman i niyawa a di niyan ai kilalaan makapantag ki Isa na kena a ba poon ko Allah. Giyanan i niyawa o Somosopak ko Al Masih; miyaneg iyo a pekatalingoma ini na sisii den imanto sa doniya. 4Rek kano o Allah, manga wata, na tiyaban iyo angkai a di tito a manga nabi ka kagiya lebi pen a mala i kabatowa so Roh a madadalem rekano a di so niyawa a madadalem ko manga taw a rek o doniya. 5Kagiya rek siran o doniya na so di ran dii teroon na mipantag ko manga nganin sa doniya, na pepamakineg kiran so doniya. 6Ogaid na sektano na rek o Allah. So taw a katawan iyan so Allah na pemakinegen tano niyan, na so kena a ba rek o Allah na di tano niyan den pemakinegen. Giyanan i kikilala tano ko Roh a pekepoonan o tito a benar ago so niyawa a pekepoonan o ribat. 7Manga pekebabayaan ko, patot a kababayai o oman i isa so ped iyan, ka so gagaw na poon ko Allah. Oman i pekebabaya ko ped iyan na miyabaloy o Allah a wata iyan na katawan iyan so Allah. 8Na so taw a di pekebabaya ko ped iyan na di niyan katawan so Allah, ka so Allah na gagaw. 9Na aya kiyapayag o kapekebabayai rektano o Allah na giyai: Initoron iyan sa doniya so botong a Wata iyan kaan tano makatarima sa kaoyagoyag a nggolalan rekaniyan. 10Aya tito a kababaya na kena a ba so kiyababayai tano ko Allah, ka so kiyababayai niyan rektano ago so kinitoronen iyan ko Wata iyan a mikorban sabap ko manga dosa tano kaan ai mapapas. 11Kagiya giyanan i kiyababayai rektano o Allah, manga pekebabayaan ko, na patot a kababayaan o oman i isa so ped iyan. 12Da a taw a ba miyakailay ko Allah, ogaid na o kababayai tano ko manga ped tano na madadalem rektano so Allah, na miyatarotop so gagaw niyan sii ko manga poso tano. 13Miyatangked tano a komakaden tano ko Allah ago komakaden rektano mambo so Allah, ka sabap sa bigan tano niyan ko Roh iyan. 14Miyailay ami ago peseksian ami a initoron o Ama so Wata iyan a mabaloy a Pepanabet ko doniya. 15Apiya antawaa i pepayagen iyan a si Isa na aya Wata o Allah na komakaden rekaniyan so Allah ago komakaden sekaniyan ko Allah. 16Na kiyatokawan tano ago piyaratiyaya tano a pekebabayaan tano o Allah. So Allah na gagaw. So taw a tatap on so gagaw na komakaden sekaniyan ko Allah ago komakaden rekaniyan mambo so Allah. 17Sabap sii na peketarotop so gagaw sii rektano kaan tano makasasarig sii ko Gawii a Kapengokom, ka lagid tano o Al Masih sii sangkai a doniya. 18Da a kalek a ba mirarangkap ko gagaw. So tarotop a gagaw na pepekabogaw sa kalek, ka aya ipekelek o taw na so daneg. So taw a pekelek na da pen matarotop so gagaw niyan. 19Pekebabayaan tano so Allah ka miyaona a kiyababayai niyan rektano. 20O aden a petero sa “Pekebabayaan ko so Allah” ogaid na ipekegowad iyan so pagari niyan na bokeg sekaniyan. Ka so di pekebabaya ko pagari niyan a pekeilay niyan na andamanaya i kakebabayai niyan ko Allah a da niyan mailay? 21Na aya inisogo iyan rektano na giyai: Apiya antawaa i pekebabaya ko Allah na paliyiogat a kababayaan iyan mambo so pagari niyan.

1 YAHIYA 51Oman i peparatiyaya a si Isa na Al Masih na inisabap sekaniyan o Allah a wata iyan. Na oman i pekebabaya ko Ama na pekebabaya mambo ko wata iyan. 2Na ketangked tano a pekebabayaan tano so manga wata o Allah o pekebabayaan tano so Allah ago petomanen tano so manga sogoan iyan. 3Ka so kapekebabayai tano ko Allah na so kapetomana tano ko manga sogoan iyan. Na kena a ba maregen so kapetomana ko manga sogoan iyan, 4Ka oman i miyabaloy o Allah a wata iyan na pepegesen iyan so doniya na aya ipepeges on na so paratiyaya tano. 5Antawaa i pekapeges ko doniya? Aya bo a pekapeges on na so peparatiyaya sa si Isa na so Wata o Allah. 6Si Isa Al Masih i somiyong sii a nggolalan ko ig a inisalawat rekaniyan ago so rogo o kiyapatay niyan, a kena bo a ba nggolalan ko ig, ka so ig ago so rogo. So den so Roh o Allah i peseksi sa benar ai, ka so Roh na aya tito a benar. 7Ka aden a telo a peseksi; 8So Roh, so ig, ago so rogo; na miyagayonayon angkai a telo. 9Peterimaan tano so dii kaseksi o manga taw ogaid na so dii kaseksi o Allah na lebi pen a mala i kipantag, ka giyai so iniseksi iyan makapantag ko Wata iyan. 10Apiya antawaa i peparatiyaya ko Wata o Allah na pimataanan iyan a benar ai sii ko poso iyan. Na apiya antawaa i di peratiyaya ko Allah na lagid o ba niyan pipikira a bokeg so Allah ka kagiya da niyan paratiyayaa so iniseksi o Allah makapantag ko Wata iyan. 11Na aya iniseksi iyan na giyai: bigan tano o Allah sa kaoyagoyag a da a kaposan iyan, na giyangkai a kaoyagoyag na madadalem ko Wata iyan. 12So taw a tomiyarima ko Wata na rek iyan angkai a kaoyagoyag, na so taw a da tarima ko Wata o Allah na da on angkoto a kaoyagoyag. 13Inisorat aken ai sii rekano a pepamaratiyaya ko ingaran o Wata o Allah kaan iyo matangked a aden a kaoyagoyag iyo a da a kaposan iyan. 14Na makasasarig tano igira a pepangadap tano ko Allah, ka kagiya o aden a pengnin tano ron a makaaayon ko kabaya iyan na pemakinegen tano niyan. 15Na kagiya katawan tano a pemakinegen tano niyan na ketangked tano a miyatarima tano den so apiya antonaa i pepangnin tano ron. 16O aden a makailay ko pagari niyan a miyakandosa a kena a ba kiyarong ko kapatay so dosa niyan na patot a ipengni niyan ko Allah so pagari niyan, ka mbegan o Allah sa kaoyagoyag asar a di kiyarong ko kapatay so dosa niyan. Ogaid na aden a dosa a kiyarong ko kapatay na kena a ba aya ko dii teroa a patot a ipengni niyo ko Allah so makapantag sii. 17Langon a di ontol a olaola na dosa, ogaid na aden a dosa a kena a ba kiyarong ko kapatay. 18Katawan tano a apiya antawaa inisabap o Allah a wata iyan na kena a ba peteros ndosa, ka pelindingen sekaniyan o Wata o Allah na di den kapenginsopan o Iblis. 19Katawan tano a rek tano o Allah na so dalem a doniya na ipapaar o Iblis. 20Katawan tano pen a miyakasong sii so Wata o Allah na bigan tano niyan sa sabot kaan tano katokawi so tito a Tohan. Na maiisaisa tano ago so tito a Tohan, ka maiisaisa tano ago so Wata iyan a si Isa Al Masih. Sekaniyan i tito a Tohan a pekepoonan o kaoyagoyag a da a kaposan iyan. 21Manga wata, na lidasi niyo so di benar a manga tohan.

http://www.bible.is/MRWNVS/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário