sexta-feira, 23 de outubro de 2015

1 Jɔ̱ɔ̱n: Nuer1 Jɔ̱ɔ̱n 11Kɔn la̱rkɔ yɛ mëë te thi̱n ni tukä ɣɔaa, mëë cakɔ liŋ, kä cakɔ nɛn kɛ wäŋkɔ, mëë cakɔ guic kä cakɔ thiap kɛ tetkɔ, min la riet teekä. 2Ca tëk ɛmɔ jakä jɔc, kä cakɔ jɛ nɛn, kä cakɔ ruac kɛ kui̱dɛ, kä la̱rkɔ yɛ tëk in do̱raar mëë te kɛɛl kɛ Gua̱a̱r in te nhial, kä ca nyuɔ̱th kɔn. 3Ɛn min cakɔ nɛn kä cakɔ liŋ cakɔ jɛ la̱t yɛ bä, kɛ ɣöö dee yɛn tekɛ nyuaak kɛ kɔ kɛɛl. Kä nyuakdan tëë kɛɛl kɛ Gua̱a̱ra kɛnɛ Gatdɛ ni Yecu Kritho. 4Kä gɔ̱a̱rkɔ yɛ ti̱ti̱ kɛ ɣöö dee tɛ̈th lɔaacdan ro̱ŋ. 5Mɛmɛ ɛ jɛn ruac ëë cakɔ liŋ kä jɛ, kä la̱rkɔ jɛ yɛ, ɛn ɣöö Kuoth ɛ buay kä thilɛ muth mi te rɛydɛ. 6Mi laar kɔn ɛ ɛn ɣöö ta̱nɛ kɛ nyuaak kɛ jɛ, kä jäl kɔn rɛy muɔ̱th, kac kɔn ni kac, kä /ci kɔn lät ni thuɔ̱k. 7Kä mi jäl kɔn rɛy buɔyä, ce̱tkɛ min tëë rɛy buɔyä, ta̱nɛ kɛ nyuaak kamnikɔn, kä ci riɛm Gatdɛ ni Yecu dueerkɔn diaal lak raar. 8Mi laar kɔn ɛ ɛn ɣöö thilɛ kɔn duer, kaaŋ kɔn ni rɔ̱, kä /ci thuɔ̱k te rɛydan. 9Kä mi lat kɔn dueerkɔn, jɛn ram in gua̱n cuŋni min tekɛ ŋa̱th, bɛ kɔn pälikä kɛ dueerkɔn, kä bɛ kɔn lak kä nyuɔɔn diaal. 10Mi laar kɔn ɛ ɛn ɣöö /ka̱nkɔ duer, jak kɔn ni jɛ kä gua̱n kacä, kä /ci rietdɛ te rɛydan.


1 Jɔ̱ɔ̱n 21Nyin tiɛtnikä, ɣän gɔ̱a̱rä yɛ ti̱ti̱ kɛ ɣöö /ci yɛn bi duer. Kä mi tëëkɛ ram mi ci duer, te kɔn kɛ ɣo̱o̱r kɛɛl kɛ Gua̱a̱ra ɛ jɛn Yecu Kritho in la gua̱n cuŋni. 2Kä ɛ jɛn muc in ca luɛl ni dueerkɔn, kä /ciɛ kui̱ dueerikɔn kärɔ̱, kä amäni dueer ɣɔaa diaal. 3Täämɛ kɛ nɛmɛ banɛ jɛ ŋa̱c ɛn ɣöö ŋäc kɔn Yecu, mi luɔ̱thnɛ luëëkɛ. 4Ram mi laar jɛ i̱, “Ɣän ŋa̱cä jɛ,” kä yärɛ luëëkɛ ɛ gua̱n kacä, kä ram mi ce̱tkɛ ɛnɔ /ci thuɔ̱k te rɛydɛ. 5Kä ram mi luth rietdɛ jɛn ram ɛmɔ ci nhök Kuɔth cop rɛydɛ kɛ thuɔ̱k. Banɛ jɛ ŋa̱c ɛn ɣöö te kɔn rɛydɛ kɛ nɛmɛ. 6Kä ram mi laar jɛ i̱, “Ta̱a̱ rɛy Yecu,” gɔaa ni ɣöö bɛ cieŋ kɛ ciaŋ ëë cieŋ kɛ Yecu. 7Nhöökä, /ciɛ luek mi pay tuɔɔk ɛ nɛ gɔ̱a̱rä yɛ mɛ, kä duundɛ ɣöö ɛ luek ëë wal, mëë tekɛ yɛ ni tukä ɣɔaa. Luek ëë wal ɛmɛ ɛ jɛn riet ëë cia kɔŋ liŋ. 8Kä täämɛ, gɔ̱a̱rä yɛ luek mi pay tuɔɔk bä, min la thuɔ̱k rɛy Yecu kɛnɛ rɛydun, kɛ ɣöö muth wee kɛ wä, kä ci buay in thuɔ̱k ku thuŋ lɛ̈p. 9Kä ram mi laar jɛ i̱, “Ta̱a̱ rɛy buɔyä,” kä nyiirɛ gaatman, ŋotdɛ rɛy muɔ̱th. 10Kä ram mi nhɔk gaatman, cieŋɛ rɛy buɔyä, kä rɛydɛ thilɛ mi dee radɔ̱diɛn jakä bɛ duer. 11Kä ram mi nyiir däman tëë rɛy muɔ̱th, kä jälɛ rɛy muɔ̱th, kä kui̱cɛ duɔ̱ɔ̱p mi wä kɛ jɛ, kɛ ɣöö ci muth nyinkɛ cɔr. 12Ɣän gɔ̱a̱rä yɛ mɛmɛ, nyin tiɛtnikä, kɛ ɣöö ca dueerkun päl kɛ kui̱ cio̱tädɛ. 13Ɣän gɔ̱a̱rä yɛ nɛmɛ, gua̱ni gan, kɛ ɣöö ŋäc yɛn ram ëë te thi̱n ni tukädɛ. Ɣän gɔ̱a̱rä yɛ nɛmɛ, ŋuɛ̈tni kɛ ɣöö cia gua̱n jiäkni puɔ̱t. 14Dho̱li gɔ̱a̱rä yɛ, kɛ ɣöö ŋäcɛ yɛ Gua̱a̱r in te nhial. Gua̱ni gan, gɔ̱a̱rä jɛ yɛ kɛ ɣöö ŋäc yɛn ram in te thi̱n ni tukädɛ. Ŋuɛ̈tni, gɔ̱a̱rä jɛ yɛ kɛ ɣöö ta̱yɛ kɛ buɔ̱m, kä cieŋ riet Kuɔth rɛydun, kä cia gua̱n jiäkni puɔ̱t. 15/Cuarɛ ɣɔw ɛ jiääk ɛmɛ nhɔk kiɛ ŋɔak tin te rɛy ɣɔaa. Nɛy tin nhɔakɛ ni ɣɔw ɛmɛ, /ci nhök Kuɔth in la Gua̱a̱r in te nhial te rɛydiɛn. 16Kɛ ɣöö ti diaal tin te rɛy ɣɔaa kɛ kɛn tin go̱o̱r puɔ̱nykɛ, kɛ ti go̱o̱r waŋ kɛ, kɛ kɛn tin liak naath rɔ̱ kɛ kɛ, bäkɛ kä ɣɔw ɛmɛ, /cikɛ bä kä Gua̱a̱r in te nhial. 17Ɣɔw kɛnɛ nyinkɛ bikɛ thuɔ̱k, kä duundɛ ɣöö nɛy tin la̱tkɛ ruac Kuɔth bikɛ tëk amäni cäŋ kɛl. 18Nyin tiɛtnikä, nɛmɛ ɛ jɛn thaak in jɔak! Kä ce̱tkɛ min cia jɛ liŋ ɛn ɣöö gua̱n tɛ̈r Kritho a bëëni, kä täämɛ ci ji̱ tɛ̈r Kritho ti ŋuan ben. Kɛ kui̱ ɛmɔ ŋäc kɔn ɛ ɛn ɣöö ɛ jɛn thaak in jɔak. 19Cikɛ jiɛɛn rɛydan, kä duundɛ ɣöö /cikɛ te kɛɛl kɛ kɔn. Duŋ mi tekɛ kɛɛl kɛ kɔn, dee kɛ ŋot kɛɛl kɛ kɔn. Kä kɛ wädiɛn raar, cɛ jɔɔc ɛn ɣöö /ci kɛn diaal te kɛɛl kɛ kɔn. 20Kä ca yɛ mɛk ɛ Kɛl in Gɔaa in Rɛl Rɔ, kä ci yɛn diaal thuɔ̱k ŋa̱c. 21/Cä gɔ̱r yɛ /ciɛ ɣöö kui̱c yɛn thuɔ̱k, ɛ ɣöö ŋa̱cɛ jɛ, kä ŋa̱cɛ ɣöö thilɛ kac mi bëë raar rɛy thukä. 22Ɛŋa mi la gua̱n kacä /ciɛ ram mi gaak jɛ ɛn ɣöö Yecu /ciɛ Kritho? Ram ɛmɔ ɛ jɛn gua̱n tɛ̈r Kritho, jɛn ram mi gaak Gua̱a̱r in te nhial kɛnɛ Gatdɛ. 23Thilɛ ram mi gaak Gat mi tëë Gua̱n. Kä ram mi lat ŋäcdɛ kɛ Gat Kuɔth tëëkɛ Gua̱n bä. 24Jakɛ mëë ci yɛn ɛ liŋ ni tukä kä cieŋ rɛy lo̱cnikun. Mi wä min cia liŋ ni tukädɛ wä cieŋ rɛy lo̱cnikun bia cieŋ rɛy Gatdä Kuɔth kɛnɛ rɛy Gua̱n. 25Kä min cɛ la̱r kɔn, ɛ tëk mi thil pek. 26Ɣän gɔ̱a̱rä yɛ mɛmɛ kɛ kui̱ nɛɛni tin dee yɛ kaŋ. 27Kɛ kui̱dun, ɛn mëk in ca mɛk ni yɛ min cieŋ rɛydun, /ci yɛn radɔ̱diɛn go̱r mi dee yɛ ŋi̱eec. Mëkdɛ kɛ yɛ ŋi̱i̱cɛ yɛ kɛ ti diaal, kä ɛ thuɔ̱k, /ciɛ kac. Kä ce̱tkɛ min cɛ yɛ ŋi̱eec, ciëŋɛ rɛydɛ. 28Kä täämɛ, nyin tiɛtnikä, ciëŋɛ rɛydɛ, kɛ ɣöö mi wëë wä jɔɔc dee kɔn tekɛ ŋa̱th, kä /canɛ bi pöc nhiamdɛ mi wëë wä ben. 29Mi ŋäc yɛn ɛ ɛn ɣöö ɛ gua̱n cuŋni, bi yɛn ɛ ŋa̱c a thil diw ɛn ɣöö nɛy diaal tin la̱tkɛ cuŋ kɛ gaat Kuɔth.


1 Jɔ̱ɔ̱n 31Nɛ̈nɛ jɛ, ɛ nhök mi te i̱di ci Gua̱a̱r in te nhial ɛ nhɔk ni kɔn ɛ, a cɔalkɛ kɔn i̱ gaat Kuɔth. Kä kɛ kɛn gaatkɛ. Luɔt kä min kui̱c ɣɔw ɛ ni kɔn ɛ jɛn ɣöö kui̱ ɣɔw ɛ. 2Nhöökä, ɛn täämɛ lapnɛ gaat Kuɔth, kä ŋotdɛ /ken ta̱a̱ in bi tekɛ kɔn in jɔɔc. Kä min ŋa̱cnɛ ɛ ɣöö, mi wëë wä jɔɔc banɛ ce̱tkɛ jɛ, kɛ ɣöö banɛ jɛ nɛn kɛ ta̱a̱ in tekɛ jɛ. 3Nɛy diaal tin ŋa̱thkɛ bendɛ, bikɛ rɔ̱ jakä wiɛc wiɛɛc ce̱tkɛ min jɛn ɛ wic wic. 4Nɛy diaal tin la̱tkɛ dueer cikɛ duer kɛ to̱l ŋuɔ̱tni, kɛ ɣöö duer ɛ jɛn to̱l ŋuɔ̱tni. 5Ŋäc yɛn ɛ ɛn ɣöö ci Yecu jɔɔc kɛ ɣöö bɛ dueer woc, kä rɛydɛ thilɛ duer. 6Thilɛ ram mi cieŋ rɛydɛ mi dui̱r, kä thilɛ ram mi lät dui̱r, mi ci Yecu nɛn kiɛ cɛ jɛ ŋa̱c. 7Nyin tiɛtnikä, a thil ram mi kaaŋ yɛ. Ram ɔ lät cuŋ ɔ jɛn ɛ gua̱n cuŋni, ce̱tkɛ min Yecu ɛ gua̱n cuŋni. 8Ram mi lät dueer, ɛ gat gua̱n jiäkni, kɛ ɣöö gua̱n jiäkni lätdɛ duer ni tukä. Luɔt ëë jɔc kɛ Gat Kuɔth ɛ ɣöö bɛ lät gua̱n jiäkni däk. 9Thilɛ ram mi ca di̱eth ɛ Kuoth mi lät duer, kɛ ɣöö te ciaŋ Kuɔth rɛydun, kä /cikɛ dee duer, kɛ ɣöö diëth kɛ kɛ ɛ Kuoth. 10Dëë gaat Kuɔth kɛnɛ gaat gua̱n jiäkni ŋic kɛ nɛmɛ. Nɛy diaal tin /ci lät ni cuŋ, /cikɛ nɛɛ Kuɔth, amäni nɛy tin /ca dämani nhɔk. 11Kɛ ɣöö nɛmɛ ɛ jɛn ruac ëë ci yɛn ɛ liŋ ni tukä, ɛn ɣöö banɛ rɔ̱ nhɔk. 12Kä /canɛ bi ce̱tkɛ Këën ëë la raan gua̱n jiäkni, kä cuɛ däman näk. Kä ɛŋu näkɛ jɛ mɔ? Ɛ ɣöö jiäk lätkɛ kä gɔw lät däman. 13/Cuarɛ ga̱a̱c dämaari, kɛ ɣöö nyir ɣɔw yɛ. 14Ŋa̱cnɛ jɛ ɛn ɣöö canɛ jiɛɛn li̱th, kä canɛ ben teekä, kɛ ɣöö nhɔaknɛ rɔ̱. Jɛn mi /ci naath nhɔk, ŋotdɛ li̱th. 15Ram mi nyir däman jɛn ɛ luuc nath, kä ŋäc yɛn ɛ ɛn ɣöö thilɛ luɔ̱ɔ̱c nath ti te rɛydiɛn kɛ tëk mi do̱raar. 16Ŋa̱cnɛ nhök kɛ nɛmɛ, kɛ ɣöö ci Yecu tëkdɛ thöp kɛ kui̱dan, kä banɛ tëkdan lɛ thöp kɛ kui̱ dämanikɔn. 17Kä dee nhök Kuɔth te rɛy ran i̱di mi te raan kɛ ŋɔak wi̱i̱ muɔ̱ɔ̱n ɛmɛ, kä nɛɛnɛ gaatman görkɛ duɔ̱ɔ̱r, kä lo̱kɛ ɣöö bɛ kɛ moc? 18Nyin tiɛtnikä, /cuanɛ naath nhɔk kɛ nhök lɛc kiɛ ruac baaŋ, nhɔaknɛ rɔ kɛ lät kɛnɛ thuɔ̱k. 19Kä kɛ nɛmɛ banɛ jɛ ŋa̱c ɛn ɣöö lapnɛ ji̱ thuɔ̱ɔ̱kni kä banɛ lo̱ckɔn lɛni jakä bum nhiamdɛ, 20gua̱thni diaal tin ci lo̱ckɔn kɔn moc kɛ duer ɔ. Kɛ ɣöö di̱t ni Kuoth kä lo̱ckɔn, kä ŋäcɛ ti diaal. 21Nhöökä, mi /ken lo̱ckɔn kɔn moc duer, liaknɛ rɔ̱ nhiam Kuɔth. 22Kä canɛ min canɛ thiec kä jɛ jek, kɛ ɣöö luɔ̱thnɛ luëëkɛ, kä la̱tnɛ ni min jak lɔcdɛ kä tɛth. 23Kä nɛmɛ ɛ jɛn luekdɛ, kɛ ɣöö banɛ ciöt Gatdɛ ni Yecu Kritho ŋäth, kä banɛ rɔ nhɔk, ce̱tkɛ min cɛ la̱r kɔn. 24Nɛy diaal ti luɔ̱thkɛ luëëkɛ cieŋkɛ rɛydɛ, kä cieŋɛ rɛydiɛn. Ŋäc kɔn ɛ ɛn ɣöö cieŋɛ rɛydan kɛ nɔmɔ, kɛ Yiëë in cɛ ka̱m kɔn.

  
1 Jɔ̱ɔ̱n 41Nhöökä, /cuarɛ yiey diaal ŋäth. Ɣɔ̱a̱nɛ yiey kɛ ɣöö bia nɛn mi kɛ yiey ti bä kä Kuoth, kɛ ɣöö ci göök kacä ti ŋuan däk wi̱i̱ muɔ̱ɔ̱n. 2Bia Yiëë Kuɔth ŋa̱c kɛ nɛmɛ. Yiey diaal tin bi jɛ lat ɛn ɣöö ci Yecu Kritho ben kɛ puɔ̱ny ran kɛ yiey ti bä kä Kuoth. 3Kä yiey diaal tin /ca jɛ bi lat ɛn ɣöö Yecu cɛ ben kɛ puɔ̱ny, /cikɛ yiey ti bä kä Kuoth. Nɛmɛ ɛ jɛn ciaŋ gua̱n tɛ̈r Kritho in ci yɛn ɛ liŋ i̱ bi ben, kä ɛn täämɛ jɛn a rɛy ɣɔaa. 4Nyin tiɛtnikä, bä yɛn kä Kuoth, kä ci yɛn yiey tɔ̱tɔ̱ puɔ̱t, kɛ ɣöö di̱t ni jɛn ram in te rɛydun kä ram in te rɛy ɣɔaa. 5Kɛn kɛ ji̱ ɣɔaa, kɛ kui̱ ɛmɔ min lat kɛn ɛ ɛ duŋ ɣɔaa, kä liŋ ɣɔw kɛ. 6Kɔn lapnɛ ji̱ Kuɔth. Kä ram ɔ ŋäc Kuoth ɔ liŋɛ ruaacnikɔn, kä ram ɔ /ci bä kä Kuoth ɔ, /cɛ kɔn liŋ. Kä kɛ nɛmɛ ŋäc kɔn yiëë thukä kɛnɛ yiëë mi /ci mɔ a thuɔ̱k. 7Nhöökä, kuanɛ rɔ nhɔk, kɛ ɣöö nhök bëë kä Kuoth, kɛ ɣöö ram mi nhɔk naath di̱eth ɛ Kuoth, kä ŋäcɛ Kuoth. 8Kä ram mi /ci naath nhɔk, kui̱cɛ Kuoth kɛ ɣöö Kuoth ɛ nhök. 9Kä nhök Kuɔth ca jɛ nyuɔ̱th kɔn kɛ duɔ̱ɔ̱p ɛmɛ, kɛ ɣöö ci Kuoth Gatdɛ min kɛl kärɔa jäkä wi̱i̱ muɔ̱ɔ̱n, kɛ ɣöö dënɛ tëk kɛ jɛ. 10Te nhök rɛy kä nɛmɛ, /ciɛ ɣöö nhɔaknɛ Kuoth, kä ɛ ɣöö nhɔk Kuoth kɔn, kä cɛ Gatdɛ ja̱k ala muc mi luɛlɛ ni dueerkɔn. 11Nhöökä, min nhɔk Kuoth kɔn ɛlɔ̱ŋ, gɔaa ni ɣöö banɛ rɔ nhɔk bä. 12Thilɛ ram mi ci Kuoth met nɛn, mi nhɔak nɛ rɔ, cieŋ Kuoth rɛydan, kä nhökdɛ ro̱ŋɛ rɛydan. 13Kä nɛmɛ ŋäc kɔn ɛ ɛn ɣöö cieŋ kɔn rɛydɛ kä tëë rɛydan, kɛ ɣöö cɛ kɔn ka̱m Yiëëdɛ. 14Kä canɛ jɛ nɛn, kä lat kɔn ɛ ɛn ɣöö ci Gua̱a̱r in te nhial Gatdɛ ja̱k ala Kään ɣɔaa. 15Cieŋ Kuoth rɛy ram mi laar jɛ ɛn ɣöö Yecu ɛ Gat Kuɔth, kä tëë rɛy Kuɔth. 16Kä ɛnɔ ŋäc kɔn kä ŋääth kɔn nhök in nhɔk Kuoth ɛ ni kɔn. Kuoth ɛ nhök, kä nɛy tin cieŋ rɛy nho̱kä cieŋkɛ rɛy Kuɔth, kä cieŋ Kuoth rɛydiɛn. 17Ci nhök ro̱ŋ rɛydan kɛ nɛmɛ, ɛn ɣöö dënɛ tekɛ liak kɛ cäŋ luɔ̱k in di̱i̱t, kɛ ɣöö ce̱t ta̱a̱dan wi̱i̱ muɔ̱ɔ̱n ɛmɛ kɛ ta̱a̱ in tekɛ jɛ. 18Thilɛ nhök rɛydɛ dual, kä nhök mi thuɔ̱k dhiacɛ dual raar. Kɛ ɣöö dual no̱o̱ŋɛ duäc, kä ram mi dual /kenɛ ro̱ŋ kɛ nhök. 19Nho̱k kɔn, kɛ ɣöö cɛ kɔn nhɔk kɛ nhiam. 20Kä nɛy tin wee i̱, “Nhɔakä Kuoth,” kä nyiɛrkɛ dämani, kɛ ji̱ kacä, kɛ ɣöö nɛy ti /ci dämani tin nɛɛn kɛn kɛ nhɔk, /cikɛ Kuoth in /ka̱n met nɛn dee nhɔk. 21Kä luek in cɛ ka̱m kɔn ɛn. Nɛy tin nhɔakɛ Kuoth bikɛ dämani dhil nhɔk bä. 


1 Jɔ̱ɔ̱n 51Nɛy diaal ti ŋa̱thkɛ jɛ ɛn ɣöö Yecu ɛ jɛn Kritho, kɛ gaat Kuɔth. Kä ram mi nhɔk gua̱n, nhɔkɛ gatdɛ bä. 2Kɛ jɛn duɔ̱ɔ̱p ɛmɔ ŋa̱cnɛ jɛ ɛn ɣöö nhɔaknɛ gaat Kuɔth, mi nhɔaknɛ Kuoth kä luth kɔn luëëkɛ. 3Kä nhök Kuɔth ɛ jɛn nɛmɛ, banɛ luëëkɛ luɔ̱th. Kä luëëkɛ /cikɛ naath cuc. 4Kɛ ɣöö gat mi bä kä Kuoth jɛn tiamɛ ɣɔw. Kä min tiamɛ ni ɣɔw, ɛ ŋa̱thdan. 5Ɛŋa mi dee ɣɔw tiam a /ci mɔ a ram mi ŋääth jɛ ɛn ɣöö Yecu ɛ jɛn Gat Kuɔth? 6Ram ëë bä kɛ pi̱ la̱kdɛ kɛnɛ riɛm li̱ethdɛ ɛ jɛn Yecu Kritho. /Kenɛ ben kɛ pi̱ kärɔ̱, cɛ ben kɛ pi̱ kɛnɛ riɛm. Kä ɛ Yiëë lat nën ɔ, kɛ ɣöö Yiëë ɛ thuɔ̱k. 7Kä te nëën da̱ŋ diɔ̱k ti̱ti̱ thi̱n 8Yiëë, kɛnɛ pi̱, kɛ riɛm, kä kɛn diɔ̱k ti̱ti̱ cikɛ mat kɛɛl. 9Kä mi nhɔk kɔn nën nath, kä di̱t ni nën in lat Kuoth ɛ, kɛ ɣöö ɛ nën Kuɔth in cɛ lat kɛ kui̱ Gatdɛ. 10Kɛ ɣöö nɛy tin ŋa̱thkɛ Gat Kuɔth tekɛ kɛ nën rɛydiɛn. Kä nɛy tin /ci Kuoth ŋäth, jakä ni jɛ kä gua̱n kacä, kɛ ɣöö /cikɛ nën in ci Kuoth ɛ lar kɛ kui̱ Gatdɛ ŋäth. 11Kä nɛmɛ ɛ jɛn nën. Ɛ ɣöö ci Kuoth kɔn ka̱m tëk mi do̱raar, kä tëk ɛmɛ tëë rɛy Gatdɛ. 12Ram mi tekɛ Gat Kuɔth tëëkɛ tëk ɛmɛ. Kä ram mi /ci tekɛ Gat Kuɔth, thilɛ jɛ tëk ɛmɛ. 13Ɣän gɔ̱a̱rä mɛmɛ yɛ, yɛn nɛy tin ŋa̱thkɛ ciöt Gatdä Kuɔth, kɛ ɣöö dërɛ jɛ ŋa̱c ɛn ɣöö ta̱yɛ kɛ tëk mi do̱raar. 14Kä min la liakdan kä jɛ ɛ jɛn mɛmɛ, ɛ ɣöö mi thiec kɔn ɛ kɛ ŋɔak ti luɔtkɛ rɔ kɛ ruacdɛ la liŋɛ kɔn. 15Kä mi ŋa̱cnɛ jɛ ɛn ɣöö liŋɛ kɔn kɛ ti diaal tin thiëcnɛ kä jɛ, la ŋa̱cnɛ jɛ ɛn ɣöö canɛ tin ca thiec kä jɛ jek. 16Mi ci raan däman nɛn a lätdɛ duer, mi /ci jɛ bi dhiɛl li̱th, thiec Kuoth kä bi Kuoth ram ɛmɛ moc tëk, ruacä kɛ kui̱ nɛɛni ti /ci dueriɛn kɛ bi giɛk li̱th. Tëëkɛ duer mi gik raan li̱th. /Cä lar ni ɣöö bi raan pal kɛ kui̱ kä nɔmɔ. 17La̱t nyuɔɔni ɛ duer, kä duundɛ ɣöö tëëkɛ duer mi /ci raan dee dhiɛl li̱th. 18Ŋäc kɔn ɛ ɛn ɣöö nɛy tin ca di̱eth ɛ Kuoth /cikɛ duer lät, kä duundɛ ɣöö gaŋ Gat Kuoth kɛ, kä /ci gua̱n jiäkni kɛ gueer. 19Ŋäc kɔnɛ ɛn ɣöö lapnɛ gaat Kuɔth kä te ɣɔw ɛmɛ kɛɛliw piny bumä gua̱n jiäkni. 20Kä ŋäc kɔn ɛ bä ɛn ɣöö ci Gat Kuɔth ben, kä cɛ kɔn ka̱m ŋäc ŋɔaani kɛ ɣöö dënɛ jɛ ŋa̱c jɛn ram in thuɔ̱k. Kä ta̱nɛ rɛydɛ jɛn min la thuɔ̱k, Gatdɛ ni Yecu Kritho. Kä ɛ jɛn Kuoth in thuɔ̱k, kä ɛ tëk in do̱raar. 21Nyin tiɛtnikä, tiɛtdɛ rɔ̱ kä kuth guäyni diaal.

http://www.bible.is/NUSBSS/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário