quinta-feira, 17 de setembro de 2015

1 JUAN: MAYA, MOPAN1 Juan 11Tan ti tz'iibtic te'ex yoc'ol jun tuul a maca. Abe'e, ac yan ilic le'ec ti ma'ax to yanac a yoc'olcaba. Ino'ono, ti wu'yaj u t'an le'ec ti que'en wa'ye'e. Ti wilaj. Ti tülaj etel ilic ti c'ü'. Etel ala'i yan a jajil t'an yoc'ol a cuxtala. Bel ti ca'a ti tzicbalte ala'i aleebe. 2Udi wa'ye' ala'aji, le'ec a yan a jajil cuxtal etele. Ino'ono, ti wilaj ala'aji, mentücü, p'aato'on ti'i u testigo. Tan ti tzicbaltic te'ex u pectzil a mac a yan a cuxtal a ma' yan q'nin u jobolo. Uchiji, te'i que'en etel a Tattzili. Mas pachili, chiclaji to'on. 3Tan ti wadic te'ex le'ec a c'u' ti wilaj y ti wu'yaja, ti'i ca' a wet'octo'one'ex. Ino'ono, et'oco'on tiqui bajil etel a Tattzili, y etel u Mejen le'ec a Jesucristojo. 4Tan ti tz'iibtic te'ex ada'a, ti'i ca' qui'aque'ex a wool tu jajil. 5Pues te'i. Le'ec a Jesucristojo, u yadaj u pectzil to'on. Bel ti ca'a ti wadü' te'ex abe'e. Le'ec a Dioso, jabix a sasili, le'ec a tojo. Etel ala'i ma' yan ma'ax tz'etz'eec a ac'ü'ü. 6Wa cuchi walac ti betic a c'asa, que'eno'on cuchi ichil a ac'ü'ili. Ti baalo'o, chen tan ti tus ca' ti wadü' ti qui'o'on etel a Dioso. Ma' tan ti tz'ocsic a jaja. 7C'u' betiqui, le'ec ti walac ti betic a qui'i, que'eno'on ichil a sasili. Que'en ilic a Dios ichil a sasili. Ti baalo'o, qui'o'on tiqui bajil. Tan ilic u sa'tesabül tulacal boon ti sip'il u men quimi u Mejen a Dios tiqui woc'lala. Jesucristoabe'e. 8Wa cuchi ca' ti wadü' ti ma' yan ti sip'ili, chen tan ti tusic ti bajil. Ma' tan ti wadic a jaja. 9Yan ti tzolic c'u' ti sip'il ti betaja. Le'ec a Dioso, ma' yan q'uin u joc'ol u t'an ti tusil. Chen toj a walac u betiqui. Bel u cu sa'tes ti sip'il, y bel u cu tojquinte ti na'at. 10C'u' betiqui, le'ec ti tan ti wadic ti ma' yan ti sip'ili, tan u joc'ol to'on jabix chen tusil u yadaj a Dioso. Baalo' ti chica'an ti ma' tan ti wu'yic u t'an a Dioso. 


1 Juan 21Pues te'i. Inche'exe, jabixe'ex in mejene, Tan in tz'iibtic te'ex a carta ada'a, ti'i ma' a beele'ex a cüxte'ex a sip'il. C'u' betiqui, wa yan mac ta yaame'ex a yanaji u sip'ili, yan jun tuul mac ca' u c'aate ti'i a Tattzil ca' sa'tesabüc u sip'ili. Abe'e, le'ec a Jesucristojo. Toj u na'at ala'aji. 2Quimi tiqui woc'lal yoc'ol ca' sa'tesabüc ti sip'il. C'u' betiqui, ma' jadi' quimi yoc'ol u sa'tesic ti sip'il ino'oni. Quimi yoc'ol u sa'tesic u sip'il tulacal a mac yoc'olcab. 3Pues te'i. Ti weel ti qui'o'on etel a Dioso. Chica'an to'on ti baalo' u men tan ti tz'ocsic u t'an. 4Yan a walac u tusu. —Qui'en etel a Dioso,— cu t'an pero ma' ta'ach u tz'ocsic u t'an. Ti baalo'o, ma' jumbel u tucul etel u t'an a Dioso. 5C'u' betiqui, le'ec mac walac u tz'ocsic u t'an a Dioso, yaj u yubi a Dios tu jajili. Wa tan ti tz'ocsic u t'an a Dioso, chica'an to'on ti qui'o'on etel a Dioso. 6Baalo' ti chica'an abe'e. Le'ec mac a tan u yadic ti qui' ti que'en etel a Dioso, yan u boch betic jabix ilic u betaj a Jesucristojo. 7Pues te'i. Hermanoje'ex, ma' tumulben a ley a tan in tz'iibtic te'exi. Ac yan ilic te'ex a ley abe' ti caje'ex a tz'oques a Cristojo. Le'ec u t'an a Dios a aalbi te'exe, le'ec a ley abe'e. 8C'u' betiqui, ti'i a yoc'olcaba, tumulben to a ley abe' a tan in tz'iibtic te'exe. Cbica'an ti baalo' u men yajtziloo' a cristiano u men a Cristojo. Chica'an ilic abe' etel ti yaj a wu'ye'ex a wetcristianojil. Le'ecoo' mac a que'en ichil a ac'ü'ili, le'ecoo' mac a ma' u yubajoo' u pectzil a Dioso. Aleebe tanoo' u yubic, mentücü, tanoo' u p'ütic a ac'ü' abe'e. Tan u yantal a sasil tu yaamoo' a cristianojo. 9Uchac u yadic a jun tuul mac: —Walac in tz'ocsaj. Que'enen ichil a sasili,— cu t'an. Wa tan u motzintic a hermano ala'aji, que'en to ichil a ac'ü'ü. 10Le'ec mac a yaj u yuboo' a hermanojo, ala'aji, que'en ichil a sasili. Ti baalo'o, ma' tu yemsic u yool a mac ca' xi'ic u bete' a sip'ili. 11C'u' betiqui, le'ec mac a tan u motzintic a hermanojo, bete cuenta que'en ichil a ac'ü'ü. Ala'aji, jabix a mac a tan u ximbal ichil a ac'ü' a ma' u yeel tuba tan u beele. Ma' ca' chica'an a toj ti'i u men u sip'il, bete cuenta tupen u wich u men a ac'ü'ü. 12Pues te'i. Tz'ube'ex, tan in tz'iibtic te'ex a carta ada'a, u men sa'tesabi a sip'ile'ex u men quimi a Cristo tiqui woc'lala. 13Noochwinique'ex, tan in tz'iibtic te'ex a carta ada'a, u men a weele'ex tun ti qui'e'ex ta bajil etel a Cristojo. Yan ilic ala'i ti ma'ax to yanac a yoc'olcaba. Le'ec boone'ex a ch'ajomo, tan in tz'iibtic te'ex a carta ada'a, u men a p'ütaje'ex tun a tz'ocsic a quisini. Tz'ube'ex, tan in tz'iibtic te'ex a carta ada'a, u men a weele'ex tun ti qui'aje'ex etel a Tattzili. 14Noochwinique'ex, tan in tz'iibtic te'ex a carta ada'a, u men a weele'ex tun ti qui'aje'ex etel a Cristojo. Yan ilic ala'i ti ma'ax to yanac a yoc'olcaba. Le'ec boone'ex a ch'ajomo, tan in tz'iibtic te'ex a carta ada'a, u men yane'ex a muc'. Que'en ta woole'ex u t'an a Dioso. A p'ütaje'ex a tz'ocsic a quisini. 15Pues te'i. Ma' a tz'eeque'ex a wool tu pach a c'u' a qui' tu wich u beticoo' a ca'ax macac yoc'olcaba. Ma'ax a tz'eeque'ex a wool tu pach a tulacal a c'u' a yan yoc'olcaba. Le'ec mac a que'en u yool tu pach a jabix abe'e, ma' yaj u yubi a Tattzili. 16Le'ec a c'u' a qui' tu wichoo' a ca'ax macac yoc'olcab u bete'e, le'ec a c'as u c'atoo' u bete'e. Yan ulaac', le'ec a c'as u yilaj ca' tun u c'atoo' u bete' etel a top walacoo' u betic u winiquil etel a c'u' a yan yoc'olcaba. Le'ec a jabix abe'e, ma' ti'i a Tattzili. Abe'e, chen ti'i yoc'olcab. 17Tan u jobol ti'i a yoc'olcab tac etel a c'as a walacoo' u betiqui. C'u' betiqui, le'ec a mac a walac u betic a jabix ilic u c'ati a Dioso, ma' yan q'uin u jobol u cuxtal. 18Pues te'i. Hermanoje'ex, jabixe'ex in mejene. Watac u q'uinil u jobol a yoc'olcaba. A wu'yaje'ex ti chictal u ca'a mac a tz'iic ti'i a Cristojo. —Anticristo,— cu t'anoo' ti'i. Tz'a'coo' tun ti yaab a jabix abe' a tz'iicoo' ti'i a Cristojo. Baalo' ti chica'an to'on ti watac u q'uinil u jobol a yoc'olcaba. 19Joc'oo' tiqui yaam ala'oo' u men ma' jumbeloo' u na'at etel ti na'at ino'ono. Wa cuchi jumbeloo' u na'at etel ti na'at ino'ono, ma' cuchi u p'ütajo'onoo'i. C'u' betiqui, uchi ti baalo' ti'i ca' chiclac ti ma' jumbeloo' u na'at etel ti na'at ino'ono. 20Tz'abito'on u Püsüc'al a Dioso. Que'en tun ala'i ichil ti püsüc'al. Ti weel u t'an a Dioso. 21Tan in tz'iibtic te'ex ada'a, ma' u men wa ma' a weele'ex a jaji. Tan in tz'iibtic te'ex ada'a, u men a weele'ex tun a jaja. A weele'ex ilic ti le'ec a jaja, ma' tu joc'ol ti tusil. 22Le'ec aj tusu, le'ec mac a walac u yadic ti ma' tz'aja'an a Jesus ti'i ti waj Sa'alili. Le'ec abe' a tz'iic ti'i a Cristojo. U culpachtaj a Tattzili, y a Mejentzili. 23Le'ec mac ca' u culpachte u Mejen a Dioso, tan ilic u culpachtic a Tattzili. Le'ec mac ca' u c'üm-oolte u Mejen a Dioso, tan ilic u c'üm-ooltic a Tattzili. 24Inche'exe, ma' a p'ütaje'ex a tz'ocsic a jaj a aalbi te'ex asto ti caje'ex a tz'oques a Noochtzil y tac leebe. Wa ma' ta p'ütique'ex a jaj abe'e, qui'e'ex ta bajil etel u Mejen a Dioso, y etel ilic a Tattzili. 25Le'ec a Cristojo, u tz'aj u t'an ca' ti c'ümü' a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo. 26Ichil c'u' in tz'iibtaj to te'exe, in tzicbaltajoo' boon tuul u c'atoo' u tuse'ex. 27Le'ec a Cristojo, u tücaa'taj u Püsüc'al a Dios ichil ti püsüc'al ino'ono. Te'i que'en ala'aji, mentücü, ma' tzaj ulaac' a mac ca' u yee' to'on a ma'ax c'u'iji. Le'ec u Püsüc'al a Dios a tücaa'bi ichil ti püsüc'ala, tan u ye'ic to'on tulacal. Jadi' a jaj a walac u ye'ic ala'aji. Ma' ta'ach u ye'ic a tusu. Que'enaque'ex a wool tu pach a Cristo jabix ilic ti tan u ye'ic te'ex u Püsüc'al a Dioso. 28Pues te'i. Hermanoje'ex, jabixe'ex in mejene. Que'enaque'ex a wool tu pach a Cristojo. Ti que'en ilic ti wool ti'iji, qui' ti wool ca' uduc ala'aji. Ma' tan ti muquic ti bajil u men ti sudaquili. 29A weele'ex ti toj u na'at a Dioso. Le'ec boon tuul a walacoo' u betic a tojo,chica'an te'ex ti yanajoo' u ca' sut u men a Dioso.


1 Juan 31Pues te'i. Tucle'ex biqui ti top yaj u yubo'on a Tattzili. U tz'aj ca' chiitbico'on jabixo'on u mejen a Dioso. Ino'ono, tu jajil u mejeno'on Dios. Le'ecoo' a ca'ax macac yoc'olcaba, ma' ta'achoo' u ch'a'ic u tojil biquiyanilo'on u men ma' u yeeloo' biqui yanil a Diosala'oo'o. 2Hermanoje'ex, ino'ono, u mejeno'on Dios aleebe. Jadi' ma'ax to chiclac biqui ca' jeeleco'on. Le'ec a c'u' ti weele, le'ec ca' uduc a Cristojo, quettal ti ca'a etel ca' jeeleco'on. Quettal ti ca'a ti baalo' u men bel ti ca'a ti wila' ala'i tu jajil. 3Tulacal a mac a tanoo' u paac'tic u yudel a Cristojo, walacoo' u p'ütic u cüxtic u sip'il u men ma' yan u sip'il a Cristojo. 4Le'ec mac a tan u cüxtic u sip'ili, ma' tan u tz'ocsic u ley a Dioso. Le'ec a sip'ili, le'ec a c'u' a ma' qui' tu c'axül ti'i a leye. 5A weele'ex tun ti udi a Cristo uchi ti'i ca' u sa'tes ti sip'il. Ma' yan u sip'il ala'aji. 6Le'ec boon tuul a que'enoo' u yool tu pach a Cristojo, ma' suc ti yanoo' u sip'ili. Wa cuchi sucoo' ti yan u sip'il, ma' cuchi u yeeloo' wa aj sa'alil a Cristojo, ma'ax cuchi u c'üm-ooltajoo' ala'i tu jajil. 7Hermanoje'ex, jabixe'ex in mejene. Ma' a cha'ique'ex ma'ax mac ca' u cho'e'ex. Le'ec mac a walac u betic a tojo, toj u na'at jabix ilic u na'at a Cristojo. 8Le'ec mac a walac u yantal u sip'ili, ti'i quisin ala'aji. Le'ec a quisini, asto ti u cajeebal, u cüxtaj u sip'il asto tac leeb, tan ti tan u cüxtic u sip'il ala'aji. Udi u Mejen a Dios yoc'olcab uchi ti'i u wet'ical u meyaj a quisini. 9Ma' ta'achoo' u cüxtic u sip'il mac a yanaji u ca' sut u men aDioso. Ma' tu cüxticoo' abe' u men a cuxtal a tz'abi ti'ijoo' u men a Dioso. Ma' tu paataloo' u cüxtic u sip'il tz'etz'e'tac u men ca' yanojoo' u men a Dioso. 10Baalo' ti chica'an mac u mejen a Dioso, y mac u mejen a quisini. Ma' ti'i Dios mac a ma' ta'ach u betic a tojo. Ma'ax ti'i Dios a mac a walac u motzintic a hermanojo. 11Pues te'i. Yan ti yacunticoo' a hermanojo. Le'ec abe' u pectzil a Dios a aalbi te'ex asto ti caje'ex a tz'oques a Noochtzil y tac leeb. 12Uchi yan jun tuul a winiqui, Cain u c'aba'. Ma' qui' ca' quetac ti na'at etel u na'at ala'aji. Ti'i quisin ala'aji. U quimsaj u yitz'in. ¿A weele'ex wa c'u' ca'a? Chen u men toj a walac u betic u yitz'ini, y c'as a walac u betic ala'aji. 13Pues te'i. Hermanoje'ex, ma' u sa'tüle'ex a wool u men motztzilo'on u men a ca'ax macac yoc'olcaba. 14Joc'o'on tu yaamoo' a pula'anoo'o, ca' tun oco'on tu yaamoo' a c'üma'anoo'o. Ino'ono, ti weel abe'e, u men walac ti yacuntic a hermanojo. Le'ec a mac a ma' ta'ach u yacunticoo' a hermanojo, pula'an. 15Le'ec mac tiqui yaam tan u motzintic u hermanojo, bete cuenta aj quimsaj ala'aji. Tulacaloo' aj quimsaja, a weele'ex ti ma' yan a cuxtal a ma' yan q'uin u jobol ti'ijoo'o. 16Pues te'i. Chica'an to'on biqui ti yaj u yubo'on a Dios etel c'u' u betaj to'on a Cristojo. U tz'aj u bajil ca' quimsabüc tiqui woc'lal. Ino'ono, yan ilic ti tz'eec ti bajil ca'ax ca' quimsabüco'on yoc'lal a hermanojo. 17Uxtun wa yan to'on ino'on c'u' a c'abeet to'on ti'i a cuxtal yoc'olcaba. Wa ca' ti wila' ti ma' yan c'u' a c'abeet ti'i a hermano y ma' tan ti ch'a'ic uyotzilili, ¿biqui ti tan ti yacuntic a Dios ino'ono? 18Inche'exe, jabixe'ex in mejene. Ma' qui' chen ca' ti wadü' ti yaj ti wu'yi a maca. Yan ti ye'ic ti yaj ti wu'yi ala'i tu jajil etel a c'u' a tan ti betiqui. 19Pues te'i. Chica'an to'on wa jumbel ti tucul etel u t'an a Dioso. Ma' yan ti saaquil tu taan a Dioso. 20Wa chuchi chen ca' p'eel u yool ti tuculu, ma' cuchi qui'. Le'ec a Dioso, nooch u yanil. U yeel tulacal a c'u' ti betaja. 21Hermanoje'ex, ma' yan ca' p'eel u yoolil ti tuculu, mentücü, ma' yan ti saaquil tu taan a Dioso. 22U men jun p'eel ilic ti tucul a yana, le'ec a c'u' a tan ti c'aatic ti'i a Dioso, tan ti c'ümic u men tan ti tz'ocsic u t'an. Tan ti betic le'ec a c'u' a qui' tu wich a Dioso. 23Le'ec a c'u' u yadaj a Dioso, le'ec ca' ti c'üm-oolte u Mejen le'ec a Jesucristojo, etel ca' ti yacuntoo' ti hermano. Baalo' ilic u yadaj a Cristojo. 24Le'ec boon a walacoo' u tz'ocsic u t'an a Dioso, qui'oo' tu bajil etel a Dioso. Qui' ti que'en a Dios eteloo'. Ti weel ti qui' ti que'en a Dios tiqui wetel u men u tz'aj to'on u Püsüc'al.


1 Juan 41Pues te'i. Hermanoje'ex, ma' a beele'ex a tz'oques u t'an tulacal a mac a tan u yadic ti u t'an Dios a tan u yadiqui. Yan to a wilique'ex wa jaj ti le'ec u t'an a Dios a tan u yadiqui. Yanoo' yoc'olcab a chen tanoo' u tusu, le'ec ti tanoo' u yadic ti u t'an Dios a tanoo' u yadiqui. 2Bel in quin tz'iibte te'ex biqui ca' paataque'ex a na'te wa tücaa'bi ala'oo' u men u Püsüc'al a Dioso, wa ma'a. Le'ec boon mac atücaa'bi u men u Püsüc'al a Dioso, walac uyadic ti le'ec a Jesucristojo, chucul cristiano tiudi wa'ye' yoc'olcab. Le'ec mac tan u yadic abe'e, u t'an Dios a tan u yadiqui. 3Le'ec boon mac a ma' ta'ach u yadic abe' yoc'ol a Jesusu, ma' Dios u tücaa'taji. Quet u tucul ala'oo' etel u tucul mac a tz'iic ti'i a Cristojo, le'ec a anticristojo. A wu'yaje'ex ti watacoo' a jabixoo' abe'e. Aleebe yan tun mac a walac u tuclic a jabix abe' wa'ye' yoc'olcab. 4Hermanoje'ex, jabixe'ex in mejene. Que'eno'on tu c'ü' a Dioso. Inche'exe, ac a wet'aje'exoo' tun u t'an aj tus abe' a tanoo' u yadic ti ma' cristiano a Jesusu. A betaje'ex ti baalo' u men mas nooch u yanil a Dios a que'en ichil ti püsüc'al tuwich a quisin a tan u tücaa' yoc'olcab. 5Le'ecoo' aj tus abe'e, jumbeloo' u tucul etel a ca'ax macac yoc'olcaba. Walacoo' u yadic c'u' a qui'oo' tu xiquin a ca'ax macac yoc'olcab, mentücü, walacoo' u yubajbül u t'an. 6Ino'ono, que'eno'on tu c'ü' a Dioso. Le'ec boon tuul a c'üma'anoo' u men a Dioso, walacoo' u yubic ti t'an. Le'ec boon tuul a ma' c'üma'an u men a Dioso, ma' ta'achoo' u yubic ti t'an. Ti baalo' chica'an to'on mac a tan u yadic a jaj y mac a tan u yadic a tusu. 7Pues te'i. Hermanoje'ex, yan ti yacuntic ti bajil. A na'at abe'e, te' tala'an etel Dios. Le'ec mac a yaj u yuboo' a hermanojo, ala'oo'o, yanajoo' u ca' sut u men a Dioso. U yeeloo' biqui'il a Dioso. 8Mac a ma' yaj u yuboo' a hermanojo, ma' u yeel biqui'il a Dioso. U beel ti'i a Dios ti yaj u yuboo' a cristianojo. 9Chica'an to'on biqui ti top yajtzilo'on u men a Dios etel c'u' u betaj to'ono. Le'ec u Mejen aDioso, jun tuul ilic tu bajil. U tücaa'taj u Mejen wa'ye' yoc'olcab ti'i ca' u tz'aa' to'on a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo. 10Bel in ca'a in tz'iibte te'ex biqui ti top yajtzil a mac tu jajili. Le'ec biqui ti yaj ti wu'yi a Dioso, le'ec abe'e, ma' top yacunaj tu jajili. A chucul yacunaja, le'ec biqui ti yaj u yubo'on a Dioso. Top yaj u yubo'on, mentücü, u tücaa'taj u Mejen ca' quimic tiqui woc'lal ti'i ca' sa'tesabüc ti sip'il. 11Hermanoje'ex, etel abe'e, chica'an biqui ti yaj u yubo'on a Dios tu jajili, mentücü, yan ilic ti yacunticoo' a hermanojo. 12Ma'ax mac u yila' a Dios jumpulu. C'u' betiqui, wa yaj ti wu'yi ti bajil a hermanojo'ono, qui'o'on ilic etel a Dioso. Ti baalo'o, yaj ti wu'yi a Dios tu jajili. 13Pues te'i. Ino'ono, ti weel. Qui'o'on etel a Dioso. Ti weel ilic ti qui' ti que'en a Dios tiqui wetele. Chica'an to'on ti baalo' u men u tz'aj to'on u Püsüc'al a ti'i iliqui. 14Le'ec a Tattzili, u tücaa'taj u Mejen ca' ococ ti u yaj Sa'alil a cristiano yoc'olcaba. Inen eteloo' in wet'oc, ti wilaj abe'e, y tan ilic ti wadic ti'ijoo' a cristiano c'u' ti wilaja, 15Le'ec mac ca' u yadü' tu taan a yaab ti le'ec a Jesusu, le'ec u Mejen a Dioso, qui' ti que'en a Dios etel ala'aji. Qui' ti que'en etel a Dioso. 16Chica'an ilic to'on ti yaj u yubo'on a Dioso. Walac ti tz'ocsic ti yaj u yubo'on. U beel ti'i a Dios ti yaj u yuboo' a cristianojo. Le'ec mac u beeloo' ilic ti'i ti yaj u yuboo' a cristianojo, qui'oo' tu bajil etel a Dioso. Qui' ti que'en a Dios etel ala'oo'o. 17Ti baalo'o, chica'an to'on ti yaj ti wu'yi a Dios tu jajili. Ma' yan ti saaquil ca' xico'on tu taan a Dios tu q'uinil u yilbil a sip'il u men jabix ilic u na'at a Cristojo, baalo' ilic ti na'at ino'on wa'ye' yoc'olcab. 18Le'ec ti yaj ti wu'yi a Dios tu jajili,ma' saaco'on ti'iji. Ma' yan biqui ca' saacaco'on ti'i a Dios wa yaj ti wu'yi a Dios tu jajili. Le'ec a saaca, saac u men tan u tuclic ti bel u ca'a tz'abül ichil u sip'il. Wa cuchi saaco'on ti'i a Dioso, ma' cuchi yaj ti wu'yi a Dios tu jajili. 19Le'ec a Dioso, payanbej u yacuntajo'on, mentücü, yaj ti wu'yi ala'aji. 20Uchac yan jun tuul a tan u motzintic a hermanojo. Tan ilic u yadic ti yaj u yubi a Dioso. Ala'aji, chen tan utus. U yeel u wich a hermanojo, pero ma' yaj u yubi ala'aji. Tan u yadic ti yaj u yubi a Dioso, pero ma'ax jun sut u yila'. Ma' toj u t'ani. 21Le'ec mac a yaj u yubi a Dioso, yan ilic u yacunticoo' a hermanojo. Le'ec abe' u t'an a Dios a aalbi to'on a ca' ti tz'oquese.


1 Juan 51Pues te'i. Tulacal mac a walac u tz'ocsic ti le'ec a Jesusu, le'ec u yaj sa'alil a cristianojo, abe'oo'o, yanajoo' u ca' sut u men a Dioso. Le'ec mac a yaj u yubi a Tattzili, yaj ilic u yuboo' a mejentziloo'o, le'ecoo' a hermanojo. 2Bel in quin tz'iibte te'ex biqui ti chica'an to'on ti yaj ti wu'yoo' a hermanojo. Le'ec ti yaj ti wu'yi a Dios y tan ilic ti tz'ocsic u t'an, te'i chica'an ti yaj ilic ti wu'yoo' a hermanojo. 3Le'ec ti yaj ti wu'yi a Dioso, tan ilic ti tz'ocsic u t'an. Ma' yaj u tz'ocsabül u t'an ala'aji, 4u men tulacal mac a yanaji u ca' sut u men a Dioso, ma' ta'achoo' u betic a jabix u c'ati a ca'ax macac yoc'olcab. Chen u men tanoo' u tz'ocsic a Dioso, u cho'ajoo' a yoc'olcaba. 5Le'ec a uchoo' u ganara, jadi' tanoo' u tz'ocsic ti le'ec a Jesusu, le'ec u Mejen a Dioso. 6Pues te'i. Le'ec a Jesucristojo, udi wa'ye' yoc'olcab. Le'ec a t'an a uchi ti tan u yocja' etel a uchi ti watac u quimsabülü, te'i chica'an to'on ti le'ec a udiji. Chica'an abe'e, ma' jadi' etel a t'an a uchi ti uchi u yocja'i. Chica'an ilic etel c'u' a uchi ti watac u quimsabül. Le'ec u Püsüc'al a Dioso, le'ec ilic a testigo tu pach a Jesucristojo. U beel ti'i u Püsüc'al a Dios ti jaj a walac u yadiqui. 7Ich ca'ana, yan ox tuul a testigo tu pach a Cristo, le'ec a Tattzil etel a T'an etel u Püsüc'al a Dioso. Le'ec a ox tuulu, jun tuul ilicoo' tu bajil. 8Ichil a yoc'olcaba, yan ilic ox tuul a testigo ti udi wa'ye' a Cristojo. Le'ec abe'e, le'ec u Püsüc'al a Dioso, etel a t'an a u'yajbi ti uchi u yocja' a Cristojo, etel a t'an a u'yajbi ti nütz'ünac u quimsabülü. Quet a walacoo' u ye'ic yoc'ol a Cristojo. 9Walac ti wu'yic u t'an a ca'ax macaca, le'ec ca' ococ ti testigojili. Jede'ec ilic ti wu'yic u t'an a Dioso, le'ec ca' ococ ti testigojili. Mas jaj u t'an ala'i tuwich u t'an a ca'ax macaca. Le'ec a Dioso, oqui ti testigojil tu pach u Mejen. 10Le'ec mac a que'en u yool tu pach u Mejen a Dioso, yan ilic jun tuul a testigo ichil u püsüc'al. Le'ec a testigo abe'e, tan u ye'ic ti'i ti le'ec a Jesusu, le'ec u Mejen a Dioso. Le'ec mac a ma' tan u tz'ocsic u t'an a Dioso, tan u joc'ol ti'i jabix tan u tus a Dioso. Tan u joc'ol ti'i ti baalo' u men ma' tan u tz'ocsic c'u' u yadaj a Dios yoc'ol u Mejen. 11Bel in quin wadü' te'ex c'u' u yadaj a Dios yoc'ol u Mejen. U yadaj u tz'eec to'on a cuxtal a ma' yan q'uin u jobol. U yadaj ti jadi' ilic etel u Mejen jede'ec ti c'ümic a cuxtal abe'e. 12Le'ec mac u c'üm-ooltaj u Mejen a Dioso, yan ti'i a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo. Le'ec mac ama' u c'üm-ooltaj u Mejene, ma' yan ti'i a cuxtal abe'e. 13Pues te'i. Le'ec boone'ex a que'ene'ex a wool tu pach u Mejen a Dioso, tan in tz'iibtic te'ex a carta ada'a. Tan in tz'iibtic ada'a, ti'i ca' a weelte'ex tu jajil ti yan te'ex a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo. 14Ti weel ilic ti le'ec a c'u' a tan ti c'aatic ti'i a Dioso, wa qui' tu wich ca' ti c'ümü' abe'e, bel u cu yubi ti t'an. 15U men tan u yubic ti t'ana, ti weel ilic ti bel u cu tz'aa' to'on c'u' a tan ti c'aatic ti'iji. 16Pues te'i. Yan a sip'il a jumpul ma' ta'ach u sa'tesabülü. Walac u p'ütic a mac ti pula'ana. Ma' tan in wadic te'ex ca' ti c'ajes a Dios yoc'ol a hermano u betaj abe'e. Wa yan a hermano a tan u cüxtic a sip'il a jumpaay tuwich a sip'il abe'e, le'ec ca' ti wila'a, yan ti c'ajsic a Dios yoc'ol ala'aji. Le'ec a Dioso, bel u cu tz'aa' a cuxtal ti'i wa ma' u cüxtaj a sip'il abe' a walac u p'ütic a mac ti pula'ana. 17Tulacal a c'u' a ma' qui' u betabülü, sip'il. C'u' betiqui, yan a sip'il a ma' ta'ach u p'ütic a mac ti pula'ana. 18Ti weel ino'ono, le'ec tulacaloo' a yanajoo' u ca' sut u men a Dioso, ma' ta'achoo' u c'axül ichil u sip'il ti tz'e'tz'e'tac. Tanoo' u cününbül u men u Mejen a Dioso. Le'ec a quisini, ma' tu paatal u tülicoo'. 19Ino'ono, ti weel ti que'eno'on tu c'ü' a Dioso. Ti weel ilic ti le'ecoo' a ma' hermanojo, laj que'enoo' tu c'ü' a quisini. 20Ti weel ilic ti udi u Mejen a Dios wa'ye' yoc'olcaba. U tz'aj to'on biqui ca' ti ch'a' u tojil yoc'ol a chucul Dioso. Jumbelo'on etel a chucul Dios le'ec a Tattzil u men jumbelo'on etel u Mejen le'ec a Jesucristojo. Le'ec ala'aji, le'ecilic a jajil Dioso. Etel ala'i yan a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo. 21Hermanoje'ex, jabixe'ex in mejene. Ma' a beele'ex a tz'aa' a wool tu pach a dios a betabiji. Wa'ye' jobi in t'an.

 http://www.bible.is/MOPWBT/1John/1

Nenhum comentário:

Postar um comentário