terça-feira, 15 de setembro de 2015

1 JUAN: MIXTECO DE JAMILTEPEC


1 Juan 11Ihya tyaá ndi tuhun cha cha iyó maa quɨvɨ cha quichaha̱ tandɨhɨ. Ta cuví chi tuhun cha chiñi̱ ndi ta cha nyehe̱ ndi chihin nuu ndi; vatyi nyehe̱ ndi ta tɨɨ̱n ndi chihin ndaha ndi. Ta ican tuhun ihya cuví tuhun cha chahá ñayɨvɨ̱ chaa coo yo. 2Ñayɨvɨ̱ chaa ihya quetuvi̱ quɨvɨ quichi̱ ra Cristo. Maa ndi nyehe̱ ndi ta chahá ndi cuenda tuhun chi; ta sacotó ndi tuhun ñayɨvɨ̱ chaa cha ma naa ca maa ihya chi ndo. Vatyi ñayɨvɨ̱ ihya, nyaá chi chihin Sutu yo Nyoo, ta vityin tuví chi nu nyicú yo. 3Nacatyí ndi chi ndo cha nyehe̱ ndi ta cha chiñi̱ ndi tacuhva na cu ɨɨn ri ndo chihin ndi, tari maa ndi, ndicha cuii vatyi ɨɨn ri cuví ndi chihin Sutu yo Nyoo ta chihin Sehe ra, ra Jesucristo. 4Ta tyaá ndi tuhun ihya chi ndo tacuhva na coo tandɨhɨ tusɨɨ iñi cha chahá Nyoo chi ndo. 5Ican ihya cuví tuhun cahán ra Cristo chihin ndi. Ta chiñi̱ ndi ta sacotó ndi chi ndo: Nyoo maa ri ñuhu̱ ndichin iyó nu nyaá ra. Ta ñahri cha ñaa iñi, (ñahri cha ña vaha yɨhɨ́ iñi ra cuví cuan). 6Tatu catyí yo vatyi ɨɨn ri cuví yo chihin ra, soco sacuví yo cha ña vaha, nu ñaa iñi chicá noo yo cuví cuan. Sandaví ñaha yo. Ta ñahri tuhun ndicha cahán yo. 7Soco tatu nu ndichin iyó yo, tari maa Nyoo iyó ra nu ndichin, tyicuan ta ɨɨn ri cuví yo chihin tahan yo, ta nɨñɨ ra Jesucristo Sehe Nyoo, nacatyá chi ndɨɨ cuii maa cuatyi yo. 8Tatu catyí yo vatyi ñahri cuatyi yo, suri chi maa yo sandaví ñaha yo, ta ñahri cha ndicha nyaá añima yo. 9Soco tatu nahmá yo cuatyi yo nuu Nyoo, yɨhɨ́ iñi yo chi ra vatyi vaha ra ta ña sandavi ñaha ra, soco sacuví ra cuhva catyí ra, ta cusaha ra tɨcahnu iñi cuatyi yo ta cusandachi ra ndɨɨ cuii maa cha quiñi caa yo. 10(Nyoo catyí ra tyi iyó cuatyi yo), ta tatu catyí yo vatyi ñahri cuatyi yo, sahá yo tuhun tyi Nyoo, cuendu ra. Ta tuhun cahán ra, ñahri maa nyaá añima yo.

1 Juan 21Sehe nyihi, sacoté tuhun ihya chi ndo, tacuhva ma sacuvi ndo cuatyi. Soco tatu chicoo̱ cuatyi minoo ndo, ma yuhvi ndo, vatyi iyó ra cahán chaha yo nuu Nyoo. Ta ican ra cuví ra Jesucristo, ra vaha. 2Ta maa ra cuví ra chahnyá cuatyi yo, vatyi chihi̱ ra tyiño nuu yo cha cuenda cuatyi yo. Ta ñima cha cuenda maa ri maa yo, soco cha cuenda tandɨhɨ ñáyɨvɨ. 3Tatu quichahá yo tuhun cahán Nyoo, ñohó nuu yo chi ra. 4Soco tatu noo ra catyí ra: “Yuhu, ñohó nui chi Nyoo”, soco tatu ña quichahá ra tuhun cahán ra, cuví ra noo ra cuendu. Ta ñahri tuhun ndicha caá añima ra. 5Soco ñu naquehén vaha tuhun cahán Nyoo, ican ñu cuan cuví ñu cuñí chi ra chihin cha nɨɨ añima ñu. Ta cha tyicuan caa chitó yo tyi ɨɨn ri cuví yo chihin ra. 6Yóó cha catyí vatyi ɨɨn ri cuví chihin Nyoo, tahán chi coo ra tari cuhva chiyo̱ maa ra Jesucristo quɨvɨ chica̱ noo ra sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. 7Yañi yo, ñima noo tuhun chaa sacoté chi ndo, soco cuví chi noo tuhun chahnu cha chitó ndo nyata quɨvɨ xihna ri. Ta ican tuhun chahnu ihya cuví tuhun chiñi̱ ndo. 8Soco tari noo tuhun chaa cuví chi. Ta sacuví ra Cristo, ta chaha̱ ra cha sacuví tucu maa ndo ñandɨhɨ. Ta cha tyicuan caa, cha ñaa iñi cuahan nocuee chi. Ta cha ndichin Nyoo cha sandundichín chi. 9Ñu cha catyí vatyi nyaá ñu nu ndichin, ta ña cuñí nyehe ñu chi tahan ñu, ni nyaá ca ñu nu ñaa iñi. 10Ta ñu cuñí chi tahan, nu ndichin nyaá ñu. Ta ñahri maa cha cuví sanacava chi ñu nu cuatyi. 11Soco ñu cha ña cuñí nyehe chi tahan, nu ñaa iñi nyaá ñu. Ta ña chitó ñu nya ityi cuahan ñu vatyi ña cuví nyehe ñu vatyi tari cha cuaa ñu. 12Sacuhín tuhun ihya chi nyoho, ra cuatyaa sehi. Vatyi cha yaha̱ saha Nyoo tɨcahnu iñi cuatyi ndo cha cuenda cha chihi̱ ra Jesucristo tyiño nuu ndo. 13Ta chi nyoho, cha cuví ndo sutu, sacuhín tuhun ihya chi ndo, vatyi ñohó nuu ndo chi ra iyó nyata cumañi cacu ñuhu ñayɨvɨ̱́. Ta chi nyoho, ra tyivaa, sacuhín tuhun ihya vatyi cuví chasaha ndo chi ra ña vaha. Ta chi nyoho, cha cuví ndo ra cuatyaa sehi, sacuhín tuhun ihya vatyi ñohó nuu ndo chi Sutu yo Nyoo. 14Sacuhín tuhun ihya chi nyoho cha cuví ndo sutu, vatyi ñohó nuu ndo chi ra cha iyó nyata cacu ñuhu ñayɨvɨ̱. Ta sacuhín tuhun ihya chi nyoho ra tyivaa vatyi nyaá xaan fuerza chi ndo. Ta tuhun Nyoo caá añima ndo. Ta cuví chasaha ndo chi ra ña vaha. 15Ma cuñi ndo cha quiñi caa cha iyó ñayɨvɨ̱ ihya. Ni ma cuñi ndo cha iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Vatyi ñu cuñí tandɨhɨ ihya, ña cuñí ñu chi Nyoo. 16Vatyi tandɨhɨ cha iyó ñayɨvɨ̱ ihya, cha ña vaha cha quichi cuvi iñi coño ñuhu yo, ta cha nyehe yo ta quichi cuvi iñi yo coo chi yo, ta cha cuñi yo cuyaa yo chihin cha iyó chi yo, tandɨhɨ ihya ñima cuhva chahá Sutu yo Nyoo chi yo cuví, soco maa maa ri cha chahá ñayɨvɨ̱ ihya cuví. 17Ta ñayɨvɨ̱ ihya cuahan sandɨhɨ chi, chihin tandɨhɨ cha quiñi caa cha quichi cuvi iñi ñáyɨvɨ. Soco ñu cha sacuví cuhva cuñí Nyoo, tyicuan ri maa cuacoo ñu chihin ra. 18Sehe nyihi, cha nyaá yo nu cuandɨhɨ quɨvɨ. Ta nyoho chiñi̱ soho ndo vatyi vachi noo ra cha ña cuñí nyehe chi ra Cristo, ta vityin cha cuaha xaan ra ña cuñí nyehe chi ra Cristo iyó vityin. Yucuan chaha nacoto yo vatyi cha nyaá yo nu cuandɨhɨ quɨvɨ. 19Maa ra nu nyicú yo quita̱ coyo ra, vatyi ñima ra cuenda yo cuví chi ra. Vatyi tyehe ta ra cuenda yo cacuví chi ra, candoó ra chihin yo. Soco cuahan coyo ra tacuhva quetuvi vatyi ña tandɨhɨ ñáyɨvɨ ta cuenda yo cuví ñu. 20Soco chi nyoho chaha̱ ra Cristo Tatyi Ii Nyoo cunyaa añima ndo. Ta chitó ndo tandɨhɨ. 21Sacuhín tuhun ihya chi ndo ñima cha cuenda vatyi ña chitó ndo cha ndicha, soco vatyi chitó ndo. Ta ni noo cuendu ma quita cahan ñu sacuví cha ndicha. 22¿Yóó cha cuví ñu cuendu? Ñu catyí vatyi ra Jesus ñima ra Cristo cuví ra. Ta ñu cha catyí tyehe caa, ñu xaan iñi chi ra Cristo cuví ñu. Vatyi ña chinó iñi ñu chi Sutu yo Nyoo, ta nɨ ri chi ra Jesucristo Sehe Nyoo. 23Tandɨhɨ cuii ñu ña chinó iñi chi Sehe Nyoo, yori Sutu yo Nyoo nyaá chihin ñu. Soco ñu catyí vaha chi ñáyɨvɨ vatyi ra Jesucristo cuví Sehe Nyoo, ɨɨn ri cuví ñu chihin Nyoo ñandɨhɨ. 24Yucuan chaha nyoho, tuhun cha chiñi̱ ndo nya quɨvɨ xihna ri, naquehe̱n vaha ndo chichi añima ndo. Tatu ndoó chi chichi añima ndo, ɨɨn ri cuví ndo chihin Sehe Nyoo ta chihin Sutu yo Nyoo ñandɨhɨ. 25Ta ra Jesucristo catyí ra vatyi cuhva ra noo ñayɨvɨ̱ chaa cha ma naa ca maa coo yo. 26Sacuhín tuhun ihya chi ndo cha cuenda vatyi cuaha xaan ra sandaví ñaha chi ndo iyó. 27Soco ra Jesucristo chaha̱ ra Tatyi Ii Nyoo cha cunyaa añima ndo, ta ña chiñuhú ca cha sañaha ni noo ñáyɨvɨ chi ndo. Vatyi suri maa Tatyi Ii Nyoo sañahá chi ndo ndɨɨ cuii maa tuhun. Ta cha ndicha cuví, ñima cuendu cuví. Yucuan chaha sa̱ñihi ca ndo cu ɨɨn ri ndo chihin ra Cristo tari cuhva sañahá Tatyi Ii Nyoo chi ndo. 28Ta vityin nyoho, ra cuatyaa sehi, cui̱nyañaa yo chi ra Cristo tacuhva vatyi nachaa chi quɨvɨ quichi ra, ma cutucu cuñi yo chihin ra. Ta tyicuan caa tucu maa ra chihin yo. Ta sɨɨn ri tacuhva cha ma tahan yo tɨcahan nuu nuu ra quɨvɨ quichi ra. 29Cha chitó ndo vatyi ra Cristo vaha ra. Chitó tucu ndo vatyi tandɨhɨ ñu cha nyacuví cha vaha, sehe Nyoo cuví chi ñu.

1 Juan 31Nye̱he ndo, yoso cha cuñí Sutu yo Nyoo chi yo, vatyi nasaha ra sehe ra chi yo. Ta catyí ra: “Nyoho, sehi cuví chi ndo.” Yucuan chaha ñáyɨvɨ, ña cuñí nyehe ñu chi yo vatyi tyicuan caa tucu, ña cuñí nyehe ñu chi maa ra. 2Yañi, vityin cha cuví yo sehe ra. Soco ta coto ca yo yoso caa cucuvi yo. Soco chitó yo vatyi nachaa chi quɨvɨ quichi ra Jesucristo, cucuvi yo tari maa ra, vatyi cunyehe vaha yo chi ra tari cuhva caá ra. 3Ta tandɨhɨ yo cha nyatú yo cha cucuvi tyehe caa, nducú yo cuhva ta sandundɨɨ́ ca yo añima yo, tari ndɨɨ maa Sutu Mañi yo Jesucristo. 4Tandɨhɨ ñu sacuví cuatyi, ña quichahá ñu ley Nyoo. Vatyi cha sacuví yo cuatyi, ña quichahá yo ley Nyoo cuví chi cuan. 5Cha chitó ndo vatyi ra Cristo quichi̱ ra ñayɨvɨ̱ tacuhva tinyaa̱ ra cuatyi yo, ta maa ra ñahri cuatyi ra. 6Tandɨhɨ yo cha ɨɨn ri cuví yo chihin ra, ña sacuví yo cuatyi. Soco ñáyɨvɨ cha sacuví cuatyi, ta quehen cuenda ca ñu chi ra, ni ta cohon ca ra añima ñu. 7Sehe luhli, ñaha sandavi ñaha ñáyɨvɨ chi ndo, vatyi ñu cha sacuví cha vaha, vaha ñu, tari maa ra Cristo vaha ra. 8Soco ñu cha sacuví cuatyi, cuenda ra ña vaha yɨhɨ́ ñu. Vatyi ra ña vaha sacuví ra cuatyi nyata quɨvɨ xihna ri. Soco yucuan chaha quichi̱ ra Jesucristo, ra cha cuví Sehe Nyoo, tacuhva vatyi satanɨ ra ndɨɨ cuii cha sacuví ra ña vaha. 9Tandɨhɨ yo cha cha yaha̱ nacacu̱ chaa yo, nanduvi̱ yo sehe Nyoo, ta ña sacuví ca yo cuatyi, vatyi ñayɨvɨ̱ Nyoo iyó yo. Yucuan chaha ña sacuví ca yo cuatyi, vatyi cha yaha nacacu chaa yo ta sehe Nyoo cuví chi yo. 10Ta tyehe caa cuví nɨcohon nuu yo chi ñu cha cacuví sehe Nyoo, ta ñu cuví sehe cuihna. Vatyi yóó ñu sacuví cha ña vaha o ña cuñí nyehe ñu chi tahan ñu, ñima ñáyɨvɨ cuenda Nyoo cuví ñu. 11Vatyi ican ihya cuví tuhun cha chiñi̱ ndo quɨvɨ xihna ri: Cha cuñi yo chi noo noo tahan yo. 12Ña tahán chi sacuvi yo tari cuhva sacuvi̱ ra Caín. Cuvi̱ ra noo ra cuenda ra ña vaha. Ta chahñi̱ ra chi yañi ra. ¿Ñáá tuhun chahñi̱ ra chi ra? Cha cuenda vatyi vaha cuhva sacuvi̱ yañi ra, ta maa ra Caín chinyacuvi̱ ra cha ña vaha. 13Yañi yo, ma iyo cuñi ndo tatu ña cuñí nyehe ñáyɨvɨ chi ndo. 14Yoó chitó yo vatyi tari minoo ra chihi̱ ta nandoto̱ cuví yo vatyi iyó yo noo ñayɨvɨ̱ chaa vatyi cuñí yo chi tahan yo. Ñu cha ña cuñí chi tahan, tari quɨvɨ ni cuví ca ñu tari noo ra chihi̱, ta ta nandoto ca ñu. 15Yóó ñu cha xaan iñi chi tahan, tari noo ñu chahñí ñáyɨvɨ cuví ñu. Ta chitó ndo vatyi ni noo ñu chahñí, ma cuhva Nyoo ñayɨvɨ̱ chaa cha ma naa ca maa coo añima ñu. 16Nɨcohón nuu yo ñáá cha cuví cha cuñí yo chi tahan yo vatyi ra Jesucristo sañaha̱ ra chi yo. Vatyi maa ra cuñí ra chi yo, ta chaha̱ ra ñayɨvɨ̱ ra cha catyi yo. Ta tyicuan caa tucu maa yo, cu̱ñi yo chi tahan yo ta cu̱hva yo ñayɨvɨ̱ yo cha cuenda ñu. 17Ta tatu yɨhɨ́ yo iyó chiin chi yo sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya, ta nyehé yo cumañí cha cumañí chi tahan yo, ta sahá ri yo cha ña nyehé yo, ¿atu cuñí yo chi Nyoo cha sacuví yo cha tyicuan caa? Ña cuñí yo chi ra cuví chi cuan. 18Ra cuatyaa sehi, ñima chihin tuhun yuhu ri yo, cu̱ñi yo chi tahan yo, soco na cuñi yo chi ñu chihin cha sacuví yo tumañi iñi, ta chihin cha nɨɨ iñi yo. 19Tatu sacuví yo tyicuan caa, chitó yo tyi yɨhɨ́ yo tuhun ndicha. Ta vaha iyó yo chihin Nyoo. 20Tatu chichi añima yo ta tuví iñi yo tyi iyó cuatyi yo, vihi ca cuví Nyoo, chitó ra cha caá añima yo. 21Yañi, tatu tuví iñi yo tyi ñahri cuatyi yo, ma yuhvi cuñi yo nyehe yo chi Nyoo. 22Ta ñáá ri cha cacan tahvi yo cuacuhva ra chi yo, vatyi quichahá yo tuhun cahán ra, ta sacuví yo cuhva tahán iñi ra. 23Ta ican ihya cuví tuhun chaha̱ ra chi yo: Cha chi̱no iñi yo vatyi ra Jesucristo cuví Sehe ra. Ta cha cu̱ñi yo chi noo noo tahan yo vatyi tyicuan caa tuhun cha chaha̱ ra chi yo. 24Ta ñu cha quichahá tuhun chaha̱ ra chi yo, iyó ñu cha ɨɨn ri cuví ñu chihin ra, ta maa ra iyó ra chichi añima ñu. Ta cha cuenda Tatyi Ii ra cha chaha̱ ra chi yo, chitó yo vatyi nyaá ra chihin yo.

1 Juan 41Cuñí xain chi ndo, yañi. Ma chino iñi ndo tandɨhɨ ñáyɨvɨ cha catyí tyi cuenda Nyoo cahán ñu. Nye̱he xihna ndo tatu nacachí tahan cha cahán ñu chihin tuhun Nyoo. Vatyi cuaha xaan ra cha catyí vatyi Nyoo sañahá chi ra. Soco ña ndicha. 2Soco tyehe caa cuví nɨcohon nuu ndo tatu Tatyi Ii Nyoo sacahán chi ra o ñima. Tandɨhɨ ra cha catyí vatyi quichi̱ ra Jesucristo nya gloria ta cacu̱ ra chihin coño ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya, ican ra cuan, sacahán Tatyi Ii Nyoo chi ra. 3Soco ndɨɨ cuii maa ñáyɨvɨ cha catyí vatyi ra Cristo ña chica̱ noo ra chihin coño ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya, ñima Nyoo sacahán chi ñu cuan, soco tatyi ña vaha, cha xaan iñi chi ra Cristo, ican sacahán chi ñu. Cha chiñi̱ ndo vatyi nyaá quichi cuan. Ta vityin cha chicá noo chi sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. 4Ra cuatyaa sehi, ñáyɨvɨ chi Nyoo cuví ndo. Ta cuví chasaha ndo chi ra xaan iñi chi ra Cristo. Vatyi cahnu ca ra Cristo, ra nyaá añima ndo ta ñima ca ra ña vaha, ra cha chicá noo sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. 5Maa ñu cuan, ñu cuenda ñayɨvɨ̱ ri ihya cuví ñu. Yucuan chaha cahán ñu tuhun ñayɨvɨ̱ ihya. Ta ñu cuenda ñayɨvɨ̱ ihya tyasohó ñu tuhun cahán ñu. 6Soco yoó cuví yo ñu cuenda Nyoo. Ta ñu cuenda Nyoo tyasohó ñu tuhun cahán yo, soco ñu yɨhɨ́ tatyi ña vaha añima, ña cuñí ñu tyasoho ñu. Ta tyicuan caa cuví nɨcohon nuu yo chi ñu yɨhɨ́ Tatyi Ii Nyoo ta ñu yɨhɨ tatyi ña vaha. 7Yañi yo, na cuñi yo chi tahan yo, vatyi Nyoo sañahá ra chi yo yoso caa cha tahán chi cuñi yo chi ñu. Tandɨhɨ yo cha cuñí yo chi tahan yo sehe Nyoo cuví chi yo, ta ñohó nuu yo chi Nyoo. 8Soco ñu cha ña cuñí chi tahan, ta cohon nuu ca ñu chi Nyoo, vatyi Nyoo cuñí xaan ra chi yo ta chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ. 9Ta sañaha̱ Nyoo vatyi cuñí ra chi yo chihin cha chaha̱ ra noo Sehe mañi ra tyi quichi̱ ra sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya, vatyi cuhva ra noo ñayɨvɨ̱ chaa coo yo. 10Nye̱he xihna, yoso cha cuñí Nyoo chi yo. Ñima vatyi xihna ca yo cuñí yo chi ra, soco xihna ca maa ra cuñí ra chi yo. Ta tachi̱ ra chi Sehe ra vatyi tacuhva cúvi ra tyiño nuu yo ta cahnya ra cuatyi yo. 11Nyoho yañi, tatu cuñí Nyoo chi yo cha tyicuan caa, tahán tucu chi cuñí maa yo chi tahan yo. 12Vasɨ nɨ nonga ñáyɨvɨ, ta nyehe ca ñu chi Nyoo, soco tatu cuñí yo chi noo noo tahan yo, Nyoo nyaá ra añima yo. Ta tyicuan caa nɨɨ vaha iñi yo cuñí yo chi ra. 13Ta chitó yo vatyi nyaá yo chichi ndaha ra, ta maa ra nyaá añima yo vatyi chaha̱ ra Tatyi Ii ra cunyaa añima yo. 14Ta nyuhu nyehe̱ vaha ndi ta cuví ndi cha ndaa vatyi Sutu yo Nyoo saquichi̱ ra chi Sehe ra tacuhva vatyi sacacu ra chi yo cha cuví yo ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. 15Tandɨhɨ ñu nachinó iñi chihin cha nɨɨ iñi ñu ta catyí ñu vatyi ra Jesús cuví ra Sehe Nyoo, Nyoo nyaá ra chichi añima ñu. Ta maa ñu nyaá ñu chichi ndaha ra. 16Ta yoó cha nacoto yo ta nachino iñi yo tyi Nyoo cuñí ra chi yo, ta chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ. Ta ñu cha cuñí chi tahan, chichi ndaha Nyoo nyaá ñu. Ta Nyoo nyaá ra chichi añima ñu. 17Vatyi tatu cuñí yo chi Nyoo chihin cha nɨɨ iñi yo ma yuhvi cuñi yo nyehe yo chi ra, nachaa chi quɨvɨ cutuñi chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ nuu ra. Vatyi tari cuhva iyó maa ra Jesucristo, tyicuan caa iyó yo sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. 18Nyoo cuñí ra chi yo, ta tatu cuñí yo chi ra, ñahri maa cha yuhví yo. Tatu nɨɨ iñi yo cuñí yo chi Nyoo ña nuña ca nu quɨhɨ tuhun yuhví añima yo, vatyi Nyoo tava̱ ñehe ra tandɨhɨ maa cuan. Vatyi tatu yɨhɨ́ cha yuhvi cuñi yo, yɨhɨ́ cha cuenda vatyi iyó cuatyi yo. Ta yuhví yo cha cutachi tuñi Nyoo chi yo. Vatyi tatu yuhvi cuñí yo, yuhví yo vatyi ña cuñí vaha yo chi Nyoo. 19Yoó cuñí yo chi Nyoo vatyi xihna ca maa ra cuñí ra chi yo. 20Tatu yóó cha catyí: “Yuhu cuñí chi Nyoo”, catyí ñu, soco ña cuñí nyehe ñu chi tahan ñu, noo ñu cuendu cuví ñu. Vatyi tatu ña cuñí nyehe ñu chi tahan ñu cha nyehé ñu, ¿atu cuví cuñí ñu chi Nyoo cha ña nyehé ñu? Ma cuvi. 21Ta Nyoo chaha̱ ra tuhun ihya chi yo: Ñu cha cuñí chi Nyoo, tahán chi cha cuñí tucu ñu chi noo noo tahan ñu ñandɨhɨ.

1 Juan 51Tandɨhɨ ñu chinó iñi tyi ra Jesús cuví Cristo cha saquichi̱ Nyoo, sehe Nyoo cuví chi ñu; ta tatu cuñí yo chi noo sutu, cuñí tucu yo chi tandɨhɨ sehe ra. 2Tatu cuñí yo chi Nyoo ta sacuví yo cha catyí ra, chitó yo vatyi cuñí tucu yo chi ñu sehe Nyoo. 3Vatyi cha cuñí yo chi Nyoo ican cuví cha quichahá yo tuhun chaha̱ ra chi yo. Ta tandɨhɨ tuhun cha chaha̱ ra chi yo ña yɨɨ sacuvi yo. 4Vatyi tandɨhɨ yo cha cuví yo sehe Nyoo, cuví chasaha yo chi cha ña vaha cha iyó ñayɨvɨ̱ ihya chihin cha chinó iñi yo chi Nyoo. 5Ñu cha chinó iñi vatyi ra Jesús cuví Sehe Nyoo, ican ñu cuan cuví chasaha chi cha ña vaha cha iyó ñayɨvɨ̱ ihya. 6Ra Jesucristo quichi̱ ra sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. Ta chitó yo tyi ndicha cha Sehe Nyoo cuví chi ra nu condutya̱ ra, ta nu chatɨ̱ nɨñɨ ra ñandɨhɨ. Ñima noo ri nu condutya̱ ra. Soco nu chatɨ̱ nɨñɨ ra ñandɨhɨ. Ta Tatyi Ii Nyoo cuví cha ndaa tyi tyicuan caa cuvi̱. Ta maa ri cha ndicha cahán Tatyi Ii Nyoo. 7Iyó uñi tahan testigu cha nyaá andɨvɨ: Sutu yo Nyoo ta ra Cristo ra cuví Tuhun Cahán Nyoo, ta Tatyi Ii Nyoo. Ta nduñi tahan ihya cuví noo ri, ta ɨɨn ri cuhva cahán nduñi tahan. 8Ta iyó uñi tahan testigu sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya: Tatyi Ii Nyoo cha nyaá añima yo catyí vatyi ican ra Jesús cuví Sehe Nyoo. Yucuan cuví noo. Ta nu condutya̱ ra Jesús, Nyoo catyí ra vatyi ican ra cuví Sehe ra. Yucuan cuví cha cu uvi. Ta nu chatɨ nɨñɨ ra Jesús, yucuan cuvi cha cu uñi cha sañahá chi vatyi ra Jesucristo cuví ra Sehe Nyoo. Ta tyicuan caa nduñi tahan cuan ɨɨn ri cuhva cahán. 9Yoó tuhvá yo naquehen yo tuhun cahán ra cuví testigu sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. Soco Nyoo cahnu ca cuví ra ta ñima ca ra ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. Ta ican ra catyi̱ ra vatyi ra Jesús cuví Sehe ra. 10Ñu cha chinó iñi tyi Sehe Nyoo cuví chi ra Jesús, chitó ñu chichi añima ñu tyi ndicha. Ñu cha ña chinó iñi chi ra, tari quɨvɨ cha sahá ñu tuhun tyi Nyoo ra cuendu cuví ra, vatyi ña cuñí ñu chino iñi ñu cha cahán Nyoo tumañi iñi cuenda Sehe ra, ra Jesús. 11Ta ican ihya cuví tuhun cahán Nyoo chihin yo: Catyí ra tyi chaha̱ ra noo ñayɨvɨ̱ chaa coo yo tatu chinó iñi yo vatyi ra Jesucristo cuví Sehe ra. 12Ñu cha nyaá Sehe Nyoo añima, iyó ñu ñayɨvɨ̱ chaa ihya. Ta ñu cha yori Sehe Nyoo nyaá añima, ñahri ñayɨvɨ̱ chaa cuan iyó ñu. 13Sacuhín tuhun ihya chi nyoho cha chinó iñi chi ra Jesús Sehe Nyoo, tacuhva coto ndo tyi cha iyó ndo ñayɨvɨ̱ chaa cha ma naa ca maa. 14Cunyeé xaan iñi yo chi Nyoo vatyi chitó yo vatyi tatu chicán yo cha chicán yo chi ra ta cuhva cuñí ra cuví, maa ra chiñí ra tuhun cahán yo. 15Ta tatu chitó yo tyi chiñí ra tuhun cahán yo, chitó tucu yo tyi cha ñihi̱ yo cha chica̱n yo chi ra. 16Tatu nyehé yo noo ñu tahan yo sacuví ñu noo cuatyi, soco noo cuatyi cha ña sacunaá chi chi ñu nuu Nyoo, cuví cacan tahvi yo chi ra cha cuenda ñu. Ta cusaha ra tɨcahnu iñi cuatyi ñu tacuhva coo ca ñu nuu ra. Soco iyó noo cuatyi cha satɨvɨ́ chi ñáyɨvɨ nuu Nyoo. Ña tahán chi cacan tahvi yo cha cuenda ñu cha sacuvi cuatyi cuan. 17Tandɨhɨ cha ña vaha cha sacuví ñáyɨvɨ, cuatyi cuví. Soco iyó cuatyi cha ña satɨvɨ́ ndɨhɨ chi chi yo nuu Nyoo. 18Chitó yo vatyi ñu cha nacacu̱ chaa saha̱ Nyoo, ña sañihí ñu sacuvi ñu cuatyi. Vatyi Sehe Nyoo sahá cuenda chi ñu ta ña chahá ra cha tɨɨn ra ña vaha chi ñu. 19Ta yoó chitó yo tyi cuenda Nyoo yɨhɨ́ yo. Tandɨhɨ ca ñáyɨvɨ, cuenda ra ña vaha yɨhɨ́ ñu, vatyi nyacá ñaha ra chi ñu. 20Chitó tucu yo vatyi cha quichi̱ Sehe Nyoo. Ta chaha̱ ra cha chiñi tuñi vatyi cohon nuu yo chi Nyoo, ra ndicha vaha. Ta nyaá yo chichi ndaha ra cuví cha ndicha, ra cuví Sehe Nyoo, ra Jesucristo. Ican ra cuví Nyoo cha ndicha, ican ra cuví ñayɨvɨ̱ chaa cha ma naa ca maa. 21Nyoho ra cuatyaa sehi, sa̱ha ndo cuenda chi ndo chihin cha sacahnú ñáyɨvɨ, ta ni ñima Nyoo cuví. Ta na cuvi chi tyicuan caa.

http://www.bible.is/MXTTBL/1John/1/N#

Nenhum comentário:

Postar um comentário