quarta-feira, 11 de novembro de 2015

1 JUAN: PANGASINAN


1 JUAN 11Isusulat mid sikayoy nipaakar ed Salita na bilay a wala la nanlapud gapoy gapo. Nadngel mi, anengneng na dilin mata mi, on, naimatunan mi, tan naegnaan na dilin lima mi. 2Nen nagmaliw a nanengneng yan bilay, anengneng mi. Sasalitaen mi tan ibabaga mid sikayoy nipaakar ed bilay ya andi-anggaan a kaibay Ama tan nipaamta ed sikami. 3No antoy anengneng tan nadngel mi sikatoy ibaga mi met ed sikayo, pian nakaiba mi kayo ed pikakasakey mid Ama tan diad Anak ton Jesu-Cristo. 4Isusulat mi ra ya, pian magmaliw a nagnap so liket tayo. 5Saya so balitan nadngel mid Anak to, tan ipapakabat mid sikayo: Silew so Dios tan anggapon balut so kabilongetan ed sikato. 6Kanyan no ibaga tayon walay pikakasakey tayod sikato, balet et mambibilay itayod kabilongetan, mantitila tayo tan ag itayo mambibilay onung ed katwaan. 7Balet no mambilay itayo ed silew a singa sikato et walad silew, walay maung a pankakasakey tayo tan say dala na Anak ton Jesus et linisan to itayo ed amin a kasalanan. 8No ibaga tayon anggapoy kasalanan tayo, titilaan tayoy sikatayon dili tan anggapoy katwaan ed sikatayo. 9Balet no ipatwa tayod Dios iray kasalanan tayo, pirdonaen to ray kasalanan tayo tan gawaen to itayon malinis diad pangekal to ray amin a kaogsan ed bilay tayo, lapud sikato et matoor tan matonung. 10No ibaga tayon ag itayo nankasalanan, gawaen tayon matilay Dios tan anggapod sikatayoy salita to.

1 JUAN 21Anak ko, isulat ko ya pian ag kayo manggaway kasalanan. Balet no walay mankasalanan, walay matonung a Jesu-Cristo a mangipipikasid sikatayo ed Ama. 2Si Cristo et nibagat a pakapaandian na saray kasalanan tayo, tan aliwa lambengat a saray kasalanan tayo, no ag ingen pati saray kasalanan na sankamundoan. 3No onuren tayo ray ganggan na Dios, andi-duaruwad satan a kabat tayoy Dios. 4No ibagay sakey a too, "Kabat koy Dios," balet et ag to onuren iray ganggan na Dios, matila tan a too. Anggapo met so katwaan ed sikato. 5Balet siopamay toon mangoonur na salitay Dios, talagan ayadyariy panangaro tod Dios. Dia tayo naamtaan a wala tayo ed Dios. 6Siopamay toon mangibagan mansiasiansiad Dios, nepeg a mambilay a singa impanbilay nen Jesu-Cristo. 7Inararo, sayan isusulat kon ganggan ed sikayo et aliwan balo, no ag ingen daan a ganggan a wala lad sikayo nanlapud gapo. Say daan a ganggan et say salitan nadngel yo la. 8Bangbalet say ganggan ya isusulat kod sikayo et balo, tan anengneng so katwaan to ed Cristo tan ontan met ed sikayo. Ta nanaandi lay kabilongetan tan onsisindag lay petepeteg a silew. 9Siopamay mangibabaga a sikatoy walad silew, balet et bobosulen toy agi to, wala nid kabilongetan anggad sayan bekta. 10Siopamay aaroen toy agi to, mansiansia ed silew. Kanyan anggapoy antokaman ed sikato a pakapankasalanay arum a totoo. 11Balet siopamay mamobosul ed agi to, sikatoy wala ed kabilongetan; pankukurangan toy kabilongetan tan solingsoling, ta binulag na kabilongetan. 12Susulaten ta kayo, anak, ta apirdona la ray kasalanan yo lapud ngaran-nen Cristo. 13Susulaten ta kayo, kaamaan, ta kabat yo may wala la nanlapud gapoy gapo. Susulaten ta kayo, tubon-balon lalaki, ta tinalo yo may Maoges. 14Susulaten ta kayo, anak, ta kabat yoy Ama. Susulaten ta kayo, kaamaan, ta kabat yo may wala la nanlapud gapoy gapo. Susulaten ta kayo, tubon-balon lalaki, ta mabiskeg kayo; say salitay Dios walad sikayo tan tinalo yo may Maoges. 15Ag yo aaroey mundo odino saray bengatlan walad mundo. Siopamay mangaarod mundo, anggapoy panangaro tod Ama. 16Amin a bengatlan walad mundo—saray maoges a pilalek na too, saray labalabay a nengnengen tan alaen na totoo, tan amin a bengatla diad mundo ya ipapasirayew na totoo—nanlapu ra yan amin ed mundo. Anggapoy anggan sakey ed saraya so nanlapud Ama. 17Say mundo tan amin a bengatlan maoges a pampipilalekan na too et naandipat ira; balet say toon manggagaway linaway Dios mansiansia ya anggad angga. 18Anak, asingger lay anggaan! Nibagad sikayon onsabiy Anticristo. Et natan amayamay la ray linmetaw ya Anticristo, kanyan amta tayon asingger lay anggaan. 19Sarayan totoo et aliwa ran tuan kabyangay moyungan tayo, kanyan tinaynan da itayo. No talagan kaiba tayo ra ed moyungan tayo, nansiansia ra komun ya akiolup. Balet tinmaynan ira, kanyan malinew ya amin da et aliwan kabyangay moyungan tayo. 20Balet amin yo amta yoy katwaan, ta niiter lay Ispiritu Santo ed sikayo. 21Susulaten ta kayo, aliwan lapud ag yo amtay katwaan, no ag ingen lapud amta yoy katwaan. Kabat yo met ya anggapoy tila a manlapud katwaan. 22Siopa sirin so matila? Say toon mangibabaga a si Jesus et aliwan sikatoy Cristo. Sikato yay Anticristo—ipopolisay toy Ama tan say Anak. 23Ta siopaman a mangipolisay ed Anak, ipopolisay to met so Ama; siopaman balet so mangaawat ed Anak walad sikato met so Ama. 24Pansiansia yo sirin ed puso yo so salitan nadngel yon nanlapud gapo. No pansiansiaen yoy nadngel yon nanlapud gapo, mansiansia kayo lawas ed Anak tan diad Ama. 25Tan say insipan nen Cristo ya iter ed sikayo et say bilay ya andi-anggaan. 26Susulaten ta kayo na nipaakar ed saray manasalin mangibalang ed sikayo. 27Balet nipaakar ed sikayo, inter nen Cristo so Ispiritu tod sikayo. Dapot mansiansiay Ispiritu tod sikayo, ag yo nakaukolay siopaman a mangibangat ed sikayo. Say Ispiritu to so mangibangat ed sikayo na amin a bengatla, tan say katwaan so ibangat tod sikayo, aliwan say tila. Onur yo sirin so bangat na Ispiritu tan mansiansia kayod Cristo. 28On, anak, mansiansia kayod Cristo, pian mataletalek itayo no sikatoy ompatnag tan ag itayo nabaingan ed sikato no Agew na isabi to. 29Amta yon matonung si Cristo; nepeg yon kabaten met sirin ya anak na Dios so balang sakey a manggagaway katonungan.

1 JUAN 31Nengneng yo so ontan lan panangaroy Ama ed sikatayo! Diad kabaleg na panangaro to atawag itayon anak na Dios—tan saya et tua. Ag itayo kabat na sankamundoan, ta say sankamundoan ag to akabat so Dios. 2Inararon anak, sikatayo natan so anak na Dios, balet aliwa nin malinew no antoy pagmaliwan tayo. Anggaman ontan, amta tayo a diad ipawil dia nen Cristo, magmaliw itayon singa sikato, ta nanengneng tayo diad dilin inkasikato. 3Balang sakey a wala yan ilalo tod Cristo linisan toy panagbilay to, a singa si Cristo et malinis. 4Siopamay mankakasalanan susumlangen toy ganggan, ta say kasalanan et say isumlang ed ganggan. 5Amta yo a pinmanengneng si Cristo a mangekal ed saray kasalanan na katoowan, tan anggapoy kasalanan to. 6Kanyan siopamay mansiansiad Cristo ag to ituloy so mankasalanan; balet siopamay ituloy toy mankasalanan ag ton balut anengneng o akabat si Cristo. 7Anak, ag kayo papaibalang ed siopaman! Siopamay manggaway katonungan sikatoy matonung, a singa si Cristo et matonung 8Siopamay manggaway kasalanan kayaryan na Diablo, ta say Diablo et nankasalanan nanlapud gapo. Pinmanengneng so Anak na Dios a maneral na saray kimey na Diablo. 9Siopaman ya anak na Dios ag to ituloy so mankasalanan, ta walad sikato so inkanatural na Dios; tan lapud say Dios so Ama to, ag to nayarian ya ituloy so mankasalanan. 10Say pandomaan na saray anak na Dios tan saray anak na Diablo et saya: siopamay ag manggagaway katonungan o ag to aaroey agi to, sikatoy aliwan anak na Dios. 11Say bangat a nadngel yon nanlapud gapo et saya: nepeg a manaarowan itayo. 12Ag tayo nepeg ya aligey Cain a mananombuk na Diablo, tan pinatey toy agi to. Akin et pinatey nen Cain so agi to? On a, ta maoges iray gawgawa to, balet maung iray gawgawa na agi to. 13Kanyan ag kayo mankelaw, agagi, no bosulen kayoy sankamundoan. 14Amta tayon imbeneg ti lay patey tan wala ti lad bilay, ta inaro tayo ray agagi tayo. Siopamay ag mangaaro, wala ni ed patey. 15Siopamay mamobosul ed agi to, sikatoy managpatey; et amta yon anggapoy bilay ya andi-anggaan ed sakey a toon managpatey. 16Onyay pakaamta tayoy kabaliksan na aro: inter nen Cristo so bilay to para sikatayo. Nepeg tayo met sirin ya iter so bilay tayo para saray agagi tayo! 17No mayaman so sakey a too tan sankanengneng ton maniirap so agi to et ag to kasian a tulongan, panoy pangibaga ton inaro toy Dios? 18Anak! Ag tayo nepeg so mangaro diad panamegley na salita o balikas labat. Nepeg ya ipanengneng tayoy tuan panangaro diad panamegley na gawa. 19Saya sirin so pakaamtaan tayon wala tayod katwaan. Sikato ya met so pakadeenay konsinsia tayod arap na Dios. 20No ag itayo padeeney konsinsia tayo, amta tayon baleg so Dios nen say konsinsia tayo, tan kabat ton amin iray bengatla. 21Kanyan, inararo, no mareey konsinsia tayo, walay biskeg na linawa tayod arap na Dios. 22Awaten tayo ray amin a kerewen tayod sikato, ta oonuren tayo ray ganggan to tan gagawaen tayo ray makapaliket ed sikato. 23Sayay ganggan to: nepeg a manisia tayod ngaran na Anak ton Jesu-Cristo, tan manarowan itayo onung na ingganggan nen Cristo ed sikatayo. 24Siopamay mangoonur na saray ganggan na Dios, mansiasiansiad Dios tan say Dios so mansiasiansiad sikato. Diad panamegley na Ispiritu ya inter tod sikatayo, amta tayo a mansiasiansiay Dios ed sikatayo.

1 JUAN 41Inararo, ag yo nepeg a sisiaen iray amin a mangibabagan walad sikaray Ispiritu, no ag ingen sobuk yo ni ra no kasin say ispiritun walad sikara et nanlapud Dios. Ta amayamay a tila-tilan propita so linmetaw lad intiron mundo. 2Dia yo naamtaan no siopay kawalaay Ispiritu na Dios: siopamay mangibabagan si Jesu-Cristo et nagmaliw a too, sikatoy kawalaay Ispiritu a nanlapud Dios. 3Balet siopamay mangiboborid sayan nipaakar ed kinen Jesus, anggapod sikatoy Ispiritu a nanlapud Dios. Say ispiritu na Anticristo so walad sikato. Nibaga lad sikayon onsabi ya, et wadya la natan ed mundo. 4Anak, kayaryan kayoy Dios tan tinalo yo ray tila-tilan propita, ta say Ispiritu a walad sikayo et makapanyari nen say ispiritu a walad mundo. 5Minumundo ra, kanyan minumundo ray ibabangat da tan dedengelen iray sankamundoan. 6Balet kayaryan itayoy Dios. Siopamay toon kabat toy Dios, dedengelen to itayo, balet ag itayo dengelen na siopaman ya ag kayaryay Dios. Dia tayo naamtaan sirin so pandomaan na Ispiritu na katwaan tan ispiritu na tila. 7Inararo, manaarowan itayo, ta say aro manlalapud Dios. Siopamay mangaaro et anak na Dios tan kabat toy Dios. 8Siopamay ag mangaaro et ag to kabat so Dios, ta aro so Dios. 9Onyay impangipanengneng na Dios na aro tod sikatayo: imbaki tod mundo so bogbogtung ya Anak to, pian nawalaan itayoy bilay ed panamegley to. 10Sayay labay kon ibaga a panangaro: aliwan say panangaro tayod Dios, no ag ta say panangaro na Dios ed sikatayo nen imbaki toy Anak ton nibagat a makapaandi na kasalanan tayo. 11Inararo, no onyay impangaro na Dios ed sikatayo, nepeg met sirin a manaarowan itayo. 12Anggan kapigan, anggapo niy toon akanengneng ed Dios, balet no manaarowan itayo, manayam ed sikatayo so Dios tan ayadyarid sikatayoy aro to. 13Inter na Dios so Ispiritu to ed sikatayo, kanyan amta tayon manaayam itayod Dios tan manaayam ed sikatayo. 14Anengneng mi tan papaneknekan mid saray arum a say Ama imbaki toy Anak to a Manangilaban na sankamundoan. 15Siopamay mangibagan si Jesus et Anak na Dios, manayam so Dios ed sikato tan sikatoy manayam ed Dios. 16Kabat tan panisiaan tayoy panangaro na Dios ed sikatayo. Aro so Dios. Siopamay mangaro, manayam ed Dios tan manayam so Dios ed sikato. 17Say getma na inkayadyari na aro ed sikatayo et say ag tayo itakot no Agew na Okum. Ag itayon talaga ontakot, ta say bilay tayod sayan mundo et kapara na bilay nen Cristo. 18Anggapoy takot ed aro, ta ibabantak na aro so takot. Kanyan ag ni ayadyariy aro ed toon walay takot, ta nantekep so takot tan dusa. 19Mangaro tayo, ta inmonan angarod sikatayo so Dios. 20Matila so toon mangikuan, "Inarok so Dios," no bosulen toy agi to. Ta say ag mangarod agi to anta sankanengneng to, ag to naaroy Dios ya ag to nanenengneng. 21Saya sirin so ganggan ya inter nen Cristo ed sikatayo: say mangarod Dios nepeg met ya aroen toy agi to.

1 JUAN 51Anak na Dios so toon manisia a si Jesus et sikatoy Cristo. Siopamay mangarod ama, aroen to met so anak na ama. 2Diad panamegley na pangaaro tayod Dios tan pangoonur tayod saray ganggan to, naamtaan tayon a aroen tayo ray anak na Dios. 3Ta say pangarod Dios kabaliksan toy pangonur tayod saray ganggan to. Et aliwan mairap ya onuren iray ganggan to, 4ta balang sakey ya anak na Dios nayarian ton taloen so sankamundoan. Say panatalo tayod sankamundoan et say pananisia tayo. 5Siopay nayarin manalod sankamundoan? Say toon manisia a si Jesus et Anak na Dios. 6Si Jesu-Cristo so linma diad mundo, a sikatoy abinyagan ed danum tan angiterter na dala to diad impatey to. Linma dian ag labat abinyagan ed danum, no ag ingen interter to met so dala to. Say dilin Ispiritu so amaneknek a tua ya, ta say Ispiritu et katwaan. 7Taloray mantasi: 8say Ispiritu, say danum, tan say dala; et mankakasakey ira yan talo. 9Manisia tayod panagtasi ray totoo; lalon mabiskeg so panagtasi na Dios tan sikato yay panagtasi to nipaakar ed Anak to. 10Kanyan siopamay manisiad Anak na Dios, walad sikato yan panagtasi. Balet siopamay ag manisisiad Dios, ginawa ton matilay Dios lapud ag to anisiad panagtasi na Dios nipaakar ed Anak to. 11Saya so panagtasi: say Dios initdan to itayoy bilay ya andi-anggaan, tan sayan bilay et wala ed Anak to. 12Siopamay walad sikatoy Anak, walad sikatoy bilay ya andi-anggaan; siopamay anggapod sikatoy Anak na Dios, anggapod sikatoy bilay ya andi-anggaan. 13Isusulat ko yad sikayo, pian naamtaan yo a sikayon mananisia ed ngaran na Anak na Dios et walay bilay yon andi-anggaan. 14Mataletalek itayon onaasingger ed Dios, ta amta tayo a dengelen to tayo no onkerew itayod sikato na bengatlan ag onsumpa ed linawa to. 15Bangta amta tayon dengelen to itayo no onkerew itayod sikato, amta tayo met ya iter to ray kekerewen tayod sikato. 16No nanengneng na siopaman so agi to a manggagaway kasalanan ya ag mansusumpal ed patey, nepeg ya ipikasi to, tan say Dios itdan toy bilay yan agi. Say kipaakaran to ya et saray totoon saray kasalanan da et ag mansusumpal ed patey. Ta walay kasalanan a mansusumpal ed patey, tan ag ko ibabagan ipikasian yoy toon manggagawad saya. 17Kasalanan so amin a gawan maoges, balet walay kasalanan ya ag mansumpal ed patey. 18Amta tayo ya anggapoy anak na Dios ya itutuloy toy mankasalanan, ta aasikasoen na Anak na Dios, tan ag balut nadiwit na samay Maoges. 19Amta tayo a say Dios so akankayaryan ed sikatayo, tan walad silong na pakaoley na samay Maoges so sankamundoan. 20Amta tayo a linma diay Anak na Dios tan initdan to itayoy pakatalus, pian naamtaan tayoy tuan Dios. Wala itayod tuan Dios—diad Anak ton Jesu-Cristo. Sikato yay tuan Dios, tan sikato yay bilay ya andi-anggaan. 21Anak, manalwar kayon maung ed talintao da ray tila-tilan diriyos!

http://www.bible.is/PAGPBS/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário