quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

1 JUAN: SAMARENO

 
1 JUAN 11Nagsusurat kami ha iyo mahitungod han Pulong nga nahatag han kinabuhi nga nakada na nga daan tikang pa ha tinikangan. Amon ini hinbatian ngan amon ini hinkit-an han amon mga mata; tinuod amon ini hinkit-an ngan amon ini hinkaptan. 2Han pagpadayag na hini nga kinabuhi, hinkit-an namon ini; sanglit amon ini ginhihimangraw ngan ginsusumat namon ha iyo mahitungod han dayon nga kinabuhi nga nakada han Amay ngan iginpahayag ha amon. 3Iginsusumat liwat namon ha iyo an amon hinkit-an ngan hinbatian, basi mahitampo kamo ha amon dida hin minagburugto nga pagkaurosa naton han Amay ngan han iya anak nga hi Jesu-Cristo. 4Ginsusurat namon ini basi mahingpit an aton kalipay. 5Niyan amo ini an mensahe nga amon hinbatian tikang han iya Anak, nga karuyag namon ipahibaro ha iyo: kapawa an Dyos ngan waray gud kasisidman dida ha iya. 6Sanglit kon masiring kita nga nahiusa na kita han Dyos, kundi nagpapadayon kita hin pag-ukoy ha kasisidman, nagbibinuwa kita ha pulong ngan ha buhat. 7Kundi kon nag-uokoy kita ha kapawa-sugad nga aada hiya ha kapawa—may-ada naton minagburugto nga pagkaurosa ngan an dugo ni Jesus nga iya Anak naghugas han aton ngatanan nga sala. 8Kon masiring kita nga waray naton sala, naglilimbong la ngahaw kita ha aton kalugaringon, ngan waray gud dinhe ha aton kamatuoran. 9Kundi kon igkumpisal ta an aton mga sala ngadto sa Dyos, pagtutumanon niya an iya saad ngan pagbubuhaton an matadong: pasasayloon kita han aton mga sala, ngan lilinisan kita han ngatanan ng karat-an. 10Kon sumiring kita nga waray kita makasala, ginpapahimuwa ta an Dyos, ngan waray dinhe ha aton an iya mga pulong. 
 
1 JUAN 21Ginsusuratan ko kamo hini, mga anak ko, basi diri kamo makasala; kundi kon may makasala ha iyo, may-ada kita usa nga mangangamuyo han Amay para ha aton, hi Jesu-Cristo an usa nga matadong. 2Ngan hi Cristo amo ngahaw an magpapasaylo han aton mga sala, diri la han aton mga sala kundi han mga sala liwat han ngatanan nga mga tawo. 3Kon magtuman kita han mga sugo han Dyos, waray ruhaduha nga nakilala kita ha iya. 4Kon may masiring, “Nakilala ako ha iya,” kundi diri nagtutuman han iya mga sugo, buwaon ito nga tawo ngan waray kamatuoran dida ha iya. 5Kundi an nagtutuman han iya pulong amo an tawo nga may-ada hingpit nga paghigugma han Dyos. Tungod hini, waray ruhaduha nga aada kita ha iya: 6An nasiring nga aada hiya han Dyos kinahanglan mag-ukoy hiya hin kinabuhi nga sugad kan Jesu-Cristo. 7Mga hinugugma ko, diri bag-o nga sugo ini nga ginsusurat ko ha iyo; an daan ini nga sugo, ngan nakada na ini ha iyo tikang pa gud ha tinikangan. An daan nga sugo amo an mensahe nga hinbatian na niyo. 8Kundi bag-o an sugo nga akon ginsusurat ha iyo yana, kay nakikita an iya kamatuoran dida kan Cristo ngan dida man ha iyo. Kay magpapapas na an kasisidman, ngan sinmidlit na an tinuod nga kapawa. 9Aada pa gihapon ha kasisidman an bisan hin-o nga nagdudumot han iya bugto, bisan kon nasiring hiya nga aada na hiya ha kapawa. 10An bisan hin-o nga nahigugma han iya bugto mag-uokoy dida han kapawa, sanglit waray gud bisan ano dida ha iya nga mahihimo nga tinikangan hin pakasala han iba. 11Kundi aada ha kasisidman an bisan hin-o nga nagdudumot han iya bugto; naglalakat hiya ha kasisidman ngan diri maaram kon tikain hiya, kay ginbuta man hiya han kasisidman. 12Nagsusurat ako ha iyo, mga anak ko, kay ginpasaylo na an iyo mga sala tungod han ngaran ni Cristo. 13Nagsusurat man ako ha iyo, mga amay, kay nakilala kamo ha iya nga nakada na nga daan tikang pa han tinikangan. Nagsusurat liwat ako ha iyo, mga batan-on, kay gindaog niyo an Yawa. 14Nagsusurat ako ha iyo, mga anak, kay nakilala kamo han Amay. Nagsusurat ako ha iyo, mga amay, kay nakilala kamo ha iya nga nakada na nga daan tikang pa han tinikangan. Nagsusurat ako ha iyo, mga batan-on, kay kusgan kamo; aada ha iyo an pulong han Dyos ngan gindaog niyo an Yawa. 15Ayaw niyo higugmaa an kalibutan o bisan ano nga kanan kalibutan. Kon mahigugma kamo han kalibutan, diri kamo mahigugma han Amay. 16An ngatanan nga kanan kalibutan—an inuungara han makasasala nga kalugaringon, an kinikita ngan kinaruruyag han mga tawo, ngan an ngatanan dinhe ha kalibutan nga ipinaparayaw han mga tawo—waray hini natikang han Amay; kundi natikang la ini ngatanan ha kalibutan. 17Magpapapas an kalibutan ngan an ngatanan nga inuungara han mga tawo; kundi an nagtutuman han kaburot-on han Dyos mabubuhi ha kadayonan. 18Mga anak ko, hirani na an kataposan! Ginsumatan kamo nga maabot an Kaaway ni Cristo; ngan yana inmabot na in damo nga mga kaaway ni Cristo, sanglit maaram kita nga hirani na an kataposan. 19Binmulag hira ha aton kay diri manggud ini nga mga tawo kausa naton. Kay kon matuod pa nga hira kausa naton, nagpapadayon unta hira hin diri pagbulag ha aton. Kundi binmulag hira basi madayag nga diri gud hira ngatanan kausa naton. 20Kundi iginbubo ha iyo ni Cristo an Espirito Santo, sanglit maaram kamo ngatanan han kamatuoran. 21Sanglit nagsusurat ako ha iyo, diri tungod nga diri kamo maaram han kamatuoran,kundi tungod nga maaram kamo, ngan maaram liwat kamo nga waray buwa nga natikang han kamaturoan. 22Hin-o man ngay-an an buwaon? Amo adton nariwa nga hi Jesus amo an Cristo. Amo ini an Kaaway ni Cristo—sinasalikway niya an Amay ngan an Anak. 23Kay bisan hin-o nga nasalikway han Anak nasalikway man han Amay; kundi bisan hin-o nga makarawat han Anak makarawat man liwat han Amay. 24Sanglit tipigi gud niyo ha iyo mga kasingkasing an hinbatian niyo nga mensahe tikang pa ha tinikangan. Kon tipigan niyo an iyo hinbatian tikang pa ha tinikangan, dayuday kamo makikigkausa han Anak ngan han Amay. 25Ngan amo ini an iginsaad ni Cristo ngahaw nga ihahatag ha aton—an dayon nga kinabuhi. 26Nagsusurat ako hini ha iyo mahitungod hadton mga nagtatalinguha hin paglimbong ha iyo. 27Kundi ginbub-an kamo ni Cristo han iya Espiritu. Samtang aada ha iyo an iya Espiritu, diri kamo nagkikinahanglan hin magtututdo ha iyo, kay an iya Espiritu an nagtututdo ha iyo mahitungod han ngatanan nga butang, ngan an igintututdo niya, diri buwa. Sanglit tumana niyo an igintutdo han Espiritu ngan pagpabilin kamo dida kan Cristo. 28Tinuod, mga anak ko, pagpabilin kamo dida ha iya basi magmadasigon kita kon magpadayag na hiya, ngan diri kita tumago hin kaawod ha iya kon bumalik na hiya. 29Maaram kamo nga matadong hi Cristo, sanglit angay liwat hibaroan niyo nga an bisan hin-o nga nagbubuhat hin matadong anak han Diyos.


1 JUAN 31Tan-awa niyo kon ano kadako an paghigugma ha aton han Amay! Dako gud an iya gugma ha aton, sanglit gintawag kita nga mga anak han Dyos—ngan matuod nga mga anak kita niya. Amo ini an hinungdan kay ano nga an kalibutan diri nakilala ha aton: tungod kay an kalibutan waray kumilala han Dyos. 2Mga hinigugma ko, mga anak na kita yana han Dyos, kundi diri pa gud dayag kon ano an aton aabotan. Kundi maaram kita nga kon magpakita na hi Cristo, masusugad kita ha iya, kay makita kita ha iya, han iya kinaiya. 3An ngatanan nga may-ada hini nga paglaom kan Cristo, nagputli han ira kalugaringon, sugad nga putli hi Cristo. 4An nakasala nagtatalapas han balaod han Dyos kay sala an pagtalapas han balaod. 5Sayod kamo nga kinmanhi hi Cristo pagkuha han mga sala han mga tawo, ngan waray hiya sala. 6Sanglit diri nagpapadayon pagpinakasala an ngatanan nga aada kan Cristo; kundi an waray pa makakita ha iyo o waray pa makakilala ha iya nagpapadayon hin pagpinakasala. 7Ayaw kamo pagpalimbong, mga anak! An bisan hin-o nga nagbubuhat hin matadong, matadong sugad nga matadong man hi Cristo. 8An bisan hin-o nga nagpapadayon pagpinakasala sakop han Yawa, kay nakasala an Yawa tikang pa ha tinikangan. Kinmanhi an Anak han Dyos tungod gud hini nga hinungdan: pagpuo han mga buhat han Yawa. 9An bisan hin-o nga anak han Dyos diri nagpapadayon hin pagpinakasala, kay aada ha iya an kinaiya han Dyos; ngan tungod nga Amay na niya an Dyos, diri na hiya makakagpadayon hin pagpinakasala. 10Amo ini an dayag nga kalainan han mga anak han Dyos ngan han mga anak han Yawa: diri anak han Dyos an bisan hin-o nga diri nagbubuhat hin matadong ngan diri nahigugma han iya bugto. 11Amo ini an hinbatian niyo nga mensahe tikang pa ha tinikangan: kinahanglan maghigugmaay kita. 12Kinahanglan diri kita masugad kan Cain; kanan Yawa hiya, ngan ginpatay niya an iya kalugaringon nga bugto hi Abel. Kay ano nga ginpatay hi Abel ni Cain? Kay maraot man an ginbuhat ni Cain, kundi matadong an ginbuhat han iya bugto hi Abel. 13Sanglit ayaw kamo hipausa, kabugtoan ko, kon pagdumtan kamo han mga tawo han kalibutan. 14Maaram kita nga binayaan ta na an kamatayon ngan aada na kita han kinabuhi. Maaram kita hini kay nahigugma kita han aton kabugtoan. Aada pa ha kamatayon an bisan hin-o nga diri nahigugma. 15Parapamatay an bisan hin-o nga nagdudumot han iya bugto; ngan maaram kamo nga waray dayon nga kinabuhi an parapamatay. 16Amo ini an pagkilala naton kon ano an gugma: iginhatag ni Cristo an iya kinabuhi tungod ha aton. Sanglit angay man naton ihatag an aton kinabuhi tungod han aton kabugtoan. 17Kon riko in usa ka tawo, ngan kinikita niya an iya bugto nga nagkikinahanglan, ngan diri mabulig ha iya, uunanhon pakasiring niya nga may niya gugma han Dyos ha iya kasingkasing? 18Mga anak ko, kinahanglan diri la ha im-im ug wait an aton paghigugma; kinahanglan tinuod ini nga gugma kon igpakita dida hin mga mag-upay nga buhat. 19Sanglit amo ini an paghibaro naton nga skop kita han kamatuoran, ngan may-ada naton pagsarig ha atubangan han Dyos. 20Kon paghukman kita han aton konsensya, maaram kita nga labaw han aton konsensya an Dyos nga maaram han ngatanan. 21Sanglit, hinigugma ko nga kasangkayan, kon diri kita paghukman han aton konsensya, may pagtapod naton ha atubangan han Dyos. 22Nakarawat kita tikang ha iya hin bisan ano nga aton pinangangaro, kay nagtutuman kita han iya mga sugo ngan nagbubuhat kita han nakakalipay ha iya. 23Amo ini an iya iginsusugo: nga tumoo kita han ngaran han iya Anak nga hi Jesu-Cristo, ngan maghigugmaay kita sugad han iginsugo ni Cristo ha aton. 24An bisan hin-o nga nagtutuman han iya mga sugo nag-uokoy dida ha Dyos, ngan nag-uokoy man an Dyos dida ha iya. Ngan tungod han Espiritu nga iginhatag niya ha aton maaram kita nga nag-uokoy dinhe ha aton an Dyos.


1 JUAN 41Hinigugma ko nga kasangkayan, ayaw kamo too han ngatanan nga masiring nga an Espiritu aada ha ira, kundi panginanoa niyo kon tikang ba sa Dyos an Espiritu nga aada ha ira. Kay nagsarang ha kalibutan in damo nga diri matuod nga mga manaragna. 2Hibabaroan niyo kon an Espiritu kanan Dyos dida hini nga paagi: an bisan hin-o nga magtug-an nga nahimo nga tawo hi Jesu-Cristo, may-ada Espiritu nga kanan Dyos. 3Kundi an magdiwara hini mahitungod kan Jesus, waray Espiritu nga kanan Dyos. Tikang han Kaaway ni Cristo ini nga Espiritu. Hinbatian niyo nga maabot ini, ngan yana aanhi na ha kalibutan. 4Kundi, mga anak ko, kanan Dyos kamo, ngan gindaog niyo an diri matuod nga mga manaragna, kay labaw pa kagamhanan an Espiritu nga aada ha iyo kay han espiritu nga aada han mga tawo nga kanan kalibutan. 5Ini nga mga diri matuod nga manaragna naghihimangraw mahitungod han mga butang han kalibutan, ngan namamati ha ira an kalibutan, kay kanan kalibutan man hira. 6Kundi kanan Dyos kita. Namamati ha aton an bisan hin-o nga nakilala han Dyos; diri namamati ha aton an bisan hin-o nga diri kanan Dyos. Sanglit amo ini an paagi nga makakasabot kita han kalainan han Espiritu nga nagtututdo han kamatuoran ngan han espiritu nga diri nagtututdo han kamatuoran. 7Hinigugma ko nga kasangkayan, maghigugmaay kita, kay natikang sa Dyos an gugma, sanglit anak han Dyos ngan nakilala han Dyos an bisan hin-o nga nahigugma. 8Diri nakilala han Dyos an bisan hin-o nga diri nahigugma, kay gugma an Dyos. 9Sugad hini an pagpakita han Dyos han iya gugma ha aton: ginsugo niya nganhi ha kalibutan an amo la nga iya Anak, basi magkaada kita kinabuhi pinaagi ha iya. 10Amo ini an gugma: diri nga kita an naghigugma han Dyos, kundi nga an Dyos an naghigugma ha aton ngan nagsugo han iya Anak, basi pinaagi ha iya mapasaylo an aton mga sala. 11Hinigugma ko nga kasangkayan, kon sugad hini an paghigugma han Dyos ha aton, kinahanglan maghigugmaay man kita. 12Waray pa nakakita han Dyos; kon maghigugmaay kita, nag-uokoy an Dyos dinhe ha aton ngan nahihingpit an iya gugma dinhe ha aton. 13Maaram kita nga diri kita magsasayop nga nag-uokoy kita dida han Dyos ngan nag-uokoy man an Dyos dinhe ha aton tungod kay ihinatag niya ha aton an iya Espiritu. 14Ngan aton hinkit-an ngan iginsumat ha iba nga an Amay nagsugo han iya Anak nga magin Magtaralwas han kalibutan. 15An bisan hin-o nga magpahayag nga hi Jesus amo an Anak han Dyos, nag-uokoy dida ha Dyos ngan nag-uokoy man an Dyos dida ha iya. 16Ngan makilala ngan matoo kita han kanan Dyos paghigugma ha aton. Gugma an Dyos, ngan an bisan hin-o nga nag-uokoy dida han gugma nag-uokoy dida ha Dyos, ngan nag-uokoy man an Dyos dida ha iya. 17Ginhihingpit an gugma dinhe ha aton, basi diri kita mahadlok ha Adlaw han Paghukom; kay an aton kinabuhi dinhe hini nga kalibutan sugad man han kan Cristo. 18Waray pagkahadlok dida han gugma. Pinapaiwas han hingpit nga gugma an ngatanan nga kahadlok. Sanglit waray pa mahingpit an gugma dida ha iya nga nahahadlok, kay an kahadlok may kaangbitan hin sirot. 19Nahigugma kita kay una an Dyos humigugma ha aton. 20Kon may sumiring nga nahigugma hiya han Dyos, kundi nagdudumot hiya han iya bugto, buwaon hiya. Kay diri hiya makakahigugma han Dyos nga diri niya kinikita, kon diri niya higugmaon anay an iya bugto nga iya kinikita. 21Sanglit amo ini an sugo nga iginhatag ni Cristo ha aton: kinahanglan nga adton nahigugma han Dyos humigugma man han iya bugto.


1 JUAN 51Anak han Dyos adton natoo nga hi Jesus amo an Mesiyas; ngan adton nahigugma hin usa nga amay nahigugma man liwat han anak hini nga amay. 2Sugad hini an pagsabot naton nga nahigugma kita han mga anak han Dyos: kon nahigugma kita han Dyos ngan nagtutuman kita han iya mga sugo. 3Kay an aton paghigugma han Dyos hisasabtan dida han aton pagtuman han iya mga sugo. Ngan diri gud makuri para ha aton an pagtuman han iya mga sugo, 4kay an tagsa nga anak han Dyos makakahimo hin pakadaog han kalibutan. Nakadaog kita han kalibutan pinaagi han aton pagtoo. 5Hin-o ba an makakadaog han kalibutan? Adton natoo la nga hi Jesus amo an Anak han Dyos. 6Hi Jesu-Cristo amo an kinmanhi, ngan kinmanhi hiya dara an tubig hin pagbunyag ha iya ngan an dugo han iya pagkamatay. Kinmanhi hiya diri la dara an tubig, kundi dara an tubig ngan an dugo. Ngan nagpapamatuod hini an Espiritu ngahaw, kay kamatuoran man an Espiritu. 7May-ada tulo nga mga saksi: 8an Espiritu, an tubig, ngan an dugo; ngan nagkakauruyon ini nga tulo ha ira pagkasaksi. 9Kon natuod kita han pagsaksi han mga tawo, labi pa nga matuod kita han pagsaksi han mga tawo, labi pa nga matuod kita han pagsaksi han Dyos, ngan amo ini an pagsaksi nga iginhatag han Dyos mahitungod han iya Anak. 10Sanglit adton natoo han Anak han Dyos may-ada hini nga pagsaksi ha iya kasingkasing; kundi adton diri natoo han Dyos buwaon hiya, kay waray man hiya tumuod han iginsiring han Dyos mahitungod han iya Anak. 11Sanglit amo ini an pagsaksi: naghatag an Dyos ha aton han waray kataposan nga kinabuhi, ngan aada han iya Anak ini nga kinabuhi. 12May-ada hini nga kinabuhi adton anuokyan han Anak, ngan waray hini nga kinabuhi adton diri inuokyan han Anak han Dyos. 13Nagsusurat ako ha iyo hini basi hibaroan niyo nga may-ada niyo kinabuhi nga waray kataposan—kamo nga natoo han ngaran han Anak han Dyos. 14Madasigon kita ha atubangan han Dyos kay maaram man kita nga namamati hiya kon nangangaro kita ha iya hin bisan ano nga uyon han iya kaburot-on. 15Tungod nga maaram kita nga namamati hiya kon nangangaro kita ha iya, maaram liwat kita nga nahatag hiya han aton pinangangaro ha iya. 16Kon may nakita han iya bugto nga nagbubuhat hin sala nga diri makakamatay ha iya, kinahanglan ig-ampo niyo sa Dyos nga mahatag ha iya hin kinabuhi. Para la ini hadton nagbuhat hin mga sala nga diri makakamatay. Kundi may-ada sala nga makakamatay, ngan diri ako nasiring nga mag-ampo kamo sa Dyos mahitungod hini. 17Sala an ngatanan nga maraot nga buhat, kundi may-ada sala nga diri nakakamatay. 18Maaram kita nga waray anak han Dyos nga nagpapadayon hin pagpinakasala, kay pinananalipdan hiya han Anak han Dyos, sanglit diri makakadaog ha iya an Yawa. 19Maaram kita nga kanan Dyos na kita bisan kon ginahahadian han Yawa an bug-os nga kalibutan. 20Maaram kita nga kinmanhi na an Anak han Dyos ngan naghatag ha aton hin sarabotan basi kumilala kita han matuod nga Dyos. Nag-uokoy na kita dida hin paghiusa han matuod nga Dyos, dida hin paghiusa han iya Anak nga hi Jesu-Cristo. Amo hiya an matuod nga Dyos, ngan amo ini an kinabuhi nga waray kataposan. 21Mga anak, paglikay kamo han mga diri matuod nga kadiyosan.

  http://www.bible.is/WARSPV/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário