domingo, 17 de janeiro de 2016

1 yaJohane: Siswati


1

Livi lekuphila
1 Lowo labekhona kusukela ekucaleni, lesamuva, nalesambona ngemehlo etfu, sambuka, samphatsa ngetandla tetfu bekunguLivi lekuphila. 2Yena lowo Sokuphila wabonakaliswa kitsi, sambona, sifakaza ngaye, simemetela kini Sokuphila waphakadze. Nguye labeneYise; wabe sewubonakaliswa kitsi. 3Lowo lesambona samuva simemetela yena nakini, kuze nani nibe nebudlelwane kanye natsi. Tsine-ke sinebudlelwane neYise kanye neNdvodzana yakhe lenguJesu Khristu. 4Ngako-ke sibhala loku kuze kutsi kujabula kwetfu kuphelele.
Nkulunkulu ukukhanya
5 Lona ngumlayeto lesawutsatsa emlonyeni wakhe, simemetela wona kini kutsi Nkulunkulu ukukhanya, bumnyama kute kuye. 6Nasitsi sinebudlelwane naye, kodvwa sibe sihamba ebumnyameni, sinemanga, futsi asiphili ngekweliciniso. 7Kodvwa nasihamba ekukhanyeni, njengobe yena asekukhanyeni, sinebudlelwane lomunye nalomunye, nengati yaJesu, iNdvodzana yakhe, iyasihlanta kuko konkhe kona.
8 Nasitsi site sono, siyatiyenga, neliciniso alikho kitsi. 9Kodvwa nasitivuma tono tetfu, Nkulunkulu wetsembekile, futsi ulungile, utasitsetselela tono tetfu abuye asihlambulule kuko konkhe kungalungi. 10Nasitsi asikoni, simenta localemanga, nelivi lakhe alikho kitsi.
 
 2
Khristu unguMmeli wetfu
1 Bantfwabami, nginibhalela loku khona ningetikona; kodvwa nangabe kukhona lotfuke enta sono, tsine sineMmeli kuYise, Jesu Khristu lolungile, 2nguye loyinhlawulo yetono tetfu, hhayi tetfu sodvwa, kodvwa netemhlaba wonkhe.
3Nasigcina imiyalo yakhe, sineleciniso lekutsi siyamati yena. 4Umuntfu lotsi: “Ngiyamati,” kodvwa abe angayenti imiyalo yakhe, ngulocalemanga, neliciniso kute kuye. 5Kodvwa lowo logcina livi lakhe, lutsandvo lwaNkulunkulu luphelelisiwe kuye; ngaloko singaba neliciniso lekutsi sikuye. 6Wonkhe umuntfu lotsi uhlala kuye, kufanele ahambe ngaleyo ndlela Khristu lahamba ngayo.
Umyalo lomusha
7 Batsandzekako, anginibhaleli wona umyalo lomusha kodvwa wona lowo lomdzala lenawuva kusukela ekucaleni. Lomyalo lomdzala livi lenaliva. 8Noko nginibhalela umyalo lomusha, buciniso bawo lobubonakala kuJesu nakini, ngobe bumnyama buyendlula nekukhanya lokunguko sibili sekuvele kuyakhanya.
9 Umuntfu lotsi usekukhanyeni, kodvwa abe atondza umzalwane wakhe, usebumnyameni nanyalo. 10Lowo lotsandza umzalwane wakhe, uhlala ekukhanyeni, nesikhubekiso kute kuye. 11Kodvwa lowo lotondza umzalwane wakhe usebumnyameni, uhamba ebumnyameni, futsi akati nekutsi uyaphi, ngobe bumnyama buphumphutsekise emehlo akhe.
12 Ngibhalela nine, bantfwabami,
ngobe tono tenu setitsetselelwe
ngenca yaKhristu.
13 Ngibhalela nine, bobabe,
ngobe niyamati Yena,
loseloku aphila kusukela ekucaleni.
Ngibhalela nani, majaha,
ngobe nimehlulile Lomubi.
14 Ngibhalele nine, bantfwana,
ngobe niyamati Babe.
Ngibhalele nani, bobabe,
ngobe niyamati Yena,
loseloku akhona kusukela ekucaleni.
Ngibhalele nine, majaha,
ngobe ninemandla,
nelivi laNkulunkulu lihlala kini,
futsi senimehlulile Lomubi.
15 Ningalitsandzi live netintfo letiseveni. Nangabe umuntfu atsandza live, lutsandvo lwaBabe alukho kuye. 16Ngobe konkhe lokuseveni, kuyinkhanuko yenyama, nenkhanuko yemehlo, nekutigabatisa lokulite ngetintfo takulomhlaba. Konkhe loku akuveli kuBabe, kodvwa kwelive. 17Live liyendlula netinkhanuko talo, kodvwa lowo lowenta intsandvo yaNkulunkulu, uyawuphila kuze kube phakadze.
Mphikakhristu
18 Bantfwana, sesikhatsi sekugcina; njengobe neva kutsi mphikakhristu uyeta, nanyalo bomphikakhristu labanyenti sebavelile; ngako-ke sesiyati kutsi sesikhatsi sekugcina. 19Baphuma emkhatsini wetfu, kodvwa babevele bangesibo bakitsi, ngobe kube bebabakitsi, ngabe bachubeka kanye natsi. Noko kwakufanele kutsi kubonakale kutsi kute namunye wabo labewakitsi.
20 Kodvwa-ke nine nigcotjwe nguLongcwele, nonkhe ninalo lwati. 21Angikanibhaleli ngobe ningalati liciniso kodvwa ngobe nilati. Niyati futsi kutsi kute emanga laphuma ecinisweni. 22Pho, ngubani localemanga nakungesiye lophika Jesu kutsi nguKhristu? Lowo ngumphikakhristu: lophika uYise neNdvodzana. 23Lowo lophika iNdvodzana, ute Nkulunkulu uYise; kantsi lowo lovuma iNdvodzana unaye, Nkulunkulu uYise.
24Loko lenakuva kusukela ekucaleni akuhlale etinhlitiyweni tenu. Nangabe-ke loko kuhlala kini, nani-ke niyawuhlala eNdvodzaneni kanye nakuYise. 25Nguleso-ke setsembiso Khristu lasinika sona: kuphila lokuphakadze.
26Nginibhalele loku ngalabo labanedukisako. 27Kodvwa nine ninekugcotjwa kwaMoya lokukini lenakwemukela kuKhristu; ngako-ke asikho sidzingo sekutsi ningabuye nifundziswe ngulomunye umuntfu. Lokunigcoba kwakhe kunifundzisa tonkhe tintfo, futsi kuliciniso, akusiwo emanga; njengobe kunifundzisile-ke, hlalani nikuye.
28 Bantfwabami, hlalani kuye, khona kutawutsi nakachamuka sibe nesibindzi sibete emahloni sinyibe kuye ekufikeni kwakhe. 29Nanati kutsi ulungile, ningahlala nineliciniso lekutsi wonkhe lowenta kulunga, utelwe nguye.

3
Bantfwana baNkulunkulu
1 Ase nibuke lutsandvo lolungaka Babe lasinike lona kutsi sibitwe ngekutsi sibantfwana baNkulunkulu; futsi vele singabo. Ngako-ke live alisati tsine, ngobe alimatanga yena. 2Batsandzekako, nyalo sibantfwana baNkulunkulu, noko akukabonakali kutsi siyawuba yini. Lesikwatiko kutsi ngesikhatsi achamuka Khristu, siyawuba njengaye, ngobe siyawumbona njengobe anjalo. 3Wonkhe umuntfu lonalo lelo tsemba kuKhristu uyatihlambulula, njengobe naKhristu ahlambulukile.
4 Wonkhe umuntfu lowenta sono wephula umtsetfo, ngobe sono sikwephula umtsetfo. 5Futsi niyati kutsi Jesu wabonakaliselwa kususa tono, nekutsi kute sono kuye. 6Wonkhe umuntfu lohlala kuye akoni, lowonako akazange asambone, futsi akamati.
7 Bantfwabami, ningayengwa ngumuntfu; umuntfu lowenta kulunga ulungile, njengobe naKhristu alungile.
8 Umuntfu lowonako waSathane, ngobe Sathane wona kusukela ekucaleni. Kodvwa iNdvodzana yaNkulunkulu yetela kona loko, kucitsa imisebenti yaSathane.
9 Umuntfu lotelwe nguNkulunkulu akoni, ngobe simo saNkulunkulu sikuye; ngako-ke angeke one, ngobe ungumntfwana waNkulunkulu. 10Bantfwana baNkulunkulu nebantfwana baSathane babonakala ngaloku: Umuntfu longenti kulunga nalongatsandzi umzalwane wakhe, akasiye waNkulunkulu.
Tsandzanani
11 Lona ngumyalo lenawuva kusukela ekucaleni kutsi kufanele sitsandzane. 12Singabi njengaKhayini labe waLomubi, wabulala umnakabo. Wambulalelani-ke? Wambulala, ngobe imisebenti yakhe yayimibi, kantsi lena ya-Abela, umnakabo, yayilungile.
13 Ningamangali, bazalwane, nanitondvwa live. 14Siyati kutsi sesiphumile ekufeni, sangena ekuphileni, ngobe sitsandza bazalwane; lote lutsandvo usesekufeni. 15Umuntfu lotondza umzalwane ungumbulali, nani-ke niyati kutsi kute umuntfu longumbulali lonekuphila lokuphakadze. 16Lutsandvo silwati ngaloku kutsi yena wanikela ngekuphila kwakhe ngenca yetfu; natsi-ke kufanele sinikele ngekuphila kwetfu ngenca yebazalwane. 17Nangabe umuntfu anako kwelive bese ubona umzalwane wakhe loswele, angamhawukeli, angasho kanjani kutsi lutsandvo lwaNkulunkulu luhlala enhlitiyweni yakhe? 18Bantfwabami, asingatsandzi ngemavi nje emlomo kuphela, kodvwa asitsandze ngetento nangeliciniso.
Sibindzi
19Ngaloko-ke siyawukwati kutsi sibeliciniso nasembikwaNkulunkulu siyawuba nesibindzi kunembeza wetfu, 20ngekutsi nangabe nembeza wetfu asilahla, Nkulunkulu mkhulu kunanembeza wetfu, futsi wati konkhe. 21Batsandzekako, nangabe nembeza wetfu angasilahli, sinesibindzi kuNkulunkulu. 22Konkhe lesikucelako uyasipha, ngobe siyigcina imiyalo yakhe, futsi senta lokutsandzeka emehlweni akhe. 23Naku lasiyala ngako: kutsi sikholwe egameni leNdvodzana yakhe lenguJesu Khristu bese siyatsandzana, njengobe asiyala. 24Umuntfu logcina imiyalo yaNkulunkulu uhlala kuNkulunkulu, naNkulunkulu uhlala kuye. Nkulunkulu wasinika Moya wakhe, nguko lesibona ngako kutsi Nkulunkulu uhlala kitsi.
 
Umoya wemanga neweliciniso
1 Batsandzekako, ningabohambe nikholwa ngibo bonkhe bomoya, nibobahlola bomoya kutsi baNkulunkulu yini, ngobe banyenti baphrofethi bemanga labaphumele eveni. 2Moya waNkulunkulu niyawumati ngaloku: Wonkhe umoya lovumako kutsi Jesu Khristu wefika waba ngumuntfu, yena unguMoya waNkulunkulu. 3Wonkhe umoya longamvumi Jesu, akusiwo waNkulunkulu; lowo ngumoya wamphikakhristu leneva ngaye kutsi uyeta, nangempela sewukhona la kulomhlaba.
4 Bantfwabami, nine nibaNkulunkulu, senibehlulile baphrofethi bemanga, ngobe lowo lokini mkhulu kunalowo losemhlabeni. 5Bona belive, ngako-ke nalabakukhulumako kwaseveni, futsi nelive liyabeva. 6Tsine sibaNkulunkulu, lomatiko Nkulunkulu uyasiva, lowo longesiye waNkulunkulu akasiva. Siwehlukanisa ngaloko-ke umoya weliciniso nemoya wekweduka.
Nkulunkulu ulutsandvo
7 Batsandzekako, asitsandzaneni ngobe lutsandvo luvela kuNkulunkulu; wonkhe umuntfu lonelutsandvo usuke atelwe nguNkulunkulu, futsi uyamati Nkulunkulu. 8Kodvwa lote lutsandvo akamati Nkulunkulu, ngobe Nkulunkulu ulutsandvo. 9Lutsandvo lwaNkulunkulu lwabonakaliswa kitsi ngekutsi Nkulunkulu watfumela iNdvodzana yakhe leyodvwa emhlabeni, khona sitewuphila ngayo. 10Ngulolo-ke lutsandvo, hhayi kutsi ngitsi lesatsandza Nkulunkulu, kepha kutsi nguye lowasitsandza, wadzimate watfumela iNdvodzana yakhe kutsi ibe yinhlawulo yetono tetfu.
11 Batsandzekako, nangabe Nkulunkulu wasitsandza kangaka, natsi sifanele kutsi sitsandzane. 12Kute umuntfu lowase wabona Nkulunkulu; nasitsandzana-ke, Nkulunkulu uhlala kitsi, nelutsandvo lwakhe luphelelisiwe kitsi.
13 Siyati kutsi sihlala kuye naye kitsi, ngobe usiphile kwaMoya wakhe. 14Tsine sitibonele, sifakaza kutsi uYise utfumele iNdvodzana yakhe kutsi itewuba nguMsindzisi welive. 15Lowo lovuma kutsi Jesu uyiNdvodzana yaNkulunkulu, Nkulunkulu uhlala kuye, naye uhlala kuNkulunkulu. 16Tsine siyalwati lutsandvo Nkulunkulu lasitsandza ngalo, futsi siyakholwa ngilo.
Nkulunkulu ulutsandvo. Umuntfu lohlala elutsandvweni uhlala kuNkulunkulu, naNkulunkulu uhlala kuye. 17Lutsandvo luphelelisiwe kitsi kuze sibe nesibindzi ngelilanga lekwehlulela, ngobe njengaloku abenjalo Khristu natsi sinjalo kulomhlaba. 18Lutsandvo lute kwesaba, kodvwa lutsandvo loluphelele luyakucosha kwesaba. Kwesaba kuhambisana nesijeziso; lowo lowesabako akapheleli elutsandvweni.
19Tsine sitsandza, ngobe kwacala yena wasitsandza. 20Umuntfu nakatsi: “Ngiyamtsandza Nkulunkulu,” kepha abe atondza umzalwane wakhe, ungulocalemanga; ngobe umuntfu longamtsandzi umzalwane wakhe lambonako, angeke amtsandze Nkulunkulu langazange asambone. 21Sinemyalo lasinika wona Khristu kutsi umuntfu lotsandza Nkulunkulu ufanele kutsandza nemzalwane wakhe futsi.
 
Kukholwa kuncoba live
1 Wonkhe umuntfu lokholwa kutsi Jesu unguKhristu, ungumntfwana waNkulunkulu; umuntfu lotsandza umtali, utsandza nemntfwanakhe futsi. 2Nasitsandza Nkulunkulu sigcina nemiyalo yakhe, siyati kutsi siyabatsandza bantfwana bakhe. 3Ngobe kutsandza Nkulunkulu kugcina imiyalo yakhe. Imiyalo yaNkulunkulu ayimatima kitsi. 4Wonkhe umuntfu lotelwe nguNkulunkulu uyalincoba live. Kuncoba lesincoba ngako live: kukholwa kwetfu. 5Ngubani umuntfu longancoba live ngaphandle kwalowo lokholwa kutsi Jesu uyiNdvodzana yaNkulunkulu?
Bufakazi ngaJesu Khristu
6 Nguye Jesu Khristu loweta ngemanti nangengati; kungesiko ngemanti odvwana kepha ngemanti nangengati, naMoya ungufakazi ngobe Moya uliciniso. 7Ngobe batsatfu labafakazako: 8nguMoya, nemanti, nengati: bufakazi babo bobatsatfu buyavumelana. 9Siyabemukela bufakazi bebantfu; kodvwa bufakazi baNkulunkulu bukhulu kakhulu, ngobe Nkulunkulu ufakaze ngeNdvodzana yakhe. 10Nome ngubani lokholwa yiNdvodzana yaNkulunkulu, unebufakazi kuye; kodvwa umuntfu longakholwa kuNkulunkulu, umente localemanga, ngobe angakholwa ebufakazini lobubekwe nguNkulunkulu ngeNdvodzana yakhe. 11Bufakazi ngulobu kutsi Nkulunkulu wasinika kuphila lokuphakadze, nalokuphila kuseNdvodzaneni yakhe. 12Wonkhe umuntfu loneNdvodzana, unekuphila; kantsi lowo lote iNdvodzana yaNkulunkulu, ute kuphila.
Kuphila lokuphakadze
13 Nginibhalela loku nine, lenikholwa egameni leNdvodzana yaNkulunkulu, kuze nati kutsi ninekuphila lokuphakadze. 14Sinesibindzi kutsi nasicela lutfo kuNkulunkulu ngekwentsandvo yakhe, uyasiva. 15Njengobe sati kutsi uyasiva kunobe yini lesiyicelako, siyati nekutsi sesikunikiwe loko lesikucela kuye.
16 Nakukhona lobona umzalwane wakhe enta sono lesingaholeli ekufeni, kufanele amthandazele, Nkulunkulu utamupha kuphila. Loko kucondzene nalabo labenta sono lesingaholeli ekufeni. Sikhona sono lesiholela ekufeni, lengingete ngasho kutsi kungacelwa ngaleso. 17Konkhe lokungakalungi kusono, noko kukhona sono lesingaholeli ekufeni.
18 Siyati kutsi wonkhe umuntfu lotelwe nguNkulunkulu akoni, ngobe iNdvodzana yaNkulunkulu iyamgcina, naLomubi akamtsintsi.
19 Siyati kutsi sibaNkulunkulu nekutsi umhlaba wonkhe ungephansi kwemandla aLomubi.
20 Siyati kutsi iNdvodzana yaNkulunkulu ifikile yasipha kucondzisisa kahle, khona sitewumati Nkulunkulu longuye sibili; tsine-ke sikuye Nkulunkulu sibili, eNdvodzaneni yakhe lenguJesu Khristu. Nguye longuNkulunkulu sibili, nalokuphila lokuphakadze.
21 Bantfwabami, tikhweshiseni etithicweni.
 


Nenhum comentário:

Postar um comentário