quarta-feira, 14 de outubro de 2015

1 UJWANISI: NDEBELE


Ilizwi lokuphila
1Lokho ebekukhona ekuthomeni, esakuzwako, sakubona ngamehlwethu, sakuqala besakuthinta ngezandla zethu, sinitjhumayeza khona mayelana nelilizwi lokuphila. 2Ukuphilokho kwabonakaliswa, sakubona nje-ke sifakaza ngakho; sitjhumayela kini ukuphila okungapheliko ebegade kukuBaba, nje-ke kwambulwa kithi. 3Simemezela kini lokho esakubona besakuzwa ukuze nani nibe nobudlelwana nathi. Ubudlelwano bethu bukuBaba neNdodanenakhe uJesu Krestu. 4Sinitlolela izintwezi ukuze ukuthaba kwethu kuphelele.
UZimu ukukhanya
5Naku umlayezo esawuzwa kuye nesiwumemezela kini: UZimu ukukhanya begodu kuye abukho nakancani ubumnyama. 6Nakube sithi sinobudlelwano naye khibe ngahlanye sikhamba ebumnyameni, sinamanga begodu asenzi okuliqiniso. 7Kodwana nangabe sikhamba ekukhanyeni njengombana naye asekukhanyeni, sinobudlelwano omunye nomunye neengazi zakaJesu iNdodanakhe zisihlanza ezonweni zoke.
8Nasithi asinasono, siyazikhohlisa neqiniso alikho kithi. 9Kodwana nangabe siyazivuma izono zethu, yena uthembekile begodu ulungile kobana asithethelele izono zethu, asihlambulule kikho koke ukungalungi. 10Nangabe sithi azange khesone, simenza onamanga nelizwi lakhe alikho kithi.

UKrestu umsizi wethu
1Bantwana bami, nginitlolela lokhu ukuze ningoni. Kodwana nakube kukhona owonako, sinomkhulumeli kuBaba, nguJesu Krestu olungileko; 2yena uyihlawulo yezono zethu, ingasi zethu kwaphela kodwana nezono zephasi loke.
3Nje-ke ngalokhu siqinisekile bona siyamazi yena nakube silonda imiyalwakhe. 4Loyo othi: “Ngiyamazi,” kodwana angalondi imiyalwakhe, unamanga begodu neqiniso alikho kuye. 5Kodwana loyo olonda ilizwi lakhe, mbala ithando lakaZimu liphelelisiwe kuye. Lokhu ngikho okusenza siqiniseke bona sikuye. 6Loyo othi uhlala kuZimu kufanele akhambe njengoJesu.
Umyalo omutjha
7Bathandekako, anginitloleli umyalo omutjha, kodwana nginitlolela omdala ebeninawo kusukela ekuthomeni; umyalo omdala ngiwo umlayezo eseniwuzwile. 8Nje-ke kwanjesi nginitlolela umyalo omutjha oliqiniso kuye nakini ngombana ubumnyama buyadlula nomkhanyo wamambala sewuyabonakala.
9Loyo othi usemkhanyweni khisibe uzonda umzalwana, usesebumnyameni. 10Kodwana othanda umzalwana uphila ekukhanyeni begodu akunalitho elingamenza akhutjwe. 11Kodwana ozonda umzalwana usebumnyameni; ukhamba ebumnyameni begodu akazi lapho aya khona ngombana ubumnyama bumphophazile.
12Ngitlolela nina bantwana
ngombana izono zenu zilitjalelwe ngebanga lebizo lakhe.
13Ngitlolela nina bobaba
ngombana niyamazi wekuthomeni.
Ngitlolela nina lutjha
ngombana nimehlulile okhohlakeleko.
14Ngitlolele nina bantwana
ngombana niyamazi uBaba.
Ngitlolele nina bobaba
ngombana niyamazi wekuthomeni.
Ngitlolele nina lutjha
ngombana ninamandla
nelizwi lakaZimu lihlezi kini
nokhohlakeleko nimehlulile.
15Ningathandi iphasi namkha izinto zephasi. Nakube umuntu uthanda iphasi, ithando lakaBaba alikho kuye 16ngombana koke kwephaseli kuziinkanuko zenyama, iinkanuko zamehlo nokuzigqaja ngepilo. Koke lokhu akuveli kuBaba kodwana ephasini. 17Iphasi neenkanuko zalo kuyadlula; kodwana loyo owenza intando kaZimu unokuphila okungapheliko.
Isiyeleliso ngabaphika uKrestu
18Bantwana, sekusikhathi sokuphela, njengombana nizwile bona owaphika uKrestu uyeza; nje-ke abaphika uKrestu abanengi sebafikile. Ngalokho siyazi bona sekusikhathi sokuphela. 19Baphuma kithi, kodwana bekungasibo bethu; ngombana nakube bekungabethu bebazokuhlala nathi. Kodwana ngokuphuma kwabo kithi kutjengisa tjhatjhalazi bonyana akakho namunye wabo ogade kungowethu.
20Kodwana nina nazeswa ngiloyo oCwengileko, yeke ninelwazi loke. 21Nje-ke ngiyanitlolela, ingasi ngombana ningalazi iqiniso, kodwana ngombana nilazi, begodu niyazi bona akunamanga avela eqinisweni.
22Alo-ke, ngubani onamanga, nakungasi ngiloyo ophikako bona uJesu unguKrestu na? Loyo-ke ungophika uKrestu, uphika uYise neNdodana. 23Akakho ophika iNdodana onoYise; woke ovuma iNdodana unaye noYise.
24Lokho enakuzwa ekuthomeni akuhlale kini. Nakube lokho enakuzwako kusukela ekuthomeni kuhlala kini, khona nizakuhlala kuYise neNdodaneni. 25Lokhu ngilokho asethembise khona, okutjho ipilo engapheliko. 26Nginitlolela izintwezi mayelana nalabo abathanda ukunilahlekisa. 27Nakungini, izeso enalamukela kuye lihlala kini, ngalokho anidingi kobana nanyana ngubani anifundise. Kodwana njengombana izeso lakhe linifundisa ngezinto zoke, kuliqiniso akusiwo amanga, yeke njengombana linifundisile, hlalani kuye.
28Nje-ke bantwana, hlalani kuye ukuze kuthi nakabonakaliswako sibe nesibindi, iye, singadaniswa phambi kwakhe ekufikeni kwakhe. 29Nakube niyazi bona ulungile, nizakwazi bonyana ngiloyo naloyo owenza kuhle, ubelethwe nguye.

Abantwana bakaZimu
1Qalani bona lingangani ithando uBaba asiphe lona kobana sibizwe bona sibantwana bakaZimu; iye, singibo! Ngikho lokhu iphasi lingasazi ngombana azange limazi yena. 2Bathandekako, kwanjesi sibantwana bakaZimu, nokho akukakhanyi kuhle esizakuba ngikho. Kodwana esikwaziko ngilokhu: lokha nakabonakaliswako sizakufana naye ngombana sizombona njengombana anjalo. 3Ngiloyo naloyo onethemba leli kuye uyazihlambulula njengombana yena ahlambulukile.
4Loyo owenza isono weqa umthetho ngombana isono sikukweqa umthetho. 5Niyazi bona wabonakaliswa kobana azokuhlangula izono begodu kuye akukho sono. 6Loyo ohlala kuye akoni; yeke owonako akakamboni begodu akamazi.
7Bantwana, ningalahlekiswa mumuntu. Loyo owenza okulungileko ulungile njengombana naye alungile. 8Loyo owenza isono ngewakaSathana ngombana uSathana uyona kusukela ekuthomeni. Isizathu sokobana iNdodana kaZimu ibonakaliswe kugiriza imisebenzi kaSathana.
9Loyo obelethwe nguZimu akoni ngombana imbewu kaZimu ihlala kuye, akasakghoni ukona ngombana ubelethwe nguZimu. 10Ngalokho abantwana bakaZimu nebakaSathana babonakala ngalokhu: Loyo ongenzi okulungileko naloyo ongathandi umzalwana akasuye umntwana kaZimu.
Thandanani
11Lo, myalo enawuzwa kusukela ekuthomeni wokobana kufuze sithandane. 12Singafani noKayini ogade angewakaSathana ngokubulala umfowabo. Enjephana wambulalelani na? Kungombana izenzo zakhe bezizimbi kodwana zomfowabo zilungile.
13Ningarareki bazalwana lokha ilizwe nalinizondako. 14Siyazi bona sesiphumile ekufeni singene ekuphileni ngombana sithanda abazalwana. Loyo onganathando usahlezi ekufeni. 15Nanyana ngubani ozonda umzalwana wakhe, umbulali; niyazi bona akunambulali onokuphila okungapheliko. 16Ithando silazi ngokuthi yena wadela ukuphila kwakhe ngebanga lethu. Nje-ke nathi kufanele sidele ukuphila kwethu ngebanga labanye. 17Alo, ithando lakaZimu lingahlala njani emuntwini othi anomnotho wephaseli, abone umzalwana wakhe aswela kodwana angabi nesisa kuye na? 18Bantwana, asingabi nethando ngamezwi namkha ngekulumo kodwana ngeqiniso nangezenzo. 19Ngalokho sizakwazi bona singebeqiniso begodu iinhliziyo zethu sizazithulisa phambi kwakhe 20lokha nazisilahlako ngombana uZimu mkhulu kuneenhliziyo zethu begodu wazi koke. 21Bathandekako, nakube iinhliziyo zethu azisilahli, sinesibindi phambi kwakaZimu, 22samukeliswa koke esikubawa kuye ngombana silonda imiyalwakhe besenze lokho okumthokozisako. 23Nje-ke naku umyalo: Kufuze sikholwe ebizweni leNdodanakhe uJesu Krestu begodu sithandane njengombana asiyala. 24Labo abalonda imiyalwakhe bahlala kuye naye uhlala kibo. Ngalokho siyazi bona uhlala kithi ngoMoya asiphe yena.

Ukuhlola imimoya
1Bathandekako ningakholwa yoke imimoya, kodwana hlolisisani nakube ivela kuZimu ngombana banengi abaphorofidi bamanga abaphumele ephasini. 2UMoya kaZimu nizamazi ngalokhu: Woke ummoya ovumako bona uJesu Krestu uzile ngejamo lenyama uvela kuZimu. 3Woke ummoya ongamvumi uJesu awuveli kuZimu. Lowo mumoya waloyo ophika uKrestu enezwa ngawo bona uyeza, njenganje selakhona ephasinapha.
4Bantwana ningebakaZimu begodu nibahlulile ngombana loyo ongakini mkhulu kunaloyo osephasineli. 5Bona bangebephaseli; yeke lokho abakukhulumako kungekwephasi. 6Thina singebakaZimu, loyo owazi uZimu uyasilalela; loyo ongasuye wakaZimu akasilaleli. Ngalokhu sazi ummoya weqiniso nommoya wamanga.
UZimu ulithando
7Bathandekako, asithandaneni ngombana ithando livela kuZimu. Onethando ubelethwe nguZimu begodu uyamazi uZimu. 8Loyo onganathando akamazi uZimu ngombana uZimu ulithando. 9Ithando lakaZimu labonakaliswa phakathi kwethu ngokuthumela iNdodanakhe eyodwa tere ephasinapha ukuze siphile ngayo. 10Ithando ngilokhu: Akusingithi esamthandako uZimu, kodwana nguye owasithandako bewasithumela neNdodanakhe bona ibe mhlabelo oyihlawulo yezono zethu.
11Bathandekako, njengombana uZimu wasithanda kangaka, ngokunjalo nathi sifanele sithandane. 12Akakho noyedwa owakhe wabona uZimu, kodwana nasithandanako uZimu uhlala kithi nethando lakhe liphelele kithi.
13Ngalokho siyazi bona sihlala kuye naye uhlala kithi ngombana usinikele kwakaMoya wakhe. 14Sibonile begodu siyafakaza bona uYise wathumela iNdodanakhe bona ibe Msindisi wephasi. 15Loyo ovumako bona uJesu uyiNdodana kaZimu, uZimu uphila kuye naye uphila kuZimu. 16Nje-ke siyalazi besiyalikholwa ithando uZimu analo kithi.
Iye, uZimu ulithando, loyo ophila ethandweni uphila kuZimu noZimu uphila kuye. 17Ngendlela leyo ithando liphelelisiwe kithi ukuze sibe nesibindi ngelanga lokugwetjwa ngombana njengombana anjalo yena, sinjalo nathi ephasinapha. 18Akukho ukwesaba ethandweni. Kodwana ithando elipheleleko liqotha ukwesaba ngombana ukwesaba kunesibetho, nje-ke owesabako akakapheleli ethandweni.
19Thina siyathanda ngombana yena wasithanda qangi. 20Loyo othi: “Ngiyamthanda uZimu,” kodwana khisibe uzonde umzalwana wakhe, umleyimala ngombana loyo ozonda umzalwana wakhe ambonako angekhe athanda uZimu angazange akhe ambone. 21Umyalo asinikele wona ngilo: Loyo othanda uZimu kufanele athande nomzalwana wakhe.

Ukuhlula iphasi
1Loyo naloyo okholwako bona uJesu unguKrestu, ubelethwe nguZimu; omunye nomunye othanda umbelethi, uthanda naloyo obelethwe nguye. 2Ngalokho siyazi bona sithanda abantwana bakaZimu, lokha nasilonda imiyalwakhe. 3Ukuthanda uZimu kukobana silonde imiyalwakhe, begodu imiyalwakhe ayisinzima 4ngombana koke okubelethwe nguZimu kuyalihlula iphasi; lokhu kukuhlula okwehlule iphasi: ukukholwa kwethu. 5Ngubani ongahlula iphasi nakungasi ngiloyo okholwa bona uJesu uyiNdodana kaZimu na?
Ubufakazi ngoJesu Krestu
6Nguye loyo oweza ngamanzi nangeengazi, uJesu Krestu; ingasi ngamanzi kwaphela, kodwana weza ngamanzi nangeengazi. UMoya nguye ofakazako ngombana uMoya uliqiniso. 7Bathathu abofakazi, 8nguMoya, mamanzi neengazi begodu abathathwaba bayavumelana. 9Nakube siyabamukela ubufakazi babantu, khona-ke ubufakazi bakaZimu bukhulu kunabo ngombana lobu bufakazi bakaZimu abunikeleko ngeNdodanakhe. 10Okholwa eNdodaneni kaZimu unabo ubufakazi ngehliziywenakhe. Ongakholwa kuZimu, umenze umleyimanga ngokungakholwa ebufakazini uZimu abukhulumileko ngeNdodanakhe. 11Ubufakazi ngilobu bokuthi uZimu usiphe ubuphilo obungapheliko; ubuphilobu buseNdodanenakhe. 12Loyo oneNdodana kaZimu unokuphila; kodwana loyo onganaNdodana kaZimu akanakho ukuphila.
Isiphetho
13Nginitlolela lokhu nina enikholwa ebizweni leNdodana kaZimu ukuze nazi bona ninokuphila okungapheliko. 14Nasi isibindi esinaso kuye: Lokha nasibawa nanyana yini ngokwentando yakhe, uyasizwa. 15Nje-ke nakube siyazi bona uyasizwa nasibawa nanyana yini, khona-ke siyazi bona sesikufumene esimbawe khona.
16Nangabe omunye ubona umzalwana wakhe enza isono esingadoseli ekufeni, akamthandazele; uZimu uzamupha ukuphila loyo ongenzi isono esidosela ekufeni. Sikhona isono esidosela ekufeni, angitjho bona kuthandazelwe leso. 17Koke okungakalungi sisono kodwana kukhona isono esingadoseli ekufeni.
18Siyazi bona loyo obelethwe nguZimu akathuweleli ngokona, iye ngombana obelethwe nguZimu uyazilonda nomumbi akamthinti.
19Siyazi bona singebakaZimu nokobana iphasi loke lisemandleni womumbi.
20Godu siyazi bona iNdodana kaZimu yeza yasipha ilemuko ukuze simazi oliqiniso begodu sikuye oliqiniso neNdodanakhe uJesu Krestu. Yena unguZimu mbala, ukuphila okungapheliko.
21Bantwana, tjhidani kibosingazimu.

https://www.bible.com/pt/bible/450/1jn.1.snd12

Nenhum comentário:

Postar um comentário