sexta-feira, 25 de setembro de 2015

1 JON: HOTE


1 Jon 11Yêlô ato hathak Abô atu ba hêv lôkmala ba hêk hadêŋ sêbôk atu ba môŋ anôŋ. Yêlô bôk alaŋô lôk ayê hathak maleŋiŋ lôk atitiŋ ba baheŋiŋ hasôm haviŋ. 2Lôkmala êŋ bôk habitak yaiŋ ba yêlô ayê ba ik loŋ ba intu anaŋ abô hathak lôkmala atu ba nêmô wak nômbêŋ intu sapêŋ bêŋ hadêŋ môlô. Bôk hamô haviŋ Lambô vêm ma hik i thô hadêŋ yêlô. 3Nômkama takatu ba yêlô bôk ayê lôk alaŋô yôv ma lêk anaŋ bêŋ hadêŋ môlô ek nômô esak doŋtom imbiŋ yêlô. Avanôŋ biŋ nena alalô lêk amô hathak doŋtom haviŋ Lambô lo Namalô Yisu Kilisi. 4Yêlô ato abô takêntêk ek alalô lôkthô leŋiŋmavi bêŋ anôŋ êmô kapôlôŋiŋ siŋ. 5Abô takatu ba bôk alaŋô anêŋ yani, êntêk yêlô anaŋ bêŋ hadêŋ môlô nena Wapômbêŋ ma deda ba momaŋiniŋ la miŋ hamô haviŋ yani ami. Mi. 6Alalô anaŋ nena amô hathak doŋtom haviŋ yani ma doŋtom aveŋ momaŋiniŋ denaŋ, êŋ ma anaŋ abôyaŋ ba miŋ asopa abô avanôŋ ami. 7Ma doŋtom alalô aveŋ deda kapô hatôm yani hamô deda kapô, êŋ ma alalô amô hathak doŋtom haviŋ i. Ma Namalô Yisu anêŋ thalaleŋ hathak havôkwiŋ alalôaniŋ kambom lôkthô vê. 8Alalô anaŋ nena kambom miŋ hamô alalô kapôlôŋiŋ ami, êŋ ma asau alalôda ba abô avanôŋ miŋ hamiŋ alalô kapôlôŋiŋ ami. 9Alalô anaŋ alalôaniŋ kambom bêŋ ma yani ma anyô thêthôŋ ba abô takatu ba hanaŋ ma tem indum ba injik anôŋ ba intu tem nêm kambom takêŋ vê ma êmbôkwiŋ alalôaniŋ lelaik lôkthô. 10Aêŋ ba alalô anaŋ nena miŋ bôk adum kambom te ami, êŋ ma adum yani hatôm anyô abôyaŋ ba anêŋ abô miŋ hamiŋ alalô kapôlôŋiŋ ami.

1 Jon 21Yenaŋ avômena, yahato abô takêntêk hadêŋ môlô ek miŋ nundum kambom ami. Ma anyôla hadum kambom, êŋ ma alalôaniŋ anyô hêv alalô thêvô hamô ba hathak hanaŋ abô haviŋ Lambô ek hêv alalô bulubiŋ. Yani ma Yisu Kilisi ôpatu ba thêthôŋ anôŋ. 2Yani hêv i hatôm da ek alalôaniŋ kambom anêŋ malaiŋ miŋ êpôm alalô ami. Ma yani miŋ hadum ku êŋ ek nêm alalô iyom sa ami. Mi, hadum ek nêm avômalô pik sapêŋ sa. 3Alalô asopa anêŋ abô balabuŋ, êŋ ma hik thô nena ayala yani. 4Anyôla hanaŋ nena, “Yahayala Wapômbêŋ” ma doŋtom miŋ hasopa anêŋ abô balabuŋ ami, êŋ ma anyô abôyaŋ ba abô avanôŋ miŋ hamiŋ ôpêŋ kapô ami. 5Ma doŋtom anyôla hasopa Wapômbêŋ anêŋ abô, êŋ ma avanôŋ biŋ nena Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ hik anôŋ hamiŋ yani kapô. Aêŋ ba intu ayala nena alalô amô haviŋ yani. 6Anyôla hanaŋ nena, “Yahamô haviŋ Wapômbêŋ”, êŋ ma esopa Yisu vaŋgwam. 7Aiyaŋ thêlô, balabuŋ atu ba yahato hadêŋ môlô ma miŋ balabuŋ lukmuk ami. Mi, balabuŋ bô ba bôk hamô haviŋ môlô môŋ anôŋ. Balabuŋ bô êŋ ma abô atu ba bôk olaŋô yôv. 8Ma doŋtom balabuŋ bô êŋ ma hatôm balabuŋ lukmuk haviŋ ek malê nena hik anôŋ hamiŋ yani lôk môlô ba momaŋiniŋ lêk hale ba hi ma deda anôŋ lêk habi hayô yôv. 9Opalê atu ba hanaŋ nena hamô deda kapô ma doŋtom hapôlik ek iviyaŋ, êŋ ma hamô momaŋiniŋ denaŋ. 10Ma opalê atu ba lahaviŋ iviyaŋ hamô deda kapô ba nômlate miŋ hamô yani kapô ek indum yani nêm yak ami. 11Ma doŋtom opalê atu ba hapôlik ek iviyaŋ ma yani hamô momaŋiniŋ kapô ba momaŋiniŋ habuliŋ yani madaluk ba intu hasimô haveŋ ba miŋ hayala loŋ atu ba hi ami. 12Avômena, hathak yani anêŋ athêŋ bôk hêv môlônim kambom vê yôv ba intu yahato hadêŋ môlô. 13Kamik thêlô, bôk oyala ôpatu ba hamô hadêŋ môŋ anôŋ yôv ba intu yahato hadêŋ môlô. Anyô muk, môlô bôk lovak ba ômô Sadaŋ atu lu yôv ba intu yahato hadêŋ môlô. Avômena, bôk oyala Lemambô yôv ba intu yahato hadêŋ môlô. 14Kamik thêlô, bôk oyala ôpatu ba hamô hadêŋ môŋ anôŋ yôv ba intu yahato hadêŋ môlô. Anyô muk, môlô othak umiŋ lôklokwaŋ lôk ovaloŋ Wapômbêŋ anêŋ abô loŋ ba intu lovak ba ômô Sadaŋ atu lu yôv. Aêŋ ba intu yahato hadêŋ môlô. 15Miŋ lemimbiŋ kobom pik lôk anêŋ nômkama ami. Ôpatu ba lahaviŋ kobom pik ma miŋ lahaviŋ Lambô ami. 16Pik anêŋ nômkama sapêŋ lôk anêŋ alak lôk maleŋkilik lôk habôi hathak anêŋ nômkama miŋ halêm anêŋ Lambô ami. Mi, pik anêŋ. 17Pik lôk anêŋ alak lêk hadum ek nêm yak, ma doŋtom ôpatu ba hasopa Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ tem êmô wak nômbêŋ intu sapêŋ. 18Yenaŋ avômena, waklavôŋ pik lo leŋ anêŋ daŋ lêk habobo. Ma môlô bôk olaŋô nena anyô hapôlik ek Kilisi atu tem êlêm. Ma lêk bêŋ anôŋ êlêm yôv. Ba intu ayala nena waklavôŋ pik lo leŋ anêŋ daŋ lêk habobo. 19Bôk thêlô êmô haviŋ alalô ma doŋtom lêk etak ba i. Thêlô miŋ alalôaniŋ te ami. Thêlô ma alalôaniŋ ma tem miŋ netak alalô ami. Ma doŋtom etak alalô ma hik thô nena thêlô ma miŋ alalôaniŋ te ami. 20Ma doŋtom Anyô Matheŋ Yisu bôk hêv Lovak Matheŋ hadêŋ môlô yôv ba intu môlô lôkthô oyala abô avanôŋ. 21Miŋ yahakô nena môlô ôthôŋ abô avanôŋ paliŋ ba yahato abô takêntêk hadêŋ môlô ami. Mi, môlô bôk oyala yôv ma abôyaŋ miŋ hamô abô avanôŋ kapô ami. Ba intu yahato hadêŋ môlô. 22Opalê intu anyô abôyaŋ? Ôpatu ba hanaŋ nena Yisu ma miŋ Mesaya ami. Yani êŋ intu anyô hapôlik ek Kilisi ma havôliŋ dôm hadêŋ Lambô lo Nakaduŋ. 23Ôpatu ba havôliŋ dôm hadêŋ Nakaduŋ miŋ hamô haviŋ Lambô ami. Ma doŋtom ôpatu ba hanaŋ anêŋ hêvhaviŋ Nakaduŋ bêŋ, êŋ ma hamô haviŋ Lambô aêŋ iyom. 24Noyabiŋ am ek abô takatu ba bôk olaŋô hadêŋ môŋ anôŋ ma nobaloŋ loŋ lôklokwaŋ. Abô êŋ hamô haviŋ môlô, êŋ ma tem nômô imbiŋ Nakaduŋ lo Lambô aêŋ iyom. 25Ma yani bôk havak abô yôv haviŋ alalô nena tem nêm lôkmala atu ba nêmô wak nômbêŋ intu sapêŋ êndêŋ alalô. 26Yahato abô takêntêk hadêŋ môlô hathak ŋê takatu ba idum ek nesau môlô. 27Kilisi bôk hêv Lovak Matheŋ hadêŋ môlô ba hamô haviŋ môlô denaŋ. Ma Lovak Matheŋ êŋ hathak hadôŋ môlô hathak nômkama lôkthô ma anêŋ abô ma avanôŋ iyom ma abôyaŋ mi. Aêŋ ba miŋ notak anyôla ek êndôŋ môlô esak loŋbô ami. Mi, nosopa auk takatu ba Lovak Matheŋ hadôŋ môlô nena nômô Yisu kapô. 28Yenaŋ avômena, nômô imbiŋ yani thêthô ek waklavôŋ yani hale halêm ma tem numiŋ lôklokwaŋ ma mama mi ênjêk yani ma. 29Môlô bôk oyala yôv nena yani ma anyô thêthôŋ lôk oyala haviŋ nena opalêla takatu ba êmô thêthôŋ ma bôk ibitak Wapômbêŋ nali yôv. 
1 Jon 31Kamik Bêŋ lahaviŋ alalô bomaŋ anôŋ ba intu halam alalô nena anêŋ nali. Avanôŋ biŋ nena alalô ma anêŋ nali. Ma avômalô pik miŋ bôk eyala yani ami ba intu miŋ eyala alalô ami. 2Aiyaŋ thêlô, alalô ma lêk Wapômbêŋ anêŋ nali. Ma embeŋ yam ka tem alalô nambitak aisê? Injo, Wapômbêŋ miŋ hik thô ami denaŋ ba intu athôŋ paliŋ. Ma doŋtom waklavôŋ yani endelêm ma tem alalô nagê anêŋ lôkmaŋgiŋ thô êtôm atu ba yani hamô. Ba intu nayala nena alalô tem nambitak êtôm yanida. 3Avômalô sapêŋ atu ba êv maleŋiŋ ek yani ethak epesaŋ kapôlôŋiŋ ek nimbitak mabuŋ mavi êtôm yani atu ba mabuŋ mavi. 4Ŋê takatu ba idum kambom thêthô ma êvôliŋ dômiŋ ek abô balabuŋ. Avanôŋ, kambom anêŋ ôdôŋ nena êvôliŋ dômiŋ hathak abô balabuŋ. 5Môlô oyala nena Kilisi halêm pik ek nêm alalôaniŋ kambom vê, ma yanida ma kambom mi. 6Ôpatu ba hamô haviŋ yani miŋ hadum kambom thêthô ami. Ma ôpatu ba hadum kambom thêthô miŋ bôk hayê lo hayala yani ami. 7Yenaŋ avômena, noyabiŋ am ek anyôla miŋ esau môlô ami. Ôpatu ba hadum kobom thêthôŋ, yani ma thêthôŋ hatôm Kilisi atu ba thêthôŋ. 8Sadaŋ bôk hadum kambom hadêŋ môŋ anôŋ ba halêm. Ba intu ôpatu ba hadum kambom thêthô, êŋ ma Sadaŋ anêŋ. Ba intu Wapômbêŋ Nakaduŋ halêm pik ek imbuliŋ Sadaŋ anêŋ ku. 9Ôpatu ba bôk habitak Wapômbêŋ nakaduŋ yôv miŋ hadum kambom thêthô ami ek malê nena Wapômbêŋ anêŋ yaŋvêk hamiŋ yani kapô. Yani bôk habitak Wapômbêŋ nakaduŋ yôv ba intu miŋ hatôm indum kambom thêthô ami. 10Ba intu yêlô ayala nena Wapômbêŋ anêŋ nali ma opalêla ma Sadaŋ anêŋ ma opalêla. Ŋê takatu ba miŋ idum kobom thêthôŋ ami lôk miŋ leŋiŋhaviŋ iviyaŋ ami, thêlô ma miŋ Wapômbêŋ anêŋ nali ami. 11Abô atu ba bôk môlô olaŋô môŋ anôŋ yôv nena môlô lemimimbiŋ môlôviyaŋ. 12Ma miŋ nosopa Kain ami. Yani ma ŋgôk kambom atu anêŋ ba hik yaŋ molok vônô. Ma hik eka? Ek malê nena hathak hadum kambom ma yaŋ molok hathak hadum mavi. 13Aêŋ ba aiyaŋ thêlô, avômalô pik êpôlik ek môlô ma miŋ nosoŋ ami. 14Alalô leŋiŋhaviŋ iviyaŋ, êŋ ma hik thô nena bôk atak ŋama ma lêk awa lôkmala yôv. Ma doŋtom ôpatu ba miŋ lahaviŋ iviyaŋ ami ma ŋama havaloŋ yani loŋ denaŋ. 15Ŋê takatu ba êpôlik hathak iviyaŋ ma hatôm ŋê ik anyô vônô. Ma môlô oyala nena ŋê ik anyô vônô tem miŋ nêmô lôkmala êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ ami. 16Yisu hêv anêŋ lôkmala ek alalô ba intu ayala leŋiŋhaviŋ anêŋ ôdôŋ. Ma natak alalôaniŋ lôkmala aêŋ iyom ek nanêm alalôaniŋ iviyaŋ sa. 17Ma opalêla takatu ba iniŋ nômkama hamô ba êyê iviyaŋ nômkama mi ba êv i sêkêya ma miŋ leŋhiki hathak i ami, êŋ ma Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ miŋ hamô haviŋ i ami. 18Yenaŋ avômena, miŋ lemimbiŋ avômalô esak abô lôk veŋbôlêk iyom ami. Mi, nuŋgwik thô esak kobom avanôŋ nena nônêm i sa. 19- 20Kobom êŋ hik thô nena abô avanôŋ hamô haviŋ alalô. Ma doŋtom kapôlôŋiŋ malaiŋ hathak alalôaniŋ kambom, êŋ ma leŋimbi nena Wapômbêŋ hayala nômkama sapêŋ ba anêŋ lahiki hamôŋ ek alalô kapôlôŋiŋ. Ba intu umiŋ thohavloma ma kapôlômim ênjêk yaô. 21Aêŋ ba aiyaŋ thêlô, alalô kapôlôŋiŋ miŋ hanaŋ alalô bêŋ ami, êŋ ma hatôm amiŋ lôklokwaŋ ma kô mi hêk Wapômbêŋ ma. 22Ma malêla takatu ba alalô ateŋ yani ek nêm, ma tem nêm iyom ek malê nena alalô asopa anêŋ abô balabuŋ lôk adum nôm takatu ba hadum yani lamavi. 23Ma anêŋ abô balabuŋ hanaŋ nena nônêmimbiŋ anêŋ Nakaduŋ Yisu Kilisi anêŋ athêŋ lôk lemimimbiŋ môlôviyaŋ êtôm atu ba hanaŋ. 24Ôpatu ba hasopa Wapômbêŋ anêŋ abô balabuŋ ma hamô haviŋ yani ma yani hamô haviŋ ôpêŋ. Ma Lovak Matheŋ atu ba Wapômbêŋ hêv hadêŋ alalô intu hik thô nena Wapômbêŋ hamô haviŋ alalô.

1 Jon 41Aiyaŋ thêlô, ŋê plopet abôyaŋ bêŋ anôŋ bôk i pik mayaliv. Ba intu miŋ nônêmimbiŋ ŋê takatu ba enaŋ nena Lovak Matheŋ hêv abô hadêŋ i ami. Mi, noyawê katô ba ôŋgô nena iniŋ abô halêm anêŋ Wapômbêŋ anêŋ Lovak Matheŋ mena mi e? 2Ma tem noyala abô takatu ba halêm anêŋ Wapômbêŋ anêŋ Lovak Matheŋ ma aêntêk. Ôpatu ba hanaŋ anêŋ hêvhaviŋ bêŋ nena, “Yisu Kilisi bôk habitak anyô anôŋ” ma Lovak Matheŋ hêv abô êŋ hadêŋ ôpêŋ. 3Ma doŋtom ôpatu ba miŋ hanaŋ anêŋ hêvhaviŋ Yisu bêŋ aêŋ ami, ôpêŋ anêŋ abô miŋ halêm anêŋ Wapômbêŋ ami. Mi, halêm anêŋ ôpatu ba hapôlik hathak Kilisi atu. Môlô bôk olaŋô nena anyô hapôlik ek Kilisi êŋ tem êlêm ma lêk anêŋ auk hamô pik yôv. 4Ma doŋtom yenaŋ avômena, môlô ma Wapômbêŋ anêŋ ba ôpatu ba hamô haviŋ môlô ma bêŋ ek ôpatu ba hamô pik. Ba intu môlô bôk ômô ŋê takêŋ lu yôv. 5Thêlô ma pik anêŋ ba intu enaŋ pik anêŋ abô ba avômalô pik elaŋô. 6Ma doŋtom alalô ma Wapômbêŋ anêŋ ba avômalô takatu ba eyala Wapômbêŋ elaŋô alalôaniŋ abô. Ma doŋtom avômalô takatu ba miŋ Wapômbêŋ anêŋ ami miŋ elaŋô alalôaniŋ abô ami. Ma aêŋ iyom, alalô tem nayala Lovak Matheŋ anêŋ abô avanôŋ lôk auk pik anêŋ abôyaŋ. 7Aiyaŋ thêlô, leŋhaviŋ halêm anêŋ Wapômbêŋ ba intu môlô lemimimbiŋ am. Avômalô takatu ba leŋiŋhaviŋ hamô haviŋ i, thêlô ma Wapômbêŋ anêŋ nali ba eyala yani. 8Wapômbêŋ ma leŋiŋhaviŋ anêŋ ôdôŋ ba intu opalêla takatu ba leŋiŋhaviŋ mi hêk i ma miŋ eyala Wapômbêŋ ami. 9Wapômbêŋ anêŋ Nakaduŋ doŋtom iyom ba hêv halêm pik ek alalô namô lôkmala esak yani. Kobom êŋ hik thô nena yani lahaviŋ alalô bêŋ anôŋ. 10Miŋ osoŋ nena leŋiŋhaviŋ anôŋ ma alalôaniŋ leŋiŋhaviŋ Wapômbêŋ. Mi, leŋiŋhaviŋ anôŋ ma aêntêk. Wapômbêŋ lahaviŋ alalô ba hêv Nakaduŋ ba hama ek alalôaniŋ kambom anêŋ malaiŋ miŋ êpôm alalô ami. 11Aêŋ ba aiyaŋ thêlô, Wapômbêŋ bôk lahaviŋ alalô bêŋ anôŋ ba intu mavi ek môlô lemimimbiŋ môlôviyaŋ aêŋ iyom. 12Anyô te miŋ bôk hayê Wapômbêŋ ami. Ma doŋtom alalô leŋiŋhaviŋ i ma Wapômbêŋ hamô haviŋ alalô ma anêŋ lahaviŋ êŋ hik anôŋ hamiŋ alalô. 13Wapômbêŋ bôk hêv anêŋ Lovak Matheŋ yôv hadêŋ alalô ba intu nayala nena lêk amô haviŋ yani ma yani hamô haviŋ alalô. 14Ma yêlô bôk ayê hathak maleŋiŋ ba lêk anaŋ bêŋ nena Lambô bôk hêv Nakaduŋ halêm ek nêm avômalô pik bulubiŋ. 15Opalêla takatu ba enaŋ iniŋ êvhaviŋ bêŋ nena, “Yisu ma Wapômbêŋ anêŋ Nakaduŋ”, êŋ ma Wapômbêŋ hamô haviŋ thêlô ma thêlô êmô haviŋ Wapômbêŋ. 16Ba intu alalô ayala lôk aêvhaviŋ nena Wapômbêŋ lahaviŋ alalô. Wapômbêŋ ma leŋiŋhaviŋ anêŋ ôdôŋ ba intu opalêla takatu ba leŋiŋhaviŋ hamô haviŋ i ma êmô haviŋ Wapômbêŋ ma Wapômbêŋ hamô haviŋ i. 17Alalô amô aêŋ, êŋ ma leŋiŋhaviŋ hik anôŋ hamiŋ alalô ba intu tem alalô namiŋ lôklokwaŋ ma kô mi êndêŋ waklavôŋ Wapômbêŋ indum abô. Pik êntêk ma asopa loŋôndê thêthôŋ hatôm yani bôk hasopa yôv ba intu tem miŋ nakô ami. 18Wapômbêŋ lahaviŋ alalô ba intu miŋ nakô ami. Anêŋ lahaviŋ ma mabuŋ anôŋ ba intu hêv kô vê. Ma opalê atu hakô ek waklavôŋ nindum abô hik thô nena leŋiŋhaviŋ miŋ hik anôŋ hamiŋ yani ami. 19Wapômbêŋ lahaviŋ alalô hamôŋ ba intu leŋiŋhaviŋ hamô haviŋ alalô. 20Anyôla atu ba miŋ lahaviŋ iviyaŋ atu ba hayê i ami, êŋ ma miŋ hatôm laimbiŋ Wapômbêŋ atu ba miŋ hayê ami. Ba intu anyôla hanaŋ nena, “Yaleŋhaviŋ Wapômbêŋ” ma doŋtom hapôlik ek iviyaŋ, ôpêŋ ma anyô abôyaŋ. 21Wapômbêŋ bôk hêv abô balabuŋ yôv hadêŋ alalô nena, “Opalêla takatu ba leŋiŋhaviŋ Wapômbêŋ ma leŋiŋimbiŋ iviyaŋ imbiŋ.”

1 Jon 51Avômalô takatu ba êvhaviŋ nena Yisu ma Mesaya bôk ibitak Wapômbêŋ nali yôv. Ma avômalô takatu ba leŋiŋhaviŋ Lambô ma ethak leŋiŋhaviŋ anêŋ nali aêŋ iyom. 2Alalô leŋiŋhaviŋ Wapômbêŋ lôk asopa anêŋ balabuŋ, êŋ ma hik thô nena alalô leŋiŋhaviŋ Wapômbêŋ nali haviŋ. 3Alalô leŋiŋhaviŋ Wapômbêŋ, êŋ ma athak asopa anêŋ abô balabuŋ. Ma anêŋ balabuŋ miŋ malaiŋ ek nasopa ami 4ek malê nena Wapômbêŋ anêŋ nali sapêŋ ik vovak ba êmô pik anêŋ lôklokwaŋ lu hathak êvhaviŋ. 5Ma avômalô takatu ba ik vovak haviŋ pik anêŋ lôklokwaŋ ba êmô lu ma opalêla? Thêlô ma avômalô takatu ba êvhaviŋ nena Yisu ma Wapômbêŋ Nakaduŋ. 6Ma Yisu Kilisi halêm pik ba anêŋ hathik ŋaŋ lo anêŋ thalaleŋ haŋgasô hik yani thô. Miŋ ŋaŋ iyom ami. Mi, ŋaŋ lo thalaleŋ. Ma Lovak Matheŋ atu ba hanaŋ abô avanôŋ iyom hik yani thô haviŋ. 7Aêŋ ba intu nôm lokwaŋlô hik yani thô aêntêk, 8Lovak Matheŋ lo ŋaŋ ma thalaleŋ. Ma thêlô lô êŋ êlôk hathak auk doŋtom iyom. 9Alalô athak êvhaviŋ ŋê pik takatu ba ik nômla thô iniŋ abô. Ma Wapômbêŋ anêŋ abô ma hamô vuliŋ ek malê nena halêm anêŋ Wapômbêŋ da. Ma yani hik Nakaduŋ thô hathak nôm lô êntêk. 10Opalêla takatu ba êvhaviŋ Wapômbêŋ Nakaduŋ eyala hêk kapôlôŋiŋ nena abô takêŋ ma avanôŋ. Ma doŋtom avômalô takatu ba miŋ êvhaviŋ Wapômbêŋ ami ma idum ba yani habitak hatôm anyô abôyaŋ ek malê nena miŋ êvhaviŋ abô takatu ba hanaŋ hathak Nakaduŋ ami. 11Ma abô takatu ba Wapômbêŋ hêv hadêŋ alalô ma aêntêk. Hêv alalô lôkmala namô wak nômbêŋ intu sapêŋ. Ma lôkmala êŋ anêŋ ôdôŋ ma Nakaduŋ. 12Ôpatu ba hamô haviŋ Nakaduŋ ma hawa lôkmala êŋ. Ma doŋtom opalêla takatu ba miŋ êmô haviŋ Wapômbêŋ Nakaduŋ ami ma miŋ ewa lôkmala êŋ ami. 13Yahato abô takêntêk hadêŋ môlô takatu ba ôêvhaviŋ Wapômbêŋ Nakaduŋ anêŋ athêŋ ek noyala nena lêk owa lôkmala atu ba nômô wak nômbêŋ intu sapêŋ yôv. 14Ma alalô ateŋ yani hathak nômlate hatôm yani anêŋ lahaviŋ, êŋ ma tem endaŋô. Ba intu miŋ nakô nena tem miŋ endaŋô alalôaniŋ abô ami. Mi, tem endaŋô. 15Alalô ayala nena yani hathak halaŋô alalôaniŋ apetenak. Ba malêla takatu ba anaŋ hik yani liŋ ma nayala katô nena yani tem nêm. 16- 17Ma kobom lokbaŋ sapêŋ ma kambom iyom. Kambom vi tem miŋ endom anyô ni loŋ atum ami. Ba hôyê môlôviyaŋ idum kambom êŋ, ma noteŋ mek ma Wapômbêŋ tem nêm thêlô lôkmala. Ma doŋtom kambom vi halom anyô hi loŋ atum ba miŋ yahanaŋ ek noteŋ mek esak thêlô êŋ ami. 18Alalô ayala nena avômalô takatu ba bôk ibitak Wapômbêŋ nali miŋ idum kambom thêthô ami. Mi, Wapômbêŋ Nakaduŋ hayabiŋ thêlô ba ŋgôk kambom atu miŋ hatôm êsôm thêlô ami. 19Alalô ayala nena alalô ma Wapômbêŋ anêŋ, ma doŋtom pik sapêŋ ma êmô ŋgôk kambom atu anêŋ lôkliŋyak kapô. 20Alalô ayala nena Wapômbêŋ Nakaduŋ bôk halêm yôv ba hêv auk hadêŋ alalô ek alalô hatôm nayala Wapômbêŋ ôpatu ba avanôŋ. Ma alalô amô haviŋ yani atu ba avanôŋ lôk Nakaduŋ Yisu Kilisi. Yani ma Wapômbêŋ anôŋ biŋ lôk lôkmala atu ba nêmô wak nômbêŋ intu sapêŋ. 21Yenaŋ avômena, nômô daim ek malêla takatu ba hawa Wapômbêŋ anêŋ loŋ.

http://www.bible.is/HOTWBT/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário