sexta-feira, 16 de outubro de 2015

1 Jâŋ: Ngiemboon


Ashwóŋè gie á gÿo mé gwɔ́ wó
1Peg ŋwe’e yɔɔn ŋwà’ne ńnáa né pi ńdɔgɔ shwóŋó gẅi nò ná shwóŋè gie á gÿo mé gwɔ́ wó, á gie aa ńgwɔ́ pɔ́ wó tà fó nzyète shúm ntsèm, peg la lɔg metuŋó még ńjú’, ńdɔg nÿɔ́g még ńgyá, ńnyɛte ńdíe ńdɔg mbwó még ńkíbe. 2E Ssé la gwɔ́ tà ńtó ńnáa wɛ̌ le gwɔ́ né peg, peg gyá yé, tà peg ee pá’ɔɔn ńgwɔ́ pàjÿò ńgyá, ńne shwóŋó gẅi nò ná le gwɔ́ tèmì gẅie à la fó lejʉ́ŋ Tá ńtó ńnyɛ́ mbùm ye mbwo peg. 3Ammó gie peg la gyá ḿbiŋ ńjú’, áa yɛ̌ gie peg shwóŋó gẅi gí, ńzsé ngie pi ge temte ná peg, pege metsèm pú ńtemte ná Tá mbɔɔ ná Míŋ we Yěsô Kristo. 4Peg ŋwe’e yɔɔn nò ńnáa mbwo pi, légwɔ́ gie tsɔ́ mmó té ge zága nà weg lekág wɔ́.
E Ssé aa kyɛ̀’
5Anò gie Yěsô Kristo la shwóŋó wég, à yɔɔn gie peg ge shwǒŋ pi lɔɔn. À la gɔɔn ngie: E Ssé gwɔ́ pɔ́ kyɛ̀’, mbɔɔ méjʉ’ʉ nzěm à tè ná ngÿǒ menò me wɔ́. 6Pege lɔɔn ńgɔɔn ngie pega pɔ̌ temté, tá ḿbiŋe ne ńgiŋe tsɛ̀ɛ nzěm, mbà pege cÿɔɔ nò, ńdɔgɔ tě ńgÿo mmó gie à ne ńkwoŋo wɔ́. 7Tá ńké ńgwɔ́ gie pege lɔɔn ne ńgiŋe ná jʉ’e fɔ̌g pá’ yé lê twó yé aa nà jʉ’ʉ fɔ̌g la, mbà pege ge pú gẅiin tà’ ncwò tsetsɛ̀ɛ pege, metse Míŋ we Yěsô leen ńké sɔgɔ wégè ná nò tepòŋ ntsèm. 8Pege lɔɔn ńgɔɔn ngie nò tepòŋ té ná pege wɔ́, mbà pege lɔgɔ pú’u, fʉa mánzsè, ḿbiŋe tě ńzsé nò nénʉ́ gie á fóo mbwo Ssé wɔ́. 9Pege lɔɔn ńzẅíŋ mefʉa mégè, mbà Ssé ge lege ná né pege, éfó ná pege kẅile nò tepòŋ ntsèm, mélà’mie e Ssé ka’a mmó ńgÿo, á gwɔ́ ndʉŋ ndʉŋ
10Pege ke ńgɔɔn ngie pege tè ngàŋ mefʉa wɔ́, mbà pege lɔgɔ Ssé ńtóŋo ngàŋa cÿɔ nò, ashwóŋè yé lěen ńdɔgɔ ńgwɔ́ ná pege wɔ́.

Kristo ge tó kẅéte wégè
1Epúɔ mémá pɔ́ɔn, mèŋ n ŋwe’e mɔɔn menò légwɔ́ gie pi ge gẅiin shÿó tà pi le gÿo nò tepòŋ wɔ́. Tá ńgwɔ́ gie nyìŋ gÿo nò tepòŋ, mbà pege gẅiin wege nyìŋ lejʉ́ŋ Tá, á gwɔ́ Yěsô Kristo, yé gẅie aa ndʉŋ ndʉŋ mvfò Ssé. 2À la zɔɔn ńdɔgɔ twó yé, ńnuŋe pwɔ́’ pá’ à lɔɔn ńgwɔ́ e Ssé lege menò tepòŋ mégè. Pá’ à lɔɔn ńgwɔ́ á le lege pɔ́ ndà’ mégè wɔ́, pá’ ńgwɔ́ á gíŋe ńdege me pʉ̀a mesoŋ ntsèm tsɛ̀ɛ njÿó. 3Pege lɔɔn ńgÿo mmó gie Ssé ne ńtsẅii né pege, mbà wɛ̌ légwɔ́ ge nyɛɛ wégè ngie pege zsé Ssé 4Nyìŋ gẅie à gɔɔn ngie: «Mèŋ n zsé yé» Tá ńké tè mbʉ̌ mé kú’te, mbà ngàŋ aa ngàŋa cÿɔ nò, anò nénʉ́ gie á fó mbwo Ssé lɔgɔ tě ńgwɔ́ tsɛ̀ɛ ntʉ́m ngàŋ wɔ́. 5Tá nyìŋ gẅie à kú’te shwóŋè Ssé, aa nyìŋ gẅie à kwa’ ńkwoŋ Ssé tà shwóŋó nò. Wɔɔn aa pá’ pege lɔg ńzsé ngie pega Ssé léen ńtemte. 6Nyìŋ lɔɔn ńgɔɔn ngie: Peg Ssé léen ńtemte, á zɛ́te ngie ngÿǒ menò mé gwɔ́ pá’ me Yěsô Kristo laa pú’u.
Lepʉ̌ se sẅé
7Meshǔ pɔ́ɔn pe tʉ̀ nzẅìŋ, sɔɔn té gwɔ́ pɔ́ *lepʉ̌ sẅé sie mèŋ n ŋwe’e fʉ̀’ɔɔn ńnáa né pi wɔ́, à gwɔ́ pɔ́ nzẅìŋe *lepʉ̌ gẅie pi ne ńzsé tà fó nzyeté, wɛ̌ nzẅìŋe *lepʉ̌ à gwɔ́ pɔ́ shwóŋè gie pi la jú’. 8Tà mbɔɔ pú’u, *lepʉ̌ sie mèŋ n ŋwe’e ńnáa né pi, ée pá’ɔɔn, ńké ngwɔ́ se sẅé, ée se sẅé ńcʉa nà mmó gie mé ne ńgyá ná Kristo mbɔɔ ná pi gí. Pi zɔɔn ńgyá pá’ nzěm ne ḿmaga, tà mbà kwà’ kyɛ̀’ zyě lékyɛ’ jʉ’. 9Nyìŋ gẅie à gɔɔn ngie ngÿǒ menò mé ee me jʉ’e fɔ̌g, ḿbiŋe ne ḿbʉa fɛ́ we, ngàŋ lɔgɔ ńnyé ńgwɔ́ pɔ́ tsɛ̀ɛ nzěm. 10Nyìŋ gẅie à kwoŋo fɛ́ we, aa nyìŋ gẅie ngÿǒ menò mé ée me jʉ’ʉ fɔ̌g. À lɔɔn ńgwɔ́ á le kwɔɔnte nà tsɔ́ mmó ńgwe ssé wɔ́. 11Tá nyìŋ gẅie à pʉa fɛ́ we, aa nyìŋ gẅie ngÿǒ menò ée me tsɛ̀ɛ nzěm, á giŋe tsɛ̀ɛ nzěm, ńké tè ne ńzsé jʉ’ gie à gee né wó wɔ́, mélà’mie nzěm léen ńgÿo á fʉ̀. 12Penkʉ́ pɔ́ɔn, mèŋ n gee tsɛ̀ɛ yɔɔn ŋwà’ne, ńne shwóŋó gẅi ngie e Ssé cʉa nà mmó gie Yěsô Kristo la gÿo, ńdege menò tepòŋ mí ńná né pi. 13N ne shwóŋó gẅi melÿò ngie: Pi ee pɛ́’ɛ̀ ńne zsé Nyìŋ gẅie aa wó tà fó nzyeté, ńne shwóŋó gẅi pûɔ shum ngie pi kéen ńtʉ ńcʉa nyìŋ tepòŋ. 14Penkʉ́ pɔ́ɔn, mèŋ n gee pá’ɔɔn ńne ńŋwe’e shwóŋó gẅi ngie pi ne ńzsé Tá wege, ńgʉa ná pi melÿò, mbà mèŋ n gee pá’ɔɔn ne shwóŋó gẅi ngie pi ne ńzsé nyìŋ gẅie aa wó tà fó nzyeté, ńgʉa ná pi pûɔ shum, mèŋ n ne shwóŋó gẅi ngie, pi ne ńtʉte tʉte, ashwóŋè Ssé ké ńgwɔ́ pɔ́ ntʉ́m pi, pi kěen ńtʉ̀ ńcʉa nyìŋ tepòŋ. 15Tà pi tÿɔ́g nÿɔ́g mí nà njÿó, tà pi tÿɔ́g nÿɔ́g nà shúm sie ée tsɛ̀ɛ njÿó. Nyìŋ lɔɔn ńkwoŋ njÿó, mbà à tè ne ńkwoŋo Ssé Tá wɔ́, 16á nue àkɔ́ɔkɔ́ɔ gie áa tsɛ̀ɛ njÿó, pá’ shúm sie mbùm nyìŋ tsóte yé á tsɔ́ɔn, pá’ shúm sie nyìŋ záb lejÿɔ́g mǒ ńtsɔ́ɔn légẅiin, mbɔɔ shúm sie pʉ̀a mesoŋ lɔgɔ ńŋá’te, sɛ̌ shúm téen fó mbwo Tá wege wɔ́, éfó pɔ́ tsɛ̀ɛ njÿó. 17Njÿó zɔɔn ńgwɔ́ ssé ne ńcʉa cʉa, tà mbɔɔ shúm sie pʉ̀a mesoŋ ne ńgyá tsɛ̀ɛ njÿó ńtsɔ́ɔn légẅiin. Tá nyìŋ gẅie à gÿo mmó gie Ssé ne ńkwoŋo, à ge gwɔ́ pɔ́ wó fʉ̀’ ntsèm.
Ngàŋ mbù Kristo
18Penkʉ́ pɔ́ɔn, afʉ̀’ʉ nzsònzèm ne ńku’u. Pi la jú’ mé gɔɔn ngie, angàŋ mbù Kristo ge lá’ tó. Áa fʉ̀’ɔɔn, mbà megàŋ mbù Kristo kěen ńtó tà ńgyɔ́ɔn gyɔ́ɔn. Áa mmó gie á gÿǒ pege zsé ngie à fʉ̀’ʉ nzsònzèm ne ńku’u. 19Megàŋ mbù fǒ pɔ́ tsɛ̀ɛ cú’tè yégè ńkẅɛ ńgʉa. Pɔ́ ka zɔ̌ɔn tè pʉ̀a pégè wɔ́. Pɔ́ kaa pé’è ńgwɔ́ pʉ̀a pege, mbà pɔ́ ka zso tsetsɛ̀ɛ pege. Tá’, á ka kě ḿboŋ ngie à kẅɛ pɔ́ pú’u, ná pɔ́b, áwɔ̌wɔ́ɔ gyá ngie pɔ́ ka tè pʉ̀a pege wɔ́, 20ńgʉa ná pi, mbà Kristo ka náa Zẅìge Ndʉalʉ̌a né pi. Áa mmó gie á gÿo pi métsèm zsé nò nénʉ́. 21Mèŋ n ka gwaa ŋwe’e ŋwà’ne ná né pi mèŋ n tě ńdɔgɔ ńgɔɔn ngie pi tè ne ńzsé nò nénʉ́ gwɔ́ wɔ́. Á gwɔ́ pɔ́ nò gie pi ne ńzsé. Pi giŋé ńne ńzsé ngie, etsɔ́ cÿɔ nò lɔɔn ńgwɔ́ é le tsɛ̀ɛ nò nénʉ́ kẅɛ. 22Angàŋa cÿɔ nò aa wɔ̌? À tè gwɔ́ pɔ́ nyìŋ gẅie à gɔɔn ngie Yěsô tè *Nzà’nkÿo wɔ́ le? Aa ngàŋ mbù Kristo, ńgwɔ́ nyìŋ gẅie à gwaa lʉ’ʉ nò Tá, ńdʉ’ mbɔɔ ye Múɔ. 23Nyìŋ lɔɔn ńdʉ’ʉ lézẅíŋe nò Múɔ, mbà à lʉ’ʉ lézẅíŋe nò Tá wege, nyìŋ gẅie à zẅiŋé nò Mùɔ, à giŋé ńzẅíŋe ye Tá wege. 24Áa mmó gie á gÿo mèŋ n gɔɔn mbwo pi ngie pi kú’te shwóŋè gie pi la jú’ tà fó nzyeté kwà’ mboŋó. Ashwóŋè gie pi la jú’ tà fó nzyeté lɔɔn ńgwɔ́ tsɛ̀ɛ ntʉ́m gẅí, mbà pi gí ge temte ná Múɔ mbɔɔ ná Tá. 25Kristo la ka’a mbwo pege ngie, pega Ssé ge lá’a gwɔ́ pɔ́ fʉ̀’ ntsèm. 26Yɔɔn áa mmó gie n kě ne fa’a léshwóŋó gẅí, ńtí pʉ̀a pie é fa’a léfʉte gẅi pi fʉa mánzsè, 27ńgʉa ná pi, mbà Kristo la náa Zẅìge yé né pi. Yɛ̌ Zẅìge piŋ ńké ńne ńgwɔ́ ná pi, áa mmó gie á gÿo, á té ne ńzɛ́te ngie nyìŋ mesoŋ zí’i gẅi mmó wɔ́, á nue Zẅìge Ndʉalʉ̌a ne ńzí’i gẅi kɔ̀ɔkɔ́ɔ, ammó gie á la’te piŋ ńgwɔ́ nénʉ́, é té cÿɔ̌ nò wɔ́. Pú’u la, pi ké ńda pɔ́ nnɛ́ ná Kristo pá’ Zẅìge Ndʉalʉ̌a la zí’i gẅí. 28Pá’ áa pú’u la, mbà penkʉ́ pɔ́ɔn, pi ké ńda nnɛ́ pɔ́ ná Kristo, ńzsé ngie á ge lá’a lyɛ̌’ gie à kẅɛ̌, pege é le tsɔ́ mmó pɔ́g, ntʉ́m wégè pú le cÿɔ’ɔ nà tsɔ́ mmó wɔ́. Á gwɔ́ lyɛ̌’ó, pege é le tyé mvfò yé eshʉ́ kúu wégè wɔ́. 29Pi ne ńzsé ngie Kristo gÿo mmó gie áa ndʉŋ ndʉŋ mvfò Ssé, pú’u la pi gíŋe ńzsé ngie nyìŋ lɔɔn ńgÿo mmó gie áa ndʉŋ ndʉŋ mvfò Ssé, mbà à ge cʉ́’ʉ míŋ Ssé.

Epúɔ Ssé
1Pi gyá pá’ Tá wege kwoŋo wégè kwoŋ tà ńtóŋo wégè lê púɔ pé, éshwóŋó nò pege gwɔ́ pɛ̌. Tá pʉ̀a njÿó té wégè zsé, á nue pɔ́ la tè zsé nyìŋ gẅie e Ssé ee yé wɔ́. 2Meshǔ pɔ́ɔn pe tʉ̀ nzẅìŋ, pege ee fʉ̀’ɔɔn pá’ɔɔn ńgwɔ́ púɔ Ssé, tá’ ńtí gie pege ge gÿo gwɔ́ pú’u, e nyě ńgwɔ́ pɔ́ lelyěen. Pege kě ńne ńzsé ngie Kristo ge gÿo gwɔ́ tà kẅɛ, pege gyá yé pá’ aa jʉ’ó ńgwɔ́, ńgwɔ́ gie aa lêkɔ́ wɔ́, pege gwɔ́ yégè pɔ́ pú’u. 3Awɔ̌wɔ́ɔ gẅie à neŋé ne ńzẅí’te ngie Kristo gÿo yɔɔn nò, à ńnéŋe ḿbɔ́ɔn pá’ ńgwɔ́ *lɔ̌’ gwɔ́ ná yé, á nue Kristo aa tè *lɔ̌’. 4Nyìŋ lɔɔn ńnéŋe ńgÿo nò tepòŋ, mbà ngàŋ lʉ’ʉ légiŋe ná *lepʉ̌ Ssé, à nue legÿo nò tepòŋ aa lelʉ’ʉ légiŋe ná *lepʉ̌ Ssé. 5Pi ne ńzsé ngie Yěsô Kristo la tó lézyɛ́b menò tepòŋ, atsɔ́ nò tepòŋ piŋ ńké tè ná yé wɔ́. 6Áa yɛ̌, wɔ̌wɔ́ɔ gẅie à lǎ nnɛ́ ná yé, à tè gíŋe fʉa nò wɔ́, awɔ̌wɔ́ɔ gẅie à neŋé fʉa pɔ́ nò, à laa Yěsô gyá, ńké tè yé zsé. 7Penkʉ́ pɔ́ɔn, ḿbɔ́ɔn nyìŋ légÿo pi fʉa mánzsè. Nyìŋ lɔɔn ńgÿo mmó gie áa ndʉŋ ndʉŋ mvfò Ssé, mbà ngàŋ lɔgɔ ńgÿo yé pá’ Yěsô Kristo. À gÿo mmó gie áa ndʉŋ ndʉŋ mvfò Ssé. 8Nyìŋ lɔɔn ńké ńnéŋe ńgÿo yé pɔ́ nò tepòŋ, mbà aa nyìŋ Sátà, á nue Sátà aa ngàŋ mefʉa tà fó pɔ́ nzyète ngwòŋ. Míŋ Ssé la zɔɔn ńtó pɔ́ ńgÿo kɔ́? À la tóo ḿbyág mefà’ Sátà. 9Wɔ̌wɔ́ɔ gẅie à vɔg tà ńcʉ́’ʉ míŋ Ssé, à tè gíŋe ńnéŋe ńgÿo nò tepòŋ wɔ́, á nue le gwɔ́ gẅie à fóo ná Ssé aa ná yé ńgwɔ́ pá’ mbyè mmó la. À tè gíŋe ńku’u légÿo nò tepòŋ wɔ́, á nue aa míŋ Ssé. 10Pi gyá mmó gie mé fó mǒ ńdɔg ńzsé púɔ Ssé, ńgíŋe ńzsé pe Sátà. Nyìŋ lɔɔn tè gÿo mmó gie áa ndʉŋ ndʉŋ mvfò Ssé wɔ́, ńké tè kwoŋo fɛ́ we wɔ́, mbà ngàŋ tè míŋ Ssé wɔ́.
Nkwòŋe mefɛ́ mefɛ́
11Anò gie pi la jú’ tà fó nzyeté á gwɔ́ pɔ́ ngie: Pege gẅiin nkwòŋe tsetsɛ̀ɛ pege. 12Tà pege gwɔ́ pá’ Kain gẅie à laa nzèm Sátà, ńzẅé fɛ́ we zyé manzwě. À lɔ̌ɔn ńzẅé yé mélà’a kɔ́? Á laa nue mefà’ mé laa me tepòŋ, mé fɛ́ we gwɔ́ mie ée ndʉŋ ndʉŋ mvfò Ssé. 13Mefɛ́ pɔ́ɔn, epʉ̀a njÿó lɔɔn ḿbʉa gẅí, tà pi mmɔɔn mmɔɔn. 14Pege fó ná pá’ pege ne ńkwoŋo mefɛ́ pege, ńzsé ngie pege tè gíŋe ńgwɔ́ mepfó wɔ́, pege ee ntentʉ́. Nyìŋ gẅie à tè nyìŋ mesoŋ kwoŋ, nyě ńgwɔ́ pɔ́ mpfó. 15Awɔ̌ nyìŋ wɔ́ lɔɔn ḿbʉa fɛ́ we, mbà ngàŋ aa fÿɛ́, pi piŋ ńne ńzsé ngie atsɔ̌ fÿɛ́ tè wó gẅie à gẅiin le gwɔ́ tèmì mbùm yé wɔ́. 16Nkwòŋe ee kɔ́ mmó? Pege ee fʉ̀’ɔɔn, mbà pege zsé ngie: Yěsô la náa twó yé ńtí wégè. Pú’u la, á ne ńzɛ́te ngie pege náa twó yégè ńtí mefɛ́ pégè. 17Nyìŋ lɔɔn ńgwɔ́ ngàŋa mmó, ńgyá fɛ́ we ne ńzága mmó, à tè yé líe, mbà mé ge gɔɔn ngie wɛ̌ ngàŋ mmó ne kwoŋo Ssé lêkɔ́? 18Penkʉ́ pɔ́ɔn, tà pege lɔg pɔ́ ndà’ ncwò ńgɔɔn né nyìŋ ngie pege kwoŋo yé. Tà é ké ńgwɔ́ pɔ́ nkwòŋe mekùb ncwò. Pege lɔg pɔ́ mmó gie pege gÿǒ, tá à gwɔ́ nò ngie pege ne ńkwoŋo yé.
Letyě mvfò Ssé té pɔ́g
19Pege ge gÿo pú’u, tá zsé ngie pege ee nà gwǒŋo nò nénʉ́, é tyé mvfò Ssé ntʉ́m wégè le vɛ. 20Ntʉ́m wégè lɔɔn ńzɔɔn sá’a wégè, mbà pege ne ńzsé ngie e Ssé fǎŋ ńcʉa ntʉ́m wégè ḿbiŋ ne ńzsé nò ntsèm. 21Meshǔ pɔ́ɔn pe tʉ̀ nzẅìŋ, ntʉ́m wégè lɔɔn tè ne sá’a wégè wɔ́, mbà pege ge tyé mvfò Ssé té ne ḿvɛɛ, 22é luɔ pɔ́ kɔ́ mbwo yé wɔ́, à ná mélà’mie pege ne ńgiŋe ná *lepʉ̌ sé, ḿbiŋe ńgÿo mmó gie à ne ńkwoŋo. 23*Lepʉ̌ sé ŋwɛ́, e sɔɔn ńgwɔ́ ngie: Pege záb ntʉ́m ná Míŋ we Kristo, ḿbiŋ ńgẅiin nkwòŋe tsetsɛ̀ɛ pege, ée *lepʉ̌ sie Yěsô la záb ngie pege giŋe mǒ. 24Nyìŋ gẅie à kú’te mbʉ̌ Ssé, à ké ńda nnɛ́ nà Ssé la, e Ssé la nnɛ́ ná yé. Pege fó nà Zẅìge Ndʉalʉ̌a gie Ssé nǎ mbwo pege, ńzsé ngie e Ssé la nnɛ́ ná pege.

A Zẅìge Ssé mbɔɔ Zẅìge ngàŋ mbù
1Meshǔ pɔ́ɔn pe tʉ̀ nzẅìŋ, tà pi jú’ nyìŋ gɔɔn ngie Zẅìge Ndʉalʉ̌a áa ná yé, pi gwóon ńzẅíŋ zẅíŋ, té cwoŋo ńdíe ka áa kwà’ Zẅìge Ssé wɔ́. Á nue pà *ntsẅì nkʉ̀ Ssé pe cÿɔ̌ nò pǔ ńgyɔ́ɔn tsɛ̀ɛ njÿó tɛ’. 2Ammó gie pi ge lɔg zsé Zẅìge gie á fóo mbwo Ssé à yɔɔn. Nyìŋ lɔɔn ńzẅíŋ ngie Yěsô Kristo la sele ńcʉ́’ʉ kwà’ nyìŋ mesoŋ, mbà ngàŋ gẅiin Zẅìge gie á fóo mbwo Ssé. 3Tá nyìŋ lɔɔn ńké ńdʉ’ʉ lézẅíŋ ngie Yěsô Kristo la tó ńgwɔ́ nyìŋ mesoŋ, mbà ngàŋ tè gẅiin Zẅìge gie á fóo mbwo Ssé wɔ́, ayé Zẅìge áa gie á fóo mbwo ngàŋ mbù Kristo gẅie pi la jú’ mé gɔɔn ngie à ne ńtóo. À kěen ńké ńdá’ ńtó tà ńgwɔ́ tsɛ̀ɛ njÿó. 4Pi penkʉ́ pɔ́ɔn, pi ee nà gwǒŋo yé Ssé. Pi kéen ńdÿɔ́’ tà ńcʉa pà *ntsẅì nkʉ̀ Ssé pe cÿɔ̌ nò, mélà’mie a Zẅìge Ssé gie áa ná pi á pú ńtʉ ńcʉa ngàŋ mbù Kristo gẅie aa tsɛ̀ɛ njÿó. 5*ntsẅì nkʉ̀ Ssé pe cÿɔ̌ nò, ée nà gwǒŋo ye pʉ̀a njÿó. Áa mmó gie á gÿo pɔ́ zí’i shúm é gwɔ́ pɔ́ se tsɛ̀ɛ njÿó, epʉ̀a tsɛ̀ɛ njÿó piŋ ńzẅí’te yɔ́b nò. 6Á gʉa ná pege, mbà pege ee nà gwǒŋo ye Ssé. Nyìŋ gẅie à ne ńzsé Ssé à ne ńzẅí’te nò gie pege gɔɔn. Nyìŋ gẅie à tè ná gwǒŋo ye Ssé wɔ́, à tè yégè nò zẅí’te. Pege fó pɔ́ pú’u, tá ńzsé nò nénʉ́, ńzsé cÿɔ̌ nò.
E Ssé kwoŋ pʉ̀a kwoŋ
7Meshǔ pɔ́ɔn pe tʉ̀ nzẅìŋ, !pege gẅiin nkwòŋe tsetsɛ̀ɛ pege, á nue nkwòŋe fóo mbwo Ssé. Nyìŋ gẅie à gẅiin nkwòŋe aa míŋ Ssé, ńne ńzsé Ssé 8Nyìŋ lɔɔn tè nyìŋ mesoŋ kwoŋ, mbà à nyě tè zsě Ssé, á nue e Ssé gẅiin pɔ́ nkwòŋe. 9Anò gie Ssé la lɔg ńnyɛɛ wégè ngie à kwoŋo wégè à yɔɔn: À la túm ndà’ Míŋ we wémɔ’ɔ́ tsɛ̀ɛ njÿó ngie pege cʉa nzèm yé ńgwɔ́ wó. 10Nkwòŋe léen ńgwɔ́ pɔ́ pá’ɔɔn, pege zɔ la tè kwoŋ Ssé wɔ́, yé zɔ la kwoŋo wégè. À la kwoŋo wégè kwoŋ tà ńtúmo Míŋ we, á tó ńdɔgɔ twó yé ńnuŋe pwɔ́’ ńtí wégè, áa mmo gie á gÿo Ssé lege menò tepòŋ mégè. 11Meshǔ pɔ́ɔn pe tʉ̀ nzẅìŋ, à lɔɔn ńgwɔ́ gie e Ssé la kwoŋo wégè pá’ɔɔn, mbà á ne ńzɛ́te ngie pege yégè gẅiin nkwòŋe tsetsɛ̀ɛ pege. 12Atsɔ̌ nyìŋ gẅie à lǎ záb lejÿɔ́g nà Ssé à tè wó wɔ́. Tá ńgwɔ́ gie pege lɔɔn ńgẅiin nkwòŋe tsetsɛ̀ɛ pege, mbà pega Ssé lɔgɔ ńgwɔ́, nkwòŋe ye lɔgɔ ńcwoŋo ńgwɔ́ ná pege tà mmó té zága mǒ wɔ́. 13Ammó gie á gÿo pege zsé ngie pege la nnɛ́ nà Ssé, e Ssé la nnɛ́ ná pege áa pá’ à la náa Zẅìge yé né pege. 14Peg la lɔg nÿɔ́g még ńgyá tà ńgwɔ́ gɔɔn pá’ɔɔn, ńgwɔ́ pànjÿò ńgyá ná pá’ à la túmo Míŋ we, pá’ à ge gʉa gwɔ́ nyìŋ gẅie à ge gʉa gÿo pʉ̀a tsɛ̀ɛ njÿó tsẅɛ́. 15Nyìŋ lɔɔn ńzẅíŋ ngie Yěsô aa Míŋ Ssé, mbà Ssé lǎ nnɛ́ nà ngàŋ, angàŋ gíŋe ńda yé nnɛ́ nà Ssé. 16Á gʉa ná peg, mbà pɔ́ ne ńzsé pá’ Ssé kwoŋo wég pú’u, peg ka gyá yɛ̌ ntí nkwòŋe tà ńzẅíŋ.
E Ssé gẅiin pɔ́ nkwòŋe, nyìŋ lɔɔn ńne ńkwoŋo pʉ̀a mesoŋ, mbà ngàŋ la nnɛ́ nà Ssé, e Ssé la nnɛ́ ná yé. 17Pege lɔɔn ńgẅiin nkwòŋe ntʉ́m pege tà tsɔ́ mmó té mǒ zág, pege é le kwaŋte lyɛ’ɛ́ létsɔ́’te mentsaŋ ntʉ́m wégè vɛ wɔ́. Pú’u, mélà’mie wege leńnéŋe tsɛ̀ɛ njÿó yɔɔn aa pá’ we Yěsô Kristo. 18Nkwòŋe vɔg tà ńgwɔ́ ssé, ecÿɔ’ mag. Nkwòŋe lɔɔn ńgwɔ́ tà tsɔ́ mmó té mǒ zág, é pyága lecÿɔ’, nyìŋ gwaa cÿɔ̀’, mbà à fʉ̌a nò tà ne ḿbɔ́gɔ. Pú’u la, nyìŋ lɔɔn ńcÿɔ’, mbà á lɔgɔ ńgwɔ́ ngie ammó nyé ńzága ná nkwòŋe gie à gẅiin.
19Á gʉa ná peg, peg kwoŋo nyìŋ mesoŋ, á gwɔ́, mélà’mie e Ssé la vɔg ńkwoŋo wég. 20Nyìŋ lɔɔn ńgɔɔn ngie à ne ńkwoŋo Ssé, ńgwɔ́ gɔɔn pú’u, ńne ḿbʉa fɛ́ we, mbà aa ngàŋa cÿɔ̌ nò. Á nue nyìŋ lɔɔn tè kwoŋo fɛ́ we gẅie à ne ńgyá yé wɔ́, á le ku’u lékwoŋ Ssé gẅie à tè ne ńgyá yé wɔ́ wɔ́. 21*Lepʉ̌ sie Kristo la ná né pege, e sɔɔn. Nyìŋ lɔɔn ńkwoŋ Ssé, á gíŋe ńkwoŋo fɛ́ we nyìŋ mesoŋ.

Awege lélÿɔ́’ tà ńcʉa njÿó
1Nyìŋ gẅie à zẅǐŋ ngie Yěsô aa *Nzà’nkÿo, aa míŋ Ssé. Nyìŋ gẅie à kwoŋ Ssé Tá, à giŋé ńkwoŋ mbɔɔ púɔ Ssé. 2Ammó gie pege ge fó mǒ ńzsé ngie pege ne ńkwoŋo púɔ Ssé, áa pá’ pege kwoŋ Ssé, ńgíŋe ńtÿɔ́gɔ kwò ná mbʉ̌ mé. 3Á nue lekwoŋ Ssé aa pege létÿɔ́gɔ kwò ná mbʉ̌ mé, mbʉ̌ mé piŋ ńké tè tʉ ńcʉa wégè wɔ́. 4Á nue wɔ̌wɔ́ɔ gẅie aa míŋ Ssé, à tʉ̌ ńcʉa kɔ̀ɔkɔ́ɔ gie á táte yé tsɛ̀ɛ njÿó. Ammó gie á gÿo pege tʉ ńcʉa njÿó, áa pá’ pege záb ntʉ́m ná Yěsô Kristo. 5Ńgwɔ́ wɔ̌ zɔɔn ńtʉ ńcʉa njÿó? À gwɔ̌ pɔ́ ndà’ nyìŋ gẅie à zẅǐŋ ngie Yěsô aa Míŋ Ssé? 6Mé gɔɔn Yěsô Kristo gẅie à la tó, mé nú’u yé tsɛ̀ɛ ntse, á gÿo ḿpfɛte metse mé, mé la tè nú’u yé pɔ́ ndà’ tsɛ̀ɛ ntse wɔ́, mé la nú’u yé tsɛ̀ɛ ntse, á gíŋe ḿpfɛte metse mé. A Zẅìge Ssé áa mǒ ńgwɔ́ jÿò ńgyá ngie áa nò nénʉ́. A Zẅìge Ssé zɔɔn ńgwɔ́ pɔ́ nénʉ́, 7é lɔgɔ ńgwɔ́ menò méntá mie é la’te wégè nò ná Yěsô. 8Yɔɔn áa Zẅìge Ssé, wɔɔn gwɔ́ ntse, ńgÿo metse, pɔ́b métá ne ńda’te tà’a nò wémɔ’ɔ́. 9Epʉ̀a mesoŋ gɔɔn mmó gie pɔ́ zsé nà nò, pege jú’ ńzẅíŋ ńgie áa nò. Ammó gie e Ssé gɔɔn nà nò á piŋ ńcʉa gie pʉ̀a mesoŋ gɔɔn. À lɔg menò méntá mɛ̌, ńgɔɔn nò ná nò Míŋ we. 10Nyìŋ lɔɔn ńzáb ntʉ́m wé ná Míŋ Ssé, mbà mɔɔn menò méntá ge ne fa’a ntʉ́m ye. Nyìŋ gẅie à kaa zẅíŋe nò gie e Ssé gɔ̌ɔn wɔ́, angàŋ lɔgɔ Ssé ńgÿo ngàŋa cÿɔ̌ nò, mélà’mie à kaa záb ntʉ́m nà nò gie e Ssé gɔ̌ɔn ńtí mmó gie yé Ssé zsé nà nò Míŋ we wɔ́. 11Ammó gie e Ssé la gɔɔn nà nò Míŋ we, à yɔɔn ńgwɔ́ ngie: Yé Ssé la náa le gwɔ́ tèmì mbwo pege, wɛ̌ le gwɔ́ á fóo ná Míŋ we. 12Nyìŋ lɔɔn ńzáb ntʉ́m wé ná Míŋ Ssé, mbà ngàŋ àa gẅiin wɛ̌ le gwɔ́ ŋwɛ́, tá nyìŋ gẅie à ké tè záb à tè gẅiin.
Anò le gwɔ́ tèmì
13Mèŋ n ŋwe’e mɔɔn menò ńdɔgɔ shwóŋó gẅi pie pi záb ntʉ́m ná Míŋ Ssé ngie: Pi gẅiin le gwɔ́ tèmì. 14Ammó gie á gÿo pege tyé mvfò Ssé ntʉ́m wégè té vɛ, á gwɔ́ pɔ́ ngie: Pege ne ńzsé ngie, pege lɔɔn ńdúɔ mmó mbwo yé, á gwɔ́ gie à ne ńkwoŋo, mbà à ge jú’. 15Pá’ pege ne ńzsé ngie e Ssé ne ńjú’u nò yégè la, pege giŋé ńne ńzsé ngie pege lɔɔn ńdúɔ pɔ́ kɔ́ mbwo yé wɔ́, mbà à ge náa mmó gie pege luɔ né pege. 16Nyìŋ lɔɔn ńgyá à fɛ́ we ne ńgÿo nò tepòŋ, á ké tè nò tepòŋ gie ngàŋ ge fó mǒ é kwé kwé wɔ́, á sẅíŋte Ssé nà twó ngàŋ, mbà Ssé ge gÿo ngàŋ gwɔ́ wó, pá’ á lɔɔn ńkwa’ ńgwɔ́ nò tepòŋ gie à tè fó mǒ kwé kwé wɔ́. Tá’, atsɔ́ nò tepòŋ áa wó gie nyìŋ gÿo, éfó mǒ ńkwé kwé, n tě ńgɔɔn ngie mé sẅíŋte Ssé ná yɛ̌ ntí wɔ́. 17Kɔ̀ɔkɔ́ɔ gie nyìŋ gÿo, tà á gwɔ́ gie Ssé tè ne ńkwoŋo wɔ́, áa nò tepòŋ, ta’ nyìŋ tè gÿo pɔ́ menò tepòŋ ntsèm, éfó mǒ ńkwé kwé wɔ́. 18Pege ne ńzsé ngie nyìŋ gwɔ̌ tà ńcʉ́’ʉ míŋ Ssé, à tè gíŋe ńnéŋe fʉa nò fʉa wɔ́, á nue Míŋ Ssé ne ńtÿɔ́’te yé, nyìŋ tepòŋ tè gẅiin shÿó lézába pwó ná yé wɔ́. 19Pege ne ńzsé ngie pege ee púɔ Ssé, tá’ ngwòŋ njÿó ntsèm pǔ ńjú’u pɔ́ mbwo nyìŋ tepòŋ. 20Pege ne ńzsé ngie Míŋ Ssé la tó ńnáa wégè legyè pá’ pege ge lɔg zsé kwà’ Ssé ye nénʉ́, peg la zẅɛ́’ pɔ́ yé Yěsô Kristo tá pega Ssé ye nénʉ́ cʉ́’ ńnéŋe, mbà pega pɔ́ léen ńtemte. 21Penkʉ́ pɔ́ɔn, pi laga twó gí nà shúm sie pʉ̀a gu’te ngie ee Ssé.

https://www.bible.com/pt/bible/299/1jn.1.nbgm

Nenhum comentário:

Postar um comentário