domingo, 25 de outubro de 2015

1 JOHANỊ: KINYAKYUSA


1 JOHANỊ 11Tụkubasị̄mbila isya ịsyu lya būmị ili lyalịko ukufụma mụ mbwandilo, ili tulipilị̄ke, ili tulibwene namāso gītu, ili tulikētịle, ili tulipalamasị̄sye namaboko gītu. 2Ubwene ubūmị bububu bulinkuboneka pabwelụ ịtolo, tulinkububona po apa lilino tụkubasịsịmikisya nukubafụmụkisya umwe ubūmị bwa bwịla, ubu bwali pamopēne nu Gwịse kangi ubu bwabonị̄ke kumyitu. 3Aka tukabwene nukukapilika ko aka tụkubafụmụkisya, ukuti nanụmwe mụjege balilanịsị nanụswe. Lolị ubulilanịsị bwitu bububu, buli pamopēne nu Gwịse nu Mwanāke Jesụ Kilisịtị. 4Tụkubasị̄mbila umwe sịsịsị ukuti ulusekelo lwitu lujege lupelelesye. 5Ijēne īndumị iji tupilị̄ke kumyake Jesụ, iji tụkubafụmụkisya umwe, jo iji jịkuti: Kyala jo lumụlị, kangi nkāti mmyake jịkajamo īngị̄sị najimo. 6Linga tụkuti tuli nubulilanịsị nagwe, bo kuno tụkwenda mụngị̄sị, po tụkutūngulupa ịtolo, tutịkubōmba isya nalolị. 7Lolị linga tụkwenda ndumụlị bo apa umwene ali ndumụlị, po tuli balilanịsị twe bābo batupu, lyope niịlopa lya Jesụ Umwanāke lịkutwelusya kumbị̄bị syitu syosa. 8Linga tụkuti tukaja nubutulanōngwa, bo tukwịsyoba twịbēne, kangi bope nubwanalōlị bo tukaja nabo mụ̄nda mmyitu. 9Lolị linga tụkwịlāta ubutulanōngwa bwitu, umwene Kyala nsūbili ịtolo kangi nngolofụ, po ịkutuswa ubutulanōngwa bwitu, nukutwelusya ubusịtabugolofụ bwitu bōsa. 10Linga tụkuti tukatulamo īnōngwa, bo tụkumpela Kyala ukuja ntūngulu, kangi bo ilịsyu lyake likajamo mụ̄nda mmyitu.

1 JOHANỊ 21Mwe bānāngu, sịsịsị syo nịkubasị̄mbila ukuti mụngatūlaga īnōngwa. Linga jumo atulịle īnōngwa, tuli nagwe ugwa kutupyelekesya kwa Tāta, jo Jesụ Kilisịtị unngolofụ. 2Umwene jo gwa kusajanịlamo ubutulanōngwa bwitu, bomma bu bwitu bwene, himma, lolị nubwa kị̄su kyosa. 3Linga tụkusịkōnga īngomēlesyo sya Kyala, po bo tụkumanyaga ukuti tummēnye. 4Uju linga ịkuti nummēnye lolị atịkukōnga īndagilo syake, jo ntūngulu, kangi ubwanalolị bukajamo mụ̄nda mmyake. 5Lolị uju linga ịkulikōnga ilịsyu lyake, jo nalōlị ulugano lwa Kyala lwịpelịle ukuja lupelelesye mụ̄nda mmyake. Mụli sịsịsị mo mụmo tụkumanyịla ukuti tuli mmyake. 6Uju linga ịkuti ndi mwa Kyala une, jo fịkuti nndwendo lwake ēndelege bo mụmo ēndelaga Jesụ Kilisịtị. 7Mwe baganịgwa bāngu, ndịkubasị̄mbila ululagilo ulupya, himma, lolị nịkubasị̄mbila lu lukūlu, ulu mwali nalo ukufụma mụ mbwandilo. Ulwene ululagilo ulukūlu lyo ịsyu ili mụlipilị̄ke. 8Lolị pope nịkubasị̄mbila ululagilo ulupya, ulu ubwanalolị bwake bụkuboneka mwa Kilisịtị na mmyinụ. Namanga īngị̄sị, jịkujōnga, ulwene ulumụlị lwa nalōlị lwandịle ukumụlịkaukunangisyaukunāngisya. 9Uju linga ịkuti une ndi ndumụlị, lolị ammbēngịle ugwamyabo, jo akāli ali mụngị̄sị. 10Uju linga annganịle ugwamyabo, jo ali ndumụlị, jo kakajamo nakamo mụ̄nda mmyake aka kwịkịnyamo ujūngi. 11Umwene lolị uju ammbēngịle ugwamyabo, jo ali mụngị̄sị, kangi bo ịkwenda ịtolo mụngị̄sị, jo akamanya nakuno ịkulabila, namanga īngị̄sị jimpelị̄le ubufwamāso. 12Nịkubasị̄mbila umwe mwe bānịke, papo ubutulanōngwa bwinụ buswegị̄gwe mụ̄ngamụ ja Kilisịtị. 13Nịkubasị̄mbila umwe mwe bātāta, papo mụmmēnye uju āliko ukufụma mụ mbwandilo. Nịkubasị̄mbila umwe mwe balumyana, papo mụntolịle ummbị̄bị. Mbasị̄mbị̄le mwe bānịke, papo mụmmēnye Ugwịsēmwe. 14Mbasị̄mbị̄le mwe bātāta, papo mụmmēnye uju āliko bwịla ukufụma mụ mbwandilo. Mbasị̄mbị̄le umwe mwe balumyana, papo mụli namaka, lyope niịsyu lya Kyala lili mmyinụ, kangi mụntolịle ummbị̄bị. 15Komma ukukigana ikị̄su. Fyope nifị linga ikị̄su kili nafyo mụngafịganaga. Uju linga akiganịle ikị̄su, jo ulugano lwa kunngana Tāta lukajamo mmyake. 16Namanga fyosa ifị fịlịmo nkị̄su, ifịnyonyo fya mmbili, nifịnyonyo fya māso, nulwịjụ̄mbiko lwa būmị ubu, fyo fịkafụma kwa Tāta, lolị fịfụmịle nkị̄su. 17Ikyene ikị̄su kyo kịkujōnga pamopēne nifịnyonyo fyake; lolị uju linga ịkubōmba ubwịgane bwa Kyala, jo ịkujako bwịla ịtolo. 18Mwe bānāngu, aka ko kabalilo ka bumalikilo; bo papo mụpilị̄ke ukuti ịkwịsaga Unndugu gwa Kilisịtị, mo mụmo nalilino babonị̄ke abalugu ba Kilisịtị ba bị̄ngị ịtolo; po apa tusịmanyị̄le ukuti ko kabalilo ka bumalīkisyo. 19Abāndu aba ukufụma ko bafụmịle mmyitu, lolị bakāli bị̄nītu; namanga linga bāli bị̄nītu angali bakāli bali nanụswe. Lolị basōkịle ukuti mo babonekelege ukuti bakaja bị̄nītu bōsa. 20Lolị umwe mōnelelịgwe Mbepo Mwịkemo na Kilisịtị, po apa mwesa mụbumēnye ubwanalolị. 21Apa ngubasị̄mbila umwe, kukaja ko kuti mụkābumēnye ubwanalolị; himma, lolị papo mụbumēnye, kangi papo mụmēnye ukuti ubutūngulu bōsa butịkufụma mbwanalōlị. 22Untūngulu jwanị? Jo uju ịkukāna ukuti Jesụ akaja jo Kilisịtị. Umụ̄ndu bo jujujo Nndufụ gwa Kilisịtị, ịkunkāna Ugwịse nu Mwana. 23Namanga gwesa uju linga ịkunkāna Umwana, jo akaja nagwe Ugwịse. 24Po papo lelo isị mwasịpilị̄ke mụ mbwandilo, syo sịjege mụndụmbụla syinu. Linga isị mwasịpilị̄ke mụ mbwandilo sịkuja mụndụmbụla syinu, po nanụmwe mụkujaga bwịla mmwanāke na Nngwịse. 25Ulwene ulufị̄ngo ulu āfị̄ngịle kumyitu, bo būmị ubusịtakumalika sịku. 26Sịsịsị syo mbasị̄mbị̄le umwe panōngwa ja aba bịkubasofya umwe. 27Nanụmwe lelo Kilisịtị abōnelịle Mbepo gwake. Linga bwịla ịkutūgalaga mmyinụ, sịtịkulōndịgwa ukuti jumo ujūngi abamanyịsyege; namanga Mbepo gwake ịkubamanyịsya syosa, isị syo sya nalolị, sịkaja sya butūngulu. Mụsịkolege isya Mbepo uju nukuja bwịla mwa Kilisịtị. 28Lilino lelo mwe bānāngu amụjege mụ mmyake, ukuti bo ịkuboneka, twịsetujege bakịfụ, kangi tungịsakufwaga īsonị nkyenị mmyake bo ịkwịsa. 29Mụmēnye ukuti Kilisịtị jo nngolofụ; po mụsyaganịege ukuti gwesa uju ịkubōmba isya bugolofụ jo mwana gwa Kyala.

1 JOHANỊ 31Kēta ko kutugana kukị Tāta, papo atịle tujobịgwege ukuja bāna ba Kyala! Kangi nalōlị bo tuli. Jo nōngwa iji ikị̄su kitịkutumanya, papo kikammanya Kyala. 2Mwe baganịgwa bāngu, lilino tuli bāna ba Kyala; lolị isya mụmo twịsakujīlaga syo sịkāli ukuboneka. Lolị tumēnye ukuti Kilisịtị bo abonị̄ke, twịsakujaga bo jūjo ịtolo, namanga twịsakummbonaga bo mụmo ajilīle. 3Kangi gwesa uju ali nulusūbilo lulūlu mwa Kilisịtị, jo ịkwịjelusya ukuja mwelu bo papo Kilisịtị mwelu. 4Gwesa uju linga ịkutula īnōngwa, jo ịkusị̄la īndagilo, namanga ubutulanōngwa bo bwịlandagilo. 5Namanga mụmēnye ukuti Kilisịtị ālisịle nukubusōsyamo ubutulanōngwa bwitu, kangi mmyake mo bukajamo nabumo ubutulanōngwa. 6Gwesa uju linga ịkuja mwa Kilisịtị, jo atịkutula īnōngwa. Gwesa uju linga ịkutula īnōngwa, jo akammbonamo Kilisịtị, kōpe na ku kummanya akammanyamo. 7Po papo lelo mwe bānāngu, najumo angabasofyaga, uju linga ịkubōmba isya bugolofụ, jo nngolofụ ịtolo, bo papo jope Kilisịtị nngolofụ. 8Lolị uju ịkutula īnōngwa, jo gwa Setano, namanga mụ mbwandilo Setano ịkutula īnōngwa. Namanga syo sị̄syo syalimpelīle Umwana gwa Kyala ukwịsa nkị̄su, ukuti asyonāngege īmbōmbo sya Setano. 9Gwesa uju āpāpị̄gwe na Kyala, atịkutula īnōngwa, namanga īmbejụ ja Kyala jilịmo mụ̄nda mmyake; kangi akabagila ukutula īnōngwa papo āpāpị̄gwe na Kyala. 10Mo mụmo bịkubonekela abāna ba Kyala na bāna ba Setano. Lolị gwesa uju linga atịkubōmba ubugolofụ kangi atịkunngana ugwamyabo, jo akafụma kwa Kyala. 11Namanga iji jo ndumị iji mwajipilị̄ke ukufụma mụ mbwandilo, ija kuti tugananege. 12Tungajaga bo ju Kaịnị, uju bo ịkulōngosịgwa mụ mbị̄bị alinngogịle ugwamyabo. Kali alinngogịle nōngwa ja fịkị? Alinngogịle papo īmbōmbo syake syali mbị̄bị, lolị isya gwamyabo syo syali ngolofụ. 13Syo mụnganyomokaga mwe bāmyitu, linga mwagịle ikị̄su kibabēngịle. 14Uswe tumēnye ukuti tusōkịlemo mbufwe, twịngị̄le mbūmị, papo tubaganịle abāmyitu. Uju linga akanngana ugwamyabo, jo ịkujaga bwịla mụ mbufwe. 15Gwesa uju linga ịkummbēnga ugwamyabo, bo nngogị; kangi mụsịmēnye ukuti gwesa unngogị jo akaja nabo nabumo ubūmi bwa bwịla mụ̄nda mmyake. 16Muli sịsịsị mo mụmo tulumanyị̄le ulugano, ukuti Kilisịtị ābusōsị̄sye ubūmị bwake panōngwa jītu. Po papo fịkuti nanụswe tubusosyege ubūmị bwitu panōngwa ja bāmyitu. 17Lolị uju linga ali nakyo ikyuma kya nkị̄su mụmo, lelo āge ugwamyabo āgị̄lwe fịmo, lolị asị̄te ukuja nikibabilisị kumyake, po ulugano lwa Kyala lụkujangamo bulebule mụ̄nda mmyake? 18Mwe bānāngu, tungagananịlaga na liịsyu lyene kangi na gu nndomo gwene. Himma lolị tugananịlege mụmbōmbo na mbwanalōlị. 19Mụli sịsịsị mo twịsakumanyịlamo ukuti tuli ba mbwanalōlị; na po twịsakujaga bakịfụ nkyenị mwa Kyala. 20Namanga nalinga īndụmbụla syitu sịkutulōnga, tumēnye ukuti Kyala jo nkulūmba ukusịkīnda īndụmbụla syitu. Kangi jo asịmēnye syosa. 21Mwe baganịgwa bāngu, linga īndụmbụla syitu sịtịkutujoba ububị̄bị, po tuli bakịfụ ịtolo nkyenị mwa Kyala. 22Lelo kōsa aka linga tụkusūma kumyake ko tụkwambililaga, papo tụkusịkōnga īndagilo syake, kangi tụkusịbōmba isị sịnkyelị̄le jūjo. 23Ulwene ululagilo lwake lo ulu lụkuti: Tujị̄tikege īngamụ ja Mwanāke Jesụ Kilisịtị, kangi tugananege twe bābo batupu bo papo atulagị̄le. 24Kangi uju linga ịkusịkōnga īndagilo sya Kyala, jo ali mwa Kyala, jope Kyala ali mmyake. Mwa Mbepo uju Kyala atupēle uswe tumēnye ukuti Kyala ali mụ̄nda mmyitu bwịla.

1 JOHANỊ 41Mwe baganịgwa bāngu, mụngasịtikaga ịtolo mbepo syosa, lolị mụsịgelege mbepo sya bāndu abo nukusịkēta linga sịfụmịle kwa Kyala. Namanga abakụ̄ngụlụka bị̄ngị abā butūngulu bābonị̄ke nkị̄su. 2Mụli sịsịsị mo mụkummanyịlaga umụ̄ndu uju linga ịkulōngosịgwa na Mbepo gwa Kyala: Gwesa uju ịkummwịtika Jesụ Kilisịtị ukuti ālisịle mụmmbili gwa būndu, jo ali na Mbepo gwa Kyala. 3Īmbepo syosa isị sịtịkummwịtika Jesụ, syo sịkafụma kwa Kyala; sịsịsị syo sya Ndabilana na Kilisịtị, uju mụpilị̄ke ukuti ịkwịsaga, uju nalilino ịsịle alịmo kị̄su. 4Lolị mwe bāna umwe, mụli ba ju Kyala, mụbatolịle abakụ̄ngụlụka bā butūngulu; namanga Mbepo uju ali nkāti mmyinụ ali namaka ukunkīnda mbepo uju alịmo ngīmba nkị̄su. 5Abēne bo ba nkị̄su mụno ịtolo, fyobēne bịkujoba sị sya nkị̄su, kyope nikị̄su kịkubapilika. 6Uswe tuli ba ju Kyala. Uju linga ammēnye Kyala, jo ịkutupilika, uju linga akaja gwa Kyala, jo atịkutupilika. Mụli sịsịsị mo mụmo tụkusịmanyịla mbepo syosa, Mbepo gwa nalōlị na Mbepo gwa butūngulu. 7Mwe baganịgwa bāngu, ịsaga tugananege, namanga ulugano lufụmịle kwa Kyala, kangi gwesa uju ali nulugano jo apāpị̄gwe na Kyala, kangi ammēnye Kyala. 8Umwene uju linga akaja nulugano, jo akammanya Kyala, namanga Kyala jo Lugano. 9Ulwene ulugano lwa Kyala lwabonị̄ke kumyitu, apa Kyala antumaga nkị̄su mụno Umwanake jumojwene ntiga; ukuti mo tubwagilege ubūmị mụ mmyake. 10Ulu lo lugano, lomma ulwa kuti uswe twalinnganịle Kyala, himma, lolị ulwa kuti umwene ātuganịle uswe, alinkuntuma Umwanāke ukuja gwa kusajanịlamo ubutulanōngwa bwitu. 11Mwe baganịgwa bāngu, apa linga Kyala atuganịle bo bunobuno, po fịkuti nanụswe bo tugananege. 12Najumo akammbonamo sịku mmaso Kyala; lolị linga tuganēne, po Kyala ịkujaga bwịla mụ mmyitu, kangi po ulugano lwake lwịpelịle lupelelesye ịtolo mụ̄nda mmyitu. 13Mụli sịsịsị mo tumanyị̄le ukuti bwịla tụkuja mwa Kyala, jope Kyala ịkuja mmyitu; namanga atupēle ikijabo kya Mbepo gwake. 14Nanunswe tusịbwene nukusịsịmikisya, ukuti Ugwịse antumịle Umwanake ukuja jo Mpokị gwa kị̄su. 15Gwesa uju linga ikwịtika ukuti Jesụ jo Mwana gwa Kyala, jo Kyala ịkujaga bwịla mụ mmyake, jope ịkujaga bwịla mwa Kyala. 16Nanụswe tulumēnye kangi tụkulwịtika ulugano ulu Kyala atuganịle. Kyala jo lugano; uju linga ịkuja mụ ndugano bwịla, jo ịkuja mwa Kyala, jope na Kyala ịkuja mụ mmyake. 17Mo mụmo ulugano lwịpelịle ukuja lupelelesye mmyitu, ukuti twịsetujege bakịfụ pị̄sịku lya bulōngelo, namanga bo mụmo ajīlị̄le Kilisịtị, mo mụmo nanụswe tujīlị̄le nkị̄su mụno. 18Ndugano lukajamo ulutēnde, lolị ulugano ulupelelesye lo lụkulukaga ulutēnde, namanga ulutēnde luli nulufụ̄ndo; kangi uju linga ali nulutēnde jo akaja mpelelesye ndugano. 19Uswe tuli nulugano, papo Kyala atalịle ukutugana. 20Linga jumo ịkuti: Nunnganịle Kyala, bo kuno ammbēngịle ugwamyabo, bo ntūngulu ịtolo. Namanga uju linga akanngana ugwamyabo uju ịkummbona mmāso, jo akabagila ukunngana Kyala uju atịkummbona. 21Uswe tuli nalo ululagilo, ulu lufụmịle kwa Kilisịtị ulu lụkuti: Uju linga annganịle Kyala jo annganege na ju gwamyabo.

1 JOHANỊ 51Umụ̄ndu gwesa uju ịkummwịtika Jesụ ukuja jo Kilisịtị, jo mwana gwa Kyala; kangi gwesa uju annganịle umpāpị, jo ịkunngana na ju mwana. 2Mụli sịsịsị mo mụmo tụkumanyịlamo ukuti tubaganịle abāna ba Kyala; apa linga tunnganịle Kyala nukusịkōnga īngomēlesyo syake. 3Namanga ukunngana Kyala, ko kusịkōnga īngomēlesyo syake. Īngomēlesyo syake sịkaja sịto, 4namanga gwesa uju mwana gwa Kyala jo abagị̄le ukukịtola ikị̄su; ubu bo butolị ubu tukịtolịle ikị̄su nulwịtiko lwitu. 5Umwene untolakị̄su jo aliku? Jo uju ammwịtị̄ke Jesụ ukuja jo Mwana gwa Kyala. 6Jesụ Kilisịtị jo uju ịsilaga mmīsi ga lōsyo lwake na mwịlopa lya bufwe bwake. Akālisịle momma mmịsi gēne, lolị mmīsi na mwịlopa. Jope na ju Mbepo ịkusịsịmikisya ukuti sya nalolị, papo Mbepo ja bwanalōlị. 7Namanga aba bịkusịsịmikisya bali batatu, 8Mbepo, namīsi, niịlopa; kangi batatu bababa bali jumojwene. 9Linga tụkulwịtika ulusịsịmịkisyo lwa bāndu, po ulusịsịmịkisyo lwa Kyala lukīndilị̄le ubukulūmba. Ulwene ulusịsịmịkisyo lwa Kyala lo ulu ansịsịmikị̄sye Umwanāke. 10Uju linga ịkummwịtika Umwana gwa Kyala, jo ali nalo ulusịsịmịkisyo mụ̄nda mmyake; lolị uju linga atịkummwịtika Kyala jo ampelịle ukuja ntūngulu, papo akalwịtika ulusịsịmịkisyo ulu Kyala ansịsịmikị̄sye Umwanāke. 11Ulwene ulusịsịmịkisyo lo ulu, ulwa kuti Kyala atupēle ubūmi bwa bwịla bwịla; lelo ubwene ubūmị bububu, bo ubu buli mmwanāke. 12Uju linga ali nagwe Umwana, jo ali nabo ubūmị; lolị uju linga akaja nagwe Umwana gwa Kyala, jo akaja nabo ubūmị. 13Syo ngubasị̄mbila sịsịsị, papo nguti mụmanyege umwe ukuti mụli nabo ubūmị ubusịtakumalika sịku mwe mụjị̄tị̄ke īngamụ ja Mwana gwa Kyala. 14Ulwene ulusūbilo ulu tunsūbị̄le umwene, lo ulu tumēnye ukuti fyosa ifị linga tụkusūma kumyake ukufwana nubwịgane bwake, ịkutupilika. 15Lelo linga tumēnye ukuti ịkutupilika mụli isị tụkusūma, po tumēnye ukuti ịkutupa kāko linga tusūmịle. 16Linga jumo ịkummbona ugwamyabo ịkutula īnōngwa iji jikaja mbelabufwe, po ansūmilege kwa Kyala, po papo umwene Kyala ịsakumpaga ubūmị. Nịkubala aba ubutulanōngwa bwabo bukaja bupelabufwe; buliko ubutulanōngwa ubu bukaja bupelabufwe. 17Ubutulanōngwa bōsa mbị̄bị, lolị sịlịko īmbị̄bị isị sịkaja mbelabufwe. 18Tumenye ukuti gwesa uju linga apāpị̄gwe na Kyala atịkutula īnōngwa, papo Umwana gwa Kyala ịkunndịndịlila, po ummbị̄bị jula akabagila ukummōnānga. 19Uswe tumēnye ukuti tuli ba ju Kyala kangi tumēnye ukuti ikị̄su kyosa kili mmaka ga setano. 20Kangi tumēnye ukuti umwana gwa Kyala ịsịle atupēle amahala aga kummanyịla ugwa bwanalōlị; kangi tuli mmyake ugwa bwanalōlị, mmwanāke Jesụ Kilisịtị. Jujuju jo Kyala gwanalōlị kangi jo būmị ubusịtakumalika sịku. 21Mwe bānịke, amụgyepukilege gyabakyala.

http://www.bible.is/NYYBST/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário