sexta-feira, 26 de fevereiro de 2016

1 Yohan: Zaiwa


1 Yohan 11Ngò gi, haû sâng-hi mai joq nyì mù, ngamoq wó gyô wú bê é, ngamoq é myoq èq myang wú bê é, ngamoq rago za wú wú bê é, ngamoq é loq eq záng wú bê é, asak mungdang eq sêng é hkyô lé, nungmoq lé taî kyô kat lhê. 2Asak haû gi, htoq shit bê nghut mù, ngamoq gi, haû lé myang wú luî, saksé hkám bê; haû Îwa eq rahá nyi wú é, ngamoq chyáng htoq shit bê nghut ê ahtum abyuq é asak haû lé nungmoq lé taî kyô lhê. 3Ngamoq eq zùm yap é hkyô lé, nungmoq le wó sháng gaq nghû, ngamoq gi, myang wú bê eq wó gyô wú bê hkyô lé, nungmoq lé taî kyô lhê. Ngamoq gi, haû Îwa eq le, Yhâng zo Yesuq Hkrisduq eq le, zùm yap nyi é bang nghut lhê. 4Ngamoq é gabú hkyô byíng jup sháng gaq nghû, ngamoq gi, nungmoq lé shí hkyô ká byî kat lhê. 5Garai Gasang gi, maubó nghut lhê; Yhâng chyáng mauchut ratsuí lháng a bò nghut ri. Shí hkyô gi, Yhangzô chyáng mai ngamoq wó gyô yù luî, nungmoq lé taî kyô é danglù nghut lhê. 6Nga-nhúng gi, Yhang eq zùm yap nyi lhê nghû taí kôlhang, mauchut hkaû má ru sô nyi bum é nghut jáng, nga-nhúng gi, mhaû é bang dut mù, haû tengmán hkyô dông asak a dui é bang nghut ri. 7Nghut kôlhang, Yhang gi, maubó má nghut nyi é eq rajung za, nga-nhúng le haû maubó má sô nyi é nghut le gi, nga-nhúng rayuq eq rayuq zùm yap nyì bê nghut luî, Yhang zo Yesuq é sui gi, nga-nhûng é mara banshoq lé lhoq sân-yúng pyám byi râ nghut lhê. 8Mara a bò nghû nga-nhúng taî é nghut le gi, yhumsing gùng yhumsîng mhaû pyám luî, haû tengmán hkyô gi, nga-nhûng chyáng a bò nghut ri. 9Nghut kôlhang, nga-nhúng gi, yhumsing é mara lé yín yu é nghut jáng, Yhang gi, wó lum é sû eq tengmán é sû nghut é yanmai, nga-nhûng é mara lé hkyut pyám byi luî, a ding a mán é hkyô banshoq mai le, nga-nhúng lé lhoq sân-yúng byi râ nghut lhê. 10Nga-nhúng gi, mara a kut shut nghû taî é nghut jáng, nga-nhúng mai Yhang lé mhaú sû nghû chyo pyâm é nghut luî, Yhâng é mungdang gi, nga-nhúng má a bò nghut ri.

1 Yohan 21Ngò chyitdap é zo wuî ê, ngò gi, nungmoq mara a kut shut kó sháng gaq nghû, nungmoq lé shí hkyô ká byî kat lhê. Nghut kôlhang, rayuq yuq mara kut shut é nghut le gi, nga-nhûng é matú haû Îwâ chyáng bo taî xoq byî é, Yesuq Hkrisduq gâ é Dingmán Sû lé, nga-nhúng wó lhê. 2Yhang gi, nga-nhûng é yubak marâ é matú, shîhtaí gunglik hkungga nghut nyi ri. Nga-nhûng é yubak marâ é matú baú za a nghut, mingkan gón mâ é byu pê é yubak marâ é matú le nghut nyi ri. 3Nga-nhúng gi, Yhang hkyô tô é hkunmó pé lé châng kut é nghut jáng, Yhang lé nga-nhúng rago sé bê nghut é hkyô lé, wó sé bê nghut ri. 4Byù rayuq yuq mai, "Ngò gi, Yhang lé rago sê lhê." ga taí kôlhang, Yhang hkyô tô é hkunmó lé a châng kut é nghut jáng, haú yuq gi, byù mhaú nghut luî, tengmán hkyô gi, yhang má a bò nghut ri. 5Ó yuq nghut kôlhang, Garai Gasâng é mungdang lé châng kut nyi é nghut jáng, Yhang lé chyitdap é myit gi, haú yuq má gè gè byíng jup bê nghut ri. 6Yhang má asak dui nyi lhê ga taî é sû ó yuq nghut kôlhang, Yesuq kut bê eq rajung za, châng kut râ lhê. Haú hkûn sheq, nga-nhúng gi, Yhang má nghut nyì bê hkyô lé, wó sê lhê. 7Chyitdap é luzúm wuî ê, ngò gi, nungmoq lé hkunmó asik ká byî kat é a nghut é za, haû sâng-hi mai nungmoq wó to bê hkunmó axau sheq ru nghut lhê. Hkunmó axau shî gi, nungmoq wó gyô wú bê mungdang nghut nyi ri. 8Nghut kôlhang, ngò gi, nungmoq lé hkunmó asik ká byî kat lhê; hau é tengmán hkyô lé, Yhang má le, nungmoq má le, byu myàng ri; hkâsu mù gâ le, haû mauchut gi, laî ló byuq luî, haû tengmán é maubó gi, duq nyì gù bê nghut ri. 9Ngò gi, maubó hkaû má nghut nyi lhê ga luî, yhumsing é gumang lé a jú é sû ó yuq nghut kôlhang, haû mauchut hkaû má ru nghut nyi ashî. 10Yhumsing é gumang lé chyitdap é sû ó yuq nghut kôlhang, haû maubó má asak dui nyi é nghut mù luî, yhang má myit leqbat nhâng râ hkyô haî le a bò nghut ri. 11Nghut kôlhang, yhumsing é gumang lé a jú é sû kúm gi, haû mauchut hkaû má nghut nyî luî, haú má sô lhing jón wún ri; haû mauchut gi, yhang lé myoq lhoq chit to byî é yanmai, yhang gi, hká shut e ló nyi é hkyô lé a sé nghut ri. 12Chyitdap é zo wuî ê, Yhâng mying é yanmai, nungmoq é mara pé hkyut pyám byi hui bekô nghut luî, nungmoq lé ngò kâ kat é nghut lhê. 13Îwâ pé ê, nungmoq gi, haû sâng-hi mai nyi é Sû lé sé bekô nghut é yanmai, nungmoq lé ngò kâ kat é nghut lhê. Zorâm wuì ê, nungmoq gi, haû agè ashop sû lé ûng pyám bekô nghut é yanmai, nungmoq lé ngò kâ kat é nghut lhê. Chyitdap é zo wuî ê, nungmoq gi, haû Îwa lé sé bekô nghut é yanmai, nungmoq lé ngò kâ kat é nghut lhê. 14Îwâ pé ê, nungmoq gi, haû sâng-hi mai nyi é sû lé sé bekô nghut é yanmai, nungmoq lé ngò kâ kat é nghut lhê. Zorâm wuì ê, nungmoq gi, wum-o bo é eq, haû Garai Gasâng é mungdang nungmoq chyáng dui nyi é nghut mù, haû agè ashop sû lé ung pyám bekô nghut é yanmai, nungmoq lé ngò kâ kat é nghut lhê. 15Mingkan eq mingkan htoq mâ é haî le lé, hkâchyitdap kó. Byù rayuq yuq, mingkan lé chyitdap é nghut le gi, haû Îwa lé chyitdap é myit, yhâng chyáng a bò nghut ri. 16Hkâsu mù gâ le, mingkan htoq má joq é lhunglháng gi, gungsho ô nau é hkyô, myoqjí yut yut ô nau é hkyô, yhumsing wó é eq kut é hkyô lé gumrong é pé chyat nghut ri. Haû gi, Îwâ chyáng mai htoq lo é a nghut, haû mingkan mai htoq lo é ru nghut lhê. 17Mingkan eq mingkan ô naù hkyô pé gi, laî ló byuq râ nghut lhê; nghut kôlhang, haû Garai Gasang ô nau é hkyô lé kut é sû gi, ahtum abyuq dui nyì râ nghut lhê. 18Chyitdap é zo wuî ê, shî gi, ló htâng é ahkyíng nghut bê; haû anti-hkrisduq gi, lé lo nyi ri gâ é lé, nungmoq wó gyô wú bê eq rajung za, ahkuî lháng, anti-hkrisduq myo myo gi, jé lé bekô nghut ri. Hau é yanmai, nga-nhúng gi, ló htâng é ahkyíng nghut bê hkyô lé wó sé bê nghut ri. 19Yhangmoq gi, nga-nhûng é hpúng mai htoq ló byuq bê bang nghut kôle, gè gè ga jang, nga-nhúng eq a sêng é bang nghut akô. Hkâsu mù gâ le, nga-nhúng eq sêng é nghut jáng, yhangmoq gi, nga-nhúng eq nyi to râ nghut lhê, nghut kôlhang, yhangmoq htoq ló byuq bekô nghut é yanmai, yhangmoq rayuq lháng nga-nhúng eq a sêng é hkyô lé tûn shit bê nghut ri. 20Nghut kôlhang, nungmoq gi, haû Chyoiyúng Sû mai xû but byî é hui bekô nghut mù luî, nungmoq banshoq bang haû tengmán hkyô lé sê akô nghut ri. 21Haû tengmán hkyô lé nungmoq a sé kôluî, nungmoq lé ngò kâ kat é a nghut; haú hkyô lé nungmoq sé gù nghut luî le, haû mhaú é hkyô gi, tengmán hkyô mai lo é a nghut é lé nungmoq sé gû nghut luî le, nungmoq lé ngò kâ kat é nghut lhê. 22Mhaû é sû gi, ó yuq nghut lhê lhú? Haû Yesuq gi, Hkrisduq a nghut ga he pyâm é sû nghut ri. Haû Îwa eq Yhangzo lé he-ngik é sû gi, anti-hkrisduq yhang nghut nyi ri. 23Haû Yhangzo lé he-ngik sû ó yuq nghut kôle, haû Îwa lé sé sû a nghut. Haû Yhangzo lé hap yu é sû kúm gi, haû Îwa lé le sé bê sû nghut lhê. 24Haû sâng-hi mai nungmoq wó gyô wú bê é hkyô pé lé, nungmoq i-myit má ru bo nyì keq. Haû nghut jáng, nungmoq gi, haû Yhangzo eq Îwâ chyáng nyi nyì râ nghut lhê. 25Haû gi, nga-nhúng lé Yhang byî tô é ahtum abyuq é asak wó yû râ gâ é danggidiq nghut ri. 26Ngò gi, nungmoq lé hkyô shuî nghoq shikut nyì bâng é hkyô eq séng luî, nungmoq lé shí gû kâ kat é nghut lhê. 27Nungmoq chyáng kúm gi, Yhâng chyáng mai xû but jeju lé nungmoq wó yù bekô nghut mù luî, mhoqshit râ góyuq a ra lo nghut ri. Nghut kôlhang, haû Yhâng é xû but jeju gi, hkyô hkangmó má nungmoq lé mhoqshit byi mù, haû gi, tengmán nyi é nghut luî, mhaû é hkyô haî le a bo é za, nungmoq lé mhoqshit byî nyi é eq rajung za, Yhâng chyáng nungmoq nyì nyì keq. 28Chyitdap é zo wuì ê, nga-nhúng gi, Yhang jé lé mù htoq shit é hkûn, Yhâng é hí má a gyuq a kyum é, hoq a hpu é, wó dut râ matú Yhâng chyáng ru nyi nyì keq. 29Yhang gi, dingmán sû nghut é lé, nungmoq sé bê yanmai, dingmán hkyô lé kut é sû ó yuq nghut kôle, Garai Gasang mai hkû kat é sû nghut é hkyô lé, nungmoq sê akô nghut ri.

1 Yohan 31Nga-nhúng gi, haû Garai Gasâng é yhangzô pé ga wut râ hui bê nghut é yanmai, haû Îwâ é chyitdap myit gi, nga-nhûng ahtoq má hkâ-í yhang ko nyi ri myhi-nhung! Nga-nhúng gi, yhangzô pé yhang nghut bu-nhung! Mingkan gi, Yhang lé a sê é yanmai, nga-nhúng lé le a sé nghut ri. 2Chyitdap é luzúm wuì ê, ahkuî, nga-nhúng gi, Garai Gasâng é yhangzô pé nghut nyi to kôlhang, nga-nhúng hkâsu dut râ hkyô lé, a tûn shit shi nghut ri. Nghut kôlhang, Hkrisduq htoq shit é hkûn, nga-nhúng gi, Yhang su dut râ nghut é hkyô lé, nga-nhúng sê lhê; hkâsu mù gâ le, Yhang hkâsu nghut é hkyô lé roq yhang, nga-nhúng myàng râ nghut lhê. 3Myit myoqbyù hkyô shî lé, Yhâng chyáng má wó tô é bang ó yuq nghut kôle, Yhang sân-yúng é eq rajung za, yhumsing gùng lé lhoq san lhoq yúng nyi ri. 4Mara kut é sû ó yuq nghut kôle, tarâ lu laî é sû nghut ri; gè gè ga jang, mara gi, tarâ lu laî é hkyô nghut nyi ri. 5Nghut kôlhang, Yhang gi, nga-nhûng é yubak mara lé hkyut pyám byi râ matú, pô htoq bê hkyô lé nungmoq sé akô; Yhâng chyáng mara a bò nghut ri. 6Yhang má dui nyi é sû ó yuq nghut kôle, mara a xoq kut nyî nghut ri; mara xoq kut nyî sû ó yuq nghut kôle, Yhang lé a myàng, a sé shi nghut ri. 7Chyitdap é zo wuî ê, nungmoq lé ó yuq èq le hkyô a shuî nghoq kó sháng gaq; Yhang gi, dingmán é eq rajung za, dingmán é hkyô lé kut é sû ó yuq nghut kôle, dingmán nyi ri. 8Mara kut nyi é sû gi, nat Tsadán chyáng mâ é nghut nyi ri; hkâsu mù gâ le, Tsadán haû gi, sâng-hi mai yhang mara kut nyî bê nghut ri. Haû Garai Gasâng é Yhangzo gi, Tsadán é muzó lé lhoq hpyoq lhoq hten râ matú pô htoq le é nghut lhê. 9Garai Gasâng chyáng mai hku kat é sû ó yuq nghut kôle, Yhâng é amyui bo to é nghut é yanmai, mara a xoq kut lo nghut ri; haú yuq gi, Garai Gasang chyáng mai hku kat é hui bê nghut é yanmai, mara wó xoq kut lo râ a nghut. 10Ó yuq nghut kôle, dingmán é hkyô a kut é eq, yhâng gumang lé a chyitdap é sû gi, Garai Gasâng yhangzo a nghut. Hau é yanmai, ó pé gi, Garai Gasâng é yhangzô pé nghut é, ó pé gi, nat Tsadán é yhangzô pé nghut é hkyô lé, san za nga-nhúng wó sê yu ri. 11Nga-nhúng rayuq eq rayuq chyitdap lhum râ lhê gâ é hkyô haû gi, sâng-hi mai nungmoq wó gyô yù bê danglù nghut ri. 12Haû agè ashop sû eq le sêng é, yhanggu lé sat pyâm é Ka-in su a ge kut. Yhang gi, haî mù luî yhanggu lé sat pyâm lhê lhú ga le, yhâng é muzó pé gi, agè ashop hkyô, yhanggû é muzó pé gi, dingmán é hkyô nghut é yanmai nghut ri. 13Ngá é gumang wuì ê, nungmoq lé mingkân èq a ngui a jú kut kôlhang, hkâmaú kó. 14Nga-nhúng gi, nga-nhûng é gumang wuì lé chyitdap é yanmai, shi byuq é mai wó lut luî asak dui é hkyô lé, wó sê é nghut lhê. Chyitdap myit a bò sû gi, shi é hkyô má lúng tô ashî nghut ri. 15Yhâng é gumang lé a ngui a jú é sû gi, byù sat sû dut râ nghut lhê; byù sat sû ó yuq chyáng nghut kôle, ahtum abyuq é asak a bo é hkyô lé, nungmoq sê nyi akô. 16Yesuq Hkrisduq gi, nga-nhûng é matú Yhâng é asak byî pyám bê lé wú jáng, chyitdap myit hkasû é nghut é hkyô lé, nga-nhúng wó sê ri. Nga-nhúng le, gumang wui é matú, nga-nhûng é asak lé byî pyám gíng ri. 17Ó yuq nghut kôlhang, mingkan sutzè wó to luî, yhâng gumang hpó asho awui dut nyi é lé myàng kôlhang, a shogyô yu é nghut jáng, haû Garai Gasâng é chyitdap myit gi, yhâng chyáng hkâsu wó bô râ lhú? 18Chyitdap é zo wuî ê, nga-nhúng gi, dang nhut shô mai za a nghut, muzó eq tengmán é dông le chyitdap nyì sháng. 19Haú hkûn, nga-nhúng gi, tengmán hkyô eq séng bê bang nghut é lé wó sê é eq, nga-nhûng é i-myit mai nga-nhúng lé mara hun lò hkangmó, Garai Gasâng é hí má nga-nhúng i-myit wó ngón nyî bê nghut ri. 20Hkâsu mù gâ le, Garai Gasang gi, nga-nhúng myit é htoq má je kô é sû nghut mù, jung hkangmó lé sê nyi ri. 21Chyitdap é luzúm wuî ê, nga-nhûng é i-myit mai nga-nhúng lé mara a hun é nghut le gi, Garai Gasâng hí má nga-nhúng gyuq kyûm râ hkyô a joq lo nghut ri. 22Nga-nhúng gi, Yhang hkyô tô é hkunmó pé lé châng kut é eq Yhang lé gabú nhang é hkyô haî lé le kut é yanmai, nga-nhúng dûng é hkyô lhunglháng lé, Yhâng chyáng mai wó yû râ nghut lhê. 23Yhang hkunmó hkyô tô é eq rajung za, Yhâng zo Yesuq Hkrisduq é myìng má lumjíng é eq, rayuq eq rayuq chyitdap lhûm é hkyô gi, Yhang hkyô tô é hkunmó yhang nghut bê. 24Yhang hkyô tô é hkunmó pé lé, châng kut é bang gi, Yhang má dui nyì bê nghut mù, Yhang le haú bâng chyáng dui nyì bê nghut ri. Yhang nga-nhûng chyáng dui nyì bê hkyô lé, nga-nhúng lé Yhang byî tô é Woi-nyí dông nga-nhúng wó sê yu é nghut lhê.

1 Yohan 41Chyitdap é luzúm wuî ê, woi-nyí hkangmó lé hkâlumjíng ko, woi-nyí haú pé gi, Garai Gasâng chyáng mâ é nghut é, a nghut e lé gôn wú keq; hkâsu mù gâ le, myiqhtoi pyoq pé myo myo gi, mingkan htoq má jón wún bekô nghut ri. 2Garai Gasâng é Woi-nyí lé nungmoq wó sê yù râ hkyô gi, shí dông nghut lhê: haû Yesuq Hkrisduq gi, gungsho dông jé lé bê ga, yín yu é woi-nyí hkangmó gi, Garai Gasâng chyáng mâ é nghut lhê. 3Nghut kôlhang, Yesuq Hkrisduq lé a yín yu é woi-nyí hkangmó gi, Garai Gasâng chyáng mâ é a nghut. Woi-nyí haû gi, lé lo nyi ri ga nungmoq wó gyô wú bê; ahkuî lháng mingkan htoq má nyi to gù nghut é anti-hkrisduq é woi-nyí nghut ri. 4Chyitdap é zo wuî ê, nungmoq gi, Garai Gasâng chyáng mâ é nghut mù luî, yhangmoq lé ung pyám bekô nghut ri. Hkâsu mù gâ le, nungmoq má lúng to Sû gi, mingkan má nyi to su htoq je kô ri. 5Yhangmoq gi, mingkan eq sêng é bang nghut lhê mù luî, mingkan hkyam dông taî bum akô; mingkan zo wuî le yhangmoq é dang lé gyo byî akô nghut ri. 6Nga-nhúng gi, Garai Gasang eq sêng é bang nghut lhê; Garai Gasang lé sê é sû ó yuq nghut kôle, nga-nhûng é dang lé gyô ri; nghut kôlhang, Garai Gasang eq a sêng é sû gi, ngamoq é dang lé a gyo nghut ri. Shí hkyô lé wú jáng, tengmán hkyo é Woi-nyí eq hkyô shuî nghoq é woi-nyí lé, nga-nhúng sê gam hkoq yû bê nghut ri. 7Chyitdap é luzúm wuî ê, nga-nhúng gi, rayuq eq rayuq chyitdap lhûm nyì sháng; hkâsu mù gâ le, chyitdap myit gi, Garai Gasâng chyáng mâ é nghut ri. Chyitdap myit bò sû ó yuq nghut kôle, Garai Gasâng chyáng mai hku kat é hui bê sû nghut luî, Garai Gasang lé sé sû nghut ri. 8Chyitdap myit a bo é sû ó yuq nghut kôle, Garai Gasang lé a sé sû nghut ri; hkâsu mù gâ le, Garai Gasang gi, chyitdap myit nghut lhê. 9Garai Gasang gi, Yhang Zô é yanmai nga-nhúng asak wó duî sháng gaq ga, Yhang Zo zote lé mingkan htoq má nhang kat byi bê nghut ri. Haû gi, Garai Gasang mai nga-nhúng lé, Yhâng é chyitdap myit tûn shit é hkyô nghut ri. 10Nga-nhúng gi, Garai Gasang lé chyitdap é a nghut, Garai Gasang sheq nga-nhúng lé chyitdap luî, nga-nhûng é yubak marâ é matú, shîhtaí gunglik hkungga dut sháng gaq ga, Yhang Zo lé nhang kat byî é nghut ri; haû gi, chyitdap myit yhang nghut bê. 11Chyitdap é luzúm wuî ê, Garai Gasang gi, nga-nhúng lé haû-í yhang chyitdap é nghut jáng, nga-nhúng le rayuq eq rayuq chyitdap lhum râ dut lhê. 12Garai Gasang lé ó yuq èq le, hkâ-nhám lháng myang wú é a nghut; nghut kôlhang, nga-nhúng rayuq eq rayuq chyitdap lhûm nyi é nghut jáng, Garai Gasang gi, nga-nhúng má nyi nyì bê nghut luî, Yhâng é chyitdap myit gi, nga-nhúng má gumjup râ nghut lhê. 13Garai Gasang gi, nga-nhúng lé, Yhâng é Woi-nyí byî to bê nghut é yanmai, Yhâng chyáng nga-nhúng dui nyì bê hkyô lé le, Yhang nga-nhúng má nyi nyì bê hkyô lé le, nga-nhúng sé bê nghut ri. 14Haû Îwa gi, Yhang Zo lé mingkân é hkyi yù Sû dut sháng gaq ga nhang kat é hkyô lé, ngamoq myàng luî, saksé hkâm lhê. 15Ó yuq nghut kôlhang, Yesuq gi, Garai Gasâng é Yhangzo nghut ri ga yín yu é nghut le gi, yhang má Garai Gasang nyi nyì bê nghut luî, yhang le Garai Gasâng chyáng dui nyì bê nghut ri. 16Nga-nhúng gi, Garai Gasâng èq nga-nhúng lé chyitdap é hkyô lé, sé luî lumjíng nyi lhê; Garai Gasang gi, chyitdap myit nghut lhê; chyitdap myit má nyi nyi é sû ó yuq nghut kôle, Garai Gasâng chyáng dui nyì bê nghut luî, Garai Gasang le haú yuq má nyi nyì bê nghut ri. 17Haû dông mai, chyitdap myit gi, nga-nhûng chyáng gumjup bê nghut luî, nga-nhúng gi, tarâ jéyáng é buinyì má a gyuq a kyum é myit wó yû râ nghut lhê; hkâsu mù gâ le, nga-nhúng gi, mingkan shî má Yhang su dut nyì bê nghut ri. 18Chyitdap myit má gyuq é hkyô a bò nghut ri; gyuq é hkyô gi, mara dam byî é hkyô eq sêng é nghut mù luî, gumjup é chyitdap myit gi, gyuq é hkyô lé hkat htoq pyâm ri. Haû gyuq é myit bò sû gi, chyitdap myit má gumjup sû a nghut. 19Yhang hí nga-nhúng lé chyitdap bê nghut é yanmai, nga-nhúng le chyitdap nyi lhê. 20Byù rayuq yuq gi, "Ngò, Garai Gasang lé chyitdap lhê." ga taí kôlhang, yhâng é gumang lé a jú é nghut jáng, haú yuq gi, byù mhaú rayuq nghut ri; hkâsu mù gâ le, yhumsîng byu-myang é gumang lé lháng a chyitdap é sû gi, a byu-myang é Garai Gasang lé wó chyitdap râ a nghut. 21Garai Gasang lé chyitdap é sû ó yuq le, yhumsing gumang lé le chyitdap râ lhê gâ é dang haû gi, nga-nhûng é matú, Yhang mai hkyô tô é hkunmó nghut lhê.

1 Yohan 51Yesuq gi, haû Hkrisduq nghut ri ga lumjíng é sû ó yuq nghut kôle, Garai Gasâng chyáng mai hku kat bê sû nghut ri; îwa lé chyitdap é sû ó yuq nghut kôle, yhang zo lé le chyitdap é nghut bê. 2Garai Gasang lé chyitdap nyì mù, Yhang hkyô tô é hkunmó pé lé châng kut nyi é nghut le gi, Garai Gasâng é yhangzô pé lé le, chyitdap nyi é hkyô lé, nga-nhúng wó sê yu é yanmai, 3Garai Gasang hkyô tô é hkunmó pé lé châng kut é gi, Yhang lé chyitdap é hkyô nghut ri. Yhang hkyô tô é hkunmó pé gi, wòlai mó a nghut. 4Hkâsu mù gâ le, Garai Gasâng chyáng mai hku kat bê sû ó yuq nghut kôle, mingkan lé ung pyám bê nghut ri. Nga-nhûng é lumjíng myit gi, mingkan lé nga-nhúng ung pyâm é ongdang hkyô nghut ri. 5Yesuq gi, Garai Gasâng é Yhangzo nghut é lé lumjíng é sû mai lai luî, mingkan lé wó ung pyâm é sû gi, ó yuq wá nghut lhê lhú? 6Haú yuq gi, wuì eq sui mai lé é sû, Yesuq Hkrisduq yhang nghut nyi ri. Yhang gi, wuì mai za lé é a nghut, wuì mai le, sui mai le, lé é sû nghut lhê. Woi-nyí gi, tengmán hkyô nghut é yanmai, shí hkyô lé saksé hkám byî ri. 7Hkâsu mù gâ le, Woi-nyí le, wuì le, sui le, haû sûm lhûm é saksé hkâm akô nghut ri; 8haû sûm lhum gi, rajung za nghut akô. 9Nga-nhúng gi, byu é saksé lé lhom yu lhê; nghut kôlhang, Garai Gasâng é saksé gi, haû htoq je kô nyi ri. Hkâsu mù gâ le, Garai Gasang gi, Yhang Zo eq sêng é hkyô lé saksé byî é yanmai nghut ri. 10Garai Gasâng é Yhangzo lé lumjíng é sû gi, saksé haû lé yhâng é i-myit má wó bê nghut ri; Garai Gasang lé a lumjíng é sû kúm gi, Yhang lé byù mhaú rayuq ga chyo pyám bê nghut ri; hkâsu mù gâ le, Garai Gasang mai Yhang Zo eq sêng é hkyô saksé hkâm é lé, yhang a lumjíng é yanmai nghut ri. 11Nga-nhúng lé, Garai Gasang byî é ahtum abyuq é asak gi, saksé haû nghut nyi ri. Asak haû gi, Yhang Zô chyáng bo ri. 12Garai Gasâng é Yhangzo lé wó sû gi, asak haû lé wó bê; Yhang Zo lé a wó sû gi, asak haû lé le a wó nghut ri. 13Garai Gasang é Yhangzô é myìng lé lumjíng é bang nungmoq gi, ahtum abyuq é asak wó bê hkyô lé, nungmoq sé kó sháng gaq nghû, shí hkyô pé lé ngò ká byî kat é nghut lhê. 14Nga-nhúng haî dûng le le, Garai Gasang ô nau é dông nghut jáng gi, Yhang gyo byi râ nghut lhê; haû gi, Yhâng é hí má nga-nhúng a gyuq a kyum wó wâng râ matú nghut ri. 15Haû mù, nga-nhúng haî dung kôlhang, Yhang gyo byî é lé nga-nhúng sê é nghut le gi, Yhâng chyáng nga-nhúng dûng é hkyô lé, nga-nhúng wó yu é lé, nga-nhúng sê lhê. 16Ó yuq nghut kôle, yhumsing é gumang hpó mai shî a gíng é mara kut shut é lé, myang é nghut le gi, haú yuq é matú kyûdung byi râ lhê. Haú hkûn, Garai Gasang gi, haú yuq lé asak byi râ nghut lhê. Haû gi, shî a gíng é mara wó bâng é matú taî é nghut lhê. Shî gíng é mara le joq lhê; nghut kôlhang, hau é matú dung râ lhê nghû, ngò taî nyi é a nghut. 17A dingmán é hkyô lhunglháng gi, mara nghut lhê; nghut kôlhang, shî a gíng é mara le joq lhê. 18Garai Gasâng chyáng mai hku kat bê sû ó yuq nghut kôle, mara a xoq kut lô é hkyô lé nga-nhúng sê lhê; hkâsu mù gâ le, haû Garai Gasâng é Yhangzo gi, haú yuq lé wú zúng nyi é nghut mù luî, haû agè ashop sû gi, haú yuq lé wó záng htung râ a nghut. 19Nga-nhúng gi, Garai Gasâng é yhangzô pé nghut é lé le, mingkan gón lé haû agè ashop su èq up tô é hkyô lé le, sê lhê. 20Hau htoq agó, Garai Gasâng é Yhangzo jé lé luî, haû tengmán Sû lé sé sháng gaq ga, nga-nhúng lé sê gyô é nyan byi bê hkyô lé le, nga-nhúng sê lhê. Nga-nhúng gi, Yhang Zo Yesuq Hkrisduq má nghut nyî bê eq rajung za, haû tengmán Sû má le nyi nyì bê nghut lhê. Yhang gi, haû tengmán é Garai Gasang eq ahtum abyuq é asak nghut nyi lhê. 21Chyitdap é zo wuî ê, hparà lhó pé lé koi pyâm nyì keq.

http://www.bible.is/ATBBSM/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário