segunda-feira, 21 de setembro de 2015

1 JUAN: MIXTECO DEL SUR DE PUEBLA


1 JUAN 11- 2Cuní‑nsì càhàn‑nsì xì‑nsiá sàhà mii‑yá. Dècuèndè antes quesaha ñuhìví, sà‑ìá‑yà. Te nsiùhù, sànì inini‑nsi nì càhàn‑yà; sànì xininùù‑nsíyà, dècuèndè sànì tnii ndahà stná‑nsì ìcà‑yá. Te mii‑yá nduú ana nì quixi xi palabra ìì cachítnùhu nansa cutiacu ndiaha anima‑ndà. Te sàhà mii‑yá itiácú‑ndà. Ñàyùcàndùá, (nì quixi‑ya) ndè ñuhìví yohó, te nì xini nèhivì‑yá. Dècuèndè stná nsiùhù, nì xininùù stná‑nsìyà, ñàyùcàndùá, vichi cachítnùhu‑nsi, te dansítnûù ini‑nsì mii‑nsiá sàhà‑yá, vàchi mii‑yá nduú ana sáhatahvì xì vida ndiaha nicanicuahàn. Nùù Yuamánì‑yá nìsa ìa‑ya, dandu nì quesaa‑yà ñuhìví yohó, te nì xini‑nsìyà. 3Te ñà‑ndùá nì xini‑nsì, te nì inini‑nsi, divi nduá cachítnùhu‑nsi xì‑nsiá sàhà‑ñá iin‑ni ni cúníhnú vàha stná ini‑nsià nacua quidá nsiùhù. Te nacua nihnú ini‑ndà Yua‑nda Dios xì Dèhemanì‑yá Jesucristu, ducán nihnú stná ini‑yà ndohó. 4Te vichi, sàhà‑ñá cuní‑nsì ñà‑chicá cudiì inì‑nsia, ñàyùcàndùá dìsáhà‑xí tiaá‑nsí ñà‑yòhó nùù‑nsiá. 5Cunaha‑nsiá, palabra yohó nduá nì inini‑nsi nì cachi Dèhemanì‑yá (xì‑ndà), te ñàyùcàndùá dohó cachítnùhu stná‑nsì xì‑nsiá ñà‑nahi luz nchií ndai, ducán nduú stná (anima) Dios, (vàchi micuísi ñà‑vàha nduú‑yá), te ni‑iyuhu có‑nìhnú ini‑yà ichì ñáa. 6Ñàyùcàndùá, nú ni cachí‑ndà iá vàha‑nda xi‑yá, doco xicá stná‑ndà ichì ñáa, dandísá, tnuhu‑nda, te có‑nchîcùn‑ndà ichì ndàcuisì‑yá. 7Doco nú xicánúú víi‑nda, datnúù‑yà sàxìnítnùní‑ndà, te nihnú vàha ini‑ndà nacua nihnú ini mii‑yá, dandu mà úhì cundoo manì tàcá nsidaa‑nda. Te nìì Dèhemanì‑yá Jesucristu nsidándóó xí nsidanicuú cuàchi‑nda. 8Nú ni cachí‑ndà có‑ndùù‑ndà nèhivì cuáchi, dandu ñà‑dàndàhví‑ndà mii‑nda nduá, te ducán náhà xìcà có‑nìhnú ini‑ndà palabra ndàcuisì. 9Doco nú ni cuáha‑nda cuàchi‑nda, dandu icúmí‑yâ quida ndisa‑ya cumplir, mà dándáhvî‑yàndó, seguru cuicahnú ini‑yà sàhà‑ndà, te nsidandoo‑ya nsidaa ñà‑có‑ndiàá ñuhú anima‑ndà. 10Doco nú ni cachí‑ndà còò cuáchi ni quida‑nda, dandu ducán queá na ian ndeníhí tnúhú‑ndáyâ. Te nú ducán, dandu náhà xìcà, tàñáha ga sàà‑ndà cunihnu ini‑ndà palabra xi‑ya.


1 JUAN 21Nahi dèhe mií xínduu‑nsia, ñàyùcàndùá tiaí palabra yohó nùù‑nsiá ñà‑màsà quídá‑nsiá cuàchi. Doco nú iá ana nì quida iin cuàchi, dandu (ni cúnáhá‑nê) iá stná ana cáhàn nihni sàhà‑ndà nùù Yuandiaha‑nda. Te ¿ana quidá ducán? Divi Jesucristu, vàchi mii‑yá, ndàcuisì ini‑yà. 2Te divi sàhà ñà‑ndùá nì quida‑ya nì xìhì‑yà sàhà cuàchi‑nda, ñàyùcàndùá, mà nsínúú gà ini Yua‑nda Dios sàhà‑ñá. Te màdì cuísi sàhà cuàchi ndohó nì xíhì‑yà, còó, vàchi nì dànáà stná‑yà sàhà cuàchi nsidanicuú nèhivì ñuhìví. 3Te vichi nú ni chívàha‑nda ñà‑ndùá cachí‑yà, dandu vàtùni cundaà ini‑ndà ñà‑sànì xini stnàhá ndisa‑nda xi‑yá nduá. 4Doco nú cachí iin nèhivì ináhá‑nêyà, doco có‑chîvàha‑ne ñà‑ndùá cachí‑yà, dandu (cundáà ini‑ndà), tnuhu‑né, có‑nìhnú ndáà cuisì ini‑nè palabra xi‑ya. 5Doco nú quidá‑né cumplir ñà‑ndùá cachí‑yà, dandísá sànì sàà‑nè cuu ndisa ini‑nè sàhà‑yá, te ducán vàtùni cundaà ini‑ndà iin nèhivì xí‑yá sàndùú‑né. 6Vàchi nú ni cachí‑nè nèhivì xí‑yá nduú‑né, dandu ndiá ìcà‑né quida viì stná‑nè nacua nì quida mii‑yá. 7Màsà cúcáhán‑nsiâ iin ley saa nduá tiaí nùù‑nsiá vichi, ñánì. Còó, ley yucán nduá, divi ley nì xinindisá‑nsiá na ní quìhvi‑nsia ichì‑yá, vàchi divi ley yucán nduú palabra nì xinitnùhu‑nsia daa. 8Doco cunaha‑nsiá, nahi ley saa nduú stná ñà‑ndùá tiàí nùù‑nsiá yohó. Te nú nsinúú ini‑nsià nansa nì quida mii‑yá (na ní ìa‑ya yohó), xì nansa (quidá stná‑yà) xì ndohó vichi, dandísá vàtùni cundaà ini‑nsià, ley saa nduá, vàchi cueé‑ni cueé‑ni làcà iyuhu iín tnúú ini‑ndà, te vichi ndiaha gá sàdàtnúù‑yà sàxìnítnùní‑ndà sàhà‑ñá cundaà ini‑ndà nansa iá ñà‑ndácuisì. 9Nú iá iin ana cachí sàdàtnúù Dios sàxìnítnùní‑xi, doco có‑xìñùhù‑né ñanìtnaha‑ne, dandu ichì ñáa nduá nchícùn ìì‑né dècuèndè vichi. 10Doco nècuàchì cuú inì‑xi sàhà ñanìtnaha‑xi, mii‑né ndisa, iin‑ni datnúù Dios sàxìnítnùní‑nè, te có‑nàcání ini‑nè sàhà inga iñàha cuida cuàchi‑ne. 11Doco nècuàchì có‑xìñùhù xì ñanìtnaha‑xi, tàñáha ga tnùù ndiaha sàxìnítnùní‑nè. Xicá ñáa‑né, ni có‑sâha tnuní ini‑nè índù cuàhàn‑nè, vàchi iín tnúú ini anima‑nè ñà‑sànì quihin‑ne ichì ñáa. 12Hijos míos, tiaí tutu yohó nùù‑nsiá sàhà‑ñá sànì xicahnú ini‑yà sàhà cuàchi‑nsia (na ní xinindisá‑nsiáyà), te nì ndacùcahan‑nsiá quìvì‑yá. 13Stná mii‑nsiá nècuàchì sahnú, tiaá stnáì palabra yohó nùù‑nsiá ñà‑sà‑ìnáhá stnahá stná‑nsià xì mii‑yá ana itiácú nicanicuahàn. Daaní, mii‑nsiá nècuàchì chicá cuachi, tiaá stnáì nùù‑nsiá ñà‑sànì cundee‑nsiá nùù ñà‑malu. Hijos, ñà‑yòhó tiaí nùù‑nsiá sàhà ñà‑sànì sàà stná‑nsià nì xini stnàhá‑nsiá xì Yuandiaha‑nda. 14Te mii‑nsiá nècuàchì sahnú jaàn, tiaá stnáì ñà‑yòhó nùù‑nsiá ñà‑sà‑ìnáhá stnahá stná‑nsià xì mii‑yá ana itiácú nicanicuahàn. Daaní, mii‑nsiá nècuàchì chicá cuachi, tiaá stnáì ñà‑yòhó nùù‑nsiá sàhà‑ñá fuerte gà anima‑nsià, vàchi nihnú ndisa ini‑nsià palabra ìì xí Dios, te sànì cundee stná‑nsià nùù ñà‑malu. 15Ni‑iin‑nsia, màsà cúú ini‑nsià sàhà ñà‑ndùú modo xi ñuhìví yohó, ni màsà xího stná‑nsià ñà‑ndùá iá nùá. Vàchi nú ni cuú ini‑ndà sàhà modo xi ñuhìví yohó, dandu (náhà xìcà) ñà‑có‑cùú ini‑ndà sàhà Yua‑nda Dios nduá. 16Vàchi nèhivì nihnú inì‑xi ñuhìví yohó, xího cuáhà‑né quida cahnú‑né cuàchi‑ne xì iquìcúñú‑nè, te xího stná‑nè cundehè‑né cuàhà iñàha có‑ndiàá, te nducuéhê stná‑nè sàhà ñà‑ndùá icúmí‑nê. Doco nsidaa ñà‑jaàn, có‑ndùá ñà‑cùdíì ini Yua‑nda Dios sàhà‑xí. Còó, ñà‑cùdíì ini nèhivì ñuhìví yohó nduá. 17Doco ñuhìví yohó, icúmíâ nsiha, te mà níhì gá nèhivì ñà‑ndùá nìsa xihò guá‑nèmà. Doco ana quìdà‑xì ñá‑ndùá cachí Dios, nicanicuahàn cundoo ndiaha‑né. 18Hijos míos, na ian vàxi xínu tiempu yohó nduá. Te sànì xinitnùhu‑nsia icúmí quixi iin ana nduú contra xi Jesucristu, divi nduú Anticristu. Doco dècuèndè stná tiempu vichi ndoó stná cuàhà contra xi‑ya. Ñàyùcàndùá, vàtùni cundaà ini‑ndà ñà‑vàxi xínu tiempu yohó nduá. 19Tiàa xínduu contra xi‑ya, antes nìsa cutnahá stná‑nè xì‑ndà, doco vichi sànì quecuaán‑né, vàchi cónì ía ndisa‑ne ladu xi‑nda, vàchi nú nèhivì ladu xi‑nda nduú‑né nì cùí, dandu dècuèndè vichi cutnahá íì‑né xì‑ndà. Doco, còó, sànì quecuaán‑né sàhà‑ñá cunahà xìcà ñà‑dìín ladu iá‑nè. 20- 21Te mii‑nsiá, nùù mii‑yá ana chicá ìì sànì nìhìtáhvì sàxìnítnùní‑nsià, te sà‑ìnáhá nsidaa‑nsiá ñà‑ndùú ñà‑ndáà. Te ñà‑sà‑ìnáhá‑nsiâmà, ñàyùcàndùá tiaí tutu yohó nùù‑nsiá, màdì sáhà‑ñá có‑ìnáhá‑nsiâ, vàchi ndisa, ináhá‑nsiâ ñà‑ndùú ñà‑ndáà. Te sàhà‑ñá nduá palabra ndàcuisì, ñàyùcàndùá ni‑iyuhu mà cúndúá ñà‑tnùhù. 22Te ¿ana chicá nduú tètnùhù ndisa? Divi tiàa cachí sàhà Jesús ñà‑có‑ndùú‑yá Cristu ndiaha nì quixi nùù Dios. Cunaha‑nsiá, contra xi Jesucristu nduú ana cachí: “Còò ana nduú Yua‑nda Dios, ni còò stná Dèhemanì‑yá”. 23Nú ni cachí‑ndà: “Còò Déhemanì‑yá”, dandu ducán queá ñà‑sànì nacuaà stná‑ndà Yua‑nda Dios. Doco nú ndácùcahan‑nda Dèhemanì‑yá, dandu Yua‑nda Dios iá vàha stná xì‑ndà. 24Ñàyùcàndùá, mii‑nsiá, nicanicuahàn xiñuhu cunihnu inì‑nsia palabra xi‑yá, divi palabra nì xinitnùhu‑nsia sànaha. Nú iin‑ni ni cúníhnú ini‑ndà ñà‑ndùá nì xinitnùhu‑nda daa, dandu iin‑ni cunduu stná‑ndà nèhivì xí Dèhemanì‑yá, nèhivì xí Yua‑nda Dios. 25Te mii‑yá, sànì quida‑ya comprometer nìhì‑ndà vida ndiaha nicanicuahàn. 26Cunaha‑nsiá, tutu yohó tiaí nùù‑nsiá sàhà‑ñá cundaà vàha inì‑nsia sàhà nèhivì tnùhù cuní dandahví xì‑nsiá. 27Doco mii‑nsiá, sànì nduhiì sàxìnítnùní‑nsià nì quida‑ya, te ducání iá dècuèndè vichi; còò necesidad dacuahá inga nèhivì mii‑nsiá, vàchi sànì nsida iì‑yá sàxìnítnùní‑nsià, te dècuèndè vichi chindéâmà mii‑nsiá, vàtùni cundaà ini‑nsià sàhà nsidaa iñàha, vàchi palabra ndàcuisì nduá nì chinaha‑yà, còò ni‑iin ñà‑tnùhù nduá. Te divi nacua nì chinaha‑yà mii‑nsiá antes, divi ducán xiñuhu quida stná‑nsià vichi, nicanicuahàn ni cúníhnú ini‑nsià cunduu ìì‑nsiá nèhivì xí‑yá. 28Hijos míos, vichi cachíˋ xì‑nsiá: iin‑ni ni cúndúú‑ndá nèhivì xí‑yá, dandu quìvì naxicocuíìn‑yà, mà yúhî‑ndà, ni mà cúcáhán nûù‑ndà cundehè‑yándô. 29Ináhá‑ndá, ndàcuisì ini‑yà. Ñàyùcàndùá nú nihnú ndàcuisì stná ini ndohó, dandu vàtùni cundaà ini‑ndà ñà‑sànì sàà‑ndà cunduu ndisa‑nda dèhe‑ya nduá.


1 JUAN 31Hijos míos, na cuàhà guá cuú ini Yua‑nda Dios sàhà‑ndà, vàchi sànì nìhìtáhvì‑ndà cachi‑yà xì‑ndà ñà‑ndùù‑ndà dèhe ndisa‑ya. Te divi xínduu‑nda. Ñàyùcàndùá, nèhivì ñuhìví yohó, có‑nàcúní‑nè ndohó, vàchi ni mii‑yá, cónì nácúní‑nèyà daa. 2(Cachíˋ xì) mii‑nsiá nècuàchì mànì guá nùí ñà‑vichi sàndùù‑ndà dèhe ndisa‑ya. Te mate táñâha ga datúi‑ya nùù‑ndà índù forma nùù‑xí sàà‑ndà cunduu‑nda, doco ináhá‑ndá quìvì naxicocuíìn‑yà, dandu nahi mii‑yá nanduu‑nda, vàchi mimíí nacua iá‑yà, ducán icúmí‑ndá cuni‑ndà nùù‑yá. 3Ñàyùcàndùá, nú ducán nihnú ini‑ndà ñà‑ìcúmí‑ndá cuni‑ndà nùù‑yá, dandu cuàhàn‑ndà nsidaviì‑ndà anima‑ndà, ndoa nacua iá ndoo stná anima mii‑yá. 4Nú tùha nèhivì quida‑ne cuàchi, dandu ñà‑càhíchì stná ini‑nè ley xi‑ya queámà, vàchi nsidanicuú cuàchi, ñà‑có‑sâha ley xi‑ya nduá. 5Sà‑ìnáhá‑nsiâ ñà‑dìsáhà‑xí nì quixi‑ya ñuhìví yohó; ináhá‑nsiâ nì quixi‑ya ñà‑dandutu‑yá cuàchi‑nda. Doco mii‑yá, còò ni‑iin cuàchi ni quidá‑yá. 6Nsidaa ndohó nècuàchì nduú ndisa nèhivì xí‑yá, mà túha‑nda quida ga‑ndà cuàchi. Doco ana tùha quida ducán, tàcùní‑nè mii‑yá, ni tàcùní stná‑nè nansa iá modo xi‑ya. 7Hijos míos, màsà cuáha‑nsia dandahví ni‑iin nèhivì mii‑nsiá, vàchi (ináhá‑ndá ñà‑ndáà nduá yohó): nú quidávíi‑nda, dandu (vàtùni cachi‑ndà) ndàcuisì ini‑ndà nahi mii‑yá. 8Nècuàchì tùha quida‑xi cuàchi, iá‑nè ladu xi ñà‑malu, vàchi ñà‑malu, dècuèndè yuté ñuhìví xì dècuèndè vichi, iin‑ni quidá‑si cuàchi. Te (ináhá‑ndá) índù‑ñá dìsáhà‑xí nì quixi Dèhemanì Dios ñuhìví yohó: divi sàhà‑ñá dandutu‑yá nsidaa ñà‑ndùá quidá quisì mà. 9Nsidaa ana nduú dèhe ndisa Dios, mà túha‑ne quida‑ne cuàchi, vàchi mii vida saín xi Dios ñuhú ini‑nè, te mà sáà‑nè quida‑ne ducán, vàchi dèhe ndisa‑ya nduú‑né. 10Mà úhì cundaà ini‑ndà ana nduú dèhe‑ya, te ana nduú dèhe ñà‑malu. Iin nècuàchì có‑quìdá víi, ò iin nècuàchì có‑cùú inì‑xi sàhà ñanìtnaha‑xi, có‑ndùú‑né nèhivì xí Dios. 11Vàchi sànaha na ní xinitnùhu‑nsia razón ndiaha sàhà‑yá, te iin‑ni dècuèndè vichi, ducán nì sàcùnaha‑nsiá ñà‑nì cùú stnahá ini‑ndà sàhà‑ndà. 12Màsà quídá‑ndá na nì quida Caín (sànaha). Iá‑te ladu xi ñà‑malu, ñàyùcàndùá nì sahnì‑té ñanì‑te. Te ¿índù chuun nì sahnì stnàhá‑te? Divi sàhà‑ñá nì xinì‑te có‑quìdá víi mii‑té, te ñanì‑te, quidá víi‑né. 13Ñánì, màsà ndúlócô‑ndà nú indéhe‑nda có‑xìñùhù nèhivì ñuhìví ndohó. 14Divi sàhà‑ñá cuú stnahá ini‑ndà sàhà‑ndà, ñàyùcàndùá cundáà ini‑ndà sànì yàha‑nda ladu xi Dios ndé cutiacu anima‑ndà nicanicuahàn; có‑ìá gà‑ndà ladu ndé xíhì anima‑ndà. Nú có‑cùú ini iin nèhivì sàhà ñanìtnaha‑ne, dandu náhà xìcà tàñáha ga yàha‑ne ladu ndé itiácú anima‑ndà. 15Vàchi nsidaa ana có‑xìñùhù xì ñanìtnaha‑xi, ndudává‑né xì iin tè‑sàhní. Te ináhá‑ndá, ni‑iyuhu vida ndiaha có‑ñùhú anima iin tè‑quìdà ducán. 16Te vichi sànì sàà‑ndà nì cundaà vàha ini‑ndà nansa ndiá ìcà‑ndà cuu stnahá ini‑ndà sàhà‑ndà, vàchi sànì xini‑ndà ñà‑ndùá nì quida mii‑yá, nì xìhì‑yà cuenta xi‑nda. Ñàyùcàndùá, ndiá ìcà stná‑ndà cundoo‑nda dispuestu cui‑ndà sàhà ñanìtnaha‑nda. 17Vàchi nú indéhe iin nèhivì iá necesidad nùù iin ñanìtnaha‑ne, te có‑ìndéhe ndahví‑nè nècuàchìmà, mate algu icúmí‑nê, dandu ñà‑jaàn cundáà ini‑ndà có‑cùú ini‑nè sàhà Dios. 18Hijos míos, màsà cáchí uun‑nda ñà‑cùú stnahá ini‑ndà sàhà‑ndà; màsà cáhàn uun‑nda cachí‑ndà ducán. Xiñuhu ñà‑quida ndisa‑nda cumplir, te quida stná‑ndà obra nùù ñanìtnaha‑nda. 19Nú ni quida‑nda ducán, dandu vàtùni cundaà ndisa ini‑ndà palabra ndàcuisì nduá sànchícùn‑ndà, te mà yúhî gà‑ndà sàhà anima‑ndà nùù Dios. 20Vàchi nú dayúhî cuàchi‑nda mii‑nda, dandu (xiñuhu nsinuu ini‑ndà), cahnú Dios xi‑nda, te ináhá‑yâ nansa iá nsidaa iñàha. 21Doco te nú còò ni‑iñàha dayúhî xì anima‑ndà, dandísá mà yúhî‑ndàyá, (ñani) màní, 22vàtùni càcàn tàhvì‑ndà nùù‑yá, te nìhì‑ndà ñà‑ndùá xícàn‑ndà, vàchi chívàha‑nda ñà‑ndùá cachí‑yà, te quida‑nda ñà‑ndùá cudíì ini‑yà sàhà‑xí. 23Te ¿ndíà nduá nì dàndàcú‑yá nùù‑ndà? Divi ñà‑cahvi‑nda xi Dèhemanì‑yá Jesucristu, te cuu stnahá stná ini‑ndà sàhà‑ndà nacua nì cachi‑yà xì‑ndà. 24Te nú chívàha‑nda ñà‑ndùá cachí‑yà, dandu ñá‑sànì ndèe anima‑ndà ini anima mii‑yá nduá, te iá stná‑yà ini anima ndohó. Te sànì sàhatahvì stná‑yàndó Espíritu Ìì xí‑yá, te ñàyùcàndùá, vàtùni cundaà ini‑ndà iá ndisa Dios ini anima‑ndà.


1 JUAN 41Mii‑nsiá nècuàchì mànì guá nùí, màsà cúníndísâ ndevàha‑nsia ñà‑ndùá cachí nèhivì nú cachí‑nè Espíritu Ìì dacáhàn xì‑né. Còó, vàchi xiñuhu‑ñá quida‑nsia prueba, a ndisa Dios dacáhàn xì‑né, á coó. Vàchi cuàhà tètnùhù sànì quesaha xicánúú ñuhìví vichi, te cachí‑te ñà‑cuenta xi Dios cáhàn‑te. 2- 3Doco nú ndisa Espíritu Ìì xí Dios dacáhàn xì iin nèhivì, dandu cuàhàn‑nè candisá‑né cachi‑nè: “Ñà‑ndáà nduá, nì sàcòo cuerpu Jesucristu, te nì tùinuù‑yá ñuhìví yohó”. Ducán xiñuhu cachi‑nè, dandu cundaà ini‑ndà, divi Dios dacáhàn xì‑né. Doco nú có‑càchí‑nè ducán, dandu cundaà ini‑ndà màdì Dios dacáhàn xì‑né; còó, iin espíritu iá ladu xi contra xi Cristu dacáhàn xì‑né. Te sà‑ìnáhá‑nsiâ icúmí quixi ana nduú contra xi Cristu. Doco cunaha‑nsiá, vichi sà‑ìá espíritu xi tèmà ñuhìví yohó. 4Hijos míos, nèhivì xí Dios xínduu‑nda, te sànì cundee‑nda nùù nèhivì (xínchicùn xì contra xi Cristu), vàchi chicá fuerte mii‑yá iá nùù anima‑ndà, te chicá mà fuerte mii‑sí xicánúú guá ñuhìví yohó. 5Nèhivì (nchícùn contra xi‑ya) mà, cuisì modo xi ñuhìví yohó nihnú ini‑nè, te ñàyùcàndùá, modo xi ñuhìví yohó cáhàn‑nè, te compañeru‑nè, divi ducán nihnú stná ini‑nè, te cudíì ini‑nè cunini‑ne ñà‑ndùá cachí guâ nècuàchìmà. 6Doco ndohó, nèhivì (nihnú ini xì) Dios nduu‑nda. Te nsidaa ana ináhá xí‑yâ, cudíì ini‑nè cunini‑ne palabra cáhàn‑ndà. Doco nècuàchì có‑ndùú nèhivì xí‑yá, có‑cùní‑nè cunini‑ne. Ñàyùcàndùá, ducán nduú modo cundaà ini‑nda a ndisa Espíritu Ìì chindéé xí iin nèhivì, te ò iin espíritu malu dandahví xì‑né. 7Nicanicuahàn ni cúcúú stnahá ini‑ndà sàhà‑ndà, (ñani) màní, vàchi divi ñà‑jaàn nduá cuní Dios quida‑nda. Nsidaa ana cuú inì‑xi sàhà ñanìtnaha‑xi, dèhe ndisa Dios nduú‑né, te ináhá stnahá‑né xì‑yá. 8Doco nsidaa ana có‑cùú inì‑xi sàhà ñanìtnaha‑xi, có‑ìnáhá‑nê Dios, vàchi mii‑yá, de por sí ducání cuú ini‑yà sàhà nèhivì. 9Divi ñà‑jaàn nduá dìsáhà‑xí nì techuún‑yá mindaa Dèhemanì‑yá nì quixi ñuhìví yohó sàhà‑ñá nìhì‑ndà vida ndiaha nicanicuahàn. Sàhámà sàcùndáà vàha ini‑ndà ñà‑cùú ndisa ini Dios sàhà‑ndà. 10Vàchi màdì ñá‑sànì cuu ini ndohó sàhà mii‑yá nduá, còó; divi ñà‑cùú ini mii‑yá sàhà ndohó nduá, te sàháyùcàndùá nì techuún‑yá Dèhemanì‑yá nì quixi‑ya nì xìhì‑yà sàhà‑ndà, dandu mà nsínúú gà ini‑yà sàhà cuàchi‑ndà. 11Pues cunaha‑nsiá, nú ducán tantu guá cuú ini Dios sàhà‑ndà, dandu ndiá ìcà stná‑ndà cucuu stná ini‑ndà sàhà ñanìtnaha‑nda, ñani màní. 12Ni‑iin nèhivì, tàñáha ga cuni‑nè meru nùù Dios. Doco nú cuú stnahá ini‑ndà sàhà‑ndà, dandu vàtùni cundaà ini‑ndà ñà‑ini anima‑ndà iá‑yà, te chindéé‑yândô sàà‑ndà cuu stnahá ini‑ndà sàhà‑ndà nacua ndiá ìcà‑ndà. 13Te sànì sàhatahvì stná‑yàndó Espíritu Ìì xí‑yá. Ñàyùcàndùá cundáà ini‑ndà ñà‑sànì ndèe anima‑ndà ini anima mii‑yá nduá, te mii‑yá, iá stná‑yà ini anima ndohó. 14Te nsiùhù, sànì xininùù‑nsí ñà‑ndùá nì quida Yua‑nda Dios nì techuún‑yá Dèhemanì‑yá nì quixi‑ya ñà‑dacácu‑ya nèhivì ñuhìví. Ñà‑jaàn nduá cachítnùhu‑nsi xì nèhivì. 15Vàchi nú sànì cachi vate‑nda ñà‑divi Dèhemanì Dios nduú Jesús, dandu iá Dios ini anima‑ndà, te sànì ndèe stná anima‑ndà ini anima mii‑yá. 16Sànì xini‑ndà ñà‑cùú ndisa ini‑yà sàhà‑ndà, te sànì xinindisá stná‑ndà ñà‑jaàn. Vàchi mii‑yá, de por sí ducani cuú ini‑yà sàhà nèhivì. Ñàyùcàndùá, nú iin‑ni cuú stnahá stná ini‑ndà sàhà‑ndà, dandu vàtùni cundaà ini‑ndà ñà‑sà‑ìá anima‑ndà ini anima mii‑yá, te mii‑yá, iá stná‑yà ini anima ndohó. 17Ducán iá sàhà ñà‑nì sáà‑ndà cuu ndisa ini‑ndà sàhà‑yá, dandu na sáà quìvì juiciu, vàtùni cunihnu ini‑ndà, mà yúhî‑ndà, vàchi na ian nihnú ini mii‑yá, ducán nihnú stná ini ndohó na ndoó gá‑ndà ñuhìví yohó. 18Te nú cuú ndisa ini‑ndà sàhà‑yá, dandu sadíàmà nùù ñà‑yúhî‑ndà. Doco nú yúhî‑ndà, dandu dandóhâmàndó. Te cunaha‑nsiá, nsidaa ana yúhî, cumánì vá sàà‑nè cuu ini‑nè sàhà‑yá modo ndiá ìcà‑né. 19Ndohó, cuú ini‑ndà sàhà‑yá, vàchi dihna mii‑yá nì quesaha cuú ini‑yà sàhà‑ndà. 20Doco vihini cachi iin nèhivì ñà‑cùú ini‑nè sàhà‑yá, mate iá iin ñanìtnaha‑ne có‑xìñùhù‑né. Pues nú ducán, dandu (náhà claru) dandahví uun‑ne. Vàchi nú có‑cùú ini‑ndà sàhà iin nèhivì sànì xininùù‑ndà, dandu ¿nansa cui cuu ini‑ndà sàhà iin ana tàñáha ga cuninùù‑ndà nahi Dios? 21Cunaha‑nsiá, nsidaa ndohó nècuàchì cuú inì‑xi sàhà‑yá, sànì dàndàcú stná‑yà nùù‑ndà ñà‑nì cùú stná ini‑ndà sàhà ñanìtnaha‑nda.


1 JUAN 51Nú sànì xinindisa‑nda ñà‑divi Cristu nì quixi ansivi nduú Jesús, dandísá, dèhe Yua‑nda Dios xínduu‑nda; te nú cuú ini‑ndà sàhà mii‑yá ana nduú Yua‑nda, dandu cuàhàn‑ndà cuu stná ini‑ndà sàhà nsidaa dèhe‑ya. 2Vàchi nú cuú ini‑ndà sàhà‑yà, te chívàha‑nda ñà‑ndùá cachí‑yà, dandu cundaà ini‑ndà, cuú ndisa ini‑ndà sàhà ñanìtnaha‑nda xínduu stná dèhe‑ya. 3Vàchi ñà‑chívàha‑nda ñà‑ndùá nì cachi‑yà, divi ñà‑cùú ndisa ini‑ndà sáhà‑yá queé stná mà. Te ñà‑ndùá dàndàcú‑yá, mà cúñáñá‑ndá chivàha‑ndañá. 4Vàchi cunaha‑nsiá, nsidaa ana nduú dèhe ndisa‑ya, nicanicuahàn icúmí‑nê cundee‑né nùù nèhivì malu ñuhìví yohó. Vàchi divi sàhà‑ñá xiníndísá‑ndá mii‑yá, ñà‑jaàn nduá dìsáhà‑xí níhì‑ndà cundee‑nda nuù nècuàchìmà. 5Vàchi ¿ana gà cui cundee‑xi nùù nsidaa nèhivì malu ñuhìví yohó? Cuisì nèhivì xiníndísá‑xí Jesús ñà‑ndùú‑yá Dèhemanì Dios cundee. 6Nì quixi Jesús ñuhìví yoho, te nì cuhiì‑yá xì tècuìí, te nì xìtià stná nìì‑yá. Màdì cuísiá nì cúhíì‑yá xì tècuìí nduá; còó, divi sàhà‑ñá ni cuítià stná nìì‑yá nduá nì quixi‑ya. Te Espíritu Ìì xí‑yá nduú ana datnúù xì anima‑ndà sàhà nsidaájàn, vàchi micuísi ñà‑ndáà nduá cachí Espíritu Ìì. 7Cunaha‑nsiá, nùù gloria na ian ndoó ùnì ana cachítnùhu xi‑nda sàhà stná mà, divi Yua‑nda Dios, xì (Dèhemanì‑yá nani) Palabra ìì, xì stná Espíritu Ìì xí‑yá. Doco imindaa mii‑yá nduú‑yá. 8Te ñuhìví yohó, ùnì stná modo iá cundaà ini‑ndà sàhà Jesús, vàchi Espíritu Ìì xí‑yá nduú iin ana cachítnùhu sàhà‑yá; te iá stná tècuìí nì cuhiì‑yá, xì stná nìì‑yá nì xìtià. Sàhà nsi‑únì modo jaàn cundáà ini‑ndà sàhà‑yá, doco iin‑ni razón ndiaha nduú nsidaámà. 9Cunaha‑nsiá, nú nèhivì ùún cachítnùhu xi‑nda iñàha, mà úhì xiníndísá‑ndá palabra xi‑ne. Te nú ducán, dandu chicá más ndiá ìcà‑ndà cunindisa‑nda razón ndiaha sànì cachitnùhu Dios sàhà Dèhemanì‑yá, vàchi iá ñà‑ndùá sànì cachi‑yà. 10Te ndohó, ináhá‑ndá palabra ndàcuisì nduá, vàchi ñuhá anima‑ndà, te ducán ñuhú stná anima nsidaa ana xiníndísá‑xí Dèhemanì‑yá. Doco nècuàchì có‑xìníndísâ, (ndahví‑nè), vàchi ducán queá na ian ndaníhí tnúhú‑nê Dios, vàchi có‑xìníndísâ‑né ñà‑ndùá sànì cachi‑yà sàhà Dèhemanì‑yá. 11- 12Te divi ñà‑yòhó nduá sànì cachi‑yà: iá nansa nìhìtáhvì‑ndà vida ndiaha nicanicuahàn quida‑ya, te Dèhemanì‑yá nduú ana sáhatahvì xì vida mà. Ana inácáá Dèhemanì‑yá anima‑xi, sà‑ìcúmí‑nê vida ndiaha ma, te ana còò‑yá anima‑xi, còò stná‑mà nùù‑né. 13Palabra yohó tiaí nùù mii‑nsiá nècuàchì cahvi xi Dèhemanì‑yá, te ndácùcahan xi quìvì‑yá áma sáà‑nsià cundaà vàha inì‑nsia ñà‑sànì nìhì ndisa‑nda vida ndiaha nicanicuahàn. 14Te vichi có‑yûhî‑ndà càcàn tàhvì‑ndà nùù‑yá, vàchi nú iin chuun vàha nduá xícàn tàhvì‑ndà, dandu iníní‑yá, ináhá‑ndá. 15Te nú iníní‑yá na xícàn tàhvì‑ndà ducán, dandu ináhá‑ndá sà‑ìcúmí‑ndá ñà‑ndùá nì xìcàn‑ndà, ndéni iñàha nì cui ni cúndúá. 16Nú xiní‑ndà iin nècuàchì iin‑ni cahvi stná xì‑yá ñà‑nì quida‑ne iin cuàchi có‑ndùú cuàchi cui‑ndà sàhà‑xí, dandu xiñuhu càcàn tàhvì‑ndà nùù‑yá sàhà‑ñá nì níhì‑né cutiacu va‑ne, nú ndisa có‑ndùá iin cuàchi cui‑ndà sàhà‑xí. Vàchi iá cuàchi cui‑ndà sàhà‑xí, te nú sànì quida iin nèhivì‑ñá, dandu mà cácàn tàhvì‑ndà nùù‑yá sàhà‑né. 17Nsidaa ñà‑có‑ndiàá, cuàchi nduá. Doco iá cuàchi mà cúí‑ndà sàhà‑xí. 18Cunaha‑nsiá, nú dèhe ndisa Dios nduu‑nda, dandu có‑quìdá ndevàha ga‑ndà cuàchi. Te ndiaá stná Dèhemanì‑yándô sàhá màsà tníí ñà‑malu‑ndó. 19Divi Dios nduú Yuandiaha‑nda, ináhá‑ndá, doco nsidaa gá nèhivì ñuhìví, ndahà ñà‑malu ndoó‑né. 20Te ináhá‑ndá nì quixi Dèhemanì‑yá, te nì sàà‑ndà nì cundaà ini‑ndà nì quida‑ya, vàtùni nì xini stnaha‑nda xi mii‑yá ana nduú Dios ndisa; te nì ndèe stná anima‑ndà ini anima mii‑yá, ñàyùcàndùá, sà‑ìá anima‑ndà ini anima Dèhemanì‑yá Jesucristu. Te divi mii‑yá nduú‑yá Dios ndisa, te vida ndiaha nicanicuahàn sáhatahvì‑yándô. 21Hijos míos, cuidadu cundoo‑nsia ñà‑màsà cáhví‑nsiâ ni‑iñàha có‑ndùú ndisa Dios.

http://www.bible.is/MITTBL/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário