quinta-feira, 1 de outubro de 2015

1 JƆ̌N 1: MUNDANI


1 JƆ̌N 11Ba shɨa abua yɨ̧ ane ànəa èngǎ̧ wu e li mbɨ̀ ngu tê àfɨˈa mbì ka ngɔ̀ŋ naa li ebùˈù la. Bàa mbɔŋ e zə èngǎ̧ mbɔŋ mè ndzè ne àghɨ aya. Ba lâ ndzě wùà mè mbà̧à̧te nè èbu ba. Wu èngǎ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà wu àa ŋǎ bòt mèmpème kàlìà la. 2Èngǎ̧ mèmpème waa e li mpuula aya̧, ba ye wùà. Ba wu anè ndàˈà ànəa ba ye mè ndzə la, mè ngua shua wɨ̧ ànəa mèmpème kàlìà mu è li mbɨ̀ ngu bɔ̂ Tǎt wa Mbɔ̧ɔ̧mà ka tà tùˈù abua ya la. 3Ba wua mè ndàˈà ànəa ba ye mè ndzə la, mbɨ̀ˈɨ̀ bɨa fɔta wa ba nɨ̧̀ ba nè Tǎt wa Mbɔ̧ɔ̧mà bɔ̂ Wa̧ vi Yesò Klistò baa tsiˈi àghɨ yeamɔˈ. 4Ba shɨa mbɨ̀ˈɨ̀ mèngùˈte naa paa elu̧u̧ a mèntɨ̧ɨ̧ ma. 5Èngǎ̧ ba zə abua Wa̧ tò mè me shua wɨ̧ la wu nê, Mbɔ̧ɔ̧mà wu èkaˈà, tè àdziˈa ndzěm à ka bê ngu ane tò. 6Ale, ba me shu nê, ba tsiˈi àghɨ yeamɔˈ nè Mbɔ̧ɔ̧mà ka mbɔ̂ me ghɨ̀ mènə̀ ndzěm, ko ba tsiˈi bòt mèfà̧, èghɨ bàa ngɨ̀à mè shua la ka wu nkǔŋ. 7Ka ba me ghɨ̀ mènə̀ ma a èbem èkaˈà, wû mbɨ̀ˈɨ̀ Mbɔ̧ɔ̧mà wu a èbem èkaˈà la, ko ba tsiˈi àghɨ yeamɔˈ nè bɔnyɨ ba. Àlo̧ a Wa̧ tò Yesò, aa mè ngu me shùù mènə̀ kàbɔ̀ŋ bàa ngɨ̀à la ègème. 8Ba me shu nê ba bakà ghɨ a kàbɔ̀ŋ, ba wua fɨ̀ta awa bàa mbɔŋ, bà ka me nko nkǔŋ ane ànəa Mbɔ̧ɔ̧mà. 9Ka ba bɨ̧ɨ̧ne mènə̀ kàbɔ̀ŋ ma a mbì Mbɔ̧ɔ̧mà, ko taa ghɨ̀ mbɨˈɨ̀ tà li nkàˈ la, e ghɨ̀ àghɨa a kùˈù la, e waˈà bèkàbɔ̀ŋ ba, e mě shùù awa ane èbɨˈte ènə̂ ègème ba li mè ghɨ̀ la. 10Ba me shu nê, ba bakà ghɨ a kàbɔ̀ŋ, ba wua shua nê Mbɔ̧ɔ̧mà wu wòt mèfà̧, èngǎ̧ tò è ka mê ngu a èbem mèntɨ̧ɨ̧ ma.

1 JƆ̌N 21E shɨa àkatè yaa abua yɨ̧, bɔ̧ bɔ̧, mbɨ̀ˈɨ̀ wòt kǒ ane yɨ̧ ghɨ a kàbɔ̀ŋ. Ka wòt ane yɨ̧ ghɨ a kàbɔ̀ŋ, tà ko nê wòt kǒ nàà və tà tɨ̧ɨ̧ ndɨŋndɨ̀ŋ e mbì Mbɔ̧ɔ̧mà tàa ndɨ̀à ànəa kàbɔ̀ŋ wa abua Tǎt wa Mbɔ̧ɔ̧mà la. Ŋut wu Yesò Klistò à. 2Yesò Klistò waa wu wòt tà ŋa àtsəa zi nɨŋ nchùˈù ètsə ba ane bèkàbɔ̀ŋ ba la. Tàa kà ghɨ̀ bɔɔ waˈa wû bèkàbɔ̀ŋ ba bàa ndziˈne, tàà ngɨ̀à bɔ waˈa kàbɔ̀ŋ waa waa mɨ̧̂. 3Ba me ghɨ̀ àghɨa Mbɔ̧ɔ̧mà shua la, ba ko nê ba ko atò. 4Wòt nê ye ko atò, ka mbakà wua ngɨ̀à ànəa tà shua la, ko wòt mbɔŋ wu wòt mèfà̧, tè nkǔŋ ka bê ngu ane mènə̀ tò. 5Ka wòt ègème tàa ndzə̀a èngǎ̧ tò la, wu ndâ wòt Mbɔ̧ɔ̧mà è lu̧u̧ne èntɨ̧ɨ̧ tò ègème nè èkɔŋ la. Àghɨa àa nyɨ̀ˈta awa nê ba tsiˈi àghɨ yeamɔˈ nè Mbɔ̧ɔ̧mà la wu nê, 6wòt ègème tà laˈnê ye tsiˈi àghɨ yeamɔˈ bɔ̂ Mbɔ̧ɔ̧mà la, è bɔ ndɨ tàa me tseke wû mbɨ̀ˈɨ̀ Yesò Klistò li ngua ntsèka la. 7Ngule bèshu̧ bɔ̧, mbɨ̧ yaa e shɨa abua yɨ̧ la ntsě ànəa fi Mbɔ̧ɔ̧mà laˈnê bɨ̀ me ghɨ̀ la. Wu mbɨ̧ bɨ li ndzə e bùˈù tê ane àlia mbì yu bɨ li ndzì mèntɨ̧ɨ̧ mɨ̧ ane Yesò Klistò la. Mbɨ̧ nyǎˈ wu ànəa yu bɨ yaŋe zə la. 8A batè ngu ale ka mbɨ̧ yàa e shɨ̀a abua yɨ̧ la mè ntsìˈi ye fi. Yesò Klistò è nyɨˈtè nê, mbɨ̧ mbɔŋ wu nkǔŋ, bɨ̀a mbɔŋ e mè nyɨ̀ˈte nê wu nkǔŋ mɨ̧̂. Aa ale nkàà nê ndzěm tsiˈa mìà mǐ, ngule èkaˈà e mè mbùˈ tè me bàŋe èdziˈ. 9Waa waa tà laˈnê ye wu a èbem èkaˈà, mbɔ̂ me pààbè wanyɨ vi la, bele a èbem ndzěm mbɨ̀ˈɨ̀ tà li ngu la. 10Wòt ègème tàa nkɔ̀ŋkà wanyɨ vi la nàà ntsèka a èbem èkaˈà, tè àghɨa ko à ka wû ane tò betsiˈa a ghɨ̀ tà ghɨ a kàbɔ̀ŋ la. 11Ka wòt tàa mpààbà wanyɨ vi la wu a èbem ndzěm mbɔŋ. Ŋut wua ngȩȩna a èbem ndzěm, tà kà ko àdziˈa ye ghà la, nkàà nê ndzěm mbɔŋ ghɨ̂ tà kà wua ndzea èdziˈ. 12Bɔ̧ bɔ̧, e shɨa letà waa abua yɨ̧ nkàà nê àghɨa Yesò Klistò li ngɨ̀ la a ghɨ̂ Mbɔ̧ɔ̧mà waˈa bèkàbɔ̀ŋ bɨ̧. 13Bètǎt bɔ̧, e shɨa àkatè yaa abua yɨ̧ nkàà nê bɨ ko a tòà wu tà li ngû ka ngɔ̀ŋ naa li lɔ̀ˈɔ ebùˈù la. E shɨa àkatè yaa abua yɨ̧ bɔngwàˈ, nkàà nê bɨ tseke àtsəa Satàn wòt kàbɔ̀ŋ. E shɨa àkatè yaa abua yɨ̧, bɔngwàˈ nkàà nê, bɨ ko a Tǎt wa Mbɔ̧ɔ̧mà. 14Bètǎt bɔ̧, e shɨa àkatè yaa abua yɨ̧ nkàà nê bɨ ko a tò wu tà li ngu ka ngɔ̀ŋ naa li lɔ̀ˈɔ ebùˈù la. Bɔngwàˈ, e shɨa àkatè yaa abua yɨ̧ nkàà nê bɨà nkwèèlâ, èngǎ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà e mè ngu a mèntɨ̧ɨ̧ mɨ̧, bɨ mè ntsèke àtsəa Satàn wòt kàbɔ̀ŋ. 15Ko mbɨ̀ˈɨ̀ wòt zì èntɨ̧ɨ̧ vi adù̧ ngɔ̀ŋ yaa kò ane èghɨ è wu a èbem ngɔ̀ŋ ngaa la leˈ. Wòt zìà èntɨ̧ɨ̧ vi ane èghɨ ngɔ̀ŋ yaa tà ko nê èntɨ̧ɨ̧ vi e te ntsě ane Mbɔ̧ɔ̧mà. 16Èghɨ bu ègème a ngɔ̀ŋ ŋaa, è wu èghɨ mbɨ̧̀ ènyit nàa nkɨà la, nè èghɨ bòt àa ndzea mè nkɨà la, nè àghɨ àgème a sitsǎˈ ŋàa bòt àa ŋèˈa tèkwȩ tɔb adù̧ la, è ka dzə abua Tǎt wa Mbɔ̧ɔ̧mà. Èghɨ mbɔŋ wu èghɨ sitsǎˈ. 17Bɨ̀ ko nê, sitsǎˈ yàa nè èghɨ bu ègème a èbem bɔbȩ àa nkɔ̀ŋkà la naa li lɔ̀ˈɔ etsě. Ka è wu wòt wu tàa ngɨ̀à mènə̀ Mbɔ̧ɔ̧mà nàa nkɨà la, ko taa li ntèˈa ane àlia nè àlia. 18Bɔ̧ bɔ̧, ngɔ̀ŋ bele yàŋe elìa. Bɨ li ndzə nê, wɔ̀mbù̧ Yesò Klistò naa li ekɨˈɨ. Ka nè àfɨ̀ˈ yaa bɔmbù̧ tò e taˈa saˈa a si tè àyea mbɔŋ a ghɨ̂ ba ko nê ngɔ̀ŋ bele yàŋe elìa. 19Bɔ li ndzəa ayɔɔ ya ka ba tò ba e li bà ka wu àghɨ yeamɔˈ. Eyaa wu àghɨa a li ngɨ̀ ka bɔ dzə ayɔɔ ya ngà la. Bɔ li ngɨ̀ ale ngu àghɨ yeamɔˈ ba tò ba ko bɔ li ntèˈà ba tò ba. Ka bɔ li sà àwa ale, a nyɨˈtè nê ba tò ba e li bà ka lâ ngu nɔ̂. 20È me wu awɨ̧, ko ngule Wa̧ Mbɔ̧ɔ̧mà zi Fo zi ane yɨ̧ tè ngɨ̀ wòt ègème ane yɨ̧ ko nkǔŋ. 21È ntsě shɨa abua yɨ̧ nê bɨ bakà ko nkǔŋ. E shɨa ndɨ̀ wu bɨ ko la. Bɨ ko mɨ̧̂ nê betsiˈa nkǔŋ ka bi àfɨte. 22Wòt mèfà̧ nàa nè ngu wàà? Wu wòt tà laˈnê Yesò Klistò ntsě Fɔ̧̀ wu Mbɔ̧ɔ̧mà li ndzɔˈ ntsà la. Èwuu wòt waa wu wɔ̀mbù̧ Yesò Klistò. Tà tu̧u̧ a Tǎt wa Mbɔ̧ɔ̧mà mè ntù̧u̧ Wa̧ tò. 23Wòt tù̧a Wa̧ Mbɔ̧ɔ̧mà, a wu nê tà tu̧ a Tǎt tò Mbɔ̧ɔ̧mà mɨ̧̂. Ka wòt tà bɨ̧ɨ̧ne ànəa Wa̧ Mbɔ̧ɔ̧mà la, è bɨ̧ɨ̧ne a Tǎt tò Mbɔ̧ɔ̧mà mɨ̧̂. 24È me wu awɨ̧ ko bɨ̀ ye nê bɨ nɔ̀ŋà mènə̀ mu bɨ li ndzə àfɨ̀ˈ yu bɨ li mbùˈ me ko a Yesò la a mèntɨ̧ɨ̧ mɨ̧. Bɨ nɔ̀ŋè mènə̀ maa a mèntɨ̧ɨ̧ mɨ̧, ko bɨ Wa̧ Mbɔ̧ɔ̧mà ba nè Tǎt wa Mbɔ̧ɔ̧mà aa tsiˈi àghɨ yeamɔˈ. 25Eyaa wu àghɨa Yesò Klistò zìambɔŋ li nkàˈ àwa la. Tà li nkàˈ àwa mèmpème kàlìà. 26E shɨa abua yɨ̧ ane ànəa bòt bu bɔ̀ɔ nyɔ̀ˈtà nkɨ efɨte awɨ̧ la. 27È me wu awɨ̧ ko Yesò Klistò è zi Fo zi adù̧ yɨ̧ tè è tsiˈi ane yɨ̧. Mbɨ̀ˈɨ̀ Fo tò wǔ ane yɨ̧ la, Wòt tsa bakà tsi mbɔ̌ ndɨ tàa mě nyɨˈte awɨ̧ àghɨa ko la. Aa ale nkàà nê Fo tò yu nàà nyɨ̀ˈta awɨ̧ èghɨ ègème. Àghɨa Fo yu nàa nyɨ̀ˈta la wu nkǔŋ, àfɨte a ntsě adù̧. È wu ale, bɨ̀ me zə àghɨa Fo yu nàa nyɨ̀ˈta la, mè ngu àghɨ yeamɔˈ bɨ̂ Yesò Klistò ba. 28Bɔ̧ bɔ̧, mbɨ̀ˈɨ̀ àa la, bɨ̀ wu àghɨ yeamɔˈ nè tò, mbɨ̀ˈɨ̀ tà li tà mea tà kɨˈɨ, mèntɨ̧ɨ̧ ma me kweele, bà ka bɔ àtsəa kɔˈɔ etɨ̧ɨ̧ a mbì tò. 29Bɨ koa nê Yesò Klistò tɨ̧ɨ̧ ndɨŋndɨ̀ŋ a mbì Mbɔ̧ɔ̧mà, bɨ bɔ ndɨ bɨ̀a ko nê waa waa tàa ngɨ̀à àghɨa Mbɔ̧ɔ̧mà nàa nkɨà la wu Wa̧ Mbɔ̧ɔ̧mà la.

1 JƆ̌N 31Bɨ̀ ye èwuu èkɔŋ ko Tǎt wa Mbɔ̧ɔ̧mà bɔ ane ya la! Tà kɔ̀ŋkè àwa nyaŋ tè bɔ ntsiˈa ntɔ awa ane bɔ̧ tò, ba bɔ mbê ngù bùà. Àghɨa a ghɨ̂ ka bòt ngɔ̀ŋ yaa è ka ko èwuu bòt bà wu bùà la, wu ndɨ̀ wu bɔ̀ bakà ko wòt Tǎt wa Mbɔ̧ɔ̧mà wu wùà la. 2Ngule bèshu̧ bɔ̧, ba wu bɔ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà àfɨ̀ˈ yaa, kò tètsɔˈ nàa sàˈa ewu na leˈ, ko ànəa ba ko la wu nê Yesò Klistò naa li mè nkɨ̀ˈɨ̂, ba tsiˈi mbɨ̀ˈɨ̀ tòà, nkàà nê baa li ye atò mbɨ̀ˈɨ̀ tàa la. 3Waa waa tà nɔ̀ŋe ntɨ̀ zi ane Yesò Klistò la, nàà nɔ̀ŋà èntɨ̧ɨ̧ vi è kèfə wû mbɨ̀ˈɨ̀ èwe Yesò Klistò àa fə̀a la. 4Waa waa tàa ngɨ̀à kàbɔ̀ŋ la ko nê ye pààte mbɨ̧te Mbɔ̧ɔ̧mà, ngu nê màngɨa kàbɔ̀ŋ wu màntu̧a Mbɔ̧ɔ̧mà bɔ̂ mbɨ̧te tò. 5Bɨ ko nê Yesò Klistò li ngua nkɨ̀ˈa a ngɔ̀ŋ ŋaa mbɨ̀ˈɨ̀ etsì a kàbɔ̀ŋ bòt, mbɔ̂ kàbɔ̀ŋ kà bê ngu a èntɨ̧ɨ̧ tò. 6Àyaa a nyɨˈte awa nê, waa waa bɔ̂ Yesò Klistò è tsiˈi àghɨ yeamɔˈ la, bakà ba̧a̧ a kàbɔ̀ŋ e me ghɨa ngà wû nè mbì. Ka è wu nê wòt è ba̧a̧ mènə̀ kàbɔ̀ŋ, me ghɨa ngà wû nè mbì, a nyɨˈte nê ŋut te bakà ye a Yesò Klistò, tà kà li tè mè ko atò. 7Bɔ̧ bɔ̧, ko mbɨ̀ˈɨ̀ wòt kǒ fɨte awɨ̧. Waa waa tàa ngɨ̀à mènə̀ ntsɔ̧̀ la wu wòt tà tɨ̧ɨ̧ ndɨŋndɨ̀ŋ a mbì Mbɔ̧ɔ̧mà, wû mbɨ̀ˈɨ̀ Yesò Klistò tɨ̧ɨ̧ ndɨŋndɨ̀ŋ la. 8Ka waa waa tàa ngɨa kàbɔ̀ŋ la wu wa̧ Satàn wòt kàbɔ̀ŋ, nkàà nê Satàn lè yaŋe wua ngɨa a kàbɔ̀ŋ ka ngɔ̀ŋ naa li lɔ̀ˈɔ ebùˈu. Wa̧ Mbɔ̧ɔ̧mà li ngua nkɨ̀ˈa a ngɔ̀ŋ ŋaa mbɨ̀ˈɨ̀ etsòke àfaˈa Satàn wòt kàbɔ̀ŋ. 9Waa waa tà wù Wa̧ Mbɔ̧ɔ̧mà la nàà kà tsi ngɨ a kàbɔ̀ŋ, nkàà nê ŋut e nɔ̀ŋe èngǎ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà a èntɨ̧ɨ̧ vi, tà kà tsi ngu e ghɨ̌ a kàbɔ̀ŋ nkàà nê tà wu Wa̧ Mbɔ̧ɔ̧mà. 10Ngule àghɨa àa ghɨ̌ bòt aa lȩ̀ bɔ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà ane bɔ̧ Satàn wòt kàbɔ̀ŋ la wu nê, waa waa tàa ka ghɨ àghɨa Mbɔ̧ɔ̧mà nàa nkɨà la, nè waa waa tàa ka kɔ̀ŋkè wanyɨ vi la, ntsě Wa̧ Mbɔ̧ɔ̧mà. 11Èngà̧ wu bɨ li ndzə àfɨ̀ˈ yu bɨ li mbê mbùˈ me zə Ntu̧ Ntsɔ̧̀ la wu nê, ba bɔ̂ ndɨ bàa me kɔ̀ŋkè bɔnyɨ ba la. 12Bà ka ngu mbɨ̀ˈɨ̀ Kên, tà li ngu wòt Satàn wòt kàbɔ̀ŋ, mbùŋè wanyɨ vi Abèl la. Bɨ ko àghɨ yu a li ngɨ̀ ka tà buŋè wanyɨ vi la à? Wu nê, tà li ngua ngɨ̀à mènə̀ kà kùˈ, wanyɨ tò me ghɨ̀ mènə̀ e kùˈù la. 13Bɔnyɨ bɔ̧, è wu ale, bòt ngɔ̀ŋ yaa e me pààbè àwɨ̧, ànəa mbɔŋ à kâ ntsè àwɨ̧. 14Bàa mbɔŋ e ko nê ba dzə a èbem èvə tè mbɔ̀ mèmpème nkàà nê baà nkɔ̀ŋkà bɔnyɨ ba. Waa waa tàa ka kɔ̀ŋkè wanyɨ vi la nàà ntsèka a èbem èvə. 15Waa waa tàa mpààbà wanyɨ vi la, wu wòt tàa mbùŋà bɔbȩ la. Bɨ̀ bɔ̂ nko nê, wòt tàa mbùŋà bɔbȩ la bakà bɔ mèmpème kàlìà ane zi. 16Baa me ko àghɨa èkɔŋ è wu yùà la ale, ngu ndɨ̀ wu Yesò Klistò li ŋà àtsəa zi ane ànəa ya la. È wu ale, bàambɔŋ e bɔ ndɨ bàa ŋa ètsə ba ane ànəa bɔnyɨ ba mɨ̧̂ la. 17Wòt bɔ èghɨ nyaŋ a ngɔ̀ŋ ŋaa, wanyɨ tò wu ane mbuŋ, tà tu̧ eku tèsȩte tò etɨŋe atò, ŋut ghɨ̀ nà ka mɨ̀ɨ̀tè nê yea nkɔ̀ŋkà Mbɔ̧ɔ̧mà à? 18Bɔ̧ bɔ̧, mbɨ̀ˈɨ̀ àa anè la, bà me nèèta nkɔ̀ŋkà bɔnyɨ ba mè ngɨ̀à èghɨ àa nyɨ̀ˈta nê baa ndâ nkɔ̀ŋkà àwɔb la. Bà kà me kɔ̀ŋkè bòt wû ane mèngǎ̧ ètsə̂. 19Ba me kɔ̀ŋkè bɔnyɨ ba a èlɨ̀ waa, ko baa ko nê ba wu bòt mènə̀ nkǔŋ. Eyaa mè ngu àghɨa àa ghɨ̌ ka mèntɨ̧ɨ̧ ma naa tseke ka wua mbèntâ a mbì Tǎt wa Mbɔ̧ɔ̧mà la. 20Èntɨ̧ɨ̧ wa e saˈa wa nê ba ghɨa kàbɔ̀ŋ, ba ko nê Mbɔ̧ɔ̧mà e tsè èntɨ̧ɨ̧ wa, tà mè nko ànə̂ àgème. 21Ngule bèshu̧ bɔ̧, è wu ale mèntɨ̧ɨ̧ ma bakà saˈa wa nê ba ngɨa kàbɔ̀ŋ, ba ko nê ba tɨ̧ɨ̧ e mbì Mbɔ̧ɔ̧mà kà bɔ àtsəa kɔˈɔ. 22Bàa ngɨ̀ bà lo̧ àghɨ tè tà ŋa, nkàà nê baa ndzəa tò mè ngɨ̀à àghɨa tàa nkɔ̀ŋkà la. 23Àghɨa Mbɔ̧ɔ̧mà laˈnê bà me ghɨ̀ la wu nê, bà zǐ èntɨ̧ɨ̧ wa ane Wa̧ vi Yesò Klistò, mè me kɔ̀ŋkè bɔnyɨ ba wû mbɨ̀ˈɨ̀ Mbɔ̧ɔ̧mà li shu la. 24Waa waa tàa ngɨ̀à ànəa Mbɔ̧ɔ̧mà shu la tsiˈi àghɨ yeamɔˈ bɔ̂ tò; Mbɔ̧ɔ̧mà mè ntsìˈi àghɨ yeamɔˈ bɔ̂ ŋut. Àghɨa a ghɨ̀ ka ba nê ba tsiˈi àghɨ yeamɔˈ nè Mbɔ̧ɔ̧mà la, wu nè tà zi Fo zi a mèntɨ̧ɨ̧ ma.

1 JƆ̌N 41Ngule bèshu̧ bɔ̧, wòt nê ye bɔ Fo Mbɔ̧ɔ̧mà, bɨ̀ ka mbê mbɨ̧̀ɨ̧̀nê nèmbuˈ kà nyɔˈte a ŋut eye nê kò fo yu ane tò la wu Fo Mbɔ̧ɔ̧mà leˈ. Bɨ̀ me ghɨ̀ ale nkàà nê bèndàˈàtɔŋ Mbɔ̧ɔ̧mà fɨte be taˈa wu àbȩ àfɨ̀ˈ yaa. 2Àghɨa àa ghɨ̌ bɨa ko nê fo yu ane wòt la wu ye Mbɔ̧ɔ̧mà la wu nê, waa waa tà bɨ̧ɨ̧nè mè me shu ane ètsə̂ vi nê, Yesò Klistò li ntsìˈi wɔ̀bȩ̌ la, bɨ ko nê fo yu ane ŋut la wu ye Mbɔ̧ɔ̧mà. 3Ka wòt ègème tà tu̧ nê Yesò Klistò li tà kà tsiˈi wɔ̀bȩ̌ la, bɨ ko nê fo yu ane ŋut la ntsě ye Mbɔ̧ɔ̧mà. Fo mbɔŋ wu ye wɔ̀mbù̧ Yesò Klistò wu bɨ li ndzə nê taa li ekɨˈɨ la, è bê nkɨ̀ˈɨ̂ tè ntsìˈi àbȩ àfɨ̀ˈ yaa la. 4Ka è me wu awɨ̧, bɔ̧ bɔ̧ bɨ wu bòt Mbɔ̧ɔ̧mà. Bɨ nù bèndàˈàtɔŋ Mbɔ̧ɔ̧mà àfɨte tè ntsè, nkàà nê Fo yu a mèntɨ̧ɨ̧ mɨ̧ la è kweele tê ntsè yu a mèntɨ̧ɨ̧ bòt ngɔ̀ŋ yaa la. 5Bɔ wu bòt ngɔ̀ŋ yaa, ale mènə̀ bɔ làˈà la wu mènə̀ bòt ngɔ̀ŋ, bòt ngɔ̀ŋ e mè me zə awɔb. 6È me wu awa, ko ba wu bòt Mbɔ̧ɔ̧mà. Waa waa tà ko a Mbɔ̧ɔ̧mà la nàà ndzəa awa, waa waa kà wu wòt Mbɔ̧ɔ̧mà kà wua ndzəa awa. Eyaa wu àghɨa àa ghɨ̌ ka baa ko fo yu ndàˈà nkǔŋ la, nè èye ndàˈà àfɨte la. 7Ngule bèshu̧ bɔ̧, bà me kɔ̀ŋkè bɔnyɨ ba nkàà nê èkɔŋ e dzə abua Mbɔ̧ɔ̧mà. Wòt ègème tàa nkɔ̀ŋkà bɔnyɨ bi la wu Wa̧ Mbɔ̧ɔ̧mà, mèè nko a Mbɔ̧ɔ̧mà wu. 8Wòt ègème tàa ka kɔ̀ŋkè bɔnyɨ bi la bakà ko a Mbɔ̧ɔ̧mà, nkàà nê Mbɔ̧ɔ̧mà wu èkɔŋ. 9Ye ndɨ Mbɔ̧ɔ̧mà li nyɨ̀ˈte èkɔŋ vi ane ya la. Tà li ntsàà ndàˈà Wa̧ vi a ngɔ̀ŋ ŋaa, mbɨ̀ˈɨ̀ taa ghɨ̌ baa bɔ mèmpème kàlìà. 10Ye àghɨa èkɔŋ è wu yùà la. È ntsě bàa ba li nkɔ̀ŋkè a Mbɔ̧ɔ̧mà la, wu tòà kà tà li nkɔ̀ŋkè àwa ntsàà Wa̧ vi nê tà ŋà àtsəa zi nɨŋ nchùˈù àtsəa bɔbȩ ane bèkàbɔ̀ŋ bɔb la. 11Ngule bèshu̧ bɔ̧, ndɨ̀ wu Mbɔ̧ɔ̧mà li ntaˈa nkɔ̀ŋkè àwa anè la, bà me kɔ̀ŋkè bɔnyɨ ba mɨ̧̂. 12Wòt te bakà ye a Mbɔ̧ɔ̧mà, ka ba me kɔ̀ŋkè bɔnyɨ ba, ko baa Mbɔ̧ɔ̧mà ba e tsiˈi àghɨ yeamɔˈ, tà mè ndù̧ù̧ne mèntɨ̧ɨ̧ ma nè èkɔŋ. 13Ba ko nè ba tò ba e tsiˈi àghɨ yeamɔˈ, tà mè ntsìˈi àghɨ yeamɔˈ nè nà nkàà Fo tò yu tà zi a mèntɨ̧ɨ̧ ma la. 14Bàa mbɔŋ e ye mè me làˈa è shua bòt nê, Tǎt wa Mbɔ̧ɔ̧mà li ntsàà Wa̧ vi mbɨ̀ˈɨ̀ Mpemnà bòt ngɔ̀ŋ. 15Waa waa tà bɨ̧ɨ̧nè mè me shu ane ètsə̂ vi nê, Yesò wu Wa̧ Mbɔ̧ɔ̧mà la, ko nê Mbɔ̧ɔ̧mà tsiˈi àghɨ yeamɔˈ bɔ̂ tò, tà mè ntsìˈi àghɨ yeamɔˈ bɔ̂ Mbɔ̧ɔ̧mà mɨ̧̂. 16Ale, ba kô mè ndâ mbɨ̧̀ɨ̧̀nê nê Mbɔ̧ɔ̧mà nàà nkɔ̀ŋkà wa. Mbɔ̧ɔ̧mà wu èkɔŋ. Ale, wòt ègème tàa ntsèka nyɨ̀ˈta èkɔŋ la tsiˈi àghɨ yeamɔˈ bɔ̂ Mbɔ̧ɔ̧mà, Mbɔ̧ɔ̧mà mè ntsìˈi àghɨ yeamɔˈ bɔ̂ ŋut mɨ̧̂. 17Lə yu Mbɔ̧ɔ̧mà è lu̧u̧ne mèntɨ̧ɨ̧ ma nè èkɔŋ la wu mbɨ̀ˈɨ̀ e ghɨ̌ baa li me ghàˈtè àwa ane àli yu tàa li saˈa bòt ngɔ̀ŋ la, nkàà nê ba bê ngu a ngɔ̀ŋ ŋaa wû mbɨ̀ˈɨ̀ Yesò Klistò nàa la. 18Wòt tàa ngɨ̀à èkɔŋ la nàà kà bɔ̀ɔ̂, nkàà nê èkɔŋ àa ngɨ̀ è lu̧u̧ a èntɨ̧ɨ̧ wòt e fə̀ kèbɔɔ. Wòt nàa me mɨ̀ɨ̀te nê yea li eye ngoˈ ka tà me bɔɔ. È wu ale, wòt me bɔɔ tà ko nê, èkɔŋ e bakà zìˈì ndù̧u̧ a èntɨ̧ɨ̧ vi. 19Baa nkɔ̀ŋkà Mbɔ̧ɔ̧mà nè bɔnyɨ ba, nkàà nê Mbɔ̧ɔ̧mà li mbɨ̀ nkɔ̀ŋkè àwa. 20Wòt nê yeà nkɔ̀ŋkà Mbɔ̧ɔ̧mà mbɔ̂ me pààbè wanyɨ vi, ŋut ko nê ye wu wòt mèfà̧. Betsiˈa wòt ghɨ̀ nà me kɔ̀ŋke a Mbɔ̧ɔ̧mà wu tàa ka ye atò la, mbɔ̂ me pààbè wanyɨ vi wu tàa ndzèa atò la à? 21Ànəa Yesò Klistò shua awa nê bà me ghɨ̀ la wu nê, waa waa tàa nkɔ̀ŋkà Mbɔ̧ɔ̧mà la e bɔ̂ ndɨ tàa me kɔ̀ŋkè wanyɨ vi la mɨ̧̂.

1 JƆ̌N 51Waa waa tà bɨ̧ɨ̧nè nê Yesò wu Fɔ̧̀ wu Mbɔ̧ɔ̧mà yɔˈ ntsà la, wu wa̧ Mbɔ̧ɔ̧mà. Waa waa tàa nkɔ̀ŋkà Tǎt la, nàà nkɔ̀ŋkà Wa̧ tò mɨ̧̂. 2Ba me kɔ̀ŋka Mbɔ̧ɔ̧mà ngɨ̀à àghɨa tà shu la, ba bɔ ndɨ bàa me kɔ̀ŋkè bɔ̧ tò la mɨ̧̂. 3Àghɨa àa nyɨˈte nê baa nkɔ̀ŋkà Mbɔ̧ɔ̧mà la wu màngɨa mènə̀ tà shu la. Mbɔ̂ betsiˈa mènə̀ tò ngaa ka tse awa a màngɨa, 4nkàà nê waa waa tà wù Wa̧ Mbɔ̧ɔ̧mà la tà tsě ngɔ̀ŋ yaa. Àghɨa a ghɨ̂ ba tsè ngɔ̀ŋ yaa la wu ndɨ̀ wu ba bɨ̧ɨ̧nè nê Yesò wu Fɔ̧̀ wu Mbɔ̧ɔ̧mà li ndzɔˈ ntsà la. 5Wòt betsiˈa tà tsè ngɔ̀ŋ yaa la wu ndàˈà wòt tà bɨ̧ɨ̧nè nê Yesò wu Wa̧ Mbɔ̧ɔ̧mà la. 6Wu Yesò Klistò tà li nkɨ̀ˈɨ̂ a ngɔ̀ŋ ŋaa nè mèleb bɔ̂ àlo̧ atò a nchɨ̧̀ɨ̧̀te a si la. Tà li tà kà nɨ wû ndàˈ mèleb, àlo̧ atò a li nchɨ̧̀ɨ̧̀te a si mɨ̧̂. Fo Mbɔ̧ɔ̧mà yu nàa ka fɨ̀tê la zìambɔŋ è nyɨˈtè nê eyaa wu nkǔŋ. 7Èghɨ aà betat àa nyɨ̀ˈta nkǔŋ la: 8Fo Mbɔ̧ɔ̧mà, mèleb nè àlo̧ Yesò yu a le chɨ̧ɨ̧te a si la. Èghɨ baa betat la àa nyɨ̀ˈta ànə̂ yeamɔˈ. 9Bɔbȩ àa ngɨ̀ bɔ̀ shu ànəa bɔ ye la, ba bɨ̧ɨ̧nè nê wu nkǔŋ. È me wu a Mbɔ̧ɔ̧mà ko tàa ngɨ̀ tà shu ànə̂, è wu nkǔŋ tè ntsè àyea wɔ̀bȩ̌. Eyaa wu ànəa Mbɔ̧ɔ̧mà zìambɔŋ shu ane Wa̧ vi la. 10È wu ale, waa waa tà zi èntɨ̧ɨ̧ vi ane Wa̧ Mbɔ̧ɔ̧mà la è bɨ̧ɨ̧ne nê mènə̀ maa Mbɔ̧ɔ̧mà shu la wu nkǔŋ. Waa waa tà baka zi èntɨ̧ɨ̧ vi ane Mbɔ̧ɔ̧mà la wua shua nê Mbɔ̧ɔ̧mà wu wòt mèfà̧, nkàà nê tà bakà bɨ̧ɨ̧ne ànəa Mbɔ̧ɔ̧mà shu ane Wa̧ vi la. 11Ànə̂ yaa Mbɔ̧ɔ̧mà shu la wu nê, tà ŋa awa mèmpème kàlìà. Wòt bɨ̧̀ɨ̧̀nâ ane Wa̧ tò, ka tà bɔ̀ mèmpème mbɔŋ. 12Waa waa tà zǐ èntɨ̧ɨ̧ vi ane Wa̧ tò wu la ko nê ye bɔ mèmpème, ka wòt kà zi èntɨ̧ɨ̧ vi ane Wa̧ Mbɔ̧ɔ̧mà kà bɔ mèmpème. 13E shɨa abua yɨ̧ wu bɨ zì mèntɨ̧ɨ̧ mɨ̧ ane Wa̧ Mbɔ̧ɔ̧mà la mbɨ̀ˈɨ̀ bɨa ko nê, bɨ bɔ mèmpème kàlìà. 14Lə bàa ngàˈtà àwa a mbì Mbɔ̧ɔ̧mà la wu nê, bàa ndò̧a àghɨ mbɨ̀ˈɨ̀ tàa nkɨà la tè tà zə. 15Ndɨ̀ wu ba ko nê bàa ngɨ̀ bà lo̧o̧ àghɨ tè tà zə la, ba ko mɨ̧̂ nê àghɨa àgème ba lo̧ abua tò la taa ŋa. 16Wòt yea wanyɨ vi ngɨa kàbɔ̀ŋ kà wu ewe betsiˈa è ghɨ̀ tà pfə la, tà tsaˈte a Mbɔ̧ɔ̧mà àtsəa tò, ko Mbɔ̧ɔ̧mà naa ŋa atò mèmpème. E shua bòt bu bɔ̀ bakà ghɨ mènə̀ kàbɔ̀ŋ è wu me betsiˈa è ghɨ̀ bɔ pfəˈtè la. Ka mènə̀ kàbɔ̀ŋ kǒ nàà və betsiˈa è ghɨ̀ wòt pfə la. E ntsea shua nê bɨ̀ tsaˈte a Mbɔ̧ɔ̧mà ane èwuu kàbɔ̀ŋ mbɔŋ. 17Mènə̀ kà kùˈ ègème wu kàbɔ̀ŋ, ka bèkàbɔ̀ŋ ko e bɔ̂ ngu bèa ka ghɨ̀ wòt pfə la. 18Ba ko nê waa waa tà tsiˈi Wa̧ Mbɔ̧ɔ̧mà la nàà kà ghɨa kàbɔ̀ŋ, nkàà nê Wa̧ Mbɔ̧ɔ̧mà zìambɔŋ nàà mbààba ŋut mbɨ̀ˈɨ̀ Satàn wòt kàbɔ̀ŋ zì àlɔˈ ane tò. 19Ngɔ̀ŋ yaa è batè ngu a tèkitebu Satàn wòt kàbɔ̀ŋ, ka baa kô nê ba wu bɔ̧ Mbɔ̧ɔ̧mà. 20Ba meè nko nê, Wa̧ Mbɔ̧ɔ̧mà è kɨˈɨ̀ ŋà àwa èyì mbɨ̀ˈɨ̀ baa ko atò wu, tà wu nkǔŋ la. Baa tsiˈi àghɨ yeamɔˈ nè Mbɔ̧ɔ̧mà ngua shua nê ba tsiˈi àghɨ yeamɔˈ nè Wa̧ tò Yesò Klistò. Yesò lâ ngu Mbɔ̧ɔ̧mà mè ngu wòt tàa ŋǎ awa mèmpème kàlìà la. 21Bɔ̧ bɔ̧, bɨ ko mbɨ̀ˈɨ̀ bɨ zì mèntɨ̧ɨ̧ mɨ̧ ane bènambəa.

http://www.bible.is/MNFCAB/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário