quinta-feira, 22 de outubro de 2015

JAAN 1: BASSAR NTCHAMJAAN 1 11Ti ŋmàn̄ takalda nee kí tùkù-ni dimaŋfal bɔti. Dimaŋfal gbantee nìn péēbí doooo ŋkilkaamin ní. Ti gbìl̄ dì nín nìn sòon̄ puee, ki wál̀-dì nì ti-nimiliŋ, ki máań-dì nì ti-ŋalii mun. 2Dimaŋfal gbanti nyáń mpaampiin pu, ní ti ká-dì. An pu ní ti sòoǹ ki tùkù-ni dimaŋfal din kaa cáá dikuntilee bɔti. Dì nìn bí ti-Baa Unimbɔti cee ní u nyántì-dì ki dàkā-ti. 3Míǹ puee tin tin ti kée nì tin ti gbìl̄ee ní ti cáā bíī tùkù ni mun, an nín dàá ŋá pu ti nì ni kɔkɔ ń kpántí ubaantee. Kun puee timbi nì ti-Baa Unimbɔti nì u-Jipɔɔn Yeesu Kriisitoo ŋá ubaanti. 4Ti ŋmà takalda nee an nín dàá ŋá pu ti-pɔbiliŋ ń mòtīí pīil̀ee. 5Dinyɔɔbundi din ti gbìl̄ Yeesu cee ki cáā tùkù-nee di sá yii Unimbɔti sá ŋwalfi, dibɔmbɔndi kpá u-ni báà fiii. 6Míǹ puee, ti yaa bí yii ti nì u ŋá ubaanti ní ki gbíntìi còom̄ dibɔmbɔndinee, ti mɔ́ntí, taa dī ibaamɔn. 7Ama ti yaa dī ŋwalfi saŋŋu kii Unimbɔti u-ba nín sá ŋwalfi puee, niinee ní ti nì ti-nabiyaamu ŋáań ubaanti, ní u-Jipɔɔn Yeesu fatikuu fíntí ti-pɔbiliŋ circir ki lèekī ti-kpitii kɔkɔ. 8Ti yaa bí yii taa cáá ikpitee, mimmee taa cáá ibaamɔn ti-ni, ti mòtīi bíī wáŋkí dee. 9Ti yaa bīitì ti-kpitii pu, Unimbɔti sá deedeedaan ki cáá ibaamɔn ki dàá dū ti-kpitii kí pɔ̄-ti, kí fíntí tin kɔkɔwoooo bí ti-pɔbiliŋin kaa ŋān̄ee, tí nīn bí circir. 10Ama ti yaa bí yii taa ŋá ikpitee, mimmee ti yíì Unimbɔti unyimɔndaan dee. An dàkà yii u-nyɔɔbundi kaa bí ti-pɔbiliŋin.JAAN 1 21M-biyaamu, m ŋmà-ni tin bí nee an nín dàá ŋá pu ní taa ŋá ikpitee. Ama ubɔ yaa jéetì ikpitinee, ti cáá un mɔ́tí ti-puee ti-Baa Unimbɔti cee, úǹ di sá Yeesu Kriisitoo ibaamɔndaan. 2U dū u-ba ki ŋá saraa ti-kpitii pu, ama an kaa sá timbi kpitii ŋmaniŋma pu, an sá ki kpáaǹ binib kɔkɔwoooo kpitii pu ní. 3Ti yaa kpáafí Unimbɔti marabee, niinee ní ti béetí yii ti nyí-u. 4Un yaa bí yii: “M nyí Unimbɔti,” ama ní kaa ŋúb́ u-marabee, sá unyimɔndaan, ibaamɔn kaa bí udaan ni. 5Ama sii un di yaa kpáafí Unimbɔti bɔtee, mimmee sii di néeń Unimbɔti tiŋman. An pu ní a béetí yii a bí Unimbɔtin. 6Sii un di yaa lī yii a bí Unimbɔtinee, a máaǹ kí nīn còom̄ kii Yeesu u-ba nín nìn còom̄ puee. 7M-nabineeŋkaamu, an kaa sá marapɔɔn ubɔ ní m gítī bíī ŋmà-ni, an sá marakpiki un ni nìn péēnyí doooo ŋkilkaaminee. An marakpikiuee di sá Unimbɔti bɔti tin ni nìn péēgbìl̄ee. 8Nì míǹ kɔkɔee, u sá marapɔɔn ní m bíī ŋmà-ni. Ibaamɔn in bí mara un nyánní Yeesunee bí ni mun ni, kun puee dibɔmbɔndi bíī jītí ní ŋwalfimɔnti dɔ́miń ki ŋmíntì ti-pu. 9Sii un di yaa bí yii a còom̄ ŋwalfin ní ki gbíntìi ná a-nabikee, a dáá gbíntìi bí dibɔmbɔndin. 10Ama sii un di yaa néeń a-nabikee còom̄ ŋwalfin dee, a kpá kí yàntī ubɔ ń lítí. 11Sii un di yaa ná a-nabikee, mimmee a bí dibɔmbɔndin ki còom̄, kaa nyí laakin pú a cée, kun puee dibɔmbɔndi yāntì a jòb̄. 12M-biyaamu, m ŋmà-ni tin bí nee kun puee Yeesu yindi pu ní ni ká ni-kpitii pɔ̄tam. 13Bibaatiibi, m ŋmà-ni tin bí nee kun puee ni nyí ti-Dindaan un nìn péēbí doooo ŋkilkaaminee. Binaacimpɔmbi, m ŋmà-ni tin bí nee kun puee ni jáń ki jíń nì Sitaan. 14Mbiyaamu, m ŋmàn̄-ni tin bí nee kun puee ni nyí ti-Baa Unimbɔti. Bibaatiibi, m ŋmàn̄-ni tin bí nee kun puee ni nyí ti-Dindaan un nìn bí doooo ŋkilkaaminee. Binaacimpɔmbi, m ŋmàn̄-ni tin bí nee kun puee Unimbɔti bɔti bí ni-ni, ni pɔ̄ɔ̄ ki ŋúń ki jáń ki jíń nì Sitaan. 15Ní taa nín̄ néeń duulnya nì tin u cááyee. Sii un di yaa néeń duulnyee, aa ŋūǹ kí nīn néeń Unimbɔti. 16Kun puee tin kɔkɔ bí duulnyan, ki sá a-bimbikpitim nín là miŋyee, nì nnimitaataam, nì á nīn néeń timɔn ki dàkà tigaajatee, tíǹ kɔkɔee kaa nyēeń ti-Baa Unimbɔti cee, an nyēeń duulnyan ní. 17Ní duulnya nì u-nimitaataam kɔkɔ jītí, ama un di yaa ŋáań min ní Unimbɔti lèe, udaan dàá dāá nīn bí ní jaanjaan. 18M-biyaamu, ŋyuntijoolkaa sèé. Kii ni nín gbìl̄ yii Kriisitoo nannanliu dòońee, kɔŋkɔnnee Kriisitoo nannanliibi tikpil pūtì kpáàā bāań; míǹ pu ní ti béè yii ŋyuntijoolkaa sèé nee. 19Ti-kansikin ní binannanliibi gbanti nyáń, ama baa nìn sá ti-yab, kun puee bi yaa bàà nìn sá ti-yabee, ti-kɔkɔ bàà bímaan mbaantiim ní. An nín ŋá pu nee di dàkà tiŋan yii ti nì bin nìn bée bi-kɔkɔ kaa nìn sá ti-yab. 20Ama nimbee, ti-Dindaan circirdaan sītì ni-pu Circir Fām, an di yì-tì ní ni-kɔkɔ nyí ibaamɔn. 21Míǹ puee, m yaa ŋmàn̄-ni tin bí neeyee, kaa sá yii naa nyí ibaamɔn, ni nyí-i, ki béè yii ibaamɔn poonee baa kāntí nnyimɔn báà ŋubɔ. 22Ŋma di sá unyimɔndaan an yaa kaa sá un néè yii Yeesu kaa sá Kriisitooyee? Udaan di sá Kriisitoo nannanliu kaa là Ubaati, kaa là u-Jipɔɔn mun. 23Un di yaa kaa là Unimbɔti Jipɔɔn Yeesuee, kaa fɔ̃ɔ̃ u-Baa mun dee, ama un di yaa lì binib nimiin yii Yeesu sá Ubaati Jipɔɔnee fɔ̃ɔ̃ Ubaati u-ba mun dee. 24Míǹ puee, tin tin ní ni nìn péēgbìl̄ doooo ŋkilkaaminee, ní kpāafìmaan-tì ni-pɔbiliŋin. Sii un yaa kpáafì tin ní a péēgbìl̄ doooo ŋkilkaaminee, mimmee sii ŋá ubaanti nì ti-Baa Unimbɔti nì u-Jipɔɔn dee. 25Dipoondi din Yeesu pɔ̃oǹ-tee di sá dimaŋfal din kaa cáá dikuntilee. 26M ŋmàn̄ tin bí nee kí sòoǹ nì ni bin là kí ŋmàtiǹ-nee pu. 27Ama nimbee, Yeesu sītì ni-pu u-Fām. An puee, an kaa ti bàlfī ubɔ ń dàkà-ni. Kun puee u-Fāmee di dàkà-ni tikɔkɔ, ní tin ní u dàkèe sá ibaamɔn, nnyimɔn kpá poon. Míǹ puee, ní kpāafìmaan u-Fām nín dàkà-ni puee, ni nì Yeesu ń nīn sá ubaanti. 28M-biyaamu, ní nīn bí Yeesu cee, an nín dàá ŋá pu ŋyunti ŋun u yaa láā páaǹnée tí dāá nīn cáá kunyannyaau kí yūĺ u-nimiin kí taa nín̄ cáá icoo daliŋkin u dàá bàńee. 29Míǹ puee, ni yaa nyí yii u sá deedeedaanee, béémaan yii un sá kamaa yaa nɔ́ɔ́ deedeeyee, Unimbɔti di fātìi màl̄ udaan mpɔm.JAAN 1 31Ní kpèèmaan ti-Baa Unimbɔti nín cáá ti-pu dineeŋkpaandi diŋyee! Di sá yii u yíì-ti u-biyaamu. Míǹ ní tiŋman ti lafun sá u-biyaamu. Kun pu duulnya kaa nyí-tee di sá waa béè ti-Dindaan. 2M-nabineeŋkaamu, kí yòon̄ díǹ kí nīn cée, ti kpántì Unimbɔti biyaamu. Ti nín dàá dāá nīn bí miŋyee kaa láá nyáń mpaampiin pu, ama ti nyí yii ŋyunti ŋun ti-Dindaan yaa láā páaǹnée ti dàá nīn bí kii u nín bí puee ní, kun puee ti dàá dāá ká-u min ní u baasii bée. 3Sii un di yaa cáá dimákal gbanti Yeesunee bɔ́ntí a-pɔbil circir, kii a-Dindaan u-ba nín bí pu circiree. 4Un yaa ŋá ikpitee yīntì marab dee, kun puee ikpiti di sá marab yìntitam. 5Ni nyí yii Kriisitoo dɔ́miń kí lēēbinib kpitii ní, ní úǹ u-ba kaa cáá ikpiti. 6Sii un nì Kriisitoo yaa ŋá ubaantee kaa ti ŋáań ikpiti, ama sii un di yaa ŋáań ikpitee kaa ká-uaaa kaa nyí-u mun. 7M-biyaamu, ní taa yàntī ubɔ ń ŋmàtiǹ-ni ní wāŋkì; un yaa ŋáań min bí deedeeyee sá deedeedaan, kii ti-Dindaan u-ba nín bí deedee puee, 8ama un yaa ŋáań ikpitee sá Sitaan yɔu, kun puee Sitaan péēsá ikpitidaan ní, doooo ŋkilkaamin. An pu ní Unimbɔti Jipɔɔn dɔ́miń ki kpītì Sitaan tuuŋŋi. 9Sii un Unimbɔti yaa fātìi màl̄ mpɔmee kaa ti ŋáań ikpiti, kun puee a náań nì a-Baa un màl̄-see, aa ŋūǹ kí nīn ŋáań ikpiti, kun puee Unimbɔti di fātìi màl̄-si mpɔm. 10Kun gàntī Unimbɔti biyaamu nì Sitaan yɔmuee di sá, sii un yaa kaa nɔ́ɔ́ deedeeyee nì sii un yaa kaa là a-nabikee kaa sá Unimbɔti yɔu. 11Dinyɔɔbundi din ni nìn gbìl̄ doooo ŋkilkaaminee tùkū-ti yii tí nīn néeń tɔb, 12kí taa nín̄ bí kii Kayeen nín nìn bí puee. Úǹ nìn sá Sitaan niliu ní, ní ki kūū u-naal. Ba pu ní u nìn kūū u-naal míǹ? Kun pu u nìn kūū-uee di sá Kayeen tuuŋŋi sá akpiti, ní u-naal tuuŋŋi bí deedee. 13Nnabiyaamu, duulnya yaa ná-ni, an taa bàkatīǹ-ni. 14Ti nyí yii ti nyáń ŋkúmin ki pɔ́otì dimaŋfalin kun puee ti néeń ti-nabiyaamu; un yaa kaa néeń u-nabikee dáá gbíntìi bí ŋkúmin. 15Un yaa ná u-nabikee sá unikpɔl ní, ni nyí yii unikpɔl báà ubɔ kaa cáá dimaŋfal din kaa cáá dikuntilee u-ni. 16Kun di yì-tì ti béè dineendi nín sá kuŋyee di sá Yeesu nín dū u-maŋfal ki tīī ti-puee. Míǹ mun mbaantiim ní ti mun máaǹ kí dū ti-maŋfal kí tīī ti-nabiyaamu pu. 17Ubɔ yaa sá ugaaja, ní ki ká u-nabiki bí falaan, ní u ŋmí, kaa tīī-u tibee, mimmee ba di dàkà yii Unimbɔti neendi bí udaan ni? 18M-biyaamu, tí taa nín̄ lì nì ti-nyɔmmun fam yii ti néeń tɔb, ama tí yàntī ti-tuuŋŋi ń dàkà ibaamɔn yii ti lafun cáá dineendi. 19Míǹ ní ti dùú béé yii ti sá ibaamɔn nib, ní ki kāntí dipɔɔsɔŋkil Unimbɔti nimiin. 20Báà ti-pɔbiliŋ yaa máfí yii ti sá binikpitibee, Unimbɔti jítiǹ ti-pɔbiliŋ ki nyí tikɔkɔ mun. 21M-nabineeŋkaamu, sii un pɔbil yaa kaa tí máfí yii a ŋá tibee, mimmee a cáá dimákal Unimbɔti nimiin dee, 22báà tin sá kamaa ní a yaa mēē-uee u dàá tīī-si kudɔŋu, kun puee a kpáafí u-marab ki ŋáań min fáatì-uee. 23Mara un u tīī-tee di sá tí fɔ̃ɔ̃ u-Jipɔɔn Yeesu Kriisitoo kí kíí, kí nīn néeń tɔb, kii Yeesu u-ba nín bí yii tí nīn néeń tɔb puee. 24Sii un di yaa kpáafí u-marab gbantee bí Unimbɔti cee, Unimbɔti mun bí a-cee. Kun pu ní a nyí yii u bí a-ceeyee di sá u-Fām min u tīī-see pu.JAAN 1 41M-nabineeŋkaamu, ní taa nín̄ máká bin kɔkɔ bí yii Unimbɔti Fām di yàntī bi sòoǹee pu, ama ní cɔ̄ŋkì kí dáań kí kpèè yii an sá Unimbɔti Fāmaaan arasinii ubɔ di yàntī bi sòoǹ ní. Kun puee bin mɔ́ntí yii bi sá Unimbɔti bɔnaatiliibee gbɔ́otì duulnyan tikpil. 2Kun di dàá yàntī ní béé un Unimbɔti Fām kpòotēe di sá un di yaa lì nì ibaamɔn yii Yeesu Kriisitoo kpántì unil ki dɔ́miń duulnyanee, mimmee Unimbɔti Fām di yāntì udaan sòon̄. 3Un yaa yíì ki bí yii Yeesu kaa kpántì unil ki dɔ́miń duulnyanee, an kaa sá Unimbɔti Fām di yāntì udaan sòon̄, an sá Kriisitoo nannanliu fām. Ni nìn péē gbìl̄ yii unannanli gbanti dàá dāan̄, ama u pūtì kpáàā bāań ki bí duulnyan. 4M-biyaamu, nimbi sá Unimbɔti yab ní, an pu ní ni jáń ki jíń bin mɔ́ntí yii bi sá Unimbɔti bɔnaatiliibee. Kun puee Unimbɔti Fām min bí ni-nee pɔ̄ɔ̄ ki jítiǹ Sitaan un bí duulnyanee. 5Binyimɔndambi gbanti, bíǹ sá duulnya yab ní. Bi sòoǹ tin duulnya nyée ní, míǹ pu ní an mɔ̄ǹ duulnya yab pílfíǹ-bi. 6Ama timbi sá Unimbɔti yab ní. Un yaa nyí Unimbɔtee di pílfíǹ-ti, un kaa là kí pīlfiǹ-tee kaa sá Unimbɔti yɔu. An di yì-tì ní ti ŋūǹ kí gàntī Unimbɔti Fām min sá ibaamɔnee nì Sitaan yam min mɔ́ntée. 7M-nabineeŋkaamu, tí nīn néeń tɔb, kun puee dineendi nyēeń Unimbɔti cee ní. Mimmee, sii un yaa cáá dineendee di sá un Unimbɔti fātìi màl̄ mpɔmee, ki nyí Unimbɔti mun. 8Sii un yaa kaa cáá dineendee kaa nyí Unimbɔti, kun puee Unimbɔti di sá dineendi. 9Kun yāntì ti ká dineendi din u cáá ti-puee di sá u dū u-Jipɔmbaabil ki túnní duulnyan, tí ŋmā kí ká dimaŋfal u-pu. 10Kaa sá timbi di péé ki néeń Unimbɔti, an sá Unimbɔti di péé ki néeń timbi, ní ki dū u-Jipɔɔn ki túnní ú kpú tí ká ti-kpitii pɔ̄tam, míǹ di dàkà dineendi. 11M-nabineeŋkaamu, Unimbɔti yaa néeń-ti míǹ bulfee, ti mun máaǹ kí nīn néeń tɔb. 12Ubɔ kaa péēká Unimbɔti dalba, ama ti yaa néeń tɔbee, Unimbɔti bí ti-ni, ní u-neendee bí ti-ni tiŋman. 13Kun di yì-tì ti béè yii ti bí Unimbɔtin, ú mun bí ti-nee, di sá u-Fām min u tīī-tee pu, 14ní ti ká ki béè, ki kíǹ ki tùkù binib yii ti-Baa Unimbɔti dū u-Jipɔɔn ki túnní ú dāan̄ kí nīn sá duulnya Fiiliu. 15Sii un di yaa lì nì ibaamɔn yii Yeesu sá Unimbɔti Jipɔɔnee, Unimbɔti bí a-ni ní si mun bí Unimbɔtin. 16Timbi béè dineendi din Unimbɔti cáá ti-puee ní ki fɔ̃ɔ̃-dì ki kíí. Di sá yii Unimbɔti di sá dineendi; un yaa cáá dineendee, udaan bí Unimbɔtin, ní Unimbɔti mun bí udaan ni. 17Kun di dàkà yii a néeń-u tiŋmanee di sá, daliŋkin Yeesu dàá dāá sòoǹ binib bɔtee, sii dāa cáá dimákal u-nimiin ní, kun puee a-bimbim min a bí duulnya nee nee nì u-yam náań. 18Sii un cáá dineendee kaa fàŋkí, kun puee dineembaamɔndi jì tifaandi ní. Ditafadaaldi di cāabìń tifaandi, míǹ puee, sii un cáá tifaandi a-nee kaa cáá dineembaamɔndi dee. 19Kun pu timbi néeń-uee di sá úǹ di péé timbi dineendi. 20Ubɔ yaa bí yii: u néeń Unimbɔti, ní ki yaa ná u-nabikee, udaan sá unyimɔndaan. A yaa kaa néeń a-nabiki kin a wāĺee, a dàá ŋá mana ní kí nīn néeń Unimbɔti un saa wāĺee? 21Mara un Yeesu tīī-tee sèé yii, sii un yaa néeń Unimbɔtee máaǹ kí nīn néeń a-nabiki mun.JAAN 1 51Un sá kamaa yaa fɔ̃ɔ̃ ki kíí yii Yeesu sá Kriisitooyee Unimbɔti di fātìi màl̄ udaan mpɔm. Un di yaa tí néeń Ubaatee néeń u-biyaamu mun ní. 2Min ní ti béetí yii ti néeń Unimbɔti biyaamuee di sá ti yaa néeń Unimbɔti ki kpáafí u-marabee. 3Tí nīn néeń Unimbɔtee taapu di sá yii tí nīn kpáafí u-marab. U-marab gbanti mun kaa pɔ̄ɔ̄, 4kun puee un sá kamaa ní Unimbɔti fātìi màl̄ mpɔmee ŋūǹ kí já kí jīǹ duulnya. Kun pu ní a ŋūǹ kí já kí jī duulnyee di sá fookii un a cáá Yeesu puee. 5Ŋma di ŋūǹ kí já kí jī duulnya an yaa kaa sá sii un yaa fɔ̃ɔ̃ ki kíí yii Yeesu sá Unimbɔti Jipɔɔnee? 6An sá úǹ Yeesu Kriisitoo di dɔ́miń duulnyan nì nnyim nì fatiku. An kaa sá nì nnyim ŋmaniŋma, ama an sá nì nnyim nì fatiku ní. Ní Unimbɔti Fām mun lèekī seera yii an sá míǹ, kun puee mi sá mbaamɔn ní. 7Biseeraleeliibi sá bita ní: 8Ŋfām, nnyim nì fatiku; ní bitaatilee kpáfì ki lèekī seerabaanti. 9Ti yaa fòol̄ binib seerau ki kíikí, an máaǹ tí fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti seerau kí kíí, kun puee Unimbɔti seerau pɔ̄ɔ̄ ki jítiǹ unil yɔu. 10Un yaa fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti Jipɔɔn ki kííyee cáá seera gbanti u-pɔbilin. Un yaa kaa fɔ̃ɔ̃ seera un Unimbɔti lēē u-Jipɔɔn puee ki kííyee, udaan kaa fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti ki kíí ki yíì-u unyimɔndaan. 11Unimbɔti nín lī puee sèé yii, u tīī-ti dimaŋfal din kaa cáá dikuntilee. Dimaŋfal gbanti bí u-Jipɔɔn cee ní. 12Un yaa fɔ̃ɔ̃ u-Jipɔɔnee cáá dimaŋfal, un yaa kaa fɔ̃ɔ̃ u-Jipɔɔnee kaa cáá dimaŋfal. 13Nimbi bin fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti Jipɔɔn ki kííyee m ŋmàn̄-ni tin bí nee ní béé yii ni cáá dimaŋfal din kaa cáá dikuntilee. 14Ti cáá dipɔbil kí cù u-cee, di sá yii ti yaa mēē-u tiba ní an yaa sá min ní u lèe, u dàá pīlfiǹ-ti. 15Míǹ puee, ti yaa nyí yii u pílfíǹ-tee, tin kɔkɔwoooo ti yaa mēē-uee, tí béé yii ti fɔ̃ɔ̃ kudɔŋu. 16Ubɔ yaa ká u-nabiki bíī ŋáań ikpiti in kaa cáǹ-u ŋkúminee, udaan ń mèè, Unimbɔti dàá tīī u-nabiki gbanti dimaŋfal. Bin pu m sòoǹee di sá bin ŋáań ikpiti in kaa cáǹ-bi ŋkúminee; kun puee ikpiti iba cáǹ unil ŋkúmin, kaa sá un ŋá ikpiti gbantee pu ní m bí yii ní mèè. 17Tin kɔkɔ kaa bí deedeeyee sá ikpiti ní, ama ní ikpiti iba bí kaa cāabìń ŋkúm. 18Ti nyí yii un sá kamaa Unimbɔti fātìi màl̄ mpɔmee kaa ŋáań ikpiti, kun puee Unimbɔti Jipɔɔn mɔ́tí u-pu, Sitaan kaa ŋūǹ kí ŋá-u tiba. 19Ti nyí yii ti sá Unimbɔti yab, ní Sitaan tɔ́kɔ́ duulnya kɔkɔ pu. 20Ti tí nyí yii Unimbɔti Jipɔɔn dɔ́miń ki tīī-ti iciin tí ŋmā kí béé ibaamɔn Nimbɔtiu, ní timbi nì Unimbɔti ibaamɔndaanee nì Yeesu Kriisitoo u-Jipɔɔn mun ŋá ubaanti. Úǹ di sá Unimbɔti ibaamɔn, ki sá dimaŋfal din kaa cáá dikuntilee. 21M-biyaamu, ní nīn nyí nì ni-ba kí taa nɔ́ɔ́ duulnya nimbɔtii.

http://www.bible.is/BUDIBS/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário