quarta-feira, 20 de janeiro de 2016

Yaya I: SUSU


Yaya I 11Kisi masenyi, naxan nu na kabi a fɔlɛ, muxu tuli naxan mɛxi, muxu ya naxan toxi, muxu bɛlɛxɛ naxan masuxuxi, 2muxu bara na seede ba. Naxan na kisi ra, na bara a yɛtɛ masen. Muxu bara a to, muxu bara na kisi xa fe kawandi ti, naxan mu ɲɔnma abadan, naxan nu na Baba Ala fɛ ma, beenun a xa a yɛtɛ masen muxu bɛ. 3Muxu naxan toxi, muxu naxan mɛxi, muxu wo fan kawandife na nan na, alako won birin xa lu lanyi kui, won nun Baba Ala nun a xa Di Isa, a xa Mixi Sugandixi. 4Muxu yi fe sɛbɛfe nɛ wo ma, alako muxu xa sɛɛwɛ xa kamali. 5Muxu naxan mɛxi Isa ra, muxu xa na dɛntɛgɛ sa wo bɛ. Ala findixi naiyalanyi nan na. Dimi yo mu na a i. 6Xa won a fala won nun Ala na a ra, kɔnɔ won ɲɛrɛma dimi kui, won bara wule fala, won mu ɲɛrɛfe nɔndi kira xɔn ma. 7Kɔnɔ, xa won ɲɛrɛma naiyalanyi kui Ala xa kira xɔn, won nun danxaniyatɔɛe nan luma lanyi kui. Ala xa Di Isa wuli nan won nasɛniyɛnma yunubi birin ma. 8Xa won a fala yunubi yo mu na won ma, won bara won yɛtɛ madaxu, nɔndi yo mu na won bɛ. 9Xa won na won ti won ma yunubie ra, Ala e xafarima nɛ, a won nasɛniyɛn won ma tinxintareya ma. Ala tinxin, won nɔma won xaxili tide a ra. 10Xa won a fala yunubi yo mu na won ma, won bara Ala findi wule falɛ ra, a xa masenyi mu na won bɔɲɛ kui.

Yaya I 21N ma die, n bara na birin sɛbɛ wo ma, alako wo naxa yunubi raba, kɔnɔ xa a sa li mixi nde naxa bira na kui, Ala xa Mixi Sugandixi Isa fama won xunmafalade Baba Ala bɛ. Isa tinxin. 2A tan nan findixi sɛrɛxɛ ra won ma yunubie xafarife ra. A mu won ma yunubie gbansan xafarixi, a na nan nabaxi duniɲa mixi birin bɛ. 3Xa won sa Ala xa yaamarie rabatu, na nan a masenma a won Ala kolon. 4Xa mixi nde a fala, «N tan Ala kolon», kɔnɔ a mu a xa yaamarie rabatuma, wule falɛ nan a ra, nɔndi mu na a bɛ. 5Kɔnɔ mixi naxan Ala xui suxuma, Ala xa xanunteya bara gɛ kamalide na kanyi bɛ. Na kui, won nɔma a kolonde won na Ala fɔxɔ ra. 6Naxan yo a falama a nun Ala nan a ra, a lanma a xa a ɲɛrɛ Isa xa kira xɔn. 7N xanuntenyie, n yaamari naxan masenma wo bɛ, fe nɛɛnɛ mu a ra. Wo a kolon kabi a fɔlɛ. Yaamari fori nan a ra, wo naxan singe mɛ nu. 8Kɔnɔ i man na mato n yaamari nɛɛnɛ nan sɛbɛfe wo ma. Nɔndi nan a ra naxan makɛnɛnxi Isa ɲɛrɛ ki kui a nun wo tan fan ɲɛrɛ ki kui, barima dimi na ɲɔnfe, Ala xa naiyalanyi laxixɛ bara mini fɔlɔ. 9Naxan a falama a a na Ala xa naiyalanyi kui, kɔnɔ a a ngaxakerenyi xɔnxi, na kanyi man na dimi nan kui. 10Naxan a ngaxakerenyi xanuma, na kanyi sabatixi Ala xa naiyalanyi nan kui, fefe mu na naxan a rabirama. 11Kɔnɔ naxan a ngaxakerenyi xɔnma, na kanyi na dimi nan kui. A ɲɛrɛma dimi nan kui, a mu a sigade yati toma, barima dimi bara a ya dɔnxu. 12N ma die, n xa a masen wo bɛ yi sɛbɛli ra: Wo xa yunubie bara xafari Isa xili saabui ra. 13Forie, n xa a masen wo bɛ yi sɛbɛli ra: Wo bara a kolon a tan naxan nu na kabi a fɔlɛ. Fonikee, n xa a masen wo bɛ yi sɛbɛli ra: Wo bara nɔ Sentanɛ ra. 14N ma die, n bara na masen wo bɛ yi sɛbɛli ra, barima wo bara Baba Ala kolon. Forie, n bara na masen wo bɛ yi sɛbɛli ra, barima wo a kolon naxan na na kabi a fɔlɛ. Fonikee, n bara na masen wo bɛ yi sɛbɛli ra: barima wo sɛnbɛ gbo. Ala xa masenyi sabatixi wo bɔɲɛ kui. Wo bara nɔɛ sɔtɔ Sentanɛ xun ma. 15Wo naxa duniɲa fe xanu, xa na mu a ra wo mu nɔma Baba Ala xanude. 16Naxan findixi duniɲa fe ra, alɔ ibunadama waxɔnfe kobi, milɛ, nun yɛtɛ igboɲa naxan kelixi see sɔtɔfe ma, na sese mu kelixi Baba Ala ma. A kelixi yi duniɲa nan ma. 17Duniɲa nun a waxɔnfe ɲɔnma nɛ, kɔnɔ naxee Ala waxɔnfe rabama, e kisima nɛ abadan. 18N ma die, won na waxati dɔnxɔɛ nɛ yi ki. Wo bara a mɛ, a Ala xa Mixi Sugandixi yaxui nde na fafe. Wo bara a kolon a yaxui gbegbe bara fa. Won a kolon na nan ma a won na waxati dɔnxɔɛ nɛ yi ki. 19Na mixie kelixi won tan nan xun ma, kɔnɔ won ngaxakerenyi mu nu e ra, xa na mu a ra e mu nu kelima won xun ma nu. Kɔnɔ e to mu tin lude won ya ma, e bara a masen a won ngaxakerenyie mu nu e ra. 20Ala xa Sɛniyɛntɔɛ bara wo sugandi, a Xaxili Sɛniyɛnxi fi wo ma. Na nan a toxi wo birin nɔndi kolonxi. 21N mu yi bataaxɛ sɛbɛxi wo ma wo xa nɔndi kolontareya xa ma. N a sɛbɛxi wo xa nɔndi kolonyi xa fe nan ma, wule yo mu na naxan kui. 22Wule falɛ na nde ra? Naxan a falama a Isa mu findixi Ala xa Mixi Sugandixi ra. Na kanyi bara findi Ala xa Mixi Sugandixi yaxui ra. A bara tondi Baba Ala nun a xa Di ra. 23Mixi naxan tondima Ala xa Di ra, a bara tondi Baba Ala fan na. Naxan bara tin Ala xa Di ra, a bara tin Baba Ala fan na. 24Wo masenyi naxan mɛ a fɔlɛ, wo xa na ragata wo bɔɲɛ ma. Xa a na na ki nɛ, a lima wo bara sabati Baba Ala xa Di nun Baba Ala i. 25Ala xa Mixi Sugandixi bara kisi laayidi tongo won bɛ, kisi naxan mu ɲɔnma abadan. 26N bara yi bataaxɛ sɛbɛ wo ma mixi ndee nan ma fe ra naxee wama wo madaxufe. 27Ala bara a Xaxili fi wo ma, a na wo bɔɲɛ i. Wo hayi mu na karamɔxɔ gbɛtɛ ma. Ala Xaxili nan wo matinkanma nɔndi birin na. Wule yo mu na a xa masenyi kui. Wo xa bira a fɔxɔ ra tun. 28N ma die, wo nun Isa xa lu a ra, alako a na gbilen tɛmui naxɛ yaagi yo naxa won makuya a ra. Won xa la a ra tɛmui birin. 29Wo to a kolon a tinxin, wo xa a kolon fan a tinxintɔɛ birin fatanxi a tan nan na.

Yaya I 31Wo xa a kolon, Baba Ala won xanuxi nɛ han a won xili «a xa die». Won findixi a xa die yati yati nan na. Duniɲa mu nɔma won kolonde na ra, barima e mu Ala kolon. 2N xanuntenyie, yakɔsi Ala xa die nan won na. A mu masenxi sinden won luma ki naxɛ, kɔnɔ won a kolon, a Isa na fa, won masarama nɛ, won fa lu alɔ a tan, barima won a toma nɛ a na ki naxɛ yati. 3Mixi naxan a yigi tixi Isa ra, a a yɛtɛ rasɛniyɛnma, alɔ Isa sɛniyɛnxi ki naxɛ. 4Mixi naxan yunubi rabama, a findixi sɛriyɛ matandila nan na, barima yunubi, sɛriyɛ matandi nan a ra. 5Wo a kolon a Isa fa won ma yunubi nan xafaride. Yunubi yo mu nu na a tan ma. 6Mixi naxan sabatixi Isa i, na kanyi mu luma yunubi raba ra sɔnɔn. Naxan luma yunubi raba ra, na kanyi mu Isa toxi, a man mu a kolon. 7N ma die, mixi yo naxa wo madaxu. Mixi naxan tinxinyi rabama, a tinxin alɔ Marigi tinxinxi ki naxɛ. 8Yunubitɔɛ tan fatanxi Ibulisa nan na, barima Ibulisa nan yunubi raba kabi duniɲa fɔlɛ. Ala xa Di fa nɛ alako a xa Ibulisa xa wali kana. 9Mixi yo findi Ala xa di ra, a mu luma yunubi raba ra, barima Ala bara wali nde fɔlɔ a bɔɲɛ kui. A mu nɔma lude yunubi kui, barima a fatanxi Ala nan na. 10Ala xa die nun Ibulisa xa die tagi rasama yi ki nɛ: Naxan mu tinxin, Ala xa di mu a ra. Naxan mu a boore adamadie xanuma, a mu Ala kolon. 11Masenyi nan ya wo naxan mɛxi kabi a fɔlɛ: Won xa won bore xanu. 12Won naxa lu alɔ Kabila, naxan fatan Sentanɛ ra, a fa a xunya yati faxa. A na raba munfe ra? A na raba nɛ barima a ɲɛrɛ ki mu nu gɛxi tinxinde alɔ a xunya ɲɛrɛ ki. 13N ngaxakerenyie, wo naxa wo maɲin duniɲa xa xɔnnanteya xa fe ra wo mabiri. 14Xanunteya naxan luma won bɔɲɛ kui won boore adamadie bɛ, a a masenma a won bara faxɛ kira lu na, won ti kisi kira xɔn ma. Xanunteyatare tan tixi faxɛ kira nan xɔn ma. 15Mixi naxan a boore adamadi xɔnma, na kanyi luxi nɛ alɔ faxɛti. Wo a kolon a kisi mu na faxɛti bɛ. 16Won xanunteya kolonma Ala xa Mixi Sugandixi Isa xa misaali nan saabui ra, naxan tinxi a nii fide won bɛ. Won fan lan nɛ won xa tin na rabade won boore adamadie bɛ. 17Se kanyi naxan a bɔɲɛ balanma tɔɔrɔmixi ya ra, a mu Ala xa xanunteya kolon. 18N ma die, won ma xanunteya naxa findi wɔyɛnyi tun na, a xa findi maraba nan na, xa na mu a ra nɔndi yo mu na a kui. 19Na kui, won nɔma a kolonde a nɔndi na won yi, won bɔɲɛ fa sa Ala mabiri. 20Hali won bɔɲɛ sa won makiiti, Ala gbo won bɔɲɛ bɛ, a fe birin kolon. 21N xanuntenyie, xa won bɔɲɛ mu won makiiti, won bara xaxilisa sɔtɔ Ala ya i. 22Ala won ma duba birin suxuma nɛ, barima won birama a xa sɛriyɛe nun a waxɔnfe nan fɔxɔ ra. 23A xa sɛriyɛ nan ya: Won xa danxaniya a xa Di ma, a xa Mixi Sugandixi Isa. Won man xa won bore xanu, alɔ Ala won yamarixi ki naxɛ. 24Mixi naxan Ala xa sɛriyɛ rabatuma, na kanyi nun Ala na a ra. A a kolonma Ala Xaxili Sɛniyɛnxi nan ma, Ala naxan fixi won ma. 


Yaya I 41N xanuntenyie, wo naxa la xaxili birin na. Wo xa a mato a fanyi ra xa na xaxili fatanxi Ala nan na, barima wule falɛe bara gbo duniɲa naxee e yɛtɛ findixi namiɲɔnmɛe ra. 2Mixi naxan birin laxi a ra a Ala xa Mixi Sugandixi Isa bara fa duniɲa ma a adama ki ma, wo nɔma nɛ a kolonde a na kanyi tan xaxili fatanxi Ala nan na. 3Kɔnɔ mixi naxan birin mu laxi Isa ra, na gbe xaxili mu fatanxi Ala ra, a fatanxi Ala xa Mixi Sugandixi yaxui nan na, wo bara naxan ma fe mɛ, a a na fafe duniɲa ma. N xa a fala wo bɛ, a ɲan bara fa. 4N ma die, wo tan, Ala nan gbe wo ra. Wo bara nɔ na namiɲɔnmɛ wule falɛe ra, barima Ala Xaxili naxan na wo fɔxɔ ra, na sɛnbɛ gbo Sentanɛ xaxili bɛ naxan na duniɲa mixie fɔxɔ ra. 5E tan duniɲa nan gbe e ra. Na nan a ra e wɔyɛnma duniɲa ki ma, duniɲa fa e xui suxu. 6Kɔnɔ won tan, Ala nan gbe won na. Na nan a ra Ala kolonyie won xui suxuma. Ala kolontaree tan mu won xui suxuma. Nɔndi xaxili nun wule xaxili tagi rasama na ki nɛ. 7N xanuntenyie, won xa won bore xanu, barima xanunteya fatanxi Ala nan na. Mixi naxan a boore adamadi xanuma, na bara findi Ala xa di ra, a Ala kolon. 8Mixi naxan mu a boore adamadi xanuma, na kanyi mu Ala kolon, barima Ala, xanunteya nan a ra. 9Ala xa xanunteya kolonma yi nan ma: Ala naxa a xa Di kerenyi xɛɛ duniɲa, alako won xa kisi a tan saabui ra. 10Xanunteya yati yati nan ya: Won tan xa mu Ala xanuxi, a tan nan won xanuxi, a fa a xa Di kerenyi xɛɛ a xa findi won ma yunubi xafari sɛrɛxɛ ra. 11N xanuntenyie, Ala to bara won xanu na ki, won fan lan nɛ won xa won bore xanu. 12Mixi yo mu na naxan Ala toxi, kɔnɔ xa won won bore xanu, Ala luma nɛ won i. A xa xanunteya kamalima nɛ won i. 13Won a kolon won nun Ala na a ra, barima a bara a Xaxili fi won ma. 14Muxu tan bara a to, muxu bara findi seede ra, a Baba Ala a xa Di xɛɛ nɛ duniɲa ma adamadie rakiside. 15Mixi naxan a falama a Isa findixi Ala xa Di nan na, na kanyi nun Ala na a ra. 16Won bara Ala xa xanunteya kolon, won bara la a ra. Ala findixi xanunteya nan na. Mixi naxan ɲɛrɛma xanunteya kui, na kanyi nun Ala na a ra. 17Na kui, xanunteya bara kamali won tagi, alako gaaxui naxa lu won yi ra kiitisa lɔxɔɛ, barima won birama Isa xa misaali fɔxɔ ra yi duniɲa bɛndɛ fuɲi fari. 18Gaaxui mu luma xanuntenyie tagi xa e xa xanunteya bara kamali. Mixi gaaxuma ɲaxankatɛ nan xa fe ra, kɔnɔ xanunteya kamalixi kanyi mu gaaxuma. 19Won nɔma mixi xanude, barima Ala singe nan bara won xanu. 20Mixi naxan a falama a Ala xanuxi, kɔnɔ a luma mixi xɔn na, na kanyi bara findi wule falɛ ra. Mixi naxan mu fata a boore adamadi xanude a naxan toma, na mu nɔma Ala xanude a mu naxan toxi. 21Ala won yamarixi yi nan na: Naxan Ala xanuxi, a xa nu a boore adamadi fan xanu. 
 

Yaya I 51Mixi naxan lama a ra a Isa nan findixi Ala xa Mixi Sugandixi ra, na kanyi bara findi Ala xa di ra. Naxan babɛ nde xanuma, a na babɛ xa di fan xanuma nɛ. 2Won na Ala xanu, won fa a xa yaamari birin nabatu, na nan a masenma a won Ala xa die fan xanuma. 3Ala xanufe a niyama won xa a xa yaamarie fan nabatu. Na mu findima kote xɔrɔxɔɛ ra, 4barima Ala xa die nɔma duniɲa birin na e xa danxaniya saabui ra. 5Nde xunnakeli sɔtɔma duniɲa xun na, xa danxaniyatɔɛ mu a ra, naxan lama a ra a Ala xa Di nan Isa ra? 6Ala xa Mixi Sugandixi Isa nan fa ye nun wuli ra. A mu faxi ye gbansan xa ra, a faxi ye nun wuli nan na. Ala Xaxili nan na seede baxi, barima Ala Xaxili nɔndi nan a ra. 7Seede saxan nan na: 8Ala Xaxili Sɛniyɛnxi, ye, nun wuli. Na saxanyi birin seedeɲɔxɔya keren nan bama. 9Won tinma mixie xa seedeɲɔxɔya ra, kɔnɔ Ala xa seedeɲɔxɔya dangi na birin na. Ala nan seede bama a xa Di xa fe ra. 10Mixi naxan lama Ala xa seedeɲɔxɔya ra, na kanyi danxaniyama Ala xa Di ma, kɔnɔ mixi naxan mu lama Ala ra, na kanyi bara Ala findi wule falɛ ra, barima a mu laxi Ala xa seedeɲɔxɔya ra, a naxan baxi a xa Di xa fe ra. 11Na seedeɲɔxɔya a masenma a Ala kisi fixi won ma a xa Di nan saabui ra. Na kisi mu ɲɔnma abadan. 12Mixi naxan birama Ala xa Di fɔxɔ ra, na kanyi bara kisi, kɔnɔ mixi naxan mu birama Ala xa Di fɔxɔ ra, na kanyi mu kisima. 13N bara yi fe birin sɛbɛ wo ma, wo tan naxee danxaniyaxi Ala xa Di ma, alako wo xa a kolon a wo bara kisi sɔtɔ, naxan mu ɲɔnma abadan. 14Won ma lanlanteya na a ma ki naxɛ, won bara a kolon a won ma duba birin suxuma nɛ naxan findixi a waxɔnfe ra. 15Won to a kolon a won ma maxandi birin mɛma, won man a kolon a Ala won ma duba birin suxuma nɛ. 16Mixi naxan a boore nde toma yunubi raba ra, yunubi naxan mu mixi bɔnɔma abadan, a xa Ala maxandi a bɛ. Ala a rakisima nɛ xa yunubi na a ra naxan mu mixi bɔnɔma abadan. Yunubi nde na naxan mixi bɔnɔma abadan. N mu a fala wo xa Ala maxandi na mɔɔli xa fe ra. 17Sɛriyɛ matandife birin findixi yunubi nan na, kɔnɔ yunubi birin xa mu mixi bɔnɔma. 18Won a kolon mixi naxan findixi Ala xa di ra, a mu luma yunubi raba ra, barima Ala xa Di, a a kantama. Sentanɛ mu nɔma a ra. 19Won a kolon a Ala xa die nan won na, kɔnɔ duniɲa mixi dɔnxɔɛ birin na Sentanɛ sago nan bun ma. 20Won man a kolon a Ala xa Di bara fa. A xaxili fanyi nan fixi won ma, alako won xa Ala Nɔndi Kanyi kolon. Won nun Ala Nɔndi Kanyi nan a ra a xa Di Isa saabui ra, a xa Mixi Sugandixi. A tan nan na Ala Nɔndi Kanyi ra, naxan kisi fixi won ma abadan. 21N ma die, wo wo yɛtɛ ratanga kuyee ma.

http://www.bible.is/SUSPBT/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário