segunda-feira, 28 de setembro de 2015

1 ZÃ: MOORE


1 ZÃ 11Tõnd gʋlsda yãmb sẽn kẽed ne vɩɩm koɛɛga wɛɛngẽ, koɛɛg ning sẽn dag n be hal sɩngr wẽndẽ wã, tɩ tõnd wʋm a kibarã, tɩ d mens nin yãnd-a wã, tɩ tõnd ges-a wã, la d sɩɩs-a ne d nusã, 2b puk-a lame tɩ tõnd yã. Yaa rẽ yĩngã, tɩ tõnd kõt yãmb koe-kãng kaseto, la d togsd yãmb vɩɩm sẽn kõn sa wã koɛɛg sẽn dag n be tõnd Ba nengẽ, tɩ b vẽneg-a ne tõndã. 3Bũmb ning tõnd sẽn yã la d wʋma, tõnd togsd-a-la yãmb me, tɩ yãmb me tõe n paam lagem-n-taar ne tõndo. La tõnd lagem-n-taarã bee ne d ba wã, la ne b Bi-ribl a Zezi Kirist. 4Tõnd gʋlsda bõn-kãngã tɩ tõnd sũ-noogã na pid zãnga. 5Ad koɛɛg ningã tõnd sẽn wʋm a Zezi Kirist nengẽ n togsd yãmbã: Wẽnnaam yaa vẽenem la lik baa bilf ka be bãmb pʋgẽ ye. 6Tõnd sã n yetẽ tɩ d tara lagem-n-taar ne bãmba n yaool n kẽnd lik pʋgẽ, tõnd yagda zĩrĩ la d ka maand sɩd ye. 7La tõnd sã n kẽnd vẽenemẽ wa bãmb mengã sẽn be vẽenemẽ wã, tõnd tara lagem-n-taar ne taaba, la bãmb Bi-ribl a Zezi zɩɩmã pekda tõnd yel-wẽna fãa n yiisi. 8Tõnd sã n yetẽ tɩ d ka tar yel-wẽnde, tõnd belgda d mense la sɩd ka be tõnd pʋgẽ ye. 9Tõnd sã n vẽneg n togs Wẽnnaam d yel-wẽna, bãmb yaa sɩd soaba la tɩrga tɩ maan tõnd sugr d yel-wẽna yĩnga, la b pek tõnd n yiis d tʋʋm-wẽnsã fãa. 10Tõnd sã n yeel tɩ d ka maan yel-wẽnde, tõnd geta Wẽnnaam wa zĩrĩ yagda, la bãmb goamã ka be tõnd pʋgẽ ye.

1 ZÃ 21Mam kom-bõonego, m gʋlsda yãmb bõn-kãngã sẽn na yɩl tɩ y ra maan yel-wẽn ye. La ned sã n maan yel-wẽna, tõnd tara sɛ-yõakd sẽn be d ba wã nengẽ: Yaa tɩrlem soab a Zezi Kirist. 2B talla a Zezi meng n maan maoong tõnd yel-wẽna sugr kũun yĩnga, la ka tõnd bal yel-wẽnã yĩng ye, la dũni neba fãa me yel-wẽna yĩnga. 3Tõnd sã n sak Wẽnnaam tõodã, dẽ tõnd miime tɩ d bãnga bãmba. 4Ned ning sẽn yet t'a mii Wẽnnaam la a yaool n ka sakd b tõodã, yẽ soab yaa zĩrĩ yagda la sɩd ka be yẽ pʋgẽ ye. 5La ned ning sẽn sakd Wẽnnaam goamã, a wilgdame t'a nonga Wẽnnaam sɩd-sɩda. Ad tõnd sẽn tõe n bãng to-to tɩ d bee bãmb pʋgẽ: 6Sẽn yet-a tɩ yẽ paada Wẽnnaam pʋgẽ tog n kẽnda wa a Zu-soabã sẽn dag n kẽndã. 7M kom-nongdse, ka tõ-paalg la mam gʋlsd yãmb ye, yaa tõ-kʋdg yãmb sẽn dag n paam hal sɩngrẽ wã. Tõ-kʋdg kãnga yaa koɛɛg ning yãmb sẽn dag n wʋma. 8Mam sẽn gʋlsd yãmbã yaa tõ-paalg me. Yel-kãng yaa sɩd Zu-soabã pugẽ, la yãmb pʋse. Bala, lik bida wã loogdame, la vẽenem sɩd-sɩdã zoe n yãgdame. 9Ned ning sẽn yet t'a bee vẽenemẽ n yaool n kis a ba-biiga, a ket n bee lik bida pʋgẽ. 10Ned ning sẽn nong a ba-biig bee vẽenemẽ bũmb ka be n na n lub-a ye. 11La ned ning sẽn kis a ba-biig bee lik bida pʋgẽ. Yẽ kẽnda likã pʋgẽ, n ka mi a sẽn dabdẽ ye, bala likã kɩtame t'a ninã ka ne ye. 12Kom-bõonego, mam gʋlsda yãmb tɩ bala, Kirist yʋʋrã yĩnga yãmb paama y yel-wẽna sugri. 13Ba-rãmba, mam gʋlsda yãmb tɩ bala, yãmb sẽn bãng soab ning sẽn be-a hal sɩngr wẽndẽ wã yĩnga. Kom-bɩɩse, mam gʋlsda yãmba, tɩ bala, yãmb tõoga wẽng soabã. Kom-bõonego, mam gʋlsa yãmba, tɩ bala, yãmb bãnga d ba wã. 14Ba-rãmba, mam gʋlsa yãmba, tɩ bala, yãmb bãnga soab ning sẽn be hal sɩngr wẽndẽ wã. Kom-bɩɩse, mam gʋlsa yãmba, tɩ bala, yãmb tara pãnga, tɩ Wẽnnaam goamã be yãmb pʋgẽ, la tɩ y tõoga wẽng soabã. 15Da nong-y dũni wã, wall bũmb ning sẽn be a pʋgẽ wã ye. Ned sã n nong dũni wã, d ba wã nonglem ka be a soab pʋgẽ ye. 16Bala, bũmb nins fãa sẽn be dũniyã pʋgã, sã n ya yĩng ratem wẽngã, la ninã sẽn get bũmb nins n datã, la wilg-m-meng arzegs sẽn wat-ne wã ka yit Wẽnnaam nengẽ ye, a yita dũni nengẽ. 17Dũni loogdame la a ratem wẽngã me loogdame. La ned ning sẽn maand Wẽnnaam daab paada wakat sẽn kõn sa. 18Mam kom-bõonego, moasa yaa yaoolem wakate. Wa yãmb sẽn dag n wʋm tɩ Kirist kɩɩsd n watã, ad Kirist kɩɩsdb wʋsg n be moasã. Rẽ kɩtame tɩ tõnd miẽ tɩ yaa yaoolem wakate. 19Bãmb yii tõnd sʋka la b rag n ka tõnd neb ye. Tɩ bõe, bãmb sã n dag n yaẽ tõnd neba, b dag n na n paa ne tõndo. La b sẽn maan to-to wã wilgda vẽeneg tɩ ka neba fãa n yaa tõnd neb ye. 20Yãmb mensã paamame tɩ soab ning sẽn welg-a toorã kõ yãmb b Sɩɩgã, la yãmb fãa tara bãngre. 21Mam sẽn gʋls yãmbã, ka tɩ yãmb ka mi sɩdã ye, la yaa yãmb sẽn mi-a wã yĩnga, la zĩrĩ sẽn ka yit sɩd pʋgẽ wã yĩnga. 22Ãnna la zĩrĩ yagdã, sã n ka ned ning sẽn kɩɩsda t'a Zezi ka Kiristã? Ned ning sẽn yet t'a ka mi d Ba ne b Bi-riblã yaa Kirist kɩɩsda. 23Ned ning fãa sẽn yet t'a ka mi Bi-riblã ka tar Ba wã me ye, la ned ning sẽn yet t'a mii biigã, a tara Ba wã me. 24Sã n ya ne yãmba, koɛɛg ning yãmb sẽn dag n wʋm hal sɩngrẽ wã tog n paa yãmb pʋse. Bũmb ning yãmb sẽn wʋm hal sɩngrẽ wã sã n pa yãmb pʋse, yãmb me na n paa Bi-riblã ne Ba wã pʋga. 25Ad bũmb ning Kirist sẽn kãab tõndã: Yaa vɩɩm sẽn kõn sa. 26Mam gʋlsa yãmb bõn-kãense, neb nins sẽn belgd yãmba wɛɛngẽ. 27La ne yãmba, Sɩɩg-sõng ning yãmb sẽn deeg bãmb nengẽ wã bee yãmb pʋse, la yãmb ka baood tɩ b zãms yãmb ye. La wa bãmb Sɩɩgã sẽn zãmsd yãmb bũmb fãa wã, tɩ yaa sɩdã, la ka zĩrĩ wã, woto, bɩ y pa ne Kirist wa Sɩɩg-sõng sẽn zãms yãmb to-to wã. 28La moasã, mam kom-bõonego, bɩ y pa Kirist pʋga, tɩ bãmb sẽn na n wa pukã wakate, bɩ tõnd paam pɛl-kɛgenga, tɩ bãmb waoongã daare, yãnd kõn yõk tõnd bãmb taoor ye. 29Yãmb sã miẽ tɩ Kiristã yaa tɩrlem soaba, bɩ y bãng tɩ ned ning fãa sẽn maand sẽn ya tɩrg yaa Wẽnnaam biiga.

1 ZÃ 31Ges-y nonglem ninga d ba wã sẽn nong tõndã, bala b boonda tõnd tɩ Wẽnnaam kamba. La tõnd sɩd yaa bãmb kamba. Ad bũmb ning sẽn kɩt tɩ dũni wã ka mi tõndã: Yaa t'a ka bãng d ba wã ye. 2Mam zo-nongdse, tõnd yaa Wẽnnaam kamb moasã, la tõnd sẽn na n yɩ bũmb ningã nan ka puk nand ye. La tõnd miime tɩ Kirist sã n wa n puki, tõnd na n yɩɩ wa bãmba, tɩ bõe, tõnd na n yãa bãmb sẽn yaa a soabã. 3Ned ninga fãa sẽn tẽed Kiristã yel-kãngã pidsg yĩnga, a yɩlgda a meng n lebg yɩlemd wa a Zezi Kirist sẽn ya yɩlemdã. 4Ned ninga fãa sẽn maand yel-wẽnde, a kɩɩsda tõogã me. Yel-wẽna yaa tõogã kɩɩsgo. 5La yãmb miime t'a Zezi waame n na n yiis yel-wẽna, la yel-wẽnd ka tol n be bãmb pʋgẽ ye. 6Ned ning fãa sẽn be Kirist pʋgẽ ka maand yel-wẽn ye. Ned ning fãa sẽn maand yel-wẽn ka yã bãmba, la a ka bãng-b ye. 7Kom-bõonego, bɩ y ra sak tɩ ned ba a yen belg yãmb ye. Ned ning sẽn maand tɩrlem yaa tɩrg wala a Zezi Kirist sẽn ya tɩrgã. 8Ned ning sẽn maand yel-wẽn yaa rõatã neda, bala rõatã sɩng n maanda yel-wẽn hal sɩngr wẽndẽ. Wẽnnaam Bi-riblã waame n na n sãam rõatã tʋʋma. 9Wẽnnaam sẽn dog ned ninga fãa ka maand yel-wẽn ye, Wẽnnaam yalẽ wã sẽn be yẽ pʋgẽ wã yĩnga. La sẽn ya Wẽnnaam n dog-a wã yĩnga, a ka tõe n ket n maand yel-wẽn ye. 10Yaa woto la b bãngd sẽn ya-b Wẽnnaam kamba la sẽn ya-b rõatã kamb n bake. Ned ning fãa sẽn ka maand tɩrga la sẽn ka nong a ba-biig ka Wẽnnaam biig ye. 11Ad koɛɛg ning yãmb sẽn wʋm hal sɩngrẽ wã: Bɩ d nong taaba. 12Bɩ d ra maan wala a Kaẽ sẽn da ya wẽng soabã rẽndã, la sẽn kʋ a ba-biigã ye. La bõe yĩng n kɩt t'a kʋ-a? Yaa yẽ tʋʋma sẽn da ya wẽns t'a ba-biigã tʋʋma zemsã yĩnga. 13M ba-biisi, dũniyã neba sã n kis yãmba, bɩ y ra yɛɛs ye. 14Tõnd sẽn nong d ba-biisã yĩnga, tõnd miime tɩ d yii kũum zĩigẽ n kẽ vɩɩm zĩigẽ. Ned ning sẽn ka tar nonglem bee kũum pʋgẽ. 15Ned ninga fãa sẽn kis a ba-biig yaa nin-kʋʋda, la yãmb miime tɩ nin-kʋʋd ba a yen ka tar vɩɩm sẽn kõn sa wã tɩ bee a pʋgẽ ye. 16Ne bõn-kãnga, tõnd bãnga nonglem sẽn ya bũmb ninga: Yaa t'a Zezi Kirist kõo bãmb vɩɩmã tõnd yĩnga. Tõnd me tog n kõo d vɩɩmã d ba-biisã yĩnga. 17Ned sã n tar dũni arzegse, n neẽ t'a ba-biig rat sõngre, tɩ yẽ ka zoe a nimbãaneg n sõng-a, yẽ na n yɩɩ a wãn yeel t'a nonga Wẽnnaam? 18Kom-bõonego, bɩ tõnd nonglem ra yɩ noor goama wall no-noom ye. Bɩ a yɩ ne tʋʋma la ne sɩda. 19Rẽ na n kɩtame tɩ tõnd bãng tɩ d yaa sɩd-dãmba, la tõnd na n paama sũur laafɩ Wẽnnaam taoore, 20baa ne tõnd sũya sẽn mongd tõnd bʋʋm to-to. Bala, Wẽnnaam yɩɩda tõnd sũyã, la b mii bũmb fãa. 21Mam zo-nongdse, tõnd sũurã sã n ka mongd tõnd bʋʋm, tõnd pɛlg yaa kɛgeng Wẽnnaam taoore, 22tõnd sẽn kot bũmb ninga fãa, bãmb kõta tõndo, tõnd sẽn sakd bãmb tõodã la d maand sẽn tat bãmb yamã yĩnga. 23Ad bãmb tõogã la a woto: Yaa tɩ d tẽ bãmb Bi-ribl a Zezi Kirist yʋʋre, la tɩ d nong taab wala sẽn zems tõog ning a Zezi sẽn kõ tõndã. 24Ned ning sẽn sakd bãmb tõodã bee Wẽnnaam pʋgẽ, tɩ Wẽnnaam be yẽ pʋgẽ. Woto, tõnd miime tɩ bãmb bee tõnd pʋgẽ, Sɩɩg-sõng bãmb sẽn kõ tõndã maasem yĩnga. 


1 ZÃ 41Mam zo-nongdse, ra tẽ-y sɩɩsã fãa ye, mak-y-b n ges n bãng b sã n yita Wẽnnaam nengẽ. Bala, belgr no-rɛɛsdb wʋsg n wa dũniyã pʋga. 2Ad bũmb ning sẽn na n kɩt tɩ yãmb bãng tɩ yaa Wẽnnaam Sɩɩgã: Sɩɩg ning fãa sẽn yet t'a Zezi Kirist waa ne yĩnga, Sɩ-kãng yii Wẽnnaam nengẽ. 3La sɩɩg ninga fãa sẽn ka kɩt-a kaset kãng ka yit Wẽnnaam nengẽ ye, a yaa Kirist kɩɩsdã sɩɩga. Sɩɩg ning yãmb sẽn dag n wʋm t'a watame wã, la moasã, a zoee n bee dũniyã pʋgẽ. 4Ne yãmba, mam kom-bõonego, yãmb yaa Wẽnnaam kamba, la y tõoga belgr no-rɛɛsdbã, bala, soab ning sẽn be yãmb pʋgẽ wã yɩɩda sẽn be-a dũniyã pʋgẽ wã. 5Bãmb yaa dũniyã rẽnda, yaa rẽ yĩng la b goama sẽn yɩt dũni nengẽ wã, la dũniyã kelgd-b lame. 6La ne tõndo, tõnd yaa Wẽnnaam dẽnda. Ned ning sẽn mi Wẽnnaam kelgda tõndo, la ned ning sẽn ka mi Wẽnnaam ka kelgd tõnd ye. Yaa woto la tõnd na n bãng sɩd Sɩɩgã ne tudgr sɩɩgã n bake. 7M zo-nongdse, d nong taaba, bala, nonglem yita Wẽnnaam nengẽ, la ned ning fãa sẽn nong a taab yaa Wẽnnaam biiga, la a mii Wẽnnaam. 8Ned ning sẽn ka nong a taab ka bãng Wẽnnaam ye, bala Wẽnnaam yaa nonglem. 9Ad Wẽnnaam sẽn puk b nonglmã to-to tõnd yĩnga: Bãmb tʋma b Bi-ribl yendã dũniyã pʋgẽ tɩ tõnd tõe n paam vɩɩm bãmb maasem yĩnga. 10Nonglem kãng ka tõnd sẽn nong Wẽnnaam yĩng ye, yaa bãmb sẽn nong tõndo, n tʋm b Bi-riblã tɩ b yɩ maoong tõnd yel-wẽna sugr kũun yĩngã yĩnga. 11Mam zo-nongdse, Wẽnnaam sã n nong tõnd hal wʋsg a woto, tõnd me tog n nonga taaba. 12Ned baa a yen zɩ n yã Wẽnnaam ye. Tõnd sã n nong taaba, Wẽnnaam bee tõnd pʋgẽ, la bãmb nonglma zemsa zãng tõnd pʋgẽ. 13Ad bũmb ning sẽn kɩted tɩ tõnd bãng tɩ d bee Wẽnnaam pʋgẽ, la tɩ bãmb bee tõnd pʋgẽ: Yaa tɩ bãmb kõo tõnd b Sɩɩgã. 14La tõnd yãame la d kɩt kaset tɩ d ba wã tʋma b Bi-riblã tɩ b yɩ dũni fãagda. 15Ned ning sẽn yet t'a Zezi yaa Wẽnnaam Bi-ribla, Wẽnnaam bee a soab pʋgẽ, la a soab bee Wẽnnaam pʋgẽ. 16La ne tõndo, tõnd bãnga nonglem ning Wẽnnaam sẽn tar tõnd yĩngã, la tõnd tẽe nonglem kõngo. Wẽnnaam yaa nonglem. Ned ning sẽn be nonglem pʋgẽ, a bee Wẽnnaam pʋgẽ, la Wẽnnaam bee yẽ soab pʋgẽ. 17Nonglma sã n zems zãng tõnd pʋsẽ, dẽ, bʋʋda kaoob daare tõnd pɛlg na n yɩɩ kãenkãe, bala, Kirist sẽn ya to-to wã, tõnd me vɩɩmã yaa a woto dũni kãngã pʋga. 18Rabeem ka be nonglem pʋgẽ ye, la nonglem sẽn zems zãng yiisda rabeem. Bala, rabeem wilgdame tɩ sɩbgr n be, la ned ning sẽn zoet rabeem, nonglmã ka zems zãng yẽ pʋgẽ ye. 19Ne tõndo, tõnd tara nonglem, Wẽnnaam sẽn deng n nong tõndã yĩnga. 20Ned sã n yet t'a nonga Wẽnnaam n yaool n kis a ba-biiga, yẽ soab yaa zĩrĩ yagda. Bala, ned ning sẽn ka nong a ba-biig a sẽn ne wã, a ka tõe n nong Wẽnnaam yẽ sẽn ka ne wã ye. 21Dẽ, ad tõog ninga Kirist sẽn kõ tõndã: Ned ning sẽn nong Wẽnnaam, tog n nonga a ba-biig me.

1 ZÃ 51Ned ning fãa sẽn tẽed t'a Zezi yaa Kiristã, yaa Wẽnnaam n dog yẽ soaba. La ned ning fãa sẽn nong soab ning sẽn dog-a bãmbã, nonga bãmb sẽn dog a soabã me. 2Ad bũmb ning sẽn kɩted tɩ tõnd bãng tɩ d nonga Wẽnnaam kambã: Yaa tõnd sẽn na n nong Wẽnnaam la d sakd bãmb tõodã. 3Bala, tɩ nong Wẽnnaam yaa tɩ sak bãmb tõodã. La bãmb tõodã ka toog ye. 4Bala, Wẽnnaam sẽn dog a soab fãa tõogda dũniyã. Ad tõogr ning sẽn tõogd dũni wã: yaa tõnd tẽebã. 5Ãnna n tõogd dũni wã, sã n ka ned ninga sẽn tẽed t'a Zezi yaa Wẽnnaam Bi-riblã. 6Yaa a Zezi Kirist n wa ne koom, la zɩɩm, la ka ne koom bal ye, la yaa ne koom la zɩɩm, la yaa Sɩɩg-sõng n kɩt kaseto, Sɩɩg-sõng sẽn ya sɩd soabã yĩnga. 7Bala, yaa neb a tãab n kɩt kaset [arzãn pʋga: yaa ba wã, la gomdã, la Sɩɩg-sõngo. La bãmb b tãabã yaa yembre. 8La bũmb a tãab n be n kɩt kaset tẽng zugu:] yaa Sɩɩg-sõngo, la koom, ne zɩɩm. La bãmb b tãabã kaset zemsda taaba. 9Tõnd sã n deegd ninsaalb kaseto, Wẽnnaam kaset n ya kãsẽng n yɩɩda. Tɩ bõe, ad Wẽnnaam kaseto: Yaa tɩ Wẽnnaam kɩta b Bi-riblã kaseto. 10Ned ning sẽn tẽed Wẽnnaam Bi-riblã tara kaset kãngã a meng pʋgẽ. Ned ning sẽn ka tẽed Wẽnnaam, a maanda bãmb tɩ b yɩ wa zĩrĩ yagda yẽ sẽn ka tẽed kaset ninga Wẽnnaam sẽn kɩs b Bi-riblã wɛɛngẽ wã yĩnga. 11Kaset kãng la woto: Wẽnnaam kõo tõnd vɩɩm sẽn kõn sa, la vɩ-kãng bee b Bi-riblã pʋgẽ. 12Ned ninga sẽn tar-a Bi-riblã tara vɩɩmã, la ned ninga sẽn ka tar-a Wẽnnaam Bi-riblã ka tar vɩɩmã ye. 13Mam gʋlsa yãmb bõn-kãngã, sẽn na yɩl tɩ yãmb bãng tɩ yãmb sẽn tẽed Wẽnnaam Bi-riblã yʋʋrã, yãmb tara vɩɩm sẽn kõn sa. 14Ad pɛl-kɛgeng ning tõnd sẽn tar bãmb taoorã: Tõnd sã n kos bũmb sẽn zems ne bãmb daabo, b kelgda tõndo. 15La tõnd sã n miẽ tɩ b kelgda tõndo, sẽn ya bũmb ninga la tõnd kos-yã, tõnd miime tɩ d paama bũmb ninga tõnd sẽn kos bãmbã. 16Ned sã n yã a ba-biig sẽn maan yel-wẽnd sẽn ka wat ne kũum, bɩ a pʋʋse, la Wẽnnaam na kõ-a vɩɩm. Yaa neb nins sẽn maand-b yel-wẽn sẽn ka wat ne kũuma yĩnga la y tog n pʋʋse. Yel-wẽnd n be n wat ne kũum, ka yel-wẽn kãng yĩng la mam sẽn yet tɩ y pʋʋsã ye. 17Tʋʋm-wẽng fãa yaa yel-wẽnde, la yel-wẽn n be n ka wat ne kũum ye. 18Tõnd miime tɩ Wẽnnaam sẽn dog ned ning fãa ka maand yel-wẽn ye, la Wẽnnaam Bi-riblã gũuda yẽnda, la wẽng soabã ka sɩɩsd yẽ ye. 19Tõnd miime tɩ d yaa Wẽnnaam dẽnda, la dũniyã zãng bee wẽng soabã nugẽ. 20Tõnd miime me tɩ Wẽnnaam Bi-riblã waame, la b kõo tõnd bãngr tɩ d bãng soab ning sẽn yaa sɩdã. La tõnd bee sẽn ya-a sɩdã pʋgẽ, b Bi-ribl a Zezi Kirist maasem yĩnga. Yaa bãmb la Wẽnnaam sɩd-sɩda la vɩɩm sẽn kõn sa. 21Mam kom-bõonego, lak-y y mens ne wẽn-naandsã.

http://www.bible.is/MHMBSB/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário