quarta-feira, 3 de fevereiro de 2016

1 Иоанн: Tuvin


1 Иоанн 11Эң эгезинде бар турган, Ооң дугайында дыңнаанывыс, боттарывыстың караавыс-биле көргенивис, хайгаарап шинчилээнивис база холдарывыс-биле тудуп билгенивис амыдырал хайырлаар Сөстүң дугайында силерге бижип олур бис. 2Амыдырал биске көстүп келген, бис Ону көрген бис, Ооң херечилери болган бис. Ынчангаш Адазы-биле кады тургаш, оон биске база көстүп келген ол мөңге амыдыралдың дугайында силерге медеглеп турарывыс бо. 3Силерни база биске каттыжып, сырый харылзаалыг болзуннар дээш, боттарывыстың көрген база дыңнаан чүүлүвүстү медеглеп тур бис. А бис Бурган Ада болгаш Ооң Оглу Иисус Христос-биле каттыжып, харылзаалыг апарган болгай бис. 4Бистиң өөрүшкүвүс эгээртинмес долу болзун дээш, силерге бо бүгүнү бижээнивис бо. 5Иисустан дыңнаанывыс база ам силерге медеглээривис Буянныг Медээ бо-дур: «Бурган дээрге чырык-тыр, Ында кандыг-даа кара чок». 6«Ооң-биле сырый харылзаалыг болдувус» деп тургаш-ла, боттарывыс караңгыда азып чоруур болзувусса, мегелеп турарывыс ол-дур база алыс шынның аайы-биле кылбайн турарывыс ол-дур. 7Ынчаарга Ооң чырыкта боору дег, бис база чырыкка амыдыраар болзувусса, аравыста сырый харылзаалыг апаар бис, Ооң Оглу Иисустуң төккен ханы бисти кандыг-даа бачыттан арыглаар. 8«Бачыт чок бис» дээр болзувусса, боттарывысты мегелеп турарывыс ол-дур база Бурганның шынының бисте чогу ол-дур. 9А бачыттарывысты ажыы-биле миннир болзувусса, Бурган Боду сөзүнге шынчы база чөптүг болгаш, бачыттарывысты өршээр база кандыг-даа чөптүг эвес херектерден бисти арыглаар. 10А «Бачыт үүлгетпедивис» дээр болзувусса, Бурганны «Мегечи сен» деп турарывыс ол, ындыг болганда, Ооң сөзү бисте чок-тур.

1 Иоанн 21Ажы-төлүм! Бачыт кылбазыннар дээш, мен силерге бо дугайында бижип олур мен. А кайы-бирээңер бачытка борашкан-даа болза, Аданың мурнунга Болчукчувус, чөптүг-шынныг Иисус Христос бар болгай. 2Христос дээрге чүгле бистиң-даа эвес, а бүгү делегейниң бачыттарын арылдырар өргүл-дүр. 3Ооң чагыгларын сагыыр болзувусса, Ону угаап билгенивис ол-дур. 4«Мен Ону билир мен» дээр хирезинде, Ооң чагыгларын сагывас кижи – мегечи болгаш алыс шынны сагывас кижи-дир. 5А Ооң сөзүнүң аайындан эртпес кижиде Бурганның ынакшылы эчизинге чедир боттанган-дыр; Бурган-биле сырый харылзаалыг бис дээрзин оон билип алыр бис. 6«Бурган-биле харылзаалыг амыдырап чор мен» дээр кижи Иисустуң амыдырап чорааны дег амыдыраар ужурлуг. 7Ханы ынак эш-өөр, мен силерге чаа эвес, а эң эгезинден-не силерге билдингир турган биеэги-ле чагыг дугайында бижип олур мен. Ол эрги чагыг дээрге силерниң эң эгезинде-ле дыңнааныңар сөс-түр. 8Ындыг-даа болза, ооң-биле чергелештир ол чагыг чаа болур. Ооң алыс шынныын Христостуң база силерниң амыдыралыңар бадыткаан, чүге дээрге караңгы тарап чидип турар база алыс шынның чырыы чырыда берген. 9Чырыкка хамааржыр мен деп турар кижи Бурганга бүзүрээн акы-дуңмазын көөр хөңнү чок болза, ол караңгыда турар хевээр-дир. 10Бодунуң акы-дуңмазынга ынак кижи чырыкта артып калган база ону бачытче киирип шыдаар кандыг-даа чүүл ам чок. 11А бодунуң акы-дуңмазынга хөңнү чок кижи караңгыда хевээр чурттап турар база кайнаар бар чыдарын боду безин билбес, чүге дээрге караңгы ону согурартып каан-дыр. 12Ажы-төл, силерге ол дугайында бижидим,чүге дээрге Христостуң ачызында бачыттарыңар өршээттинген-дир. 13Ада-иелер, силерге бижидим,чүге дээрге эң эгезинде бар турган Кижини билип алган-дыр силер.Аныяк оолдар, силерге бижидим,чүге дээрге эрликти тиилээн-дир силер.Уруг-дарыг, силерге бижидим,чүге дээрге Аданы билип алган-дыр силер. 14Ада-иелер, силерге бижээн мен,чүге дээрге эң эгезинде бар турган Кижини билип алган-дыр силер.Аныяк оолдар, силерге бижээн мен,чүге дээрге күштүг-дүр силер,Бурганның сөзү силерде артып калган-дырбаза эрликти тиилээн-дир силер. 15Бо делегейниң бүгү чүвезинге-даа, ооң бодунга-даа ынак эвес болуңар: бо делегейге ынак кижиниң сеткилинде Адага ынакшыл чок. 16Чүге дээрге бо делегейде бар бүгү чүве, бачыттыг бүдүжүвүстүң күзээни бүгү чүве, бистиң көрүжүвүстүң олчалап алыксааны бүгү чүве, улустуң бо амыдыралынга адыыргаары хамык чүве – ол бүгү Ададан эвес, а бо делегейден келген-дир. 17Бо делегей ооң тывылдырганы хамык күзээшкиннери-биле катай-хаара эстип-хайлы бээр, а Бурганның күзел-соруун күүседип чоруур кижи мөңге амыдыраар. 18Ажы-төлүм! Сөөлгү шаг-үе келген-дир. Христостуң удурланыкчызының кээриниң дугайында канчаар дыңнааныңар дег, Ооң хөй удурланыкчылары амдыгааштан ынчалдыр көстүп келгеннер. Сөөлгү шаг-үе келген дээрзин оортан билип алыр бис. 19Христостуң ол удурланыкчылары бистиң аравыстан үнген, ынчалза-даа херек кырында биске хамаарышпас чорааннар. Бир эвес олар херек кырында биске хамааржыр турганнар болза, аравыска артып калгайлар эртик. Ынчалза-даа олар дөгере чоруй барган, оларның кайызы-даа биске хамаарышпас чораан деп чүве ынчалдыр билдине берген. 20А Христостуң хайырлааны Ыдыктыг Сүлде ам силерде бар-дыр, ынчангаш дөгереңер алыс шынны билип алган-дыр силер. 21Мен силерге алыс шынны билбес силер дээш эвес, а ону билир бооруңарга база алыс шын мегени төрүвес боорга, бижип олур мен. 22Иисусту Христос эвес-тир дээр кижиден артык мегечи бар бе? Ындыг кижи – Христостуң удурланыкчызы-дыр. Ол Аданы-даа, Оглун-даа хүлээп көрбес. 23Оглун хүлээп көрбес кижиниң Адазы-биле харылзаазы база чок, Оглун хүлээп көөр кижиде Ада база бар. 24Силерге хамаарыштыр алыр болза, ооң дугайында эң эгезинде-ле дыңнааныңар медээ сеткилиңерге артар ужурлуг. Ооң дугайында эң эгезинде-ле дыңнааныңар ол медээ сеткилиңерге артар болза, Оглу болгаш Адазы-биле тудуш харылзаалыг артар силер. 25Оглунуң биске аазаан чүүлү дээрге-ле мөңге амыдырал-дыр. 26Силерни дуурайлаарын кызып турар улустуң дугайында мен ол бүгүнү силерге бижээним бо. 27Ынчаарга Христостан алганыңар Ыдыктыг Сүлде силер-биле кады артар, ынчангаш улустуң силерни сургаан херээ чок; харын ол Сүлде силерни бүгү чүвеге өөредип турар. (Ол Сүлдениң өөредии меге эвес, а шынныг деп билиңер.) Ооң силерни өөреткени дег, Христос-биле харылзаалыг артар ужурлуг силер. 28Ынчангаш ажы-төлүм, Христос-биле харылзаалыг артып каап көрээлиңер. Ынчаарга Ол ээп кээрге, бис Ооң мурнунга арнывыс кыспайн, Ону коргуш чок уткуур бис. 29Христостуң чөптүг-шынныг амыдыралын билир болзуңарза, чөптүг-шынныг чорук кылып амыдыраан кижи бүрүзү Оон укталган дээрзин база билип алыңар.

1 Иоанн 31Адавыстың биске кайы хире ханы ынакшаанын бодап көрүңер даан. Ол биске Ооң ажы-төлү кылдыр аданырын чөпшээрээн-дир! Шынап-даа болза, бис Ооң ажы-төлү-дүр бис! А бо делегейниң улузу Ону хүлээп көрбейн турар болгаш, бисти база хүлээп көрбес-тир. 2Ханы ынак эш-өөрүм! Бис ам дээрезинде Бурганның ажы-төлү-дүр бис, келир өйде кандыг болу бээривис амдыызында билдинмес-тир. Ындыг-даа болза, Христос ээп кээрге, шупту Аңаа дөмей апаарывысты билир бис, чүге дээрге Ол херек кырында кандыг-дыр, Ону ындыг кылдыр көрүп каар бис. 3Бодунуң идегелин Христос-биле холбаштырган кижи бүрүзү, Ооң арыы ышкаш, бодун ынчалдыр арыглап алыр. 4Бачыт кылып турар кижи бүрүзү ыдыктыг хоойлуну хажыдып турар-дыр, чүге дээрге ону хажыдары дээрге-ле бачыт-тыр. 5Христос улустуң бачыдын чайладып аппаар дээш келгенин, Ооң Бодунда бачыт чогун билир силер. 6Ооң-биле харылзаалыг апарган кижи бүрүзү бачыт кылбастай бээр. Бачыт кылырын уламчылап чоруур улустуң аразындан кым-даа Ону көрбээн база билип албаан. 7Ажы-төлүм, силер кымга-даа дуурайлатпаңар. Чөптүг-шынныг чорук кылып чоруур кижи, Христостуң чөптүү дег, чөптүг болур. 8Бачыт кылырын уламчылап чоруур кижи эрликке хамааржыр, чүге дээрге эрлик эң эгезинден-не бачыт үүлгедип келген. А Бурганның Оглу эрликтиң ажыл-херээн дазылындан тура тыртар дээш чедип келген. 9Бурганның ажы-төлү болу берген улустуң кайызы-даа бачыт кылырын уламчылавас, чүге дээрге Бурганның Үрезини ол кижиге артып каар база Бурган ооң Адазы апарган ужурунда, ол оон ыңай бачыт кылып шыдавастай бээр. 10Кым – Бурганның ажы-төлү, а кым – эрликтиң ажы-төлү боорун мынчаар билип ап болур: чөптүг-шынныг чорук кылбас болгаш бодунуң ха-дуңмазынга ынак эвес кижи Бурганга хамаарышпас. 11Бот-боттарывыска ынак болур ужурлуг бис деп медээни эң эгезинден-не дыңнап келдиңер. 12Эрликке хамааржы бергеш, бодунуң дуңмазын өлүрүп каан Каинге дөмейлешпес ужурлуг бис. Ол чүге дуңмазын соп алганыл? Чүге дээрге ооң ажыл-үүлези бузуттуг, а дуңмазының ажыл-үүлези чөптүг-шынныг болган-дыр. 13Бо делегей силерни көөр хөңнү чок болза, элдепсинмейн көрүңер, ха-дуңма. 14Өлүмден амыдыралче шилчээнивисти билир бис, чүге дээрге ха-дуңмавыска ынак-тыр бис. Кым ынак эвезил, ол өлүг бооп артар. 15Бодунуң ха-дуңмазын көөр хөңнү чок кижи бүрүзү – өлүрүкчү-дүр, а кандыг-даа өлүрүкчү мөңге амыдыралдыг болбас дээрзин билир-ле болгай силер. 16Христос Бодунуң амы-тынын бис дээш берген, бис ынакшыл деп чогум чүл ол дээрзин оон билир апарган бис. Ынчангаш бис база боттарывыстың амы-тынывысты ха-дуңмавыс дээш бээр ужурлуг бис. 17Бир эвес бо делегейге бай-шыдалдыг чурттап-даа чорааш, эжи түрегдеп чоруурун көргеш, ону кээргеп, дузалавас кижи бар болза, ындыг кижиде Бурганның ынакшылы бар деп канчап чугаалап шыдаар бис?! 18Ажы-төлүм! Бистиң ынакшылывыс чүгле сөс, чугаа кырында эвес, а херек кырында бар, ёзулуг ынакшыл болур ужурлуг. 19- 20Ооң ачызы-биле алыс шындан төрүттүнгенивис билдине бээр база арын-нүүрүвүс бисти буруудадып-даа турар болза, Бурганның мурнунга дөмей-ле сорук кирип шыдаар бис, чүге дээрге Бурган бистиң арын-нүүрүвүстен артык улуг база Ол бүгү чүүлдү билир. 21Ханы ынак эш-өөрүм, сеткиливис бисти буруудатпайн турар болза, Бурганче коргуш чок чоокшулап шыдаар бис. 22Бургандан дилээн чүвевисти дөгерезин ап турар-дыр бис, чүге дээрге Ооң чагыгларын сагып, Аңаа таарымчалыг херектерни кылып чоруур-дур бис. 23Бурганның биске чагыы бо-дур: Ооң Оглу Иисус Христостуң адынга бүзүрээр база, Иисустуң биске чагааны дег, бот-боттарывыска ынак болур ужурлуг бис. 24Бурганның чагыгларын сагып чоруур кижи Ооң-биле тудуш харылзаалыг амыдыраар база Бурган ол кижи-биле харылзаа тудар. Бурган-биле харылзаалыг болганывысты Ооң биске хайырлааны Сүлдениң ачызында билип ап шыдаар бис.

1 Иоанн 41Ханы ынак эш-өөр, «Өттүр билип медеглээр сүлделиг мен» дээр кижи бүрүзүнге-ле бүзүревеңер, харын оларның сүлделери Бургандан келген бе дээрзин үргүлчү хынап көрүңер. Чүге дээрге бо делегейге хөй санныг меге медээчи келгеш, тарай берген-дир. 2Бурганның Сүлдезин мынчаар билип ап болур силер: Иисус Христостуң чер кырынга ёзулуг мага-боттуг чедип келгенин хүлээп көөр сүлде бүрүзү Бургандан келген сүлде-дир. 3А Иисусту хүлээп көрбес өттүр билип медеглээр кижи бүрүзүнүң сүлдези Бургандан келбээн-дир. Ол дээрге Христостуң удурланыкчызының сүлдези-дир. Силер ооң чедип кээриниң дугайында дыңнаан силер база ол амдыгааштан-на бо делегейде бар-дыр. 4Ажы-төлүм! Силер Бурганга хамааржыр силер, ол меге медээчилерни баскан силер, чүге дээрге силерде бар Бурганның Сүлдези бо делегейге хамааржыр улуста бар сүлдеден арта бээр-дир. 5Меге медээчилер бо делегейге хамааржыр. Ынчангаш оларның чугаалап турар чүүлү бо делегейден үнер база бо делегейниң улузу оларны дыңнап турар. 6А бис Бурганга хамааржыр бис. Бурган кымга билдингир апарганыл, ол кижи бисче кулак салып, дыңнаар. Кым Бурганга хамаарышпазыл, ол кижи бисти дыңнавас. Улуска алыс шынны эккээр Сүлдени база улусту мегелээр сүлдени бис ынчалдыр ылгап шыдаар-дыр бис. 7Ханы ынак эш-өөр! Бот-боттарывыска ынак болуп көрээли, чүге дээрге ынакшыл Бургандан кээр-дир, а ол ышкаш ынакшаан кижи дээрге Бурганның төлү апарган база Бурганны билип алган кижи-дир. 8Кымда ынакшыл чогул, ол кижи Бурганны угаап билбээн-дир, чүге дээрге Бурган – ынакшыл-дыр. 9Улус Ону дамчыштыр амыдыралды алзын дээш, Бодунуң эр чаңгыс Оглун бо делегейже чорудупкаш, Бурган ооң-биле биске Бодунуң ынакшылын көргүскен-дир. 10Ёзулуг ынакшыл бистиң Бурганга ынакшый бергенивисте эвес, а Ооң биске ынакшылын көргүзүп, бачыттарывысты арылдырар өргүлдү – Бодунуң Оглун бисче чорутканында болдур ийин. 11Ханы ынак эш-өөр, Бурган биске ынчалдыр ынакшаан болганда, бис база бот-боттарывыска ынак болур ужурлуг бис. 12Бурганны кым-даа, кажан-даа көрүп көрбээн, ынчалза-даа бот-боттарывыска ынак болзувусса, Бурган бис-биле тудуш харылзаалыг амыдырай бээр база Ооң бисте бар ынакшылы эчизинге чеде бээр. 13Бурган-биле харылзаалыг амыдырай бергенивисти база Ооң бистиң-биле кады амыдырай бергенин Ооң биске Бодунуң Сүлдезин хайырлаанындан билип ап болур бис. 14Бурган Ада Бодунуң Оглун бо делегейниң улузун камгалазын дээш чорудупканын көрген бис, ону херечилеп тур бис. 15Иисусту Бурганның Оглу-дур деп хүлээп көөр кижи-биле Бурган тудуш харылзаалыг-дыр, ол кижи база Бурган-биле харылзаа тудар. 16Бурганның биске ынакшылын билип алгаш, аңаа бүзүреп, ону хүлээп алдывыс. Бурган дээрге ынакшыл-дыр, ынчангаш ынакшылга бүргедип амыдырап чоруур кижи Бурган-биле харылзаалыг артар болгаш, Бурган база ооң-биле кады амыдыраар. 17Бистиң ынакшылывыс эчизинге чеде берген болганда, шииткел хүнүнде коргуш чок болур бис, чүге дээрге бо делегейге Христоска дөмейлешкен-дир бис. 18Ынакшыл бар болза, коргуушкун шуут турбас. Харын-даа эчизинге четкен ынакшыл коргуушкунну үндүр сывырыптар. Коргуушкун кеземче-биле харылзаалыг, а коргуп чоруур кижи ынакшылдың эчизинге четпээн кижи болур. 19Бурган баштай биске ынакшаан боорга, бис ынак-тыр бис. 20«Бурганга ынак мен» – дээр, а бодунуң ха-дуңмазын көөр хөңнү чок кижи – мегечи-дир, чүге дээрге көрүп чорууру эжинге ынак эвес кижи көрүп көрбээни Бурганга канчап ынак боорул? 21Христостуң биске арттырып каан чагыы бо-дур: «Бурганга ынак кижи бодунуң ха-дуңмазынга база ынак болур ужурлуг». 


1 Иоанн 51Иисусту Христос-тур деп бүзүрээр кижи бүрүзү Бурганның ажы-төлү болур. Адазынга ынак кижи бүрүзү Ооң ажы-төлүнге база ынак болур. 2Бурганга ынак база Ооң чагыгларын сагып чоруур болзувусса, Бурганның ажы-төлүнге ынаавысты оон билип алыр бис. 3Бурганга ынаавысты Ооң чагыгларын күүсеткенивис-биле көргүзер бис, а Ооң чагыгларын күүседири берге эвес. 4Чүге дээрге Бурганның ажы-төлү болур кижи бүрүзү бо делегейни тиилээр, а ол тиилелге бистиң бүзүреливис ачызында чедип алдынар. 5Ынчангаш Иисус – Бурганның Оглу деп бүзүрээн кижиден өске, кым бо делегейни чаалап алырыл? 6Кым бисче суглуг база ханныг келген ийик? Иисус Христос-ла болгай. Ол бисче чүгле суглуг эвес, а суглуг база ханныг келген. Ооң херечизи – Сүлде-дир, чүге дээрге Сүлде алыс шынныг болур. 7Ындыг-дыр деп херечилээн үш херечи бар: 8Сүлде, суг база хан ол-дур. Олар шупту чаңгыс-ла ол чүүлдү херечилеп турар. 9Бир-тээ бис улустуң херечилээнин хүлээп алыр болганывыста, Бурганның херечилелин оон оранчок чугула кылдыр хүлээп көөр ужурлуг бис. А Бурганның херечилээни мындыг: Ол Бодунуң Оглунуң дугайында херечилээн-дир. 10Бурганның Оглунга бүзүрээр кижи ол херечилелди бодунуң сеткилинге шыгжап чоруур. А Бурганның чугаалаан чүвезинге бүзүревес кижи Ону мегечи кылдыр көргүзер, чүге дээрге ол Бурганның Бодунуң Оглунуң дугайында херечилелинге бүзүревес-тир. 11А ол херечилел мындыг: Бурган биске мөңге амыдыралды хайырлаан, ол амыдырал Ооң Оглунда бар. 12Кым Оглу-биле харылзаалыгыл, ол кижиде амыдырал бар, а кымда Бурганның Оглу-биле харылзаа чогул, ол кижиде амыдырал чок. 13Бурганның Оглунуң адынга бүзүрээш, шуптуңар мөңге амыдыралдыг бооруңарны билип алзыннар дээш, мен бо бүгүнүң дугайында силерге бижидим. 14Ооң күзел-соруунга чүүлдештир кандыг-бир чүүлдү Оон мөргүп дилээр болзувусса, Ол бисти дыңнаар деп, Бурганга ыяк бүзүрээр бис. 15Оон чүнү-даа дилээр болзувусса, Ол бисти дыңнаар деп билир болганывыста, Оон чүнү-даа дилезивиссе, ол чүүлдү алырывысты база билир-дир бис. 16Кандыг-бир кижи өлүмге чогум чедирбес бачыт үүлгедип турар эжин көрүп кагза, ол эжи дээш мөргүүр ужурлуг, Бурган ынчан демги эжинге амыдыралды хайырлаар. Мен өлүмге чогум чедирбес бачыт-биле холбашкан улус дугайында чугаалап тур мен. Өлүмге чедире бээр бачыт база бар болгай. Ындыг бачытка борашканнар дээш мөргүңер дивейн тур мен. 17Бурганга шынчы эвес үүлгедиг бүрүзү-ле бачыт болур, ынчалза-даа дорт-ла өлүмге чедирбес бачыт база бар. 18Бурганның ажы-төлү апарган кижи бачыт үүлгедирин уламчылавас дээрзин билир бис. Чүге дээрге Бурганның Оглу ону кадагалаар база эрлик аңаа хора чедирип шыдавас. 19Бүгү делегей эрликтиң чагыргазының адаанда-даа турар болза, Бурганның ажы-төлү болурувусту билир бис. 20Ол ышкаш Бурганның Оглунуң келгенин база алыс шын Бурганны билип алзыннар дээш, биске угаап билиишкинни эккелгенин билир бис. Ынчангаш бис алыс шын Бурган-биле сырый харылзаалыг амыдыраар бис, чүге дээрге Ооң Оглу Иисус Христос-биле харылзаалыг-дыр бис. Ол дээрге алыс шын Бурган-дыр, Ол дээрге мөңге амыдырал-дыр. 21Ажы-төлүм, дүрзү-бурганнарга мөгейбейн, оюп чоруңар.

http://www.bible.is/TYVIBT/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário