terça-feira, 12 de janeiro de 2016

1 JƆNN: KONKOMBA


1 JƆNN 11Timi Yesu aakpambalb le ban ke ti tuk nimi limɔfal aabɔr. Tibɔr ngbaan ye Yesu aabɔr la. U nan bi n-yaayoonn na, ki beenin bi. Ti nan ŋun waah len pu na. Tinimbil nan kan u, ki lik mbamɔm waah bi pu na. Tiŋaal nan meeh u. 2Yesu, u ye limɔfal ngbaan na, nan di ubaa mɔk timi. Le ti kan u. Nima pu le ti ŋani seeraa, le ki tuk nimi limɔfal ngbaan aabɔr. Yesu le ye limɔfal li kaa kpa ndoon na daan. N-yoonn mɔmɔk u nan bi Tite Uwumbɔr chee, le ki di ubaa nan mɔk timi. 3Ti tuk nimi taah kan pu na, ni taah ŋun pu na, aan ti ni nimi li kpaan kijɔtiik. Ni ye mbamɔn la, taah kpaan kijɔtiik na, ti ni Tite Uwumbɔr ni Ujapɔɔn Yesu Kristo le kpaan kijɔtiik ngbaan. 4Ti ban ke ti li kpa mpopiin mbamɔm. Nima pu le ti ŋmee tibɔr timina tii nimi. 5Ti nan ŋun tibɔr timina Yesu chee la, le ki tuk nimi. Tibɔr ngbaan le ye ke Uwumbɔr ye nwiihn la. Mbɔmbɔɔn mubaa aa bi u chee. 6Ti yaa len ke ti ni Uwumbɔr kpaan kijɔtiik ki yaa beenin dii mbɔmbɔɔn aasan kan, ti mɔn nnyamɔn la, kaa dii mbamɔn aasan. 7Ti yaa dii nwiihn aasan ke Uwumbɔr aah bi nwiihn ni pu na kan, ti kpaan kijɔtiik tɔb chee la. Le Uwumbɔr Aajapɔɔn Yesu Kristo aasin finni tipobil ki nyani titunwanbir mɔmɔk. 8Ti yaa len ke taa ye titunwanbirdam kan, ti ŋmanni tibaa la; mbamɔn aa bi tisui ni. 9Uwumbɔr ŋani waah len pu na ki ye mbamɔndaan la. Ti yaa kpiir timi aatunwanbir tuk u kan, u ga di cha pinn timi aatunwanbir, ki finn tipobil, ki nyan tiwan ni kaa ŋan na mɔmɔk. 10Ti yaa len ke taa tun titunwanbir kan, ti yin Uwumbɔr unyamɔndaan la. Waabɔr aa bi tisui ni.

1 JƆNN 21Maabim, maa ban ke ni tun titunwanbir. Nima le cha m ŋmee tibɔr tee tii nimi. Unii mu yaa tun titunwanbir kan, ti kpa uchandatuln Tite Uwumbɔr chee. Uchandatuln ngbaan ye Yesu Kristo la, uma le ye mbamɔndaan. 2U nan si timi aasisiiyaan ki di ubaa toor kitork tii Uwumbɔr, timi aatunwanbir pu; naa ye timi aatunwanbir baanja, binib bimɔk bi dulnyaa ni na aatunwanbir pu. Uma Yesu pu, le Uwumbɔr ga di cha pinn timi. 3Ti yaa kii Uwumbɔr aamɔb kan, nima le cha ti bee ke ti nyi u. 4Unii yaa len ke u nyi Uwumbɔr, ki yaa kaa kii waamɔb kan, u ye unyamɔndaan la; mbamɔn aa bi usui ni. 5Unii umɔk kii Uwumbɔr aamɔb na, uma le gee Uwumbɔr mbamɔm. Unii umɔk len ke u kpaan Uwumbɔr chee na, u li bi ke Yesu aah bi pu na. Nima le cha ti bee ke ti kpaan Uwumbɔr chee. 7Maanigeekaab, naa ye nkaal pɔɔn le m ŋmee tii nimi. Ni ye nkaal kpok la. Naah nan piin ki dii Yesu aasan na, ni ŋun nkaal ngbaan, le ki di nan saa din. Nkaal kpok ngbaan le ye tibɔr ti ni ŋun na. 8Tɔ, maah bi ŋmee nkaal mu na ye nkaal pɔɔn la. Yesu nan ŋa nkaal ngbaan aah len pu na. Ni mu ŋani mu aah len pu na la. Nimina mɔk ke mu ye mbamɔn. Mbɔmbɔɔn bi jer la. Nwiihn bamɔnn bi wolni la. 9Unii yaa len ke u bi nwiihn ni ki yaa nan una aabo kan, u beenin bi mbɔmbɔɔn ni la, le ki di nan saa din. 10Unii umɔk gee una aabo na bi nwiihn ni la. Tiwan ni ga cha unii lir na aa bi nwiihn ni. 11Unii umɔk nan una aabo na bi mbɔmbɔɔn ni la, le ki dii mbɔmbɔɔn aasan. Mbɔmbɔɔn ngbaan jɔb unimbil la, nima le waa nyi waah cha nin chee na. 12Maabim, Uwumbɔr di cha pinn nimi aatunwanbir Yesu aayimbil pu. Nima pu, le m ŋmee tibɔr tee tii nimi. 13Ntetiib, ni nyi Yesu u nan bi n-yoonn mɔmɔk na. Nima pu le m ŋmee tibɔr tee tii nimi. Binachipɔm, ni nyaŋ kinimbɔŋ ki kaa ŋan na. Nima pu le m ŋmee tibɔr tee tii nimi. 14Maabim, ni nyi Tite Uwumbɔr. Nima pu le m ŋmee tibɔr tee tii nimi. Ntetiib, ni nyi Yesu u nan bi n-yoonn mɔmɔk na. Nima pu le m ŋmee tibɔr tee tii nimi. Binachipɔm, ni kpa mpɔɔn, le Uwumbɔr aabɔr bi nisui ni, le ni nyaŋ kinimbɔŋ ki kaa ŋan na. Nima pu le m ŋmee tibɔr tee tii nimi. 15Tɔ, ni taa li gee dulnyaa wee aasan. Ni taa li gee dulnyaa wee ponn ni aawan. Unii yaa gee dulnyaa wee aasan kan, waa gee Tite Uwumbɔr. 16Binib aanimbil man tiwan ni kaa ŋan na pu. Binimbil man baah kan tiwan ni na pu. Bi kpa kalmbaani baawan pu. Tiwan nimina mɔmɔk ye dulnyaa wee aasan la, naa ye Tite Uwumbɔr aasan. 17Dulnyaa wee ga doo. Tiwan ni binib aanimbil man ni pu na, ni mu ga doo. Unii umɔk ŋani Uwumbɔr aageehn na ga li bi n-yoonn mu kaa kpa ndoon na. 18Maabim, ni yaa kpee siib kan, kookoo aayoonn ga fuu ni. Ni nan ŋun ke Yesu aadin ga dan. Dandana wee Yesu aadim fuu ni ki wiir. Nima pu le ti nyi ke ni yaa kpee siib kan, kookoo aayoonn ga fuu ni. 19Binib bi ye Kristo aadim na nyan ti chee. Bi mu aa nan ye timi aanib. Bi yaa ba ye timi aanib kan, bi ba ga li beenin bi ti chee. Bi nyan ti chee ke ti bee ke bi ponn ni ubaa aa ye timi aanii. 20Nima kan, Yesu u ye chain na tii nimi Waafuur Nyaan. Waafuur Nyaan aah bi nisui ni na, nima le ni mɔmɔk nyi tibɔr ti ye mbamɔn na. 21Naa ye ke naa nyi mbamɔn ngbaan le cha m ŋmee tibɔr tee tii nimi. Ni nyi mbamɔn, ki mu nyi ke nnyamɔn mubaa aa ye mbamɔn. Nima pu le m ŋmee tibɔr tee tii nimi. 22Ŋma ye unyamɔndaan? Unyamɔndaan ye unii u len ke Yesu aa ye Uwumbɔr Aanileekoo Kristo na la. Udaan le ye Kristo aadin. U yii Tite Uwumbɔr ni Ujapɔɔn mɔk. 23Unii umɔk yii Uwumbɔr Aajapɔɔn na yii Uwumbɔr mu la. Unii umɔk gaa Uwumbɔr Aajapɔɔn na gaa Uwumbɔr mu la. 24Naah nan piin ki dii Yesu aasan ki di nan saa din na, ni ŋun waabɔr la. Ni li nyi ki cha tibɔr ngbaan li beenin bi nisui ni. Tibɔr ngbaan yaa beenin bi nisui ni kan, ni mu ga li bi Tite Uwumbɔr ni Ujapɔɔn ni. 25Waah puu tipuul ke u ga tii timi tiwan ni na, nima le ye limɔfal li kaa kpa ndoon na. 26M ŋmee tibɔr tee tii nimi, ke m tuk nimi binib bi ban bi ŋmann nimi na pu. 27Nimi le Yesu nan tii Waafuur Nyaan. Waafuur Nyaan ngbaan beenin bi ni ni. Nima pu na, naa ki ban ke unii ubaa mɔk nimi waabɔr. Waafuur Nyaan le mɔk nimi Uwumbɔr aabɔr mɔmɔk. Waafuur Nyaan aah mɔk nimi pu na, ni ye mbamɔn la, naa ye nnyamɔn. Nima pu na, kii man Waafuur Nyaan aah mɔk nimi pu na, ki li kpaan Yesu chee n-yoonn mɔmɔk. 28Maabim, ni li kpaan Yesu chee n-yoonn mɔmɔk, aan ti li kpa lipobil ki taa san inimɔɔn u chee bundaln u ga gir ni na. 29Ni nyi ke Yesu ye mbamɔndaan la. Nima pu le ni bee ke unii umɔk ŋani ni ŋan na ye Uwumbɔr aabo.

1 JƆNN 31Lik Tite Uwumbɔr aah gee timi sakpen pu na. U yin timi ke waabim. Le ti mu sil ye waabim. Dulnyaa aanib aa nyi Uwumbɔr. Baah kaa nyi Uwumbɔr na, nima pu le baa nyi ti mu. 2Maanigeekaab, dandana wee ti ye Uwumbɔr aabim la. Taa kee nyi taah ga nan li bi pu na. Ti po nyi ke Yesu yaa nan gir ni kan, ti ga kan waah bi pu na. Nima pu le ti mu ga li naahn u. 3Unii umɔk kpa Yesu pu limakl ngbaan na, u ŋani ubaa chain la, ke Yesu aah ye chain pu na. 4Unii umɔk tun titunwanbir na, u ŋani Uwumbɔr aakaal aah kɔ pu na la; ba pu? unii yaa ŋa Uwumbɔr aakaal aah kɔ pu na kan, nima le ye titunwanbir. 5Ni nyi ke Yesu aah nan dan dulnyaa wee ni na, u dan u nan nyan titunwanbir la. Ni nyi ke uma Yesu aa tun titunwanbir tibaa. 6Unii umɔk bi Yesu ni na aan ki li beenin tun titunwanbir. Unii umɔk beenin tun titunwanbir na aa kan u, ki mu aa nyi u. 7Maabim, taa cha unii ubaa ŋmann nimi. Unii umɔk ŋani ni ŋan na, udaan ye unibamɔnn ke Yesu aah ye unibamɔnn pu na la. 8Unii umɔk tun titunwanbir n-yoonn mɔmɔk na, u ye kinimbɔŋ aanii la. Ba pu? kinimbɔŋ aah nan piin buyoonn na, ki po tun titunwanbir la. Uwumbɔr Aajapɔɔn aah nan dan dulnyaa wee ni na, u nan dan ke u nan ŋa kinimbɔŋ aatuln yɔli la. 9Unii umɔk ye Uwumbɔr aabo na, Uwumbɔr aabimbin bi u ni. Nima pu, waan ki li beenin tun titunwanbir. Ute le ye Uwumbɔr. Nima pu, waan ŋmaa dii titunwanbir aasan. 10Unii umɔk kaa ŋani ni ŋan na aa ye Uwumbɔr aabo. Unii umɔk kaa gee una aabo na, u mu aa ye Uwumbɔr aabo. Nima le cha ni beer binib bi ye Uwumbɔr aabim na, ni binib bi ye kinimbɔŋ aabim na. 11Naah nan piin ki dii Yesu aasan ki di nan saa din na, naah ŋun tibɔr ti na le ye ke, "Cha ti li gee tɔb." 12Taa cha ti li bi ke Keenn na. U nan ye kinimbɔŋ ki kaa ŋan na aanii la, le ki ku unaal. Ba pu u ku unaal? Uma Keenn aatuln aa nan ŋan. Unaal ma aatuln nan ŋan. Nima le nan cha u ku u. 13Nnaabitiib, dulnyaa aanib yaa nan nimi kan, taa cha ni gar nimi man. 14Taah gee tinaabitiib na, nima le cha ti bee ke ti nyan nkun ni, ki kpa limɔfal li kaa kpa ndoon na. Unii umɔk kaa gee una aabo na, u beenin bi nkun ni la. 15Unii umɔk nan una aabo na, u ye unikur la. Ni nyi ke unikur ubaa aa kpa limɔfal li kaa kpa ndoon na. 16Yesu nan sil timi aasisiiyaan ki kpo ti pu. Nima le cha ti bee ngeehm aah ye pu na. Ni ŋan ke ti mu ga ŋmaa kpo tinaabitiib pu. 17Unii yaa kpa liwankpal ki yaa kan una aabo bi igiin ni ki yaa kaa san u kinimbaak kan, Uwumbɔr aageehm aa bi usui ni. 18Maabim, taa cha ti li gee binib timɔb ni baanja. Nima ye fam la. Cha ti li gee bi mbamɔm, ki li ter bi. 19Nima le ga cha ti bee ke ti dii mbamɔn aasan. Nima le ga cha ti li kpa nsuudoon Uwumbɔr chee. 20Ti yaa dak tisui ni ke timi aabɔr bii kan, cha ti li teer ke Uwumbɔr jer tisui, ki nyi tiwan mɔmɔk. 21Maanigeekaab, ti yaa bee tisui ni ke timi aabɔr aa bii kan, ti kpa lipobil Uwumbɔr chee. 22Ti kii waamɔb la, ki ŋani tiwan ni piir usui na. Nima pu, taah mee u tiwan ni na, u tii timi. 23Waah tuk timi ke ti li ŋani pu na le ye ke: ti gaa Ujapɔɔn Yesu Kristo ki kii, ki li gee tɔb, uma Yesu aah tuk timi pu na. 24Unii umɔk kii Uwumbɔr aamɔb na, u bi Uwumbɔr ni. Uwumbɔr mu bi u ni. U tii timi Waafuur Nyaan, nima le cha ti bee ke u bi ti ni.

1 JƆNN 41Maanigeekaab, binib yaa len ke bi kpa Uwumbɔr Aafuur Nyaan kan, ni taa pak bi mɔmɔk. Ni lik baah len pu na, aan ki bee ke ni ye Uwumbɔr Aafuur Nyaan le cha bi len aan naa ye. Biŋmaŋmannim chuun dulnyaa wee ni ki wiir, ki len ke bi ye Uwumbɔr aabɔnabtiib, kaa ye. 2Ubɔnabr umɔk len ke Yesu Kristo nan kpaln unii ki dan dulnyaa wee ni na, uma le kpa Uwumbɔr Aafuur Nyaan. Nima le ga cha ni bee binib bi kpa Uwumbɔr Aafuur Nyaan na, ni binib bi kaa kpa na. 3Ubɔnabr umɔk len ke Yesu aa kpaln unii na kan, udaan ngbaan aa kpa Uwumbɔr Aafuur Nyaan. U ye Kristo aadin aabɔnabr la. Ni nan ŋun ke Kristo aadin aabɔnabtiib ga dan. Dandana wee, bi fuu ni dulnyaa ni a. 4Maabim, ni ye Uwumbɔr yaab la. Uwumbɔr Aafuur Nyaan mu bi nisui ni na jer kinimbɔŋ ki bi dulnyaa wee ni na. Nima pu le ni nyaŋ Yesu aadin aabɔnabtiib ngbaan. 5Bi ye dulnyaa yaab la. Nima pu le bi len dulnyaa aaliin, le dulnyaa aanib pel baah len pu na. 6Tima kan, ti ye Uwumbɔr yaab la. Unii umɔk nyi Uwumbɔr na pel taah len pu na. Unii umɔk kaa ye Uwumbɔr yoo na aa pel taah len pu na. Nimina le ga cha ti bee binib bi kpa Uwumbɔr Aafuur Nyaan mu ye mbamɔn na, ni binib bi ye Yesu aadin aabɔnabtiib na. 7Maanigeekaab, cha ti li gee tɔb. Ba pu? u cha binib gee tɔb na le ye Uwumbɔr. Unii umɔk gee unaabitiib na, u ye Uwumbɔr aabo la, ki nyi Uwumbɔr. 8Uwumbɔr ye ngeehm la. Nima pu na, unii u kaa gee unaabitiib na, waa nyi Uwumbɔr. 9Uwumbɔr nan tun ni Ujapɔnbaal dulnyaa wee ni ke ti nan kan limɔfal li kaa kpa ndoon na u pu. Nimina le mɔk timi ke u gee timi. 10Ngeehm aa ye ke timi le gee Uwumbɔr. Ngeehm ye ke Uwumbɔr le gee timi, ki tun ni Ujapɔɔn dulnyaa ni, u nan sil timi aasisiiyaan ki di ubaa toor kitork tii Uwumbɔr, timi aatunwanbir pu. Uma pu, le Uwumbɔr ga di cha pinn timi. 11Maanigeekaab, Uwumbɔr aah gee timi sakpen kina na, ni ŋan ke ti mu li gee tɔb. 12Unii ubaa aa kee kan Uwumbɔr. Ti yaa gee tɔb kan, Uwumbɔr bi ti ni la, nima le ti gee tɔb mbamɔm, waah ban pu na. 13Tɔ, u tii timi Waafuur Nyaan. Nima le cha ti bee ke ti bi u ni, u mu bi ti ni. 14Ti nan kan Uwumbɔr Aajapɔɔn, le ki ŋani seeraa ke Ute tun ni u dulnyaa wee ni, ke u nan gaa dulnyaa ni aanib lii. 15Unii umɔk len binib aanimbil ni ke Yesu le ye Uwumbɔr Aajapɔɔn na kan, Uwumbɔr bi u ni la, u mu bi Uwumbɔr ni. 16Ti nyi Uwumbɔr aah gee timi pu na, ki pak ke u gee timi la. Uwumbɔr ye ngeehm la. Unii umɔk gee binib n-yoonn mɔmɔk na, u bi Uwumbɔr ni la, Uwumbɔr mu bi u ni. 17Ti gee binib mbamɔm ke ti li kpa lipobil bundaln Uwumbɔr ga ji binib tibɔr na. Ba pu? Yesu aah bi pu na, ti mu bi kina le dulnyaa wee ni. 18Unii u gee Uwumbɔr na aa san ijawaan. Unii yaa kpa ngeehm mbamɔm kan, ngeehm ngbaan nyan ijawaan u ni. Unii u san ijawaan na aa gee Uwumbɔr mbamɔm; ijawaan ye falaa la. 19Uwumbɔr le nan puen gee timi. Nima pu le ti mu gee u. 20Unii yaa len ke u gee Uwumbɔr ki yaa nan una aabo kan, u ye unyamɔndaan la. U yaa kaa gee una aabo u unimbil waa u na kan, u ga ŋa kinye ki li gee Uwumbɔr u unimbil aa waa u na? 21Yesu aah nan tuk timi pu na le ye ke: unii u gee Uwumbɔr na, u li gee una aabo mu.

1 JƆNN 51Unii umɔk pak ke Yesu ye Uwumbɔr Aanileekoo Kristo na, udaan ngbaan ye Uwumbɔr aabo la. Unii umɔk gee ubo aate na, u ga li gee waabo mu. 2Ti yaa gee Uwumbɔr ki kii waamɔb kan, nima le cha ti nyi ke ti gee waabim. 3Ti yaa gee Uwumbɔr kan, naatataa le ye ke ti kii waamɔb. Le waamɔb aa pɔɔ. 4Ba pu? binib bimɔk ye Uwumbɔr aabim na nyaŋni dulnyaa aatɔŋ. Taah gaa Yesu ki kii na, nima le cha ti nyaŋni dulnyaa aatɔŋ. 5Ulau nyaŋni dulnyaa aatɔŋ? Unii umɔk pak ke Yesu ye Uwumbɔr Aajapɔɔn na, uma le nyaŋni dulnyaa aatɔŋ. 6Yesu Kristo le ye u nan dan dulnyaa wee ni na, le Jɔnn muin u nnyun ni. Baah nan ku u na, le waasin nyan. Naa ye ke Jɔnn muin u nnyun ni baanja la, bi nan ku u ki kpee, le waasin nyan. Uwumbɔr Aafuur Nyaan mɔk timi ke nimina ye mbamɔn la; ba pu? Nfuur Nyaan ye mbamɔndaan la. 7Jɔnn nan muin Yesu nnyun ni. U nan kpo, le waasin nyan. Nimina le mɔk ke u ye Uwumbɔr Aajapɔɔn. Nfuur Nyaan ngbaan mu mɔk ke u ye Uwumbɔr Aajapɔɔn. 9Kina le Uwumbɔr ŋa seeraa ki mɔk ke Yesu sil ye Ujapɔɔn. Ti pak binib aaseeraa la. Uwumbɔr aaseeraa jer binib yoo. 10Unii umɔk gaa Uwumbɔr Aajapɔɔn ki kii na, Waafuur Nyaan bi u ni ki mɔk u ke Yesu sil ye Uwumbɔr Aajapɔɔn. Unii umɔk kaa pak Uwumbɔr aah len pu na, u yin Uwumbɔr unyamɔndaan la; kinye pu? waa pak Uwumbɔr aah len Ujapɔɔn aabɔr pu na. 11Uwumbɔr aah len pu na le ye ke u tii timi limɔfal li kaa kpa ndoon na, ke limɔfal ngbaan bi Ujapɔɔn ni. 12Unii umɔk kpa Uwumbɔr Aajapɔɔn na le kpa limɔfal ngbaan. Unii umɔk kaa kpa Uwumbɔr Aajapɔɔn na aa kpa limɔfal ngbaan. 13M ŋmee tibɔr tee tii nimi bi gaa Uwumbɔr Aajapɔɔn ki kii na, ke ni bee ke ni kpa limɔfal li kaa kpa ndoon na. 14Ti kpa lipobil ki mee Uwumbɔr ki bee ke ti yaa mee u tiwan ni ye waageehn na kan, u ŋun timi aameel la. 15Ti yaa bee ke u ŋun timi aameel kan, ti bee ke ti kan taah mee u tiwan ni na la. 16Unii yaa kan una aabo tun titunwanbir ti kaan cha u kpo na kan, u ga mee Uwumbɔr tii u. Le Uwumbɔr ga tii u limɔfal. Binib bi tun titunwanbir ti kaan cha bi kpo na, Uwumbɔr ga tii bi limɔfal. Le titunwanbir ti cha binib kpo na mu bi. Maa len ke ni li mee Uwumbɔr tii binib bi tun titunwanbir ngbaan na. 17Lituln limɔk kaa ŋan na po ye titunwanbir la. Titunwanbir ti kaan cha binib kpo na mu bi. 18Ti nyi ke unii umɔk ye Uwumbɔr aabo na aa ki tun titunwanbir; ba pu? Uwumbɔr Aajapɔɔn kii u, le kinimbɔŋ aan ŋmaa ŋa u nibaa. 19Ti nyi ke ti ye Uwumbɔr aabim la, ki nyi ke dulnyaa aanib mɔmɔk bi kinimbɔŋ aaŋaal ni la. 20Ti nyi ke Uwumbɔr Aajapɔɔn nan dan ki nan tii timi nlan ke ti bee Uwumbɔr, u ye Uwumbɔr bamɔnn na la. Ti bi Ujapɔɔn Yesu Kristo ni, nima le ti bi Uwumbɔr bamɔnn mu ni. Uma le ye Uwumbɔr bamɔnn, ni limɔfal li kaa kpa ndoon na daan. 21Maabim, ni nyan nibaa ŋiwaa ni man.

http://www.bible.is/XO2IBS/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário