sexta-feira, 21 de agosto de 2015

1 YAHYA: MADURESE


1 YAHYA 11Essena sorat paneka parkara Dhabu se apareng odhi', enggi paneka Dhabu se ampon badha dhari parmola'an. Kaula sadaja ampon mereng parkara dhabu ganeka, ampon nengale bi' mata dibi'. Kaula sadaja ampon ngabas sareng mandeng, ampon nyedding bi' tanang dibi'. 2E bakto odhi' ganeka enyata'agi, kaula sadaja nangale. Lantaran ganeka kaula sadaja nyakse'e parkara ganeka. Kaula apareng oneng ka sampeyan parkara odhi' se salerressa ban se langgeng, se badha e Rama sareng se ampon enyata'agi ka kaula sadaja. 3Pa-ponapa se ampon etengale sareng se ekapereng kaula sadaja paneka se bi' kaula sadaja etotorragi ka sampeyan, me' olle sampeyan asareng kaula sadaja noro' ahayadi odhi' daddi settong sareng Rama, jugan sareng Pottrana, Isa Almasih. 4Kaula noles sorat paneka sopaja panggaliyanna sampeyan sareng kaula sadaja perak ongguwan. 5Paneka berta se etarema kaula sadaja dhari Pottrana, se bi' kaula ekabala'a ka sampeyan: Allah paneka terrang, ban e dhalem Salerana tadha' petteng sakale. 6Mon oreng ngoca' odhi' daddi settong sareng Allah, tape odhi' e pettengnga, oreng ganeka lecegan cacana ban lalakonna. 7Nangeng mon oreng odhi' e dhalem tera'na akadi Allah se badha e dhalem terrang, odhi'na reng-oreng ganeka rapet, rokon, ban dharana Isa, Pottrana, maberse reng-oreng ganeka dhari sa-dusana. 8Mon oreng ngoca' tadha' dusana, oreng ganeka nepo aba' dibi'; ban Allah tadha' e dhalem atena oreng ganeka. 9Nangeng mon sampeyan ngakone sa-dusana ka Allah, Allah tanto neptebbi janjina sareng alampa'agi ponapa se adil. Salerana tanto nyapora sa-dusana sampeyan, sareng maberse sampeyan dhari sadajana kasala'anna. 10Nangeng mon oreng ngoca' tadha' dusana, oreng ganeka nganggep Allah paneka lecegan, ban ta' nyempen dhabuna Allah e dhalem atena.

1 YAHYA 21Na'! Kaula noles sorat paneka ka sampeyan, sopaja sampeyan ta' agabaya dusa. Tape mon badha se agabay dusa, badha se nolong sampeyan sareng kaula, enggi paneka Isa Almasih se adil; se nyo'onnagiya sampeyan sareng kaula sadaja e ajunanna Rama. 2Kalaban parantara'anna Almasih sa-dusana sampeyan sareng kaula esapora; ban banne pera' dusana sampeyan sareng kaula malolo, tape dusana sadajana ommat manossa. 3Mon sampeyan ngestowagi papakonna Allah, ganeka tandhana sampeyan oneng ka Allah. 4Oreng se ngoca', "Sengko' tao ka Allah," tape ta' ngestowagi papakonna, oreng ganeka lecegan, ban Allah tadha' e dhalem atena. 5Nangeng oreng se ngestowagi dhabuna Allah, oreng ganeka taresna ka Allah kalaban samporna. Ganeka tandhana oreng odhi' daddi settong sareng Allah. 6Pasera se ngoca' odhi' daddi settong sareng Allah, kodu odhi' noro' lampadda padana Almasih. 7Tan-taretan se kakase! Se etoles kaula paneka banne parenta anyar. Paneka parenta se laju se ampon epanapa' ka sampeyan sajjegga sampeyan parcaja ka Almasih; enggi paneka berta dhari Allah se ampon epeyarsa sampeyan sabellunna. 8Maske sapaneka, parenta se etoles kaula paneka anyar jugan; sabab kabendherranna bisa eoladi e dhalem Almasih ban e dhalem sampeyan dibi'. Sabab petteng ampon sajan elang ban terrang se sabendherra ampon molae nyonar. 9Oreng se ngoca' badha e dhalem terrang tape gi' baji' ka taretanna, oreng ganeka gi' badha e pettengnga sampe' samangken. 10Oreng se neser ka taretanna, odhi' e dhalem terrang sampe' e oreng ganeka tadha' settonga barang se bisa daddi lantaranna oreng laen agabay dusa. 11Nangeng oreng se baji' ka taretanna badha e pettengnga. Oreng ganeka ajalan e pettengnga, ta' oneng ajalana ka'amma, sabab e pettengnga oreng ganeka ta' nengale pa-ponapa. 12Sengko' noles ka ba'na, na'-kana', sabab dusana ba'na la esapora Almasih. 13Kaula noles ka sampeyan, Pa'-bapa', polana sampeyan ampon oneng ka Salerana se ampon badha dhari parmola'an. Sengko' noles ka ba'na, ngangodhadan, sabab ba'na la makala Se Jahat. 14Sengko' noles ka ba'na, na'-kana', sabab ba'na la kennal ka Rama. Kaula noles ka sampeyan Pa'-bapa', sabab sampeyan kennal ka Dhabu se ampon badha dhari parmola'an. Sengko' noles ka ba'na, ngangodhadan, sabab ba'na kowat. Dhabuna Allah badha e atena ba'na, ban ba'na la makala Se Jahat. 15Ja' lebur ka dunnya paneka, otaba ka ponapa'a bai se badha e dunnya paneka. Mon sampeyan lebur ka dunnya paneka, sampeyan ta' taresna ka Rama. 16Sadaja se badha e dunnya paneka -- se ekaterrowe tabi'adda manossa se dusa, se etangale pas ekaterro sarta edir-edirragi -- ganeka sadaja banne dhari Rama asalla, tape dhari dunnya. 17Dunnya se sadajana essena ekaterrowe manossa, bakal duliya mosna. Nangeng oreng se norodi kasokanna Allah, teptep odhi' salanjangnga. 18Na', aher jaman ampon para'! Sampeyan ampon ebalai sabellunna ja' mosona Almasih bakal dhatengnga; ban samangken ampon bannya' oreng se ngamoso Almasih. Ganeka tandhana ja' aher jaman ampon para'. 19So-mosona Almasih ganeka reng-oreng se ampon nyengla ta' poron akompol bi' sampeyan sareng kaula sadaja, polana reng-oreng ganeka salerressa ta' tamaso' kompolanna sampeyan ban kaula sadaja. Ja' sakenga reng-oreng ganeka tamaso' kompolanna sampeyan sareng kaula sadaja, tanto paggun akompol ban sampeyan sareng kaula sadaja. Tape reng-oreng ganeka nyengla ta' akompol bi' sampeyan sareng kaula sadaja, sopaja terrang ja' tadha' settonga dhari reng-oreng ganeka se tamaso' kompolanna sampeyan sareng kaula sadaja ongguwan. 20Nangeng sampeyan ampon narema Errohna Allah dhari Isa Almasih daddi sampeyan padha oneng ka pangajaran se bendher. 21Daddi kaula noles sorat paneka banne polana sampeyan ta' kennal ka pangajaran se lerres, nangeng la'-mala' polana sampeyan ampon oneng, ban sampeyan jugan ampon oneng ja' pangajaran se bendher ganeka tadha' lecegga. 22Se lecek oreng se ngoca' ja' Isa paneka banne Rato Panyalamet se ejanjiyagi Allah. Oreng ganeka mosona Almasih; oreng ganeka ta' ngakone Rama ban Pottra. 23Oreng se ta' ngakone Pottra artena ta' narema Rama jugan. Ban oreng se ngakone Pottra, artena jugan narema Rama. 24Daddi, berta se epeyarsa sampeyan sajjegga sampeyan molae parcaja kodu jaga pateppa' e dhalem ate. Mon sampeyan agateyagi berta ganeka epateppa', sampeyan tanto terros odhi' daddi settong sareng Pottra ban sareng Rama. 25Ban paneka' se ejanjiyagi Almasih dibi' ka sampeyan ban kaula sadaja: odhi' se saongguna ban langgeng. 26Kaula noles ka sampeyan parkara reng-oreng se aehteyar nepowa sampeyan. 27Nangeng parkara sampeyan dibi', Almasih ampon magili Errohna ka sampeyan. Ban saabidda Errohna ganeka badha e sampeyan, ta' parlo badha oreng laen se ngajari sampeyan. Sabab Errohna Almasih ganeka ngajarragi ponapa'a saos ka sampeyan. Ban se eajarragi Salerana ganeka lerres, tadha' se lecek. Daddi sampeyan kodu atoro' ka ponapa se eajarragi Erroh ganeka, ban sampeyan kodu odhi' daddi settong sareng Almasih. 28Daddi, na', sampeyan papaggun odhi' daddi settong ban Almasih, sopaja e bakto Salerana rabu, sampeyan ban kaula sadaja bangal ngadhep ka Salerana, ban ta' ngetek polana todhus. 29Sampeyan ampon oneng ja' Almasih paneka odhi' menorot kasokanna Allah. Daddi sampeyan kodu oneng jugan ja' saneyap oreng se odhi' menorot kasokanna Allah paneka pottrana Allah.

1 YAHYA 31Oladi, saponapa taresnana Allah ka sampeyan, kantos sampeyan ban kaula sadaja eako tra-pottrana. Ban pajat sampeyan ban kaula sadaja paneka tra-pottrana Allah. Ganeka sababba dunnya se jahat paneka ta' kennal ka sampeyan ban kaula sadaja, sabab dunnya ta' kennal ka Allah. 2Tan-taretan se kakase! Samangken sampeyan ban kaula daddi tra-pottrana Allah, nangeng kabadha'anna sampeyan ban kaula pagi' gi' ta' terrang. Nangeng sampeyan ban kaula oneng ja' mon Almasih rabu, sampeyan ban kaula bakal padha'a sareng Salerana, sabab sampeyan ban kaula bakal nengalana Salerana e dhalem kabadha'an se salerressa. 3Sadajana oreng se gadhuwan pangarebban paneka ka Almasih, ajaga aba'na sopaja socce ongguwan, berse dhari dusa akadi Almasih se jugan socce. 4Reng-oreng se dusa, nerrak hokomma Allah; sabab dusa paneka lalakon se nerrak hokomma Allah. 5Sampeyan oneng ja' Almasih rabu kaangguy malebbara sa-dusana manossa, ban ja' e dhalem Salerana tadha' dusana. 6Oreng se odhi' daddi settong sareng Almasih, ta' ros-terrosan agabay dusa. Oreng se ros-terrosan agabay dusa, ta' oneng nengale Almasih otaba kennal ka Salerana. 7Na', ja' sampe' sampeyan nyaleyot polana pasera'a saos. Oreng se ajalannagi kasokanna Allah paneka pottrana Allah akadi Almasih dibi' se Pottrana Allah. 8Nangeng oreng se ros-terrosan agabay dusa ana'na Iblis, sabab Iblis paneka agabay dusa dhari asal. Pottrana Allah rabu kaangguy ganeka, enggi paneka maancora lalakonna Iblis. 9Oreng se ampon daddi Pottrana Allah, ta' ros-terrosan agabay dusa, sabab sepadda Allah dibi' badha e aba'na. Ban sarrena Allah paneka Ramana, oreng ganeka ta' bisa ros-terrosan agabay dusa. 10Paneka' bidana tra-pottrana Allah ban na'-ana'na Iblis: pasera se ta' ngalakone kasokanna Allah otabana ta' neser ka sasamana, oreng ganeka banne pottrana Allah. 11Dhari asal kaula ampon malae parkara berta paneka ka sampeyan: Ba'na kodu padha saleng kaneserre. 12Sampeyan ban kaula sadaja ja' kantos padha sareng Kain, se daddi ana'na Iblis ban mate'e taretanna dibi'. Aponapa Kain me' mate'e taretanna? Polana pa-ponapa se elakone aba'na sala, nangeng pa-ponapa se elakone taretanna bendher. 13Daddi, tan-taretan, ja' heran mon reng-oreng dunnya paneka baji' ka sampeyan. 14Sampeyan ban kaula padha oneng ja' sampeyan ban kaula sadaja ampon kalowar dhari pate, ban ngalle ka dhalem odhi'. Sampeyan ban kaula oneng parkara ganeka polana sampeyan ban kaula sadaja taresna ka sasama taretanna. Oreng se ta' taresna, artena gi' ekobasae pate. 15Oreng se baji' ka taretanna padha ban tokang mate'e oreng, ban sampeyan oneng ja' oreng se tokang mate'e oreng ta' gadhuwan odhi' se saongguna ban langgeng. 16Kalaban cara paneka sampeyan sareng kaula sadaja oneng carana taresna ka sasamana: Almasih ampon massra'agi odhi'na kaangguy sampeyan ban kaula sadaja. Daddi, sampeyan ban kaula sadaja jugan kodu massra'agi odhi' paneka kaangguy tan-taretan sadajana! 17Mon oreng se odhi'na cokop nengale taretanna kakorangan nangeng ta' poron nolong taretanna ganeka, kadi ponapa oreng ganeka se bisa'a ngoca' taresna ka Allah? 18Na', taresna ja' pera' e bibir otabana ban caca malolo; taresna kodu bi' kataresna'an se saongguna, se ebukteyagi ban lalakon. 19Kantha ganeka carana oreng oneng ponapa aba'na tamaso' golonganna tra-pottrana Allah se lerres, ban atena bisa taremtem e ajunanna Allah. 20Sampeyan ban kaula oneng ja' mon sampeyan ban kaula esala'agi bi' atena dibi', pangataowanna Allah araja'an pole dhari pangataowanna atena sampeyan ban kaula, ban ja' Allah paneka ngagali sadajana. 21Daddi, tan-taretan se kakase, mon sampeyan ban kaula ta' esala'agi bi' atena dibi', sampeyan ban kaula bisa bangal ngadhep ka Allah. 22Ban ponapa se eso'on sampeyan ban kaula ka Salerana, tanto ekaolle, polana sampeyan ban kaula ta'at ka papakonna ban ngalakone pa-ponapa se masenneng panggaliyanna. 23Se epakonnagi ka sampeyan ban kaula enggi paneka: Sampeyan ban kaula kodu parcaja ka Pottrana, enggi paneka Isa Almasih, ban sampeyan sareng kaula sadaja kodu saleng taresna, akadi se ampon epakonnagi Almasih ka sampeyan sareng kaula sadaja. 24Sadajana oreng se ta'at ka papakonna Allah, odhi' daddi settong sareng Allah, ban Allah daddi settong bi' reng-oreng ganeka. Ban sampeyan sareng kaula sadaja oneng ja' Allah odhi' daddi settong bi' sampeyan ban kaula, polana Salerana ampon apareng Errohna ka sampeyan ban kaula sadaja.

1 YAHYA 41Tan-taretan se kakase! Ja' parcaja ka reng-oreng se ngako gadhuwan Errohna Allah, nangeng coba' dhimen reng-oreng ganeka me' olle oneng ponapa erroh se ekaandhi' oreng ganeka asalla dhari Allah ponapa bunten. Sabab bannya' nabbi palsu ajar-ganjir e man-ka'imman. 2Mon sampeyan terro onenga ganeka asalla dhari Errohna Allah ponapa banne, carana sapaneka: Oreng se ngakone ja' Isa Almasih rabu ka dunnya paneka aropa manossa, oreng ganeka gadhuwan Erroh se asalla dhari Allah. 3Nangeng oreng se ta' ngakone ganeka parkara Isa, ta' gadhuwan Errohna Allah. Oreng ganeka gadhuwan erroh dhari Mosona Almasih. Sampeyan ampon mereng ja' erroh ganeka bakal dhatengnga, ban samangken ampon badha e dunnya paneka. 4Nangeng sampeyan, na', sampeyan kaagunganna Allah. Sampeyan ampon makala bi-nabbi palsu, sabab Erroh se badha e sampeyan akobasa'an dhari erroh se badha e reng-oreng andhi'na dunnya paneka. 5Bi-nabbi palsu ganeka acaca parkara pa-ponapa se badha e dunnya, ban dunnya ngedhing cacana reng-oreng ganeka, sabab reng-oreng ganeka andhi'na dunnya. 6Nangeng sampeyan ban kaula sadaja tra-pottrana Allah; ban oreng se kennal ka Allah mereng cacana sampeyan ban kaula sadaja. Kadi ganeka carana mon terro onenga bidana Erroh se apareng pangajaran se lerres ban erroh se manyaleyodan oreng. 7Tan-taretan se kakase! Tore padha saleng taresna, sabab taresna paneka dhari Allah asalla. Oreng se taresna paneka pottrana Allah ban kennal ka Allah. 8Oreng se ta' taresna, ta' kennal ka Allah; sabab Allah paneka taresna. 9Allah anyata'agi taresnana ka sampeyan ban kaula sadaja kalaban ngotos Pottrana se coma settong ka dunnya sopaja sampeyan ban kaula sadaja olle odhi' lebat Salerana. 10Paneka' se enyamae taresna: Banne sampeyan ban kaula se taresna ka Allah, nangeng Allah se taresna ka sampeyan ban kaula, sarta ngotos Pottrana sopaja kalaban parantara'anna sa-dusana sampeyan ban kaula esapora. 11Tan-taretan se kakase! Mon taresnana Allah ka sampeyan ban kaula sapaneka rajana, sampeyan ban kaula jugan kodu saleng taresna. 12Tadha' oreng se oneng ka Allah, nangeng mon sampeyan ban kaula sadaja saleng taresna, Allah daddi settong bi' sampeyan ban kaula sadaja, ban taresnana daddi samporna e dhalem sampeyan. 13Sarrena Allah ampon marengngagi Errohna ka sampeyan ban kaula sadaja, sampeyan ban kaula kodu oneng ja' odhi'na sampeyan ban kaula paneka daddi settong sareng Allah, ban Allah odhi' daddi settong bi' sampeyan ban kaula. 14Kaula sadaja ampon nengale dibi' Pottrana Allah, ban ampon ngabarragi ja' Salerana eotos sareng Rama epadaddi Rato Panyalamedda dunnya paneka. 15Ra'-pasera'a se ngakone ja' Isa paneka Pottrana Allah, Allah odhi' daddi settong bi' oreng ganeka, ban oreng ganeka dibi' odhi' daddi settong sareng Allah. 16Sampeyan ban kaula dibi' oneng ban parcaja ka taresnana Allah ka sampeyan ban kaula sadaja. Allah paneka taresna. Oreng se odhi'na ekobasae taresna, oreng ganeka daddi settong bi' Allah, ban Allah daddi settong bi' aba'na. 17Taresna epasamporna e dhalem sampeyan ban kaula sadaja, sopaja sampeyan ban kaula sadaja bangal e Are Pangadilan. Sampeyan ban kaula sadaja bakal bangala, sabab odhi'na sampeyan ban kaula sadaja padha ban odhi'na Almasih. 18Oreng se ane'madi taresnana Allah, ta' oneng arassa tako'; sabab taresna se samporna maelang rassa tako'. Daddi nyata ja' oreng gi' ta' tao arassa'agi kobassana taresnana Allah kalaban samporna mon oreng ganeka tako' ngadhebbi Are Pangadilan. 19Sampeyan ban kaula taresna polana Allah ampon taresna kaadha' ka sampeyan ban kaula. 20Mon oreng ngoca', "Sengko' taresna ka Allah," tape ta' taresna ka taretanna, oreng ganeka lecegan. Sabab oreng se ta' taresna ka taretanna se etangale, ta' kera taresna ka Allah se ta' etangale. 21Lantaran ganeka, paneka' papakon se eparengngagi Almasih ka sampeyan ban kaula sadaja: Pa'-sapa'a se taresna ka Allah kodu taresna ka taretanna keya.

1 YAHYA 51Oreng se parcaja ja' Isa paneka Rato Panyalamet se ejanjiyagi Allah, oreng ganeka pottrana Allah. Oreng se taresna ka eppa'na, tanto taresna ka ana'na keya. 2Kalaban jalan sapaneka sampeyan ban kaula sadaja oneng ja' sampeyan ban kaula padha taresna ka tra-pottrana Allah: Sampeyan ban kaula taresna ka Allah ban ta'at ka kon-papakonna. 3Sabab taresna ka Allah andhi' arte ngestowagi kon-papakonna. Ban kon-papakonna ta' berra' monggu ka sampeyan ban kaula, 4sabab saneyap pottrana Allah sanggup makala dunnya se jahat paneka. Ban sampeyan ban kaula makala dunnya kalaban iman. 5Pasera se bisa makala dunnya? Pera' oreng se parcaja ja' Isa paneka Pottrana Allah. 6Isa Almasih se rabu ka dunnya bi' aeng baptisanna sarta dharana sedana. Salerana rabu banne pera' bi' aeng, nangeng bi' aeng ban dhara. Ban Errohna Allah dibi' se apareng kasakseyan ja' ganeka lerres, sabab Errohna Allah ta' tao lecegan. 7Badha sakse katello: 8Errohna Allah, aeng ban dhara -- se tatello' ganeka kasakseyanna padha. 9Sampeyan ban kaula parcaja ka kasakseyanna manossa, nangeng kasakseyanna Allah jang akowadan pole. Ban ganeka kasakseyan se ampon eparengngagi Allah parkara Pottrana. 10Daddi, oreng se parcaja ka Pottrana Allah, ampon narema kasakseyan ganeka e dhalem atena; nangeng oreng se ta' parcaja ka Allah, nganggep Allah paneka lecegan, sabab aba'na ta' parcaja ponapa se edhabuwagi Allah parkara Pottrana. 11Paneka' kasakseyan ganeka: Allah ampon marenge ka sampeyan ban kaula sadaja odhi' saongguna ban se langgeng, ban Pottrana ganeka somberra odhi' ka'issa'. 12Oreng se gadhuwan Pottrana Allah, gadhuwan odhi' ganeka; ban oreng se ta' gadhuwan Salerana, ta' gadhuwan odhi' ganeka. 13Kaula noles sorat ka sampeyan se parcaja ka Pottrana Allah, sopaja sampeyan padha oneng ja' sampeyan ampon gadhuwan odhi' se saongguna ban langgeng. 14Ban sampeyan ban kaula bangal ngadhep ka ajunanna Allah, polana sampeyan ban kaula yakin ja' Allah ampon ngabbuli parnyo'onanna sampeyan ban kaula sadaja, mon sampeyan ban kaula nyo'on ponapa'a saos se cocok sareng kasokanna. 15Sarrena sampeyan ban kaula oneng ja' Salerana meyarsa'agi sampeyan ban kaula sadaja mon nyo'on ka Salerana, sampeyan ban kaula sadaja oneng jugan ja' Salerana marenge ponapa saos se eso'on sampeyan ban kaula sadaja ka Salerana. 16Mon sampeyan nengale sala settong oreng sasama Kristen alako dusa se ta' andaddiyagi oreng ganeka kaelangan odhi' saongguna ban se langgeng sampeyan saena adu'a ka Allah; ban Allah tanto marenge odhi' paneka ka oreng ganeka. Paneka kaangguy oreng se dusana ta' andaddiyagi oreng ganeka kaelangan odhi' ganeka. Nangeng badha dusa se andaddiyagi oreng kaelangan odhi' se langgeng. Parkara ganeka kaula ta' ngoca' ja' sampeyan kodu adu'a ka Allah. 17Sadajana lalakon se sala paneka dusa, nangeng badha dusa se andaddiyagi oreng kaelangan odhi' se saongguna ban se langgeng. 18Sampeyan ban kaula padha oneng ja' ampon daddi tra-pottrana Allah, ta' ros-terrosan agabay dusa, sabab Pottrana Allah ngaobi salerana, ban Se Jahat ta' bisa apa-ponapa ka oreng ganeka. 19Sampeyan ban kaula oneng ja' sampeyan ban kaula paneka kaagunganna Allah, sanare saantero dunnya paneka badha e babana kakobasa'anna Se Jahat. 20Sampeyan ban kaula sadaja ampon oneng ja' Pottrana Allah ampon rabu ban ampon apareng pangarteyan ka sampeyan ban kaula sadaja, sopaja sampeyan ban kaula sadaja kennal ka Allah se lerres. Sampeyan ban kaula sadaja odhi' daddi settong sareng Allah se lerres ban odhi' daddi settong sareng Pottrana Isa Almasih. Ganeka Allah se lerres ban ganeka odhi' se salerressa ban se langgeng. 21Na', sampeyan sadaja kodu ajauwi la-brahala!

http://www.bible.is/MADIBS/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário