sábado, 21 de novembro de 2015

1 YOHANA: POKOMO


1 Yohana 11Hwakumworeani dzuu ya huyu eyenahanwa Chuuwo cha Mojo. Ewapfo hangu ḍabvu. Humusikia na kumuona na matso yehu wenye. Ndivyo, humuona na hat̯a humuhora-hora na mikono yehu. 2Kayanganywa kwehu, naswi humuona. Ewapfo pfamodza na Baba jwehu na humumanyiswa. Ndookomu hwakuvimushuhuḍiani nywinywi na kumusumwiiya dzuu yakwe jeje eyenapfa wantu maisha ya kuunga na yuungo. 3Na haya huoneyeyo na kusikia, hwakuyamusumwiiyani nanywi. Hwakuyamusumwiiyani mupate kuwa wamodza naswi hariani mwa Baba na Mwanawe Yesu Kirist̯o. 4Hwakumworeani hivi, ili kwamba mukiviuḅa, myojo yehu inapata kutsaika. 5D̯ubva haya hwiyokumusumwiiyani ndiyo haya maagu husikiiyeyo kuyawa kwa huyu Mwana jwa Muungu. Na haya maagu ni kwamba, Muungu ni muyanga, na kuzimuni mwakwe kiza ntakikae. 6Ndookomu hukyamba huna haria na Muungu, na huku hwakuishini kizani, mahendo yehu na kunena kwehu nkwa nsuwe. 7Ela hukiishi muyangani dza hivi vyakwe aivyo muyangani, hunawa na kuhariana swiswi na swiswi. Na mwazi wa Yesu, Mwana jwa Muungu, unahudheresa nabvise zehu zonse. 8Hukyamba ntahu nabvise, hwakudzikulanikulani, ne hachi ya Muungu ntaipfo myojoni mwehu. 9Ela hukidzit̯olela nabvise zehu kwa Muungu, anahuyatsia nabvise zehu na kuhudheresa na mazuka yehu yonse, koro jeje ni muhikizika na muhachi. 10Hukyamba ntahudzahenda nabvise, hwakumuhendezani Muungu kuwa munsuwe, na chuuwoche ntakipfo myojoni mwehu.

1 Yohana 21Wanangu watsakwa, nyakumworeani hivi mupate kutsahenda nabvise. Ela ikiwa kwamba yuḍejwonse kahenda nabvise, huna muntu jwa kuhunenea kwa Baba. Huyu ni Yesu Kirist̯o, eye muhachi. 2Na jeje ndiye hi mvuugiya ya kuhuhendeza huyatsijwe nabvise zehu. Na si kuyatsijwa nabvise zehu swiswi t̯u, ela hat̯a na nabvise za wantu wonse! 3Ikiwa kwamba huzigija hizi amuri za Muungu, d̯ubva huna hakika kwamba humumanya hachi! 4Muntu akyamba kamumanya Muungu na huku nkakwakuzigijani hizi amuri zakwe, muntu dzae kakunenani nsuwe, na hi hachi ya Muungu ntaipfo mojoni mwakwe. 5Ela yuḍejwonse agijiye chuuwoche, matsako ya Muungu yangora hachi mojoni mwakwe! Na kwe hi njia ndipfo hwipfonamanya kwamba hwakuishini Muunguni. 6Yuḍejwonse ambiye kakuishini Muunguni, ni had̯i aishi dza viviḍe vya Yesu Kirist̯o aishiyevyo. 7Watsakwa, hi amuri niyokumworeani si amuri mpya hat̯a, ni iiḍe amuri ya kae mwiyokuwa nayo hangu iiḍe. Hi hii amuri, ni haya maagu ambayo mwisakusumwiijwa. 8Ela kawii, hi amuri niyokumworeani ina dzambo ipfya. Na hiḍi dzambo ipfya ni kwamba, namuna ya Kirist̯o aishiyevyo na namuna yenu mwivyokuishini, vinayanga kwamba sasa hi amuri ya kutsakana swiswi na swiswi hunaweza kuigija. Koro hichi kiza kimaawa kwaarani na hu muyanga wa ḍugha wisakuḍabva kuyangaa. 9Yuḍejwonse ambiye kwamba kakuishini muyangani na hali huku kamukeva ndugujwe, muntu dzae amaale kakuishini kizani. 10Yuḍejwonse amutsakie ndugujwe, kakuishini muyangani, na ntaku kiḍechonse cha kumuhendeza agise wantu wangine. 11Ela yuḍejwonse amukeveye ndugujwe, kakuishini na kwenenda kizani. Ekokwendani nkakudzi, kwa dzambo ḍya kwamba hichi kiza kimuhendeza atseona. 12Nyakumworeani nywinywi wanangu, koro nabvise zenu muziyatsijwa kwa dzambo ḍya Kirist̯o. 13Nyakumworeani nywinywi wantu wakuu, kwa kwamba mumumanya huyu eyekuwapfo hangu ḍabvu. Nyakumworeani nywinywi wayume waḍoḍo, kwa kwamba mumushinda huyu Muzuka. 14Nyakumworeani nywinywi wana, kwa kwamba mumumanya huyu Baba. Nyakumworeani nywinywi wantu wakuu, kwa kwamba mumumanya huyu eyekuwapfo hangu ḍabvu. Nyakumworeani nanywi nywinywi wayume waḍoḍo, kwa kwamba muna myojo ya ubaryed̯a. Muchiweka chuuwo cha Muungu myojoni mwenu na mumamushinda huyu Muzuka. 15Namutsejutsaka huju lumwengu ambu kiḍechonse chicho cha huju lumwengu. Ikiwa kwamba mujutsaka huju lumwengu, haya matsako ya kumutsaka Baba ntamu kintu. 16Kula kintu kizuka cha huju lumwengu, ntaku hat̯a kimodza kiyawiyecho kwa Baba. Hangu t̯amaa nzuka za mwii, vija vya wantu wevyonaona wakavimiiya mahe, na kula kintu chichonahendeza wantu kudziona, vyonse mvya kilumwengu. 17Huju lumwengu, na vyonse vivyo kuzimuye, vya wanaad̯amu wevyonat̯amani, vyakusiani, ela kula muhenda miro ya Muungu anaishi maishi. 18Wanangu watsakwa, nsiku za mwiso zimaawa hafufi. Mwiisikia kwamba kujwakudza Mupfinga Kirist̯o! Ne saasambi kwisakut̯upuka wapfinga Kirist̯o wenji na wenji. D̯ubva haya haya yakuhuyangani kwamba nsiku za mwiso zaa hafufi. 19Hawa hawa wantu weonamupfinga Kirist̯o wayawa kahi yehu, ela haswa haswa, ntaweewa wantu wa kit̯aro chehu, na ndiyo maana wayawananiyeo naswi. T̯ambere wandeewa mbwa kit̯aro chehu ntawandeyawana naswi. Ela wayawana naswi kuyanga ya kwamba ntaku hat̯a mumodza jwao eyekuwa jwa kit̯aro chehu. 20Ela nywinywi mukakanyijwa Ruhu Mudheru ni Kirist̯o, ndookomu nanywi nyonse muimanya hi hachi. 21Sikwakumworeani kwa dzambo ḍya kwamba ntamuidzi hi hachi, ela nyakumworeani kwa dzambo ḍya kwamba muimanya, na pia, mumanya ya kwamba pfepfo hachi nsuwe inadzikemba. 22Mani d̯ubva ayu muntu munsuwe ni ga? Ni huyu eyenakwamba Yesu siye huyu Masiya. Na muntu dzae ni mupfinga Kirist̯o, koro kakumukanani Baba na Mwanawe. 23Yuḍejwonse amukaniye huyu Mwana, kamukana na huyu Baba pia. Na yuḍejwonse amukuḅaliye huyu Mwana, kamukuḅali na huyu Baba. 24D̯ubva chimizani, muyangize mojoni haya maagu musumwiijweyo hangu ḍabvu. Mukiyangiza mojoni haya maagu musikiiyeyo hangu ḍabvu, meshi munawa na uharia na huyu Mwana na huyu Baba. 25Na cha Kirist̯o mwenye aahid̯iyecho kuhupfa, ni maisha ya kuunga na yuungo. 26Nimworea haya haya kwa dzambo ḍya hawa weokuḍemani kumwaarya. 27Ela nywinywi, Kirist̯o kamukakanyia Ruhu jwakwe. Na mala adzeyokaa kuzimuni mwenu, ntamu t̯uri wa muntu jwa kumuyongweeza, koro huyu Ruhu anamuyongweeza kula kintu. Na echonayongweeza ni ḍugha, si nsuwe! D̯ubva yagijeni haya mayongweezo ya huyu Ruhu, mukae kuzimuni mwa Kirist̯o. 28Ndivyo, wanangu watsakwa, ikaani kuzimuni mwakwe ili adzepfokudza mupate kuwa na ujangina wa kusumamia usoni yakwe pfasipfo yutswa. 29Ntamukumanya, ya kwamba Kirist̯o ni muhachi? D̯ubva, ni mumanye ya kwamba, kula muhenda yeyo ya hachi ni mwana jwa Muungu.

1 Yohana 31T̯ayowani namuna ya huyu Baba ahutsakiyevyo! Matsakoye ni makuu hat̯a hunahanwa wana wa Muungu. Na ndivyo, hu wana wa Muungu ḍugha! Hawa walumwengu ntawahuimuke, kwa dzambo ḍya kwamba ntawadzamumanya Muungu. 2Watsakwa, hi saasambi hu wana wa Muungu, ela ntavidzahuyangaiya ya kwamba hudzawa wantu ga. Humanyiyecho t̯u ni kwamba, Kirist̯o adzepfokudza, hunawa dzae, kwa dzambo ḍya kwamba hunamuona jeje dza aivyo haswa! 3Kula muntu eyekudzikwat̯yani kumuona Kirist̯o, anadziweka udheruni, dza vya Kirist̯o aivyo Mudheru. 4Yuḍejwonse awee kuhendani nabvise, nkakwakumut̯iini Muungu, kwa dzambo ḍya kwamba, kutsamut̯ii Muungu ni nabvise. 5Mumanya ya kwamba Kirist̯o kadzia kuhunwiiya nabvise zehu, na mumanya ya kwamba jeje nka nabvise. 6D̯ubva kula muntu awee kuishini hariani mwa Kirist̯o, nkawezi kugija kuhenda nabvise. Ela yuḍejwonse agijiye kuhenda nabvise, nkadzamungiza akilini meshi na wala nkadzamumanya. 7Wanangu, muntu natsemukulakula! Yuḍejwonse eyenahenda yeyo ya hachi, ni muhachi dza vya Kirist̯o aivyo muhachi. 8Ela kula agijiye kuhenda nabvise, huyo ni mwana jwa Shaat̯ani, kwa dzambo ḍya kwamba Shaat̯ani kaḍabva kuhenda nabvise hangu pfapfaḍe ḍabvu. D̯ubva maana ya huyu Mwana jwa Muungu adziiyeyo, ni kunanga-nanga hizi kazi za Shaat̯ani. 9Ntaku yuḍejwonse eyenawa mwana jwa Muungu kisa akakaiya kuhenda nabvise, kwa dzambo ḍya kwamba anawa na hali ya umuungu kuzimuye. Na kwa dzambo ḍya kwamba Muungu ni babajwe, nkawezi kugija kuhenda nabvise. 10Ugaragara kahi ya wana wa Muungu na wana wa Shaat̯ani hunaumanya hidzaa: yuḍejwonse asiyehenda yeyo ya hachi, ambu yuḍejwonse asiyemutsaka ndugujwe, huyo si mwana jwa Muungu. 11Haya maagu mwiyosumwiijwa hangu ḍabvu ni kwamba, ni had̯i hutsakane. 12Nahutseewa dza Kaini. Jeje ewa jwa Muzuka Shaat̯ani, ndookomu kamuyaga ndugujwe mwenye! Na maana amuyagiyeyo ndugujwe ni? Ni kwa dzambo ḍya kwamba, haya eyoakihenda jeje yewa nza matsowa, na hali haya mambo ya huyu ndugujwe eyoakihenda yewa nza hachi. 13D̯ubva wandugu zangu, ikiwa kwamba hawa wantu wa huju huju lumwengu wamukeva, namutsemaka. 14Humanya ya kwamba huyawa na kufwani, hunjia kuishini. Huvimanya ne ya kwamba, huwatsaka wandugu zehu. Koro yuḍejwonse asiyekuwa na matsako amaale ka dza muntu afwiye. 15Yuḍejwonse amukeveye ndugujwe ni sawa na muyaji. Na dza mumanyiyevyo, muntu muyaji nka maisha ya kuunga na yuungo. 16Kwa kuyavya haya maishaye kwa dzambo ḍyehu, Kirist̯o kahuyanga ya kwamba matsako ni kintu ga. D̯ubva naswi pia, hunamala kuyavya maisha yehu kwa dzambo ḍya wandugu zehu. 17Ikiwa kwamba muntu kaona ndugujwe eye na t̯uri, ela kakumya umu kumusaiḍia na hali jeje ni muntu eye na chakwe, huyo huyo anawadze na matsako ya Muungu? 18Wanangu watsakwa, matsako yehu ni kutsaawa matsako ya vyuuwo na kanwa ḅasi hat̯a! Ni had̯i yawe matsako ya ḍugha na huyayange na mahendo. 19Hukihenda hivi, ndipfo hudzepfomanya hakika ya kwamba hu wantu wa hi hachi, na ntahuwe na oga usoni kwa Muungu. 20Kula pfa myojo yehu ipfonahuḍia, hunamanya ya kwamba Muungu kamanya zaid̯i ya hivi humanyiyevyo, koro kamanya kula kintu. 21D̯ubva watsakwa, ikiwa kwamba myojo yehu ntaikwakuhuḍiani, ntahuwezi kuwa na oga hukwakumuyombani Muungu. 22Na kula hwichonamuyomba anachihupfa, kwa dzambo ḍya kwamba hwakuzigijani hizi amuri zakwe na kuhenda yeyonamutsakiza. 23Eyokuhuamuruni huhende ni kwamba, humuhikize Yesu Kirist̯o, huyu Mwanawe, na hutsakane dza vya Kirist̯o ahuamuriyevyo. 24Kula eyenagija amuri za Ḅwana, anawa na haria na Ḅwana na Ḅwana anawa na haria nae. Hunavimanyadze ya kwamba ana haria naswi? Hunavimanya na huyu Ruhu Mudheru amuhupfiye.

1 Yohana 41Watsakwa, namutsemuhikiza kula muntu eyenakwamba ana Ruhu. Ishinu waḍemeni nguzi muwaone kwamba huyu ruhu jwao weyenae njwa Muungu ḍugha ambu hat̯a. Koro humu lumwenguni, kwisakuhandaiya manabii wa nsuwe wenji na wenji. 2Muntu eye na Ruhu jwa Muungu munamumanya hidzaa: akit̯amuka kwamba Yesu Kirist̯o kadza lumwenguni dza mwanaad̯amu, ḅasi huyo muntu ana Ruhu jwa Muungu. 3Ela yuḍejwonse ambiye Yesu Kirist̯o nkakudza dza mwanaad̯amu, huyo nka Ruhu jwa Muungu. Hiyo ni ruhu ya mupfinga Kirist̯o. Muisikia kwamba ijwakudza, na hi hii saasambi imaawa humu lumwenguni. 4Ela nywinywi, wanangu watsakwa, mu wana wa Muungu, na muwashinda hawa manabii wa nsuwe. Muwashinda kwa kwamba, huyu awee kuzimuni mwenu ana nguvu kuchia huyu awee kuzimuni mwa hawa walumwengu. 5Hawa hawa manabii wa nsuwe mbwa huju huju lumwengu. Weyonanenea yonse nza huju huju lumwengu, ndookomu hawa walumwengu wanawapfindiiya. 6Ela swiswi hu wantu wa Muungu. Na yuḍejwonse amumanyiye Muungu anahupfindiiya. Na yuḍejwonse asikwaa muntu jwa Muungu nkahusikiiye. D̯ubva, kwe hi namuna, hunamanya ugaragara kahi ya Ruhu jwa hachi na ruhu jwa nsuwe. 7Watsakwa, nahutsakane swiswi na swiswi kwa dzambo ḍya kwamba matsako yanayawa kwa Muungu. Na yuḍejwonse eye na matsako anayanga kwamba jeje ni mwana jwa Muungu na kamumanya Muungu. 8Yuḍejwonse asiye matsako, nkamudzi Muungu, kwa dzambo ḍya kwamba Muungu ni Muungu jwa matsako. 9Muungu kayanga tswee matsakoye kwehu, kwa kumuhuma lumwenguni Mwanawe madiani. Kamuhuma ili kwamba kuchiiya na kwakwe, hupate maisha ya kuunga na yuungo. 10Matsako, ni haya ya kwamba Muungu kahutsaka hat̯a kamuyavya Mwanawe kuwa mvuugiya ya kuyatsijwa nabvise zehu. Si kwamba swiswi hwiimutsaka! 11Watsakwa, ikiwa kwamba hi hii ndiyo namuna ya Muungu ahutsakiyevyo, d̯ubva, hunamala kutsakana swiswi na swiswi. 12Gula ntaku amuoneye Muungu meshi. Ela hukitsakana swiswi na swiswi, Muungu anawa na haria naswi na wangine wanaona matsakoye kuchiiya na kwehu. 13Hichi cha kuyanga ya kwamba hwakuishini Muunguni na ya kwamba Muungu kakuishini kuzimuni mwehu, ni huyu Ruhu jwakwe amuhupfiye. 14Na vya kwamba huyu Baba kamuhuma Mwanawe adze awe mupfonya jwa lumwengu, huviona, na hwakuvisumwiiyani na wangine. 15Yuḍejwonse ashuhuḍie ya kwamba Yesu ni Mwana jwa Muungu, Muungu kakuishini kuzimuni mwakwe, nae kakuishini Muunguni. 16Hat̯a naswi wenye huyamanya na hunadzikwat̯ya haya matsako ya Muungu eyonayo kwehu. Muungu ni Muungu jwa matsako. Na yuḍejwonse eyekuishini na matsako, kakuishini Muunguni na Muungu kakuishini kuzimuni mwakwe. 17Maana ya matsako ya Muungu kungoreswa kuzimuni mwehu, ni kwamba, hutsekudzawa na oga nsiku ya kuhukumigwa wantu. Na ntahukudzawa na oga kwa kwamba haya maisha yehu humu lumwenguni, yaa dza haya maisha ya Kirist̯o. 18Pfepfonawa matsako, oga ntauwepfo. Matsako yangoreyeo yanamuyavya muntu oga. Koro muntu akishooga hukumu, vinayanga wazi kwamba matsakoye ntayadzangora. 19Muungu ndiye ahutsakiye jeje d̯ura, na ndiyo maana naswi huna matsako. 20Ikiwa kwamba muntu kamba kamutsaka Muungu, na huku kamukeva ndugujwe, huyo ni munsuwe. Kwa dzambo ḍya kwamba, muntu nkawezi kumukeva ndugujwe eyenamuona na matso, kisa amutsake Muungu asiyemuona na matso. 21D̯ubva hi amuri ya Kirist̯o ahupfiyeyo ni hii: ya kwamba, kula amutsakiye Muungu ni had̯i amutsake na ndugujwe.

1 Yohana 51Kula ahikiziye kwamba Yesu ndiye huyu Masiya, huyo ni Mwana jwa Muungu. Na yuḍejwonse amutsakie babajwe muntu, kamutsaka na mwana jwa huyo muntu pia. 2Ikiwa kwamba humutsaka Muungu na huzigija hizi amuri zakwe, hunamanya hakika kwamba huwatsaka hawa wanawe. 3Koro kumutsaka kwehu Muungu, ni kuzigija hizi amurize. Na kuzigija amuri zakwe si vyumu hat̯a, 4kwa dzambo ḍya kwamba, kula mwana jwa Muungu anajushinda huju lumwengu. Na kujushinda huju lumwengu, hunakaa na kujushinda kwa faro yehu. 5Ela eyenaweza kujushinda huju lumwengu ni ga? Ni huyuḍe t̯u ahikiziye ya kwamba Yesu ni Mwana jwa Muungu. 6Yesu Kirist̯o mwenye ndiye adziye. Kadza kat̯opyegwa na madzi, na keha mwaziwe na kafwa. Na nkakut̯opyegwa t̯u, ela kat̯opyegwa na keha mwaziwe, kafwa. Na huyu Ruhu mwenye kashuhuḍia ya kwamba haya haya ni ḍugha, koro huyu Ruhu nkanene nsuwe. 7Kuna mashaahiḍi wahahu, 8nao ni huyu Ruhu, haya madzi, na hu mwazi. Na wonse wohahu wayanga ushaahiḍi unjiiyananiyeo, kwamba Yesu kadza dza mwanaad̯amu. 9Ikiwa kwamba ushaahiḍi wa wantu hunauhikiza, ḅasi ushaahiḍi wa Muungu una nguvu zaid̯i. Nao hu ushaahiḍi wakwe ni hu ayaviyeo dzuu ya Mwanawe. 10D̯ubva yuḍejwonse amuhikiziye huyu Mwana jwa Muungu, kamanya hakika ya kwamba haya haya ni ḍugha. Ela yuḍejwonse asiyemuhikiza, kesakumuhendeza Muungu kuwa munsuwe, kwa kwamba nkakuhikiza haya ya Muungu aneneyeyo, dza ushaahiḍi dzuu ya huyu Mwanawe. 11Na hu ushaahiḍi hwiwo nao ni huu wa kwamba, Muungu kahupfa maisha ya kuunga na yuungo. Na haya haya maisha kayahupfa na kwa Mwanawe. 12Kula awee na haria na huyu Mwana jwa Muungu, anaishi maishi. Ela kula asikwaa na haria na huyu Mwana, huyo nka maisha. 13Mimi nyakumworeani nywinywi haya mambo, nywinywi mumuhikiziyeo Yesu Kirist̯o Mwana jwa Muungu. Nyakumworeani mupate kumanya hakika ya kwamba muna maisha ya kuunga na yuungo. 14Swiswi hunadzimukwat̯ya Muungu, kwa kwamba, huna hakika ya kwamba, hukimuyomba kiḍechonse kuuḅana na miroye, jeje anahusikia. 15Na kwa kwamba humanya ya kwamba, kula hwipfonamuyomba nkahudziziye kintu, hunawa na uhakika wa kwamba kula hwichonamuyomba anahupfa. 16Muntu akimuona ndugujwe kahenda nabvise, ela si nabvise ya kumutsovya maisha ya kuunga na yuungo, namuyombeye kwa Muungu, na Muungu anamumpa maisha. Nyakunenani hawaḍe wahendeyeo nabvise zisizowangiza kufwani. Ela kuna nabvise iyonangiza muntu kufwani, na sikwakunenani ya kwamba dzuu ye hi nabvise mumuyombe Muungu. 17Kula hendo zuka ni nabvise, ela kuna nabvise isiyongiza muntu kufwani. 18Humanya ya kwamba, ntaku muntu eyenawa mwana jwa Muungu kisa akakaiya kuhenda nabvise, koro huyu Mwana jwa Muungu anamwamia, na huyu Muzuka nkanamuhora. 19Humanya ya kwamba hu wana wa Muungu, ela lumwengu jwonse jwaa mikononi mwa Muzuka Shaat̯ani. 20Na pia humanya ya kwamba huyu Mwana jwa Muungu kadza, na kahupfa kuimuka hupate kumumanya huyu Muungu jwa ḍugha. Naswi hwakuishini kuzimuni mwa huyu Muungu jwa ḍugha, koro hwaa kuzimuni mwa huyu Mwanawe, Yesu Kirist̯o. Na huyu ndiye huyu Muungu jwa ḍugha na ndiye eye na haya maisha ya kuunga na yuungo. 21Wanangu watsakwa, dzit̯unzeni na miungu ya nsuwe.

http://www.bible.is/PKBBTL/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário