domingo, 18 de outubro de 2015

1 YOHANE: NIAS


1 YOHANE 11Ösi zura andre ya'ia zanandrösa ba Daroma Li fangorifi, ya'ia Daroma Li si no so i'otarai mböröta. No marongo, ba no ma'ila ia höröma samösa. No manehegö ia ba no göi mababaya ia faoma tangama. 2Me tefa'ele'ö wa'auri andrö ba gulidanö, ba no ma'ila ia. Da'ö mbörö wa mafaduhu'ö ia ba maturiaigö khömi wa'auri satulö si lö aetu si no so khö Nama, ba no göi tefa'ele'ö khöma. 3Hadia ia zi no ma'ila ba marongo, da'ö göi ni'ombakha'öma khömi, ena'ö fao ami awöma ba wango'aurifagö fa'auri fa ha sambua khö Nama ba ba khö Nono-Nia Yesu Keriso. 4Masura da'e ena'ö so wa'omuso dödöda sindruhundruhu. 5Da'e duria si no marongo moroi khö Nono Lowalangi, ba ni'ombakha'ö khömi: Lowalangi andrö ba no haga, ba khö-Nia lö hadöi sogömigömi. 6Na taw̃a'ö ha sambua ita khö-Nia, ba ya'ita sa auri bakha ba zogömigömi, ba no sofaya ita he ba wehede he göi ba nifaluada. 7Na ba haga so ita si mane fe'aso-Nia ba haga, ba no sauri ba wa'ohahau ba ba wa ha sara dödö ita khö nawöda, ba Ihaogö ita do Nono-Nia Yesu, Iheta horöda fefu. 8Na taw̃a'ö wa lö horöda, ba talimo ita; ba lö Lowalangi bakha ba dödöda. 9Ba na ta'ombakha'ö horöda khö Lowalangi, Ifalua gamabu'ula li-Nia, ba Ifalua hadia zatulö. I'efa'ö horöda awö wa Ihaogö ita moroi ba gamuatada si lö sökhi fefu. 10Ba na taw̃a'ö wa lö horöda, ba tabali'ö sofaya Lowalangi, ba taroma li-Nia lö sonahia ba dödöda.1 YOHANE 21He ya'ami iraonogu! Usura da'e khömi ena'ö böi mifazökhi horö. Ba na so zamazökhi horö, ba so khöda zanolo, Ya'ia Yesu Keriso, si fahöna fa'atulö andrö, satulö, Ilului wangandrö soguna khöda föna Nama. 2Ba khö Yesu Keriso andrö, tasöndra wangefa horöda. Ba tenga ha horöda manö, I'efa'ö göi horö nösi gulidanö ma'afefu. 3Na ta'o'ö goroisa Lowalangi, da'ö dandra wa no aboto ba dödöda Lowalangi. 4Niha sanguma'ö, "No aboto ba dödögu Lowalangi," ba na lö i'o'ö goroisa Lowalangi, sofaya niha da'ö, lö monahia Lowalangi ba dödönia. 5Ba niha solo'ö taroma li Lowalangi, ba mo'ahonoa wangomasi'önia Lowalangi. Da'ö dandra wa no ha sambua ita khö Lowalangi. 6Ba na so zanguma'ö, wa fa'aurinia no ha sambua khö Lowalangi, lö tola lö itara gahe Keriso. 7Ya'ami ira talifusö ni'omasi'ö! Sinuragu andre ba tenga amakhoita si bohou. Amakhoita si no ara da'e si no mufa'ema khömi me böröta mamati ami khö Yesu, ya'ia duria si no mitema moroi khö Lowalangi. 8Ba hewa'ae si manö, amakhoita nisuragu andre no si bohou göi; no oroma wa'atulönia ba khö Yesu Keriso ba ba wa'aurimi. Börö me si taya zogömigömi, ba haga sindruhu andrö no muhaga sa'ae. 9Niha sanguma'ö wa bakha ba haga so ia, ba na fatiu dödönia khö dalifusönia, no ba zogömigömi so ia irugi iada'e. 10Niha sangomasi'ö talifusönia, no sauri bakha ba haga, irege lö manö tesöndra khönia wangekhugö niha bö'ö ba wamazökhi horö. 11Ba niha si fatuwu khö dalifusönia, no si so bakha ba zogömigömi. No sowaöwaö ba zogömigömi, ba lö i'ila heza möi ia, börö me sogömigömi andrö zombali'ö ya'ia lö i'ila hadia ia. 12Ba usura khömi, ya'ami iraono, börö me no mu'efa'ö horömi börö Keriso. 13Ba usura khömi, ya'ami ira ama, börö me no aboto ba dödömi Ia si no so i'otarai mböröta. Ba usura khömi, ya'ami si bohou ebua, börö me no mi'alani Gafökha. 14Ba usura khömi, ya'ami iraono, me no mi'ila Lowalangi, Ama. Usura khömi, ya'ami ira ama, börö me no aboto ba dödömi Daroma Li si no so i'otarai mböröta. Ba usura khömi, ya'ami si bohou ebua, börö me no sabölö ami. Ba me lö mamalö so ba dödömi Daroma Li Lowalangi, ba no mi'alani Gafökha. 15Böi mi'omasi'ö nösi gulidanö andre, ma hadia ia manö zi so ba gulidanö andre. Na mi'omasi'ö nösi gulidanö, ba lö fangomasi'ö Ama khömi. 16Me fefu hadia ia zi so ba gulidanö andre -- ya'ia da'ö fefu hadia zomasi dödö niha si so horö, ba fefu hadia ia ni'ila ba somasi ni'okhögö ba fefu hadia ia ba gulidanö andre nibe'e we'ewe'e dödö -- fefu da'ö no si tenga si otarai Nama, no moroi ba gulidanö. 17Ulidanö ba fefu hadia ia zi so bakha khönia somasi dödö niha, ba si taya. Ba niha solo'ö somasi Lowalangi, ba lö tebulö sauri sagötö fa'ara. 18Ya'ami iraonogu, amozua ginötö no ahatö! Ba si mane si no mu'ombakha'ö khömi wa so dania zi Fa'udu khö Keriso, ba iada'e no ato zi maoso zi fa'udu khö Keriso. No famaduhu'ö da'e wa no ahatö Luo Safuria. 19Si fa'udu khö Keriso andrö no niha si no mondröi ya'ita, me sindruhunia sa ira tenga niha khöda. Na niha khöda ira, ba lö tebulö ira awöda. Ba laheta ira moroi khöda, ena'ö oroma wa samösa lö göi moroi ba khöra zi ndruhundruhu farahu ba ngasida. 20Ba no mitema Geheha Lowalangi nibe'e Yesu Keriso. Da'ö mbörö wa aboto ba dödömi wamahaö sindruhu andrö. 21Tobali, usura da'e khömi tenga me lö saboto ba dödömi wamahaö sindruhu, no sindruhu aboto ba dödömi, ba no aboto ba dödömi göi wa lö falimosa ba wamahaö sindruhu andrö. 22Niha solau faya ba no niha sanguma'ö wa tenga Razo Sangorifi Yesu si no Ifabu'u Lowalangi. No si fa'udu khö Keriso niha andrö; Lö ifaduhu'ö Nama he göi Ono andrö. 23Niha si lö mamaduhu'ö Ono andrö, lö ifaduhu'ö Nama. Ba niha samaduhu'ö Ono andrö, eluahania itema göi Nama andrö. 24Börö da'ö, turia si no mirongo moroi ba mböröta lö tola lö mihaogö wondrorogö bakha ba dödömi. Na mihaogö wanöngöni turia andrö, ba lö mamalö ha sambua ami khö Nono andrö ba ba khö Nama. 25Ba da'e zi no Ifabu'u Keriso khöda: fa'auri sindruhu si lö aetu. 26Sinuragu andre, no sanandrösa ba niha sangalui lala ba wolimo ya'ami, 27ba sanandrösa khömi samösa, no Ifaduwa Geheha-Nia Keriso khömi. Ba sagötö Geheha-Nia so bakha ba dödömi, lö moguna so niha samahaö ya'ami. Börö me Eheha-Nia andrö zamahaö ya'ami sanandrösa ba ngawalö hadia ia fefu; ba hadia nifahaö-Nia andrö ba no sindruhu, tenga faya. Börö da'ö, ya mi'o'ö hadia nifahaö Geheha andrö, ba ya lö mamalö ha sambua ami khö Keriso. 28Börö da'ö, ya'ami iraonogu, böi mibulö'ö ami ha sambua khö Keriso, ena'ö na ba ginötö we'aso-Nia dania, lö ata'u ita wangondrasi Ya'ia, ba lö tabini'ö ita börö wa'aila. 29Ba no aboto ba dödömi wa Keriso andrö no I'o'ö zomasi Lowalangi. Börö da'ö lö tola lö aboto ba dödömi göi wa haniha zolo'ö somasi Lowalangi ba no Ono Lowalangi.

1 YOHANE 31Ya aboto ba dödöda ha wa'ebua wa'omasi Lowalangi khöda, irege tefaduhu'ö ita tobali ono Lowalangi. Sindruhu da'ö wa no ono Lowalangi ita. Da'ö mbörö wa ulidanö si lö sökhi andre lö aboto ba dödöra ita, börö me ulidanö andre lö saboto ba dödöra Lowalangi. 2Ya'ami ira talifusö ni'omasi'ö! Ono Lowalangi ita iada'e, ba lö nasa mu'oroma'ö khöda, hewisa ita dania. Ba no ta'ila wa na so Keriso, tobali ita dania si mane Ya'ia, börö me tanehegö dania Ia, hewisa Ia zindruhunia. 3Dozi niha sanötöna da'e khö Keriso, i'amoni'ö mbotonia, ihaogö ia moroi ba horö si mane Keriso göi si lö horö. 4Niha samazökhi horö, no lasawö goroisa Lowalangi; börö me horö andrö no fanawö oroisa Lowalangi. 5Ba no mi'ila wa so Keriso ba wangeheta horö niha, ba wa lö hadöi horö sa'ae ba mboto-Nia. 6Ba fefu niha sauri ha sambua awö Keriso, ba lö latohugö wamazökhi horö. Niha si lö mo'aetufa wamazökhi horö, lö nasa falukha ira khö Keriso ba ma lö nasa saboto ba dödöra. 7Ya'ami iraonogu, böi mitehegö ifaelungu ami niha, haniha ia göi. Niha samalua somasi Lowalangi, no ono Lowalangi, si mane Keriso göi si no Ono Lowalangi. 8Ba niha si lö mo'aetufa mamazökhi horö, no ono Gafökha ia, börö me i'otarai mböröta ifazökhi horö Afökha. Da'ö wa tohare Nono Lowalangi ya'ia ba wanudugö halöw̃ö Gafökha. 9Niha si no tobali Ono Lowalangi, lö ifatohutohu wamazökhi horö, börö me no i'okhögö gamuata Lowalangi. Börö me no Amania Lowalangi, andrö iböhöi wamalua horö. 10Da'e gamaehutania Nono Lowalangi ba ono Gafökha: Haniha zi lö mamalua somasi Lowalangi, ba si lö mangomasi'ö talifusönia, ba tenga Ono Lowalangi ia. 11I'otarai mböröta no mu'ombakha'ö duria da'e khömi: Wa lö tola lö faoma ta'omasi'ö nawöda. 12Böi si mane Ka'ino ita, si no tobali ono Gafökha irege ibunu dalifusönia samösa. Hadia mbörö wa ibunu dalifusönia Ka'ino? Börö me ngawalö nifaluania oi si sala, ba ngawalö nilau dalifusönia, no samalua somasi Lowalangi. 13Börö da'ö ya'ami ira talifusögu, böi ahölihöli dödömi na fatuwu ba niha gulidanö ami. 14No mi'ila wa no aheta ita moroi ba wa'amate, ba awu'a ita ba wa'auri sindruhu. No aboto ba dödöda da'ö, börö me ta'omasi'ö nawöda. Niha si lö mamalua fa'omasi, no nifatörö wa'amate nasa ia. 15Ba niha si fatuwu ba dalifusönia no samunu niha, ba no mi'ila wa samunu niha lö i'okhögö wa'auri sindruhu, si lö aetu. 16Ba no aboto ba dödöda wa'omasi Lowalangi: No Itehegö wa'auri-Nia Keriso salahida. Ba ya'ita göi lö tola lö tatehegö wa'aurida salahi dalifusö! 17Na so samösa niha sokhö harato gulidanö andre, ba na i'ila ambö khö dalifusönia, ba lö omasi iforoma'ö wa'ahakhö dödönia khö dalifusönia andrö, hewisa niha si mane da'ö tola iw̃a'ö wa sangomasi'ö Lowalangi ia? 18He ya'ami iraonogu! Böi ha ba mbawa ba ma ha ba wehede manö ta'omasi'ö nawöda. Ya ta'omasi'ö faoma fa'omasi sindruhu, soroma ba mbuabuada. 19Da'e zinangea tafalua ba wangi'ila wa farahu ita ba niha si otarai Lowalangi, irege tola sahono ita tanö föna Lowalangi. 20No ta'ila wa na iw̃a'ö tödöda fasala ita, aboto ba dödöda wa abölö ebua Lowalangi moroi ba wangi'ilada andrö, ba oi I'ila ma'afefu. 21Tobali, ya'ami ira talifusögu ni'omasi'ö, na lö iw̃a'ö tödöda fasala ita, ba lö ata'u ita wangondrasi Lowalangi. 22Ba hadia ia ni'andröda khö-Nia, ba Ibe'e khöda, börö me ta'o'ö goroisa-Nia ba tafalua zomasi dödö-Nia. 23Da'e gamakhoita-Nia khöda: Lö tola lö faduhu dödöda khö Nono-Nia, ya'ia Yesu Keriso, ba lö tola lö faoma ta'omasi'ö nawöda si mane si no I'oroi'ö Keriso khöda. 24Ba fefu niha solo'ö amakhoita Lowalangi, tobali ha sambua ba khö Lowalangi, ba Lowalangi ha sambua khöra. Ba no ta'ila wa Lowalangi ha sambua khöda börö Geheha Lowalangi, nibe'e Lowalangi khöda, samaduhu'ö ba dödöda da'ö.

1 YOHANE 41Ya'ami ira talifusö ni'omasi'ö! Böi dozi faduhu dödömi ba niha sanguma'ö so Geheha Lowalangi khönia, mitandraigö ua ira ba wangi'ila hadia eheha si so khöra andrö si otarai Lowalangi ba ma tenga. Börö me ato zama'ele'ö sofaya si no muzawili gofu heza. 2Si mane lala nitörö ba wangi'ila hadia eheha da'ö Eheha Lowalangi ba ma tenga: Niha samaduhu'ö wa Yesu Keriso möi ba gulidanö si mane niha, ba niha andrö so khönia Geheha si otarai khö Lowalangi. 3Ba niha si lö mamaduhu'ö da'e sanandrösa khö Yesu, lö khönia Eheha Lowalangi. Eheha si so ba niha si manö no moroi ba zi fa'udu khö Keriso. Sanandrösa ba geheha da'ö no te'ombakha'ö khömi wa so ia dania. Ba no so ia ba gulidanö iada'e. 4Ba ya'ami iraonogu, no Ono Lowalangi ami. Ba no mi'alani ndra sama'ele'ö sofaya andrö, börö me abölö Geheha si so khömi moroi ba geheha si so ba niha si otarai moroi ba gulidanö si lö sökhi andre. 5Ira sama'ele'ö sofaya andrö fahuhuo ira sanandrösa ba ngawalö gulidanö andre, ba larongo wehedera ulidanö andre, börö me ya'ira no si otarai ba gulidanö. 6Ba ya'ita no ono Lowalangi; ba niha saboto ba dödö Lowalangi, ba lafondrondrongo niw̃a'öda. Ba niha si tenga okhöta Lowalangi, lö lafondrondrongo niw̃a'öda. Si manö wolauda ba wangi'ila amaehuta Geheha sondrönia'ö niha ba wa'aboto ba dödö Lowalangi ba eheha samaelungu niha. 7Ya'ami ira talifusö ni'omasi'ö! Da ta'omasi'ö nawöda, börö me fa'omasi andrö no moroi khö Lowalangi. Niha samalua fa'omasi, no ono Lowalangi ba aboto ba dödönia Lowalangi. 8Ba niha si lö mamalua fa'omasi, lö saboto ba dödönia Lowalangi; börö me Lowalangi andrö ba no fa'omasi. 9Ba no i'oroma'ö wa'omasi-Nia Lowalangi bakha ba dödöda, ba wamatenge Ono-Nia khöda, si ha sambua andrö ba gulidanö ena'ö tasöndra wa'auri ba khö Nono-Nia andrö. 10Da'e wa'omasi andrö: Tenga ya'ita zi no mangomasi'ö Lowalangi, no Lowalangi zangomasi'ö ya'ita ba si no mamatenge Ono-Nia ba gulidanö, ena'ö börö Ia tasöndra wangefa'ö horöda. 11Ya'ami ira talifusö ni'omasi'ö, na no si manö wangomasi'ö Lowalangi ya'ita, andrö göi lö tola lö ta'omasi'ö nawöda. 12Samösa lö niha si no irai mangila Lowalangi, ba na faoma ta'omasi'ö nawöda, ha sambua ita khö Lowalangi ba tobali mo'ahonoa wa'omasi-Nia ba dödöda. 13Ba börö me no Ibe'e khöda Geheha-Nia Lowalangi, andrö aboto ba dödöda wa no ha sambua ita khö Lowalangi, ba ha sambua Lowalangi ba khöda. 14No ma'ila samösa Nono Lowalangi ba ma'ombakha'ö ba niha bö'ö iada'e, wa no Ifatenge Ia Ama ba gulidanö tobali Razo Sangorifi ulidanö andre. 15Haniha zamaduhu'ö wa Yesu andrö Ono Lowalangi, ha sambua Lowalangi khö niha da'ö, ba niha da'ö göi auri ha sambua khö Lowalangi. 16Ba no aboto ba dödöda ba faduhu dödöda wa'omasi Lowalangi khöda. Lowalangi andrö ba no fa'omasi. Niha sango'aurifagö fa'omasi, niha andrö ha sambua khö Lowalangi, ba ha sambua Lowalangi khönia. 17Ba fa'omasi andrö tefo'ahonoa bakha ba dödöda, ena'ö lö ata'u ita wangondrasi Lowalangi ba Luo Wanguhuku. Ba lö ata'u ita, börö me fa'aurida ba gulidanö andre, no si mane fa'auri Keriso. 18Niha sangomasi'ö Lowalangi, lö falukha wa'ata'u; börö me fa'omasi si no mo'ahonoa itayaigö fefu wa'ata'u. Niha si lö so'ahonoa ba wanandra fa'omasi Lowalangi, oroma da'ö ya'ia na ata'u wamaondragö Luo Wanguhuku. 19Ta'omasi'ö Lowalangi börö me no oföna I'omasi'ö ita. 20Na so samösa zanguma'ö, "U'omasi'ö Lowalangi," ba na fatuwu khönia dalifusönia, ba no sofaya ia. Börö me niha si lö mangomasi'ö talifusönia si tola i'ila hörönia, lö wa tola göi i'omasi'ö Lowalangi zi lö irai i'ila hörönia. 21Börö da'ö, da'e goroisa nibe'e Keriso khöda: Dozi niha sangomasi'ö Lowalangi, lö tola lö göi i'omasi'ö dalifusönia.

1 YOHANE 51Niha si faduhu tödö wa Yesu no Razo Sangorifi si no Ifabu'u Lowalangi, ya'ia andrö no Ono Lowalangi. Ba niha sangomasi'ö Ama, ba la'omasi'ö nono soroi Nama andrö göi. 2Ba da'e aboto ba dödöda wa no ta'omasi'ö nono Lowalangi, na no ta'omasi'ö Lowalangi ba ta'o'ö gamakhoita-Nia. 3Börö me fangomasi'ö Lowalangi andrö no folo'ö amakhoita-Nia. Ba lö abua khöda wolo'ö amakhoita-Nia andrö, 4börö me dozi ono Lowalangi tola la'alani gulidanö si lö sökhi andre. Ba ta'alani gulidanö andre faoma famatida khö Yesu Keriso. 5Haniha zi tola mangalani fa'alösökhi gulidanö? Ha niha si faduhu tödö wa Yesu andrö Ono Lowalangi. 6Yesu Keriso andrö si möi ba gulidanö si fao idanö wamayagö Ya'ia ba faoma do wa'amate-Nia. Tohare Ia tenga ha faoma idanö manö, no faoma idanö ba do. Ba Eheha Lowalangi zanguma'ö wa sindruhu da'e, börö me Eheha andrö lö irai molau faya. 7Tobali, so tölu zamaduhu'ö: 8Eheha Lowalangi, idanö ba do -- no fagölö wamaduhu'ö zi tölu andrö. 9Faduhu dödöda ba wamaduhu'ö niha, ba abölö nasa wamaduhu'ö Lowalangi. Ba da'e wamaduhu'ö si no Ibe'e Lowalangi sanandrösa khö Nono-Nia. 10Börö da'ö, niha si faduhu tödö khö Nono Lowalangi, no itema wamaduhu'ö da'e bakha ba dödönia; ba niha si lö faduhu tödö khö Lowalangi, no ibali'ö sofaya Lowalangi, börö me lö faduhu dödönia ba zi no Iforoma'ö Lowalangi sanandrösa khö Nono-Nia. 11Da'e wamaduhu'ö andrö: No Ibe'e khöda Lowalangi wa'auri sindruhu si lö aetu, ba Ono-Nia gumbu wa'auri sindruhu si lö aetu andrö. 12Niha sangokhögö Ono andrö, so khönia wa'auri si lö aetu; ba niha si lö mangokhögö Ono Lowalangi andrö, ba lö khönia fa'auri. 13Ba khömi si faduhu tödö khö Nono Lowalangi, usura da'e ena'ö aboto ba dödömi wa no so khömi wa'auri si lö aetu andrö. 14Ba lö ata'u ita wangondrasi Lowalangi, börö me Ifondrondrongo ero so gangandröw̃ada, niw̃a'öda khö-Nia molo'ö somasi Ia. 15Me no aboto ba dödöda wa Ifondrondrongo ita na ta'andrö khö-Nia, ba aboto ba dödöda göi wa no tebe'e khöda ni'andröda moroi khö-Nia. 16Na mi'ila so fa samösa nawömi Niha Keriso zamalua horö si lö molualua fa'amate, ba ya mangandrö ami khö Lowalangi; ba Ibe'e dania wa'auri Lowalangi ba niha andrö. Faudu da'e khöra si so horö si lö molualua fa'amate. Ba samalua horö solualua fa'amate, ba lö uw̃a'ö wa lö tola lö mangandrö ami khö Lowalangi sanandrösa ba horö andrö. 17Fefu gamuata si lö sökhi ba no horö, ba hiza so horö si lö molualua fa'amate. 18No aboto ba dödöda wa niha si no tobali Ono Lowalangi lö latohugö wamazökhi horö, börö me Ono Lowalangi zolumö'ö ya'ia, ba salaw̃a zi lö sökhi andrö tebai ifalua hadia ia khönia. 19No aboto ba dödöda wa no okhöta Lowalangi ita, hew̃a'ae barö wa'abölö zalaw̃a si lö sökhi so gulidanö andre ma'afefu. 20No aboto ba dödöda wa no tohare ba gulidanö Nono Lowalangi. No Ibe'e khöda wa'aboto ba dödö, ena'ö aboto ba dödöda Lowalangi Sindruhu andrö. Fa'aurida no ha sambua khö Lowalangi Sindruhu andrö ba khö Nono-Nia Yesu Keriso. Ya'ia andre Lowalangi Sindruhu, ba Ya'ia göi wa'auri Sindruhu si lö aetu. 21He ya'ami iraonogu, mi'aröu'ö ami moroi ba ngawalö nadu andrö!

http://www.bible.is/NIAIBS/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário