sábado, 2 de janeiro de 2016

1 YOHANES (Toraja)

 


1 YOHANES 11Iatu apa denmo tempon dio mai, tu kirangimo, tu nata’paimo matangki, tu mangkamo kitiro sia mangkamo nakaka’ limangki iamotu diona Bisara katuoan, 2– na iatu katuoan mangkamo dipasombo sia kitiromo, angki katottongi sia kipa’peissanan lako kalemi tu katuoan matontongan, tu inang denmo siayoka Ambe’, anna dipasombo lako kaleta; – 3iatu apa kitiromo sia kirangimo, ia dukamo kipa’peissanan pole lako kalemi, anna kamu duka tama kasiulangan lan kasiturusan sisola kami; iatu kasiturusangki iamo kasiturusan kisiulangi Ambe’ sia Yesu Kristus, AnakNa. 4Iatu iannate kisura’, dikua anna sundun tu kaparannuanta. 5Iamote tu kadanNa tu mangka kirangi dio mai Kalena, angki pa’peissananni lako kalemi, kumua iatu Puang Matua Iamo kamasiangan, sia inang tae’ kamalillinan lan Kalena. 6Iake ma’kadaki’ kumua den kasiturusanta sola, apa lolang lanki’ malillinna, manassa mo’rangki’ sia tae’ tapogau’i tu situru’na kamanapparan. 7Apa iake lolangki’ lan kamaseroan, susi Ia torro lan kamasiangan, manassa denmo kasiturusanta sola nasang, sia raraNa Yesu, AnakNa, usseroiki’ dio mai mintu’ kasalan. 8Iake ma’kadaki’ kumua tae’ kasalan dio kaleta, umpakena kalenaki’ kaleta sia tae’ kamanapparan dio kaleta. 9Apa iake taakui tu mintu’ kasalanta, maruru’ sia malambu’ Ia tu Puang Matua, la umpa’dei mintu’ kasalanta, sia usseroiki’ dio mai mintu’ kakadakeanta. 10Iake ma’kadaki’ kumua tae’pa tapogau’ len kasalan, untanda to mo’rangki’ Puang Matua, sia tae’ dio kaleta tu kadanNa. 


1 YOHANES 21E anakku, ia sia kusurasangkomi te, dikua da mipogau’ kasalan. Na iake denni misa’ tau umpogau’ kasalan, den kita tu Pa’bisaranta lako Ambe’, iamo Yesu Kristus, To malambu’, 2sia Iamo dadi pemala’ usseroi mintu’ kasalanta, sia tangia kasalanta manna, sangadinna kasalanna duka mintu’ issinna lino. 3Dionamote taissanni kumua tatandaimo, iake takaritutui tu parentaNa. 4Iatu to ma’kada kumua: Kutandaimo, apa tae’ nakaritutui tu parentaNa, iamoto mo’rang, sia tae’ kamanapparan dio kalena. 5Apa minda-minda ungkaritutui tonganni tu kadanNa, tonganna kumua lanmo kalena nanii tepu pa’kaboro’Na Puang Matua. Dionamoto taissanni kumua iatu kita lanki’ Kalena. 6Iatu to ussanga kalena torro lan Puang sipato’ ia la umpalolang kalena susi Kristus mangkamo umpalolang Kalena. 7E mintu’ pa’kaboro’ku, tangia parenta ba’ru kusurasangkomi, sangadinna parenta masaimo, tu inang diomo kalemi tempon dio mai. Iatu parenta masai, iamotu kada mangka mirangi. 8Apa kusurasan dukakomi parenta ba’ru, iamotu apa tongan diona Kristus sia diona kamu, belanna iatu malillin lendu’mo sia iatu manassana masiang parrangmo. 9Minda-minda tu ussanga kalena lan masiangna, apa ungkabiri’ siulu’na, iamo tontong lan malillinna sae lako totemo. 10Apa iatu to umpakaboro’ siulu’na, tonang lan ia masiangna, nalan tau iato tae’ dipotitumbunna. 11Apa iatu to ungkabiri’ siulu’na, iamo lan malillinna, sia lolang lan malillinna sia tae’ natandai tu napatunna, belanna napabutamo malillinna tu matanna. 12E anakku, massura’na’ lako kalemi, belanna mintu’ kasalammi dipa’deimo tete dio sanganNa Kristus. 13E mintu’ ambe’, massura’na’ lako kalemi, belanna mitandaimo tu Puang tu inang denmo tempon dio mai. E mintu’ to mangura, massura’na’ lako kalemi, belanna mangkamo mitalo tu deata bulituk. 14E pia, mangkamo’ massura’ mati’, belanna mitandaimo tu Ambe’. E mintu’ ambe’, mangkamo’ massura’ mati’, belanna mitandaimo tu Puang tu inang denmo tempon dio mai. E mintu’ to mangura, mangkamo’ massura’ mati’, belanna batta’komi sia naniikomi torro kadanNa Puang Matua, sia mangkamo mitalo tu deata bulituk. 15Da mikamali’i tu lino ba’tu apa lan lino. Iake denni misa’ tau ungkamali’i te lino, manassa tae’ pa’kaboro’Na Puang Matua lan tau iato. 16Belanna mintu’na tu lan lino, iamotu kamailuan pa’kalean, kamailuan mata, sia kasolleran, tae’ nalu dio mai Ambe’, sangadinna lu dio mai lino. 17Lino iate la lanna’ sola mintu’ kamaballoanna, apa iatu to umpogau’ pa’poraianNa Puang Matua tontong sae lakona. 18E pia, nalambi’mo tu ma’katampakanna attu; sia susitu mangkamo mirangi kumua la sae undinna tu uali Kristus, na totemo te budamo; iamo tanii untandai to kumua ma’katampakannamo attu te. 19Messarakmo dio mai kaleta tu tau iato mai, apa inang tangia solata, belanna iake solatai tae’ nasalai tang mari’pi ussisolangki’; apa messarak ia anna payan kumua tae’ na ia nasang solata. 20Na kamu te unnappa’mokomi pa’kamasean, iamotu mangkamokomi Napassakke To maindan sia paissankomi sola nasang. 21Tae’ra kusurasangkomi, belanna tae’ mitandai tu kamanapparan, sangadinna belanna mitandaimo sia belanna tae’ apa tang tongan lu dio mai kamanapparan. 22Mindara tu to mo’rang, ke tang to umpeonganni Yesu, kumua tangia Kristus? Na iatu to umpeonganni Ambe’ sia Anak, iamoto tu uali Kristus. 23Minda-minda umpeonganni Anak, tae’ duka anna poAmbe’i tu Puang Matua, apa iatu to unnaku Anak, napoAmbe’ tu Puang Matua. 24Iate kamu te, sipatu manda’ lan penaammi tu apa mangka mirangi dio mai pamulanna. Iake manda’i lan penaammi tu apa mangka mirangi dio mai pamulanna, manassa la manda’ dukakomi lan Anak sia lan Ambe’. 25Iamote tu pangallu’ mangka Naallu’ lako kaleta, iamotu katuoan matontongan. 26Mintu’na apa iate mangkamokomi kusurasan tu diona to la umpapusakomi. 27Iatu kamu te, manda’mo lan kalemi tu pa’kamasean Napassakkeangkomi Puang, tae’omo mimanggi’ naada’i pole’ misa’ tau: sangadinna susi Naadarangkomi pa’kamaseanNa diona mintu’ apa sia tongan sia tae’ namo’rang, sia susitu mangkakomi Naada’i, la manda’komi lan Kalena. 28Totemo te, e anakku, manda’komi lan Kalena, kumua iake dipasombomi, la unnappa’ki’ kabattaran sia tae’ tala kasirisan dio oloNa, ke attu kasaeanNa. 29Na iake miissanni kumua malambu’ tu Puang, manassa miissan duka kumua minda-minda umpogau’ kamalamburan, iamo lu dio mai Kalena.


1 YOHANES 31Tiromi, tumbai kapuana tu pa’kaboro’ mangka Napa’kamasean Ambe’ lako kaleta, tapourungi disa’bu’ anakNa Puang Matua; susimoto tu diona kita. Iamo bannangna te, natae’ natandaiki’ te lino, belanna tae’ natandai tu Puang. 2E mintu’ pa’kaboro’ku, totemo te anakNaki’ Puang Matua, apa tae’pa nasombo la matumbai dadinta undinna. Apa takanassai, kumua iake dipasomboMi undinna, la susi dukamo tu a’ganta, belanna la tatiro susitu a’ganNa siamo. 3Na minda-minda tu den kapa’rannuanan iate lako Kalena, iamo umpemaseroi kalena, susi Kristus masero. 4Minda-minda umpogau’ kasalan, iamo ullullu’ Sukaran aluk, belanna kasalan iamo gau’ ullullu’ Sukaran aluk. 5Miissan kumua dipasombo tu Kristus anNa lendokanni tu mintu’ kasalan; lan Kalena tae’ kasalan. 6Minda-minda tu manda’ lan Kalena, tae’ napogau’ kasalan; anna minda-minda umpogau’ kasalan, tae’pa natiroI sia tae’pa natandai tu Puang. 7E anakku, da naden misa’ tau umpapusakomi: iatu to umpogau’ kamalamburan, iamo malambu’, susi Kristus malambu’; 8Iatu to umpogau’ kasalan, iamoto lu dio mai deata bulituk, belanna iatu deata bulituk inang umpogau’ kasalan dio mai mulanna. Iamo bannangnate, Nadipasombo tu AnakNa Puang Matua, kumua anNa Ia ussanggangi tu mintu’ pengkaranganna deata bulituk. 9Minda-minda tu lu dio mai Puang Matua, tae’ napogau’ kasalan, belanna iatu amboran malapu’Na Puang manda’ lan kalena; tae’ nakullei umpogau’ kasalan, belanna lu dio mai Puang Matua. 10Dionamora te naniimo sombo umbanna tu anakNa Puang Matua na umbanna tu anakna deata bulituk; minda-minda tang umpogau’ kamalamburan, tae’ nalu dio mai Puang Matua, susi dukato tu to tang umpakaboro’ siulu’na. 11Belanna iamote tu pangadaran mangka mirangi dio mai mulanna, kumua sipatuki’ siala mase. 12Tae’ nasusi Kain, tu lu dio mai deata bulituk, umpongko siulu’na. Apa bannangna anna pongkoi? Belanna mintu’ penggauranna kadake, apa penggauranna siulu’na malambu’ ia. 13E sangsiulurangku, da mikamangngai, ke nakabiri’komi te lino. 14Kita te taissan, kumua tilelemoki’ dio mai kamatean lako katuoan, belanna tapakaboro’ tu sangsiuluran. Iatu to tang ma’pakaboro’, tontong lan kamatean. 15Minda-minda ungkabiri’ siulu’na, iamoto papatean, sia miissan kumua iatu to papatean, tae’ katuoan tontong sae lakona dio kalena. 16Nasusite tatandaimo tu pa’kaboro’, belanna mangkamo Kristus ussorong sunga’Na, diona kita; sipato’ dukamoki’ ussorong sunga’ta belanna sangsiuluran. 17Apa minda-minda unnampui ianan lino, anna tiroi tu siulu’na kapu’duran, naka’pananni ma’mata to buta tu siulu’ iato, maka umbamo la nakua tu pa’kaboro’Na Puang Matua torro lan kalena? 18E anakku, da tama’pakaboro’ kada ba’tu puduk bangri, sangadinna la situang penggauran sia kalantukan tongan. 19Nasusito taissan, kumua lu dioki’ mai kamanapparan, anta pabatta’ penaanta dio oloNa Puang; 20belanna moi napasalaki’ penaanta, apa mambela kapuanNa tu Puang Matua na penaannta, sia unnissan mintu’na apa. 21E mintu’ pa’kaboro’ku, iake tae’ siai napasalaki’ penaanta, manassa barani penaanta mennolo lako Puang Matua; 22sia apa tapalaku, la taappa’ dio mai Kalena, belanna takaritutui tu mintu’ parentaNa sia tapogau’ tu apa Naporai. 23Iamote tu parentaNa, kumua sipatu tapatongan tu sanganNa AnakNa, Iamo Yesu Kristus, anta siala mase, situru’ tu parenta mangka Nakamaseangki’. 24Minda-minda ungkaritutui tu mintu’ parentaNa, iamo manda’ lan Puang, anNa Puang lan kalena. Iamote tanii unnissanni kumua manda’ tu Puang lan kaleta, diona tu Penaa mangka Nakamaseangki’.


1 YOHANES 41E mintu’ pa’kaboro’ku, da mipatongan bangi tu anggenna penaa, sangadinna sudi dolo tu mintu’na penaa iato, ba’tu la lu dio siai mai Puang Matua; belanna budamo nabi tang tongan bu’tu lan lili’na lino. 2Susinna te minii untandai tu PenaanNa Puang Matua; umba-umba tu penaa unnaku Yesu Kristus kumua saemo lan a’gan tolino, iamoto tu lu dio mai Puang Matua; 3na umba-umba tu penaa, tae’ naakui tu Yesu, iamoto tu tang lu dio mai Puang Matua, sangadinna iamote tu penaanna uali Kristus tu mangka mirangi la bu’tu sia totemo te denmo lan lino. 4E anakku, kamu te lu diokomi mai Puang Matua sia mangka untaloi tau iato mai, belanna mandu kapua tu To lan kalemi na iatu to lan lino. 5Tau iato lu dio mai lino, iamoto nama’kada tolino, sia naperangii lino. 6Kita te lu dioki’ mai Puang Matua; sia iatu to untandai Puang Matua, iamo umperangiiki’; apa iatu to tae’ nalu dio mai Puang Matua, tae’ ia naperangiiki’. Susinnamoto tanii untandai tu penaa tongan sia penaa pusa. 7E mintu’ pa’kaboro’ku, sipatu la siala maseki’, belanna iatu pa’kaboro’ lu dio mai Puang Matua, sia minda-minda tu ma’pakaboro’, iamo lu dio mai Puang Matua sia untandai Puang Matua. 8Iatu to tae’ nama’pakaboro’, tang untandai Puang Matua; belanna iatu Puang Matua a’gan ma’pakaboro’. 9Iamote nadipasombo tu pa’kaboro’Na Puang Matua lako kaleta, kumua mangkamo Nasua tu Anak tungga’Na tama te lino, anna tete dio Kalena anta tuo. 10Iamote a’ganna pa’kaboro’, kumua tae’ nakita mangka ungkamasei Puang Matua, sangadinna Ia tu mangka ungkamaseiki’, sia mangka ussua AnakNa mendadi suru’ usseroi mintu’ kasalanta. 11E mintu’ pa’kaboro’ku, iake mangkamoki’ Nakamasei Puang Matua susito, sipatu dukaki’ la siala mase. 12Moi misa’ tau tae’pa untiro len Puang Matua; iake pada sipakaboro’ki’, torro tu Puang Matua lan kaleta, sia tepu tu pa’kaboro’Na lan kaleta. 13Iamote tanii unnissanni kumua torroki’ lan Kalena, anna Ia lan kaleta, belanna mangkamoki’ Nakamasean tu PenaanNa pira. 14Sia kami te untiromi angki katottongi, kumua mangkamo Nasua Ambe’ tu Anak mendadi To pakarimmananna te lino. 15Minda-minda unnakui kumua Yesumo tu AnakNa Puang Matua, la torro tu Puang Matua lan kalena anna ia duka torro lan Puang Matua. 16Kita te taissanmo sia takatappa’imo tu pa’kaboro’Na Puang Matua lako kaleta. Puang Matua a’gan ma’pakaboro’, na iatu to torro lan pa’kaboro’ torro lan Puang Matua, sia Puang Matua duka torro lan kalena. 17Dionamoto anna tepu tu pa’kaboro’ lan kaleta, kumua anna barani penaanta, ke allo kapangra’tasan, belanna tumbai tu Kristus, la susi dukamoki’ to lan te lino. 18Lan pa’kaboro’ tae’ kamatakuran, apa pa’kaboro’ tepu umpa’dei kamatakuran, belanna iatu kamatakuran situang kadiukungan, sia iatu to mataku’ tae’ natepu tu pa’kaboro’na. 19Ma’pakaboro’ki’, belanna Napakaboro’ki’ Puang dolo. 20Iake den tau ma’kada nakua: Kukamasei tu Puang Matua, apa ungkabiri’ siulu’na, tau iato mo’rang, belanna iatu to tae’ napakaboro’ siulu’na tu natiromo lako, tae’ nakullei nakamasei tu Puang Matua, tu tang natiro lako. 21Parenta iate mangkamo tatarima dio mai Puang, kumua iatu to ungkamasei Puang Matua, sipatu umpakaboro’ duka siulu’na.


1 YOHANES 51Minda-minda umpatonganni kumua Yesu tu Kristus, tau iato lu dio mai Puang Matua; sia minda-minda tu ungkamasei Puang Matua, tu mangka undadian pole’i, iamo umpakaboro’ to lu dio mai Kalena. 2Dionamote tanii unnissanni, kumua tapakaboro’ tu mintu’ anakNa Puang Matua, iamo ke takamasei tu Puang Matua sia tapogau’ tu mintu’ parentaNa. 3Belanna iamo kamamaliran lako Puang Matua, ke dikaritutui tu mintu’ parentaNa; iatu mintu’ parentaNa tae’ namagasa. 4Belanna iatu mintu’ apa lu dio mai Puang Matua untaloi lino; iamote tu kapataloan tu untaloimo lino, iamotu kapatongananta. 5Mindara tu untaloi te lino, sangadinna ia manna tu to umpatonganni kumua Yesumo tu AnakNa Puang Matua? 6Iamo iate tu mangkamo sae unnolai uai sia rara, Iamotu Yesu Kristus, sia tangia lan manna uai, sangadinna lan uai sia lan rara. Penaa iamoto ma’pamanassa, belanna Penaa iamo kamanapparan. 7Belanna den tallu ma’pamanassa (lan suruga, Iamo Ambe’, sia Bisara sia Penaa Masallo’, apa iato tallu misa’ri a’ganNa; 8na den tallu tu ma’pamanassa lan te lino), iamotu Penaa sia uai sia rara, apa iato tallui misa’ri napatu. 9Iake tatarimai tu pa’katottonginna tolino, mandu kapua polepa pa’katottonginNa Puang Matua, belanna inde sia tu pa’katottonginNa Puang Matua, kumua mangkamo Ia ungkatottongi tu diona AnakNa. 10Iatu to umpatongan AnakNa Puang Matua den kamanassan lan kalena; iatu to tae’ napatongan Puang Matua, natanda to mo’rang tu Puang, belanna tae’ napatonganni tau iato tu pa’katottonginNa Puang Matua diona AnakNa. 11Inde sia tu pa’katottonginNa: mangkamoki’ Nakamasean Puang Matua tu katuoan matontongan, na katuoan iato lan AnakNa. 12Iatu to unnampui Anak iato, unnampui katuoan, na iatu to tang unnampui tu AnakNa Puang Matua, tae’ naampui katuoan iato. 13Mintu’na apa iate mangkamokomi kusurasan dikua ammi issanni, kumua unnampuikomi katuoan matontongan, tu kamunna umpatongan sanganNa AnakNa Puang Matua. 14Indemo tu kabattaranna penaanta lako Puang, ke umpalakuki’ apa situru’ pa’poraianNa, Natarima tu pa’palakunta. 15Na iake taissanni kumua Natarima tu apa tapalaku, takanassaimo kumua taappa’ tu mintu’ palaku mangka tapalaku dio mai Kalena. 16Iake denni misa’ tau untiro siulu’na umpogau’ kasalan tu tang umpabu’tunna kamatean, la napassambayangan, na Puang ungkamasei katuoan, iamotu mintu’ to umpogau’ kasalan tu tang umpabu’tunna kamatean. Den tu kasalan umpabu’tu kamatean, tae’ nadiona to tu kukuan pato’ napassambayangan. 17Iatu mintu’na kakelokan kasalan to, apa den tu kasalan tae’ napabu’tu kamatean. 18Taissan kumua minda-minda tu lu dio mai Puang Matua tae’ napogau’ kasalan, sangadinna iatu To lu dio mai Puang Matua ungkaritutui kalena, sia tae’ nadammakki deata bulituk. 19Taissan kumua lu dioki’ mai Puang Matua, apa mintu’ lino te naluang kuasanna deata bulituk. 20Sia taissan kumua saemo tu AnakNa Puang Matua sia Nakamaseammoki’ kapaissanan, kumua anta tandai tu To tongan; iatu kita te lanki’ To tongan, iamotu lan AnakNa, – Yesu Kristus –. Ia tonganmo Puang Matua te sia katuoan matontongan. 21E anakku, kanandaikomi kalemi dio mai mintu’ deata.

 http://www.bible.is/SDALAI/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário