segunda-feira, 4 de janeiro de 2016

1 Yohana: Irigwe


1 Yohana 11Kya ne ngu wru tu ce̱ucwung, ne nzhi ho, ne nzhi ri ne nyyi nzhi, ne nzhi ri he̱rri nzhi bra ria ne nva nzhi, nyi ngwiee ne nzhi níng brrong, ne ngu nyi Riti Nka nce. 2Ce nna i ya wre̱, nzhi ri, nzhi bra ngwá sheede a zeteng, nzhi bra níng brro nka ce na he̱rri tiya, ne ngu i shi ngbe Be̱ we gbangba, ne ngu ya wre̱ nwie nzhi. 3Kya ne nzhi ri, ne nzhi bra ho, nyi ngwiee ne nzhi níng brrong, aha ngbe nyi she mwe rici ngbe nzhi. Nzhi e̱ nzhi mwe rici nzhi ngbe Be̱ ngbe ne Kowe ngu, Jesu Krristi. 4Nzhi níng wie nka ne̱ aha ngbe rekwi nzhi re zhwo we zhwo. 5Kya ne nzhi ho a nwie ngu ne nzhi níng brrong nna nyi nke: he Be̱ne̱ nyi nse̱, ko bi ewie ywing a ngu we̱ ko tsie̱ tsie̱. 6Kundu ne nzhi he nzhi mwé rici ngbe ngu, me̱di nzhi bra cwó a nwie ywing, mahu nzhi ve rabrra, ko nzhi zhwé nka raywrra we̱. 7Me̱di kundu ne nzhi cwo a yarri nse̱, we shi shi ngu ne ngu shi a yarri nse̱, mahu nzhi bi mwe rici a nci nzhi; roshwo Jesu, Kowe ngu a níng kyu re-e̱ngwie̱ nzhi zhwozhwo. 8Kundu nzhi he ko nzhi nyí e̱ngwie̱ we̱, mahu nzhi yaa brrá we nci nzhi, ko raywrra shi a yarri nzhi we̱. 9Me̱di kundu ne nzhi he re e̱ngwie̱ nzhi, ngu a a bi raywrra ngbe redziee, ngbe we̱ níng we re-e̱ngwie̱ nzhi, we̱ bra níng kyu re-riywe̱ redziee nzhi zhwozhwo. 10Kundu nzhi he ko nzhi nyi e̱ngwie̱ we̱, maahu nzhi ki ci rabrra, ko nka ngu a shi a yarri nzhi we̱.

1 Yohana 21A rewe nje, nje níng wie nka ne̱ kishi nyi ri nyi e̱ngwie̱. Me̱di kundu ya nyi nyi e̱ngwie̱, nzhi bi ya ne ngu cwué̱ nka aha nzhi a nwie Be̱ -- nyi Jesu Krristi, Nne Redziee. 2Nyi ngu ngu hwie̱ teede nang we re-e̱ngwie̱ nzhi, ko nyi aha na nzhi we nggaa nzhi we̱, me̱di aha re-e̱ngwie̱ na ebe ngwie̱ zhwozhwo. 3Kundu ne nzhi zhwé Nti Nka ngu, wire nzhi e̱ ti he cence nzhi ki hu. 4Nne nke ne ngu he he, "Nje ki hu," me̱di ko ngu nyí kya ne ngu he we̱, a nyi nne rabrra, ko raywrra shi a yarri ngu we̱. 5Me̱di ko nye̱ ne ngu zhwe nka ngu, maahu ce̱ Be̱ne̱ cence a shi yarri ngu zhwozhwo. A nyi ni ne nzhi hu he nzhi shi yarri ngu. 6Nne nke ne ngu he he ngu shi a yarri ngu, se re cwo ciee e̱ shi ne Jesu ngu i cwo. 7Nné ce̱ nje, ko nje shi nwie níng wie ya Riti Nka hwi we̱, a nyi we rening ne nyi i ho tu we ce̱ucwung. Ngu Riti Nka reni ne̱ nyi na ne nyi sa ho. 8Gbengbe ni, nje shi níng wie ya Riti Nka hwi, aha á rí raywrra ngu a yarri Krristi ngbe a yarri nyi, aha ewie ywing shi nwie wara, ngbe nse̱ te̱nte̱ng nna a shi nwie si. 9Nne nke ne ngu he ngu shi a nwie si, me̱di ngu bra ra gimbe ngu maahu a ke̱ shi nwie ywing he̱rri ne cwu. 10Ko nye̱ ne ngu ce̱ gimbe ngu mahu a srra a yarri ewie si, ko bra bi yankya a yarri ngu ngbe re ki ci re grre̱ we̱. 11Me̱di nne nke ne ngu ra gimbe ngu, a shi a yarri ewie ywing, a bra cwo a yarri ewie ywing, koo hu ewie ne ngu nyia re nzhi we̱, aha ewie ywing ki be̱ yi. 12Nje níng wieng, nyi rewe nje, aha á níng we re-e̱ngwie̱ nyi aha lo ngu. 13Nje níng wieng, nyi re-be̱, aha nyi ki hu ngu ne ngu nyi tu we ce̱ucwung. Nje níng wieng, nyi ze̱, aha ne nyi drre̱ ngu Nne Hwie̱ e̱. 14Nje níng wieng, nyi rewe nje, aha ne nyi hu Be̱ e̱. Nje níng wieng, nyi re-be̱, aha ne nyi ki hu ngu ne ngu nyi tu we ce̱ucwung. Nje níng wieng, nyi ze̱, aha ne nyi bi igbe̱, riti nka Be̱ne̱ bra srra a yarri nyi, nyi bra drre̱ ngu Nne Hwie̱ e̱. 15Shi de̱ nyi ce̱ ebe ngwie̱ ne̱ ka yankya ne ngu nyi na ebe ngwie̱ ne̱ we̱. Ko nye̱ ne ngu ce̱ ebe ngwie̱ ne̱ maahu ko ce̱ Be̱ e̱ we̱. 16Aha ko nda a be ngwie̱ ne̱ -- re-ankya ne ikpe rwe̱ kre, ngbe ecwue na riyii, ngbe cwe zewe aha kya ne ngwe̱ bi ka ngwe̱ nyi -- koó wrrú a nwie Be̱ we̱, me̱di a nyi ankya ngwie̱. 17Ebe ngwie̱ ngbe re-ankya ecwue ngu shi nwie nyia, me̱di nne ne ngu nyí kya ce̱ Be̱ne̱ shi srra he̱rri tiya. 18A rewe nje, zhe krruci ngwie̱ e̱ sa dudu! We shi ne nyi i ho he Nne Ra Krristi cwo be e̱, ko ngbe a zhe ne ne̱ nné ra Krristi piriri á a kpi ci. Kya a nyi ngwiee nzhi hu he zhe krruci ngwie̱ e̱ be. 19Á i wrru a yarri nzhi, me̱di gannyi e̱ gung koó nyi na nzhi we̱. Aha kundu ne mbe ra nyi na nzhi, á ra hwie̱ ngbe nzhi; me̱di wrru mbe ne̱ e̱ ti he koó nyi na nzhi we̱. 20Me̱di nyi e̱, Ngu Na Wiri e̱ níng mia, zhwozhwo nyi nyi bra hu raywrra nna. 21Ko nje níng wieng ne̱ he aha nyi nyi riywe̱ hu raywrra we̱; me̱di aha ne nyi hu, aha ko shi rabrra re bra wru a yarri raywrra we̱. 22Ma nyi nye̱ ngu bi rabrra a? Nyi nne nke ne ngu klo he ko Jesu nyi Krristi we̱. Zhwe nne ana nyi ngu ngu nyi nne ra Krristi, a ra Be̱ ngbe Kowe. 23Ko nye̱ ne ngu ra Kowe ko shi re nyi na Be̱ e̱ we̱; me̱di ko nye̱ ne ngu ti we gbeng he ngu nyi na Kowe maahu a nyi na Be̱. 24Nde kya ne nyi ho tu ce̱ucwung nna re srra a yarri hwie nyi. Kundu ngu shi a yarri nyi, wire nyi e̱ bi mwe rici ngbe Kowe ngbe ne Be̱. 25Jee ne ngu Kowe e̱ níng sang nna nyi ce na he̱rri tiya. 26Nje níng wie re-ankya ne̱ a rici nné mbiye ne mbe shi kre rê mbe níng kwa re nzhi nkla ya. 27Me̱di nyi e̱, Nshe Wiri ne Krristi i níng mia a shi yarri nyi, ko nyi bra kre yaka nne re níng mie̱ng wa we̱. Me̱di Nshe Wiri ngu a níng mié̱ ga re-ankya zhwozhwo, kya ne ngu níng mié̱ng nna nyi te̱nte̱ng, ko nyi kpe̱ng we̱. Aha ni we shi ne ngu níng mié̱ng, nyi srra a yarri ngu. 28A zhe ne ne̱, rewe nje, nyi ning tu rici a ngu, aha kundu ngu ri ya wre̱, nzhi e̱ she igbe̱ng yo a nyyi ngu we̱sa ne nshwu a tung be ngu. 29Tu ne nyi hu he a bi redziee, mahu nyi hu he ko nye̱ ne ngu nyi kya ngu shi tsantsa maahu nyi bî Be̱ne̱.

1 Yohana 31Nyi ri zhwe ce̱ ne Be̱ ngu ning ce̱ we yang ne̱! He̱rri á níng ye he rewe Be̱ne̱! Nzhi e̱ bra nyi rewe ngu a cence. Kya a nyi ngwiee ne ko ebe ngwie̱ e̱ níng hu we̱, aha koo hu Be̱ne̱ we̱. 2Nné ce̱ nje, a zhe ne ne̱ nzhi nyi rewe Be̱ne̱, koó níng klang ngbe nzhi hu ka nzhi cwo a shi rimi we̱. Me̱di nzhi hu he a zhe ne Krristi ri ya wre̱, nzhi ri shi shi ngu, aha nzhi ri ki ri we shi ne ngu ning shî. 3Ko nye̱ ne ngu sa riyii a Krristi, we̱ yaa ci srra we wiri we shi ne Krristi ngu shi wiri ma. 4Ko nye̱ ne ngu nyi e̱ngwie̱ aa hle̱ Riti Nka Be̱ne̱. E̱ngwie̱ e̱ nyi riywe̱ zhwe nti nka. 5Me̱di nyi hu he a i be aha ngu ya yi re-e̱ngwie̱ nzhi, ko bi e̱ngwie̱ a yarri ngu we̱. 6Ko shi nne nke ne ngu shi a yarri ngu re srra re nyi e̱ngwie̱ we̱; me̱di nne nke ne ngu srra re nyi e̱ngwie̱ e̱ koo sa ki ri wire re ning hwie̱ ki hu we̱. 7A rewe nje, shi de̱ nyi we ya nne re níng kwa re nzhi nkla ya we̱. Nne nkiye ne ngu nyi kya ngu shi tsantsa mahu a bi redziee, we shi ne Krristi ngu bi redziee ma. 8Nne nke ne ngu nyi kya ne ngu shi ngwie̱ngwie̱ e̱, a nyi na Shetani, aha Shetani i nyi ne bi e̱ngwie̱ tu we ce̱ucwung. Kya ngu ci ne Kowe Be̱ne̱ e̱ ya wre̱ e̱ a nyi aha ngu ci cwuo Shetani re ci shweni. 9Ko shi nne ne ngu nyi ewe Be̱ne̱ re srra re nyi e̱ngwie̱ we̱, aha e̱kpe̱e̱ Be̱ne̱ shi a yarri ngu; ko shi re srra re nyi e̱ngwie̱ we̱ aha a nyi bî Be̱ne̱. 10Nzhi e̱ ce̱ rimi nzhi hu nné mbe ne mbe nyi rewe na Be̱ne̱ ngbe nné mbiye ne mbe nyi rewe na Shetani e̱? Ko nye̱ ne ko ngu nyí re-cwuo rina we̱, ko nyi ewe Be̱ne̱ we̱; nne nke ma ne ko ngu cé̱ gimbe ngu we̱, ko nyi ewe Be̱ne̱ we̱. 11Aha kya ne nyi i ho tu we ce̱ucwung nna nyi nke: nyi yaa ce̱. 12Shi de̱ nyi shi shi Kayinu we̱ ne ngu i nyi na Nne Hwie̱ ngu yhwe̱ gimbe ngu. A i ki yhwe̱ aha nda? We aha re-cwuo na ngu a i shi ngwie̱ngwie̱, na gimbe ngu a nyi re-cwuo redziee. 13Shi de̱ re níng hwie̱ kyang nga onu we̱, re-gimbe nje, kundu ne ebe ngwie̱ e̱ níng rá. 14Nzhi e̱ nzhi hu he nzhi hle hu re nzhi nce, nzhi hu ni aha ne nzhi ce̱ re-gimbe nzhi. Ko nye̱ ne de̱ ngu ce̱ re-gimbe we̱ mahu a shi tahwie ringgwe̱ hu. 15Ko nye̱ ne ngu ra gimbe ngu maahu a nyi nne yhwi nné, nyi bra hu re̱se̱ng he ko bi ya nne yhwi nné ngu bi ce na he̱rri tiya we̱. 16Nzhi ce̱ rimi nzhi hu ce̱ e̱? Ce̱ e̱ shi he ni: Jesu Krristi i ngwa ce ngu aha nzhi; ngbe aa mwa ye̱ye̱rri nzhi e̱ nzhi ngwa ce nzhi aha re-gimbe nzhi ma. 17Kundu ya bi kyang ho shwing srra a be ngwie̱ ne̱, ngu bra rí ya gimbe ngu ne ngu shi riywe̱, ne ko ngu bra rí naana ngu we̱, wé̱ ce rimi ré he he ce̱ Be̱ne̱ e̱ shi a yarri hwie ngu a? 18Rewe nje, shi de̱ ce̱ nzhi e̱ re shi we ikpe nu nwie heng he we̱, me̱di re nyi nying nyi ngbe a yarri raywrra. 19A nyi ni ne nzhi hu he nzhi nyi raywrra, ngbe nzhi e̱ ning bra yaa shwe̱ rehwie a nyyi Be̱ne̱. 20Kundu ronu rie nzhi níng ting he nzhi brru, a nyi aha ne Be̱ne̱ nyi brrang re ne̱ ronu rie nzhi, aa bra hu ko nda. 21Nné ce̱ nje, kundu ne de̱ ronu rie nzhi níng ting he nzhi brru we̱, mahu nzhi e̱ hung yo gbeng a nyyi Be̱ne̱, 22ngbe nzhi e̱ she ko nda ne nzhi ki rinng; aha ne nzhi zhwe nti nka ngu re bra nyi kya ne ngu ki kla ehwie. 23Riti nka ngu a nyi nke: he nzhi sa rie a Kowe ngu Jesu Krristi, nzhi bra yaa ce̱ shi ne ngu he nzhi yaa ce̱. 24Nné mbe ne mbe zhwe nti nka ngu a á srrá a yarri ngu, ngu a bra shi a yarri mbe ma. Kya ngu ci nzhi hu he shi a yarri nzhi e̱ nyi nke: nzhi hu aha Nshe Wiri ngu ne ngu níng ngwa.

1 Yohana 41Nné ce̱ nje, shi de̱ nyi shî nka ko nye̱ ne ngu he ngu bi Nshe Be̱ne̱ we̱, me̱di nyi mwa kya ne ko nye̱ he ngbe nyi ri ka á wru a nwie Nshe Be̱ne̱ ye̱, aha nné ti re̱se̱ng na rabrra we yang á kpi ci ko he a be ngwie̱. 2Rê ne nyi shi ning hu Nshe na Be̱ne̱ e̱ nyi nke: ko nye̱ ne ngu shî he Jesu Krristi i be ne rwe̱ nneywi, mahu a bi Nshe Be̱ne̱, 3me̱di ko nye̱ ne ko ngu shî he Jesu be ne rwe̱ nneywi we̱, ko bi Nshe Be̱ne̱, se we na Nne Ra Krristi, ne nyi i ho he cwo be e̱, a zhe ne ne̱ aa a kpe ci a be ngwie̱. 4Rewe nje, nyi e̱ nyi nyi na Be̱ne̱, nyi bra we drre̱, aha ngu ne ngu shi a yarri nyi e̱ a ne̱ nne nkiye ne ngu shi a yarri ngwie̱. 5Nné ti re̱se̱ng na rabrra a á wru a yarri ngwie̱, aha ni re-nka mbe e̱ nyi we zhwe na ebe ngwie̱, ebe ngwie̱ e̱ bra we ho nka. 6Nzhi e̱ nzhi nyi na Be̱ne̱, ko nye̱ ne ngu hu Be̱ne̱, we̱ ho nka nzhi; me̱di nne nke ne ko ngu nyi na Be̱ne̱ we̱, ko hó nka nzhi we̱. A nyi ni ne nzhi ning hú Nshe raywrra ngbe nshe rabrra. 7Nné ce̱ nje, nde nzhi yaa ce̱, aha ce̱ e̱ wru nwie Be̱ne̱. Kundu nzhi yaa ce̱ mahu nzhi nyi rewe Be̱ne̱, nzhi e̱ bra hu Be̱ne̱. 8Kundu de̱ nzhi yaa ce̱ we̱, mahu ko nzhi hu Be̱ne̱ we̱, aha Be̱ne̱ nyi ce̱. 9Rê ne Be̱ne̱ ngu níng ti ce̱ ngu a nyi nke: aa te ne Kowe ngu ne ngu ki bi we ze̱nggre̱ ngu a yarri ebe ngwie̱ ngbe nzhi she ce aha ngu. 10Ce̱ e̱ nyi nke: ko nyi nzhi e̱ ne nzhi ce̱ Be̱ne̱ we̱, me̱di a i níng ce̱, he̱rri aa te Kowe ngu ngbe re hwie̱ teedeng yi re-e̱ngwie̱ nzhi. 11Nné ce̱ nje, tu ne Be̱ne̱ ngu níng ce̱ ni, aa ye ngbe nzhi yaa ce̱ ma. 12Ko bi ya nne ngu sa ri Be̱ne̱ we̱, me̱di kundu nzhi yaa ce̱, mahu Be̱ne̱ shi a yarri nzhi ngbe ce̱ ngu a shi yarri nzhi zhwozhwo. 13A nyi ni ne nzhi hu he nzhi srrá a yarri ngu, ngu a ma a shi yarri nzhi, aha aa níng ngwa Nshe Wiri ngu. 14Nzhi ri, nzhi bra ngwá sheede he Be̱ e̱ te Kowe ngu ngbe re hwie̱ Nnenkyia ebe ngwie̱. 15Ko nye̱ ne ngu shî he Jesu nyi Kowe Be̱ne̱, maahu Be̱ne̱ srrá a yarri ngu, ngu a shi a yarri Be̱ne̱ ma. 16Aha ni nzhi hu re̱se̱ng, nzhi bra sa rie a ce̱ ne Be̱ ngu bi aha nzhi. Be̱ne̱ nyi ce̱, kundu nzhi yaa cé̱, mahu nzhi srrá a yarri Be̱ne̱, Be̱ne̱ e̱ srrá a yarri nzhi ma. 17A ni nzhi e̱ yaa ce̱ zhwozhwo aha ngbe nzhi ri hung yo we dengge a tung nyi nka, aha a be ngwie̱ ne̱ nzhi srra shi ngu. 18Ko shi nzhi bi kyang to owu we̱, aha kundu nzhi yaa ce̱ zhwozhwo, ngu ce̱ ana we̱ ti owu a ci, aha ko shi nzhi to owu he Be̱ne̱ cwo a níng na uucwu we̱. Nne ne ngu to owu mahu ko ce̱ ngu a ya cwu we̱. 19Nzhi yaa ce̱ aha Be̱ne̱ e̱ ke̱she níng ce̱. 20Ko nye̱ ne ngu he, "Nje ce̱ Be̱ne̱," me̱di ngu bra rá gimbe ngu, mahu a nyi nne rabrra. Aha ko nye̱ ne de̱ ngu ce̱ gimbe ngu ne ngu ki ri we̱, ko shi re hung ce̱ Be̱ne̱ we̱ aha ko ri Be̱ne̱ we̱. 21Riti nka ne Krristi i níng ngwa a nyi nke: ko nye̱ ne ngu ce̱ Be̱ne̱ se re ce̱ gimbe ngu wire.

1 Yohana 51Ko nye̱ ne ngu shî he Jesu nyi Krristi mahu a nyi bî Be̱ne̱; ko nye̱ ne ngu ce̱ be̱, we̱ ce̱ ewe ngu we ni ma. 2Rêng hu he nzhi ce̱ rewe Be̱ne̱ e̱ nyi nke: se ne nzhi ce̱ Be̱ne̱ ne nzhi bra zhwé nti nka ngu. 3Ce̱ ne nzhi ce̱ Be̱ne̱ e̱ nyi nke he nzhi zhwe nti nka ngu. Ko nti nka ngu a á bi rwe̱ we̱, 4aha ko nye̱ ne ngu nyi bî Be̱ne̱ e̱ drré̱ ebe ngwie̱; a nyi aha sa rie nzhi a yarri Krristi ne nzhi drré̱ ebe ngwie̱. 5Nyi nye̱ ngu hung drre̱ ebe ngwie̱ e̱? Se we ngu nne nke ne ngu shî he Jesu nyi Kowe Be̱ne̱. 6A nyi ngu Jesu Krristi ne ngu be ne sheede rishi ngbe roshwo. Koo be we ne rishi we̱, me̱di he̱rri ngbe roshwo. A a nyi Nshe Wiri ne ngu ngwá sheede ne̱, aha Nshe Wiri e̱ nyi raywrra. 7A bi re-sheede komo wetsie̱: 8a bi na Nshe Wiri, ngbe na rishi, ngbe na roshwo; mbe wetsie̱ ne̱ á ngwá we sheede zunzrru. 9Nzhi shî sheede ne nneywi ngwá, me̱di sheede na Be̱ne̱ ne̱ kaka aha a nyi na Be̱ne̱, a nyi ngwiee ne ngu ngwa a rici Kowe ngu. 10Ko nye̱ ne ngu sá rie a Kowe Be̱ne̱, a bi sheede ne̱ a nu rie ngu. Ko nye̱ ne de̱ ngu sá rie a Be̱ne̱ we̱, mahu a he he Be̱ne̱ e̱ bi rabrra, aha ne ko ngu sá rie a sheede ne Be̱ne̱ ngu ngwa a rici Kowe ngu we̱. 11Sheede nna nyi nke: Be̱ne̱ e̱ níng ngwa ce he̱rri tiya, ce nna bra shi a Kowe ngu. 12Ko nye̱ ne ngu bi Kowe nna a bi ce, nne nke ne de̱ ngu bi Kowe Be̱ne̱ we̱ maahu ko bi ce we̱. 13Nje wie re-ankya ne̱ re be nwie nyi -- nyi ne nyi sa rie a Kowe Be̱ne̱, aha ngbe nyi hu he nyi bi ce na he̱rri tiya. 14Kya ngu ci nzhi hung be nyyi Be̱ne̱ we dengge e̱ nyi nke: aha kundu nzhi rin ko nda ye̱ye̱rri ne kya ce̱ ngu, we̱ níng hong. 15Kundu ne nzhi bra hu he a ho ko nda ne nzhi rin e̱, mahu nzhi hu he nzhi she kya ne nzhi ki rinng nna. 16Kundu ya a tsi nyi ri gimbe ngu shi nyi e̱ngwie̱ na ne ko ngu shi ki ci re hu we̱, nde re ki ku Be̱ne̱ ngbe Be̱ne̱ we̱ ki ngwa ce. Nje he nka ne nné mbe ne ko e̱ngwie̱ mbe e̱ nyi na ne ngu shi we ci ré kwi we̱. A bi e̱ngwie̱ na ne ngu ci nneywi re hu. Ko nje he re ku Be̱ne̱ aha zhwe ngwiee ana we̱. 17Ko zohu zhwe riywe̱ redziee nyi e̱ngwie̱, me̱di a bi e̱ngwie̱ na ne ko ngu ci nneywi re hu we̱. 18Nzhi hu he ko nye̱ ne ngu nyi bî Be̱ne̱ e̱ ko srrá nwie nyi e̱ngwie̱ we̱; aha ngu Kowe Be̱ne̱ e̱ ki kye̱, ko shi Nne Hwie̱ re ki re we̱. 19Nzhi hu he nzhi e̱ nzhi nyi rewe Be̱ne̱, me̱di ebe ngwie̱ ne̱ zhwozhwo shi a nva Nne Hwie̱. 20Nzhi bra hu he Kowe Be̱ne̱ e̱ be, aa níng ngwa hu re̱se̱ng, aha ngbe nzhi ki hu ngu ne ngu nyi raywrra. Nzhi e̱ shi a yarri ngu, ngu ne ngu nyi raywrra, nzhi shi a yarri Kowe ngu Jesu Krristi. A nyi ngu ne ngu nyi Be̱ne̱ cence ngbe ce na he̱rri tiya. 21Rewe nje, nyi to gbong ne re-kpanshwu.

http://www.bible.is/IRIWYI/1John/1/N

Nenhum comentário:

Postar um comentário