sábado, 17 de outubro de 2015

1 Yùwanɨ̀: Ngiti


1 Yùwanɨ̀ 11Ma mɨ́ yà dhu nándǐ fʉ̌kʉ̀, Ípìrɔ̌nga tɔ́ Ɔtɛ-okú dɔ̀ rɔ̀. Ndɨ Ɔtɛ nɨ́ɨ’ɨ̀ ìnè kɔ́rɔ́ dhu-tsí rɨ̌ ’ɔ̀pɛ̀ rɔ̀. Ndɨ Ɔtɛ mǎ mɨrɨ ngʉ̌kpà ɔdhɨ́du uvitatálɛ mànà, mǎdʉ̀ àlanà nyɨ̀kpɔ́ka nyʉ́ nɨ̌. Ndɨrɔ̀ mǎ mandà ka, mǎdʉ̀ ngbɔ̌na ʉ̀lʉ ɔtsʉ́ka nyʉ́ nɨ̌. 2Obhó tɨ́, ndɨ Ípìrɔ̌nga náavì ndɨ̀ ìndrǔ tɔ̀, mǎdʉ̀ àlanà. Nɨ́ ndɨ dhu-okú dɔ̀ rɔ̀, mǎ nɨ́ ndɨ dhu tɔ́ ngàmbì, ndɨrɔ̀ mǎ mɨ́ dhòdhódhónga tɔ́ Ípìrɔ̌nga, yà Àba Kàgàwà-tɨ’ɔ̀ ɨ’ɨ̀ ɔ̀vɔ fʉ̌kʉ̀. Ndɨ Ípìrɔ̌nga nɨ́ ndɨ yà ndɨ̀ nɨtɛ̀ fǎkà. 3Nɨ́ wɔ̀ mǎ mala, mǎdʉ̀ ɨ̀rɨ̀nà dhu ɔ̀vɔ mǎ mɨ́ átɔ̀ fʉ̌kʉ̀, ndɨ́nɨ̌ àlɛ̌ kungbò tɨ́ àlɛ̌ atdíkpá nyɨ̌ mànà. Wɔ̀ ndɨ àlɛ̌ tɔ́ ungbòta rɨ̌ àlɛ̌ àbhʉ̌ àlɛ̌ rɨ̀’ɨ̀ atdíkpá Àba Kàgàwà mà Idhùnà Yěsù Krɨ́stɔ̀ mànà. 4Nɨ́, mǎ mɨ́ wɔ̀ dhu àndǐ fʉ̌kʉ̀ ndɨ́nɨ̌ àlɛ̌ tɔ́ dhɛ̀dhɛ náaká tɨ́ bhǔnà ɔ̌. 5Kànɨ̌ yà Yěsù Krɨ́stɔ̀-tsʉ̌ mǎ mɨrɨ dhu. Ndɨ dhu nɨ́ ndɨ yà mǎ mɔ́vɔna fʉ̌kʉ̀. Kǎtɨ: «Kàgàwà nɨ́ awáwʉ̀. Nɨ́ ɨ́nɔ̀ arɨ́’ɨ̀ mbǎ akɛkpá màtɨ́ kà-nyʉtsì.» 6Àlɛ̌ kapɛ́ àtɨna ɨwà àlɛ̌ rùngbò àlɛ̌ Kàgàwà mànà, àlɛ̌ ràdʉ̀ ɨ̀’ɨ̀ ìnè ɨ́nɔ̀ ɔ̌ àlɛ̌ kúbhi rɔ́, nɨ́ àlɛ̌ nɨ́ tɨ̀tɔ̀tálɛ, ndɨrɔ̀ àlɛ̌ kɔ́nzɨna dhu nɨ́ nzɨ̌ obhónga. 7Pbɛ́tʉ̀, àlɛ̌ kapɛ́ àmbɛ ùbhi dɔ̌ awáwʉ̀ ɔ̌, àdhàdhɨ̀ Kàgàwà narɨ́ awáwʉ̀ ɔ̌ arádɨ alɛ dhu bhěyi, nɨ́ àlɛ̌ kùngbò wà àlɛ̌ àlɛ̌ nzínzì ɔ̌. Ndɨrɔ̀ ndɨ Kàgàwà t’Ídhùnà, Yěsù-azù nú’o wà àlɛ̌ kɔ́rɔ́ àlɛ̌ tɔ́ nzɛ́rɛnga ɔ̌ rɔ̀, àlɛ̌ rɨ̀lǎ Kàgàwà-nyɨ̀kpɔ́ ɔ̌. 8Àlɛ̌ kapɛ́ àtɨna ɨ̀mbǎ àlɛ̌ ràrɨ̌’ɨ̀ nzɛ́rɛnga nà, nɨ́ àlɛ̌ kʉ̀trǎ wà àlɛ̌ àlɛ̌tɨ́rɔ̀, ndɨrɔ̀ obhónga rɨ̌’ɨ̀ mbǎ àlɛ̌-nyʉtsì. 9Àlɛ̌ kapɛ́ àlɛ̌ tɔ́ nzɛ́rɛnga ɔ̀vɔ kpangba Kàgàwà-ɔ̀nzɨ̌, nɨ́ kà rǎdʉ̀ àlɛ̌ tɔ́ nzɛ́rɛnga nʉ́bà, ndàdʉ̀ àlɛ̌ ù’o àlɛ̌ rɨ̀lǎ nyɨ̀kpɔ́na ɔ̌. Obhó tɨ́, àbadhi nɨ́ yà ndɨ̀ ndʉ̀nɔ̀ dhu nɨ́fʉ̌ arɨ́ alɛ, ndɨrɔ̀ ka nɨ́ Obhónángatálɛ. 10Àlɛ̌ kapɛ́ àtɨna ɨnzá àlɛ̌ rɔ̀nzɨ̀ nzɛ́rɛnga, nɨ́ àlɛ̌ kɔ̀zʉ̀ wà Kàgàwà tɨ̀tɔ̀-ba tɨ́, ndɨrɔ̀ kàbhà ɔtɛ rɨ̌’ɨ̀ ɨ̀mbǎ àlɛ̌-afí ɔ̀.

1 Yùwanɨ̀ 21Pbànɨ̌nzó, ma màndǐ yà dhu fʉ̌kʉ̀ ɨ̀nzɨ̌ nyɨ̌ nyɔnzɨ tɨ́ nzɛ́rɛnga. Pbɛ́tʉ̀, atdí alɛ mà náapɛ́ nzɛ́rɛnga ɔ̀nzɨ, nɨ́ àlɛ̌ kɨ́’ɨ̀ ìnè àlɛ̌ dɔ̌ rɨ́ ndùgye àvʉ̀kǎ nà, Àba Kàgàwà-tɨ’ɔ̀. Ndɨ alɛ nɨ́ Yěsù Krɨ́stɔ̀, Obhónángatálɛ. 2Ndɨrɔ̀, àbadhi abhʉ̀ ndɨ̀ ndɨ̀tɨ́rɔ̀, ndɔ̀vɛ̀ pɛrɛ̀ tɨ́, ndɨ́nɨ̌ Kàgàwà ʉbà tɨ́ àlɛ̌ tɔ́ nzɛ́rɛnga. Kǎvɛ̀ nzá àlɛ̌ tɔ́ nzɛ́rɛnga-okú dɔ̀ rɔ̀ tɨ́, pbɛ́tʉ̀ kǎvɛ̀ yà adzɨ ɔ̌ kɔ́rɔ́ alɛ tɔ́ nzɛ́rɛnga-okú dɔ̀ rɔ̀ átɔ̀. 3Àlɛ̌ kapɛ́ Kàgàwà bhà Ʉyátá nɨ́fʉ̌, nɨ́ àlɛ̌ kʉ̀nɨ wà Kàgàwà. 4Atdí alɛ náapɛ́ àtɨna: «Ɨwà ma mʉ́nɨ Kàgàwà», pbɛ́tʉ̀ ɨ̀nzɨ̌ ndàdʉ̀ kàbhà Ʉyátá nɨ́fʉ, nɨ́ ndɨ alɛ nɨ́ tɨ̀tɔ̀-ba. Ndɨrɔ̀ obhónga rɨ̌’ɨ̀ mbǎ kà-nyʉtsì. 5Pbɛ́tʉ̀, Kàgàwà bhà Ɔtɛ nɔ́dɔ arɨ́ mběyi afína ɔ̀ alɛ nɨ́ ndɨ Kàgàwà nózè àkǎkǎ dhu bhěyi alɛ. Wɔ̀rɨ́ nɨ́ ndɨ àlɛ̌ kádʉ̀ Kàgàwà mànà àlɛ̌ kùngbò àlɛ̌ dhu ʉ̀nɨ rɔ̀ná dhu. 6Ndɨ alɛ náapɛ́ àtɨna ɨwà ɨ̀ rúngbò ɨ̀ Kàgàwà nà, nɨ́ ndɨ alɛ àkǎ ndùbhi yà Yěsù ubhì dhu bhěyi. 7Ɔdhɨ́dǔ, yà atdídɔ̌ ma mózè nyɨ̌ rɔ̀, yà ma mándǐna fʉ̌kʉ̀ ʉyátá nɨ́ nzɨ̌ ʉyátá-ɔwʉ́tá. Pbɛ́tʉ̀, ma mándǐna fʉ̌kʉ̀ dhu nɨ́ ʉyátá-ayɨ́. Ka nɨ́ yà dɔ̀na-kpa ɔ̀ rɔ̀ nyɨ̌ nyabà, ndɨrɔ̀ yà ɨwà nyɨ̌ nyɨrɨ Kàgàwà bhà ɔtɛ. 8Ngǎtsi otu ɔ̌, yà ma mándǐna ʉyátá rɨ̌’ɨ̀ àdhàdhɨ̀ ʉyátá-ɔwʉ́tá bhěyi. Ndɨ ʉyátá tɔ́ obhónga návi ndɨ̀ Yěsù Krɨ́stɔ̀-nyʉtsì, ndɨrɔ̀ nyʉkʉtsì màtɨ́ átɔ̀. Obhó tɨ́, kòmbí ɨ́nɔ̀ rɨ̌’ɨ̀ ʉ̀da ndɨ̀ ndʉ́da rɔ́, awáwʉ̀ nyʉ́ ràdʉ̀ ndɔ̀pɛ̀ ndàwʉ̀ nga. 9Atdí alɛ náapɛ́ ndàtɨ awáwʉ̀ ɔ̌ ndɨ̀ ndɨ́’ɨ̀ dhu tɨ́, pbɛ́tʉ̀ ndàdʉ̀ ɨ̀’ɨ̀ ìnè ɔdhɨ̀nà ndɨ̀ ndɔ́ndrɔ̀ rɔ́, nɨ́ ndɨ alɛ rɨ̌’ɨ̀ ìnè ɨ́nɔ̀ ɔ̌ kòmbí màtɨ́. 10Ɔdhɨ̀nà nòzè alɛ rɨ̌’ɨ̀ awáwʉ̀ ɔ̌, ndɨrɔ̀ ìndrǔ àbhʉ̌ rɨ́ ròtsù nzɛ́rɛnga ɔ̀ dhu rɨ̌’ɨ̀ ɨ̀mbǎ kà-nyʉtsì. 11Pbɛ́tʉ̀, ɔdhɨ̀nà nɔ̀ndrɔ̀ alɛ rɨ̌’ɨ̀ ɨ́nɔ̀ ɔ̌. Kǎrúbhi ɨ́nɔ̀ ɔ̌, ndɨrɔ̀ kʉ̀nɨ nzá àdhà màtɨ́ ndɨ̀ ndárà dhu, ɨ́nɔ̀ ɨ̀tɨ kà-nyɨ̌nga dhu-okú dɔ̀ rɔ̀. 12Pbànɨ̌nzó, ma mɨ́ dhu àndǐ fʉ̌kʉ̀, Kàgàwà ʉ́bà wà fʉ̀kʉ́ nzɛ́rɛnga Yěsù-ɔvɔ̀-okú dɔ̀ rɔ̀ nɨ́dhunɨ̌. 13Abádǔ, ma mɨ́ dhu àndǐ fʉ̌kʉ̀, ɨwà nyɨ̌ nyʉ́nɨ yà ìnè ɨ’ɨ̀ dɔ̀na-kpa ɔ̀ rɔ̀ kɔ́rɔ́ dhu-tsí rɨ̌ ’ɔ̀pɛ̀ rɔ̀ alɛ dhu-okú dɔ̀ rɔ̀. Zàdhǎ, ma mɨ́ dhu àndǐ fʉ̌kʉ̀, ɨwà nyɨ̌ nyɔ́nzɨ̀ wɔ̀ Nzɛ́rɛ-alɛ-akpà lɛ̀mà nɨ́dhunɨ̌. 14Pbànɨ̌nzó, ma mɨ́ dhu àndǐ fʉ̌kʉ̀, ɨwà nyɨ̌ nyʉ́nɨ Àba Kàgàwà dhu-okú dɔ̀ rɔ̀. Abádǔ, ma mɨ́ dhu àndǐ fʉ̌kʉ̀, ɨwà nyɨ̌ nyʉ́nɨ yà ìnè ɨ’ɨ̀ dɔ̀na-kpa ɔ̀ rɔ̀ kɔ́rɔ́ dhu rɨ̌ ’ɔ̀pɛ̀ rɔ̀ alɛ dhu-okú dɔ̀ rɔ̀. Zàdhǎ, ma mɨ́ dhu àndǐ fʉ̌kʉ̀, ɔbɨ nà nyɨ̌ nyɨ́’ɨ̀ dhu-okú dɔ̀ rɔ̀: Kàgàwà bhà ɔtɛ rɨ̌’ɨ̀ afíkʉ ɔ̀, nyǎdʉ̀ Nzɛ́rɛ-alɛ-akpà lɛ̀mà nɔ́nzɨ̀. 15Nɨ́rɔ̀, àpɛ́ nyòzè yà adzɨ, ndɨrɔ̀ àpɛ́ nyòzè kà ɔ̌ rɨ́’ɨ̀ dhu-tsí. Ndɨ alɛ náapɛ́ yà adzɨ òzè, nɨ́ ndɨ alɛ nózè nzá Àba Kàgàwà. 16Obhó tɨ́, yà adzɨ ɔ̌ rɨ́’ɨ̀ kɔ́rɔ́ dhu-tsí núvò nzá Àba Kàgàwà bhà rɔ̀, pbɛ́tʉ̀ ɨ dhu-tsí núvò yà adzɨ ɔ̌ rɔ̀. Ɨ dhu-tsí nɨ́, alɛ-ngbɔ̀ òzè dhu-atdyú òho ka kɨ́ atdídɔ̌ dhu, àlǎ ka kàla dhu-atdyú òho ka kɨ́ kabà dhu, ndɨrɔ̀ ongyéngá-okú dɔ̀ rɔ̀ ka kɨ́ alɛ ɔ̀yɔ̀ dhu. 17Yà adzɨ mà, ɔ̀ná kɔ́rɔ́ dhu-tsí yà ìndrǔ arɨ́ atdyúya òho mànà rʉ̌da ʉ̀da. Pbɛ́tʉ̀, Kàgàwà ózè dhu ɔ̀nzɨ arɨ́ alɛ náarádɨ dhòdhódhónganà. 18Pbànɨ̌nzó, yà adzɨ ɔ̌ dhu-tsʉ̀ rɨ̌ ndɔ̀dɨ̀ ɔ̀ná ɨdhɔ níndù wà ndɨ̀. Nyɨ̌ nyɨrɨ wà dhu, Krɨ́stɔ̀ bhà òmvǔ ràrɨ̌’ɨ̀ ɨ̀rà ndɨ̀ ndɨ́rà rɔ́. Nɨ́ kɔ̀nɨ̌ Krɨ́stɔ̀ bhà òmvǔ nʉ́nyà wà ɨ̀ abhɔ nyʉ́ kòmbí. Nɨ́ àlɛ̌ kʉ̀nɨ wà dhu, kàrɨ́ ɨdhɔ ràrɨ̌ yà adzɨ ɔ̌ dhu-tsʉ̀ nyʉ́ rɨ̌ ndɔ̀dɨ̀ ɔ̀yá ɨdhɔ. 19Kɔ̌kɔ̀ ɨ alɛ núvò àlɛ̌ nzínzì ɔ̌ rɔ̀ tɨ́, pbɛ́tʉ̀ abádhí nɨ́’ɨ̀ nzɨ̌ àlɛ̌ t’ɔ́dhɨ́na nyʉ́. Obhó tɨ́, abádhí nɨ́’ɨ̀yana gukyè àlɛ̌ t’ɔ́dhɨ́na nyʉ́ tɨ́, nɨ́ abádhí ókòyana atdíkpá àlɛ̌ mànà. Abádhí ʉ́bhà àlɛ̌, ndɨ́nɨ̌ dhu nɨtɛ̀ tɨ́ kpangba ɨ̀nzɨ̌ ràrɨ̌ ɨ̀ àlɛ̌ nzínzì ɔ̌ alɛ. 20Pbɛ́tʉ̀ nyɨ̌, nyɨ̌ nyábà wà Krɨ́stɔ̀ ábhʉ fʉ̌kʉ̀ Kàgàwà bhà Ɨ̀lɨ̌lǎ-Alafí. Nɨ́ nyɨ̌ kɔ́rɔ́, nyɨ̌ nyʉ̀nɨ wà obhónga. 21Ma màndǐ nzá dhu fʉ̌kʉ̀ ɨnzá nyɨ̌ nyʉ̀nɨ obhónga dhu-okú dɔ̀ rɔ̀. Pbɛ́tʉ̀ ma màndǐ dhu fʉ̌kʉ̀, ɨwà nyɨ̌ nyʉ́nɨ obhónga dhu-okú dɔ̀ rɔ̀. Ndɨrɔ̀ nyɨ̌ nyʉ̀nɨ wà dhu, ɨ̀nzɨ̌ tɨ̀tɔ̀ tɔ́ atdí dhu mà ràrǎdʉ̀ àhʉ obhónga ɔ̀ rɔ̀. 22Tɨ̀tɔ̀-ba nɨ́ àdhɨ? Tɨ̀tɔ̀-ba nɨ́ yà Yěsù àgò arɨ́ ndàtɨ̀ ɨ̀nzɨ̌ nɨ́ Krɨ́stɔ̀ tɨ́ alɛ. Kɔ̀nɨ̌ ndɨ alɛ nɨ́ ndɨ Krɨ́stɔ̀ bhà òmvǔ. Kǎrɨ́ Àba Kàgàwà mà, Idhùnà Yěsù mànà nágò. 23Obhó tɨ́, Kàgàwà t’Ídhùnà nása rɨ́ ɨ̀ngbàtɨ́ ɨ́lɨ ndɨ̀ alɛ mà, násà wà Àba Kàgàwà átɔ̀. Ndɨrɔ̀, ndɨ Kàgàwà t’Ídhùnà nà’ù alɛ, ná’ù wà Àba Kàgàwà átɔ̀. 24Nɨ́rɔ̀, yà dɔ̀na-kpa ɔ̀ rɔ̀ nyɨ̌ nyɨrɨ ɔtɛ nákǎ ndàdɨ afíkʉ ɔ̀. Wɔ̀ ndɨ dɔ̀na-kpa ɔ̀ rɔ̀ nyɨ̌ nyɨrɨ ɔtɛ náapɛ́ àdɨ afíkʉ ɔ̀, nɨ́ nyɨ̌ átɔ̀ nyɨ̌ nyóko òko Àba Kàgàwà mà, Idhùnà Yěsù mànà ɔ̀. 25Ndɨrɔ̀, kànɨ̌ àlɛ̌ tɔ̀ Krɨ́stɔ̀ akɔ̀ làká: ndɨ làká nɨ́ dhòdhódhónga tɔ́ ípìrɔ̌nga. 26Ma màndǐ wɔ̀ dhu fʉ̌kʉ̀ kɔ̌kɔ̀ nyɨ̌ nózè ’ʉ̀trǎ alɛ-okú dɔ̀ rɔ̀. 27Pbɛ́tʉ̀ nyɨ̌, yà Krɨ́stɔ̀ ɨrá nyɨ̌ nɨ̌ Ɨ̀lɨ̌lǎ-Alafí rɨ̌’ɨ̀ ìnè ʉ̀kʉ̀. Nɨ́ ndɨ dhu-okú dɔ̀ rɔ̀, nyɨ̌ nyɨ́’ɨ̀ mbǎ ùdhě tɨ́ ka kɨ́ dhu ùdhě fʉ̌kʉ̀ dhu-atdyú nà. Obhó tɨ́, Kàgàwà bhà Ɨ̀lɨ̌lǎ-Alafí arɨ́ kɔ́rɔ́ dhu ùdhě fʉ̌kʉ̀. Nɨ́ wɔ̀ kǎrúdhěna fʉ̌kʉ̀ dhu nɨ́ obhó dhu, ɨ̀nzɨ̌ nɨ́ tɨ̀tɔ̀. Nɨ́, dhu àkǎ nyǒkò Krɨ́stɔ̀ mànà nyɨ̌ nyúngbò nyɨ̌ rɔ́rɔ̀, àdhàdhɨ̀ Ɨ̀lɨ̌lǎ-Alafí núdhe ka fʉ̌kʉ̀ dhu bhěyi. 28Nɨ́ kòmbí pbànɨ̌nzó, dhu àkǎ nyǒkò Krɨ́stɔ̀ mànà nyɨ̌ nyúngbò nyɨ̌ rɔ́rɔ̀, ndɨ́nɨ̌ Kà rǐtsi ìngo nɨ́nganɨ́, àlɛ̌ kɨ’ɨya tɨ́ mànzɨ̀ nà, ndɨrɔ̀ ɨ̀nzɨ̌ àlɛ̌-nyɨ̀ adʉ̀ya tɨ́ ɨ̀wʉ Kɔ̌nzɨ̀-tsʉ ɔ̌. 29Nyɨ̌ nyapɛ́ dhu ʉ̀nɨ̌ Krɨ́stɔ̀ ràrɨ̌ obhónángatálɛ, nɨ́ nyɨ̌ nyàkǎ nyʉ̌nɨ dhu nɨ́, obhónánga ɔ̀nzɨ arɨ́ ɨ̀ngbàtɨ́ ɨ́lɨ ndɨ̀ alɛ mà nɨ́ ràrɨ̌ Kàgàwà bhà ɨngba.

1 Yùwanɨ̀ 31Ìgyò! Nyàndà pɛ́ ɨ̀ngbà dhu bvʉ̀tɨ́ àzè nɨ̌ màtɨ́ Àba Kàgàwà náazè àlɛ̌ dhu. Kàrɨ̌ àlɛ̌ ànzi pbɨ̀ndà inzo tɨ́. Nɨ́ àlɛ̌ nɨ́ obhó tɨ́, kà bhà inzo. Wɔ̀ dhu-okú dɔ̀ rɔ̀, yàrɨ́ adzɨ nʉ́nɨ nzá àlɛ̌, ɨnzá kʉ̌nɨ Kàgàwà nɨ́dhunɨ̌. 2Ɔdhɨ́dǔ, yà atdídɔ̌ ma mózè nyɨ̌ rɔ̀, kòmbí àlɛ̌ nɨ́ Kàgàwà bhà inzo. Ndɨrɔ̀ olùnǎ rɔ̀ àlɛ̌ kɨ’ɨya tɨ́ dhu nápɛ̀ nzá ndàvǐ kpangba. Pbɛ́tʉ̀, àlɛ̌ kʉ̀nɨ dhu nɨ́, Krɨ́stɔ̀ rǐtsi ìngo nɨ́nganɨ́, àlɛ̌ kʉlɨya àlɛ̌ kà bhěyi, àlɛ̌ kalaya ka yà ka nyʉ́ arɨ́’ɨ̀ dhu bhěyi nɨ́dhunɨ̌. 3Nɨ́, Krɨ́stɔ̀ ndɨ̀ ndalaya dhu nà’ù alɛ, nákǎ ndù’o ndɨ̀ ndɨ̀tɨ́rɔ̀ ndɨ̀lǎ Kàgàwà-nyɨ̀kpɔ́ ɔ̌, àdhàdhɨ̀ Krɨ́stɔ̀ ɨ́lǎ kà-nyɨ̀kpɔ́ ɔ̌ dhu bhěyi. 4Ìndrǔ náapɛ́ nzɛ́rɛnga ɔ̀nzɨ, nɨ́ ndɨ alɛ nɨ́fʉ nzá Kàgàwà bhà Ʉyátá. Obhó tɨ́, nzɛ́rɛnga nɨ́ ɨ̀nzɨ̌ ka kɨ́ Kàgàwà bhà Ʉyátá nɨ́fʉ̌ dhu. 5Nɨ́ nyɨ̌ nyʉ̀nɨ wà dhu, Yěsù Krɨ́stɔ̀ rɨra ndɨ́nɨ̌ ndɨ̀ ndu’o tɨ́ ìndrǔ tɔ́ nzɛ́rɛnga. Ndɨrɔ̀, kà-nyʉtsì nzɛ́rɛnga rɨ̌’ɨ̀ mbǎ akɛkpá màtɨ́. 6Yěsù ɔ̀ rádɨ ɨ̀ngbàtɨ́ ɨ́lɨ ndɨ̀ alɛ mà, náarɨ́ nzɨ̌ nzɛ́rɛnga ɔ̀nzɨ. Pbɛ́tʉ̀ ɨ̀ngbàtɨ́ ɨ́lɨ ndɨ̀ alɛ mà náapɛ́ àmbɛ nzɛ́rɛnga ɔ̀nzɨ̀ dɔ̌, nɨ́ ndɨ dhu ɨ̀tɛ̀ dhu nɨ́, ndɨ alɛ rála nzá Yěsù, ndɨrɔ̀ kà rʉ́nɨ nzá ka. 7Pbànɨ̌nzó, àpɛ́ nyàbhʉ atdí alɛ mà rʉ̀trǎ nyɨ̌. Obhónánga ɔ̀nzɨ arɨ́ alɛ nɨ́ ndɨ̀ nyʉ́ tɨ́rɔ̀ obhónángatálɛ, àdhàdhɨ̀ Yěsù Krɨ́stɔ̀ nɨ́ obhónángatálɛ dhu bhěyi. 8Nzɛ́rɛnga ɔ̀nzɨ arɨ́ alɛ nɨ́ Pfɔ̀mvɔ bhà alɛ, ndɨ Pfɔ̀mvɔ náapɛ̀ ndɔ̀nzɨ̀ nzɛ́rɛnga dɔ̀na-kpa ɔ̀ rɔ̀ kɔ́rɔ́ dhu-tsí rɨ̌ ’ɔ̀pɛ̀ ɔ̀ná kàsʉmɨ̀ ɔ̌ dhu-okú dɔ̀ rɔ̀. Nɨ́ Kàgàwà t’Ídhùnà nɨ́ɨra ndɨ́nɨ̌ ndɨ̀ ndugolo tɨ́ pfɔ̀mvɔ bhà kasʉ. 9Ɨ̀ngbàtɨ́ ɨ́lɨ ndɨ̀ alɛ mà Kàgàwà bhà ɨngba tɨ́ rɨ́’ɨ̀, nɨ́ rɨ̌ nzɨ̌ nzɛ́rɛnga ɔ̀nzɨ, Kàgàwà bhà ɔtɛ rɨ̌’ɨ̀ kà-afí ɔ̀ itse bhěyi nɨ́dhunɨ̌. Ndɨrɔ̀, ndɨ alɛ rɨ̌ nzɨ̌ àdʉ̀ àmbɛ nzɛ́rɛnga ɔ̀nzɨ̀ dɔ̌, Kàgàwà bhà ɨngba tɨ́ ndɨ̀ ndɨ́’ɨ̀ nɨ́dhunɨ̌. 10Yà dhu bhěyi nɨ́ ndɨ ka kádʉ̀ Kàgàwà bhà inzo mà Pfɔ̀mvɔ bhà inzo mànà nʉ́nɨ: ɨ̀ngbàtɨ́ ɨ́lɨ ndɨ̀ alɛ mà, ɨ̀nzɨ̌ arɨ́ obhónánga ɔ̀nzɨ, ndɨrɔ̀ ngǎtsi nɨ̌ ɨnzá ɔdhɨ̀nà nózè, nɨ́ nzɨ̌ Kàgàwà bhà ɨngba. 11Obhó tɨ́, kɔ̀nɨ̌ yà dɔ̀na-kpa ɔ̀ rɔ̀ nyɨ̌ nyɨ́rɨ̀ ɔtɛ: dhu àkǎ àlɛ̌ ròzè àlɛ̌ àlɛ̌ nzínzì ɔ̌. 12Dhu àkǎ nzá àlɛ̌ rɔ̀nzɨ̀ dhu Kàyinà bhěyi, ka nɨ’ɨ̀ Nzɛ́rɛ-alɛ-akpà bhà alɛ, ndɨrɔ̀ kǎhò adɔ̀nà. Ádhu kǎhò ka okúna dɔ̀ rɔ̀? Kǎhò ka okúna dɔ̀ rɔ̀ dhu nɨ́, kàbhà kasʉ nɨ́ɨ’ɨ̀ nzɛ́rɛ, pbɛ́tʉ̀ kà t’ádɔ̀nà bhà tsí ràdʉ̀ ɨ̀’ɨ̀ mběyi. 13Adɔ́dǔ, àpɛ́ nyàbhʉ ɨdhɔ rʉ̀kɔ nyɨ̌ yà adzɨ ɔ̌ alɛ rɨ̌ nyɔ̌ndrɔ̀ rɔ̀. 14Àlɛ̌ nyʉ́ àlɛ̌ kʉ̀nɨ wà dhu ɨwà àlɛ̌ rùvò ɔvɛ ɔ̀ rɔ̀, àlɛ̌ rʉ̀dà ípìrɔ̌nga ɔ̀, àlɛ̌ t’ádɔ́na àlɛ̌ kózè nɨ́dhunɨ̌. Obhó tɨ́, ɨnzá ɔdhɨ́na nózè alɛ nádɨ̀ àdɨ̀ ɔvɛ ɔ̌. 15Adɔ̀nà nɔ́ndrɔ̀ ɨ̀ngbàtɨ́ ɨ́lɨ ndɨ alɛ mà nɨ́ abvo ɔ̀kyɛ arɨ́ alɛ. Ndɨrɔ̀ nyɨ̌ nyʉ̀nɨ wà dhu, abvo ɔ̀kyɛ arɨ́ ɨ̀ngbàtɨ́ ɨ́lɨ ndɨ̀ alɛ mà, nɨ́ ràrɨ̌’ɨ̀ mbǎ dhòdhódhónga tɔ́ ípìrɔ̌nga nà nyʉnatsì. 16Yàrɨ́ nɨ́ ndɨ àlɛ̌ kʉ̀nɨ àzè rɔ̀ná otu: Yěsù Krɨ́stɔ̀ adzì pbɨ̀ndà ípìrɔ̌nga àlɛ̌-okú dɔ̀ rɔ̀. Nɨ́ àlɛ̌ mà átɔ̀, àlɛ̌ kàkǎ àlɛ̌ ràdzi àlɛ̌ tɔ́ ípìrɔ̌nga àlɛ̌ t’ádɔ́na-okú dɔ̀ rɔ̀. 17Ɨ̀ngbàtɨ́ ɨ́lɨ ndɨ̀ alɛ mà náapɛ́ ɨ̀’ɨ̀ yà adzɨ ɔ̌ ongyéngá nà, ndàdʉ̀ adɔ̀nà nála mʉ̀hɛtʉ̀ ɔ̌ rɨ́’ɨ̀ rɔ́, pbɛ́tʉ̀ ndàdʉ̀ ɔtsʉ́na ʉ̀tsɨ̀ ɨ̀nzɨ̌ ndɔ̀nzɨ̀ ndɨ ɔdhɨ̀nà dzʉ̀nà, nɨ́ ndɨ alɛ rǎdʉ̀ àtɨ̀nà ɨ̀ngbà dhu bhěyi, ɨwà ndɨ̀ rózè Kàgàwà? 18Pbànɨ̌nzó, àpɛ́ kɨ̀’ɨ àzè nà àlɛ̌-ɔ̀tɛ̌ ɔ̌ tɨ́, ndɨrɔ̀ àlɛ̌-ɨdà dɔ̌ tɨ́. Pbɛ́tʉ̀, àlɛ̌ kàkǎ àlɛ̌ rɨ̀tɛ̀ àzè àlɛ̌ kàsʉ̌ ɔ̌, ndɨrɔ̀ obhónga dɔ̌. 19Wɔ̀ dhu-otù ɔ̌ nɨ́ ndɨ, àlɛ̌ kádʉ̀ obhóngatálɛ tɨ́ àlɛ̌ kɨ́’ɨ̀ dhu nʉ́nɨ, ndɨrɔ̀ àlɛ̌-afí rǎdʉ̀ ndòpè Kàgàwà-ɔ̀nzɨ̌. 20Obhó tɨ́, àlɛ̌-afí apɛ́ àlɛ̌ ɔ̀bhʉ, nɨ́ àlɛ̌ kʉ̀nɨ wà dhu Kàgàwà bhà Ádrʉ̀ngbǎnga ròsè wà àlɛ̌-afí tɔ́ ádrʉ̀ngbǎnga dɔ̀nǎ, ndɨrɔ̀ kà rʉ̀nɨ wà kɔ́rɔ́ dhu. 21Ɔdhɨ́dǔ, yà atdídɔ̌ ma mózè nyɨ̌ rɔ̀, ɨ̀nzɨ̌ àlɛ̌-afí náapɛ́ àlɛ̌ ɔ̀bhʉ, nɨ́ àlɛ̌ kɨ́ mbǎ àdʉ̀ ɨ̀’ɨ̀ ɔdɔ nà Kàgàwà-ɔ̀nzɨ̌. 22Ndɨrɔ̀, ɨ̀ngbàtɨ́ ɨ́lɨ ndɨ̀ dhu mà kà-fɔ́ àlɛ̌ kònzì, nábà àlɛ̌ kádʉ̀ àbà, kàbhà ʉyátá àlɛ̌ kɨ̀fʉ, àlɛ̌ ràdʉ̀ kà-nyɨ̀kpɔ́ nɔ̀fɔ̀ dhu ɔ̀nzɨ̀ dhu-okú dɔ̀ rɔ̀. 23Ndɨrɔ̀, kànɨ̌ kàbhà ʉyátá: Dhu àkǎ àlɛ̌ rà’ù kà t’Ídhùnà Yěsù Krɨ́stɔ̀-ɔvɔ̀, àlɛ̌ ràdʉ̀ àlɛ̌ òzè àlɛ̌ nzínzì ɔ̌, àdhàdhɨ̀ ndɨ Krɨ́stɔ̀ nʉ́ʉyá ka àlɛ̌ tɔ̀ dhu bhěyi. 24Kàgàwà bhà Ʉyátá nɨ́fʉ̌ rɨ́ alɛ nɨ́ rɨ̌’ɨ̀ Kàgàwà-nyʉtsì, ndɨrɔ̀ Kàgàwà rɨ̌’ɨ̀ ndɨ alɛ-nyʉtsì átɔ̀. Ndɨrɔ̀, kànɨ̌ àlɛ̌ kádʉ̀ Kàgàwà rɨ̌’ɨ̀ àlɛ̌-nyʉtsì dhu ʉ̀nɨ rɔ̀ná dhu: kǐbho pbɨ̀ndà Ɨ̀lɨ̌lǎ-Alafí àlɛ̌ tɔ̀.

1 Yùwanɨ̀ 41Ɔdhɨ́dǔ, yà atdídɔ̌ ma mózè nyɨ̌ rɔ̀, nyɨ̌ nyàkǎ nzá nyǎ’ù Kàgàwà bhà Alafí rɨ̌’ɨ̀ nyʉnatsì dhu tɨ́ rɨ́ ndàtɨ ɨ̀ngbàtɨ́ ɨ́lɨ ndɨ̀ alɛ mà rʉ̌nɔna dhu. Pbɛ́tʉ̀, dhu àkǎ pɛ́ nyǎndà ɨ alɛ rʉ̌nɔna dhu-ɔ̀nga mběyi, ndɨ́nɨ̌ nyɨ̌ nyʉnɨ tɨ́ ìnè Kàgàwà bhà Alafí rɨ̌’ɨ̀ abádhí-nyʉtsì dhu. Obhó tɨ́, tɨ̀tɔ̀ tɔ́ pbànábí nʉ́nyà wà ɨ̀ ibí nyʉ́ yà adzɨ ɔ̌. 2Nɨ́, kànɨ̌ nyɨ̌ nyádʉ̀ Kàgàwà bhà Ɨ̀lɨ̌lǎ-Alafí nʉ́nɨ rɔ̀ná dhu: Ɨ̀ngbàtɨ́ ɨ́lɨ ndɨ̀ alɛ yà kpangba rɨ́ dhu ɔ̀vɔ, ndàtɨ Yěsù Krɨ́stɔ̀ rɨ́rà yà adzɨ ɔ̌ alɛ-ngbɔ̀ tɔ́ ɔ́fɔ̀ ɔ̌, nɨ́ Kàgàwà bhà Alafí rɨ̌ nyʉnatsì alɛ. 3Ɨ̀ngbàtɨ́ ɨ́lɨ ndɨ̀ alɛ mà yà ɨnzá Yěsù nʉ́nɨ, rɨ̌’ɨ̀ mbǎ Kàgàwà bhà Alafí nà nyʉnatsì, pbɛ́tʉ̀ kà-nyʉtsì rɨ́’ɨ̀ nɨ́ Krɨ́stɔ̀ bhà òmvǔ bhà alɛ-afí. Nyɨ̌ nyɨ́rɨ̀ dhu Krɨ́stɔ̀ bhà òmvǔ ràrɨ̌ ɨ̀rà. Nɨ́ kɔ̀nɨ̌, kòmbí kɨ̀rà wà àhʉ yà adzɨ dɔ̌. 4Pbànɨ̌nzó, nyɨ̌ nɨ́ Kàgàwà bhà alɛ, ndɨrɔ̀ nyɨ̌ nyɔ́nzɨ̀ wà tɨ̀tɔ̀ tɔ́ pbànábí lɛ̀mà. Obhó tɨ́, nyʉkʉtsì rɨ́’ɨ̀ Kàgàwà bhà Alafí bhà ádrʉ̀ngbǎnga tɔ́ ɔbɨ nósè wà yà adzɨ ɔ̌ rɨ́’ɨ̀ Krɨ́stɔ̀ bhà òmvǔ bhà ádrʉ̀ngbǎnga tɔ́ ɔbɨ dɔ̀nǎ. 5Tɨ̀tɔ̀ tɔ́ pbànábí nɨ́ yà adzɨ ɔ̌ alɛ. Abádhí náarɔ́tɛ yà adzɨ ɔ̌ alɛ bhěyi, yà adzɨ ɔ̌ alɛ ràdʉ̀ tsʉ̀yá dhu ɨ̀rɨ̀. 6Pbɛ́tʉ̀ àlɛ̌ nyʉ́, àlɛ̌ nɨ́ Kàgàwà bhà alɛ. Nɨ́, ɨwà Kàgàwà nʉ́nɨ alɛ rɨ̌ àlɛ̌-tsʉ̌ dhu ɨ̀rɨ ɨ̀rɨ. Ndɨrɔ̀, ɨ̀nzɨ̌ nɨ́ Kàgàwà bhà alɛ rɨ̌ nzɨ̌ àlɛ̌-tsʉ̌ dhu ɨ̀rɨ. Wɔ̀ dhu rɔ̌ nɨ́ ndɨ, àlɛ̌ kádʉ̀ obhónga tɔ́ Alafí mà, tɨ̀tɔ̀ tɔ́ alɛ-afí mànà nʉ́nɨ nɨ̌. 7Ɔdhɨ́dǔ, yà atdídɔ̌ ma mózè nyɨ̌ rɔ̀, kòzè àlɛ̌ àlɛ̌ nzínzì ɔ̌, àzè nɨ́ Kàgàwà bhà dhu nɨ́dhunɨ̌. Ndɨrɔ̀, ɨ̀ngbàtɨ́ ɨ́lɨ ndɨ̀ alɛ mà, yà ìndrǔ nózè nɨ́ Kàgàwà bhà ɨngba, ndɨrɔ̀ kʉ̀nɨ wà Kàgàwà. 8Ɨnzá ìndrǔ nózè alɛ nʉ́nɨ nzá Kàgàwà, Kàgàwà nɨ́ àzètálɛ nɨ́dhunɨ̌. 9Kànɨ̌ Kàgàwà nɨ́ɨtɛ̀ pbɨ̀ndà àzè àlɛ̌ tɔ̀ tɨ́ dhu: kǐvi atdí tɨ́ arɨ́’ɨ̀ Idhùnà rɨ̀rà yà adzɨ ɔ̌, ndɨ́nɨ̌ àlɛ̌ kabá tɨ́ ípìrɔ̌nga otùna ɔ̌. 10Yàrɨ́ nɨ́ ndɨ àzè tɨ́ ka kátɨna dhu: ɨ̀nzɨ̌ nɨ́ àlɛ̌’ɨ ndɨ àlɛ̌ kazè Kàgàwà wɛmbɛrɛ̀ tɨ́, pbɛ́tʉ̀, ka nɨ́ ndɨ àlɛ̌ nazè. Kǐvi Idhùnà rɨ̀rà ɔ̀vɛ̀ pɛrɛ̀ tɨ́ àlɛ̌-okú dɔ̀ rɔ̀, ndɨ́nɨ̌ ndɨ̀ ndʉbà tɨ́ àlɛ̌ tɔ́ nzɛ́rɛnga otùna ɔ̌. 11Ɔdhɨ́dǔ yà atdídɔ̌ ma mózè nyɨ̌ rɔ̀, dhu apɛ́ ɨ̀’ɨ̀ wɔ̀ dhu bhěyi Kàgàwà náazè àlɛ̌ dhu tɨ́, nɨ́ dhu àkǎ àlɛ̌ ròzè àlɛ̌ átɔ̀ àlɛ̌ nzínzì ɔ̌. 12Atdí alɛ mà nápɛ̀ nzá Kàgàwà-nyɨ̀kpa àlǎ. Pbɛ́tʉ̀, àlɛ̌ kapɛ́ àlɛ̌ òzè àlɛ̌ nzínzì ɔ̌, nɨ́ Kàgàwà rɨ̌’ɨ̀ ìnè àlɛ̌-nyʉtsì, ndɨrɔ̀ àlɛ̌ Kǒzè nɨ̌ àzè návi wà ndɨ̀ àkǎkǎ dhu bhěyi àlɛ̌-nyʉtsì. 13Kànɨ̌ àlɛ̌ kádʉ̀ Kàgàwà-nyʉtsì àlɛ̌ kòkò dhu, ndɨrɔ̀ Kàgàwà rɨ̌’ɨ̀ àlɛ̌-nyʉtsì dhu nʉ́nɨ rɔ̀ná dhu: Kǐbhò pbɨ̀ndà Ɨ̀lɨ̌lǎ-Alafí àlɛ̌ tɔ̀. 14Ndɨrɔ̀ àlɛ̌ nyʉ́ àlɛ̌ kála wà dhu, àlɛ̌ ràdʉ̀ ɨ̀’ɨ̀ fɨ̀ndá ngàmbì tɨ́: Àba Kàgàwà ívì Idhùnà rɨ̀rà yà adzɨ ɔ̌ alɛ tɔ́ Ɔ̀gʉ̀ba tɨ́. 15Ndɨ alɛ apɛ́ Yěsù ʉ̀nɨ̌ Kàgàwà t’Ídhùnà tɨ́, nɨ́ Kàgàwà rɨ̌’ɨ̀ ìnè ndɨ alɛ-nyʉtsì, ndɨrɔ̀ ndɨ alɛ rɨ̌’ɨ̀ ìnè Kàgàwà-nyʉtsì. 16Ndɨrɔ̀, àlɛ̌ nyʉ́ àlɛ̌ kʉ̀nɨ wà, ndɨrɔ̀ àlɛ̌ kà’ù wà Kàgàwà ózè àlɛ̌ dhu. Kàgàwà nɨ́ àzètálɛ. Àzè nà arɨ́’ɨ̀ alɛ rɨ̌’ɨ̀ Kàgàwà-nyʉtsì, ndɨrɔ̀ Kàgàwà rɨ̌’ɨ̀ ndɨ alɛ-nyʉtsì. 17Kàgàwà àlɛ̌ kózè atdídɔ̌ dhu ɨ̀tɛ̀ rɨ́ dhu nɨ́, Kàgàwà rɨ̌ ìndrǔ-ànyǎ ɨ̀tdɨ̀ nɨ́nganɨ́, àlɛ̌ kɨ’ɨya ɨ̀mbǎ ɔdɔ nà, àlɛ̌ tɔ́ ípìrɔ̌nga yà adzɨ ɔ̌ nɔ́fɔ̀ ndɨ̀ Yěsù ɨ’ɨ̀ nà yà adzɨ dɔ̌ ípìrɔ̌nga nà nɨ́dhunɨ̌. 18Àzè nà alɛ ɔ̀ ɔdɔ arɨ́’ɨ̀ ɨ̀mbǎ. Ndɨrɔ̀, àkǎkǎ àzè náarɨ́ ɔdɔ ɨ̀tɔ alɛ-afí ɔ̀ rɔ̀. Obhó tɨ́, anya ɔ̀dɔ rɨ́ dɔ̀ná ka kɔtdɨ́ tɨ́ alɛ, náarɨ́ ɔdɔ ɔ̀nzɨ. Ndɨrɔ̀, ɔdɔ ɔ̀nzɨ rɨ́ alɛ-afí ɔ̀ àzè nápɛ̀ nzá àkǎ bhǔnà ɔ̌. 19Nɨ́, àlɛ̌ nyʉ́ àlɛ̌ kɨ́’ɨ̀ àzè nà Kàgàwà náazè àlɛ̌’ɨ wɛmbɛrɛ̀ tɨ́ dhu-okú dɔ̀ rɔ̀. 20Atdí alɛ mà náapɛ́ àtɨna: «Ma mózè Kàgàwà», ndàdʉ̀ adɔ̀nà nɔ́ndrɔ̀, nɨ́ ndɨ alɛ nɨ́ tɨ̀tɔ̀-ba. Obhó tɨ́, ɨnzá yà nyɨ̀kpɔ́na nyʉ́ ɔ̌ ndɨ̀ ndálǎna adɔ̀nà nózè alɛ rɨ̌ nzɨ̌ àdʉ̀ yà ɨ̀nzɨ̌ ndɨ̀ ndálǎna Kàgàwà nózè. 21Ndɨrɔ̀, yàrɨ́ nɨ́ ndɨ Krɨ́stɔ̀ ʉbhà àlɛ̌ tɔ̀ ʉyátá: «Kàgàwà nòzè alɛ nákǎ wà ndòzè adɔ̀nà átɔ̀.»

1 Yùwanɨ̀ 51Ɨ̀ngbàtɨ́ ɨ́lɨ ndɨ̀ alɛ mà, Yěsù nà’ù Krɨ́stɔ̀ tɨ́, nɨ́ Kàgàwà bhà ɨngba. Ndɨrɔ̀, ɨ̀ngbàtɨ́ ɨ́lɨ ndɨ̀ alɛ mà, inzo t’ábanà nózè, nózè wà kà bhà inzo átɔ̀. 2Kànɨ̌ àlɛ̌ kádʉ̀ Kàgàwà bhà inzo àlɛ̌ kózè dhu nʉ́nɨ rɔ̀ná dhu. Ɨ dhu nɨ́: Kàgàwà òzè àlɛ̌ kɨ́ dhu mà, Kàbhà Ʉyátá nɨ́fʉ̌ àlɛ̌ kɨ́ dhu mànà. 3Obhó tɨ́, kànɨ̌ Kàgàwà ka kòzè dhu ɨ̀tɛ̀ rɨ́ dhu. Ndɨ dhu nɨ́: Kàbhà Ʉyátá ɨ̀fʉ̌ ka kɨ́ dhu. Ndɨrɔ̀, ɨ Kàbhà Ʉyátá rɨ̌’ɨ̀ mbǎ ìtǔ, 4Kàgàwà bhà inzo kɔ́rɔ́ nɔ́nzɨ̀ wà yà adzɨ lɛ̀mà dhu-okú dɔ̀ rɔ̀. Ndɨrɔ̀, kànɨ̌ àlɛ̌ kádʉ̀ yà adzɨ lɛ̀mà nɔ́nzɨ̀ ɔ̀ná otu. Ndɨ otu nɨ́ àlɛ̌ tɔ́ a’uta. 5Ádhɨ pbá alɛ yà adzɨ lɛ̀mà nɔ́nzɨ̀ rádʉ̀? Ndɨ alɛ nɨ́ Yěsù ná’ù Kàgàwà t’Ídhùnà tɨ́ alɛ kɛ̀lɛ̌. 6Yěsù Krɨ́stɔ̀ nɨ́ ndɨ ɨdha mà azu mànà nà ɨra alɛ. Kɨ̌ra nzá ɨdha-vǐ kɛ̀lɛ̌ nà, pbɛ́tʉ̀ kɨ̌ra ɨdha nà azu mànà. Kàgàwà bhà Ɨ̀lɨ̌lǎ-Alafí nɨ́ ndɨ dhu tɔ́ ngàmbì, ndɨ Ɨ̀lɨ̌lǎ-Alafí nɨ́ obhónga dhu-okú dɔ̀ rɔ̀. 7Yěsù ɨ̀tɛ̀ rɨ́ Kàgàwà t’Ídhùnà tɨ́ dhu rɨ̌’ɨ̀ ɨ̀bhʉ. Ɨ dhu nɨ́: 8Kàgàwà bhà Ɨ̀lɨ̌lǎ-Alafí mà, ɨdha mà, azu mànà. Nɨ́, kɔ́rɔ́ ɨ dhu rɨ̌ atdí dhu kɛ̀lɛ̌ nʉ́nɔ. 9Ìndrǔ òkò fɨ̀ndá ngàmbì tɨ́ atdí dhu ná’u àlɛ̌ karɨ́ à’u tɨ́. Pbɛ́tʉ̀, Kàgàwà rǎdɨ atdí dhu tɔ́ ngàmbì tɨ́ dhu rɨ̌’ɨ̀ ɔbɨ nà atdídɔ̌. Obhó tɨ́, kànɨ̌ Kàgàwà nʉ́ʉnɔ dhu. Ndɨ dhu nɨ́ Idhùnà-okú dɔ̀ rɔ̀ kʉ̌nɔ dhu. 10Ndɨ Kàgàwà t’Ídhùnà nà’ù alɛ, nʉ́nɨ wà Kàgàwà ʉnɔ dhu obhó dhu tɨ́ afína ɔ̀. Pbɛ́tʉ̀, ɨnzá ka ná’ù alɛ nábhʉ wà Kàgàwà ròngò tɨ̀tɔ̀-ba tɨ́, ɨnzá kǎ’ù Kàgàwà ʉnɔ Idhùnà-okú dɔ̀ rɔ̀ dhu nɨ́dhunɨ̌. 11Ndɨrɔ̀, yàrɨ́ nɨ́ ndɨ Kàgàwà rɨ̌’ɨ̀ fɨ̀ndá ngàmbì tɨ́ dhu: kǐbho dhòdhódhónga tɔ́ ípìrɔ̌nga àlɛ̌ tɔ̀, ndɨrɔ̀ àlɛ̌ kábà ndɨ ípìrɔ̌nga kà t’Ídhùnà-otù ɔ̌. 12Kàgàwà t’Ídhùnà nà rɨ́’ɨ̀ afína ɔ̀ alɛ, nábà wà ípìrɔ̌nga. Ndɨrɔ̀, ɨ̀mbǎ rɨ́’ɨ̀ Kà nà afína ɔ̀ alɛ, nɨ́ rɨ̌’ɨ̀ mbǎ ípìrɔ̌nga nà. 13Nyɨ̌, yà Kàgàwà t’Ídhùnà nyɨ̌ nyá’ù rɔ̀, ma màndǐ yàrɨ́ bhàrʉwà fʉ̌kʉ̀ ndɨ́nɨ̌ nyɨ̌ nyʉnɨ tɨ́ dhu ìnè nyɨ̌ ràrɨ̌’ɨ̀ dhòdhódhónga tɔ́ ípìrɔ̌nga nà. 14Ndɨrɔ̀, kànɨ̌ Kàgàwà-nyʉtsì àlɛ̌ kɨ́’ɨ̀ nà a’uta: àlɛ̌ kapɛ́ dhu ònzi kà-fɔ́ Àbadhi-afí nyʉ́ nózè dhu bhěyi, nɨ́ kà rǎdʉ̀ àlɛ̌-tsʉ̌ dhu nɨ́rɨ̀ ɨ̀rɨ. 15Àlɛ̌ kʉ̀nɨ dhu kà ràrɨ̌ àlɛ̌-tsʉ̌ dhu nɨ́rɨ dhu-okú dɔ̀ rɔ̀, àlɛ̌ kʉ̀nɨ wà dhu átɔ̀, kà-fɔ́ àlɛ̌ kònzì dhu rɔ̀, àlɛ̌ ràbà wà ndɨ dhu. 16Atdí alɛ náapɛ́ ɔdhɨ̀nà àlǎ nzɛ́rɛnga ɔ̀nzɨ rɨ́’ɨ̀ rɔ́, ndɨ nzɛ́rɛnga ràdʉ̀ ɨ̀’ɨ̀ ɨ̀nzɨ̌ rɨ́ ìndrǔ ʉ̀nda ɔvɛ ɔ̀, nɨ́ ndɨ alɛ àkǎ ndɨ̀tsɔ̀ ndɨ̀ ndɨ ɔdhɨ̀nà dɔ̌. Nɨ́, Kàgàwà rǎdʉ̀ ípìrɔ̌nga nábhʉ wɔ̀ ɨ̀nzɨ̌ rɨ́ ìndrǔ ʉ̀nda ɔvɛ ɔ̀ nzɛ́rɛnga ɔ̀nzɨ rɨ́ alɛ tɔ̀. Pbɛ́tʉ̀, ɔvɛ ìbho rɨ́ nzɛ́rɛnga-tɨdɔ̀ rɨ̌’ɨ̀ ìnè, nɨ́ ma màtɨ nzá ka rɨ̀tsɔ̀ alɛ ndɨ tɨnàdɔ ɔ̀nzɨ rɨ́ alɛ dɔ̌. 17Nzɛ́rɛ ka kɔ́nzɨna kɔ́rɔ́ dhu nɨ́ nzɛ́rɛnga. Pbɛ́tʉ̀, ɨ̀nzɨ̌ rɨ́ ìndrǔ ʉ̀nda ɔvɛ ɔ̀ nzɛ́rɛnga rɨ̌’ɨ̀ ìnè. 18Àlɛ̌ kʉ̀nɨ wà dhu, Kàgàwà bhà inzo rarɨ́ nzɨ̌ nzɛ́rɛnga ɔ̀nzɨ. Pbɛ́tʉ̀, Kàgàwà t’Ídhùnà náarɨ́ ndɨ abádhí-ngbɔ̀ ɔ̀dɔ, ɨ̀nzɨ̌ Nzɛ́rɛ alɛ ràdʉ̀ ngbɔ̌ya ʉ̀pbala. 19Àlɛ̌ kʉ̀nɨ wà dhu, àlɛ̌ ràrɨ̌ Kàgàwà bhà alɛ, ndɨrɔ̀ yà adzɨ ɔ̌ kɔ́rɔ́ ngari nɨ́ rɨ̌’ɨ̀ Nzɛ́rɛ alɛ bhà ɔbɨ-tsìnǎ. 20Pbɛ́tʉ̀, àlɛ̌ kʉ̀nɨ wà dhu, ɨwà Kàgàwà t’Ídhùnà rɨ́rà, ndàdʉ̀ ɨnga t’ʉ́nɨta níbhò àlɛ̌ tɔ̀, ndɨ́nɨ̌ àlɛ̌ kʉnɨ tɨ́ Kàgàwà nyʉ́. Nɨ́, àlɛ̌ kùngbò wà àlɛ̌ ndɨ Kàgàwà nyʉ́ nà kà t’Ídhùnà Yěsù Krɨ́stɔ̀-otù ɔ̌. Ndɨ Yěsù nɨ́ Kàgàwà nyʉ́, ndɨrɔ̀ Ka nɨ́ dhòdhódhónga tɔ́ ípìrɔ̌nga. 21Nɨ́rɔ̀ pbànɨ̌nzó, nyɔ̀dɔ nyɨ̌ mběyi nyɨ̌-tɨ́rɔ̀ sànamʉ̀ rɔ̌ rɔ̀.

http://www.bible.is/NIYWYI/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário