quarta-feira, 16 de setembro de 2015

1 JUAN: MIXTECO DE PENOLES


1 JUAN 11Te yúhú té Juàá càchí tnúhu‑í xii‑ndo cuèndá Crìstú Yaá càháⁿ nàcuáa cundecu ndɨhɨ‑o Yǎ Ndiǒxí. Te Crìstú‑áⁿ sa ndècu‑gá ndéé cútnàhá ní ngáva ñuyíú. Te yúhú ní xiní núù‑í ndɨhɨ cue tée ní xica cuu ndɨhɨ‑í nàcuáa càa nacuáa ndùu‑gá. Te ní xíndedóho‑ndɨ́ tnúhu ní cáháⁿ‑gá, te ní tendaha‑ndɨ̌‑gá te ní cutnùní ndáá iní‑ndɨ́ sá ɨ̀ɨⁿ yɨquɨ cuñú cúú‑gǎ. 2Te ní quixi túu‑gá ñuyíú‑a, te ní xiní‑ndɨ́‑gá, te xíǎⁿ càchí tnúhu ndáá‑ndɨ́ xii‑ndo. Te càchí tnúhu tucu‑ndɨ́ sá ndécú‑gǎ ndɨhɨ Tǎtá‑gǎ Dútú Ndiǒxí ní cùu, te ní quixi‑gá ñuyíú‑a ní xíndecu‑ndɨ́ ndɨhɨ‑gá. Te ní cachí tnúhu‑gá xii‑ndɨ́ sá ndúú tǎhú‑ó cùndecu ndɨhɨ‑o Yá Ndiǒxí nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ te núu na quɨ̀ndáá iní‑ó‑gǎ. 3Te xíǎⁿ dátǔu‑ndɨ́ núú‑ndó nchàa sá nǐ xiní‑ndɨ́, ndɨhɨ nchaa sá nǐ xíndedóho‑ndɨ́ cuèndá cuu ɨɨⁿnuu‑o nchàa‑o datná nchúhú cúú ɨ̀ɨⁿnuu‑ndɨ́ ndɨhɨ Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí, ndɨhɨ Déhe‑gá Xítohó Jesucrìstú. 4Te xíǎⁿ nǔu tèe‑í nchaa tnúhu‑a cuèndá cudɨ́ɨ́ ìní‑ó nchàa‑o. 5Te nchaa tnúhu ní dánèhé ñáhá Xǐtohó Jesucrìstú xii‑ndɨ́, xíǎⁿ dánèhé ñáhà‑í xii‑ndo. Te ní cachí‑gá sá Yǎ Ndiǒxí cúú‑gǎ dàtná ɨɨⁿ ñuhú dáyèhé‑gá iní‑ó, te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu‑gá chi ío váha quìde‑gá, te ñá túú quìde‑gá ni ɨ̀ɨⁿ sá cuèhé sá dúhá. 6Te núu càchí‑ó sǎ ndécú‑ó ìchi Yá Ndiǒxí, te quìde‑ni‑o nchaa sá cuèhé sá dúhá, te dàcuandehnde‑o te ñá túú quìde ndáá‑ó nǔú‑gǎ. 7Te núu na càda váha‑o dàtná quídé mèe‑gá, te cuu ɨɨⁿnuu‑o nchàa‑o. Te ndada ndoo ndada nine‑gá iní‑ó, chi cada càhnu iní‑gá nchaa sá cuèhé sá dúhá quìde‑o, chi dɨu cuèndá‑áⁿ nǐ xíhí Déhe‑gá Xítohó Jesucrìstú núú cùrúxí. 8Te núu càchí‑ó sǎ ñà túú quìde‑o ni ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá, te dàndahú‑ó mèe‑o, te ñá túú quìde ndáá‑ó nǔú Yǎ Ndiǒxí. 9Te núu na nàhmá‑ó nchàa yícá cuěchi‑o nǔú‑gǎ, te mee‑gǎ cada càhnu iní‑gá, te ndada ndoo‑gá iní‑ó, cuèndá cada ndáá‑ó cùndecu‑o ichi‑gá, chi mee‑gǎ ío váha quìde‑gá te ío ndáá quídé‑gǎ, ducaⁿ nǐ cáháⁿ‑gá te ducaⁿ quìde‑gá. 10Te núu na càchí‑ó sǎ ñà túú quìde‑o ni ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá, te quìde‑o Yá Ndiǒxí ɨɨⁿ ñándéhndé, dico ñá túú ndèhnde‑gá. Te ñá túú ndècu tnúhu‑gá iní‑ó te núu ducaⁿ na càda‑o.

1 JUAN 21Te nchòhó ñáyiu cùu datná déhe‑í, chìdo tnuní‑í nchaa tnúhu‑a cuèndá sá vǎ cádá‑ndó nì ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá. Dico núu ɨɨⁿ‑ndo quìde‑ni‑ndo nándɨ sá cuèhé sá dúhá, te ndècu ɨɨⁿ Yaá càháⁿ ndàhú cuèndá‑ó nǔú Yǎ Ndiǒxí. Te Yaá‑áⁿ cúú‑gǎ Xítohó Jesucrìstú Yaá quídé ndǎá. 2Te ní xíhí‑gá sá cuèndá nchaa yícá cuěchi‑o cuèndá ngúndecu váha‑o nǔú‑gǎ te núu na quɨ̀ndáá iní‑ó‑gǎ. Te ñá dɨ́ú‑ní sǎ cuèndá yícá cuěchi nchoo nǐ xíhí‑gá, chi tnàhá cuèndá nchaa yícá cuěchi ñáyiu nɨ càa xico ñuyíú. 3Te núu cada‑o nchàa nacuáa càháⁿ Yǎ Ndiǒxí, te cutnùní iní‑ó sǎ ndécú‑ó ìchi‑gá. 4Te núu càchí‑ó sǎ ndécú‑ó ìchi‑gá te ñá túú quìde‑o nacuáa càháⁿ‑gá, te dàcuandehnde‑o, te ñá túú quìde ndáá‑ó nǔú‑gǎ. 5Te núu sàndáá ndisa iní‑ó tnǔhu‑gá, te quìde‑o nchaa nacuáa càháⁿ‑gá, te ducaⁿ te cùu iní ndisa‑o‑gǎ, te cùtnuní ndáá iní‑ó sǎ ndécú‑ó ìchi‑gá. 6Te núu càchí‑ó sǎ ndécú‑ó ìchi Yá Ndiǒxí, te xìni ñuhu‑xi cada ndáá‑ó cùndecu‑o ñuyíú‑a dàtná ní quide ndáá Xítohó Jesucrìstú cútnàhá ní xíndecu‑gá ñuyíú‑a. 7Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú, ñá túú chìdo tnuní‑í ɨɨⁿ tnúhu saa sà cúú‑xí‑ndó, chi dɨu‑ni tnúhu sá nǐ ngúndecu ndɨhɨ‑ndo nděé díhna, tnúhu ní xíndedóho‑ndo nděé cútnàhá ní sándáá iní‑ndó‑gǎ, xíǎⁿ chídó tnùní‑í. 8Te tnúhu‑a cùu‑xi datná ɨɨⁿ tnúhu saa tèe‑í dándàcu iní ñáhà‑í xii‑ndo nàcuáa ní quide Xítohó Jesucrìstú cútnàhá ní quixi‑gá ñuyíú‑a ní quide váha‑gá, te tnàhá nchòhó ní tnɨɨ‑ndo tnǔhu‑gá te quìde váha‑ndo tnàhá‑ndó. Te vitna ɨɨⁿ nduu ɨɨⁿ nduu ta cùu vai ñáyiu ta dàña nchaa sá cuèhé sá dúhá cuǎháⁿ, chi Xítohó Jesucrìstú tá dàndixi túu‑gá iní‑yu cuèndá cutnùní iní‑yu nàcuáa ndùu cuendá Yǎ Ndiǒxí. 9Te núu càchí‑ó sǎ quídé vǎha‑o, te cùu úhú iní‑ó tnàha ñáyiu‑o, te xíǎⁿ ñá túú quìde ndáá‑ó, chi ndècu‑ni‑o ichi cuehé ichi duha sá dúcáⁿ quìde‑o. 10Te núu na cùu iní‑ó tnàha ñáyiu‑o dàtná cúú ìní ñáhá mèe Yá Ndiǒxí xii‑o ña, te quìde ndáá‑ó nǔú‑gǎ, te vá cánúìchi‑o tnaha ñáyiu‑o ɨ̀ɨⁿ ichi cuehé ichi duha. 11Te núu cùu úhú iní‑ó tnàha ñáyiu‑o, te ñá túú quìde váha‑o nǔú Yǎ Ndiǒxí, chi ndècu‑ni‑o ichi cuehé ichi duha, te ñá túú cùtnuní iní‑ó sǎ quídé‑ó. Chi cùu‑o datná ɨɨⁿ tée ndècu núú néé chi ñá cútnùní núú‑dě ndèé ichi quɨ́hɨ́ⁿ‑dé. Ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu nchoo chi ñá cútnùní iní‑ó ndèé ichi quɨ́hɨ́ⁿ‑ó te núu ducaⁿ na càda‑o cuu úhú iní‑ó tnàha ñáyiu‑o. 12Te nchòhó ñáyiu cùu datná déhe‑í, yúhú chídó tnùní‑í tnúhu‑a ɨɨⁿ núú tùtú càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ nǐ quide càhnu iní Yǎ Ndiǒxí nchaa cuéchi‑ndo, chi dɨu cuèndá‑áⁿ nǐ xíhí Xítohó Jesucrìstú. 13Te nchòhó ñáyiu sacuéhé, yúhú téè‑í tnúhu‑a sá cúú‑xí‑ndó chi càháⁿ ndɨhɨ‑ndo Jèsús, te Yaá‑áⁿ sa ndècu‑gá ndéé cútnàhá ní ngáva ñuyíú. Te nchòhó ñáyiu nchìcúⁿ‑gá téé tùcu‑í tnúhu‑a sá cúú‑xí‑ndó chi ñá túú sàndáá iní‑ndó tnǔhu càháⁿ yucu ñǎvǎha. Te nchaa nchòhó ñáyiu cùu datná déhe‑í, tèe tucu‑í tnúhu‑a sá cúú‑xí‑ndó, chi sa càháⁿ ndɨhɨ‑ndo Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí. 14Te nchòhó ñáyiu ni sàhnu, yúhú chídó tnùní‑í tnúhu‑a ɨɨⁿ núú tùtú chi càháⁿ ndɨhɨ‑ndo Jèsús, te Yaá‑áⁿ sa ndècu‑gá ndéé cútnàhá ní ngáva ñuyíú. Te nchòhó ñáyiu nchìcúⁿ‑gá, yúhú chídó tnùní‑í tnúhu‑a chi ío nìhí ndéé‑ndó ndècu‑ndo, chi tnɨ̀ɨ‑ndo tnúhu càháⁿ Yǎ Ndiǒxí. Te ñá túú sàndáá iní‑ndó tnǔhu càháⁿ yucu ñǎvǎha. 15Te vá cúhúⁿ ìní‑ndó nì ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá ìó ñuyíú‑a, te ni vǎ cání ìní‑ndó càda‑ndo. Chi núu na cùhuⁿ iní‑ó nchàa sá cuèhé sá dúhá ìó ñuyíú‑a ña, te ñá túú Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí ñúhú ìní‑ó te núu ducaⁿ na càni iní‑ó. 16Te nchaa ñáyiu ñuyíú‑a quìdé‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá, chi dɨu nchaa xíǎⁿ cúdɨ̌ɨ́ ìní‑yu cadá‑yu. Te nchaa sá cuèhé sá dúhá sàni iní‑yu, ndɨhɨ nchaa sá xìní‑yu quìdé‑yu. Te xǐquide nínu‑yu mèé‑yu cuèndá nchaa sá ndécú ndɨ̀hɨ́‑yu. Te nchaa sá ñà túú vǎha ní cacu nihnu‑xi ñuyíú‑a. 17Te nchaa sá ñà túú vǎha ìó ñuyíú‑a, ndɨhɨ nchaa sá sání cuèhé sání dùha iní‑yu cuita ndɨhɨ nihnu‑xi quɨ́hɨ́ⁿ. Te nchaa ñáyiu tnɨ̀ɨ tnúhu càháⁿ Yǎ Ndiǒxí cundecú‑yu ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 18Te nchòhó ñáyiu cùu datná déhe‑í, sa nìhí‑ndó tnǔhu sá quíxí ɨ̀ɨⁿ tée cunuu‑gǎ‑dé cuu úhú iní‑dé Crìstú. Te sa xǐndecu‑gá ñáyiu cùu úhú iní ñáhá xìi‑gá, núu xíǎⁿ cútnùní iní‑ó sǎ sà ta cuyatni nduu naa ñuyíú‑a. 19Te ñáyiu‑áⁿ nǐ xíndecu ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑o, te ní queé‑yu cuáháⁿ‑yu chi ñá túú ní cùu ɨɨⁿnuu‑o ndɨhɨ́‑yu. Chi núu dìcó ní cùu ɨɨⁿnuu‑o ndɨhɨ́‑yu te cundecu ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑o ni cùu. Te duha ní cuu cuèndá cutnùní ndáá iní‑ó nchàa‑o sá ñà túú cùu ɨɨⁿnuu‑o ndɨhɨ́‑yu, chi ñá túú sàndáá iní‑yu Yá Ndiǒxí. 20Te Xítohó Jesucrìstú ní taxi‑gá Espíritú Yǎ Ndiǒxí ndécú ndɨ̀hɨ‑o, núu xíǎⁿ tècú tnùní‑ó tnǔhu‑gá. 21Te cuèndá sá xìní‑ndó tnǔhu ndáá tnúhu Yá Ndiǒxí nǔu xíǎⁿ téè‑í tnúhu‑a, te ñá dɨ́ú ɨ̀ɨⁿ sá ñǎ cútnùní iní‑ndó cùu‑xi. Te sa nàha‑ndo sá nì ɨɨⁿ tnúhu ndehnde ñà túú ñùtnahá‑xi núú tnǔhu Yá Ndiǒxí, chi mee nìne‑ni tnúhu ndáá cúú‑xí. 22Te nchaa ñáyiu càchí sá ñà dɨ́ú Jèsús cúú Crìstú Yaá ní tendaha Yǎ Ndiǒxí ní quixi ñuyíú‑a dàcuandehndé‑yu, te cùu úhú iní‑yu Jèsús. Te dɨu‑ní‑yu càchí‑yu sá ñà dɨ́ú Děhe Yá Ndiǒxí cúú Jèsús, te sá dúcáⁿ quìdé‑yu te cùu úhú iní‑yu Yá Ndiǒxí ndɨhɨ Déhe‑gá Jèsús. 23Te nchaa ñáyiu ñá túú sàndáá iní sá Děhe Yá Ndiǒxí cúú Jèsús, ñáyiu‑áⁿ ñà túú ndècú‑yu ichi Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí. Te nchaa ñáyiu càháⁿ sá Děhe Yá Ndiǒxí cúú Jèsús, ñáyiu‑áⁿ ndécǔ‑yu ichi Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí. 24Te nchaa tnúhu Yá Ndiǒxí ní tecú dóho‑ndo ndèé díhna, tnúhu‑áⁿ cuhuⁿ iní‑ndó. Te núu nchaa tnúhu‑áⁿ ná cùhuⁿ‑ni iní‑ndó, te cundecu ndɨhɨ‑ndo Yǎ Ndiǒxí ndɨhɨ Déhe‑gá cuěi vá cúndècu túu‑ndo ndɨ̀hɨ‑gá ñuyíú‑a. 25Te Jèsús ní cachí‑gá sá ndúú tǎhú‑ó cùndecu ndɨhɨ‑o‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ andɨu. 26Te cuèndá nchaa ñáyiu dàndahú ñáhá xìi‑ndo ní chídó tnùní‑í tnúhu‑a, 27dico nchòhó chi ndècu ndɨhɨ‑ndo Espíritú Yǎ Ndiǒxí sá nǐ taxi Xítohó Jesucrìstú. Núu xíǎⁿ ñá túú xìni ñuhu‑ndo ñáyiu danèhé ñáhá xìi‑ndo, chi mee Espíritú‑gá dánèhé ñáhá‑xí nchàa sá vǎha. Te nchaa sá dánèhé ñáhá‑xí xìi‑ndo cuu‑xi sá ndàá, te ñá dɨ́ú ɨ̀ɨⁿ tnúhu ndehnde. Te vitna chí cánchǐcúⁿ nihnu‑ni ichi Yá Ndiǒxí dàtná ní sanu ichi ñaha mèe Espíritú‑gá xii‑ndo. 28Te nchòhó ñáyiu cùu datná déhe‑í, chí cánchǐcúⁿ nihnu‑ni ichi Xítohó Jesucrìstú, chi cuèndá òré ná quíxí tùcu‑gá ñuyíú‑a te vá yùhú‑ndó te nì vá cúú càhaⁿ núú‑ndó nǔú‑gǎ. 29Te nchòhó sa nàha‑ndo sá méé‑gǎ quídé ndǎá‑gá, te sa xìní‑ndó sǎ ncháá ñǎyiu quìde ndáá cúǔ‑yu déhe Yá Ndiǒxí.

1 JUAN 31Te chí cuǎha cuèndá sá ǐo cùu iní ñáhá Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí xii‑o cuèndá sá cúú‑ó děhe‑gá, chi ducaⁿ nǐ cachí‑gá, te déhe ndisa‑gá cúú‑ó. Te núu xíǎⁿ ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha ñá cúú quìní ñáhǎ‑yu xii‑o, chi ñá túú xìní‑yu nàcuáa ndùu cuendá Yǎ Ndiǒxí. 2Te nchòhó ñáyiu ío cùu iní‑í, vitna cùu‑o déhe Yá Ndiǒxí, te vátá cútnùní váha‑gá iní‑ó nǎsa cunduu‑o ndèé núú cuàháⁿ núú věxi. Dico sa cùtnuní iní‑ó sǎ òré ná quìxi tucu Xítohó Jesucrìstú te nduu‑o dàtná cáá mèe‑gá, chi quiní‑ó‑gǎ nàcuáa‑ni càa nacuáa‑ni ndùu‑gá. 3Te nchaa ñáyiu sa ndètu ñaha xii‑gá sa ta ngǔndecu túha‑yu cuáháⁿ, chi ta ndùu ndoo nduu nine iní‑yu cuáháⁿ dàtná cáá ndòo caa nine mee‑gá. 4Te nchaa ñáyiu quìde nándɨ sá cuèhé sá dúhá ñà túú quìde váha‑yu núú Yǎ Ndiǒxí, chi ní cachí‑gá sá vǎ dúcáⁿ càda‑o. 5Te sa nàha‑ndo sá nǐ quixi túu Xítohó Jesucrìstú ñuyíú‑a cuèndá cada càhnu iní‑gá nchaa sá cuèhé sá dúhá quìde‑o, chi mee‑gǎ ñá túú quìde‑gá ni ɨ̀ɨⁿ sá cuèhé sá dúhá. 6Te nchaa ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí ñá túú ñùhú‑yu ichi cuèhé ichi duha. Te nchaa ñáyiu ñùhu ichi cuehé ichi duha ñá túú xìní‑yu nàcuáa ndùu cuendá Xítohó Jesucrìstú te ni ñǎ túú xìní‑yu nása càa‑gá. 7Te nchòhó ñáyiu cùu datná déhe‑í, vá dáñá‑ndó mèe‑ndo dandahú ñáhá ñǎyiu ndècu ichi cuehé ichi duha, chi càchí‑yu sá cúú cùndecu‑o ichi Yá Ndiǒxí te cada‑o nǎndɨ sá cuèhé sá dúhá dico ñá ndàá. Te nchaa ñáyiu quìde váha quìde ndáá‑yu dàtná quídé mèe Jesús. 8Te nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha ndècu ndɨhɨ́‑yu yucu ñǎvǎha, chi ducaⁿ quìde mee‑xi ndéé cútnàhá vátá ngǎva‑gá ñuyíú. Te xíǎⁿ ní quixi Jèsús Déhe Yá Ndiǒxí ní dáquéé tɨ̌hú‑gǎ nchaa sá quídé yùcu ñávǎha. 9Te nchaa ñáyiu ní natuha ichi Yá Ndiǒxí ní nduú‑yu déhe‑gá, te ñá túú‑gǎ quídě‑yu nándɨ sá cuèhé sá dúhá chi ní ndada ndoo ní ndada nine‑gá iní‑yu. Núu xíǎⁿ ñá túú‑gǎ quídě‑yu nándɨ sá cuèhé sá dúhá, chi ní ngúndecu ndɨhɨ ñaha‑gǎ xií‑yu. 10Te cùtnuní iní‑ó nǎndɨ cùu ñáyiu cùu déhe Yá Ndiǒxí, te cùtnuní iní‑ó nǎndɨ cùu ñáyiu cùu déhe yucu ñǎvǎha. Te nchaa ñáyiu ñá túú quìde ndáá, te cùu úhú iní‑yu tnàha ñáyiú‑yu, te ñáyiu‑áⁿ ñà dɨ́ú děhe Yá Ndiǒxí cúǔ‑yu. 11Te ndéé òré ní natuha‑o ìchi Yá Ndiǒxí ní tecú dóho‑o sǎ cúú ìní‑ó tnàha ñáyiu‑o. 12Te vá cúndùu úhú iní‑ó dàtná ní quide ndíi Càín, chi ndíi‑áⁿ nǐ xíndecu ndíi ndɨhɨ yucu ñǎvǎha núu xíǎⁿ ní sahni ndíi ñaní ndíi. Te ducaⁿ nǐ quide ndíi chi ní xíndecu ndíi ichi cuèhé ichi duha, te ñaní ndíi ní xíndecu‑dé ichi váha. 13Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú, vá cádá cuèndá‑ndó sǎ cúú ǔhú iní ñáhá nchàa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha xii‑ndo. 14Te cunaha‑ndo na càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ nǔu na cùu iní‑ó tnàha ñáyiu‑o, te cùtnuní iní‑ó sǎ sà ní dáñá‑ó ìchi sá tá dàcuíta nihnu ñaha xìi‑o cuáháⁿ ní cùu, te vitna ní tnɨɨ‑o ìchi váha. Te nchaa ñáyiu ñá túú cùu iní tnàha ñáyiu‑xi ñùhu‑ní‑yu ichi cuáháⁿ‑yu núú ùhú núú ndàhú. 15Te nchaa ñáyiu ñá cúú quìní ndeé tnàha ñáyiu‑xi cùú‑yu dàtná ɨɨⁿ ñáyiu sàhni ndɨ́yɨ. Te nchòhó sa nàha‑ndo sá nì ɨɨⁿ ñáyiu sàhni ndɨ́yɨ ñá túú ndècu ndɨhɨ́‑yu tnúhu ndee ìní sá nánìhí tàhú‑yu. 16Te Xítohó Jesucrìstú ní xíhí‑gá cuèndá nchaa yícá cuěchi‑o, núu xíǎⁿ cútnùní iní‑ó sǎ ǐo cùu iní ñáhá‑gǎ xii‑o. Te xíǎⁿ cútnùní iní‑ó nàcuáa cada‑o cùu iní‑ó tnàha ñáyiu‑o, te cuěi na cùú‑ó cuèndá sá cúú‑xí ɨ̀ɨ́ⁿ‑yu, cuèndá‑nǎ sá ná dàcácu nihnu‑ǒ‑yu núú tnǔndòho ndecú‑yu. 17Te núu ndècu ndɨhɨ‑o sá cóhó sǎ cáxí‑ó ndɨ̀hɨ nchaa sá nándɨ̌hɨ‑o, te ndècu ñáyiu ndàhú ñá túú vědana ná ndécú ndɨ̀hɨ, te ñá túú chìndee‑ó‑yu, te ñá túú cùu iní‑ó Yǎ Ndiǒxí te núu ducaⁿ na càda‑o. 18Te nchòhó ñáyiu cùu datná déhe‑í vá cuèndá‑ni cùnáha cáháⁿ‑ndó sǎ cúú ìní tnáhá‑ndó, chi cuu iní tnáhá ndìsa‑ndo te coto tnàha‑ndo. 19Te núu ducaⁿ na càda‑o, te cutnùní iní‑ó sǎ ndécú‑ó ìchi ndáá ichi Yá Ndiǒxí, te ñá túú‑gǎ ná quɨhɨ iní‑ó nǔú‑gǎ. 20Te núu ndɨ̀hú iní‑ó cuèndá ɨɨⁿ sá nǐ quide‑o, te sa nàha Yá Ndiǒxí te núu ní quide váha‑o àdi ní quide cuèhé‑ó, chi sa nàha ndáá‑gá nàcuáa càa iní‑ó. 21Te nchòhó ñáyiu ío cùu iní‑í, na càchí tnúhu‑í xii‑ndo, te núu ñá túú nǎ sání ìní‑ó te ñá túú nǎ quídé‑ó, te vá yùhú‑ó nǔú Yǎ Ndiǒxí. 22Te nchaa sá vǎha na càcáⁿ‑ó nǔú Yǎ Ndiǒxí, te mee‑gǎ taxi‑gá chi tnɨ̀ɨ‑o tnúhu càháⁿ‑gá, te quìde‑o nchaa nacuáa cùu iní‑gá. 23Te ní cachí Yǎ Ndiǒxí sá quɨ̀ndáá iní‑ó Děhe‑gá Xítohó Jesucrìstú, te cuu iní‑ó tnàha ñáyiu‑o dàtná ní cachí‑gá. 24Te nchaa ñáyiu tnɨ̀ɨ tnúhu‑gá ndécǔ‑yu ichi‑gá, te ndècu ndɨhɨ ñaha‑gá xií‑yu. Te cùtnuní iní‑ó sǎ ndécú‑ó ndɨ̀hɨ‑gá chi ní taxi‑gá Espíritú‑gá ndécú ndɨ̀hɨ‑o.

1 JUAN 41Te nchòhó ñáyiu ío cùu iní‑í, vá cùtexínu quɨndáá iní‑ndó tnǔhu càháⁿ nchaa ñáyiu càchí sá ndécú ndɨ̀hɨ Espíritú Yǎ Ndiǒxí. Chi díhna‑gá cada cuèndá váha‑ndo te núu càháⁿ ndáá‑yu nàcuáa càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí, chi ío vài ñáyiu ñuyíú‑a cachí‑yu sá càháⁿ‑yu tnúhu‑gá dico ñá ndàá. 2Te duha cutnùní iní‑ó nǎndɨ cùu ñáyiu ndècu ndɨhɨ Espíritú Yǎ Ndiǒxí. Nchaa ñáyiu càháⁿ ndáá sá Xǐtohó Jesucrìstú ní quixi‑gá ñuyíú‑a te ní cuu‑gá ɨɨⁿ yɨquɨ cùñú, ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu ñáyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí. 3Te nchaa ñáyiu ñá túú càháⁿ nàcuáa càa Jesús cútnàhá ní quixi‑gá ñuyíú‑a ñáyiu‑áⁿ dándàhú ñáhǎ‑yu, chi ñá túú cùú‑yu ñáyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí. Te dɨu‑ní‑yu cùu úhú iní‑yu Jèsús. Te nchòhó sa nàha‑ndo sá cúndècu ñáyiu cuu úhú iní ñáhá xìi‑gá, dico yúhú càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ sà ndecú‑yu. 4Te nchòhó ñáyiu cùu datná déhe‑í, ndècu ndɨhɨ‑ndo Yá Ndiǒxí, te ñá dáñá‑ndó dàndahú ñáhá nchàa ñáyiu càchí sá càháⁿ tnúhu‑gá te ñá ndàá. Te ñá túú sàndáá iní‑ndó chi Yá Ndiǒxí Yaá ndécú ndɨ̀hɨ‑ndo taxi tnuní víhí‑gǎ dàcúúxí yùcu ñávǎha ndècu ndɨhɨ nchaa ñáyiu ñùhu ichi cuehé ichi duha. 5Te nchaa ñáyiu dàndahú ñáhá sǎ càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndécǔ‑yu ichi cuèhé ichi duha, te mee‑ni cuèndá nchaa sá ìó ñuyíú‑a càháⁿ‑yu. Te tèdóho ñaha nchàa dava‑gá ñáyiu ndècu dɨu‑ni ichi cuehé ichi duha. 6Te nchoo cùu‑o ñáyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí. Te nchaa ñáyiu xǐndecu ichi‑gá tnɨ̀ɨ́‑yu tnúhu càháⁿ‑ó, te nchaa ñáyiu ñá túú ndècu ichi‑gá ñá túú tnɨ̀ɨ́‑yu tnúhu càháⁿ‑ó. Te duha te cùtnuní iní‑ó nǎndɨ cùu ñáyiu càháⁿ ndáá, te cùtnuní tucu iní‑ó nǎndɨ cùu ñáyiu dàndahú ñáhá. 7Te nchòhó ñáyiu ío cùu iní‑í, xìni ñuhu‑xi cuu iní tnáhá‑ó dàtná cúú ìní ñáhá mèe Yá Ndiǒxí xii‑o, chi mee‑gǎ táxí‑gǎ sá xìní tnùní‑ó cuèndá cuu iní‑ó tnàha ñáyiu‑o. Te nchaa ñáyiu cùu iní tnàha ñáyiu‑xi cùú‑yu déhe Yá Ndiǒxí, te cùtnuní ndáá iní‑yu sá ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑gá xií‑yu. 8Te nchaa ñáyiu ñá túú cùu iní tnàha ñáyiu‑xi ñá túú ndècu ndɨhɨ́‑yu Yá Ndiǒxí. Te nchaa ñáyiu ndècu ndɨhɨ Yá Ndiǒxí, ñáyiu‑áⁿ sǎñaha‑gǎ sá xìní tnùní‑yu cuèndá cuu iní‑yu tnàha ñáyiú‑yu. 9Te cùtnuní iní‑ó sǎ cúú ìní ñáhá Yǎ Ndiǒxí xii‑o nchàa‑o, chi ní tendaha‑gǎ ɨɨⁿdìi díí‑ni Déhe‑gá Xítohó Jesucrìstú ní quixi‑gá ñuyíú‑a cuèndá sá dɨ́ú‑gǎ cada te naníhí tàhú‑ó, te núu na quɨ̀ndáá iní‑ó tnǔhu‑gá. 10Te ío cùu iní ñáhá Yǎ Ndiǒxí xii‑o nchàa‑o. Te ñá dɨ́ú sǎ méé‑ó cùu iní‑ó‑gǎ, chi díhna‑gá méé‑gǎ sa cùu iní ñáhá tnàhí‑gá xii‑o, núu xíǎⁿ ní tendaha‑gǎ Déhe‑gá ní quixi‑gá ñuyíú‑a ní xíhí‑gá sá cuèndá nchaa yícá cuěchi‑o. 11Te nchòhó ñáyiu ío cùu iní‑í, xìni ñuhu‑xi cuu iní tnáhá‑ó, chi mee Yǎ Ndiǒxí ío cùu iní ñáhá‑gǎ xii‑o. 12Te ni ɨ̀ɨⁿ nchoo ñáyiu ndècu ñuyíú‑a ñá túú xìní‑ó nàcuáa càa Yá Ndiǒxí, dico nchoo ñǎyiu ní tuha ichi‑gá chi cùtnuní iní‑ó sǎ ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑gá xii‑o. Núu xíǎⁿ cúú ìní tnáhá‑ó ɨ̀ɨⁿ ɨɨⁿ‑o, te cùtnuní iní‑ó sǎ cúú ìní ndisa‑o‑gǎ. 13Te cùtnuní iní‑ó sǎ ndécú‑ó ìchi‑gá, te ndècu ndɨhɨ ñaha‑gá xii‑o, chi ní taxi‑gá Espíritú‑gá ndécú ndɨ̀hɨ‑o. 14Te yúhú ndɨhɨ dava‑gá cue tée ní xica cuu ndɨhɨ‑gá càháⁿ‑ndɨ́ sá nǐ xiní‑ndɨ́ Jèsús Déhe Yá Ndiǒxí ní quixi‑gá ñuyíú‑a, chi Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí ní tendaha ñàha xii‑gá ní quixi‑gá cuèndá dàcácu nihnu‑gá nchaa nchoo ñǎyiu ndècu ñuyíú‑a núú ùhú núú ndàhú. 15Te nchaa ñáyiu càháⁿ nɨ yùhu nɨ iní‑xi sá Děhe Yá Ndiǒxí cúú Jèsús, ñáyiu‑áⁿ ndécǔ‑yu ichi‑gá te ndècu ndɨhɨ ñaha‑gá xií‑yu. 16Te sàndáá iní‑ó nɨ̀ yuhu nɨ iní‑ó sǎ Yǎ Ndiǒxí cúú ìní ñáhá‑gǎ xii‑o, chi ducaⁿ ìní‑gá. Te nchaa ñáyiu cùu iní ñáhá xìi Yá Ndiǒxí ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑gá xií‑yu. 17Te núu ndisa cùu iní‑ó Yǎ Ndiǒxí te vá yùhú‑ó òré ná sàá nduu tàudɨɨⁿ ñaha‑gá xii‑o tnùú nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha, chi quìde ndáá‑ó ndècu‑o núú‑gǎ ñuyíú‑a dàtná ní quide mee Jèsús. 18Chi nchaa ñáyiu cùu iní ñáhá xìi Yá Ndiǒxí ñá túú‑gǎ yùhú‑yu, te núu cùu iní ndisá‑yu‑gá. Te núu yùhú‑yu te xíǎⁿ sa ndòhó‑yu, chi ñùhú‑yu ichi cuáháⁿ‑yu núú ùhú núú ndàhú, chi nchaa ñáyiu yùhú ñá túú cùu iní ndisá‑yu Yá Ndiǒxí. 19Te cuu iní‑ó Yǎ Ndiǒxí, chi mee‑gǎ ndéé cútnàhá vátá quɨ̀ndáá‑gá iní‑ó tnǔhu‑gá sa cùu iní ñáhá‑gǎ xii‑o. 20Te nchaa ñáyiu càchí sá cúú ìní‑yu Yá Ndiǒxí, te cùu úhú iní‑yu tnàha ñáyiú‑yu, ñáyiu‑áⁿ dácuàndehndé‑yu. Te núu ñá túú cùu iní‑yu tnàha ñáyiú‑yu ndècu ñuyíú‑a ña, te uuⁿ‑gá quídě‑yu Yá Ndiǒxí Yaá ñá túú xìní núǔ‑yu. 21Te càchí‑gá núú tnǔhu‑gá sá ñǎyiu na cùu iní ñáhá xìi Yá Ndiǒxí, te ducaⁿ‑ni cùu iní‑yu tnàha ñáyiú‑yu.

1 JUAN 51Te nchaa ñáyiu sàndáá iní sá Jèsús cúú‑gǎ Crìstú Yaá ní quixi ñuyíú‑a, ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu déhe Yá Ndiǒxí. Te cùu iní‑yu Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí, te cùu iní‑yu Déhe‑gá. 2Te núu cùu iní‑ó Yǎ Ndiǒxí te quìde‑o nacuáa càháⁿ‑gá, te cùtnuní iní‑ó sǎ cúú ìní tnáhá ndìsa‑o nacuáa ndècu‑o ichi‑gá. 3Te núu cùu iní‑ó Yǎ Ndiǒxí te tnɨ̀ɨ‑o tnúhu càháⁿ‑gá, chi cùtnuní iní‑ó sǎ ñà dɨ́ú ɨ̀ɨⁿ sá ùhú cúú‑xí dàtná càchí ñáyiu. 4Te nchaa nchoo ñǎyiu cùu déhe‑gá sa ní dáñá‑ó ìchi cuehé ichi duha, chi ní sándáá iní‑ó Jèsús nǔu xíǎⁿ ní ndacu‑o nǐ dáñá‑ó ìchi‑áⁿ. 5Te nchaa ñáyiu sàndáá iní sá Děhe Yá Ndiǒxí cúú Jèsús ní ndacú‑yu ní queé‑yu ichi cuèhé ichi duha. 6Te Xítohó Jesucrìstú ní quixi‑gá ñuyíú‑a, te ní sandute‑gá. Te ñá dɨ́ú‑ní xǐǎⁿ, chi ní xíhí‑gá sá cuèndá nchaa yícá cuěchi‑o. Te Espíritú Yǎ Ndiǒxí càháⁿ‑xi mee‑ni sǎ ndàá, chi càháⁿ Espíritú‑gá‑áⁿ sǎ Jèsús cúú‑gǎ Crìstú Yaá ní quixi ñuyíú‑a. 7Te úní testìú ndécú àndɨu, Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí, ndɨhɨ Déhe‑gá Xítohó Jesucrìstú, ndɨhɨ Espíritú‑gá. Te ɨɨⁿ‑ni tnúhu càháⁿ ndɨ nùní testìú‑áⁿ. 8Te ducaⁿ cùu‑xi ñuyíú‑a tucu, chi càháⁿ Espíritú Yǎ Ndiǒxí sá Jèsús cúú‑gǎ Crìstú. Te ní sandute‑gá, te ní xíhí‑gá sá cuèndá nchaa yícá cuěchi‑o. Te xíǎⁿ cútnùní ndáá iní‑ó sǎ dɨ́ú Jèsús cúú‑gǎ Crìstú. 9Te núu tnɨ̀ɨ‑o tnúhu váha càháⁿ ñáyiu, te váha‑gá tnɨɨ‑o tnǔhu càháⁿ Yǎ Ndiǒxí, chi càháⁿ ndáá‑gá sá Děhe‑gá cúú Jèsús. 10Te nchaa ñáyiu sàndáá iní sá Jèsús cúú‑gǎ Déhe Yá Ndiǒxí, ñáyiu‑áⁿ cútnùní iní‑yu sá cúú‑xí ɨ̀ɨⁿ sá ndàá. Te nchaa ñáyiu ñá túú sàndáá iní tnúhu càháⁿ Yǎ Ndiǒxí quìdé‑yu‑gá ɨɨⁿ ñándéhndé, dico ñá túú ndèhnde‑gá, chi mèé‑yu ñá túú sàndáá iní‑yu sá Děhe‑gá cúú Jèsús dàtná càchí méé‑gǎ. 11Te Yá Ndiǒxí càchí tnúhu ndáá‑gá sá cúndècu‑o ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. Te duha càháⁿ‑gá chi sàndáá iní‑ó Děhe‑gá. 12Te nchaa ñáyiu na quɨ̀ndáá iní ñáhá xìi Déhe‑gá cundecú‑yu ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. Te nchaa ñáyiu ñá túú sàndáá iní ñáhá xìi Déhe‑gá vá cúndècú‑yu ndɨhɨ́‑gá. 13Te cuèndá sá sàndáá iní‑ndó Děhe Yá Ndiǒxí nǔu xíǎⁿ chídó tnùní‑í tnúhu‑a cuèndá cutnùní iní‑ndó sǎ cúndècu ndɨhɨ‑o‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 14Te ñá túú tnǔhu yùhú cáháⁿ ndɨhɨ‑o Yǎ Ndiǒxí, chi tedóho ñaha‑gǎ xii‑o nǔu ɨɨⁿ‑ná sá ná càcáⁿ‑ó nǔú‑gǎ dàtná cuìní méé‑gǎ. 15Te cùtnuní iní‑ó sǎ táxí‑gǎ sá xìcáⁿ‑ó nǔú‑gǎ, chi nàha‑o sá tèdóho ñaha‑gǎ xii‑o nǔu na càcáⁿ‑ó nàcuáa cùu iní‑gá. 16Te núu xìní‑ó ñǎyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí te quìdé‑yu sá ñà túú vǎha núú‑gǎ, te ndèhe‑o sá ñà túú ní xǐta nihnu duúⁿ‑yu, te cáháⁿ ndɨhɨ‑o Yǎ Ndiǒxí cuèndá‑yu, te dàcácu nihnu ñaha‑gǎ xií‑yu te núu na nùcúnu ichi váha‑yu. Chi ìó ñáyiu xìdó quídé nǎndɨ sá ñà túú vǎha te xíta nihnu duúⁿ‑yu, te vá càháⁿ ndɨhɨ‑gá‑ó Yǎ Ndiǒxí cuèndá‑yu. 17Te nchaa sá cuèhé sá dúhá cùu‑xi yícá cuěchi, dico ñá ncháá‑xí cùu‑xi sá dácuǐta nihnu ñaha dùuⁿ. 18Te nàha‑o sá nchóó ñǎyiu cùu déhe Yá Ndiǒxí ñá túú‑gǎ sání ìní‑ó càda‑o nándɨ sá cuèhé sá dúhá. Te ducaⁿ chi mee Jèsús déhe Yá Ndiǒxí xító ñàha‑gá xii‑o, núu xíǎⁿ ñá ndácú‑gǎ yucu ñǎvǎha dàxínu iní ñáhá‑xí xìi‑o cada‑o sá ñà túú vǎha. 19Te nchoo nàha‑o sá ndécú ndɨ̀hɨ‑o Yá Ndiǒxí. Te nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha tàxi tnuní ñáhá‑nǎ yucu ñǎvǎha xií‑yu. 20Te nàha tucu‑o sá ñùyíú‑a ní quixi Jèsús Déhe Yá Ndiǒxí ní taxi‑gá sá xìní tnùní‑ó cuèndá cutnùní iní‑ó sǎ méé‑gǎ cúú‑gǎ Ndiǒxí‑ó. Te ndècu ndɨhɨ‑o mee‑gá ndɨhɨ Déhe‑gá Jèsús, te ɨɨⁿdìi díí‑ni mee‑gǎ cúú‑gǎ Yǎ Ndiǒxí, te ndècu dava‑gá sá nácuàca ñaha‑gá xii‑o cùndecu‑o ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 21Te nchòhó ñáyiu cùu datná déhe‑í, vá quɨ̀ndáá iní‑ndó nchàa sá càchí‑yu cùu ndióxí, chi dìcó ndaha cue tée ñuyíú‑a ní cuáha nchaa xíǎⁿ. Te ducaⁿ na cùnduu. Te ío chí cádá ndèe iní‑nǎ vitna.

http://www.bible.is/MILTBL/1John/1/N

Nenhum comentário:

Postar um comentário