terça-feira, 5 de janeiro de 2016

1. Johanni: Romani, Sinti


1. Johanni 11Mer tchinah tumenge pral koleste, kai his hako tsiro koi. Mer shunam les, un dikam les. Awa, mer dikam les mare jakentsa, un tapram les mare wastentsa. Job hi ko lab, hoi o djipen della. 2Awa, ko djipen was pash mende, un sikras pes mende. Mer dikam les. Doleske rakrah mer kolestar, kai dikam un shunam. Un mer penah tumenge, koon ko djipen della, hoi gar pre-herella. Kowa his pash peskro dadeste an o bolepen, un was pash mende. 3Kowa, hoi mer dikam un shunam, penah mer tumenge, te nai was mer tumentsa khetne an o tchatchepen. Un tchatchepaha, mer ham khetne o Debleha, kai hi maro dad an o bolepen, un leskro tchaweha, o Jesus Kristeha. 4Kowa lauter tchinah tumenge, te wenn mare djia un tumare djia pherdo bacht. 5Kowa, hoi tumenge penah, shunam o Jesus Kristestar. Lestar shunam, kai hi lauter latchepen an o Debleste. Un kek tchilatchepen hi an leste. O Dewel hi har o diwes un kek tamlepen hi an leste. 6Mer te penah, te ham khetne o Debleha, un djiwah an o tchilatchepen, palle ham chochene, un djiwah gar pal o tchatchepen. 7Mer te djiwah khetne o Debleha an o tchatchepen, jaake har o Dewel an o tchatchepen tardo hi, palle nai ham mer ninna lauter khetne an o tchatchepen. Un o rat leskro tchawestar thowell mari tseli doosh mendar tele. 8Mer te penah: "Men hi kek doosh an maro djipen", jaake chochah men kokres, un mer ham gar an o tchatchepen tardo. 9Mer te mangah men tele glan o Debleste, un penah leske, hawi doosh mer ap mende lam, palle krell lo, hoi job penas un lell i doosh mendar krik. Job hi latcho un tchatcho un thowell o tselo tchilatchepen mendar tele. 10Mer te penah, kai lam kek doosh ap mende, palle krah, har te wals o Dewel i chocheno. Un mer djiwah gar pal leskro lab.

1. Johanni 21Mire tchawe, me tchinau tumenge kowa, te krenn tumer kek tchilatchepen! Un jek te kras i tchilatcho koowa, jaake hi men i rakepaskro, kai well ap mari rig un rakrell mishto menge pash maro dadeste an o bolepen. Kowa hi o Jesus Kristo, kai an o tchatchepen glan o Debleste tardo hi. 2Job kokres las mari doosh mendar, un las lat ap peste, har job menge ap o trushel meras. Gar mari doosh kokres las lo ap peste. Na-a, job las ninna i doosh i tsele menshendar ap kai phub ap peste. 3Mer te krah kowa, hoi o Dewel menge penas, te kras, djinah mer, te prindjrah les. 4Koon penella: "Me prindjrau o Debles", un krell gar, hoi job penas, kowa hi i chocheno, un djiwell gar pal o tchatchepen. 5Koon krella, hoi o Dewel penella, an koleste hi tchatchepaha o Debleskro tselo kamlepen. Un ap kowa dikah mer, te atchah o Debleha. 6Koon penella, te atchell lo o Debleha khetne, kowa hunte djiwella jaake, har o Jesus Kristo djiwas. 7Kamle phrala, ko lab, hoi me tumenge kate tchinau, te krenn kowa, hi tumenge tchi newo. Na-a, kowa hi i phuro lab. Tumer shunan ko lab, har tumer patslo wan, un djinenn les. 8Ko phuro lab hi ninna newo. O Jesus djiwas pal ko lab un tumer djiwenna ninna jaake. Ap kowa dikenn le, kai i rat pale djala, un o diwes wella. 9Koon penella: "Me djiwau o Debleha," un krell peskro phraleske tchilatchepen, kowa djiwell gomme an o tchilatchepen. Kowa hi jaake, har te djiwell lo an i kali rat. 10Koon peskro phrales o tselo djijestar kamella, kowa atchella o Debleha. An leste hi kek tchilatchepen, hoi les o Debleskro dromestar tele nai anell. 11Koon peskro phraleske tchilatchepen krella, kowa djiwell har an i kali rat, un djal i drom, kai dikell lo nai gar. Job djinell gar, kai job djala. An i rat hi lo, har te wals lo korelo. 12Tchowale, me tchinau tumenge kau lab, te bistrenn tumer gar, kai o Jesus Kristo meras tumenge. O Dewel las tumari doosh tumendar. 13Phure murshale, tumenge tchinau kau lab, te bistrenn gar o Jesuses, kai hako tsiro koi hi. Tarne murshale, tumenge tchinau kau lab: Tumer hans sorleder har o beng un kran gar, hoi job tumendar kamas. 14Tchowale, tumenge tchinom kau lab, te bistrenn gar, kai hi o Dewel tumaro dad. Phure murshale, tumenge tchinom kau lab, te bistrenn gar o Jesuses, kai hako tsiro koi hi. Tarne murshale, tumenge tchinom kau lab, te han tumer soreles. Un o Debleskro lab atchell an tumende. Un tumer kran gar, hoi o beng tumendar kamas. 15Ma kamenn ko koowa, hoi i menshe ap kai phub kamenna! Ma kamenn ko koowa, hoi i menshe ap kai phub krenna! Te kamell jek ko koowa, hoi i menshe ap kai phub kamenna, kowa kamell gar o Debles, maro dades an o bolepen. 16Pash i menshende ap kai phub djal lauter pal jek koowa: chapen un pipen, romedinepen un khelepen, brawlepen un sharepen. Kowa lauter well gar o Deblestar, maro dadestar. Kowa lauter hi phubjakro koowa. 17Kai phub atchella gar, witar gar kowa, hoi i menshe ap kai phub kamenna. Koon krella, hoi o Dewel kamella, kowa atchella hako tsiro. 18Tchowale, mer djiwah an ko tsiro, kai i phub buder gar raha atchella. Un tumer shunan, kai ko chocheno wella, kai hadell pes pral o Jesus Kristeste. Shunenn, bud chochene hi kanna kai, kai hadenn pen pral o Jesus Kristeste. Ap kowa dikah mer, kai i phub buder gar raha atchella. 19Kolla wan mendar. Jon his gar tchatchepaha mendar. Te wans jon mendar, atchans le pash mende. Un har jon penge djan, nai dikas hakeno, te his le gar mendar. 20Tumer lan o Debleskro Ducho, un lestar djinenn tumer kowa lauter. 21Me tchinom tumenge gar, har te prindjrans tumer o tchatchepen gar. Tumer prindjrenn les, un djinenn, kai kek chochepen dran o tchatchepen wella. 22Kowa hi i chocheno, kai dell buchoste, kai o Jesus o baro rai hi, kolestar o Dewel penas, te well job. Hakeno, kai dell buchoste, te hi o Jesus o Debleskro tchawo, un te hi o Dewel leskro dad, hi har ko chocheno, kai hadell pes pral o Jesus Kristeste. 23Hakeno, kai o Debleskro tchawes buchoste della, prindjrell witar gar o Debles, kai leskro dad hi. Koon ap o Jesuseste patsella, un i menshenge penella, te hi o Jesus o Debleskro tchawo, kowa prindjrella ninna o Debles, leskro dades. 24Tumenge penau: Rikrenn kol laba an tumare djia, hoi shunan, har tumer patslo wan! Te atchenn kol laba an tumende, hoi tumer shunan, har patslo wan, jaake atchenn tumer khetne o Debleskro tchaweha un o Debleha, maro dadeha. 25Un tumer lenn ko djipen, hoi gar pre-herella. Kowa penas o Jesus Kristo menge. 26Kawa tchinom tumenge, te mukenn tumen gar o Debleskro dromestar tele te anell. 27O Jesus Kristo das tumen o Debleskro Ducho. Kowa atchell an tumende. Doleske hunte well tumen kek wawar sikepaskro. O Debleskro Ducho sikrell tumende o tselo Debleskro drom. Un lauter, hoi job tumende sikrell, kowa hi tchatcho un kek chochepen. Krenn kowa, hoi o Debleskro Ducho tumende sikrella! Jaake atchenn tumer o Jesus Kristeha khetne. 28Un kanna, mire tchawe, atchenn pash leste, te well men kek traash, te well job pale. Jaake hunte ladjas men gar glan leste. 29Tumer djinenna: O Jesus Kristo kras, hoi tchatcho hi glan o Debleste. Jaake djinenn tumer ninna: Kolla, kai krenn, hoi tchatcho hi glan o Debleste, kolla hi o Debleskre tchawe.

1. Johanni 31Dikenn, har baro o Debleskro kamlepen menge hi. O Dewel, maro dad, penell ap mende: "Mire tchawe". Un tchatchepaha, kolla ham mer. Dran kowa haiwenn men kol menshe gar, kai o Debles gar prindjrenna. Jon haiwenn gar, koon job hi. 2Latche phrala un phenja, kanna ham Debleskre tchawe. Un hoi mer wah an ko tsiro, hoi wella, djinah gomme gar. Jek djinah: Ap ko tsiro, kai well o Jesus Kristo pale, dikah les har job hi, un mer wah jaake, har job hi. 3Un hakeno, kai kowa patsella, rikrell peskro dji djudjo, te well kek doosh ap leste, jaake har ap o Jesus Kristeste kek doosh hi. 4Hakeno, kai o tchilatchepen krella, djiwell gar pal o Debleskro tchatchepen. Un kowa, kai djiwell gar pal o Debleskro tchatchepen, anell doosh ap peste. 5Tumer djinenna, kai o Jesus Kristo was, te lell lo ko tchilatcho koowa krik, hoi kram. Tumer djinenn ninna, kai an leste kek tchilatchepen hi. 6Hakeno, kai atchell o Jesus Kristeha khetne, djiwell gar an o tchilatchepen. Koon an o tchilatchepen djiwella, kowa djinell tchi o Jesus Kristestar, un haiwas les gar. 7Tchowale, mukenn tumen kekestar o Debleskro dromestar tele te anell! Tumer hunte djinenna, kolla, kai krenna, hoi tchatcho hi glan o Debleskre jaka, kolla hi an o tchatchepen tardo glan o Debleste jaake har o Jesus an o tchatchepen tardo hi glan o Debleste. 8Kolla, kai djiwenn an o tchilatchepen, kolla hi o bengestar. O beng krella o tchilatchepen jaake raha, har job koi hi. Doleske was o Debleskro tchawo ap kai phub, te phagell lo o bengeskri soor. 9Kolla, kai o Debleskre tchawe hi, djiwenn gar an o tchilatchepen. O Debleskre tchawen hi o Debleskro djipen an lende. Un jon nai djiwenn gar an o tchilatchepen. 10Hakeno, kai gar kowa krella, hoi hi tchatcho glan o Debleskre jaka, kowa hi gar o Deblestar. Witar gar hi kowa o Deblestar, kai peskro phrales gar o djijestar kamella. Ap kowa dikell hakeno, koon o Debleskre tchawe hi, un koon o bengeskre tchawe hi. 11Ko lab, hoi tumer shunan, har patslo wan, hi kowa: Mer patsle hunte kamas men jek o wawares o djijestar. 12Mer hunte was gar har o Kain. Kowa his o bengestar un maras peskro phrales. Hoske maras lo les? Leskro phraal kras, hoi latcho his. Un o Kain kras, hoi tchilatcho his. Doleske maras o Kain peskro phrales. 13Mire phrala, krenn kek bare jaka, te hi i menshe ap kai phub chojedo ap tumende! 14Mer hams mulo, kanna djiwah. Hoske djinah kowa? Mer kamah i patslen o djijestar. Kowa sikrell mende, kai wam dran o merepen an o djipen. Koon o wawar patsles gar kamella, kowa hi mulo un atchell mulo. 15Djinenn, hakeno, kai hi krell peskro phraleske tchilatchepen, kowa hi har jek, kai marell peskro phrales. Un kowa, kai marell peskro phrales, koles hi gar ko djipen an leste, hoi gar pre-herella. 16O Jesus sikras mende, har o Debleskro kamlepen hi. Job mukas peskro djipen menge. Jaake mukas mer ninna maro djipen i patslenge. 17Te hi jek brawelo, un dikell, kai peskro phrales gar doha djipaske hi, un job dell les tchi, jaake nai atchell gar o Debleskro kamlepen an leste. 18Mire tchawe, mer te kras gar bare laba te penah, kai kamah i menshen i djijestar. Na-a, o tchatcho kamlepen dikenn le ap kowa, hoi jek o wawareske krella. 19Te kamah i menshen jaake, djinah, kai ham an o tchatchepen. Jaake hunte trashas gar o Deblestar. 20Ninna te penell menge maro dji: "Tu djiwal gar jaake, har hunte wess," palle hi o Dewel bareder har maro dji, un djinell lauter. 21Latche phrala un phenja, te penell menge maro dji gar, te lam doosh ap mende, hi men kek traash, te was glan o Debleste. 22Un lauter, hoi mer lestar mangah, kowa lah mer, te rikrah men ap kowa, hoi job menge penas, un djiwah jaake, har job kamella. 23Un kawa kamell o Dewel mendar: te patsas mer ap leskro tchaweste, o Jesus Kristeste, un te kamas men, jek o wawares o djijestar, jaake har o Jesus Kristo les menge penas. 24Koon kowa krella, hoi job menge penas, kowa atchell o Debleha khetne. Un o Dewel atchell leha khetne. O Dewel das men peskro Ducho. Un kowa sikrell mende, te hi o Dewel mentsa.

1. Johanni 41Latche phrala un phenja, ma patsenn hakenes, koon penella, te hi les o Debleskro Ducho! Dikenn ap leskro rakepen, te djinenn tumer, te well kowa tchatchepaha o Deblestar! Bud chochene rakepangre nashenn ap i phub trujal. Kolla penenna i menshenge, te well lengro rakepen o Deblestar. Kowa hi gar tchatcho. 2Har nai djinah, te hi o Debleskro Ducho an jekeste? Hakeno, kai penell glan i menshende, kai o Jesus Kristo was i mensho dran mass un rat, koles hi o Debleskro Ducho. 3Koon kowa buchoste della, an koleste hi gar o Debleskro Ducho. Jaake rakrell o chocheno, kai hadell pes pral o Jesus Kristeste. Tumer shunan, kai kowa wella. Job hi kanna ap kai phub. 4Mire tchawe, tumer han o Deblestar, un han sorleder har kol chochene rakepangre. O Debleskro Ducho, kai an tumende hi, hi sorleder har o beng, kai an i menshende hi, kai o Debles gar prindjrenna. 5I chochene rakepangre hi menshe kai phubjatar. Doleske rakrenn le har i menshe, kai prindjrenn o Debles gar. Un i menshe shunenn ap lende. 6Mer ham o Deblestar, un hakeno, koon o Debles prindjrella, shunell ap mende. Koon hi gar o Deblestar, kowa shunell gar ap mende. Doleske djinah mer, kones o Debleskro Ducho hi, kai rakrell o tchatchepen, un kones o chocheno ducho hi. 7Latche phrala un phenja, o djijeskro kamlepen wella o Deblestar. Doleske hunte well men i dji mare phralenge un phenjenge an o patsepen. Kolen, kai hi i dji i wawarenge, kolla hi o Debleskre tchawe, un prindjrenn o Debles. 8O Dewel hi pherdo djijeskro kamlepen. Kones kek dji o wawareske hi, kowa prindjrell o Debles gar. 9O Dewel sikras men peskro kamlepen, har bitchras lo peskro tchawes ap kai phub, te las mer lestar o tchatcho djipen. 10Kawa hi o Debleskro kamlepen: Hi gar jaake, kai mer kamam o Debles. Na-a, job kamas men, un bitchras peskro tchawes, te lell job mari doosh ap peste. 11Latche phrala un phenja, o Debles hi sawo baro dji menge. Doleske hunte well men ninna i baro dji mare phralenge un phenjenge an o patsepen. 12Kek mensho dikas o Debles. Te hi men i dji i wawar patslenge, atchell o Dewel mentsa. Un leskro tselo kamlepen hi an mende. 13O Dewel das men peskro Ducho. Ap kowa haiwah mer, kai o Dewel mentsa hi, un mer leha ham. 14Mer dikam, kai o Dewel, maro dad, peskro tchawes bitchras. Doleske penah mer i menshenge, kai job kowa hi, kai lell len win dran o tchilatchepen un o merepen. 15Koon glan i menshende penella, kai o Jesus o Debleskro tchawo hi, koleha atchell o Dewel, un job atchell o Debleha. 16Mer haiwam ko tchatcho kamlepen, hoi o Debles menge hi. Un mer patsah, te kamell men o Dewel tchatchepaha! O Dewel hi pherdo kamlepen. Koon an o Debleskro kamlepen atchella, kowa atchella o Debleha, un o Dewel atchell leha. 17Mer te ham pherdo Debleskro kamlepen, palle hi men buder kek daar glan o Debleste ap ko diwes, kai o Dewel o tchatchepen wi-rakrella pral i tsele menshende. Ninna te ham mer kanna ap kai phub, ham mer o Debleha khetne, jaake har o Jesus Kristo o Debleha khetne hi. 18Kones o Debleskro kamlepen an peste hi, koles hi kek traash. O Debleskro kamlepen tradell i traash win. Koon trashella, te nai lell lo i phagi, koles hi gar o tselo Debleskro kamlepen an peste. 19O Dewel kamas men o djijestar. Doleske kamah mer o Debles un i menshen ninna. 20Te penell jek: "Me kamau o Debles," un krell peskro phraleske tchilatchepen, kowa hi i chocheno. Job kamell gar peskro phrales, koles job nai dikella. Har nai kamell lo o Debles, koles job nai gar dikella? 21Kawa hi, hoi o Jesus menge penas: Koon o Debles kamella, kowa hunte kamell ninna peskro phrales o tselo djijestar.

1. Johanni 51Kolla, kai patsenna, kai o Jesus o baro rai hi, kolestar o Dewel penas, te well job, kolla hi o Debleskre tchawe. Un hakeno, kai kamell o dades, kowa kamell ninna leskre tchawen. 2Kawa haiwam: Mer te kamah o Debles tchatchepaha, un krah, hoi job penella, palle kamah leskre tchawen ninna. 3Maro kamlepen o Debleske sikrell pes, te krah mer kowa, hoi job menge penella. Un kowa, hoi job menge penella te kras, kowa hi gar pharo. 4Hoske? Kolla, kai o Debleskre tchawe hi, hunte krenn buder gar ko tchilatcho koowa, hoi i menshe ap kai phub krenna. Maro patsepen hi mari soor pral o tchilatcho koowa, hoi i menshe ap kai phub krenna. 5Awa, kowa, kai patsella, kai o Jesus o Debleskro tchawo hi, koles hi i soor pral o tchilatcho koowa, hoi i menshe krenna. 6O Jesus Kristo was pash mende. Job was o Debleske an o pani thodo, un meras ap o trushel. Har meras lo, ratas lo peskro rat. Hi gar kokres leskro thopen an o pani, na-a, ninna leskro rat sikrell mende, kai job o Debleskro tchawo hi. Un o Debleskro Ducho penell menge kowa ninna. Un o Debleskro Ducho penell o tchatchepen. 7Kolla hi triin, kai sikrenn mende, kai o Jesus o Debleskro tchawo hi: 8O Debleskro Ducho, ko pani un ko rat. Hake triin penenn ko jek koowa. 9Te shunah mer ap i menshende un patsah, hoi jon penenna, hoske patsah gar, hoi o Dewel penella? Kowa, hoi o Dewel penella, hi bareder har kowa, hoi i menshe penenna. Un o Dewel penas, kai o Jesus Kristo peskro tchawo hi. 10Koon ap o Debleskro tchaweste patsella, kowa djinella an peskro dji, kai hi kowa tchatcho, hoi o Dewel pral o Jesus Kristeste penas. Koon o Debles gar patsella un leskre laba gar patsella, hoi o Dewel pral peskro tchaweste penas, kowa penella, te chochas o Dewel. 11O Dewel penas tchatchepaha, te dell lo men ko djipen, hoi gar pre-herella. Un ko djipen hi an peskro tchaweste. 12Kones o tchawo an peskro dji hi, koles hi ko djipen, hoi gar pre-herella. Kones o Debleskro tchawo gar an peskro dji hi, koles hi ko djipen gar. 13Me tchinom tumenge, te djinenn tumer, kai tumen ko djipen hi, hoi gar pre-herella. Ko djipen hi kolenge, kai ap o Debleskro tchaweste patsenna. 14Ko jek djinah: Te mangah o Deblestar tchomone, jaake har job kowa kamella, jaake shunell lo men. 15Un te djinah mer, kai job men shunella, djinah mer ninna, kai job men kowa das, hoi mer lestar mangam. 16Te dikeh tu, te kras i wawar patslo i tchilatcho koowa, palle hunte mangess tu o Debles leske! Un o Dewel dell les o djipen. Della ninna i doosh, hoi anell an o merepen. Un me penau gar, te mangess tu o Debles kolenge, kai koi doosh ap pende lan. 17Hako kopo, kai mer i tchilatcho koowa krah, anah mer doosh ap mende. Gar haki doosh anell i menshen an o merepen. 18Mer djinah, o Debleskre tchawe atchenn gar ap i tchilatcho drom. O Debleskro tchawo dell garda ap lende. Un o beng nai krell len tchi. 19Mer djinah, kai ham o Deblestar. I tsele wawar menshe ap i phub hi an o bengeskro wast. 20Mer djinah, kai o Debleskro tchawo ap kai phub was, te krell lo mare jaka pre, te prindjras o tchatcho Debles. Un jaake har mer ham khetne o Debleskro Tchaweha, o Jesus Kristeha, jaake ham khetne o tchatcho Debleha. O Jesus Kristo hi o tchatcho Dewel. Un job dell ko djipen, hoi gar pre-herella. 21Doleske, mire tchawe, denn jak, te mangenn o tchatcho Debles kokres an un kek wawares!

http://www.bible.is/RMORAM/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário