terça-feira, 10 de novembro de 2015

1 JUAN: Palawano, Brooke's Point


1 Juan 21Menge' pegmerganen na keyegangan ku, pegsusurat ku itue dimyu apang diki kew megsala'. Temed ba' megkesala' misan sinu, maya mengelet kityu dut Empu' Ama'. Indyari Ya ne in si Jesus Kristo neng Metigna'. 2Angkansa si Kristo in simaya' eset keempunan et menge' keselaan tyu, beke' diki lang kityu, temed keselaan gasi et ginsang taaw. 3Meketantu tyu na mekilala tyu Empu' ba' pegesipen tyu menge' ketehagan ye. 4Sebarang pegsugid, kwan, “Mekekilala ku kenye,” segwa' penungsang gasi eset kenyeng ketehagan in meakal, beke' kaya eset kenye keberbenaran. 5Temed ating penuman eset beres et Empu' in pegmerga' eset kenye na nenangked. Kwantin tyu mesewran na kityu tu pekisembatu dut Empu'. 6Sebarang pegsugid na megteteteg ya pekisembatu dut Empu' subali' mengebiyagan samat pinengebiyagan i Jesus Kristo. 7Pegmerganen ku neng kebi'bilaan, lein lang bagung ketehagan pegsuraten ku dimyu, imbes lelagi negang ketehagan eset dimyu tihad et nengengandel kew et Menungang Abar tagna' ti'. Itue e neng bebresan nekingeg myu ne, kwan, keilangan na megmerganan tyu et kede sembatu. 8Megsepantun kwantin mepesiring neng sembatung bagung ketehagan itueng pegsusurat ku dimyu. Itueng keberbenaran et ketehagan itue neseksian eset biyag i Kristo beke' mekebiri' gasi eset kityu. Sabab eset dimyu mepapas ne kelingban beke' megtetelang ne itueng tantung silu'. 9Sebarang pegsugid na ye in dut ketlangan, segwa' pegkutukan eset tipused na mengengandel, ya in duntin negaʼt kelingban. 10Sebarang pegmerga' et tipused ye tatap nega dut ketlangan, indyari diki angkan na mesimbakud dut keselaan. 11Segwa' itieng pegkutukan et tipused ye dut kelingban nega. Megpepanew ya eset kelingban beke' diki mekesewran ba' embe surungan, sabab binleg ne ya et kelingban. 12Menge' keyegangan, pegsuraten ku dimyu, sabab inampun ne keselaan myu pebiya' ki Kristo. 13Menge' keemaan, pegsuraten ku dimyu, sabab nekilala myu ne si Kristo sengkepuunan nega ya ne in. Pegsuraten ku dimyu menge' kesuburan, sabab neraag myu ating mereraat neng si Seytan. 14Sinuratan ku kemyu, menge' keyegangan, sabab nekilala myu Empu' Ama'. Sinuratan ku kemyu menge' keemaan, sabab nekilala myu ne na Ya ne sengkepuunan nega in. Sinuratan ku kemyu menge' kesuburan, sabab mebebasag kew, megteteteg eset dimyu beres et Empu' beke' dinaag myu ya neng meraat, si Seytan. 15Kasi' myu pegmergana' itueng mereraat na keradya atueʼt dunya', etawa itueng menge' keginisan atueʼt dunya'. Sebarang pegmerga' et mereraat atueʼt dunya', kaya pegmerga' dut Ama' eset kenye. 16Sabab ginsan eset dunya', ating mereraat neng mekeiregan et diri', beke' itueng mekesurug et penyek, sampay pedalu-dalu et kedeyahanen, lein mewanan dut Empu' Ama', imbes eset menge' meraat neng napsu' et menge' taaw et itueng dunya'. 17Lumibuas dunya' sampay ginsan neng mekeiregan esentin, segwa' sebarang megsunud dut kegeayan et Empu' megbiyag kaya seskeran. 18Menge' yegang ku, mekabi' ne ketbesan! Samat nekingeg myu ne in, dumateng ne ating Kesagka' ki Kristo. Tiban pesi mekansang ne megtebu' menge' kesagka' i Kristo, angkansa sewd tyu na mekabi' ne ketbesan. 19Misan kwantin dye ne in lelaging kesebeyaan tyu, lein lang tantung kesembatu tyu itieng menge' taaw. Sabab dye in ba' tantu eset kityu, tatap masi teyen dye kebaya' tyu tiban. Segwa' nugad dye, angkansa metlang ne na ginsan dye in kaya tantu. 20Temed dinuul ne dimyu et Nakem et Empu' pebiya' et ating Pasek Metigna', si Jesus Kristo. Indyari sabab et itue, ginsan kew megkesewran ne keberbenaran. 21Pegsuraten ku dimyu, diki punsabab na kaya nesewran myu keberbenaran. Imbes, sabab sewd myu ne itue in, beke' sewd myu gasi kaya keekalan mawa' eset keberbenaran. 22Sinu taku' meakal in? Diki be taku' itueng pegsagka' na si Jesus in ating Kristo? Ating taaw Kesagka' ki Kristo, itueng megpegsungu dut Empung Ama' beke' dut Yegang Ye. 23Sebarang megpegsungu dut Empung Yegang, atin megpegsungu gasi dut Empu' Ama'. Na ba' terimanen et misan sinu Yegang in, sampay Ama' in meseʼt kenye. 24Ingetan myu eset pusu' myu itueng bebresan nekingeg myu et sengkepuunan nega. Na ba' buwaten myu itue, meneteg kew dut Yegang beke' dut Ama'. 25Indyari itue ne tinange' kityu i Kristo in, na itueng biyag na kaya seskeran. 26Sinuratan ku kemyu itueng menge' ginis supaya megdyaga myu pasal eset menge' balu' neng menunuldu' na megaay mengrunding dimyu pasal et banar na ketulduan. 27Segwa' dinuul ne i Kristo eset dimyu in itueng Nakem et Empu'. Indyari sasat Ya megteteteg eset dimyu, diki kew ne keilangan tulduan et misan sinu nega pasal et keberbenaran. Itueng Nakem et Empu' megtutuldu' ne dimyu dut ginsan neng keginisan, indyari banar ne itueng pegtutuldu' ye, lein lang keekalan. Angkansa samat pegtuldu' et Nakem et Empu', tumeteg kew pekikisembatu ki Kristo. 28Angkansa pesi pegmerganen ne' menge' yegang, tumeteg kew eset Kenye pekikisembatu, supaya megmendyaring mesingkaya' penedseled tyu, eset pegpeuli' ye atue beke' diki tyu ne lumeew Kenye eset atin neng eldew. 29Na ba' sewd myu si Kristo in, metigna', subali' mesewran myu gasi itueng kede megpemuwat et metigna' in yegang et Empu'.

1 Juan 31Etura' myu ba' enukwan dekla' itueng pegmerga' eset kityu et Empung Ama'! Pegtingkagen Ye kityu na menge' yegang Ye, indyari atin key kebenaran. Itue ne punsabab ba' manu kaya tyu nekilala et taaw atueʼt dunya', kaya dye pegkilelanen Empu'. 2Menge' pegmerganen ku neng menge' bi'bila', tiban neng masa, kityu tu' yegang neʼt Empu', segwa' kayangga pe' nepebunayag itueng mengdyaring kebtangan tyu. Megsepantun gasi, nesewran tyu pegpeuli' gasi i Kristo atu', kityu tu' mepesiring eset kenye, sabab mebiri' tyu ya eset lulus neng kebtangan ye. 3Angkansa misan sinu nega na maya pegarap eset ki Kristo, atin megpekelinas, sali' i Kristo, Ya in melinas. 4Sebarang pegkesala' in, megsagka' eset menge' sara' et Empu', sabab itueng keselaan megsagka' et ketehagan. 5Nesewran ne natu' si Kristo apang ugaren itueng keselaan tyu, indyari Ya in kaya lang sala'. 6Itueng megteteteg eset pekikisembatu ki Kristo, kaya lang mekepelahyun et keselaan. Itueng taaw mekepelahyun et keselaan kaya mekebiri' etawa mekekilala eset Kenye. 7Pegmerganen ne' menge' yegang, kas kew perunding et misan sinu nega. Sebarang pemuwat et metigna' in, metigna' ya, samat antangan i Kristo neng metigna'. 8Sebarang pepelahyun et keselaan, ya in tindeg i Seytan, sabab tihad et sengkepuunan nega megpemuwat ne et keselaan itueng si Seytan. Indyari natu' si Jesus neng Yegang et Empu' supaya rungkaten itueng menge' pegbuwaten i Seytan. 9Sebarang tinerima et Empu' na megmendyaring yegang ye in, diki ne megpelahyun et keselaan ye, sabab ya in maya ne bagung biyag mewanan dut Empu'. Indyari ganang Empu' tu' Ama' ye, diki ne ya mekedyari mekepelahyun et keselaan. 10Mekilala atue na ba' sinu menge' yegang et Empu' beke' ba' sinu menge' yegang i Seytan. Misan sinu nega na kaya pegpemuwat et mebentel beke' kaya pegmerga' et tipused ye in eset Empu', lein lang ya yegang et Empu'. 11Sabab itue neng ketulduan na nekingeg myu tihad et sengkepuunan nega, na keilangan kityu na megmerganan tyu kede sembatu. 12Kas kew sumiring ki Kain. Ya in yegang et Seytan. Ya in nematey et ari' ye si Abel. Manu pinatey ye tipused ye? Sabab mereraat buwat ye, segwa' metigna' buwat et tipused ye. 13Angkansa menge' ketipusdan, kas kew peglilu' ba' pegkutukan kew et taaw atueʼt dunya'. 14Nesewran tyu ne na negpinda tyu neʼt biyag mewanan eset kemeteyan, sabab pegmerganen tyu ne ketipusdan na mengengandel. Sebarang kaya pegmerga' in megteteteg dut kemeteyan. 15Sebarang pengutuk et tipused ye, atin memematey-taaw lang, beke' nesewran myu gasi itueng biyag neng beberapa in kaya eset memematey-taaw. 16Atue ne mekilala tyu itueng tantung pegmerga': Linila' i Kristo biyag ye sabab eset kityu. Subali' gasi ilila' biyag tyu in sabab eset menge' ketipusdan set pengandel. 17Temed ba' nebiri' et misan sinung deyahan tipused ye na nesigpitan, indyari kaya ye itue tinebangan, enukwan tyu mesugid na ya tu' pegmerga' dut Empu'? 18Menge' pegmerganen ku neng yegang, dyangan tyu megmerga' pebiya' et beres etawa pegsugid lang in. Ipebiri' tyu teyen tantung pegmerga' pebiya' et buwat sampay dut kebebenaran. 19Atue tyu mesewran na kityu tu' tudyu eset keberbenaran, beke' metuakal penedseled tyu eset teyumanan et Empu'. 20Na ba' kityu tu' pegeriweraen et penedseled tyu sabab et keselaan, kesewd tyu na Empu' in luwas nega eset penedseled tyu, beke' sewd Ye ginsan neng keginisan. 21Menge' pegmerganeng kebi'bilaan, na ba' kaya tyu pegeriweraen et penedseled tyu, mesanang seled tyu na kekabi' dut Empu'. 22Pegterimanen tyu misan enu negang pegtewen tyu eset Kenye, sabab pegendelen tyu itueng menge' ketehagan Ye beke' pegbuwaten na mekeenep eset Kenye. 23Na' itue ne ketehagan Ye, mengandel tyu eset Yegang Ye neng si Jesus Kristo. Pegketbes subali' megmerganan kityu et kede sembatu, samat penahag et Empu' eset kityu. 24Sebarang pengandel eset ketehagan et Empu' in pengebiyagan na pekikisembatu dut Empu', beke' pengebiyagan na pekikisembatu gasi eset kenye in Empu'. Indyari pebiya' eset Nakem Ye na dinuul et Empu' eset kityu in, mekesewran tyu pengebiyagan na pekikisembatu ne Ya eset kityu.

1 Juan 41Menge' pegmerganeng kebi'bilaan ku, kasi' myu megtuy pegesipa' ginsan pegsugid na megsaleb kedye Nakem et Empu'. Imbes sulayan myu mena apang mesewran ba' mawa' dut Empung Nakem na megsaleb kedye, sabab mekansang neng pebe'belung tarus megtebu' eset dunya'. 2Esentin ne mekilala myu ba' sinu seled penggewman neng Nakem et Empu': Itueng pepebunayag na si Jesus Kristo negmendyaring taaw in, ya key eset penggewman et Nakem mawa' dut Empu'. 3Megdemikian gasi sebarang kaya pepebunayag et kwantin pasal ki Jesus in, kaya mawa' dut Empu'. Imbes, ya in mawa' dut Kesagka' ki Kristo na penggewmaʼt kenye ne. Nesugid ne eset dimyu in na itue dumateng, beke' tiban pesi eset dunya' ne. 4Pegmerganen ne' menge' yegang, kemyu in dut Empu' ne, beke' nengindaag kew ne eset pebe'balu' neng tarus, sabab itueng Nakem eset dimyu in mekepengyedian luwas nega ki Seytan neng kepegewla' et menge' kaya mengengandel. 5Dye in eset dunya', angkansa mawa' eset dunya' gasi pegtuldu' dye, indyari megkingeg kedye itueng tawʼt dunya'. 6Temed kityu tu' dut Empu'. Sebarang pengilala dut Empu' in, megkingeg eset kityu. Segwa' kaya megkingeg kityu sebarang diki lang dut Empu'. Kwantin pesi mekilala tyu ba' sinu maya Nakem neng keberbenaran etawa nakem neng keselaan. 7Menge' pegmerganeng kebila'bilaan, megmerganan tyu et kede sembatu, sabab mawa' dut Empu' pegmerga'. Itueng kede pegmerga', atin yegang et Empu' beke' pengilala dut Empu'. 8Itueng kaya pegmerga' kaya pengilala dut Empu', sabab Empu' in daran megmerganan ginsaʼt taaw. 9Kwantin enukwan pinebunayag et Empu' pegmerga' ye kityu, ganang tehagen ye sembebatung Yegang ye atuʼt dunya' apang maya tyu biyag pebiya' kenye. 10Itue ne patus et tantung pegmerga', diki kwan na minerga' tyu Empu', imbes kityu key pegmerganen Ye, angkansa linugut itueng Yegang Ye apang megmendyaring simaya' eset keempunan et keselaan tyu. 11Menge' pegmerganeng kebi'bilaan, misan kwantin kerekla' pegmerga' et Empu' eset kityu, subali' tyu gasi megmerganen kityu et kede sembatu kityu. 12Kaya misan sinung taaw na kebiri' dut Empu', segwa' na ba' kityu megmerganan, Empu' in eset kityu, angkansa negmendyaring tibuuk eset kityu pegmerga' Ye. 13Nesewran tyu na megteteteg tyu dut Empu' beke' Ya gasi megteteteg ne eset kityu, sabab binggey Ye ne eset kityu Menungang Nakem Ye. 14Na' nebiri' kay beke' pinesebenaran na dinaak et Ama' Yegang Ye bilang Mememawi' et ginsaʼt tawʼt dunya'. 15Sebarang pepebunayag na si Jesus yegang et Empu' in pengebiyagan na megteteteg dut Empu', indyari Empu' gasi in, pengebiyagan na megteteteg eset kenye. 16Angkansa pegsesewren tyu beke' pepengerapan ating pegmerga' et Empu' eset kityu. Empu' in daran megmerganan ginsaʼt taaw. Sebarang pepelahyun et pegmerga' in atin pegbibiyagen et pekikisembatu dut Empu', beke' pegbibiyagen et pekikisembatu gasi eset kenye in Empu'. 17Kwantin itueng pegmerga' megmendyaring sukup dut kityu supaya diki tyu tekutan ating eldewʼt pegukum, sabab kityu tu' sali' i Kristo misan atue negaʼt dunya' tu'. 18Kaya megbebaya' takut itueng tantung pegmerga', sabab inugad neʼt sukup na pegmerga' itueng misan enu negang ketetekutan. Indyari kayangga pe' sukup pegmerga' et misan sinung megtakut, sabab takut na kesugpun et kedusaan. 19Kityu pegmerga' sabab Empu' unang negmerga' kityu. 20Sebarang pegberes, “Pegmerganen ku Empu',” indyari pengutuk gasi et tipused ye in dut pengandel, meakal. Na ba' itieng tipused ye na mekebiri' ye na kaya ye pegmerganen, deulu' mene gasi taku' merganen ye Empu' na kaya ye itue mekebiri'? 21Itue ne ketehagan na binggey eset kityu et Empu', sebarang pegmerga' dut Empu' subali' gasi ya megmerga' et tipused ye eset ki Kristo.

1 Juan 51Pegekuen na menge' yegang et Empu' sebarang pengandel na si Jesus in Mesias! Beke' sebarang sinu negang pegmerga' dut ama' in, pegmerga' gasi dut yegang ye. 2Itue ne bilang tenda' na pegmerganen tyu menge' yegang et Empu', na ba' pegmerganen tyu Empu' beke' pegtumanen menge' ketehagan ye. 3Sabab itueng pegmerga' et tantu dut Empu', itieng penuman et menge' ketehagan Ye. Indyari kaya gasi meliyut tumanen itueng menge' ketehagan Ye, 4sabab nepengindeagan et kede yegang et Empu' itueng meraat atuʼt dunya'. Angkansa pengindaag tyu pebiya' et pegandel tyu. 5Sinu taku' itueng mekepengindaag atu eset meraat atuʼt dunya'? Sebarang lang pengandel na si Jesus in Yegang et Empu'. 6Si Jesus Kristo natu' et dunya' teyeg et langit, binewtismuan et danum, beke' negpeturu' et dugu' Ye eset kepeteyan Ye dut krus. Diki lang gasi binewtismuan eset danum, imbes binewtismuan eset danum sampay negpeturu' nega et dugu' ye. Sampay itueng Nakem et Empu' negpesebanar pasal itue, sabab itueng Nakem daran mesugid et keberbenaran. 7Telu dye in negpesebanar, 8itueng Nakem et Empu', itueng binewtismuan eset danum, beke' itueng dugu' neng sinimaya'. Indyari pemegtibuuk telu in. 9Pegterimanen tyu pesebanar et taaw, segwa' lebing mepagen pesebanar et Empu'. Indyari itie ne pesebanar et Empu' pasal eset Yegang ye. 10Sebarang pengandel dut Yegang et Empu' in, pengasip eset itueng pesebanar eset atey ye. Segwa' itieng mendi' mengandel dut Empu' in, pineantang na meakal Empu', sabab kaya pegendelen ye pesebanar et Empu' pasal et Yegang Ye. 11Indyari itue ne pesebanar: Dinuul ne kityu et Empu' biyag na kaya seskeran beke' biyag ne itue meterima tyu lang pebiya' eset Yegang Ye. 12Sebarang pegtetegan et Yegang et Empu' in, maya biyag na kaya seskeran. Segwa' sebarang diki pegtetegan et Yegang et Empu' in, kaya biyag eset kenye. 13Pegsuraten ku itue dimyu apang mesewran myu na kemyung mengengandel dut Yegang et Empu' in maya biyag na kaya seskeran. 14Diki tyu megalang-alang kumabi' eset Empu', sabab sewd tyu ne misan enu negang tewen tyu na sigun dut kegeayan Ye, na pegkinggen Ye kityu. 15Sampay ba' sewd tyu ne pesi na pegkinggen Ye kityu, sewd tyu ne gasi na pegbegey Ye itueng pegtewen tyu eset Kenye. 16Na ba' mebiri' et misan sinu negang tipused ye set Kristo in pemuwat et keselaan diki sumked dut kepeteyang nakem, ipenelang ye tipused ye in, indyari itue begeyan et Empu' et bagung biyag. Itue tudyu dut menge' tipused na keselaan in diki sumked kepeteyang nakem. Segwa' maya keselaang sumked dut kemeteyang nakem, indyari diki ku pegsugiren na ipenelengana' myu itueng misan sinu negang megpemuwat et itue. 17Ginsan neng meyaat neng keradya na kaya mebentel in, keselaan, segwa' maya keselaang diki sumked dut kepeteyang nakem. 18Sewd tyu ne itueng menge' Yegang et Empu' in diki megpelahyun et keselaan, sabab pegingetan dye i Jesus Kristo neng Yegang et Empu', diki dye mekedyari meusiba' et si Seytan. 19Sewd tyu ne na kityu tu' yegang et Empu', indyari ginsaʼt taaw et itueng sengkelingkepaʼt dunya' in eset kepengyedian i Seytan. 20Indyari pegsesewren tyu, natu' Yegang et Empu' beke' binggeyan ye kityu et keeturan apang mekilala tyu Empu' na banar. Na tiban pekikisembatu tyu eset Empu' sabab et Yegang Ye neng si Jesus Kristo. Si Jesus ne tantung Empu' beke' puun et biyag na kaya seskeran. 21Pegmerganen ne' menge' yegang, pereyuni' myu menge' empu'empuan.

http://www.bible.is/PLWWBT/1John/1

Nenhum comentário:

Postar um comentário