sábado, 12 de setembro de 2015

1 JUAN: MIXTECO DE ATATLÁHUCA

 
1 JUAN 11Jnūhun cátee ri cuajeē nuū rō jijnáhan ró cúu jnūhun máá Yaā jeē je íyó ndé ná tu jecōo tāca jéē iyó. Te ni cajini sōho ri jeē ni cáhān yā, te ni cajito jínúū rī yā, chi ni cajito vāha ri nuū yā, te ni cajnɨɨ ri yā. Te máá yá cúu Jnūhun cotecu yō nɨɨ́ cáni. 2Chi Yaā yáha jéē sáha ya jeē cótecu yō, ni quenda ndijin yā. Te cácahān rī jnūhun ya, chi ni cajito ri yā. Te cácastūhun rí nuū rō jijnáhan ró sɨ́quɨ̄ Yaā cúu Jnūhun cotecu yō nɨɨ́ cáni, Yaā ni condee jiín Tátá yō Yaā Dios, te ni quenda ndijin yā nuū rī jijnáhan ri. 3Jeē ní cajito ri jiín jéē ní cajini sōho ri, yūcuan cúu jeē cácastūhun rí nuū rō, návāha coo ɨnuú ni rō jiín yó jijnáhan yó. Te jendaá chi cáhīyo ɨnuú ni yō jiín máá Tátá yō Yaā Dios jiín Séhe ya Jesucristo. 4Te jnūhun yáha cátee ri cuajeē nuū rō, návāha cusɨɨ̄ teyɨ́ ni rō jijnáhan ró. 5Te yāha cúu jnūhun ni steén Jesucristo nuū rī, te vijna cácastūhun rí nuū rō: Yaā Dios cúu luz, chi yōhyo ndaā yā, te tú cuɨtɨ na jniñu néé íyó jíín yá. 6Núu cácahān yō jeē cáhīyo ɨnuú ni yō jiín yá, te núu cájica yó nájnūhun nuū néē jeē sáha yó jniñu néé, núu súcuan te cástáhú yó, te nasūú jniñu ndaā casáha yó. 7Te núu cájica yó jíín luz yā jeē casáha yó jniñu ndaā, nájnūhun íyó máá yá jiín luz yā jeē sáha ya jniñu ndaā, yūcuán na te cáhīyo ɨnuú ni yō jiín táca jnáhan yó. Te nɨñɨ̄ maá Séhe ya Jesucristo sándoo yóhó núū ndɨhɨ cuēchi yó. 8Núu cácahān yō jeē tú na cuēchi yó, te cástáhú yó maá yó jeē jéni ni yō súcuan, te tu ñúhun jnūhun ndaā ini yō. 9Te núu nacani ndaā yō cuēchi yó núū yā, te cone cáhnu ni yā nuū cuéchi yó, te sándoo ya yohó ndɨhɨ jeē neé cásáha yó. Chi jíní yō jeē Yaā vāha Yaā ndaā cúu ya. 10Te núu cácahān yō jeē tú na cuēchi yó, te nájnūhun sáha yó jéē Yaā stahú cúu ya, te tu cándíje ndije yó jnúhun ya. 


1 JUAN 21Tāca jnúhun yáha tée ri cuajeē nuū rohó jéē cácuu ró nájnūhun sēhe ri, návāha ma sáha ró cuéchi jíjnáhan ró. Te núu ndé ɨɨn ró ní sáha cuēchi, te íyó máá Yaā cahán jehē yō nuū maá Tátá yō Yaā Dios. Jesucristo Yaā ndaā cúu ya. 2Te ni socō yā maá yá jeē ndahva yā cuēchi yó, te nasūu cuéchi máá‑ni yó, chi suni cuēchi ñayuu nɨɨ́ ñáyɨ̄vɨ́. 3Núu squícu yó jniñu ndácu Yaā Dios nuū yō, jíín yúcuan cúcáhnu ni yō jeē jiní ndije yó ndese Yaā cúu ya. 4Te núu cáhán ɨɨn ñayuu: Ruhū chi jíní rī ndese Yaā cúu ya, te núu tu squícu i jniñu ndácu ya, núu súcuan te stáhú i, te tu cáhán i jnūhun ndaā. 5Te sa ñayuu squícu jnūhun ya, je ni ije vāha ni i jeē maní i jíín yá. Súcuan te cuni yō núu ndúú yó jiín yá chí tuú. 6Núu cáhán ɨɨn ñayuu jeē nduú i jíín yá, cánuú jéē caca ndaā i nájnūhun ni jica Jesucristo. 7Hermano, nasūú ɨɨn jniñu jéé ndácu ri nuū rō jeē cahán rī jeē na cúndáhú ni rō jnáhan ró. Chi jniñu jeē je cájini rō nde ná ni quejéé ró candíje ró cúu. Te jniñu yáha jeē ndácu ya, vēji nde jenahán, te suu cúu jnūhun ni cajini sōho ró ndé quɨvɨ̄ ní quejéé ró candíje ró. 8Te vēsú súcuan, te níní jniñu jéé cúu, te jniñu ndaā cúu nuū Cristo jiín núū maá ró jijnáhan ró. Chi je cuayāha jniñu néé jéē iyó núū néē, te je stéén maá luz ndaā ini anuá yō vijna. 9Núu ɨɨn ñayuu cahán i jeē jíca i jíín luz yā, te núu jíto uhū i jnáhan i, ñayuu ún chi jíca ga i nájnūhun nuū néē jiín cuéchi. 10Te ñayuu jeē cundáhú ni jnáhan, chi jíca i jíín luz yā, cúu jeē sáha i jniñu váha. Te ni ɨɨn ma cúu sáha jeē quɨ́vɨ i cuēchi. 11Te ñayuu jíto uhū jnáhan, chi íyó i nuū néē, te jíca i nuū néē. Te tu jíní i ndé chi quíhín i, chi nuū néē un ní jesɨ jeē tu jécūhun ni i. 12Róhó jéē cácuu sēhe, tée ri jnūhun yáha cuájeē nuū rō, chi jeē sɨquɨ́ Jesucristo te ni ine cáhnu ni Yaā Dios nuū cuéchi ró. 13Róhó tátá jijnáhan ró, suni tée ri nuū rō, chi cájini rō ndese Yaā cúu Yaā iyó ndé xīhna ñúhún. Róhó tée suchí jíjnáhan ró, suni tée ri nuū rō, chi ni cacundeyɨ́ ró jeē tu ní cúu squɨ́vɨ jexeén rohó cuéchi. Róhó jéē cácuu sēhe, tée ri jnūhun yáha cuájeē nuū rō, chi cájini rō ndese Yaā cúu máá Tátá yō Yaā Dios. 14Róhó tátá jijnáhan ró, suni tée ri nuū rō, chi cájini rō Yaā iyó ndé xīhna ñúhún. Róhó tée suchí jíjnáhan ró, suni tée ri nuū rō, chi cáhīin nīhin ró, te cácandíje ró jnúhun Yaā Dios, te ni cacundeyɨ́ ró sɨ́quɨ̄ jéxeén. 15Ma cutóó ni rō sɨquɨ̄ ñayɨ̄vɨ́, ni tāca jéē iyó ini ñayɨ̄vɨ́. Chi núu ndé ñáyuu cutóó ni i sɨquɨ̄ ñayɨ̄vɨ́, ñayuu ún tu íyó mánī i jíín Tátá yō Yaā Dios. 16Chi tāca jéē cúu cuenta ñayɨ̄vɨ́, nasūu ndé nuū Tatá yō Yaā Dios vēji, chi cuenta ñayɨ̄vɨ cúu. Te yūcuan cúu tāca jéē cájni ni yō jeē cuní modo neé máá yó, jíín jéē ndíyo ni yō jeē jíto yó núū, jiín jéē sandúxí yó maá yó sɨquɨ̄ ndajníñu névāha yó. 17Te cuandɨhɨ ñayɨ̄vɨ jíín táca jéē ndíyo néé ni yō. Te ñayuu casáha jeē cuní maá Yaā Dios, chi cotecu i nɨ́ɨ́ cáni. 18Róhó jéē cácuu nájnūhun sēhe ri, cáhán rī jiín ró jeē cuandɨhɨ quɨvɨ̄. Te je ni cajini jnūhun ró jéē quíji máá tée cuu contra sɨquɨ̄ Cristo. Te nde vijna je ni canecoo cuehē tēe jeē cácuu contra sɨquɨ̄ Cristo. Te jeē yúcuan jíní yō jeē cuándɨhɨ quɨvɨ̄. 19Mēhñu máá yó ni quendacoo de, te nasūu jnáhan yó cácandíje cácuu de. Chi núu jeē jnáhan yó cácuu de, te quendōo de jíín yó nuú. Te ni quenda de cuangoo de, návāha cuni cají yó jéē násūu jnáhan yó cácuu ndɨhɨ de. 20Te máá ró jijnáhan ró, chi Cristo ni jēhe ya Espíritu Santo, ndeé yá ini anuá rō, te jeē yúcuan cájini rō jnūhun ndaā. 21Núu súcuan te tée ri yāha cuájeē nuū rō, sɨquɨ̄ jeē cájini rō jnūhun ndaā, nasūu sɨ́quɨ̄ jeē tu cájini rō. Te cájini rō jeē tú na jnūhun stáhú íyó nuū jnúhun ndaā. 22¿Ndé ɨɨn cúu jeē cahán máni jnūhun stáhú? Suu tēe jeē cahán jeē Jesús, tu cúu ndije ya Cristo, Yaā ní tají Yaā Dios. Yūcuan cúu tēe jeē cúu contra sɨquɨ̄ Cristo, chi tu jéjnúhún de máá Tátá yō Yaā Dios jiín Séhe ya. 23Tāca ñáyuu jeē tu jéjnúhún i Sēhe ya, suni tu íyó máá Tátá jiín i. Te ñayuu jeē jejnúhún i Sēhe ya, suni íyó máá Tátá jiín i. 24Núu súcuan te chuhun vāha ni rō maá jnúhun ni cajini sōho ró ndé jeē xíhna ñúhún. Te núu ñúhun vāha ni rō jnūhun ní cajini sōho ró ndé jeē xíhna ñúhún, yūcuán na te suni ndúú ró jiín máá Tátá yō jiín Séhe ya. 25Te yāha cúu jnūhun jeē ni jéjnūhun Jesucristo nuū yō: jeē cótecu yō nɨɨ́ cáni sáha ya. 26Jnūhun yáha ní tee ri nuū rō jeē cástūhun rí sɨquɨ̄ ñáyuu cánducú stáhú róhó. 27Te máá ró jijnáhan ró, chi ni jēhe Jesucristo Espíritu Santo, ndeé yá ini anuá rō. Te jeē yúcuan tu jíni ñúhún jéē steén ni ɨɨn ñayuu nuū rō ndé vé cúu jendaá, chi máá Espíritu cúu jeē steén ndɨhɨ nuū rō, te stéén yā jnūhun ndaā, chi tu stáhú cuɨtɨ yā. Núu súcuan te caca ndúú ró jiín Cristo, nájnūhun stéén Espíritu nuū rō. 28Séhē jijnáhan ró, vijna te na cáca ndúú ró jiín Cristo, návāha núu na quénda ndijin yā, te ma yūhu yó, ni ma cúcanu yō nuū yā quɨvɨ̄ ndíji ya. 29Chi je cájini rō jeē Yaā ndaā cúu Jesucristo, te suni na jécūhun ni rō jeē tāca ñáyuu casáha jniñu ndaā, sēhe Yaā Dios cácuu i.


1 JUAN 31Nacā jeē yóhyo ni cundáhú ni Tatá yō Yaā Dios yohó, chi ni nihīn yō jnūhun cuu yó séhe ya, te suu cúu ndije yó. Jeē yúcuan, ñáyuu ñayɨ̄vɨ́ tu cájini i jeē cúu yó séhe ya, chi tu jíní i ndese Yaā cúu máá yá. 2Ñánī mánī, vijna te cúu yó séhe Yaā Dios, te ná tu cuni yō ndese coo yó nɨ́ɨ́ cáni. Te je jíní yō jeē quɨvɨ̄ quénda ndijin Jesucristo, te nduu yó nájnūhun íyó máá yá, chi coto yó núū yā ndese íyó yá. 3Te tāca ñáyuu jeē súcuan ñúhun ni i, chi sándoo i ánuá i, nájnūhun íyó ndoo Jesucristo. 4Te ñayuu casáha cuēchi, chi stɨ́vɨ i ley Yaā Dios. Chi núu sáha yó cuéchi, te stɨ́vɨ yó ley yā. 5Te je cájini rō jeē ní quiji Jesucristo ini ñayɨ̄vɨ návāha quende yā cuēchi yó. Te máá yá tú na cuēchi ya. 6Te tāca ñáyuu jeē nduú i jíín yá, tu cájica i jíín cuéchi. Te tāca ñáyuu cájica jíín cuéchi, tu jíní i ya, ni tu jécūhun ni i ndese Yaā cúu ya. 7Séhē jijnáhan ró, coto ró jéē ma stáhú ni ɨɨn i róhó. Chi na jécūhun ni rō jeē ñáyuu casáha jniñu ndaā, máá i cácuu ñayuu ndaā, nájnūhun íyó ndáā maá yá. 8Te ñayuu casáha cuēchi, máá i cácuu sēhe jexeén. Chi jexeén cúu jeē sáha cuēchi vēji nde jeē xíhna ñúhún. Jeē yúcuan ní quiji Sēhe Yaā Dios, jeē snáā yā tācá jniñu néé sáha jexeén. 9Ni ɨɨn ñayuu jeē cúu sēhe Yaā Dios, tu jíca i jíín cuéchi, chi ni sáha Yaā Dios jeē ní nduu i nájnūhun íyó máá yá. Te ma cúu ga caca i jíín cuéchi, chi sēhe Yaā Dios cácuu i. 10Súcuan cuni yō ndé ɨɨn cúu sēhe Yaā Dios jiín séhe jexeén: Tāca ñáyuu jeē tu sáha jniñu ndaā, jíín jéē tu cúndáhú ni jnáhan, nasūu séhe Yaā Dios cúu i. 11Yāha cúu jnūhun jeē ní cajini sōho ró ndé jeē xíhna ñúhún: jeē na cúndáhú ni yō jnáhan yó. 12Te ma sáha yó nájnūhun ni sáha Caín, jeē ní cuu de sēhe jexeén, te ni jehni de ñani de. ¿Te najehē ni jehni de ñani de? Sɨquɨ̄ jeē ñani de ni sáha jniñu ndaā te máni jniñu néé ní sáha máá de. 13Hermano jijnáhan ró, ma cunéé ni rō te núu ñayuu ñayɨ̄vɨ cáquɨtɨ̄ ni i nuū rō. 14Te máá yó chi sɨquɨ̄ jeē cundáhú ni yō jnáhan yó, súcuan jíní yō jeē jé ni cācu yó jéē cótecu yō nɨɨ́ cáni. Te ñayuu jeē tu cúndáhú ni jnáhan, íyó i jíín jnúhun jnahnū ndetū i. 15Chi tāca ñáyuu quɨtɨ́ ni nuū jnáhan, nájnūhun ñayuu jéhni ndɨ̄yɨ cúu i. Te cájini rō jeē ñáyuu jéhni ndɨ̄yɨ, ma nihín tahú i cotecu i nɨ́ɨ́ cáni. 16Jeē ni jíhī Cristo jehē yō, yūcuan cúu jeē steén cají ndese cúu jnūhun cúndáhú ni. Te máá yó, chi suni súcuan jíni ñúhún cundáhú ni yō jnáhan yó vēsú na cúū yō jehē i. 17Te núu névāha yó jéē cótecu yō ñayɨ̄vɨ́, te núu jíní yō jeē cúmanī nuū jnáhan yó, te núu tú cundáhú ni yō i cuāha yó jéē jíni ñúhún i, núu súcuan ¿te á íyó mánī yō jiín Yaā Dios, chi naún? 18Séhē jijnáhan ró, ma cundáhú ni yō jiín máá jnúhun cáhán‑ni yó, chi sa suhva na cúndáhú ndije ni yō nde jiín jniñu sáha yó. 19Te súcuan cundaā ni yō jeē squícu yó jnúhun ndaā, te cucáhnu ni yō jeē váha sáha yó núū yā. 20Chi núu ánuá yō tú vāha sáha sɨquɨ̄ jeē iyó cuéchi yó, te Yaā Dios chi cújéhnu ga yā vēsú anuá yō, te jíní ndɨhɨ ya tācá un. 21Núu súcuan ñánī mánī, núu vāha sáha ánuá yō sɨquɨ̄ jeē tú na cuēchi yó, yūcuán na te cúcáhnu ni yō jeē váha sáha yó núū Yaā Dios. 22Te tāca jéē cacán yō nuū yā, te sáha ya jeē cahán yō, chi squícu yó jniñu ndácu ya te sáha yó jniñu jeē cúsɨɨ̄ ni yā. 23Te yāha cúu jniñu ndácu ya: jeē na cándíje yó jéē ni sáha Sēhe ya Jesucristo jehē yō, jiín jéē na cúndáhú ni yō jnáhan yó, nájnūhun ni ndacu ya jniñu nuū yō. 24Te tāca ñáyuu squícu jniñu ndácu Yaā Dios, ndúú i jíín yá, te ndéé yá ini anuá i. Te jíín máá Espíritu jeē ni jéhe ya jeē ndeé ini anuá yō, jíín yúcuan te jíní yō jeē ndeé Yaā Dios ini yō.


1 JUAN 41Ñánī mánī, ma candíje ró táca tée jéē cácahān de jeē jiín Espíritu Yaā Dios cánacani de jnūhun. Chi sa suhva coto ndee rō de, núu nde nuū Yaā Dios vēji jnūhun cácahān de, chí tuú. Chi ini ñayɨ̄vɨ́ je ni canecoo cuehē tēe cánacani jnūhun stáhú, te cácahān de jeē ndé nuū Yaā Dios vēji. 2Te súcuan nacuni rō ndé‑ni i cúu jeē jiín Espíritu Yaā Dios cahán: tāca ñáyuu jeē cácahān ndaā jeē ní quiji Jesucristo, ni nduu ya tēe, máá i cúu jeē jiín Espíritu Yaā Dios cácahān. 3Te tāca ñáyuu jeē tu cájejnúhún jeē súcuan ni nduu ya tēe, máá i chi nasūu jíín Espíritu Yaā Dios cácahān i. Chi sa suhva cácuu i contra sɨquɨ̄ Cristo. Te je ni cajini jnūhun ró jéē quíjicoo ñayuu súcuan, te vijna je cáhīyo i ini ñayɨ̄vɨ́. 4Séhē jijnáhan ró, máá ró cácuu sēhe Yaā Dios, te je ni cacundeyɨ́ ró sɨquɨ̄ tée cástáhú un. Chi jéhnu ga cúu poder maá Yaā jeē ndeé ini rō, vēsú poder maá jéē ndeé jíín ñáyuu ñayɨ̄vɨ jéē castáhú. 5Máá i cácuu cuenta ñayɨ̄vɨ́, te jeē yúcuan cácahān i jnūhun cuenta ñayɨ̄vɨ́. Te ñayuu cácuu cuenta ñayɨ̄vɨ́, cájini nahín i jnūhun ún. 6Te máá yó chi sēhe Yaā Dios cácuu yó. Te ñayuu jeē cájini i ndese Yaā cúu Yaā Dios, máá i cájini nahín i jnūhun cácahān yō. Te ñayuu jeē násūu séhe Yaā Dios cácuu, máá i tu cájini nahín i jnūhun cácahān yō. Te súcuan nacuni yō ndé‑ni cúu jeē cahán jnūhun ndaā jiín ndé‑ni cúu jeē cahán jnūhun stáhú. 7Ñánī mánī, na cúndáhú ni yō jnáhan yó, chi jnūhun cúndáhú ni, nde nuū Yaā Dios vēji. Te tāca ñáyuu cundáhú ni jnáhan, chi sēhe Yaā Dios cúu i, te jíní i ndese Yaā cúu Yaā Dios. 8Te ñayuu jeē tu cúndáhú ni jnáhan, tu jíní i ndese Yaā cúu Yaā Dios, chi máni jnūhun cúndáhú ni iyó jíín Yaā Dios. 9Súcuan ni steén Yaā Dios ndese cúndáhú ni yā yohó, chi ni tají yá Sēhe ya ni quiji ini ñayɨ̄vɨ yáha, vēsú mañúhún‑ni ya iyó, návāha cotecu yō nɨɨ́ cáni sáha ya. 10Te yāha cúu jnūhun cúndáhú ni: nasūu jéē xíhna maá yó ni íyo manī yō jiín Yaā Dios, chi sa suhva máá yá cúu jeē ní cundáhú ni yā yohó. Te ni tají yá Sēhe ya ni quiji, návāha socō yā maá yá jeē quende yā cuēchi yó. 11Ñánī mánī, núu súcuan ni cundáhú ni Yaā Dios yohó, te suni súcuan cánuú jeē cundáhú ni yō jnáhan yó. 12Ni ɨɨn ñayuu tu ní jíto cuɨtɨ nuū Yaā Dios. Te núu cúndáhú ni yō jnáhan yó, te ndéé Yaā Dios ini anuá yō, te je ni ije vāha ni yō jiín jnúhun cúndáhú ni. 13Te máá Espíritu Santo jeē ni jéhe ya jeē ndeé ini yō, máá yá steén jeē nduú yó jiín Yaā Dios, te ndéé Yaā Dios ini yō. 14Te ni cajito ri te cácastūhun rí jeē maá Tátá yō ni tají yá Sēhe ya ni quiji návāha jnama ya ñayuu ñayɨ̄vɨ́. 15Te núu ndé ñáyuu jejnúhún i jeē Séhe Yaā Dios cúu Jesús, te ndúú i jíín Yaā Dios, te Yaā Dios ndeé yá ini i. 16Te máá yó, je ni jini yō te ni candíje yó jéē cundáhú ni Yaā Dios yohó. Chi máni jnūhun cúndáhú ni iyó jíín Yaā Dios. Te ñayuu cundáhú ni jnáhan, ndúú i jíín Yaā Dios, te ndéé yá ini anuá i. 17Te súcuan cúu jeē íje vāha ni yō jiín jnúhun cúndáhú ni, návāha ma yūhu yó quɨvɨ̄ sándaā yā jniñu yó. Chi nájnūhun cúndáhú ni Cristo, suni súcuan cándāa máá yó ini ñayɨ̄vɨ yáha. 18Te núu manī yō jiín yá, te tu yúhú yó nuū yā. Chi núu ni ije yó jíín jnúhun manī yō jiín yá, te tú na sɨquɨ̄ yuhú yó nuū yā. Chi jnūhun yúhú un cúu jeē yuhú yó ndoho yó castigo. Jeē yúcuan ñayuu cáyūhú chi ná tu ije vāha i jíín jnúhun manī i jíín yá. 19Te yóhó chi manī ndasɨ́ yó jiín Yaā Dios, chi xīhna gā maá yá ni cundáhú ni yā yohó. 20Te núu ɨɨn ñayuu cahán i jeē maní i jíín Yaā Dios, te núu quɨ́tɨ́ ni i nuū jnáhan i, núu súcuan te ñayuu stahú‑ni cúu i. Chi núu ɨɨn ñayuu tu íyó mánī i jíín jnáhan i jeē jíto i nuū, te ni ma cúu coo manī i jíín Yaā Dios jeē tu jíto i nuū yā. 21Chi je ni ndacu ya jniñu yáha nuū yō: Ñayuu jeē maní i jíín Yaā Dios, suni na cóo manī i jíín jnáhan i.

1 JUAN 51Tāca ñáyuu jeē cácandíje i jeē Jesús cúu Cristo, Yaā ní tají Yaā Dios, máá i cácuu sēhe Yaā Dios. Te ñayuu manī jiín Yaā cúu Tátá, suni cácundáhú ni i ñayuu cácuu sēhe ya. 2Súcuan jíní yō jeē cundáhú ni yō ñayuu cácuu sēhe ya, núu manī yō jiín yá te squícu yó jniñu ndácu ya. 3Chi jeē squícu yó jniñu ndácu Yaā Dios cúu jeē maní yō jiín yá. Te jniñu ndácu ya chi tú vēyɨ. 4Chi tāca ñáyuu cúu sēhe Yaā Dios, cúndeyɨ́ i sɨquɨ̄ jeneé íyó ini ñayɨ̄vɨ́. Te jeē candíje yó jéē cundáhú ni yā yohó, yūcuan cúu fuerza jeē sáha jeē cúndeyɨ́ yó. 5Máá‑ni ñayuu jeē candíje jeē Jesús cúu Sēhe Yaā Dios, máá i cúu jeē cúndeyɨ́ sɨ́quɨ̄ jeneé íyó ini ñayɨ̄vɨ́. 6Te jeē ní quiji Jesucristo ini ñayɨ̄vɨ́, chi ni jendute ya jiín ndute, te ni jetɨ nɨñɨ̄ yā jeē ni jíhī yā jehē yō. Te nasūu máá ɨɨn‑ni jeē ní jendute ya jiín ndute, chi suni ni jetɨ nɨñɨ̄ yā. Te máá Espíritu Yaā Dios cahán ndaā sɨquɨ̄ yā, chi nuū maá Espíritu vēji jnūhun ndaā. 7Chi ini andɨvɨ́ íyó únī jeē cácahān ndaā sɨquɨ̄ jnúhun yáha: máá Yaā cúu Tátá, jiín Yaā cúu Jnūhun, jiín Espíritu Santo. Te ndɨnúní yá, chi ɨɨn‑ni cúu ya. 8Te ini ñayɨ̄vɨ́ suni íyó únī jeē steén ndaā: máá Espíritu, jiín jéē ní jendute Jesús, jiín jéē ní jetɨ nɨñɨ̄ yā. Te ndɨnúní yáha, chi ɨnuú‑ni stéén sɨquɨ̄ yā. 9Te cájetáhú yó jnūhun cácahān ndaā tēe, te jéhnu ga cúu jnūhun cáhán maá Yaā Dios. Te jnūhun ni cahān yā cúu jnūhun sɨquɨ̄ Séhe ya. 10Ñayuu cácandíje jeē Sēhe Yaā Dios cúu Jesús, je ni cacundaā ni i jnūhun yáha jeē ni cáhān Yaā Dios. Te ñayuu jeē tu cácandíje jeē ni cáhān Yaā Dios, nájnūhun cásáha i jeē Yaā stahú cúu ya, chi tu cácandíje i jnūhun ni cahān ndaā yā sɨquɨ̄ Séhe ya. 11Te jnūhun ndaā un cúu jeē ni sáha ya jeē cótecu yō nɨɨ́ cáni, te Sēhe ya ndíso jnūhun cotecu yō. 12Ñayuu jeē iyó Séhe ya jiín i, je ni nihīn tahú i cotecu i. Te ñayuu jeē tu íyó Séhe ya jiín i, ma nihín tahú i cotecu i. 13Jnūhun yáha tée ri nuū rohó ñáyuu cácandíje Sēhe Yaā Dios, návāha cucáhnu ni rō jeē ni níhīn tahú rō cotecu rō nɨɨ́ cáni. 14Te cúcáhnu ni yō Yaā Dios, chi jíní yō jeē núu na vé jicán yō nuū yā jeē suni cúní maá yá, te jíni nahín yá jeē jicán yō. 15Te núu jíní yō jeē jíni nahín yá jeē jicán yō, núu súcuan te suni jíní yō jeē sáha ya jeē jicán yō. 16Núu ɨɨn ñayuu jiní i jeē sáha jnáhan i cuēchi jeē násūu cuéchi jeē jnahnú ndetū i cúu, te na cácán tahú i nuū Yaā Dios, te cuāha ya jnūhun cotecu jnáhan i, te núu nasūu cuéchi jeē sáha jeē jnahnú ndetū i cúu. Iyó cuéchi jeē jnahnú ndetū i sáha, te tu cáhán rī jeē cacán tahú rō jehē ñayuu sáha cuēchi súcuan. 17Tācá jniñu néé cúu cuēchi, te íyó cuéchi jeē násūu jéē jnahnú ndetū i cúu. 18Te jíní yō jeē tāca ñáyuu cácuu sēhe Yaā Dios, tu jíca i jíín cuéchi. Chi Yaā cúu Sēhe Yaā Dios, ndíto vāha ya i. Te tú na vé cúu sáha jexeén jiín i. 19Te jíní yō jeē séhe Yaā Dios cácuu yó. Te ñayuu nɨɨ́ ñáyɨ̄vɨ yɨ́hɨ i ndaha jexeén. 20Te suni jíní yō jeē ní quiji Sēhe Yaā Dios, te ni sáha ya jeē jécūhun ni yō, návāha cuni yō ndese Yaā cúu máá Yaā ndaā. Te ndúú yó jiín Yaā ndaā, suu jíín máá Séhe ya Jesucristo. Máá yá cúu ndije Yaā ndaā, te máá yá sáha jeē cótecu yō nɨɨ́ cáni. 21Séhē jijnáhan ró, na cújiyo ró núū tāca jéē násūu Yaā ndaā cúu. Súcuan na cóo. Amén.

  http://www.bible.is/MIBTBL/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário