quinta-feira, 3 de setembro de 2015

1 YOWANO: MBUNDA


Lijwi lya mwonyo
1 Tulinakusoneka kuli yeni a Lijwi lya mwonyo, lije lyakeleko tunde kukushangumuka. Tunalizivi, co tunalimono na mesho etu, eyo, tunalimono, co tunalikwata na mavoko etu. 2 Omo mwonyo ou washolokele, twaumwene, ngecivene, tulinakuwendeka nakumileka vya mwonyo wa myaka yoshe uje wakele amo na Tate, co vatushololwelewo. 3Vije tunamono nakuziva tulinakumilekavyo lalo, ngeci mulipandakane amo netu mu kulitombola kuje tulinakwo na Tate na Munendi Yesu Kilistu. 4Tulinakusoneka evi ngeci kujolela kwetu kukapwe kwamutunu.
Njambi ikeye ceke
5Ololo lijwi lije twazivile lyakutunda kuli Munendi nakulyambulula kuli yeni linapu eli, Njambi ikeye ceke, co muli ikeye kumwesi lisusulungu nalimo lyai. 6Ngecivene, nga twendeka ngwetu tuli na kulitombola muli ikeye, oloni a simbu imolika tulinakuyoya mu lisusulungu, tulinakwendeka makuli mu majwi etu na mu vilinga vyetu. 7Oloni nga tuyoya mu ceke, ngwe ikeye ali mu ceke, asinoni tulitombola umo na mukwavo, co maninga a Yesu, munendi, atujelesa ku vuvi vwoshe.
8Nga twendeka ngwetu kutwesi na vuvi, tulinakulikwisa yetu vavenya, co muli yetu kumwesi vushunga vwai. 9Oloni nga tulitavela vivi vyetu kuli Njambi, co Ikeye anyunga cikulaeso cendi nakulinga vije vya vushunga, ikeye akatusambesa ku vivi vyetu nakutujelesa ku vilinga vyetu vyoshe vyavivi. 10Nga twendeka ngwetu kutwalingile vuvi, co tunapwisa Njambi muka-makuli, co lijwi lyendi kulyesi muli yetu.

Kilistu wapwa mukwasi wetu
1Vana vange vavandondo, njilinakumisonekela evi, ngeci kesi mulinge vuvi, oloni nga umo alinga vuvi, tuli naumo muka-kutwimanena kuli Tate, ikeye Yesu Kilistu, muka vushunga. 2Co Kilistu ikeye vavenya napu n̄ombelo ya vivi vyetu ngeci vavisambese, co kesi vivi vyetu lika embwe, oloni na vivi vya vanu voshe lalo.
3Nga twononoka mashiko a Njambi, co mwa vushunga vene tunamuzivuka. 4Nga twendeka ngwetu tumuzivuka oloni kutwononoka mashiko endi, tunapu tu vaka-makuli, co kumwesi vushunga muli yetu. 5Oloni nga twononoka lijwi lyendi, tunapu vaje vazema omwo Njambi vanamupwisa muka-vushunga. Omu mukemwo twasa kuzivuka ngwetu tuli muli Njambi, 6nga twendeka ngwetu simbu yoshe tulinakuyoya muli ikeye, tunapande kuyoya ngwe mwalingile Yesu Kilistu.
Lishiko lyaliha
7 Vasamba vange vanjazema, lishiko eli njilinakusoneka kuli yeni kesi lyaliha embwe, linapu lishiko lyalaja, likelyo vene mwakele nalyo tunde akulivanga. Lishiko lyalaja lyapwa lijwi lije mwalizivile laja. 8Nameme ngoco, lishiko linjilinakumisonekela linapu lyaliha, omwo vushunga vwalyo vanavumono muli Kilistu na muli yeni lalo. Omwo lisusulungu lilinakwita, co ceke ca vushunga cinashangumuka laja kutwa.
9Nga twendeka ngwetu tuli mu ceke, oloni tuzinda vakwetu, anga tucili mu lisusulungu na ku simbu ino vene. 10Nga tuzema vakwetu, tulinakuyoya mu ceke, ngecivene, muli yetu kumwesi cuma nacimo cai cakutanukisa munu weka ngeci alinge vuvi. 11Oloni nga tuzinda vakwetu, tuli mu lisusulungu, tucili nakwendamo, co kutuzivuka oku tulinakuya, omwo lisusulungu linatupwisa tupuputwa.
12Njilinakumisonekela yeni vana vange vavandondo, omwo vivi vyeni vanavisambesa a lizina lya Kilistu. 13Njilinakumisonekela yeni vatate, omwo munamuzivuka uje wakeleko tunde ku san̄ulu. Njilinakumisonekela yeni vakwenje, omwo munamuhyana Uje Liyavola.
14Njilinakumisonekela yeni vana vange vavandondo, omwo munazivuka Tate. Njilinakumisonekela yeni vatate, omwo munamuzivuka uje wakeleko tunde ku san̄ulu. Njilinakumisonekela yeni vakwenje, omwo muli na nzili, lijwi lya Njambi lili muli yeni, co munamuhyana Uje Liyavola.
15Kesi muzeme kaye nambe cuma cije cinakundama ku kaye. Nga muzema kaye, co kumwesi nakuzema Tate. 16Omwo vyuma vyoshe vije vyakundama ku kaye, vije vishungwiya mashungu amavi a vunu, vije vanu vamona nakuvishungwiya na vyuma vyoshe vya muno mu kaye vije vanu vali na kulyalesa navyo, nacimo cai ali evi catunda kuli Tate, vyoshe evi vyatunda mu kaye. 17Kaye na vyuma vyoshe vilimo vije vanu vashungwiya lilinakwita, oloni vaje valinga cizango ca Njambi vakayoya myaka yoshe.
Citozi ca Kilistu
18Vana vange vavandondo, eyi ikeyo simbu yakukotoka! Ngwe muvamilekele ngwavo Citozi ca Kilistu alinakwija, co ololo vitozi vavangi va Kilistu vanasholoka laja, co twazivuka ngwetu simbu yakukotoka ilimuyehi. 19Mwa vushunga vene, vanu ava kuvakundamene ku mbunga yetu, omu mukemwo muvatundilile kuli yetu, nga vakevo vakundamene ku mbunga yetu, nga vali netu amo. Oloni vatusezele ngeci cipwe cakutungukwa ngeci naumo wai wavo wakundamene ku mbunga yetu.
20Oloni Kilistu netila laja Munzinzime Wakujela ali yeni, ngecivene, yeni voshe munazivuka vushunga. 21Ngecivene, Njilinakumisonekela, kesi ngwe omwo kumuzivuka vushunga embwe, oloni omwo munavuzivuka, co lalo mwazivuka ngweni makuli naamo ai atunda ku vushunga.
22Ngecivene, iyajo muka-makuli? Vaje vendeka ngwavo Yesu kesi ikeye Wakuvwavesa. Vanu ava vakevo vanapu Vitozi va Kilistu, valinakuvyana voshe vavali Ishe na Mwana. 23Omwo voshe vaje vavyana Mwana vavyana lalo Ishe, vaje vatambula Mwana vali na Ishe lalo.
24Ngecivene, nyanyameni, nyungeni mu vimbunge vyeni lijwi lije mwazivile tunde ku san̄ulu. Nga munyunga lijwi lije, asinoni simbu yoshe mukayoya amo na Mwana na Ishe. 25Co eci cikeco watukulaesele Kilistu vavenya kutwanaco, cikeco mwonyo wa myaka yoshe.
26Njilinakumisonekela eci omwo ali vaje valinakweseka kumikwisa. 27Oloni ngeci mweni, Kilistu netila Munzinzime wendi ali yeni. Ngwe omo Munzinzime wendi ali muli yeni, kumushaka munu kumilongesa. Omwo Munzinzime wendi alinakumilongesa vyuma vyoshe, co vije alinakulongesa vinapu vya vushunga, kesi vya makuli embwe. Ngecivene, ononokeni vilongesa vya Munzinzime, co kaleni muli Kilistu.
28Eyo, vana vange, kaleni muli ikeye, ngeci tukashule nakusimpa akajomboloka, kesi tukazive shwamwa ku mesho endi a Litangwa lije omo akaija. 29Mwazivuka ngweni Kilistu wapwa wa vushunga, ngecivene, munapande kuzivuka ngweni woshe alinga vyavivwa napu muna Njambi.

Vana va Njambi
1 Kengeni cizemo cakuhyana eci Tate alinaco kuli yetu! Cizemo cendi cakama manene ngeci valinakututumbula vana va Njambi, ngecivene, mu cifwa eci, mukemwo mutwafwa. Omu mukemwo vene vaka-kaye kuvatuzivuka, omwo vakevo kuvamuzivuka Njambi. 2Vasamba vange vanjazema, yetu ololo tunapu vana va Njambi, oloni kucasholokele mwamuvwa ngeci yetu tukemuka vati. Oloni tunazivuka ngwetu omo Kilistu akasholoka, tukalifwa nendi, omwo tukamumona ngwe muje vene mwaafwa. 3Co woshe uje ali na cinyangavili eci muli Kilistu alijelese, ngwe Kilistu wapwa wakujela.
4Woshe uje alinga vuvi ali na mulonga wakupokola lishiko lya Njambi, omwo vuvi vukevwo kupokola lishiko. 5 Mwazivuka ngweni Kilistu washolokele ngeci atundise vivi, co muli ikeye kumwesi vuvi navumo vwai. 6Ngecivene, munu woshe uje alinakuyoya muli Kilistu kasa kutwalelelao kulinga vuvi, oloni woshe uje atwalelelao kulinga vuvi, ikeye kamumwene nalumo lwai nambe kumuzivuka.
7Vana vange vavandondo, kesi mutave umo amikwise! Woshe uje alinga vya vushunga napu muka-vushunga, ngwe Kilistu wapwa muka-vushunga. 8Woshe uje atwalelelao kulinga vuvi nakundama kuli Liyavola, omwo Liyavola nalingi vuvi tunde ku san̄ulu. Eci cikeco cuma cakatukilile Muna Njambi, kunyongesa vije vyalingile Liyavola.
9Naumo wai wa vana va Njambi vavandondo atwalelelao kulinga vuvi, omwo cisemwa ca Njambi cili muli vakevo, co omwo Njambi napu Ishavo, kuvasa kutwalelelao kulinga vuvi. 10Aka kakeko kaangu kakutungukwa akati ka vana va Njambi na vana va Liyavola, vaje kuvesi kulinga vyavivwa nambe kuvesi kuzema vakwavo, kuvapwile vana va Njambi embwe.
Lizemeni umo na mukwavo
11 Omwo lijwi lije mwazivile akulivanga likelyo eli, tunapande kulizema umo na mukwavo. 12 Kutwapandele kupwa ngwe Kaini, ikeye wakundamene kuli Uje Liyavola, co watsiile shongo yendi Avele. Omwo vikajo Kaini wamutsiile? Omwo Kaini walingile vyuma vyavivi, oloni vyuma vije vyalingile ndolome yendi Avele vyapwile vyavivwa.
13Ngecivene, vasamba vange, kesi mukomoke nga vanu vaka-kaye vamizinda. 14 Tunazivuka ngwetu tunatundu mu kutsa tunakovela mu mwonyo, tunazivuka cuma eci omwo tulinakuzema vakwetu. Vaje kuvesi kuzema anga vacili mwisi ya nzili ya kutsa. 15Vaje vazinda vakwavo vanapu vaka-kutsiya, co yeni munazivuka ngweni vaka-kutsiya kuvesi na mwonyo wa myaka yoshe. 16Omu mukemwo twazivuka vati cizemo mucafwa, Kilistu wecelele mwonyo wendi ali yetu. Ngecivene, netu lalo tunapande kwecelela myonyo yetu ali vakwetu! 17Nga yetu tunafuku, co tumona vakwetu vanajeneka, co tukala na vukundwisi mu vimbunge vyetu kujeneka kuvakwasa, vatijo twendeka ngwetu tulinakuzema Njambi? 18Vana vange vavandondo, cizemo cetu kucapandele kupwa ca majwi nakwendeka lika embwe, oloni cinapande kupwa ca vushunga, cije cilisholola cikeco vavenya mu vilinga.
Kulitakamesa ku mesho a Njambi
19Ngecivene, a cuma eci cikeco cituzivukisa ngeci ngwetu kuma tunakundama ku vushunga, eci cikeco cinatutakamesa mu vimbunge vyetu ku mesho a Njambi. 20Nga citaku-taku cetu cituvayesa, co tunazivuka ngwetu Njambi ikeye wakama manene kutuvakana citaku-taku cetu, co azivuka vyuma vyoshe. 21Ngecivene, vasamba vange vanjazema, nga citaku-taku cetu kucituvayesa, co tulikolesa ku mesho a Njambi. 22Tukata
Munzinzime wa vushunga na munzinzime wa makuli
1Vasamba vange vanjazema, kesi mukulaele kuli voshe vaje vendeka ngwavo vali na Munzinzime, oloni veluleni muwane ngeci nga munzinzime uje uvalinawo unatundu kuli Njambi. Omwo vaka-kwimanena vavangi va makuli vanashandokela kwoshe-ikwoshe. 2Omu mukemwo mukazivuka ngweni kuma Munzinzime wa Njambi unafu vati, woshe uje atava ngwendi Yesu Kilistu wezile mu cisemwa ca vunu ikeye ali na Munzinzime wakutunda kuli Njambi. 3Oloni woshe uje avyana eci ali Yesu kesi na Munzinzime wakutunda kuli Njambi embwe. Oloni munzinzime uje ali nawo unatundu kuli Citozi ca Kilistu, mwazivile ngwavo akaija, co ololo unaija laja ano a kaye.
4Oloni yeni vana vange vavandondo, munakundama kuli Njambi, co munahyana vaka-kwimanena va makuli, omwo Munzinzime uje ali muli yeni ali manene na nzili kutuvakana munzinzime uje uli muli vaje vanakundama ku kaye. 5Vaka-kwimanena vaje va makuli vendeka a vin̄anda vya a kaye, co vaka-kaye valinakuvatolilila omwo vakevo vakundama ku kaye. 6Oloni yetu tunakundama kuli Njambi. Woshe uje azivuka Njambi atolilila kuli yetu, woshe uje kakundamene kuli Njambi kasa kutolilila kuli yetu. Ngecivene, omu mukemwo twasa kwangula akati ka Munzinzime wa vushunga na munzinzime wa makuli.
Njambi ikeye cizemo
7Vasamba vange vanjazema, tulizemeni umo na mukwavo, omwo cizemo catunda kuli Njambi. Woshe uje wakala na cizemo wapwa muna Njambi, co azivuka Njambi. 8Woshe uje kesi na cizemo kazivuka Njambi, omwo Njambi wapwa cizemo. 9Co Njambi nasholola cizemo cendi kuli yetu omwo watumine Munendi umolika mu kaye ngeci tukale na mwonyo muli ikeye. 10Omu mukemwo mucafwa cizemo, kesi yetu twazema Njambi, oloni ikeye watuzemene nakutuma Munendi kupwa n̄ombelo ngeci vivi vwetu vanavisambesa.
11Vasamba vange vanjazema, nga eci cikeco cizemo ca Njambi catuzemene naco, ngecivene, tunapande kulizema umo na mukwavo. 12 Naumo wai wamona Njambi; oloni nga tulizema umo na mukwavo, co Njambi akayoya muli yetu, na cizemo cendi cinapu ca vushunga muli yetu.
13Twazivuka mwamuvwa ngwetu tuli muli Njambi, co na ikeye alinakuyoya muli yetu, omwo natwana Munzinzime wendi. 14Co tunamono nakuleka veka ngwetu Tate natumu Munendi kupwa Muyoyesi wa vaka-kaye. 15Nga tutava ngwetu Yesu wapwa Muna Njambi, tuyoya muli Njambi na Njambi ayoya muli yetu. 16Co yetu vavenya tunazivuka nakukulaela cizemo cije Njambi alinaco ali yetu.
Njambi wapwa cizemo, co voshe vaje vayoya mu cizemo vayoya muli Njambi na Njambi ayoya muli vakevo. 17Cizemo cinatungukwa muli yetu ngeci tusimpe a Litangwa Lyakusompa, co tukakala naco omwo kuyoya kwetu kwa muno mu kaye kwapwa cifwa cimo ngwe Kilistu. 18Kukwesi lyova mu cizemo, oloni cizemo ca vushunga cisheka lyova lyoshe. Ngecivene, cizemo kucapwile ca vushunga muli umo uje ali na lyova, omwo lyova lyakundama kukunyanyamesa.
19Tuzema omwo Njambi watuzemene akulivanga. 20Nga twendeka ngwetu twazema Njambi, oloni tuzinda vakwetu, tunapu vaka-makuli. Omwo kutwasa kuzema Njambi, uje kanda tumone, nga kutuzeme vakwetu vaje tunamono. 21Co eli likelyo lishiko lyanatwana Kilistu, woshe uje azema Njambi napande kuzema vakwavo lalo.
 
 
Kuhyana kwetu kwa vya a kaye
1Woshe uje akulaela ngeci Yesu ikeye Wakuvwavesa, napu muna Njambi, co woshe uje azema cisemi azema lalo munendi. 2Omu mukemwo tuzivuka ngwetu tuzema vana va Njambi, cinapu kuzema Njambi nakwononoka mashiko endi. 3 Omwo cizemo cetu kuli Njambi cilumbunuka ngeci twononoke mashiko endi. Co mashiko endi kesi amakalu kuli yetu embwe, 4omwo muna Njambi woshe asa kuhyana vya a kaye. Co ngila ituhyana nayo nakutuvakana vya a kaye ikeyo kukulaela kwetu. 5Iyajo asa kuhyana vya a kaye? Kuvanga uje lika nakulaela ngwendi Yesu ikeye Muna Njambi.
Vukaleo ali Yesu Kilistu
6Yesu Kilistu ikeye wezile na mema akumbwitika kwendi na maninga a kutsa kwendi. Kezile lika na mema, oloni wezile na vyoshe vivali mema na maninga. 7Co Munzinzime nasholola vukaleo ngwendi eci cinapu vushunga, omwo Munzinzime wapwa vushunga. 8Kuli vakaleo vatatu, Munzinzime na mema na maninga, co vyoshe evi vitatu vyalitombola mu vukaleo vwavyo. 9Tukulaela vukaleo vwa vanu, oloni vukaleo vwa Njambi vuli na nzili manene, co natwana vukaleo ovu ali Munendi. 10Ngecivene, voshe vaje vanakulaela ali Muna Njambi vali na vukaleo ovu mu vimbunge vyavo, oloni voshe vaje kuvakulaelele Njambi, vanamupwisa ikeye muka-makuli, omwo vakevo kuvakulaelele vukaleo vuje vwendekele Njambi ali Munendi. 11 Ngecivene, ovu vukevwo vukaleo, Njambi natwana mwonyo wa myaka yoshe, co mwonyo ou uli muli Munendi. 12Woshe uje ali na Mwana ali na mwonyo ou, woshe uje kesi na Muna Njambi kesi na mwonyo ou.
Mwonyo wa myaka yoshe
13Njinamisonekela evi ngeci muzivuke ngweni muli na mwonyo wa myaka yoshe, yeni vene munakulaela muli Muna Njambi. 14Tunasimpi ku mesho a Njambi, omwo tunazivuka ngwetu ikeye atuziva nga tumulomba cuma cimo ngwe ku cizango cendi. 15Ikeye atuziva simbu yoshe tulombela, co omwo twazivuka ngwetu eci cinapu ca vushunga, twazivuka lalo ngwetu ikeye atwana vyoshe vitumulomba.
16Nga umona muka-kukulaela alinga vuvi vuje kuvwasa kumutwala ku kutsa, unapande kulombela kuli Njambi, uje akamwana mwonyo. Eci cinakundama kuli vaje vivi vyavo kuvivatwala ku kutsa. Oloni kuli vuvi vuje vutwala ku kutsa, co kunjasa kwendeka ngwange munapande kulombela kuli Njambi a vuvi vwangacije. 17Vilinga vyoshe vyavivi vyapwa vuvi, oloni kuli vuvi vuje kuvwasa kutwala ku kutsa.
18Twazivuka ngwetu kukwesi vana va Njambi eshwala kulinga vuvi, omwo Muna Njambi alinakuvanyunga mwamuvwa, co Uje Liyavola kasa kuvavulumuna.
19Twazivuka ngwetu tunakundama kuli Njambi nambe kaye koshe kali mu nzili ya Uje Liyavola.
20Twazivuka ngwetu Muna Njambi naija, co natwana kuzivisisa ngeci tuzivuke Njambi wa vushunga. Tulinakuyoyela muli Njambi wa vushunga, muli Munendi Yesu Kilistu. Ou ikeye Njambi wa vushunga, co ou ukewo mwonyo wa myaka yoshe.
21Vana vange, linyungeni yeni vavenya nakutunda ku vinjambi va makuli!
mbula kuli ikeye cuma coshe tumulomba, omwo tukononoka mashiko endi nakulinga vije vimuvwaelelesa. 23 Eci cikeco canashiki ngeci tukulaele mu lizina lya Munendi Yesu Kilistu, co tulinakulizema umo na mukwavo, ngwe Kilistu watushikile. 24Voshe vaje vononoka mashiko a Njambi vayoya muli Njambi na Njambi ayoya muli vakevo. Co omwo ali Munzinzime uje natwana, co tunazivuka ngwetu Njambi ali nakuyoya muli yetu.
 
Kuhyana kwetu kwa vya a kaye
1Woshe uje akulaela ngeci Yesu ikeye Wakuvwavesa, napu muna Njambi, co woshe uje azema cisemi azema lalo munendi. 2Omu mukemwo tuzivuka ngwetu tuzema vana va Njambi, cinapu kuzema Njambi nakwononoka mashiko endi. 3 Omwo cizemo cetu kuli Njambi cilumbunuka ngeci twononoke mashiko endi. Co mashiko endi kesi amakalu kuli yetu embwe, 4omwo muna Njambi woshe asa kuhyana vya a kaye. Co ngila ituhyana nayo nakutuvakana vya a kaye ikeyo kukulaela kwetu. 5Iyajo asa kuhyana vya a kaye? Kuvanga uje lika nakulaela ngwendi Yesu ikeye Muna Njambi.
Vukaleo ali Yesu Kilistu
6Yesu Kilistu ikeye wezile na mema akumbwitika kwendi na maninga a kutsa kwendi. Kezile lika na mema, oloni wezile na vyoshe vivali mema na maninga. 7Co Munzinzime nasholola vukaleo ngwendi eci cinapu vushunga, omwo Munzinzime wapwa vushunga. 8Kuli vakaleo vatatu, Munzinzime na mema na maninga, co vyoshe evi vitatu vyalitombola mu vukaleo vwavyo. 9Tukulaela vukaleo vwa vanu, oloni vukaleo vwa Njambi vuli na nzili manene, co natwana vukaleo ovu ali Munendi. 10Ngecivene, voshe vaje vanakulaela ali Muna Njambi vali na vukaleo ovu mu vimbunge vyavo, oloni voshe vaje kuvakulaelele Njambi, vanamupwisa ikeye muka-makuli, omwo vakevo kuvakulaelele vukaleo vuje vwendekele Njambi ali Munendi. 11 Ngecivene, ovu vukevwo vukaleo, Njambi natwana mwonyo wa myaka yoshe, co mwonyo ou uli muli Munendi. 12Woshe uje ali na Mwana ali na mwonyo ou, woshe uje kesi na Muna Njambi kesi na mwonyo ou.
Mwonyo wa myaka yoshe
13Njinamisonekela evi ngeci muzivuke ngweni muli na mwonyo wa myaka yoshe, yeni vene munakulaela muli Muna Njambi. 14Tunasimpi ku mesho a Njambi, omwo tunazivuka ngwetu ikeye atuziva nga tumulomba cuma cimo ngwe ku cizango cendi. 15Ikeye atuziva simbu yoshe tulombela, co omwo twazivuka ngwetu eci cinapu ca vushunga, twazivuka lalo ngwetu ikeye atwana vyoshe vitumulomba.
16Nga umona muka-kukulaela alinga vuvi vuje kuvwasa kumutwala ku kutsa, unapande kulombela kuli Njambi, uje akamwana mwonyo. Eci cinakundama kuli vaje vivi vyavo kuvivatwala ku kutsa. Oloni kuli vuvi vuje vutwala ku kutsa, co kunjasa kwendeka ngwange munapande kulombela kuli Njambi a vuvi vwangacije. 17Vilinga vyoshe vyavivi vyapwa vuvi, oloni kuli vuvi vuje kuvwasa kutwala ku kutsa.
18Twazivuka ngwetu kukwesi vana va Njambi eshwala kulinga vuvi, omwo Muna Njambi alinakuvanyunga mwamuvwa, co Uje Liyavola kasa kuvavulumuna.
19Twazivuka ngwetu tunakundama kuli Njambi nambe kaye koshe kali mu nzili ya Uje Liyavola.
20Twazivuka ngwetu Muna Njambi naija, co natwana kuzivisisa ngeci tuzivuke Njambi wa vushunga. Tulinakuyoyela muli Njambi wa vushunga, muli Munendi Yesu Kilistu. Ou ikeye Njambi wa vushunga, co ou ukewo mwonyo wa myaka yoshe.
21Vana vange, linyungeni yeni vavenya nakutunda ku vinjambi va makuli!
 
https://www.bible.com/pt/bible/627/1jn.1.mbb

Nenhum comentário:

Postar um comentário