quarta-feira, 9 de setembro de 2015

1 SAN JUAN: MISKITO


1 San Juan 11Diara nani sut mahka ta krikan pyua ra pat bara kan ba dukyara man nani ra ulbisna, yang nani kyaima ni dia walri ba bara naikra ni dia kaikri ba; bamna yang nani naikra pali ni kaikri bara mihti pali ni sin alkri. Baha sika Raya kaia Bila ba. 2Naha Rayaka na latan takan bara yang nani kaikri, bara witniska sin aisari; man nani ra yang nani mai smalkisna naha raya ban kaia laka na dukyara, witinka Aisa wal kan bara yawan ra param takan ba. 3Bamna dia yang nani kaikri bara walri ba, baha tanka man nani ra param saki aisisna, bara baha mita man nani yang nani wal asla kama, sin yang nani kasak pali Gâd Aisa bara ai Luhpia Jisas Kraist wal asla sna ba baku. 4Baku bamna, sturka nani na mai ulbisna, lilia laka brisma ba, aiska pali takbia dukyara. 5Naha smalkanka sika Jisas Kraist mita, yang nani ra mairikan bara pana man nani ra mai smalkisna ba: Gâd ba ingni bara witin ra tihmia tanka kumi sin apu sa. 6Yawan Gâd wal asla sa wisi aisi kabia kuna tihmia ra ban takaskisa kaka, yawan lika dia aisi ba bara dia dauki ba sut mapara kunin aisisa. 7Sakuna yawan ingni ra takaskisa kaka, sin Gâd ingni ra ba baku, yawan lika pana, pana wan walka wal asla pali sa, bara Gâd Luhpia Jisas Kraist talya mita, wan saurka nani sut ba wina klin wan sakisa. 8Yawan lika saurka kumi sin apu sa wibia kaka, yawan wan lukanka ra kunin munisa, bara diara kasak ba kumi sin yawan ra apu sa. 9Sakuna Gâd ra wan saurka nani dahra sakbia kaka, yawan sip sa kasak luki kaia, dia kasak ba witin daukbia; wan saurka nani sut sa swi tikbia bara wan watauanka laka sut ba wina sikbi klin wan sakbia. 10Sakuna yawan saura yaras wibia kaka, Gâd ba kuninkira sakisa, bara yawan witin smalkanka bila ba kasak pali alki briras sa.

1 San Juan 21Yang luhpi lupia nani, naha bila mai ulbisna man nani saura yama apia ba mata. Sakuna upla kumi saura daukbia kaka, wan tawan aisasara kum brisa aisa mawanra, baha lika Jisas Kraist, bara witin ba kasakkira sa. 2Jisas Kraist lika, witin ai wîna ba wan saurka dukyara sakripais mana yan; yawan wan saurka dukyara baman apia, kuna upla sut saurka nani sut ba dukyara. 3Gâd laka ba bila wali daukisa kaka, baha ba lika wan marikan sa yawan witin ra kakaira sa. 4Sakuna upla kum wibia: "Yang lika witin ba kakaira sna", kuna ai laka bila wali daukras sa kaka, baha uplika ba kuninkira bara diara kasak ba tanka witin ra apu sa. 5Sakuna, ani uplika Dawan dia wi ba kat dauki ba, baha sika Gâd ra kasak pali latwan kaiki ba; baku lika kaikan sa yawan, witin wal asla sa. 6Ani uplika witin Gâd wal asla sa wisa kaka, witin Jisas Kraist naha tasba ra iwi kan baku iwaia sa. 7Muihki nani, lâ raya wala kum yang man nani ra ulbras sna; baha sin lâka man nani mita ta pyua wina bri katma ba sika. Naha sin lâ bila almuk smalkanka sika pat walram ba. 8Ban sakuna, dia ulbisna ba bankra lâ raya baku takisa, bara baha ba diara kasak sa Kraist ra bara man nani mampa tani sin, kan tihmia ba mahka lui auya, bara kasak ingni ba pat ingwisa. 9Bamna upla kum wisa witin ba ingnira sa, sakuna ai muihni ra misbara kaikisa kaka, witin ba lika kau tihmia ra sa. 10Ya ai muihni ra latwan kaiki ba, witin lika ingni ra iwisa, bara diara apu sa witin ra munka saura daukaia. 11Sakuna ya ai muihni ra misbara kaikisa kaka, witin lika tihmia ra iwisa tihmia ra sin taukisa; ba mita witin anira auya sapa kaikras sa, tihmia ba mita nakra sut blain dauki bri ba mita. 12Luhpi lupia nani, man nani ra ulbisna, kan Gâd mita Jisas Kraist ra mai praki saurkam nani sut swih tikan sa. 13Man nani ra ulbisna, aisa nani, diara nani sut kau paskras kan bara witin ka pat bara kan ba kakaira takram ba dukyara. Wahma nani, man nani ra sin ulbisna, debil pura luram bamna. 14Luhpi lupia nani, man nani ra ulbri sa, man nani Aisa ba kakaira pali takram ba dukyara. Aisa nani, man nani ra ulbri ba lika, witinka diara nani sut kau paskras kan bara pat bara kan ba kakaira takram dukyara. Wahma nani, man nani ra ulbri ba lika, man nani karna sma ba dukyara; Gâd bila sin kupiam ra brisma bara baha sut purkara, man nani mita debil pura luram sa. 15Tasba na bara diara nani bara ba sut sin latwan kaikpara. Ani uplika tasba ra latwan kaiki ba, Gâd Aisa ra sip latwan kaikbia apia; 16kan tasba na mita wanki dukya ba kumi sin Aisa wina apia sa, tasba wina dukia nani ra. Wan wîna tara brinka saura nani ba, wan nakra diara pain kaiki bani brin dauki ba, naha tasba dukya nani ba wal aimayunaia laka ba sin, naha tasba wina baman sa. 17Bara tasba na ai brinka saura nani sut wal mahka lui auya; sakuna ya Gâd kupia laka kat dauki ba, ban kaiara raya ban iwisa. 18Luhpi lupia nani, pyua tnata ba pat baila sa. Man nani walram upla kumi Kraist mapara ba, witin aula; bamna nanara upla manis buan sa Kraist mapara, baha mita yawan kaikisa tnata yua ba baila sa. 19Witin nani ba lika yawan wan tila wina takan sakuna kasak pali mai wisna, baha nani ba yang nani pali wina lika apia sa, kan yawan wina kata, witin nani yawan wal ban kaia kan. Sakuna baha ba baku ban takan, upla nani mita param kaikbia dukyara, baha nani ba kasak pali yawan wan tila na wina apia sa. 20Sakuna Kraist mita man nani ra Spirit Hulikira maikan sa, bara baha mita man nani sut diara tanka kaikaia laka brisma. 21Bamna yang man nani ra ulbisna ba lika, man nani diara kasak tanka ba pain kaikisma ba dukyara, kaikras lika apia; bara man nani mita pain kaikisma, diara kasak ba wina kunin kumi sin sip balbia apia. 22Bara ya ba kuninkira saki? Ani uplika Jisas ba Misaia apia sa wibia kaka, baha uplika sika Kraist mapara ba, kan witin ba Aisa bara Luhpia wal sut ra kulkras pali sa. 23Luhpia ra kulkras uplika nani sut ba, Aisa ba sin briras sa; sakuna ya Luhpia ra kulki ba, Aisa ba sin brisa. 24Baha mita, ta pali pyua wina dia mai smalkan ba kupiam ra bri bas; bamna dia ta pali pyua wina mai smalkan ba kupiam ra bri kama kaka, man nani sin Luhpia bara Aisa ba wal asla pali kama. 25Bara Jisas Kraist mita pramis wan munan raya ban kaia laka ba wankaia. 26Yang naha na man nani ra ulbri, baha nani kunin mai muni nani ba dukyara. 27Sakuna man nani lika Spirit Hulikira Jisas Kraist wina maikan ba brisma; baha mita upla wala mita mai smalkaia apia sa, kan Spirit Hulikira ba diara nani sut mai smalkisa, bara dia witin mita smalki ba kunin apia, rait sa. Baku bamna, Spirit Hulikira mai smalkan ba kat, Kraist wal asla ban bas. 28Bamna nanara, luhpi lupia nani, Kraist wal asla ban bas, bara baku mika witin param takbia bara wan auyapah kabia, bara witin balbia bara ai mawanra yawan bubia, bara wan swira daukan kabia apia. 29Man nani pat kaikisma Jisas Kraist lika kasakkira sa; baku bamna, kaiki kaia sma, ani uplika nani kasakka laka dauki ba sika, Gâd luhpia nani sa.

1 San Juan 31Kais man nani, nahki Aisa Gâd latwan tara wan kaiki ba, bamna yawan na Gâd luhpia nani wan kulkan sa, bara kasak pali yawan lika bahmuna uplika nani sa. Baha mita tasba uplika nani mita wan kakaira apia sa, witin nani Gâd kakaira apia ba mita. 2Muihki laitwankira nani, yawan lika pat Gâd luhpia nani sa; bara tnata yua ra yawan dia kabia ba tanka nanara kau param sakras sa. Sakuna Kraist kli balbia bara, yawan sut witin ka wal baku kabia ba tanka pain kaikisa, kan witin nahki ba tanka kat yawan param kaikbia. 3Bamna upla bani naha bila kaikanka Kraist ra bri ba, witin ai wîna ba hulikira sakisa, sin Kraist hulikira ba baku. 4Sakuna ani uplika saura dauki ba, witin lika Gâd laka ba sauhkisa, kan saura daukaia ba lika lâ krikaia laka sa. 5Man nani pain kaikisma, Jisas Kraist naha tasba ra balan wan saurka nani ba brih sakaia, bara witinka ra lika saurka sin apu pali sa. 6Baku bamna, ani uplika Kraist wal asla ban ba, witin saura daukras sa; sakuna ani uplika saura baman dauki tauki ba, witin lika Kraist kau kaikras bara kakaira sin apia sa. 7Luhpi lupia nani, upla kumi mita sin yarka kunin mai munbiara; ya diara pain dauki ba, witin upla kasakkira sa, Kraist witin ka kasakkira ba baku. 8Sakuna ya saurka laka baman dauki taukisa kaka, witin lika debil wina ba mita, kan debil lika ta pali yua wina saura dadaukra sa. Bamna Gâd Luhpia balan ba lika, debil warkka ba sut apu daukaia dukyara. 9Ani uplika Gâd luhpia kaka, witin sip ban saura daukras, kan raya kaia laka ba Gâd wina yan brisa. Bamna witin ban sip saurka dauki taukras, witin ba Gâd luhpia sa bamna. 10Baha mita yawan param kaikisa, Gâd luhpia nani ba ya sa, bara debil luhpia nani ba sin, kan ani uplika diara yamni daukras ba ai muihni ra sin latwan kaikras ba, witin lika Gâd luhpia apia sa. 11Naha sika baha smalkanka ta pali pyua wina man nani walram ba: yawan pana, pana wan walkara latwan kaikaia sa. 12Yawan lika Kên baku kaia apia sa; witin lika debil dukya kan ba mita ai muihni ra ikan. Bara dia muni ikan ki? Kan Kên dia dauki kan ba saura baman kan, kuna Abel dia dauki kan ba lika pain kan. 13Muihki nani, naha tasba uplika nani mita misbara mai kaikisa kaka, baha dukyara aihka lukpara. 14Bamna yawan lika prura wina raya kaia ra pat luan sa, bara baha ba yawan pain kaikisa, wan muihni nani ra latwan kaiki nani bamna. Ani uplika ai muihni ra latwan kaikras ba, witin lika pruan ban sa. 15Ai muihni ra latwan kaikras ba lika upla aîkra sa, bamna man nani pain kaikisma upla aîkra kumi sin ai kupia ra raya ban kaia laka sip briras. 16Dia ba latwan laka sapa tanka yawan pain kaikisa, Jisas Kraist yawan wan tawan ai rayaka ba yan bamna; bara yawan sin wan muihni nani tawan wan rayaka ba iki swiaia sa. 17Yuya bri uplika kum ai muihni kum diara want pali kan kaikisa, sakuna witin baha dukyara sari lukras kaka, nahki sip kabia witin ai kupia ra Gâd ra latwan kaikan laka ba bri kaia? 18Luhpi lupia nani, wan latwanka laka ba lika wan bila ni aisi ba baman kaia apia sa, sakuna latwan laka kasak pali ba sika upla ra diara kum dauki mariki ba. 19Bamna naku sika kaikaia sip ba, yawan na diara kasak ba uplika nani sa, bara baha mita Gâd mawanra wan auyapah kaia; 20bara wan kupia ba pâtki ra wan sakisa kaka, Gâd ba wan kupia wal kau tara sa, bara witin sin diara sut kaikisa. 21Baku bamna, muihki laitwankira nani, wan kupia mita pâtki ra wan sakras sa kaka, yawan lika Gâd mawanra wan auyapah pali sa; 22bara dia, dia witin ra makabia ba wankbia, kan yawan ai laka bila ba wali daukisa, bara witin dia pain kaiki ba sin daukisa. 23Bara witin ai laka ba sika, ai Luhpia Jisas Kraist ra yawan kasak lukaia, bara pana, pana wan walkara latwan kaikaia, witin mita yawan ra wan win ba kat. 24Ani uplika Gâd laka nani bila wali dauki ba, witin Gâd wal asla sa, bara Gâd sin witin wal asla sa. Baha ba yawan kaikisa Spirit Hulikira yawan ra wankan ba taka mita.

1 San Juan 41Muihki laitwankira nani, Spirit brisa wisi aisi nani ba sutra kasak lukpara, sakuna tanka nani ba pliki kais, Spirit brih aisi ba sut Gâd wina sa sapa. Kan tasba na kuninkira ni bangwan sa, bamna wisa dia witin nani aisi ba lika Gâd wina baman sa. 2Bamna naha tanka bak kaikaia sip sma, Gâd Spiritka bri aisi uplika ba: upla bani Jisas Kraist ba kasak upla pali natkara naha tasba ra balan dahra param aisi ba, baha sika Gâd Spiritka brisa. 3Sakuna ani uplika Jisas dahra baku param aisaras ba, baha sika Gâd wina Spirit ba briras; sakuna, witin ka ba Kraist mapara ba spiritka brisa. Man nani sin pat walram baha spiritka ba balaia kan; bahamna, witin ba pat naha tasba ra sa. 4Luhpi lupia nani, man nani ba Gâd dukya nani sma, bara smasmalkra kuninkira nani ba pura luram sa; kan baha Spiritka Hulikira man nani wal ba lika kau tara sa, tasba uplika nani baha spiritka bri ba wal. 5Witin nani ba lika naha tasba wina sa, bara baha mita naha tasba dukya nani baman aisisa, bara tasba uplika nani mita lika witin nani bila walisa. 6Sakuna yawan lika Gâd dukya sa; bara ya Gâd kakaira ba yawan ra walisa, kuna Gâd wina apia uplika ba yawan ra walras sa. Baha mita, yawan kaikaia sip sa, ya Spirit pain brisa bara ya kunin spiritka bri ba. 7Muihki laitwankira nani, yawan lika pana, pana wan walkara latwan kaikaia sa, kan latwan laka ba Gâd wina sa. Latwan laka bri uplika bani ba lika Gâd luhpia, bara Gâd ra kakaira sa. 8Bamna ya latwan laka apu sa, Gâd kakaira apia sa, kan Gâd ba latwan laka sa. 9Gâd yawan wan dukyara ai latwanka laka ba param marikan, witin ai Luhpia kumi pali bri kan ba naha tasba ra blikan bamna, bara baku mika Kraist ba mita yawan sut raya kaia laka bri kabia ba mata. 10Nahara sika latwan laka tanka bri ba: yawan mita pas Gâd ra latwan kaikras, sakuna witin mita sika pas latwan wan kaiki ai Luhpia ba blikan, bara ai Luhpia bak wan saurka nani sut ban swih tikan sa. 11Muihki laitwankira nani, Gâd mita baku latwan wan kaikan kaka, yawan sin pana, pana wan walkara latwan kaikaia sa. 12Upla kumi sin kau Gâd ba kaikras sa; sakuna wan walkara pana pana latwan kaiki kabia kaka, Gâd yawan ra iwi kabia, bara ai latwanka laka sin aitani kat daukan kabia. 13Baha tanka ba lika yawan mita Gâd ra iwisa bara witin mita yawan ra iwisa, ai Spiritka wankan ba mita. 14Yawan pali mita baha ba kaikan, bara param aisi wisa: Aisa ba kasak ai Luhpia blikan, naha tasba ra iwi uplika nani ba swaki sakaia. 15Baha mita, ani uplika Jisas ba kasak Gâd Luhpia sa wisa kaka, baha uplika lika kasak Gâd ra iwisa bara Gâd pana baha uplika ra iwisa. 16Bamna baku yawan sip kan kaikaia bara kasak lukaia, Gâd mita latwan wan kaikisa. Gâd ba latwan laka; bara ya latwan lakara iwi ba lika Gâd ra iwisa, bara pana Gâd witin ra iwisa. 17Baku yawan sip sa latwan laka ba aiska pali briaia, bara baha mita tnata yua ra wan auyapah kabia; kan yawan lika naha tasba ra sa sin Jisas Kraist wal baku. 18Anira latwan laka bara sa kaka, bahara sibrin laka apu. Kan latwan laka pali ba mita sibrin laka ba apu daukisa, sibrin laka ba ai pâtka twilkisa bamna. Baha mita, ani uplika sibrin laka brisa kaka, witin lika latwan laka pali ba briras sa. 19Yawan Gâd ra latwan kaikisa, witin mita pas latwan wan kaikan ba mita. 20Bamna upla kum wisa: "Yang lika Gâd ra latwan kaikisni", kuna ai muihni ra misbara kaikisa kaka, witin lika kuninkira pali sa. Kan ani uplika ai muihni ra ai nakra ni kaiki kuna sip latwan kaikras ba, witin sip Gâd ra latwan kaikbia apia, witinka ra ai nakra ni kaikras ba. 21Kraist mita naha laka na wankan: Gâd ra latwan kaiki uplika ba, ai muihni ra sin latwan kaikaia sa.

1 San Juan 51Upla bani Jisas ba Kraist sa kasak luki ba, witin lika Gâd luhpia sa; ya aisa kum ra latwan kaikisa kaka, ai luhpia nani ra sin latwan kaia sa. 2Bamna yawan Gâd ra latwan kaiki ai laka nani wankan ba sin daukisa kaka, baha pyua yawan pain kaikisa, Gâd luhpia nani ra sin latwan kaikisa. 3Baku bara, Gâd ra latwan kaikaia ba lika ai laka bila nani sin wali daukaia sa; bara ai laka bila nani ba mita wihra wan taibras sa. 4Kan Gâd luhpia nani bani ba naha tasba na pura luisa. Bara naha kasak lukanka ba mita help wan munisa naha tasba pura luaia. 5Ani uplika kasak lukisa kaka, Jisas ba kasak Gâd Luhpia sa; witin lika sip sa tasba na pura luaia. 6Jisas Kraist naha tasba ra balan tanka ba lî bara tala wal mita wan marikan sa; bara lî ni baman apia, kuna lî bara tala wal ba mita. Bamna Spirit pali naha diara na witniska sa, kan Spirit ba sika diara kasak pali ba. 7Witnis nani ba yuhmpa sa: 8Spirit, li bara tala ba sin; bamna yuhmpa sut ba aikuki lukanka kumi brisa. 9Yawan upla witniska ba aitani kulkisa; sakuna Gâd witnis aisi ba lika kau tara sa upla witnis aisi ba wal, kan Gâd witnis aisin witin ai Luhpia dukyara. 10Ya Gâd Luhpia ra kasak luki ba, witin naha witniska bila na ai kupia ra ban brisa; ya Gâd ra kasak lukras ba mita, Gâd ba kuninkira sakisa, kan Gâd mita ai Luhpia dukyara witnis aisin ba witin kasak lukras pali sa. 11Bara baha witniska ba lika Gâd mita raya ban kaia laka wankan sa, bara naha raya ban kaia laka na lika ai Luhpia ra sa. 12Ani uplika Gâd Luhpia bri ba, witin naha raya kaia laka na sin brisa; sakuna ani uplika Gâd Luhpia briras ba, naha raya kaia laka na briras sa. 13Naha ulbisni man nani Gâd Luhpia ra kasak lukisma ba sut ra, bara baku mika damra wali kama man nani raya ban kaia laka ba brisma. 14Bamna yawan Gâd ra kat wan kupia mangki lukisa, kan yawan kaikisa, witin ai kupia laka kat dia, dia makabuya ba wan walisa. 15Yawan kaikisa Gâd wan pura sunra nani ba walisa, baku bara sin yawan kaikisa dia makaban ba sut pat brisa. 16Upla kum kaikisa kaka, ai muihni kum pruaia apia saurka kum daukisa; ai pura sunaia sa, bara Gâd mita raya kaia laka ba yabia, baha ba pruaia apia saurka sa kaka. Saurka bara sa pruaia dukya, bamna yang wiras bahmuna saurka dukyara puram sunaia. 17Watauanka laka bani ba saurka sa; sakuna saurka bara sa sip wan ikras ba. 18Yawan kaikisa ani uplika Gâd ba ai Aisika kulki ba, witin saurka tilara wataukras; kan Gâd Luhpia ba mita main kaiki ba mita, Setan mita sip lamara waras sa. 19Yawan na Gâd dukya ba dukyara pain kaikisa bara tasba aiska na lika Setan karnika munuhnta ra sa. 20Yawan sin pain kaikisa Gâd Luhpia ba balan, bara witin ba sins laka wankan, kasak Gâd pali ba kakaira takbia ba mata. Yawan baha Gâd ka kasakkira ba wal asla iwisa, wibia kaka, ai Luhpia Jisas Kraist wal. Naha sika kasak Gâd pali ba, bara raya ban kaia laka. 21Luhpi lupia nani, gâd kuninkira nani ba aman kaiki bas.

http://www.bible.is/MIQSBN/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário