domingo, 13 de setembro de 2015

1 JUAN: MIXTECO DE OCOTEPEC


1 JUAN 11Tūhun jā tée ndá nī cuēē nūū ndá nú cúu tūhun maá Yāā ja íyó jondē ncháha ca jēcōo ndācá jā íyó. De nī jini ndá nī jā ní ncāhān yā, de nī jinī jínúū ni yā, chi nī ndēhé vāha nī nūū yā, de nī ntiin nī yā. De maá yā cúu Tūhun jā cutecū ō níí cání. 2Chi Yāā yáhá jā sáhá jā cutecū ō, nī nquenda nijīn yā. De cáhān ndá nī tūhun yā, chi nī jinī ni nūū yā. De cáchī tūhun ndá nī nūū ndá nú sīquī Yāā jā cúu Tūhun jā cutecū ō níí cání, suu Yāā jā ní ndeē jíín Tatá ó Yāā Dios, de nī nquenda nijīn yā nūū ndá nī. 3Jā ní jinī ndá nī jíín jā ní jini jíín sóho nī, ñúcuán cúu jā cáchī tūhun nī nūū nū, tácua coo inuú inī ndá nú jíín ndācá ó. De ndāā chi íyó inuú inī ndācá ó jíín maá Tatá ó Yāā Dios jíín Sēhe yā Jesucristo. 4De ndá tūhun yáhá tée nī cuēē nūū ndá nú, tácua cusiī ndasí inī nū. 5De yáhá cúu tūhun jā ní stéhēn Jesucristo nūū ni, de mitan cáchī tūhun nī nūū ndá nú: Yāā Dios cúu luz, chi íyó ndāā ndasí yā, de nduú cuitī nā tiñu néhén íyó jíín yā. 6Tú cáhān ō jā íyó inuú inī ō jíín yā, de tú jíca ó modo nūū neē jā sáhá ó tiñu néhén, túsaá de jā stáhví ó cúu, chi nsūú tiñu ndāā sáhá ó. 7Sochi tú jíca ó jíín luz yā jā sáhá ó tiñu ndāā, tá cúu nūū íyó maá yā jíín luz yā jā sáhá yā tiñu ndāā, ñúcuán de íyó inuú inī ō jíín ndācá táhán ó. De nīñī maá Sēhe yā Jesucristo sáhá ndoo yóhó nūū ndihi cuāchi ó. 8Tú cáhān ō jāá nduú nā cuāchi ó, de stáhví ó maá ó jā jáni inī ō súcuán, de nduú ñúhún tūhun ndāā inī ánō ō. 9Sochi tú nacani ndaā ō cuāchi ó nūū yā, de cune cáhnú inī yā nūū cuāchi ó, de nasāhá ndoo yā yóhó ndācá jā nēhén jā ní nsāhá ó. Chi jínī ō jā Yāā vāha Yāā ndāā cúu yā. 10De tú cáhān ō jāá nduú nā cuāchi ó, túsaá de modo jā sáhá ó jā Yāā stáhví cúu yā, de nduú cándíja ndija ó tūhun yā.

1 JUAN 21Ndācá tūhun yáhá tée nī cuēē nūū ndá nú jā cúu nú tá cúu sēhe nī, tácua mā sāhá ndá nú cuāchi. De tú ní iin nú nī nsāhá cuāchi, de íyó maá Yāā jā cáhān jēhē ō nūū maá Tatá ó Yāā Dios. Suu Jesucristo Yāā ndāā cúu yā. 2De nī nsōcō yā maá yā jā sndáhvā yā cuāchi ó, de nsūú cuāchi ndá máá ó-ni, chi suni cuāchi nchivī níí ñayīví. 3Tú squíncuu ó tiñu jā ndácu Yāā Dios nūū ō, suu cúu jā cúcáhnú inī ō jā jínī ndija ó nāsa Yāā cúu yā. 4De tú cáhān iin nchivī: Nduhū chi jínī ni nāsa Yāā cúu yā, cáchī ji, de tú nduú squíncuu ji tiñu ndácu yā, túsaá de stáhví ji, de nduú cáhān ji tūhun ndāā. 5Sochi nchivī jā squíncuu tūhun yā, ja nī jija vāha inī ji jā mānī ji jíín yā. De súcuán de cunī ō tú íñí nīhin ó jíín yā á nduú. 6Tú cáhān iin nchivī jā íñí nīhin ji jíín yā, de cánuú caca ndaā ji tá cúu nūū ní jica maá Jesucristo. 7Hermano, nsūú iin tiñu jéé ndácu nī nūū ndá nú jā cáhān ni jā cundáhví inī nū táhán nú. Chi tiñu ja jínī ndá nú jondē tá nī nquijéhé nú cándíja nú cúu. De tiñu yáhá jā ndácu yā, vāji jondē janahán, de suu cúu tūhun jā ní jini ndá nú jondē tá nī nquijéhé nú cándíja nú. 8De vísō súcuán de níní tiñu jéé cúu, de tiñu ndāā cúu nūū Cristo jíín nūū ndá máá nú. Chi ja cuāyāhá tiñu néhén jā íyó nūū neē, de ja stúu maá luz ndāā inī ánō ndācá ó mitan. 9Tú iin nchivī cáhān ji jā jíca ji jíín luz yā, de tú quítī inī ji jínī ji táhán ji, túsaá de jíca cā ji nūū neē jíín cuāchi ji. 10De nchivī jā cúndáhví inī táhán, chi jíca ji jíín luz yā, cúu jā sáhá ji tiñu váha. De ni iin mā cūú sāhá jā quīvi ji cuāchi. 11Sochi nchivī jā quítī inī jínī táhán, chi íyó ji nūū neē, de jíca ji nūū neē. De nduú jínī ji ní ichi quīhīn ji, chi jíín jā neē nī jasī jāá nduú cúu jīcūhun inī ji. 12Ndá ndóhó jā cúu sēhe, tée nī tūhun yáhá cuēē nūū nū, chi jā síquī Jesucristo de nī nee cáhnú inī Yāā Dios nūū cuáchi nú. 13Ndá ndóhó tēe cúu tatá, suni tée nī nūū nū, chi jínī ndá nú nāsa Yāā cúu Yāā jā íyó jondē jā xíhna ñúhún. De ndá ndóhó tēe suchí, suni tée nī nūū nū, chi nī ncundeé nú jāá nduú ní ncúu squívi tāchī cúñáhnú ndóhó nūū cuáchi. Ndá ndóhó jā cúu sēhe, tée nī tūhun yáhá cuēē nūū nū, chi jínī ndá nú nāsa Yāā cúu maá Tatá ó Yāā Dios. 14Ndá ndóhó tēe cúu tatá, suni tée nī nūū nū, chi jínī ndá nú maá Yāā jā íyó jondē jā xíhna ñúhún. Ndá ndóhó tēe suchí, suni tée nī nūū nū, chi íñí nīhin nú, de cándíja ndá nú tūhun Yāā Dios, de nī ncundeé nú sīquī tāchī cúñáhnú. 15Mā cútóó ndá nú sīquī ñayīví, de ni ndācá jā íyó inī ñayīví. Chi tú ní nchivī cútóó ji sīquī ñayīví, de nduú íyó mānī ji jíín Tatá ó Yāā Dios. 16Chi ndācá jā cúu cuenta ñayīví, nsūú jondē nūū Tatá ó Yāā Dios vāji, chi cuenta ñayīví cúu. De ñúcuán cúu ndācá jā cútíndí ó jā cúnī modo nēhén maá ó, jíín jā ndíyo inī ō jā jínī ō nūū, jíín jā sáhá vīxī ō maá ó sīquī ndatíñú névāha ó. 17De cuāndihi ñayīví jíín ndācá jā nēhén jā ndíyo inī ō. Sochi nchivī jā sáhá jā cúnī maá Yāā Dios, chi cutecū ji níí cání. 18Ndá ndóhó jā cúu tá cúu sēhe nī, cáchī ni nūū nū jā cuándihi quīvī. De ja nī jini ndá nú tūhun jā quiji maá tēe jā cuu contra sīquī Cristo. De mitan de ja nī nquenda cuāhā tēe jā cúu contra sīquī Cristo. De jā ñúcuán cúu jā jínī ō jā cuándihi quīvī. 19Māhñú maá ó nī nquee ndá dē, de nsūú táhán ó jā cándíja cúu dē. Chi tú táhán ó cúu ndá dē, de coo dē jíín ó nícu. De nī nquee ndá dē cuāhān dē, tácua cunī cājí ó jāá nsūú táhán ó cúu ndihi dē. 20Sochi ndá ndóhó chi Cristo nī jēhe yā Espíritu Santo, ndéē yā inī ánō nū, de jā ñúcuán cúu jā jínī nū tūhun ndāā. 21Túsaá de tée nī yáhá cuēē nūū ndá nú, jā síquī jā jínī nū tūhun ndāā, nsūú sīquī jāá nduú jínī nū. De jínī ndá nú jāá nduú nā tūhun stáhví íyó nūū tūhun ndāā. 22¿Ní iin cúu jā cáhān maá-ni tūhun stáhví? Suu tēe jā cáhān jā Jesús, nduú cúu ndija yā Cristo, Yāā jā ní ntají Yāā Dios. Ñúcuán cúu tēe jā cúu contra sīquī Cristo, chi nduú jétúhún dē maá Tatá ó Yāā Dios jíín Sēhe yā. 23Ndācá nchivī jāá nduú jétúhún ji Sēhe yā, suni nduú íyó maá Tatá jíín ji. De nchivī jā jétúhún ji Sēhe yā, suni íyó maá Tatá jíín ji. 24Túsaá de chuhun vāha inī ndá nú maá tūhun jā ní jini nú jondē jā xíhna ñúhún. De tú ñúhún vāha inī ndá nú tūhun jā ní jini nú jondē jā xíhna ñúhún, ñúcuán de suni cuiñi nīhin nú jíín maá Tatá ó jíín Sēhe yā. 25De yáhá cúu tūhun jā ní nquee yuhú Jesucristo nūū ō: Jā cutecū ō níí cání sāhá yā. 26Tūhun yáhá nī ntee nī nūū ndá nú jā cáchī tūhun nī sīquī nchivī jā ndúcú stáhví ndóhó. 27Sochi ndá ndóhó, chi nī jēhe Jesucristo Espíritu Santo, ndéē yā inī ánō nū. De jā ñúcuán nduú jíni ñúhún jā stéhēn ni iin nchivī nūū nū ní cúu jāndáā, chi maá Espíritu cúu jā stéhēn ndihi nūū nū, de stéhēn yā tūhun ndāā, chi nduú stáhví cuitī yā. Túsaá de cuiñi nīhin ndá nú cā tácua inuú-ni coo nú jíín Cristo, tá cúu nūū stéhēn Espíritu nūū nū. 28Séhē, mitan de cuiñi nīhin ndá nú jíín Cristo, tácua tá nenda nijīn yā, de mā cúyūhú ó, de ni mā cúcanoō ō nūū yā quīvī jā nenda yā. 29Chi ja jínī ndá nú jā Yāā ndāā cúu Jesucristo, de suni ná jícūhun inī nū jā ndācá nchivī jā sáhá tiñu ndāā, cúu ji sēhe Yāā Dios.

1 JUAN 31De nācā vāha ndasí nī ncundáhví inī Tatá ó Yāā Dios yóhó, chi nī nīhīn táhvī ō jā cúu ó sēhe yā, de suu cúu ndija ó. Jā ñúcuán nduú jínī nchivī ñayīví jā cúu ó sēhe yā, chi nduú jínī ji nāsa Yāā cúu maá yā. 2Ñanī mánī, mitan de cúu ó sēhe Yāā Dios, de ncháha ca cunī ō nāsa coo ó níí cání. De ja jínī ō jā tá nenda nijīn Jesucristo, de nduu ó tá cúu nūū íyó maá yā, chi cunī ō nūū yā nāsa íyó yā. 3De ndācá nchivī jā súcuán ñúhún inī ji, sáhá ndoo ji ánō ji, tá cúu nūū íyó ndoo maá yā. 4De ndá nchivī jā sáhá cuāchi, chi stíví ji ley Yāā Dios. Chi tú sáhá ó cuāchi, de stíví ó ley yā. 5De ja jínī ndá nú jā ní nquiji Jesucristo inī ñayīví tácua candeē yā cuāchi ó. De maá yā chi nduú nā cuāchi yā. 6De ndá nchivī jā íñí nīhin jíín yā, nduú jíca ji jíín cuāchi. Sochi nchivī jā jíca jíín cuāchi, nduú jínī ji yā, de ni nduú jícūhun inī ji nāsa Yāā cúu yā. 7Séhē, coto nú maá nú jā má stáhví ni iin ji ndóhó. Chi cuhun inī nū jā ndá nchivī jā sáhá tiñu ndāā, maá ji cúu nchivī ndāā, tá cúu nūū íyó ndāā maá yā. 8Sochi nchivī jā jíca jíín cuāchi, ndá máá ji cúu sēhe tāchī cúñáhnú. Chi tāchī cúñáhnú cúu jā sáhá cuāchi vāji jondē jā xíhna ñúhún. Jā ñúcuán nī nquiji Sēhe Yāā Dios, jā snáā yā ndācá tiñu néhén jā sáhá tāchī cúñáhnú. 9Ni iin nchivī jā cúu sēhe Yāā Dios, nduú jíca ji jíín cuāchi, chi nī nsāhá Yāā Dios jā ní nduu ji tá cúu nūū íyó maá yā. De mā cūú cā caca ji jíín cuāchi, chi sēhe Yāā Dios cúu ji. 10Súcuán cúu jā cunī ō ní iin cúu sēhe Yāā Dios jíín sēhe tāchī cúñáhnú: Ndācá nchivī jāá nduú sáhá tiñu ndāā, jíín jāá nduú cúndáhví inī táhán, nsūú sēhe Yāā Dios cúu ji. 11Yáhá cúu tūhun jā ní jini ndá nú jondē jā xíhna ñúhún: Jā ná cúndáhví inī ō táhán ó. 12De mā sāhá ó tá nī nsāhá Caín, jā ní ncuu dē sēhe tāchī cúñáhnú, de nī jahnī dē ñanī dē. ¿De nājēhē cúu jā ní jahnī dē ñanī dē? Sīquī jā ñanī dē nī nsāhá tiñu ndāā, de maá-ni tiñu néhén nī nsāhá maá dē. 13Hermano, mā cāní inī ndá nú de tú nchivī ñayīví quítī inī ji jínī ji ndóhó. 14De maá ó chi sīquī jā cúndáhví inī ō táhán ó, súcuán jínī ō jā ní ncācu ó jā cutecū ō níí cání. De nchivī jāá nduú cúndáhví inī táhán, íyó ji jíín tūhun jā tānū tāhvī ji. 15Chi ndācá nchivī jā quítī inī jínī táhán, cúu ji tá cúu nchivī jáhnī ndīyi. De jínī ō jā nchivī jáhnī ndīyi, mā níhīn táhvī ji cutecū ji níí cání. 16Jā ní jīhī Cristo jā jéhē ō, ñúcuán cúu jā stéhēn cājí nāsa cúu tūhun cúndáhví inī. De maá ó chi suni súcuán cánuú jā cundáhví inī ō táhán ó vísō ná cúū ō jā jéhē ji. 17De tú névāha ó jā cutecū ō ñayīví, de tú jínī ō jā cúmanī nūū táhán ó, de tú nduú cúndáhví inī ō ji jā cuāha ó jā jíni ñúhún ji, ¿túsaá de á íyó mānī ō jíín Yāā Dios, á nduú? 18Séhē, mā cúndáhví inī ō jíín maá tūhun jā cáhān ō-ni, chi sa ná cúndáhví ndija inī ō jondē jíín jā sáhá ó jēhē ji. 19De súcuán cúu jā jínī ō jā squíncuu ó tūhun ndāā, de cúcáhnú inī ō jā vāha sáhá ó nūū yā. 20Chi tú nátahúhvī inī ánō ō sīquī cuāchi ó, de Yāā Dios chi cúñáhnú cā yā nsūú cā ánō ō, de jínī ndihi yā ndācá-ni. 21Túsaá ñanī mánī, tú jínī ánō ō jāá nduú nā cuāchi ó, ñúcuán de cúcáhnú inī ō jā vāha sáhá ó nūū Yāā Dios. 22De ndācá jā cācān ō nūū yā, de squíncuu yā jā jícān ō, chi suni squíncuu ó ndācá tiñu ndácu yā, de sáhá ó tiñu jā cúsiī inī yā. 23De yáhá cúu tiñu ndácu yā: Jā ná cándíja ó jā ní nsāhá Sēhe yā Jesucristo jēhē ō, jíín jā ná cúndáhví inī ō táhán ó, tá cúu nūū ní ndacu yā tiñu nūū ō. 24De ndācá nchivī jā squíncuu tiñu ndácu Yāā Dios, íñí nīhin ji jíín yā, de ndéē yā inī ánō ji. De jíín maá Espíritu Santo jā ní jēhe yā jā ndéē inī ánō ō, jíín maá yā de jínī ō jā ndéē Yāā Dios inī ō.

1 JUAN 41Ñanī mánī, mā cándíja nú ndācá tēe jā cáhān dē jā jíín Espíritu Yāā Dios nácani dē tūhun. Chi sa coto túnī nū dē, tú jondē nūū Yāā Dios vāji tūhun cáhān ndá dē á nduú. Chi inī ñayīví ja nī nquenda cuāhā tēe nácani tūhun stáhví, de cáhān ndá dē jā jondē nūū Yāā Dios vāji. 2De suha de cunī ndá nú ní iin cúu jā cáhān jíín Espíritu Yāā Dios: Ndācá nchivī jā cáhān ndāā jā ní nquiji Jesucristo jā ní nduu ndija yā tēe, maá ji cúu jā cáhān jíín Espíritu Yāā Dios. 3De ndācá nchivī jāá nduú jétúhún jā súcuán nī nduu yā tēe, maá ji chi nsūú jíín Espíritu Yāā Dios cáhān ji. Chi sa cúu ji contra sīquī Cristo. De ja nī jini ndá nú tūhun jā quiji nchivī jā cāhān súcuán, de mitan ja íyó ji inī ñayīví. 4Séhē, ndá máá nú cúu sēhe Yāā Dios, de ja nī ncundeé nú sīquī ndá tēe stáhví ñúcuán. Chi ñáhnú cā cúu poder maá Yāā jā ndéē inī nū, nsūú cā poder maá jā ndéē inī nchivī ñayīví jā stáhví. 5Chi ndá máá ji cúu cuenta ñayīví, de suu cúu jā cáhān ji cuenta ñayīví. De nchivī jā cúu cuenta ñayīví, níni ji tūhun ñúcuán. 6Sochi maá ó chi sēhe Yāā Dios cúu ó. De nchivī jā jínī nāsa Yāā cúu Yāā Dios, maá ji níni ji tūhun jā cáhān ō. De nchivī jāá nsūú sēhe Yāā Dios cúu, chi nduú níni ji tūhun jā cáhān ō. De súcuán de cunī ō ní nchivī cúu jā cáhān tūhun ndāā, ní nchivī cúu jā cáhān tūhun stáhví. 7Ñanī mánī, ná cúndáhví inī ō táhán ó, chi tūhun cúndáhví inī, jondē nūū Yāā Dios vāji. De ndācá nchivī jā cúndáhví inī táhán, chi sēhe Yāā Dios cúu ji, de jínī ji nāsa Yāā cúu Yāā Dios. 8De nchivī jāá nduú cúndáhví inī táhán, nduú jínī ji nāsa Yāā cúu Yāā Dios, chi maá-ni tūhun cúndáhví inī íyó jíín Yāā Dios. 9Suha cúu jā ní stéhēn Yāā Dios nāsa cúndáhví inī yā yóhó, chi nī ntají yā Sēhe yā nī nquiji inī ñayīví yáhá, vísō mátúhún-ni yā íyó, tácua cutecū ō níí cání sāhá yā. 10De yáhá cúu tūhun cúndáhví inī: Nsūú jā xihna cā maá ó ní íyo mānī ō jíín Yāā Dios, chi sa maá yā cúu jā ní ncundáhví inī yóhó. De nī ntají yā Sēhe yā nī nquiji, tácua sōcō yā maá yā jā candeē yā cuāchi ó. 11Ñanī mánī, tú súcuán nī ncundáhví inī Yāā Dios yóhó, de suni súcuán cánuú jā cundáhví inī ō táhán ó. 12Ni iin nchivī nduú jínī cuitī ji nūū Yāā Dios. Sochi tú cúndáhví inī ō táhán ó, de ndéē Yāā Dios inī ánō ō, de ja nī jija vāha inī ō jíín tūhun cúndáhví inī. 13De maá Espíritu Santo jā ní jēhe yā jā ndéē inī ō, maá yā stéhēn jā íñí nīhin ó jíín Yāā Dios, de ndéē Yāā Dios inī ō. 14De nī jinī ndá nī de cáchī tūhun nī jā maá Tatá ó nī ntají yā Sēhe yā nī nquiji, tácua scácu yā nchivī ñayīví. 15De tú ní-ni nchivī jétúhún ji jā Sēhe Yāā Dios cúu Jesús, túsaá de íñí nīhin ji jíín Yāā Dios, de ndéē Yāā Dios inī ji. 16De maá ó chi ja nī jinī ō de nī ncandíja ó jā cúndáhví inī Yāā Dios yóhó. Chi maá-ni tūhun cúndáhví inī íyó jíín Yāā Dios. De nchivī jā cúndáhví inī táhán, íñí nīhin ji jíín Yāā Dios, de ndéē yā inī ánō ji. 17De súcuán cúu jā jíja vāha inī ō jíín tūhun cúndáhví inī, tácua mā cúyūhú ó quīvī juicio jā sāhá ndāā yā tiñu ó. Chi tá cúu nūū cúndáhví inī Cristo, suni súcuán sáhá maá ó inī ñayīví yáhá. 18De tú íyó mānī ō jíín yā, de nduú yúhú ó nūū yā. Chi tú nī jija ó jíín tūhun mānī ō jíín yā, de nduú nā sīquī cuyūhú ó nūū yā. Chi tūhun yúhú cúu jā yúhú ó cundoho ó castigo. Jā suu cúu jā nchivī jā yúhú, ncháha ca cuja vāha ji jā coo manī ji jíín yā. 19De yóhó chi mānī ndasí ó jíín Yāā Dios, chi xihna cā maá yā nī ncundáhví inī yā yóhó. 20Sochi tú iin nchivī cáhān ji jā mānī ji jíín Yāā Dios, de tú quítī inī ji jínī ji táhán ji, túsaá de nchivī stáhví-ni cúu ji. Chi tú iin nchivī nduú íyó mānī ji jíín táhán ji jā jínī ji nūū, de mā cūú coo manī ji jíín Yāā Dios jāá nduú jínī ji nūū. 21Chi ja nī ndacu yā tiñu yáhá nūū ō: Nchivī jā íyó mānī jíín Yāā Dios, suni ná cóo manī ji jíín táhán ji.

1 JUAN 51Ndá nchivī jā cándíja jā Jesús cúu Cristo, Yāā jā ní ntají Yāā Dios, ndá máá ji cúu sēhe Yāā Dios. De nchivī jā mānī jíín Yāā cúu Tatá, suni cúndáhví inī ji ndá nchivī cúu sēhe yā. 2Chi tú íyó mānī ō jíín yā de squíncuu ó tiñu ndácu yā, de súcuán de jínī ō jā cúndáhví inī ō nchivī jā cúu sēhe yā. 3Chi jā squíncuu ó tiñu ndácu Yāā Dios cúu jā mānī ō jíín yā. De tiñu ndácu yā chi nduú vēe. 4Chi ndācá nchivī jā cúu sēhe Yāā Dios, cúndeé ji sīquī jānēhén jā íyó inī ñayīví. De jā cándíja ó jā sáhá yā jēhē ō, ñúcuán cúu fuerza jā sáhá jā cúndeé ó. 5Maá-ni nchivī jā cándíja jā Jesús cúu Sēhe Yāā Dios, maá ji cúu jā cúndeé sīquī jānēhén jā íyó inī ñayīví. 6De tá nī nquiji Jesucristo inī ñayīví, de nī jenduté yā jíín ndute, de nī jati nīñī yā jā ní jīhī yā jēhē ō. De nsūú maá-ni jā ní jenduté yā jíín ndute, chi suni nī jati nīñī yā. De maá Espíritu Yāā Dios cáhān ndāā tūhun yā, chi nūū maá Espíritu vāji tūhun ndāā. 7Chi inī andiví íyó ūnī jā cáhān ndāā sīquī tūhun yáhá: Maá Yāā cúu Tatá, jíín Yāā cúu Tūhun, jíín Espíritu Santo. De ndinúnī yā chi iin-ni cúu yā. 8De inī ñayīví suni íyó ūnī jā stéhēn ndāā: Maá Espíritu, jíín jā ní jenduté Jesús, jíín jā ní jati nīñī yā. De ndinúnī yáhá chi inuú-ni stéhēn tūhun yā. 9De jétáhví ó tūhun jā cáhān ndāā ndá tēe, sochi ñáhnú cā cúu tūhun jā cáhān maá Yāā Dios. De tūhun jā ní ncāhān yā cúu tūhun Sēhe yā. 10Nchivī jā cándíja jā Sēhe Yāā Dios cúu Jesús, ja nī ncundaā inī ji tūhun yáhá jā ní ncāhān Yāā Dios. De nchivī jāá nduú cándíja jā ní ncāhān Yāā Dios, modo jā sáhá ji jā Yāā stáhví cúu yā, chi nduú cándíja ji tūhun jā ní ncāhān ndāā yā sīquī Sēhe yā. 11De tūhun ndāā ñúcuán cúu jā ní nsāhá yā jā cutecū ō níí cání, de Sēhe yā ndíso tūhun cutecū ō. 12Nchivī jā íyó ji jíín Sēhe yā, ja nī nīhīn táhvī ji cutecū ji. Sochi nchivī jāá nduú íyó jíín Sēhe yā, mā níhīn táhvī ji cutecū ji. 13Tūhun yáhá tée nī cuēē nūū ndá ndóhó jā cándíja Sēhe Yāā Dios, tácua cucáhnú inī nū jā ní nīhīn táhvī nū cutecū nū níí cání. 14De cúndeé cúcáhnú inī ō Yāā Dios, chi jínī ō jā tú nā-ni cúu jā jícān ō nūū yā de tú jā jétahān inī maá yā cúu, de níni yā jā jícān ō. 15De tú jínī ō jā níni yā jā jícān ō, túsaá de suni jínī ō jā squíncuu yā jā ní jīcān ō. 16Tú iin nchivī jínī ji jā sáhá táhán ji cuāchi, de tú nsūú cuāchi jā tānū tāhvī ji cúu, de ná cácān táhvī ji nūū Yāā Dios, de cuāha yā tūhun jā cutecū táhán ji, de tú nsūú cuāchi jā tānū tāhvī ji cúu. Iyó cuāchi jā tānū tāhvī ji sáhá, de nduú cáhān ni jā cācān táhvī nū jēhē nchivī jā sáhá cuāchi ñúcuán. 17Ndācá tiñu néhén cúu cuāchi, de íyó cuāchi jāá nsūú jā tānū tāhvī ji cúu. 18De jínī ō jā ndācá nchivī jā cúu sēhe Yāā Dios, nduú jíca ji jíín cuāchi. Chi Yāā cúu Sēhe Yāā Dios, jíto vāha yā ji. De nduú ná cúu sāhá tāchī cúñáhnú jíín ji. 19De jínī ō jā sēhe Yāā Dios cúu ó. De nchivī níí ñayīví yíhí ji ndahá tāchī cúñáhnú. 20De suni jínī ō jā ní nquiji Sēhe Yāā Dios, de nī nsāhá yā jā cuu jīcūhun inī ō, tácua cunī ō nāsa Yāā cúu maá Yāā ndāā. De íyó inuú inī ō jíín Yāā ndāā, suu jíín maá Sēhe yā Jesucristo. Maá yā cúu ndija Yāā ndāā, de maá yā sáhá jā cutecū ō níí cání. 21Séhē, cujiyo ndá nú nūū ndācá jāá nsūú Yāā ndāā cúu. Súcuán ná cóo. Amén.

http://www.bible.is/MIETBL/1John/1/N

Nenhum comentário:

Postar um comentário