segunda-feira, 12 de outubro de 2015

1 JOHN: NAVAJO


Iiná saad jílíinii
1Iiná saad jílíinii éí t'áá hodeeyáádę́ę́' hojílǫ́, éí dahosidiits'ą́ą́' índa t'áá nihí nihináá' bee dahoníil'į́į́' áádóó hódadeelnii'. 2Éí iiná jílínígíí yit'íní ízh'diilyaago dahoníil'į́į́', áko éí bee haa nidahwiilne', índa iiná doo ninít'i'ii jílį́įgo aTaa' bił hojílónígíí nihich'į' ííshjání ízh'diilyaago hwee nihił nidahwiilne'. 3Ts'ídá t'áá aaníí Diyin God aTaa' áádóó biYe' Jesus Christ bił ahił daniidlį́. Nihí ałdó' ahidiníłnáago nihił ahił daniidlį́į doo biniyé dahoníil'į́'ígíí áádóó dahosidiits'ą́'ígíí bee nihił dahwiilne'. 4T'áá yíní át'éegi nihił dahózhǫ́ǫ doo biniyé nihich'į' naaltsoos ádeiilnééh.
Diyin God adinídíín jílį́
5Áko Diyin God biYe' bits'ą́ą́dę́ę́' hane' dasidiits'ą́'ígíí áádóó bee nihił dahwiilne'ígíí éí kót'é: Diyin God adinídíín jílį́, áko chahałheeł ts'ídá doo bił ahízhdéét'i' da. 6Bił ahił daniidlį́, dadii'níi nidi, chahałheeł biyi' dayíníikáahgo danihiyooch'ííd, áádóó t'áá aaníinii doo bik'ehgo dahinii'náa da. 7Nidi t'áá adinídíín biyi' hojílónígi át'éego adinídíín biyi' dayíníikáahgo, ahidiníłnáago ahił daniidlį́, áko haYe' Jesus Christ t'áá bí bidił yee nihibąąhági át'éii t'áá át'é ałtso nihąąh tánéigis.
8Bąąhági át'éii nihii' ádin dadii'níigo ádinda'iidlo', áko t'áá aaníinii doo nihii' dahólǫ́ǫ da. 9Bąąhági ádeiit'ínígíí bee ádaa dahwiilne'go, hó ha'ahódlíii índa ts'ídá t'áá ákogi ááníiłii jílį́įgo nihibąąhági ádaat'éii ałtso nihá yóó'azhdidoo'ááł, áádóó doo t'áá ákogi ádeiit'įįdii ałtso nihąąh táázhdoogis. 10Doo bąąhági ásht'į́į da, dadii'níigo Diyin God biyooch'íidii nilį́įgo ádeíníilzin. Áádóó bizaadígíí nihii' ádin.

Christ nihá na'ak'íyáłti'ii
1Sha'áłchíní, doo bąąhági ádaaht'į́į da doo, nihósh'níigo díí bee nihich'į' ak'e'ashchí, nidi nihí ła' bąąhági íit'į́įgo ííshją́ą́ Jesus Christ ts'ídá t'áá ákogi át'éii jílíinii, éí Diyin God aTaa' bich'į' nihá na'ak'íyájíłti'. 2Jó, hó nihá dadziztsánígíí bee nihibąąhági át'éii nihá yóó'azhdíí'ą́. Doo t'áá nihí t'éiyá nihá dadziztsą́ą da, nidi nihokáá' dine'é t'áá ałtso bibąąhági át'éii bá dadziztsą́.
3Diyin God bibik'eh ó'oo'níiłii bik'eh dahoniil'į́įgo, éí bee t'áá aaníí béédahoniilzingo nihił béédahózin. 4Bééhasin, jiníigo ákondi bibik'eh ó'oo'níiłii doo bik'eh hojíł'į́į́góó, éí biyooch'íidii jílį́, índa t'áá aaníinii doo hwii' hólǫ́ǫ da. 5Nidi t'áá háiida Diyin God bizaad bik'eh hojíł'ínígíí éí ts'ídá hadaałt'éego Diyin God ayóó'ájó'ní. Díí bee t'áá aaníí nihił béédahózingo Diyin God bii' dahoniidlǫ́. 6Diyin God bii' honishłǫ́, jinínígíí, Jesus Christ naayá yę́ęgi át'éego joogáał doo.
Bik'eh ó'oo'níiłii ániidíii
7Shik'isóó ayóó'ánihósh'níinii, bik'eh ó'oo'níiłii ániidíii doo bee nihich'į' ak'e'ashchíi da, nidi díí t'áá ałk'idą́ą́' bik'eh ó'oo'níiłii, bik'eh ó'oo'níiłii saad bee hodeeshzhiizhii, t'áá íídą́ą́' dasidoots'ą́ą'ii t'áá éí át'é. 8Náá'áłdó' bik'eh ó'oo'níiłii ániidíii bee nihich'į' ak'e'ashchíigo át'é, éí t'áá aaníinii hwii' hólǫ́ǫgo nihí ałdó' nihii' hólǫ́. Háálá chahałheeł yóó'eeldoh áádóó adinídíín t'áá aaníinii k'ad bee hool'in. 9T'áá háiida hool'ingi naashá, jinínígíí, ákondi hak'is bik'eezhdiniihgo éí t'ahdii chahałheeł bii' joogáałgo át'é. 10Hak'is ayóó'ájó'nínígíí éí t'áá áłahjį' hool'ingi hojílǫ́, áko ła'da doo haniinaa didoogoh da. 11Nidi hak'is bik'eezhdiniihii éí chahałheeł bii' hojílǫ́, áádóó chahałheeł bii' joogááł, áko joogááłgóó doo hoł bééhózin da, háálá chahałheeł hanáá' íísdįįd.
12Sha'áłchíní, nihich'į' ak'e'ashchí, háálá Christ bee nihibąąhági ádaat'éii nihá yóó'ahideest'ą́. 13Azhé'é danohłíinii, nihí ałdó' nihich'į' ak'e'ashchí, háálá hodeeyáádę́ę́' hojílóonii hwéédahonohsin. Tsíłkéí danohłíinii, nihich'į' ak'e'ashchí, háálá bąąhági át'éii nilínígíí bik'eh dasidoohdlį́į́'. Áłchíní danohłíinii, nihich'į' ak'e'ashchí, háálá Diyin God aTaa' béédahonohsin. 14Azhé'é danohłíinii, nihich'į' ak'eshéłchį́, háálá hodeeyáádę́ę́' hojílóonii hwéédahonohsin. Tsíłkéí danohłíinii, nihich'į' ak'eshéłchį́, háálá danihidziil, áádóó Diyin God bizaad nihii' dahólǫ́, áko bąąhági át'éii nilínígíí bik'eh dasidoohdlį́į́'.
15Nahasdzáán bikáá'góó dahólóonii t'áadoo ayóó'ádeínóh'níní, nihokáá' bił nidahazt'i'ii nidi dooda. T'áá háiida nihokáá' bił nidahazt'i'ii ayóó'ájó'nínígíí éí aTaa' bibee ayóó'ó'ó'níinii doo hwii' hólǫ́ǫ da. 16Háálá nihokáá' bił nidahazt'i'ii t'áá ałtso, ats'íís yidánoolníinii, áádóó anáá' yidánoolníinii áádóó iiná bee ádaa hodzódlíii éí doo aTaa' bits'ą́ą́dę́ę́' ádaat'ée da, nidi nihokáá'dóó ádaat'é. 17Índa nihokáa'gi dahólóonii áádóó ił bidádahonooníinii t'áá bił yóó'ahodoogááł, nidi Diyin God íinízinii bik'ehgo ájooníiłii éí hool'áágóó hojílǫ́.
Christ bi'ana'í nilíinii
18Sha'áłchíní, k'adę́ę nihoolzhíísh, Christ bi'ana'í nilíinii doogááł ha'níigo dasidoots'ą́ą́' yę́ęgi át'éego, k'ad nidi Christ bi'ana'í danilíinii lą'í nidahaaskai; díí bee k'adę́ę nihoolzhíshígíí nihił béédahózin. 19Nihits'ą́ą́dóó aheeskai, nidi éí doo t'áá aaníí nihíí' danilį́į da, háálá nihíí' danilį́įgo, t'ah nihił naakai doo nít'éé', nidi éí t'áadoo bahat'aadí doo nihits'ą́ą́dóó danilínígíí béédahodoozįįł biniyé nihits'ą́ą́dóó aheeskai. 20Nidi Diyin God jílíinii ats'ánihizhnínil áádóó t'áá ałtsojį' nihił ééhodzísin. 21T'áá aaníinii doo nihił béédahózin daígíí doo biniyé nihich'į' ak'e'ashchíi da, nidi nihił béédahózinígíí biniyé, áádóó t'áá aaníinii wooch'ííd bąąh ádingo nihił béédahózin. 22Háishą' biyooch'íidii nilį́? Jesus éí doo Christ át'į́į da, jinínígíí lą́ą. ATaa' índa biYe' doo ádízhdéélt'i'góó hadziidziihígíí éí lá Christ bi'ana'í jílį́. 23T'áá háiida aYe' doo ádízhdéélt'i'góó hadziidziihígíí éí aTaa' doo hwee hólǫ́ǫ da, nidi aYe' ádízhdéélt'i'go hadziidziihígíí éí aTaa' nilíinii hwee hólǫ́. 24Áko da'iisoohdląąd yę́ędóó dasidoots'ą́ą'ii t'áá áłahjį' bíni'dii nihii' dahólǫ́ǫgo ádeínóhsin. Bitł'áahdidą́ą́' dasidoots'ą́ą'ii t'áá áłahjį' nihii' dahólǫ́ǫgo aYe' índa aTaa' t'áá áłahjį' bii' dahonohłǫ́ǫ doo. 25Áko díí bee nihá nihozhní'ą́ągo bee hadzoodzíi'ii éí iiná doo ninít'i'ii.
26Nihida'doolohii beinísht'į́įgo díí bee nihich'į' ak'e'ashchí. 27Nidi nihí Christ bee Níłch'i Diyinii nihii' hazlį́į'go ła'da nanihizhnitin dooleełígíí doo bee nihich'į' anídahazt'i' da, háálá Níłch'i Diyinii t'áá ałtsoní yínanihiniłtin. T'áá aaníinii, éí doo wooch'ííd át'éégóó yínanihiniłtin. Áko éí bik'eh dahonoł'į́įgo t'áá áłahjį' Christ bii' dahonohłǫ́.
28Sha'áłchíní danohłíinii, t'áá ałtsojį' bii' dahonohłǫ́, áko Christ yit'íní í'diilyaago doo nitsideiidáa da doo, áádóó náánádzáago bidááhdóó deiidzį'go doo ádaa yádaniidzin da doo. 29Christ ts'ídá t'áá ákogi át'éii nilį́įgo nihił béédahózin. Áko t'ááłá'í jinítínígo ts'ídá t'áá ákogi ádajit'íinii Diyin God bits'ą́ą́dóó náádaho'dizhchį́įgo ałdó' nihił béédahózin.

Diyin God ba'áłchíní
1Dooládó' ayóó át'éego aTaa' ayóó'ánihó'níi da lá! Jó, Diyin God ba'áłchíní danihidi'ní, áko t'áá aaníí éí daniidlį́. Nihokáá' dine'é t'áadoo hwéédahoosįįdgóó biniinaa nihí ałdó' doo nihéédahósin da. 2Ayóó'ánihósh'níinii, k'ad Diyin God ba'áłchíní daniidlį́. Ádaniit'ée dooleełii t'ah doo bééhózin da nidi, Christ nádzáago t'áá bí át'éhígi ádaniit'é dadiidleełgo nihił béédahózin, háálá ázhnoolninígíí nihił béédahodoozįįł. 3Áko Christ t'áá hó ájít'éhígi át'éego diné t'ááłá'í nítínígo ákót'éego hwee bił chodahoo'íinii bąąhági át'éii bijéí bąąh ádaadingo áda'dólzin.
4T'ááłá'í jinítínígo bąąhági ádajit'íinii éí bee haz'áanii dayiitíihii dajílį́; bąąhági át'éii éí bee haz'áanii hitíihii óolyé. 5Jesus Christ éí nihibąąhági ádaat'éii nihits'ázhdidoo'ááł biniyé jiníyá áádóó bąąhági át'éii doo hwii' hólǫ́ǫ daígíí nihił béédahózin. 6T'áá háiida Christ bii' hojílónígíí bąąhági át'éii doo t'áá náás joołt'ih da doo; t'áá háiida bąąhági át'éii t'áá náás joołt'ihígíí Christ t'ah doo jiiłtséeh da, doo nidi bééhojísin da. 7Sha'áłchíní, t'ááká ła'da nihi'dóleeh lágo! Ts'ídá t'áá ákogi ájooníiłii éí Christ ts'ídá t'áá ákogi át'éii nilínígi át'éego ts'ídá t'áá ákogi át'éii jílį́. 8Bąąhági ájít'ínígíí éí níłch'i bida'iiníziinii binanit'a'í bits'ą́ą́dę́ę́' hojílǫ́, háálá níłch'i bida'iiníziinii binanit'a'í éí t'áá hodeeyáádę́ę́' bąąhági áánííł. Diyin God biYe' éí níłch'i bida'iiníziinii binanit'a'í binaanish íidoołdįįł yiniyé níyá. 9T'áá háiida Diyin God bits'ą́ą́dóó bi'dizhchínígíí bąąhági át'éii doo t'áá náás yoołt'ih da doo, háálá Diyin God yee át'éii bii' hólǫ́, áko bąąhági át'éii doo t'áá náás joołt'ih le' át'ée da, Diyin God bits'ą́ą́dóó bi'dizhchį́, éí bąą. 10Díí bee Diyin God ba'áłchíní índa níłch'i bida'iiníziinii binanit'a'í ba'áłchíní ał'ąą át'éego bee bééhózin: t'áá háiida doo ts'ídá t'áá ákogi ájooníłígíí éí doo Diyin God bits'ą́ą́dóó hojílǫ́ǫ da, áádóó Christ bee hak'is nilíinii doo ayóó'ájó'níinii éí doo Diyin God bits'ą́ą́dóó hojílǫ́ǫ da.
Ayóó'áda'ahíínóh'ní
11Háálá, Ayóó'áda'ahíínóh'ní, ha'níigo ts'ídá átséedi hane' dasidoots'ą́ą́'. 12Kéin áát'įįd yę́ęgi doo ádeiit'į́į da doo. Jó, Kéin éí níłch'i bida'iiníziinii binanit'a'í bíí' jílį́įgo biniinaa hatsilí jiisxį́. Ákoshą' ha'át'íí biniinaa hatsilí jiisxį́? Jó, t'áá hó doo ákogi ájoonííłgóó biniinaa, áádóó hatsilí éí t'áá ákogi ááníiłgo biniinaa jiisxį́. 13Shik'isóó, nihokáá' dine'é danihijoołáhígíí t'áadoo bik'ee nihił adahayóí. 14Aniné bii'dóó iiná bii'jį' ahiikaigo nihił béédahózin, háálá Christ bee nihik'isóó danilíinii ayóó'ádeíníi'ní. Hak'is doo ayóó'ájó'níinii éí t'ahdii aniné bii' hojílǫ́. 15T'áá háiida hak'is bik'eezhdiniihígíí éí diné neiłtseedii jílį́, áko nihił béédahózingo diné neiłtseedii éí iiná doo ninít'i'ii bee ádin. 16Christ be'iina' nihá ninéidiní'ánígíí bąą Diyin God bibee ayóó'ó'ó'ni' baa ákodaniidzį́į́', áko nihí ałdó' Christ bee nihik'isóó danilíinii bá nihe'iina' ninádahidiit'aah doo. 17T'áá háiida bee iináanii t'áá hwee hólǫ́ǫgo, éí Christ bee hak'is nilíinii yídin nilíinii hoł bééhózin nidi, t'áadoo le'é doo bee baa jijoobaahgóó, ákoshą' haa yit'éego Diyin God bibee ayóó'ó'ó'ni' hwii' hólǫ́ǫ doo. 18Sha'áłchíní, Ayóó'áda'ííníi'ní, dadii'níigo t'áadoo t'óó ádadii'níní doo, nidi t'áá aaníinii bee ayóó'áda'ahííníi'níigo ałk'i nideiildzil doo.
Da'oodlání éí Diyin God bidááhdóó doo nitsedaakai da doo
19Díí kót'éego t'áá aaníinii bíí' daniidlį́įgo nihił béédahózin, índa Diyin God bidááhdóó t'áadoo nitsideiikaií doo. 20Háálá nihijéí, Bąąhági ánít'é, nihiłníigo Diyin God éí nihijéí biláahdi ayóó át'éii nilį́įgo nihił béédahodoozįįł, háálá t'áá ałtsoní bił bééhózin. 21Ayóó'ánihósh'níinii, nihijéí ná nihoot'ą́ doo nihiłníígóó, Diyin God binááł doo nitsideiidáa da doo. 22T'áá ha'át'íhída bídayíníikeedgo bits'ą́ą́dóó nihee nidahwiileeh, háálá yee has'áanii bik'eh dahoniil'į́įgo bił hóshóonii baa nideiikai. 23Áko díí yee has'áanii át'é, t'áá bí biYe' Jesus Christ bízhi' nihił danilį́įgo deinohdlą́ą doo, áádóó t'áá yee nihá haadzí'ígi át'éego, ayóó'áda'ahííníi'níi doo. 24Diyin God yee has'áanii bik'eh hojíł'į́įgo Diyin God bii' hojílǫ́, áádóó Diyin God hwii' hólǫ́. Diyin God éí Níłch'i Diyinii nihaazhníł'a'ígíí bee Diyin God nihiyi' hojílǫ́ǫgo nihił béédahózin.

Diyin God biNíłch'i Diyinii áádóó Christ bi'ana'í nilíinii biníłch'i
1Ayóó'ánihósh'níinii, Níłch'i Diyinii shii' hólǫ́, daanínígíí t'áadoo t'áá ałtso deinohdlání, nidi éí t'áá ałtso nidaałkaah, t'áá daats'í aaníí Diyin God biNíłch'i Diyinii bii' dahólǫ́. Háálá t'óó ádahodil'į́įgo dahalne'ii nihokáá'góó t'óó ahayóí deíkááh. 2Díí bee Diyin God biNíłch'i Diyinii bii' dahólónígíí nihił béédahózin doo, jó éí, Jesus Christ diné silį́į'go bi'dizhchį́, daanínígíí Diyin God biNíłch'i Diyinii bii' hólǫ́. 3Nidi t'áá háiida, Jesus Christ doo diné silį́į'go bi'dizhchį́į da, dajinínígíí, éí Diyin God biNíłch'i Diyinii hwii' ádin. Nidi Christ bi'ana'í nilíinii biníłch'i t'éí hwii' hólǫ́. Christ bi'ana'í biníłch'i doogááł ha'níigo dasidoots'ą́'ígíí k'ad t'áá íídą́ą́' nihokáa'gi hólǫ́. 4Sha'áłchíní, nihí Diyin God bíí' danohłį́, áko doo t'áá aaníí át'éégóó nida'nitinii bik'eh dasidoohdlį́į́', háálá nihiyi' hojílónígíí éí nihokáá' dine'é bitahdi hólónígíí biláahgo áhóodziil. 5Éí nihokáá' yits'ą́ą́dóó ádaat'į́, éí bąą nihokáá' dine'é k'ehgo yádaałti', áádóó nihokáá' dine'é dabidiits'a'. 6Nidi nihí éí Diyin God bíí' daniidlį́. T'áá háiida Diyin God yééhósinígíí danihidiits'a', nidi Diyin God doo bíí' danilíinii doo danihidiits'a' da. Díí bee t'áadoo bahat'aadí Níłch'i t'áá aaníinii índa níłch'i bina'adlo'ii nihił béédahózin.
Diyin God éí ayóó'ó'ó'níinii nilį́
7Ayóó'ánihósh'níinii, haa'íshą' ayóó'áda'áhííníi'níi doo, háálá ayóó'ó'ó'ní éí Diyin God bits'ą́ą́dę́ę́', áádóó ayóó'ó'ó'níinii éí Diyin God bits'ą́ą́dóó bi'dizhchį́, áko Diyin God yééhósin. 8T'áá háiida doo ayóó'á'jó'níinii éí Diyin God doo bééhodzísin da, háálá Diyin God ayóó'ó'ó'níinii nilį́. 9Jó, Diyin God biYe' t'ááłá'í bá yizhchínígíí bee dahinii'náa doo biniyé nihokáá' dine'é yitahjį' yiníł'a'. Díí bee Diyin God ayóó'ánihó'nínígíí nihił béédahoozin. 10Díí éí ayóó'ó'ó'ní bee bééhózinii: nihídóogo Diyin God ayóó'ádeíníi'nínígíí éí dooda, nidi bídę́ę'go ayóó'ánihó'níigo biYe' nihá dadootsaał biniyé yiníł'a'go nihibąąhági át'éii ałtso nihá yóó'iidíí'ą́. 11Ayóó'ánihósh'níinii, díigi át'éego Diyin God ayóó'ánihó'níigo, haa'íshą' nihí ałdó' ayóó'áda'ahííníi'níi doo. 12Diné ts'ídá doo ła' Diyin God yiyiiłtsą́ą da, ayóó'áda'ahííníi'níigo, Diyin God nihiyi' hólǫ́, áko Diyin God bee ayóó'ó'ó'ni' nihiyi' hadaałt'éego hasht'eelyaa.
13Diyin God haNíłch'i Diyinii nihaazhníł'a'ígíí bee Diyin God hwii' dahoniidlǫ́ áádóó nihii' hojílǫ́ǫgo nihił béédahózin. 14Áádóó aYe' nihokáá' dine'é yisdáyiinííł dooleełgo aTaa' biníł'a'ígíí daníil'į́į́', áko éí baa ch'ídahoyiit'aah. 15T'áá háiida Jesus éí Diyin God biYe' nilį́įgo bee hadziidziihígíí éí Diyin God hayi' hólǫ́, áádóó Diyin God biyi' hojílǫ́. 16Áko Diyin God ayóó'ánihó'níigo nihił béédahózin áádóó deisiidląąd. Diyin God ayóó'ó'ó'ní át'é, áko ayóó'ó'ó'ní biyi' hojílónígíí, éí Diyin God biyi' hojílǫ́, áádóó Diyin God hayi' hólǫ́. 17Éí lá bee ayóó'ó'ó'ní nihiyi' hadaałt'éego hasht'eelyaa ni, áko ánihwiit'aah beiníłką́ądi doo nitsideiidáa da dooleeł, háálá nihokáa'gi nihí ałdó' t'áá bí át'éhígi ádaniit'é. 18Ayóó'ó'ó'ní, yéé' bąąh ádin, nidi ayóó'ó'ó'ní hadaałt'éii yéé' baa yóó'ahijeeh. Háálá yéé' atí'él'į́ bił naat'i', áko bił yéé' hólóonii doo hadaałt'éego ayóó'ó'ó'níi da. 19Diyin God átsé ayóó'ánihó'níigo bąą ayóó'ádeíníi'ní. 20Diné ła'da, Diyin God ayóó'óósh'ní, jiníi nidi hak'is jijoołáago, biyooch'íidii jílį́, háálá éí hak'is t'áá joo'į́į nidi doo ayóó'ájó'níígóó, ha'át'éegoshą' Diyin God doo joo'į́į da nidi ayóó'ájó'níi dooleeł? 21Áádóó díí bik'eh ó'oo'níiłii Diyin God bits'ą́ą́dę́ę́' nihee dahazlį́į́', éí t'áá háiida Diyin God ayóó'ájó'nínígíí hak'is ałdó' ayóó'ájó'níi dooleeł.

Hwe'oodlą' bee nihokáá' bił nidahazt'i'ii bik'eshdidlį́
1T'áá háiida Jesus éí Christ nilį́įgo joodlánígíí Diyin God bits'ą́ą́dóó bi'dizhchíinii jílį́. T'áá háiida azhé'é ayóó'ájó'nínígíí ba'áłchíní ałdó' ayóó'ájó'níi doo. 2Diyin God ayóó'ádeíníi'nínígíí índa yee has'áanii bik'eh dahoniil'ínígíí bąą Diyin God ba'áłchíní ayóó'ádeíníi'níigo nihił béédahózin. 3Háálá yee has'áanii bik'eh hól'ínígíí éí Diyin God ayóó'óó'ní át'é. Áádóó yee has'áanii doo ade át'ée da, 4háálá Diyin God bits'ą́ą́dóó nidabi'diizhchíinii nihokáá' bił nidahazt'i'ii yik'eh dadidlį́įgo át'é. Jó, nihe'oodlą' bee nihokáá' bił nidahazt'i'ii bik'eh dadiniidlį́. 5Háishą' nihokáá' bił nidahazt'i'ii yik'eh didlį́? Jó, Jesus éí Diyin God biYe' nilį́įgo yoodláanii lą́ą.
Jesus Christ t'áá aaníí Diyin God biYe' nilį́įgo bee baa hane'
6Jesus Christ tó áádóó dił yee níyá. Doo tó t'éiyá bee da, nidi tó áádóó dił bee jiníyá. Áádóó Níłch'i Diyinii oo'íinii nilį́įgo éí yee nihił halne', háálá Níłch'i Diyinii t'áá aaníinii nilį́. 7Jó, yá'ąąshdi díí táa'go [oo'íinii danilį́įgo ch'ídahwii'aah, éí aTaa' áádóó Saad índa Níłch'i Diyinii, áko díí táa'go danilínígíí t'ááłá'í nilį́. 8Áko díí táa'go nahasdzáán bikáa'gi oo'íinii danilį́įgo ch'ídahwii'aah,] éí Níłch'i Diyinii áádóó tó índa dił, díí táa'go t'áá aheełt'éego ch'ídahwii'aah. 9Diné éí Jesus baa dahojilne'ígíí deiniidlą́, nidi Diyin God t'áá bí biYe' yaa halne'jígo agháago bidziil, háálá Diyin God éí Jesus biTaa' jílį́įgo oo'íinii jílį́įgo baa hojilne'. 10T'áá háiida Diyin God biYe' joodlą́ągo baijólíii Diyin God t'áá bí biYe' yaa halne'ígíí hoł bééhózin doo. Nidi t'áá háiida Diyin God doo joodláanii éí Diyin God biyooch'íidii nilį́ jinízin, háálá Diyin God t'áá bí biYe' yaa halne'ígíí t'áadoo joosdląąd da. 11Jó, kót'éego baa hane', Diyin God iiná doo ninít'i'ii nihaidiní'ą́, éí iinánígíí haYe' bii' hólǫ́. 12Diyin God biYe' hwee hólóonii iiná hwee hólǫ́, nidi Diyin God biYe' doo hwee hólóonii iiná hwee ádin.
Iiná doo ninít'i'ii
13Diyin God biYe' bízhi' deinohdlą́ągo baa dadzíínóhłíii iiná doo ninít'i'ii nihee dahólónígíí nihił béédahózin doo [áádóó Diyin God biYe' bízhi' deinohdlą́ągo baa dadzíínóhłíhígíí bee náás wohkah doo ałdó' biniyé] díidí bee nihich'į' ak'e'ashchí. 14Diyin God t'áá bí íinízinii bik'ehgo ha'át'íhída bídayíníikeedgo nihididoots'į́łígíí nihił béédahózin, áko baa dadzííníidlíigo bich'į' sodadiilzin. 15Áko t'áá ha'át'íhída bídayíníikeedii yidiits'a'go nihił béédahózingo, bídin daniidlíinii bídayíníikeedgo bits'ą́ą́dóó nishódahiilt'eehgo nihił béédahózin. 16Diné ła' hak'is nilíinii bąąhági át'éii biniinaa doo da'dootsaałii áyoolíiłgo joo'į́įgo bá sozdilzin doo, áko Diyin God hinááh ánábidoodlííł. Bąąhági át'éii biniinaa doo da'dootsaałii hólǫ́ǫgo iiná haa didoot'ááł. Nidi bąąhági át'éii biniinaa da'dootsaałii hólǫ́; éí yee bąąhági ádzaii bá sodołzin, doo dishníigo ádíshníi da. 17Doo t'áá ákogi áhooníiłii t'áá ałtso bąąhági át'éii ádaat'é, nidi bąąhági át'éii doo biniinaa da'dootsaałii ła' hólǫ́.
18T'áá háiida Diyin God bits'ą́ą́dóó bi'dizhchíinii bąąhági át'éii doo t'áá náás yoołt'ihgóó nihił béédahózin, háálá Diyin God biYe' haa áhályą́, áko doo yá'áshǫ́ǫ́góó naagháii doo haada hóle' át'ée da.
19Diyin God bits'ą́ą́dóó dahoniidlǫ́ǫgo nihił béédahózin, áádóó doo yá'áshǫ́ǫ́góó naagháii nihokáa'gi t'áá át'éé nít'éé' bee bóhólníihgo ałdó' nihił béédahózin.
20Diyin God biYe' níyáhígíí nihił béédahózin, áádóó Diyin God t'áá aaníinii nilį́įgo béédahoniilzin doo biniyé ak'idi'yiitįįh nihaidiní'ą́. Áko Diyin God t'áá aaníinii nilíinii bii' dahoniidlǫ́, haYe' Jesus Christ bii' dahoniidlǫ́. Díí éí Diyin God t'áá aaníinii índa iiná doo ninít'i'ii nilį́. 21Sha'áłchíní, eda'alyaii bich'į' nahadláii bits'ąą ádaa ádahołyą́. [T'áá ákót'ée doo.]

https://www.bible.com/pt/bible/1098/1jn.1.nvjob

Nenhum comentário:

Postar um comentário