terça-feira, 6 de outubro de 2015

1 Yahaya: Mwani


1 Yahaya 11Tukwerezani kuhusu Nsemi wa mainsha, ákiwapo tangu mwanzo. Tînsíkira, tîmmona na maso etu, tînshuhudiya, na tînkola na makono etu. 2Noyo mainsha‑yo olótiwa. Timmona, ntamana tilavya ushahidi, tukwerezani kuwa iye ndi Mwenyé mainsha wa milele, ákiwa na Baba na toloteriwa ofwe. 3Vyatîmmonire na vyatînsikire, tukukwerezani umwe novyo ipate nomwe muwe na ujamaa nafwe. Ujamaa wetu uwa na Baba pamoja na Insa Almasihi, Mwanawe. 4Na ezi habari‑zi tukwandikirani ipate radi yetu itimiziwe. 5Sambi, eyi ndi habari yatinsikire iye na tukwerezani umwe, kuwa Mwenyezimungu ndi nuru. Nkati yake kisi anta aba acishubutu kuwepo. 6Tikámba kuwa tanawo umoja naye kuno tikenenda pakisi, tilongopa, atiténda ukweli. 7Fala ikiwa tikwenenda panuru, kamba iye vyaari panuru, tikuwa nawo umoja watupu, na damu ya Insa Mwanawe ítiswafi madambi piya. 8Tikámba kuwa atina dambi, tankuritesa, ukweli aupo nkati yetu. 9Fala ikiwa tikweréza dambi zetu, iye mwaminifu na mwenyé shariya, átiswamii madambi etu, na átiswafi nkati ya vitendo vibaya piya. 10Fala tikámba kuwa atinakola dambi, sawa‑sawa na kwamba iye nlongo, usemi wake aupo mmoyo mwetu.

1 Yahaya 21Wasimana wangu, ezi habari‑zi nukwandikirani ipate musikore dambi. Fala ikiwa munu mmojawapo akola dambi, tanawo wakutimírira mbere ya Baba, Insa Almasihi, Nkamilifu. 2Iye ndi kafara iripa kwa madambi etu, na siyo kafara kwa madambi etu basi, fala kwa madambi a wanu wa mulumwengu‑mu piya. 3Na alama itolótera kuwa timwijíwa iye ndi kuwa tifulata ámuri zake. 4Munu akamba: "Nímwijíwa" fala safulata ámuri zake, munu‑yo nlongo, ukweli aupo mmoyo mwake. 5Fala afuláta usemi wake, nkati yake pendo ra Mwenyezimungu riwankukamilika kweli-kwelini. Kitendo colóta kuwa tilungana naye ndici: 6mwenyé kwamba kuwa alungana naye, inlazimu enende kamba vyenende Insa mulumwengu‑mu. 7Wapendani wangu, ámuri yanukwandikirani‑yi siyo nyipya, fala ámuri ya mida, ya tangu mwanzo. Eyi ámuri ya mida ndi habari yamusikire. 8Novyo-sivyo, vyanukwandikirani‑vi ámuri nyipya, vyauri ukweli kwake iye na kwenu umwe, konta kisi caankwisa, nuru yakweli ilangaza futi. 9Munu amba: "Nankwenenda na nuru", iri amwina nduye, narero kankwenenda nkisi. 10Ampénda nduye akuwa nnuru, na mmoyo mwake aciwepo cakunkwakurisa. 11Fala ire amwína nduye abaki nkisi, kankwenenda nkisi, eejiwa kooka konta kisi cimwinúkaza kumaso. 12Umwe wasimana wangu, nukwandikirani konta kwa zina rake muswamiiwa madambi enu. 13Umwe wawáwa, nukwandikirani konta mumwijiwa ire akiwapo tangu mwanzo. Nukwandikirani umwe, wanemba, konta munshinda Ibilisi. 14Umwe wasimana wangu, nukwandikirani konta mumwijiwa Baba. Umwe wawáwa, nukwandikirani, konta mumwijiwa ire akiwepo tangu mwanzo. Umwe wanemba, nukwandikirani konta mukomala, usemi wa Mwenyezimungu ubaki mmyoyo mwenu, na munshinda Mbaya. 15Usukwajibuni ulumwengu wala virípo mulumwengu. Íkiwa munu mmojawapo umwajibu ulumwengu, eyo munu‑yo aampenda Baba. 16Konta piya virípo mulumwengu‑mu, vinú‑vi: wájibu wa kimwiri, wájibu wa maso mawoni, na maritenzi a vinu vya mulumwengu‑mu, avilawa ka Baba, vilawa mulumwengu nómu. 17Ewu ulumwengu‑wu pamoja na vitendo vyake vibaya vyakwajibisa, piya vípita. Fala ire aténda nafsi ya Mwenyezimungu áinshi milele. 18Umwe wasimana, ezi suku za mwinsho. Kamba vyamusikire kuwa akúja aduwi wa Almasihi, sambi wankulawirira maaduwi wa Almasihi wengi wawenye. Ndimana tukwijiwa kuwa ndi suku za mwinsho. 19Maaduwi‑wo waláwa kati yetu, fala awawere kweli-kwelini wa daraja yetu. Kamana kamba wákiwa wa daraja yetu, nanga wabaki nofwe. Falakini ewo watasa ipate vijiwikane kuwa anta mmoja awere wa daraja yetu. 20Fala umwe, Ntakatifu kakumiminirani Roho Takatifu, na piya-mwe mukwijiwa ukweli. 21Sukwandikirani kwa kuwa mútikina ukweli, ila nukwandikirani kwa kuwa mukwijiwa ukweli, na mukwijiwa kuwa nkati ya ukweli aupo ulongo. 22Nlongo nani? Nlongo ndi ire akaídi kuwa Insa ndi Almasihi. Ire ankána Baba pamoja na Mwanawe, noyo ndi aduwi wa Almasihi. 23Piya ankana Mwana onse ndi sawalungana novyo na Baba. Fala mwenyé kumwakikisha Mwana kalungana na Baba novyo. 24Habari zamusikíre tangu mwanzo, tulani mmoyo. Ikiwa umwe mutula mmoyo habari zamusikíre tangu mwanzo, mukuwa pamoja na Mwana na Baba novyo. 25Na tamaa yaatipere Insa ndiyi: mainsha a milele! 26Nukwandikirani ezi habari‑zi kuhusu ware wasakúla kukutesani. 27Fala umwe‑po, Roho Takatifu waakumiminíreni Insa‑yo mubaki naye daima, ndimana amusakula kufundiwa kinu kimojawapo na munu. Ila Roho Takatifu wamumiminiriwe‑yo akufundani vinu piya. Na kwa kuwa kufunda‑ko siko ka ulongo, ka kweli, bakini na Insa, kamba vyamufundiwe. 28Sambi, umwe wasimana wangu, zidini kulungana naye, ipate paasaka kuja, isitipate aibu mbere yake, ila tiwe nawo uhakika. 29Kamba vyamwijiwa kuwa iye kamilifu, mwijiwe kuwa kila mwenyé kutenda ukamilifu onse, mwana wa Mwenyezimungu.

1 Yahaya 31Ngatunzani pendo rikulu Baba raatipa ofwe, mpaka ofwe kupata kwitiwa wana wa Mwenyezimungu! Na kweli-kwelini, ofwe tiwa wanawe! Ndimana wanu mulumwengu‑mu awatijiwa, konta iye awamwijiwa. 2Wapendani wangu, sambi tiwa wana wa Mwenyezimungu. Catisaka kuwa acinarolota, fala tukwijiwa kuwa Insa paasaka kuja, tilandana naye, konta tímmona iye vyaari. 3Na kila mwenyé kutumaini onse tamaa‑yi, áriswafi, kamba iye vyaari swafi. 4Akolanga dambi onse kankutupa shariya ya Mwenyezimungu. Dambi ndi kutupa shariya mojawapo. 5Mukwijiwa kuwa iye kâja atilavye dambi. Neye aana dambi. 6Kila mwenyé kulungana naye aazidi kukola dambi. Kila mwenyé kuzidi kukola dambi aanamba kummona wala kumwijiwa. 7Umwe wasimana wangu, asukuteseni munu. Aténda ukamilifu ndi kamilifu, kamba iye vyaari kamilifu. 8Aténda tabiya ya kukola dambi wa Ibilisi, konta Ibilisi kazi yake tangu mwanzo ndi dambi. Kwa javyo, Waziri-Ilahi karolota ipate afuje vitendo vya Ibilisi. 9Kila mwenyé kupongoriwa upya na Mwenyezimungu onse aatenda tabiya ya kukola dambi, konta mbeyu yake iwa kati yake. Iye aazidi kukola dambi, konta kapongoriwa upya na Mwenyezimungu. 10Kwa namuna‑yi ndi patijiwa kusiyana kuripo nkati ya wana wa Mwenyezimungu na wana wa Ibilisi: saatenda ukamilifu na saampenda nduye onse, neye novyo siyo wa Mwenyezimungu. 11Habari yamusikire tangu mwanzo ndiyi: tijuzi tipendane. 12Tisinlande Kaini âpatiwe na Ibilisi, akimuulaya nduye. Kâmuulaya sababuni? Konta vitendo vyake víkiwa vibaya fala vya nduye víkiwa vya ukamilifu. 13Wanduzangu, wanu sawamwijiwa Mwenyezimungu wakukwinani, musishange. 14Ofwe tukwijiwa kuwa tisa kulawa nkati ya kifo, tingíra nkati ya mainsha, konta tiwapenda wanduzetu. Munu saampenda nduye angari nkifo. 15Mwenyé kumwina nduye ndi kisomi. Mukwijiwa kuwa aapo kisomi anta mmoja wakuwa nawo mainsha a milele. 16Javyo ndi patijiwa mana a pendo: Insa Almasihi kapereka mainsha ake kwa ajili yetu. Ndimana nofwe novyo tíjuzi tipereke mainsha etu kwa ajili ya wanduzetu. 17Fala ikiwa munu kanawo mali, na kankummona nduye cintowa kinu, fala anfungira wajii, pendo ra Mwenyezimungu akuwa nawo mwaja? 18Basi, wasimana wangu, tisimpende munu na masemo a nkanywa tu basi, ila timpende kwa vitendo na ukweli. 19Javyo ndi patijiwa kuwa tiwa wanu wa kweli, na mbere ya Mwenyezimungu myoyo yetu itengemana. 20Kamana myoyo paitilaumu ponse, tijiwe kuwa Mwenyezimungu ndi nkulu zaida ya myoyo, iye akwijiwa vinu piya. 21Wapendani wangu, íkiwa myoyo yetu aitilaumu, tanawo uhakika mbere ya Mwenyezimungu. 22Catinlébela conse típata kwake iye, konta tifulata ámuri zake na títenda vimwajibu. 23Ámuri yake yawenye ndiyi: kunkubali Mwanawe, Insa Almasihi, na kupendana kamba vyaatamúrire. 24Mwenye kufulata ámuri zake, kalungana na Mwenyezimungu, na Mwenyezimungu kalungana neye. Neci ndi citijiwisa kuwa iye kalungana nofwe: julu ya Roho Takatifu waatipere.

1 Yahaya 41Wapendani wangu, musiwakubali piya wamba wáfunda kwa Roho wa Mwenyezimungu, fala kwanza watunzeni nowo wanu‑wo, mwijiwe kuwa wa Mwenyezimungu au siwo. Konta mulumwengu‑mu wankulawirira minabii wengi walongo. 2Umwe mumwijiwa Roho wa Mwenyezimungu kwa namuna‑yi: piya roho zakwakikisha kuwa Insa Almasihi kaja kibinadamu, wanu‑wo wa Mwenyezimungu. 3Fala piya roho za wanu zinkána Insa, wanu‑wo siwo wa Mwenyezimungu. Roho zawo za uaduwi ka Almasihi. Kamba vyamusikire kuwa roho ya aduwi‑yo ikúja kulawirira, nepa iwapo futi mulumwengu nomu. 4Wasimana wangu, umwe muwa wa Mwenyezimungu, mwisa kuwashinda maaduwi‑wo. Konta arípo nkati yenu ndi ari na uwezo pakulu koliko ire arípo mulumwengu‑mu. 5Ewo wanu wa mulumwengu‑mu, ndimana wásowera mambo a mulumwengu, na wanu mulumwengu‑mu wásikiriza. 6Ofwe tiwa wanu wa Mwenyezimungu. Amwijíwa Mwenyezimungu onse atisikiriza, fala saari upande wa Mwenyezimungu aatisikiriza. Javyo ndi patijiwa roho ya ukweli na ya ulongo. 7Wapendani wangu, tipendane, konta kupendana kulawa ka Mwenyezimungu. Apénda ndi mwana wa Mwenyezimungu na ndi amwijiwa Mwenyezimungu. 8Saapenda aamwijiwa Mwenyezimungu konta Mwenyezimungu ndi pendo. 9Javi Mwenyezimungu ndi vyolote pendo rake kwetu ofwe: Mwenyezimungu kampereka mulumwengu Mwanawe mmoja tu basi ipate tiinshi julu yake iye. 10Pendo riwoneka javi: siyo kwa kuwa ofwe timpenda Mwenyezimungu, fala kwa kuwa iye ndi atipendire ofwe, kâmpereka Mwanawe awe kafara yakutipatanisa naye kwa madambi etu. 11Wapendani wangu, kamba Mwenyezimungu vyaatipenda, nofwe novyo tíjuzi tipendane. 12Manziro, aapo ammónire Mwenyezimungu. Tikipendana, Mwenyezimungu alungana nofwe, na pendo rake ritimiziwa kati yetu. 13Tukwijiwa kuwa tikilungana naye na iye alungana nofwe javi: kwa kuwa katipa ofwe Roho wake. 14Nofwe timmona na timwakikisha kuwa Baba kâmpereka Mwanawe awe Nvushi wa mulumwengu‑mu. 15Mwenyé kwakikisha kuwa Insa Waziri-Ilahi, Mwenyezimungu kawa nkati yake, na iye kawa nkati ya Mwenyezimungu. 16Tukwijiwa na titumaini pendo raatipenda Mwenyezimungu. Mwenyezimungu ndi pendo. Munu asaka kuwa onse ari nkati ya pendo kawa nkati ya Mwenyezimungu, na Mwenyezimungu kawa nkati yake. 17Kwa javyo, pendo ritimiziwa kati yetu, ipate tiwe nawo uhakika suku ya Kiyama. Ndi javyo konta kamba vyaari Almasihi, nofwe tiwa novyo mulumwengu‑mu. 18Aupo wofi nkati ya pendo, fala pendo kamilifu rikwefya wofi kunundu. Konta wofi úlungana na hukumu, na mofi onse, pendo rake arinamba kukamilika. 19Ofwe típenda konta Mwenyezimungu ndi ntanzi kutipenda. 20Ikiwa munu kaamba: "Nímpenda Mwenyezimungu", fala amwina nduye, eyo munu‑yo nlongo. Avi iye nduye waari kummona aampenda, futi Mwenyezimungu saammona? 21Na tanawo eyi ámuri‑yi yaatipa ofwe javi: ampénda Mwenyezimungu, ajuzi ampende nduye novyo.

1 Yahaya 51Piya wenye kunkubali Insa kuwa Almasihi, wana wa Mwenyezimungu, na piya wenye kumpenda Baba, wáwapenda novyo wanawe. 2Tukwijiwa kuwa tiwapenda wana wa Mwenyezimungu javi: tikimpenda Mwenyezimungu na tikifulata ámuri zake. 3Kamana eyi ndi namuna yolota kuwa timpenda Mwenyezimungu: tifulata ámuri zake. Na ámuri zake sizo zakurigariga. 4Kamana piya wapongoriwe upya na Mwenyezimungu washinda ulumwengu‑wu. Newu ndi uwezo wakushinda ulumwengu‑wu: kwamini kwetu. 5Ashínda ulumwengu‑wu ndi wepi? Ashínda ndi akubáli kuwa Insa Waziri-Ilahi. 6Insa Almasihi ndi olotiwe kuwa Waziri-Ilahi, julu ya kooziwa na maji na julu ya damu itawanyike pansalaba. Iye oolotiwe kwa maji tu basi, ila kolotiwa kwa maji na damu. Roho wa Mwenyezimungu ndi amwakíkisha, konta Roho‑yo ndi ari na ukweli. 7Viwapo vinu vitatu vilavya ushahidi: 8roho, maji na damu. Vyo vitatu‑vi piya vilavya ushahidi moja. 9Kwa kuwa tikubali ushahidi wa wanadamu, itibidi tikubali ushahidi wa Mwenyezimungu uri na faida pakulu. Kamana ewu ndi ushahidi waalavire Mwenyezimungu kuhusu Mwanawe. 10Mwenyé kunkubali Waziri-Ilahi kanawo ewo ushahidi‑wo mmoyo mwake. Saankubali Mwenyezimungu onse ámmona ulongo, konta aakubali ushahidi waalavire Mwenyezimungu kuhusu Mwanawe. 11Ushahidi wawenye ndiwu: Mwenyezimungu katipa mainsha a milele, na eyo mainsha‑yo ndi kati ya Mwanawe. 12Ári nkati ya Mwana kanawo mainsha a milele. Saari nkati ya Waziri-Ilahi aana mainsha a milele. 13Evi vinu‑vi nukwandikirani umwe munkubálire Waziri-Ilahi-mwe, ipate mwijiwe kuwa muwa nawo mainsha a milele. 14Uhakika watiri nawo mbere ya Mwenyezimungu ndiwu, kuwa tikinlebela kinu sawa‑sawa vyavimwajibu, iye atisikira. 15Visitoshe, tangu patijiwe kuwa catinlébela conse atisikira, tukwijiwa kuwa vyatinlebela, tipata. 16Munu akimmona nduye akikola dambi saimwitisira kifo, iye anlebelele ka Mwenyezimungu, na Mwenyezimungu akumpa mainsha. Nikwamba kuhusu ware wakóla dambi saiwetisira kifo. Iwapo dambi yakwitisira kifo, siyo dambi‑yo yanisema kuwa walebeleleni ka Mwenyezimungu. 17Piya vitendo vya ubaya vyonse vya madambi. Ila novyo-sivyo, awapo madambi saamwitisira munu kifo. 18Tukwijiwa kuwa kila munu apongoriwe upya na Mwenyezimungu onse aazidi kukola dambi, ila asungiwa na ire apongóriwe na Mwenyezimungu, Mbaya aakidiri kunkumbula. 19Tukwijiwa kuwa tiwa wa Mwenyezimungu, na ulumwengu nzima‑wu umilikiwa na Ibilisi. 20Tukwijiwa novyo kuwa Waziri-Ilahi kâja, katipa fahamu ipate timwijiwe mwenyé ukweli. Nofwe tilungana naye Mwenyé ukweli, Waziri-Ilahi, Insa Almasihi. Iye ndi Nlungu wakweli na nviriro wa mainsha a milele. 21Wasimana wangu, more-more milungu sairi yakweli!

http://www.bible.is/WMWWYI/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário